6 by KanishkaDilshan

VIEWS: 0 PAGES: 6

More Info
									  &Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ
                    ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                               ß Û
                              2012
                       û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2012 íù<$Í

                         52)
                         (52) à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<
                             Economics               2012-01-21
æ$Ù×: û`× 02 ×Ú.                                        û&ß<Ø`<
                                               [2.00 - 4.00]
•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
   (1) µ´´ ûõÜ× A &{ B ×ù µæ$ð&ß µ÷ÀææÚùß (02) ×Ôæßõ µÓ.           ûÚðÔ èóù : 06
   (2)            ß û{æð (05
      û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷ÀÚ ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×Ôõ×.
                              Ý             ß
                                         ûÜÁù èóù : 07

                      ß ×ð,
       • A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð, &{
       • B µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04).
                   ß    (04
   (3) áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]×ð à÷À$}<, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ù Ù÷À µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
   (4) ûÜ&õ$Ø µæ$} &û×ùÔ Ù`µÅ.
       ß
   (5) ÙæÝóÔ 100.

                           A - µæ$ð&
                          ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                              ß
                   µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                           ÙæÝóÔ 40.

  01.     À        ß
  01. û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3), (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù. äµ&ß
                      ß          Û        Ú Ý
    µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÜ&Ú àæßÂØ× &´è ûÚ}õØ` µû$µõß ÙÚ×ùßù.

      (A)      ß         Ú         Ú      Ú
          Øðæ ÷Àæùð Ù`µýù àçóßò< æÜ×$õß´æ <ù à$ÌöÚæ æÜ×$<ÙÛùß µý÷À× {`æÚ <ùßµùßß:

          (1)            ß
             µè$Ñõ`ù, æ`ùÛÈ, ùÚÂû$÷Àù× µÙ&×.
          (2)    ß
             ùÚÂû$÷Àù×, µý÷À$ {`δ, û͵þ$ßíù× µÙ&×.
          (3)  ÆùÚ&ß ã<´ù$<ùß, &Èûõß, {Úêæ´ µÙ&×.
          (4)  æ#ÂÚæÌ´×, æÌ´$ùßõ, µ&ß<$ µÙ&×.      (B)  "´$ù< ûÜ$èßøùµ×{Ú" àÌö× <ùßµùß:

          (1)  ÁÜ´ ýÙæ$µ×{Ú ûÜ&$Øó××Ú.
          (2)         Ú Ô         ß
             ÁÜ´µ×{Ú <`± ÷À×óÔ æ} èÝó$õß´æ õõßõ<××Ú.
          (3)                     ß
             ÆùÚ&$ Ñ&Úùß ùÚû÷À<ù Ù÷À &Ú×_ &Èûõß ùÚÂû$÷Àùµ×ß÷ÀÛ µ×$÷À$ è`ùÛ´×Ú.
          (4)                      ß
             ´$ù<×$µèß ´$ù&Úæ µ{$ß æ$×Úæ {`æÚ×$< ùÚÂû$÷Àù àØ´Ôó &úÀ{$ µ×$÷À$ è`ùÛ´×Ú.


      (C)                                        Ú
          þ$óßò×æß &úÀ{$ ÆÙ áÙßÏÈ ù´]õ$<× àù´] ùÈ, äÑð 1% æÚùß ÆÙ <`±Òµ´ùß à`õÚ <ù ûÜõüÙ×
          <ùßµùß:

          (1)          Ú
             1% ð <ò$ àòÔ ûÜõÁõ×æÚùß áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×{Ú àòÔ Ò´æÚ.
          (2)          Ú
             1% ð <ò$ <`± ûÜõÁõ×æÚùß áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×{Ú àòÔ Ò´æÚ.
          (3)  1% ð &´$ùÔû$õÚæ< áÙßÏÈ ûÜ´$ó× µ<ù&ß Ò´æÚ.
          (4)  ´Ô_ à×þ$ص×{Ú û{õ <`¯´æÚ.
(D)               Ý
   à`ê_È &úÀ{$ &`û×ÔÈ <æÜ× ÷Àæóð Ñõ`ùß Ò´ð û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß µ{ßõÝ <ùßµùß?

