2011 July sin 53 BSD_Sin by KanishkaDilshan

VIEWS: 7 PAGES: 6

									&Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ
                   ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                              ß Û
                               2011
                        û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2011 íÔÙÚ
                         53)
                        (53) <]$û$Ø àø]×ù×
                            Business Studies                 2011-07-17
æ$Ù×: û`× 02 ×Ú.                                             û&ß<Ø`
                                                      [2.00-4.00]

•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
                           ß
   (1) µ´´ ûõÜ× A &{ B ×ù µæ$ð&ß µ÷ÀææÚùß (02) ×Ôæõ µÓ.
                                                 ûÚðÔ èóù:     06
   (2)             ß   (05)
      û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷ÀÚ ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×ÔõÝ×.                    ß
                                                 ûÜÁù èóù:     07
        •                ß
           A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð, &{
        •            ß
           B µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04).
   (3)  áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]×ð à÷À$}<, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ù Ù÷À µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
   (4)  ÙæÝóÔ 100.

                           A - µæ$ð&
                          ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                              ß
                   µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                           ÙæÝóÔ 40.

  01. û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3), (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù. äµ&ß
  01.            ß
                      ß           Ü          Ú Ý
    µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÛ&Ú àæßÂØ× &´ê ûÚ}õØ` µû$µõß
    ÙÚ×ùßù.


    (A)                                       À
        û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß <$óÚí]× &Èýùßøµ×ùß ãûæ$Øæ µ&ß<$<æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

        (1)    À
            ´Ô÷Ùß {$ ý`‘æÝ.               (2)   ûÜ<${ù×.
        (3)   èýò$æØó×.                  (4)   à<÷À$ùÈ æ}´ù$æØó×.


    (B)   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß à$Ø|       ß                  À
                          {<ÔÙæØ`µ<æÝ &Èýùßøµ×ùß &õ] <ùßµùß æÝ´æß÷?

        (1)   <èæÛ´ à&ÛÆõ Ò´.
        (2)   &$´$ù]µ×ùß <`ðÔûæß {ÚÆ Ò´.
        (3)       ß
            å{Ô {<ÔÙæØ`µ<æÝ ý< ´{íù×$ µù$÷À`ùÛ´.
        (4)          Ý
            æ}´ù$æØó æð×Ôõ<Ùð &{þ$èÚ Ò´.


    (C)   <èæÛ´ &Û´$ &{Úõ ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùÔ Ùýùßµùß:

        (1)                              Û
            &´$èµÈ ó× &úÀ{$ &Ú×Ï´ µæ$ð&ßæØ`<ùß äæ &´$ù< <èæÛ´ð ý`úÀ´×.
        (2)   &´$è´ð ó×<ÙÚùß ÷À`Í× {`æÚ ûÜ´$ó×æß û<õÚù ý<×.
        (3)                ß
            ó× &úÀ{$ µæ$ð&ßæØ`<ùß µû[÷ÀèÙÚæ< µù$ý`µúÀù ý<×.
        (4)               ß
            &$‘èÆæ <]<&ßö$<ÙÚµ×ß ÷Àæ<$ õÚµýù ûÜ´$ó×ð û´óæß µæ$ð&ßæØ`<ùßµèß <èæÛ´
            &Û´$<ù ý<×.


    (D)   µ<ùõß à$æ$Ø×æð &úÀ{ùß æØ µù$´`õÚ ùÈ, µëæßûõæ <Ù‘èÝ æ$Ù× <ùßµùß:

        (1)    Ú
            ÷Àù 30 æÚ.    (2)  ´$& 03 æÚ.   (3)     ´$& 04 æÚ.  (4)  ´$& 06 æÚ.
(E)       Ô              Ú
   ÃÙßûõæ ´Ô{óõ àõß&ùß õ`ĵ´ùß ÃÙßûõæß ûÚ}èùÔ Ùýùßµùß:

   (1)  àóæØ` ×.               (2)     ß À
                             àóÙ÷À÷$ ×.
   (3)  à$÷À$×æ×$ ×.             (4)          ß À
                             àóæØ` &{ àóÙ÷À÷$ ×ù µ÷Àµ÷Àù$´ ×.


(F)  û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß ÁÛÜ Ù‘æ$ æ$ÌÆæ &‘<Ìøù ´óßòÙµ×ß àØ´Ôóæß µù$<ùßµùß
      À
   æÝ´æß÷?

