Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2011 July sin 50 BA_ Sin

VIEWS: 0 PAGES: 10

									&Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ                ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                           ß Û
                           2011
                    û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2011 íÔÙÚ
                    50)
                   (50) ´ÕÙæ èÚóÈæØó×
                       Ú  Ô
                       Basic Accounting            2011-07-16
æ$Ù×: û`× 03 ×Ú.                                    µûØ<Ø`
                                           [9.00 – 12.00]
•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
                            ß
   (1) µ´´ ûõÜ× A, B &{ C ×ù µæ$ð&ß õÝùæÚùß (03) ×Ôæõ µÓ.          ûÚðÔ èóù:  10
              Ú  ß
   (2) û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷À, ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×ÔõÝ ×.
                     (05)        ×.           ß
                                        ûÜÁù èóù:  06

        • A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð;ß ×ð
                 ß
        • B µæ$ðµ&ß ûÜÁù µ÷Àæð ´; &{, &{,
                    ß
        • C µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù µ÷Àææð (02).(02).
   (3) áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]×ð à÷À$}<, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ùÔ Ùýù µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                             Ú        Ú
   (4) èóù× æÚÎÈ &{ µûØ<`ò à´Ôóùßù. ãûæÙßûù æÚ&<æß à`µõ$õß äß<$ û`{`÷ÀÙÚ< ÷Àæß<ùßù.
   (5) èóæ ×ùßõÜ þ$Ñõ æÚδð áò µ÷ÀùÔ Ù`µÅ.
   (6) ÙæÝóÔ 100.


                       A - µæ$ð&
                      ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                          ß
               µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                       ÙæÝóÔ 30.


01.
01.      À       ß
    û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3), (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù.
                        ß          Û
    äµ&ß µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÜ&Ú àæßÂØ× &´è ûÚ}õØ` Ú Ý
    µû$µõß ÙÚ×ùßù.

    (A)   û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜæ$Á× <ùÔµ×ß:

        (1)      Ô
           ´ÔÙ] èÚóÈæØóµ×ùß àþ]ùßõØ {$ ý${ÚØ û$ÌÁ< µ÷Àæð´ µõ$ØõÝØ` &û×ù
              ß              Ô
           ù´Ôõ, ûÚÍ<`× {$ æ}´ù$æØó èÚóÈæØóµ×ùß µõ$ØõÝØ` &û×ùßµùß
           æ}´ù$æØó×ð û´óÚ.
        (2)      Ô           Ô     Ú        ß
           ´ÔÙ] èÚóÈæØóµ×ß ÷ÀÛ <$ÌÂÚæ èÚóÈ û´óæß ûÚ}µ×Ù æØùÔ Ùýù ù´Ôõ, ûÚÍ<`×
                    Ô                 Ô  Ú
           {$ æ}´ù$æØó èÚóÈæØóµ×ß÷ÛÀ ùÚØõÝØ`< æ$Ù$ùßõØ àõØ èÚóÈ ûÚ}µ×Ù æØùÔ
           Ù`µÅ.
        (3)       Ô  Ú                ß
           ´ÔÙ] èÚóÈ ûÚ}µ×Ù æÚδ Ù$þ &úÀ{$ &{ Ù$þ$µûßæÂ$µ<ùß µõ$Ø< ×ù
                           Ú ß        ß      Ô
           µ÷Àà$æ$ص×ùß´ û<õß<$µèù ×ù à&ßöõ<×ùß &úÀ{$ <ù ù´Ôõ, ûÚÍ<`× èÚóÈ
             Ú                  Ú ß
           ûÚ}µ×Ù æÚδ Ù$þ &úÀ{$ û<õß<$µèù ×ù à&ßöõ<×ùß µ<ùÔµ<ùß û´óæß &Ú÷¸
           µæµÌ.
        (4)                         Ú
           á{õÚùß à`õÚ (2) {$ (3) ×ù ûÜæ$Á µ÷Àæ´ ùÚ<`Ø÷À×.         Ú   Ô         Ú
    (B) µµ÷Àùæ ÑæÝóÈ µû$õ <ò$õß´ µ{$úÀùß Ñ&ßõØ æ} {`æßµæß:

        (1)    Ô   ß Ý
           ÑæÝóÈ Ù`×Ú&õ<æß µÙ&×.
        (2)      Ô   ß Ý
           ó×ð ÑæÝóÈ Ù`×Ú&õ<æß µÙ&×.
        (3)      Ô      Ô
           èùÔµ÷ÀùæØ`<ùßµèß èÚóÈ<Ù äæõÝ<æß µÙ&×.
        (4)   ß
           ÷ÀÑõß< &ð{ùß æÜ´µ×ß µæ$ð&æß µÙ&×.
(C)                        Ú              À
   &Û´$&{Úõ æ`ùß± &´$èµÈ à×æ`Æ µ<õ äæß ÷Àùæß à<&$ùµ×ß Ø`.3,000/- æ àõ`õÚ ´Ô÷Ùß
       À          À         Ô Ú
   µÁßÂ×æß÷, û{õ &úÀ{ùß &Ô_ ´Ô÷Ùß µèÒÈ Ñ&ßõØ÷À õÚýó:

                               Ø`.
                               Ø`.
        Ú º
      ÙÚû÷<] ÃÙßûõ                   500
          ß     Ú
      à´Ôõõùß &úÀ{$ &Ú&Ùß Ä´ (ÃÙß õÚµÅ)        500
              À       ß
      ûÚ×Ò´ &úÀ{$ ´Ô÷Ùß Ùý$ èõß õÝóòÔ (I.O.U. chits)  500

                           À   Ú
   á{õ µõ$ØõÝØ` àùÔ<, à×æ`Æð µ<ùßµæ$ð à`õÚ &Ô_ ´Ô÷Ùß àèÜ´× (petty cash imprest)
                     Ý À
   û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß æÝ´æß Ñ× ×Ôõ÷?

   (1)  Ø`.4,500/-.  (2)  Ø`.5,500/-.    (3)  Ø`.1,500/-.  (4)  Ø`.5,000/-.(D)  &ßð$Ì &´$è´ð ûÚÍ<`× Ø`.100,000/- æß <Õ áò´æß {ÚÆ×. áòµÈ µ<µ}úÀµû$Ù àè×
                                       Ú
   Ø`.80,000/- æß û´óÚ. &´$è´ µ´´ <õßæ´ Ø`.100,000/- æß µÙ&ð µÁß ûõܵ×ß ÷Àèð´
   &úÀ{ùß æØÆùß &Ú¯. µ´× &$ø$Øó <ùßµùß û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß:

   (1)  µäõÚ{$&Úæ ûÚÍ<`× (historical-cost) ´ÕÙøÌ´× &{ ÑëæßÂóþ$<× (prudence).
   (2)  µäõÚ{$&Úæ ûÚÍ<`× (historical-cost) ´ÕÙøÌ´× &{ ÑÁß<&ùÛ× ý< (reliability).
   (3)                        À
      &õ]$ûù× æ} {`æÚ ý< (Verifiability) &{ &‘&ùß÷ù$õß´æ ý< (comparability).
   (4)  à÷À$Ù ý< (Relevance) &{ ÑÁß<&ùÛ× ý<.

      ×ù &‘æÙßû ×ðµõß×.


(E)      Ô                   Ô
   èùÔµ÷ÀùæØ`µ<æÝð ÷À`ùð´õß ÑæÝó$ à`õÚ þ$óßò ÑæÝóÈæØ` Ñ&Úùß à$û&Ô þ$Ø è`ùÛ´ð
                 Ô        Ú  Ý
   äæê Ò à`õÚ Ñðæ ä´ èùÔµ÷Àù< &ð{ùß æÚδ ûÚó& ùÚæõß æ} ×ÔõÝ ûÜþ< µÙßçù×
   <ùÔµ×ß:

   (1)  {Ø ûõÜ× (debit note).
   (2)  ý`Ø ûõÜ× (credit note).
   (3)  þ$óßò Ù`ÄÈ ûõÜ× (GRN).
   (4)  ûÚðõßæØ ×`ÒµÈ ùÚµÓ÷Àù× (advice of dispatch).
(F)  10% æ µ<µ}úÀ <>ð´æÝõß ó× ûÚ×Ò´ð µ÷ÀùÔ Ù`ýÕ æ$Ù× õÝÙ ó× ûÚ×<ùßµùßùÈ, 5% æ
     À           Û
   ´Ô÷Ùß <>ð´æÝõß àòÔ µæ$ð ÷À´ð äæê Ò´æß &{Úõ<, äææß Ø`.15,000/- ý`èÚùß ´Ô÷æº
   (printers) 10æß &´$è´æß ó× û÷Àù´æß ´õ ÆÙ×ð èõßµõß×. ó× ûÚ×Ñ× ×ÔõÝ æ$Ù× õÝÙ
   ó× ùÚØ<ÔÙß æÚδ &´$è´ð à<Á]< à`õßµõßùÈ, äß &úÀ{$ ÙÚ×ùÔ Ùýù µëæßûµõß <®ù$æ´
       ß
   Ñ× ×Ôõµõß:

   (1)  Ø`.142,500/- æÚ.            (2)  Ø`.135,000/- æÚ.
   (3)  Ø`.128,250/- æÚ.            (4)  Ø`.127,500/- æÚ.
                        2
(G)   Ô             Ô
   èÚóÈæØó &ÇæØó×ð äæßõØ$ èùÔµ÷Àù<æ ýÙû|´ û{õ &úÀ{ùß ûÍ÷ÀÚ µÓ×`×Ú ±&ßùÚ
   ûÍèóæ &´$èµÈ èóæ$½æ$Î<Ø×$ ûÜæ$Á æØ à`õ.

           <õßæÈ    :  Ø`.2,000/- æÚùß µõ$è <`± Ò õÚµÅ.
           <õßæÈ    :  Ø`.2,000/- æÚùß æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó àòÔ Ò õÚµÅ.

                          Ú       Ô
   èóæ$½æ$Î<Ø×$µèß ûÜæ$Á× &õ] µÓ ùÈ, áõ$´õß µ{$úÀùß á{õ èùÔµ÷Àù< ùÚØ|ûó×
                      ß À
   <ùßµùß û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß æÝ´æÚù÷?


   (1)    µ<µ}úÀ$´ &úÀ{$ <Õ à×Úõ´ Ø`.2,000/- æð, ó×ð è`ùÛ´ &{ æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó
        Ø`.2,000/- æÚùß æßÂ× æÚδ.
   (2)                         Û
        Ø`.2,000/- æ æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó à×Úõ´×æß, ÑæÚó´ &úÀ{$ õ`µýù à×Úõ´×æß
        µÙ& <ÌèÛæØó× æØùÔ Ù`Ä´.
   (3)        Ô
        µõ$è èÚóµÈ <`Ø÷ÀÚ µÙ& &ð{ùß æ} æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó ù`<õ <ÌèÛæØó×
        æÚδ.
   (4)       Ô
        èùÔµ÷ÀùæØ`<ùß Ñ&Úùß à$û&Ô ä<Õ Ø`.2,000/- æß <®ù$ ýòÔ &{ Ø`.2,000/- æ
        æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó ý`{`Ø æÚδ (disposal).
(H)         Ú       Ý
   µè$òù`èÚÙÚ æÝÙ× µ<ùÔµ<ùß ùÚæõß æ} Ø`.20,000/- æ µëæßûõæß ý`‘æÝ< Ñ&Úùß àèØ` æØ
            Ý Ý                       ß
   õÚµÅ. µëæßûõ ùÚæõæØ`µèß µû$õß<Ù àèØ` µëæßûõ &ð{ùß æÚδð ÷ÀÑõß< &ð{ù
   <ùÔµ×ß:

         Ô Ø`.20,000/
           .20,000/-
        èÚó´ Ø`.20,000/- æÚùß {Ø æØùßù           Ô Ø`.20,000/
                                    .20,000/-
                                èÚó´ Ø`.20,000/- æÚùß ý`Ø æØùßù

   (1)    ý`‘æÝ<                      µè<Ùß æÝÙÛ Ñ×÷ÀÈ

   (2)    ý`‘æÝ<                      àèØ` µëæßûõß

   (3)    àèØ` µëæßûõß                   µèÑ× ×ÔõÝ µè<Ùß æÝÙÛ

   (4)    ý`‘æÝ<                      µèÑ× ×ÔõÝ µè<Ùß æÝÙÛ
(I)                               ß
   ÑëÙ] ûÚÍ<`µ×ß {`&Úδ Ñ&ßõØ æØùÔ Ùýùßµùß, û{õ µûµùù æ<Ø ûÜ&õ$Ø÷À?