   (1)      Ú  ß
      û$͵þ$ßèæ×Úùµèß à$÷À$×µ´{Ú <`± Ò´æß.
   (2)      ß                             ß
      à`ê_È ùÚÂû$÷Àù× &úÀ{$ þ$Ñõ æØù à$ù×ù× æØùÔ Ùýù æûÔ ùÕÙß ´õ ûù<ù ý÷Àµ÷À{Ú
      àòÔÒ´æß.
   (3)      ß
      à`ê_È ùÚÂû$÷Àæ×ùßµèß &‘è´× ´êÚùß æØùÔ Ùýù &$Ìöæ ûÜë$Øó <]$û$Ø×æß.
   (4)        Ô
      à`ê_È <Ù ÑæÝóÈ ÆµÙ{Ú <`±Ò´æß.


(E)                                 ß      Ô
   x {$ y þ$óßò µ÷Àµæß ùÚÂßû$÷Àù {`æÚ×$ <æÜ× A &{ B û{õ &úÀ{ùß ûÜ&ö$ص×ùß µûùßùÈ æØ×Ú.

    y þ$óßò×
         A2
         A
         A1       N

             M
          O      B1 B B2
                       x þ$óßò×


   ä× A1 B1 &{ A2 B2, ×ù õ`ùß <Ùð Ñõ`ùß Ò à`õÚ à<&ßö$<æ à$ÌöÚæ <Ìøù× µûùßùÈ æØùÔ
                                       Ô
   Ùýùßµùß:

   (1)       ß
      M &Úð N ÷Àæ<$×.               (2)       ß
                               N &Úð M ÷Àæ<$×.
   (3)       Ú
      A1 B1 <ÙÚù.                 (4)       Ú
                               A2 B2 <ÙÚù.(F)     ß     Ú
   "ãµûßæÂ$ <æÜ &Úõ×´" ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß:

   (1)         ß         ß
      ÑÑø ´>ðÈ<Ù ùÚÂû$÷Àù Ùý$ µ÷Àù ùÚÂû$÷Àù {`æÚ×$ <æÜ &´Õ{×æÚ.
   (2)       Ú        ß
      &´$ù õ#ûßõ×æß Ùý$µ÷Àù ãµûßæÂ$ <æÜ &´Õ{×æÚ.
   (3)          Ú         ß
      ÑÑø ´>ðÈ <Ù õ#ûßõ×æß Ùý$ µ÷Àù ãµûßæÂ$ <æÜ &´Õ{×æÚ.
   (4)             Ô
      ÑÑø ´>ðÈ <Ù áÙßÏ´ µûùßùÈ æØù áÙßÏÈ <æÜ &´Õ{×æÚ.


(G)                          ß      Ô
   x þ$óßò× &úÀ{$ áÙßÏÈ &{ &`û×ÔÈ <æÜ û{õ &úÀ{ùß ûÜ&ö$ص×ùß µûùßùÈ æØ×Ú.
       ÆÙ (Ø`.)

        P2
              D          S

                 E
        P

        P1    S          D

         O        Q
                      x þ$óßò×

     ß                ß
   ùÚÂû$÷Àù àõÚÍæßõ× µûùßùÔÈ æØù ûܵ÷ÀÁ× <ùßµùß:

   (1)  PP2 E           (2)  P1 PE    (3)  P1 OQE      (4)  OPEQ

                          2
(H)                              ß      Ô
   µ<µ}úÀ þ$óßò×æß &úÀ{$ áÙßÏÈ &{ &`û×ÔÈ <æÜ û{õ &úÀ{ùß ûÜ&ö$ص×ùß µûùßùÈ æØ×Ú.