   (1)   À
      ùÚ÷{&ß µ<µ}úÀ æÙ$û &ßö$ûù× æÚÍ´ &{ &‘<Ìøù× æÚδ.
   (2)  æÝò$ {$ ´ø] ûÍ´$ó èÜ$Ç× <]<&$× &ßö$ûù× æÚδ &{ &‘<Ìøù× æÚδ.
   (3)         Ô ß Ú             Ô
      &ß<בµ&ß<$ ùÚ×æõæ×ùß &úÀ{$ à<Á] û{&ÔæÈ <ù ûÔ{óÔ æÚδ, õ$æßÂóÚæ
          Ú      Ú
      &{µ×$ßèõ$< ×ù à$÷À× &`û×Û´.
   (4)  æ$ÌÆæ èÈ´$ù ûÜ<Ìøù× æÚδ.


(G)  à$µ×$ßíù ´óßòÙµ×ß àùÔ´`õÚ× µù$Ù`µýù <]$û#õÚ<Ùð à×õß <ùßµùß û{õ ÷À`æßµ<ù
   æÝ´ù <]$û$Ø æ$Ì××÷À?

   (1)       Ô        Û
      è`ÖÔØ` ´Ô{µ÷Àß ´&Ôùß à`ÙßÙ´.
   (2)        Ô        Û
      µ<Ø} à&} ´Ô{µ÷Àß ´&Ôùß à`ÙßÙ´.
   (3)  àø]$ûù×.
   (4)   ß Û            ß
      µ÷ÀÁ× ÷À`< þ$Ñõµ×ùß ÙÛ ýòÔ ùÚÂû$÷Àù× æÚδ.


(H)         Ý
   "à$&ùßùõ´ µ{ßõ<" ×ù ´ÕÙøÌ´µ×ùß à÷À{&ß æØùßµùß:

   (1)          Ú                À    ÚÀ
      <$Íæ <Áµ×ùß ØæßÂõ×$ µè<$ à`õÚ ûÜ´$ó×ð <ò$ <`± ´Ô÷Ùæß <ùß÷×æß <Áµ×ùß
      ØæßÂó &´$è´ µù$µè<ù ý<×Ú.
   (2)           Ú
      {ÚÙÓ<æß <Áµ×ùß ØæßÂõ×$ð ù< þ$óßò×æß {ÚÆ Ò´×Ú.
   (3)                      Ú
      &õ] <Áµ×ùß &Ú÷¸ <Õ {$ùÚ× &úÀ{$ û´óæß ØæßÂõ×$ð <ùß÷ÚÀ µèÒ´×Ú.
   (4)    Ú                    Ú
      ØæßÂõ à<ø$ù´æß ´êÚùß ûÛò$<æß &Ú÷¸ <Õ Ñð ØæßÂõ×$ð <ùß÷ÚÀ µèÒ´×Ú.(I)  {$ùÚ×æß &Ú÷¸ æØù Ù÷À û$ÌÁ<× &{ ØæßÂæ×$ ×ù µ÷Àµ÷Àù$µèùß´ <ùß÷ÚÀ Ùý$ è`ùÛµÈ
   {`æÚ×$< <}æß<ùÔ Ùýù ´ÕÙøÌ´× <ùßµùß:

   (1)  ÷À$×æõß<×.    (2)    ß
                  à$µ÷ÀÁù×.     (3)    Õ
                               {$ùÚûØó×.  (4)  ØæßÂ] {ÚÆæ´.


(J)  <$óÚí ûõÜ×æß ×ùÔ:

   (1)              Ý
      <$óÚí ý`‘æÝ<æß Ñ&Úùß ùÚæõß æØù Ù÷À &{õÚæ ûõÜ×æß×.
   (2)              Ý
      <$óÚí &‘Ñø$ù×æß Ñ&Úùß ùÚæõß æØù Ù÷À {Ø ûõÜ×æß×.
   (3)         À               Ú        Ý
      µæ®æ$ÙÛù àØ´Ô÷Ùß &Èû$÷Àù× æØ è`ùÛ´ &úÀ{$ &ÔûÍ &´$èÈ Ñ&Úùß ùÚæõß æØùÔ
      Ùýù &Ô’æÝÈ ÙÚ×ÑÙßÙæÚ.
   (4)   À                  Ý
      ´Ô÷Ùß ó×ð Ùý$ è`ùÛ´ &úÀ{$ Øí× Ñ&Úùß ùÚæõß æØù ÙÚ×ÑÙßÙæÚ.