          A                    B                 C
                    äßææ ûÚÍ<`×
                                        ûÚÍ<`×
   ûÚÍ<`×
        æÜ×$æ$Îõß< ´>ð´
         Ú                  æÜ×$æ$Îõß< ´>ð´
                            Ú                 Ú
                                             æÜ×$æ$Îõß< ´>ð´   (1)   A û´óÚ.    (2)   A &{ B û´óÚ.         (3)  C û´óÚ.     (4)  B &{ C û´óÚ.
                            3
(J)  û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` µù_< &`Ðùß <]$û$Ø×ð à÷À$Ù×:
                                     Ø`.
                                     Ø`.'000
           Ú
   2010 íù<$Í 01 ÷Àù <]$û$Ø× à$ØÈþ æÚεÈ÷ÀÛ µ×÷À<Õ ûÜ$èßøù×         300
             Ú
   2010 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð ´Ô_ <õßæÈ                      320
             Ú
   2010 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð ´Ô_ <èæÛÈ                      30
         À
   <ÌÂ× õÝ} ´Ô÷ÙÚùß à$û&Ô è`ùÔÈ (Drawings) äæõÝ<               150
   <ÌÂ× õÝÙ à$÷À$×È (Ù`ÄÈ) äæõÝ<                       170
   <ÌÂ× &úÀ{$ &ð{ùß æØù Ù÷À Ñ×÷ÀÈ äæõÝ<                    20

    á{õ µõ$ØõÝØ` àùÔ<, <ÌÂ× &úÀ{$ &ð{ùß µù$æØù Ù÷À Ñ×÷ÀÈ äæõÝ< <ùßµùß:

    (1)  Ø`.150,000/- æÚ.            (2)   Ø`.10,000/- æÚ.
    (3)  ÁÝù] àè×æÚ.               (4)   Ø`.140,000/- æÚ.
(K)
                        ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù× /
              <]$û$Ø×
                         ûÚÍ<`× äßææ×
           µÅæÍ×           û$ùß (i)
           à`ê_È æÈ{Ù        æ`ùß®´ (ii)
                Ú
           ®×ÔÂùß ûùßõ×       ÁÚÂ]×$ (iii)
                  ß
           µ´$ßðÌ æ$Ì ùÚÂû$÷Àæ    µ´$ßðÌ æ$Ø× (iv)

                               Ü  Ú      Ú
    á{õ <èÝµÓ à`õÚ (i), (ii), (iii) &{ (iv) <ÌèÛæØó× àùÔæÆæ ûÚ}µ<Ùð ùÚ<`Ø÷À< {ú¸ù$
    è`ùÛ´ µæµØùßµùß û{õ ÷À`æßµ<ù äß<$ àõݵØùß æÝ´æÚù÷?ß À

    (1)  ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× äßææ×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×.
    (2)  ûÚÍ<`× äßææ×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× äßææ×.
    (3)  ûÚÍ<`× äßææ×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×.
    (4)  ûÚÍ<`× äßææ×, ûÚÍ<`× ´ø]&ßö$ù×, ûÚÍ<`× äßææ×, ûÚÍ<`× äßææ×.
(L)  ÁÜ´ ûÚÍ<`ðÔµ´{Ú (labour turnover) ûÚÍ<`×ð à`õÝÙõß <ùÔµ×ß:

    (1)          Ô        ß
       &È´Ôç ûÎæßÂó, ûÔ{óÔ æÚÎÈ {$ à$µ÷ÀÁù ûÚÍ<`×.
    (2)    ß          À              À
       <`ðÔû, µ&ß<æ àÌö&$øæ àØ´Ô÷Ù (EPF) &{ µ&ß<æ þ$Øæ$Ø àØ´Ô÷Ùß (ETF) ûÚÍ<`×.
    (3)  µ&ß<æ ´óßòÙ &Ôý &$øù {$ ûÜ&$÷À µèÒÈ ûÚÍ<`×.
    (4)  á{õ (1), (2) &{ (3) {Ú ÷ÀÛ à`õÚ &Ú×_´ <Ìè<Ù ûÚÍ<`×.
                      4
(M)                                       À
   µû$÷¸æ$Ì× &Èýùßøµ×ùß, û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜæ$Á× æÝ´æß÷?