        ÆÙ (Ø`.)
           D
                      S
         P2
         P         E

         P1
           S           D
         O
                           ûÜ´$ó×
             Q2  Q    Q1   Øí× Ñ&Úùß ãûÍ´ ÆÙæß P1 <Ù÷ÀÛ ûù<ùÔ Ù`ýÔ<µ{$õß, འ(excess) áÙßÏ´ <ùßµùß:

   (1)  Q - Q1       (2)   Q1 - Q2     (3)  Q2 - Q     (4)  O - Q2(I)                        À
   "áÙßÏÈ ù´]õ$<×" ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)             Ú    ß Ú
      ÆÙ á{Ù×$´æÚùß û$͵þ$ßèæ×$ð ùÚÂû$÷Àõ× &úÀ{$ <`±µ×ùß Ñ×÷ÀÈ æÚδð µû}åÒ´×Ú.
   (2)  ÆÙ á{Ù×$´æÚùß áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×ß àòÔÒ´æß à`õÚ Ò´×Ú.
   (3)                  Ú
      ÆÙ µ<ù&ßÒ´æð Ñ×÷À´ µ<ù&ßÒµ´{Ú ûÜõë$Ø$õß´æ ýÙû|´×Ú.
   (4)  áÙßÏ´ð ýÙû$ù ÆÙ, à$÷À$×´ &{ µ<ùõß þ$óßò<Ù ÆÙ µ<ù&ß Ò´æð áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×ß
           Ú
      à`õÚ<ù ûÜõë$Ø$õß´æ ýÙû|´×Ú.(J)  2010 <ÌÂ× &úÀ{$ ÁÜÛ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ <$ÌÂÚæ <$Ìõ$<ð àùÔ< 2010 <̵×{Ú ÁÜÛ Ù‘æ$µÓ
      Àß         ß Û  ß Ú
   äßæûÔ÷èÙ à$÷À$×´ (÷À} µ÷ÀÁ× ùÚÂû$÷Àõ× <Áµ×ùß) <ùßµùß:

   (1)  à`´Íæ$ùÔ µò$ÙÌ 2,057 æÚ.          (2)  à`´Íæ$ùÔ µò$ÙÌ 2,014 æÚ.
   (3)  à`´Íæ$ùÔ µò$ÙÌ 2,033 æÚ.          (4)  à`´Íæ$ùÔ µò$ÙÌ 2,399 æÚ.(K)                  Ú
   "àõØ´`÷ÀÚ þ$óßò" Ñ&ßõØ æØù <èùßõ× û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß µõ$ßØùßù:

   (1)  äæß <Øæð <ò$ þ$Ñõ æ} {`æÚ þ$óßò.
   (2)      Ú                     Ú
      û$͵þ$ßèæ×$µèß à<Á]õ$<×ùß &{ ã<´ù$<ùß &#íÔ<´ õ#ûßõ´õß æØùÔ Ùýù þ$óßò.
   (3)        ß        º
      ùÚÆþ$óßò ùÚÂû$÷Àù× &úÀ{$ à´Ô÷<] &{ µ×÷À<ÔÈ <Áµ×ùß þ$Ñõ æØù þ$óßò.
   (4)  üÙ÷À$×Û ù´Ôõß þ$Ñõ× ùÚ&$ æßÂ× <ù þ$óßò.


(L)               Ú Û     Ú ß                   À
   à$÷À$×È <#õßõ ûÜ<${µ×ùß èÚÙ{´æß µÙ& {`úÀùÑ× {`æßµæß û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß æÝ´æß÷?

   (1)  ùÚÌ×$õ.      (2)   à$µ×$ßíù.     (3)  Øíµ×ß Ñ×÷ÀÈ.  (4)  ý÷¸.


                         3
(M)                                  Ô
   Øðæ äæß <ÌÂ×æß &úÀ{$ í$õÚæ à$÷À$×È Ñ&ßõØ û{õ &úÀ{ùß <èݵ<ùß µûùßùÈ æØ×Ú.