                       2
(K)              À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß ´Ô÷Ùß µ<µ}úÀ µû$}ð û´óæß &Èýùßø<ù ãûæØó à`õÝÙõß
   æ$óßò× <ùÔµ×ß:

   (1)      Ü
      <$óÚí ûõÚæ$, ó×æØ, þ$óßò$è$Ø ý`ú¸ÈæØ
   (2)               Ü
      þ$óßò$è$Ø ÃÙßûõß, <$óÚí ûõÚæ$, õ`ùßûõÝ &{õÚæ ûõÜ
   (3)  µû$µØ$ùß÷¸ µù$ß>ðÔ, äßææ þ$Ø, þ$óßò$è$Ø ÃÙßûõÜ
   (4)  ó×æØ, &$´$ù] µæ$ð&ß, þ$óßò$è$Ø ý`ú¸ÈæØ.


(L)                                    À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`µÓ æ$Ì××æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)                               ß Ý
      ó× &{ &$´$ù] µæ$ð&ß ûÜ$èßøù× ûÜ<Ìøù× æÚδ &úÀ{$ &´$èÈ Ù`×Ú&õèõ æÚδ×.
   (2)                         Û
      ѽ´õß &Ô’æÝÈ µ<µ}úÀ µû$}æß &{õÚæ æÚδ &{ <#õßõ× ûÜÆõÛùß ùòõßõÝ æÚδ×.
   (3)    ß Ý               ß
      Ù`×Ú&õèõ æØù Ù÷À &Ú×Ï´ &Ô’æÝÈûõß<Ù ÷ÀÑõÛæ µ<µ}úÀ µû$} &úÀ{$ à<Á] µ<µ}úÀ
      û{&ÔæÈ &`û×Û´×.
   (4)      ß
      &Ú×Ï´ ÷ÀÑõÛæ µ<µ}úÀ èùÔµ÷ÀùÔ &úÀ{$ µ<µ}úÀ$µ´ùß û&Ô õÝÙù× æÚδ, µÅØ`È æÚδ,
          Ú
      ÙÚ×$û÷À‘¥ æÚδ, õ`ùßûõÝ û{&ÔæÈ &`Ù&Û´×.


(M)                              Û
   µæ$}Ö µæ$ð&ß {Ô<´$Ø`µ<ùß "µæ$ð&ß &#íÔ ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´" &Èýùßøµ×ùß û{õ
   &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜæ$Á× <ùÔµ×ß:

   (1)                         Û
      õ`’ÓæØ`µ<æÝ ´$Ìèµ×ùß µæ$ð&ß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´×.
   (2)                      Û
      &´$è´æß ´êÚùß µæ$ð&ß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´×.
   (3)  õ`’ÓæØ`µ<æݵèùß Ùý$èõß Ø{&] à‘æ×æß þ$Ñõ æØÆùß àùßõÌí$Ù× {Ø{$
                   Û
      µæ$ð&ß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´×.
   (4)                         Û
      &#íÔ< àùßõÌí$Ù× {Ø{$ µæ$ð&ß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛ´ {$ ÑæÚó´×.


(N)  ÷¼Â] µù[þ$Ø ûõÜ×æß ´êÚùß ûÜæ$Á <ùßµùß:

   (1)               Û     ß                   ß Ú
      ù`Óèõ æØù Ù÷À þ$óßò þ$Ø ÷ÀµÈ µæ$ùßµ÷À&Ú (delivery specification) µ{$ß àµûßæÂõ
      èÝóõß<µ×ùß µ<ù&ß<ù ý<×.
   (2)  ù`Óèõ æØù Ù÷À þ$óßò ùÚ×Æõ µ<Ù$<ð µù$û`Ƶóù ý<×.
   (3)      ¸   Ý                   Ú ß
      {$ùÚ &Ú÷Ò´ µ{ßõµ<ùß à$ù×ùæØ` þ$óßò µõ$è× Ùý$ è`ùÛ´ ûÜõæµÂßû æØù ý<×.
   (4)                 À     Ú ß
      à$ù×ùæØ` þ$óßò µõ$è× &úÀ{$ ´Ô÷Ùß µèÒ´ ûÜõæµÂßû æØù ý<×.


(O)                       Ú           À
   û{õ &úÀ{ùß äß<$×Úùß à<Ù‘èÝ æ} {`æÚ ó×<Ø ÙÚû×æ ûÜø$ù ÙæßÂó× æÝ´æß÷?