                               Ø`.
                               Ø`.
                             (÷ÀÁ ÙæßÂ)
              ß Ú
       ÷À} í$õÚæ ùÚÂû$÷Àõ× µ<µ}úÀµû$Ù ÆÙð         50
       <æÜ ý÷¸                       9
       &{ù$ø$Ø                       1
       àûù×ù                        5
       à$ù×ù                        6
       ûÜ$èßøù û͵þ$ßíù×                  5

             Àß     ß Ú
   &$øæ ûÚÍ<`× ÆÙð ÁÝ÷ø í$õÚæ ùÚÂû$÷Àõµ×{Ú <®ù$æ´ <ùÔµ×ß:

   (1)  Ø`. ÷ÀÁ ÙæßÂ36 æÚ.           (2)   Ø`. ÷ÀÁ Ùæß 37 æÚ.
   (3)  Ø`. ÷ÀÁ Ùæß 42 æÚ.           (4)   Ø`. ÷ÀÁ Ùæß 45 æÚ.


(N)     À         À
   ûðÔ ´Ô÷Ùß &`û×Ô´ ×ðµõß ´Ô÷Ùß &`û×Ô´ ´`ùÛµÈ÷ÀÛ û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß àùßõÌèõ <ùßµùß:

   (1)  ´{íù×$ &õÝ áÙßÏÈ õ`ùßûõÝ×.
   (2)  <$óÚí ý`‘æÝ<Ù ´{íù×$ &õÝ áõÚÍæÚÎÈ &{ æ$ÙÛù õ`ùßûõÝ×.
   (3)                           ß      À   Ô
      <$óÚí ý`‘æÝ<Ù ´{íù×$ &õÝ µùß<$&Úæ {$ àµùß<$&Úæ ѵ÷ÀÁ <]<{$Ø ´Ô÷Ùß èÚóÈ<Ù
      µÁßÂ×ùß×.
   (4)  ý`‘æÝ µù$<ù ´ÔÙ] à$×õù<Ù ´{íù×$ &õÝ áõÚÍæÚÎÈ {$ æ$ÙÛù õ`ùßûõÝ×.


(O)                     Ú
   Øðæ &$´$ù] ÆÙ ´>ð´ <`±Ò´æ à$&ùßùõ´ ûÜõüÙ× <ùßµùß:

   (1)  Ñ’æÚ×$ ´>ð´ û{õ <`¯´×.
   (2)  à$µ×$ßíù ´>ð´ û{õ <`¯´×.
   (3)   À
      ´Ô÷µÙ{Ú ´ÕÌõ àè× û{õ <`¯´×.
   (4)          ß
      <`× æ} {`æÚ µû[÷ÀèÙÚæ à$÷À$×´ û{õ <`¯´×.


(P)               À
   û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß ´Ô÷µÙ{Ú èõÚ ÙæßÂó×æß µù$<ùßµùß:

   (1)           Ô
      µµù&ÌèÚæ <®ù$æ´ ´Ô{óõ <®ù$æ´ð &´$ù Ñ× ×ÔõÝ Ò´×.
   (2)            Ú
      æÝò$ µæ$ð&ß <Ùð µý÷À× {`æÚ Ò´×.
   (3)      Ú
      µû$÷¸ ûÚ}è`ùÛ´×.
   (4)  µèù ×$µÈ û{&Ô Ò´×.


(Q)  2010 <ÌÂ× &úÀ{$ ÁÜÛ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ <$ÌÂÚæ <$Ìõ$<ð àùÔ<, <Ì à<&$ùµ×{Ú ÁÜÛ Ù‘æ$
          ß                      ß
   à$ÌöÚæµ×ß Ñµ÷ÀÁ ÑùÚ´× àùÔû$õÚæ× äæß&õß íùû÷À µò$ÙØ×ð &$µûßæÂ<:

   (1)  Ø`.110.95 æß Ñ×.            (2)   Ø`.108.33 æß Ñ×.
   (3)  Ø`.114.94 æß Ñ×.            (4)   Ø`.113.06 æß Ñ×.


                      4
   (R)  û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß Øíµ×ß <Ìõù Ñ×÷À´æß µù$<ùßµùß:

      (1)  Ø$í] ó× &úÀ{$ µû$ÙÛ µèÒ´×.
      (2)  Øí× ´èÛùß µè<ù Ù÷À ùÚב &{ù$ø$Ø×.
      (3)  Ø$í] µ&ß<æ×ùßð Øí× ´èÚùß µè<ù Ù÷À <`ðÔûß {$ µÓõù×.
      (4)  Øí× ´èÚùß ´ÕÌõ <õßæÈ àõßûõß æØ è`ùÛ´×.


   (S)                 ß
      û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß <æÜ ý÷Àµ÷À{Ú èõÚ ÙæßÂó×æß µù$<ùßµùß:

      (1)  ý÷¸ ùÚõØ´ µ<ùõß û$ÌÁ<×æð û`<Í× {`æÚ Ò´×.
      (2)  ä× µ<ùõß û$ÌÁ<×æð û`<Í× µù${`æÚ Ò´×.
      (3)                      ß
          þ$óßò ÆÙ÷ÀÛ èùßù$ à<&ßö$µÓ÷ÀÛ û´óæß ý÷À÷À µè<ùÔ Ù`Ä´×.
      (4)           Ú Ü       ß
          ý÷¸ &$´$ù]µ×ùß ûÜõæÆæ ý÷¸ µÙ& {ú¸ù<ùÔ Ù`Ä´×.


   (T)                                 Ú
      Øðæ à$ÌöÚæ &‘<Ìøù× &Èýùßøµ×ùß à½µÓèÛ ´$Ìè <]$û#õÚ <Ù ûÜø$ù´ ûÜõÙ$þ× <ùßµùß:

      (1)  ûÜ<${ù µ&ß<$ Ù$þ÷À$×æ< &`û×Ú× {`æÚ Ò´×.
      (2)  &‘ë$Øæ æÌ´$ùßõ×ð àõ]$<Á] Ò´×.
      (3)          ß Û
         õÝÙù$õß´æ ûÜ$µ÷ÀÁ× &‘<Ìøùµ×ß õÛØó$õß´æ &$øæ×æß Ò´×.
      (4)  ùÚ×Æõ µÓÙ$<ð ûÜ<${ù× &`û×Ú× {`æÚ Ò´×.
                                 (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 40)                       B - µæ$ð&
                      ß     (04
           µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                       ÙæÝóÔ 60


02.  (a)                        Ú
      ´ø]èõ &`Ù&ÔÈæÜ´× &{ ÆÁÜ à$ÌöÚæ æÜ´× ´èÚùß ´ÕÙæ à$ÌöÚæ è`ð_ Ñ&úÀùÔ Ùýùßµùß µæµ&ß÷À
            Ú
      ×ùßù û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                         (ÙæÝóÔ 09)

   (b)                          ß Ý
      µ<µ}úÀµû$Ù à$ÌöÚæ æÜ´µ×{Ú ÷¸Ì<Ùõ$ {õØæß(04) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.         (ÙæÝóÔ 04)

   (c)     Ú                       ß Ý
      à$<&ßöæ ûÚÍ<`µ×{Ú {`&ÚÎµÈ &ß<þ$<×ùß µ÷Àææß(02) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.        (ÙæÝóÔ 02)
                                           (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


03.  (a)   ß         ß            Ú Ý          Ú
      ùÚÂû$÷Àù ù]$× õÝÙ ÷Àæùð Ù`µýù "µæ®æ$Ù×" &{ "÷Àèæ$Ù×" àõØ µ<ù& û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
                                       (ÙæÝóÔ 04)