   (1)   Ú            Ý
      ûÚ}ÉýÔ æØù µû$ÙÛ à<ø$ù´ µ{ßõµ<ùß à<Ù‘èÝ æ} {`æÚ ó×<Ø ÙÚûÚ &$´$ù]µ×ùß
      àûù×ùæØ`<ùß ûÚ}Ú µù$èùÛ.
   (2)  à<Ù‘èÝ æ} {`æÚ ó×<Ø ÙÚûÚ äæßµæ$ß õ{<ÔØ` æØùÔ Ù`Ã× {`æÚ×. ù`õßùÈ õ{<ÔØ`
      æØùÔ µù$Ù`Ã× {`æÚ×.
   (3)              Ú
      à<Ù‘èÝ æ} {`æÚ ó×<Ø ÙÚû×æß àûù×ùæØ`µèß µ{$ß àÌöÙ$þÚ×$µèß æ`´`õßõæÚùß
                                   ß
      µõ$Ø< &‘µÁ$ßøù× æÚδ, µ<ù&ß æÚÎÈ &{ ä{Ú ÷À`æßµ<ù µæ$ùßµ÷À&Ú à<Ù‘èÝ æ}
      {`æÚ×.
   (4)             Ú
      à<Ù‘èÝ æ} {`æÚ ó×<Ø ÙÚû×æß ¡ù|´ à<&ßö$<æ {Ô<´$Ø` æ} {`æÚ×.


                     3
(P)         ß              Ú
   "à$ÌöÚæ äßæ$ý÷Àø Ò´ ×ùÔ <Øó$õß´æ µ<µ}úÀ ûÚ}µ<õß<Ù &Úð à$ÌöÚæ &‘èÈ µõæß
   Ñæ$Á× Ò´æÚ". û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß õÛØ` ý÷¸ &‘è´×æ èÝó$‘è×æß µù$<ùßµùß
      À
   æÝ´æß÷?

   (1)  &$´$¬æ Øð<Ùß àõØ ÁÞù] ý÷¸ àùÔû$õ û`<õÛ´.
   (2)  õÛØ` ý÷¸ µù$<ù &‘µØ$ßøæ àòÔ æÚδ.
   (3)                 Ú  Ú
      ý${ÚØ õÛØ` ý÷¸ &úÀ{$ µû$÷¸ ûÜõûõßõ×æß û`<õÛ´.
   (4)                    À
      &$´$¬æ Øð<Ùß àõØ ûÜ$èßøù× {$ ÁÜ´× ùÚ÷{µ&ß &‘ëÙù× Ò´.


(Q)                ß                     À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß &$µûßæ <$&Ú ù]$×µ×ß ãûæÙßûù×æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)   ß           Ú
      ùÚÂû$÷Àùµ×ß ÷ÀÛ Øíµ×ß ´`÷À{õß Ò´æß µù$´`õÚ Ò´.
   (2)  µ<µ}úÀ &‘µØ$ßøæ û`<õÛ´ .
   (3)                        ß
      þ$óßò µ÷À<Ìè×æß {$ Øð<Ùß µ÷Àææß û´óæß &`ÙæÚÙÙð è`ùÛ´
   (4)  µ÷Àص>´ &Èûõß<Ù {ÚÆæ$Øõß<× &ßö$<Ø< µù$µ<ù&ß< û`<õÛ´.


(R)               Û                  À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß µè$ßÙ×æØó× &Èýùßøµ×ùß &õ] µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)    Û                ß           ß
      µè$ßÙ×æØó× ×ùÔ µÙ$ßæ× {Ø{$ à$ÌöÚæ, µ÷ÀÁû$Ùù &{ &‘&ßæ#õÚæ û÷ÀøõÚ
          ß
      äßæ$ý÷Àø Ò´×.
   (2)     Û       ß    ß             ß
      µè$ßÙ×æØó× ×ùÔ ÷¸ûûõß í$õÛùµèß µ{$ß àòÔ ýÙ×æß &{Úõ í$õÛùµèß Ñ×÷ÀÆùß
       Ú Ô
      ÷À×óÔ í$õÛùß õÛØó è`ùÛ´ µ´µ{×Ò´×Ú.
   (3)    Û
      µè$ßÙ×æØó× ×ùÔ µÙ$ßæ µ<µ}úÀ µû$}<Ùß &{ <]$û$Ø àõØ &Èýùßøõ$< {$
           Ú         Ü
      àùßõÌ ’úÀ×$<ùß à`õÚ æÚÎµÈ æÚ×$<ÙÚ××Ú.
   (4)    Û
      µè$ßÙ×æØó× ´êÚùß àùßõÌí$õÚæ à$ÌöÚæ ÁÝþ&$øù <$&Ú µÙ$ßæ íùè{ó×ð
          Û
      {ÚÆæØ ÷À´×Ú.


(S)                                    À
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß µÙ$ßæ µ<µ}úÀ &‘Ñø$ùµ×ß àØ´Ôóæß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)           ß
      àùßõÌí$õÚæ ´ÕÙ] ûÜÁù &´õ×æð ûõß æÚδ &úÀ{$ ã÷ÀÓ æÚδ.
   (2)   À
      ùÚ÷{&ß µ<µ}úÀ$´ ûÜ<Ìøù× æÚδ.
   (3)  µ<µ}úÀ à$Ø<ÔÙß &´õ×æð ûõß æÚδ.
   (4)                                Ü
      ý{Ô û$ÌÁÒ× µ<µ}úÀ$´ &úÀ{$ &$æ§ì$ û`<õßÒµÈ ´ø]&ßö$ù×æß µÙ& æÚ×$ æÚδ.


(T)               ß                  Ú
   û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$µ×ùß Ñµ÷ÀÁ ÑùÚ´× àùÔû$õ× à½ õæßµ&ßØ` Ò´ µ{$úÀùß ùÚÌ<ëù×
            ß À
   æØùßµùß æÝ´æß ´êÚù÷?

   (1)   ß Û  À      ß
      µ÷ÀÁ× ´Ô÷µÙß &õ] ѵ÷ÀÁ àè×ð <ò$ àòÔ àè×æß Øí× û<õß<$µèù ×$´.
   (2)   ß Û  À      ß         ß
      µ÷ÀÁ× ´Ô÷µÙß &õ] ѵ÷ÀÁ àè×ð <ò$ <`± ѵ÷ÀÁ àè×æß Øí× û<õß<$µèù ×$´.
   (3)    ß  À ß                     ß
      ѵ÷ÀÁ ´Ô÷Ù<Ùð à`õÚ áÙßÏ´ {$ &`û×Ô´ àùÔ< õÛØó× <ù ѵ÷ÀÁ ÑùÚ´× àùÔû$õ×
      àçóßò< <Ìøù× Ò´.
   (4)       ß  À ß    ß   ß Û  À    ß
      ûÜø$ù ѵ÷ÀÁ ´Ô÷Ù<Ùð &$µûßæÂ<, µ÷ÀÁ× ´Ô÷µÙß Ñµ÷ÀÁ àè× ´{ ý`‘æÝ< Ñ&Úùß
      {Úõ$´õ$ àòÔ æÚδ.
                           (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 40)

                      4
                      B - µæ$ð&
          µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                     ß
                      ÙæÝóÔ 60


02.  (a)                                 Ú
      ã÷À${Øó äæ ý`èÚùß &û×Æùß àþ]ùßõØ µ<µ}úÀ$´ {$ ý${ÚØ µ<µ}úÀ$´ ûÚ}ýúÀ< µæ®µ×ùß
         Ú
      û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                           (ÙæÝóÔ 05)

   (b)            ß            ß
      µõ$è µ<µ}úÀ$´ {$ &ÚÙÙØ µ<µ}úÀ$´ àõØ µ<ù& ÷Àæ<ùßù.             (ÙæÝóÔ 05)

   (c)   ß                              Ú
      ùÚÂæÌÁæ æÌ´$ùßõ (extractive industries) <Ìè ã÷À${Øó &{Úõ< û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
                                          (ÙæÝóÔ 05)
                                        (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)03.  (a)                      Ú
      1890 {<ÔÙß <]$û$Ø à$ïÀ$ ûùµõß 24 <ù <èùßõµ×ß ÷À`æßµ<ù ûÜø$ù ´ÕÙøÌ´ û{æß (05)
         ß Ý
      Ù`×Ú&õèõ æØùßù.                          (ÙæÝóÔ 05)

   (b)                 Ú        Ú
      <èæÛ´ &Û´$&{Úõ &´$è´æß ÙÚ×$û÷À‘¥ æÚδ &úÀ{$ á÷ÀÍûõß æ} ×ÔõÝ ÙÚ×ÑÙÚ µ´$ù<$÷À?
                                           (ÙæÝóÔ 05)