   (b)   ß                       Ú          Ú
      ûÜ&ö$Ø×æ à$ø$ص×ùß äßæ$½æ$Î à$×õù×æ µæ®æ$ÙÛù &´õÝÙõõ$<× µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ
      æØùßù.                            (ÙæÝóÔ 05)
   (c)                          ß Ý
      ûÕÌó õØê× &{ äßæ$½æ$Ø× àõØ µ<ù&ßæÈ {×æß(06) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.         (ÙæÝóÔ 06)
                                           (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)                         5
04.  (a)    Ú     Ú          Ú                ß
      à$ùßõæ ãûµ×$ßèõ$ ù]$× ×ðµõß û$͵þ$ßèæ &´õÝÙõõ$<× &úÀ{$ à<Á] µæ$ùßµ÷À&Ú µæ®µ×ùß
          Ú
      û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                            (ÙæÝóÔ 06)

   (b)             Ú       ß   Ú          Ú
      ÆÙ µ<ù&ßÒ´æ à$÷À$×È ûÜõÑû$æ× &{ à$µ÷ÀÁù ûÜõÑû$æ× µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
                                         (ÙæÝóÔ 06)

   (c)  &`û×ÔÈ ù´]õ$<× õÛØó× æØù &$øæ &úÀ{ùß æØùßù.                 (ÙæÝóÔ 03)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)05.  (a)                                 ß Ý
      Øðæ ûÜø$ù &$Ì< à$ÌöÚæ ÑëÙ]×ùß (macro economic variables) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.
                                          (ÙæÝóÔ 04)

   (b)             ß Ú
      <Ìõù ÆÙð ÷À} í$õÚæ ùÚÂû$÷Àõ× (Gross National Product - GNP) &{ &ßö$<Ø ÆÙð ÷À} í$õÚæ
        ß Ú            Ú
      ùÚÂû$÷Àõ× àõØ à`õÚ µ<ù& û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                 (ÙæÝóÔ 05)

   (c)  (i)     Àß                   À
          äßæûÔ÷èÙ à$÷À$×´ ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?           (ÙæÝóÔ 02)

      (ii)               Àß                Ú
          Øðæ ¶<ù ´>ð´ ´`ùÛ´ð äßæûÔ÷èÙ à$÷À$×µ´{Ú à`õÚ &Û´$<ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù. (ÙæÝóÔ 04)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)06.  (a)   À         Ú
      ´Ô÷µÙß æ$Ì××ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                       (ÙæÝóÔ 06)

   (b)       À
      "à$&ùßù ´Ô÷Ùß" ×ùßù Ñ&ßõØ æØ ã÷À${Øó µ÷Àææß(02) ÙÚ×ùßù.           (ÙæÝóÔ 04)

   (c)  (i)            ß                    À
          "áÙßϵ´ùß à`÷¸ù ã÷Àø´ù×" (Demand Pull Inflation) ×ùÔ æÝ´æß÷?     (ÙæÝóÔ 02)
      (ii)             ß     ß
          Øðæ áÙßϵ´ùß à`÷¸ù ã÷Àø´ùæ$Î õõßõ<×ùß à`õÚÒ´ &úÀ{$ ýÙû$ùÔ Ùýù µ{ßõÝ õÝùæß(03)
            ß Ý
          Ù`×Ú&õèõ æØùßù.                          (ÙæÝóÔ 03)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)07.  (a)  Ø$í] à×<`× µÙßçó×æ ûÜø$ù ÙæßÂó µ´$ù<$÷À?                  (ÙæÝóÔ 05)

   (b)  ý÷¸ à×æÚÎµÈ ûØ´$Ìö &úÀ{ùß æØùßù.                      (ÙæÝóÔ 05)

   (c)            Ú     ß Ý
      Ø$í] ó×<Ù à$ÌöÚæ ûÜõÑû$æ Ù`×Ú&õèõ æØùßù.                  (ÙæÝóÔ 05)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)
                        - o0o -
                         6

								
To top