   (c)  Øùß µæ$ð&ß (golden share) ùÚÌ<ëù× æØ Øùß µæ$ð&ß õÚÄµÈ <`÷Àèõßæ´ µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ
                                              Ú
      æØùßù.                                 (ÙæÝóÔ 05)
                                        (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)
04.  (a)  èùÔµ÷ÀùÔ æ} {`æÚ ãûæØó ùÚÌ<ëù× æØ µ<µ}úÀ µû$µ}ß û<õßù$ èùÔµ÷ÀùÔ æ} {`æÚ ûÜø$ù
      ãûæØó <Ìè ùÈ æØùßù.                         (ÙæÝóÔ 05)


   (b)                              À
      ´ø]´ õ`ùßûõÝ æÜ´× (Central Depositary System) ×ùÔ æÝ´æß÷? ´ø]´ õ`ùßûõÝ æÜ´×ð
                 À
      &Èýùßø <ùßµùß æ<ÔØ`ùß÷?
                                        (ÙæÝóÔ 05)

   (c)                               ß
      µ<µ}úÀ µû$} &{þ$èÚ<ùßùùß õõßæ$ÙÛù ÷À} µÅØ`È æÚÍµÈ û÷ÀøõÚ× (Real Time Gross
                              ß Ý
      Settlements System) ´êÚùß àõßæØ èùßù$ <$&Ú Ù`×Ú&õèõ æØùßù.     (ÙæÝóÔ 05)
                                      (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)05.  (a)                                      Ú
      "ÆÙùßæ$ µæ$ð&ß ÆÙ ÷ÀÌÁæ×" &{ "&´&ßö µæ$ð&ß ÆÙ ÷ÀÌÁæ×" àõØ µ<ù&ßæÈ û`{`÷ÀÙÚ
      æØùßù.                             (ÙæÝóÔ 05)

   (b)  µ<ùõß à$µ×$ßíù ´$Ìè<Ù à$µ×$ßíù× æØù<$ð <ò$ &$´$ù] µæ$ð&ß<Ù à$µ×$ßíù×
                     ß Ý
      æÚε´ùß àõß<ù ûÜø$ù <$&Ú Ù`×Ú&õèõ æØùßù.          (ÙæÝóÔ 05)

   (c)            Û           Ô
      Øíµ×ß &Ô’æÝÈûõß ÑæÚó´ &úÀ{$ û<õßù$ ûÜõÚ ÑæÚóÈ (Repo) {$ ûÜõÚ ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛµÈ (Reverse
                   Ú
      repo) æ<Ô_ µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                    (ÙæÝóÔ 05)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


                        5
06.  (a)                  Ô                 ß Ý
      µè<ÔÈ µÁßµ×ß ûÜ$èßøù {$ ´ÕÙ] èÚóµÈ à`õÝÙõß <ù à×Úõ´ û{æß (05) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.
                                          (ÙæÝóÔ 05)
   (b)                                À
      µè<ÔÈ µÁßµ×ß àõÚÍæßõ×æß µ{$ß {Úê×æßß åý {ú¸ù$ èùßµùß µæµ&ß÷?      (ÙæÝóÔ 05)

   (c)                        À
      µ<µ}úÀ àùÔû$õ× ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷? µ<µ}úÀ àùÔû$õ× ûÚÍ{Û´ð ýÙû$ù &$øæ
             ß
      õÝùæß(03) ÷Àæ<ùßù.                            (ÙæÝóÔ 05)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)
07.
07.       Ú
   û{õ ÷À| ûÚ}ýúÀ µæ® &ð{ùß ÙÚ×ùßù.

   (a)   ß ÛÜ  ß
      ùÚÁæ× {<ÔÙæØ` (Sleeping Partner).

   (b)  &‘<Ìøù ý`ú¸ÈæØ (Development Bonds).

   (c)    Ú     Ý Ý
      à×Úõ<$&ÚæÈ ùÚæõ< (Right Issue).

   (d)      ß
      ´ÕÙ] <]Ôõûùßù ãûæØó (Financial Derivatives).

   (e)  ûÜû$õù× (Dumping).

                                        ß
                              (äææð ÙæÝóÔ 03 ý`èÚù, ´Ô_ ÙæÝóÔ 15)                       - o0o -
                          6

								
To top