   (1)               ß Ú    Ú
      µû$÷¸æ$Ì× ûÚÍ<`× à<&$ù ùÚÂû$÷Àõ×ð æÚ&×È àè× äæõÝ æÚδæß µù$æØ×Ú.
   (2)                    Ú
      µû$÷¸æ$Ì× ûÚÍ<`× ûÜ$öÆæ ûÚÍ<`µ×{Ú ´ÕÙæ$‘è×æÚ.
   (3)  <æÜ ÷º<], <æÜ ÁÜ´× {$ <æÜ Ñ×÷ÀÈ ûÚÍ<`µ×ùß µû$÷¸æ$Ì× ûÚÍ<`× &´ùßÑõ×.
   (4)   ß
      ùÚÂû$÷Àù ´>ð´ &´è &Ú×_´ <Ìèµ×ß µû$÷¸æ$Ì× ûÚÍ<`× µ<ù&ßÒ´ð þ$íù× µ<×Ú.
(N)   ß
   ùÚÂû$÷Àù &´$è´æ ´$& 3 æ æ$Ùûͧµ¨÷À×æß &úÀ{$ û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` à÷À$Ù µÓ:

                                Ø`.
                                Ø`.
               º
       û͵þ$ßíù× æ} à´Ô÷<]                1,200
       ûÜ$öÆæ ûÚÍ<`×                   3,000
              ß
       ûÔØ&ßæ$Ø× (ùÚÂû$÷Àù× æ} äßææ ´õ µè<ù)        200
       &#íÔ ÁÜ´×                     1,200
       æÈ{Ùß µû$÷¸æ$Ì×                  2,000
       æ$Ùûͧµ¨÷À× à$ØÈþµ×ß µù$ùÚÆ <`ò
                                1,000
         ß
       (ùÚÂû$÷Àù ûÚÍ<`×ð à`è×ÛÈ æØ à`õ)
       æ$Ùûͧµ¨÷À× à<&$ùµ×ß µù$ùÚÆ <`ò          ù`õ

         Ô
       ÑæÝóÈ à‘Á×ð ´$Ø` æØù Ù÷À äßææ èóù 2,000 æÚ.


                     ß
   á{õ µõ$ØõÝØ` û÷ÀùÈ æصèù, äßææ×æ ùÚÂû$÷Àù ûÚÍ<`× <ùßµùß:

   (1)  Ø`.2.80 æÚ.
   (2)  Ø`.3.00 æÚ.
   (3)  Ø`.4.40 æÚ.
   (4)         Ú
      á{õ &úÀ{ùß æÚ&<æß µù$µÓ.(O)       ß                  ß
   µ´>ð ùÚÂû$÷Àæµ×æÝ û{õ &úÀ{ùß ûÚÍ<`× ÷Àõõ Ùý$ ÷ÀÛ à`õ. µØ÷ÀÚ (\`ÅÍæß), µûó
   (foam), ÷¸ùÔ &{ ÷À`< &úÀ{$ ûÚÍ<`× Ø`.68,000/- æÚ. <æÜ ÷º<] <Ù ûÚÍ<`× Ø`.21,000/- æÚ.
     ß                               ß
   ùÚÂû$÷Àù <`ò æØùßùùßµèß ÁÜ´ ûÚÍ<`× Ø`.52,000/- æß <ù àõØ, ùÚÂû$÷Àù à¾æßÂæ×ùß
   {ð ÁÜ´ ûÚÍ<`× <Áµ×ùß Ø`.14,000/- æß µè<$ à`õ.
       ß      ß
   á{õ ÷Àõõ àõݵØùß ùÚÂû$÷Àùµ×ß <æÜ ûÚÍ<`× <ùßµùß:

   (1)  Ø`.21,000/- æÚ.            (2)  Ø`.35,000/- æÚ.
   (3)  Ø`.89,000/- æÚ.            (4)  Ø`.103,000/- æÚ.

                            (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 30)                     5
                     B - µæ$ð&
                          ß
                    àùÚ<$Ì× ûÜÁù
                    ß
             µ´´ µæ$ðµ&ß ûÜÁù µ÷Àæð ´ (02) ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                     ÙæÝóÔ 50

02.
02.          ß         ß                      Ú
   à$ùùß÷À 2011 àµûÜÙß 01 ÷À$ <${ù õÛùõ à$µÙßû æÚÎµÈ <`òµû$Ùæß à$ØÈþ æµ}ß×. ä÷Àù´ å{Ô
                                     Ú
   Ø`.25,000/- æß µ×$÷À<$ ý`‘æÝ èÚóÔ´æß Ñ<#õ æØù Ù÷ÀÛ. 2011 íÔùÚ 30 ÷Àùð å{Ôµèß ý`‘æÝ ûÜæ$Á
                           ß
   ÑÁßµÙßÂó× æØù Ù÷À àõØ, ä{Ú &$Ø$‘Á× û{õ ÷Àæ<$ à`õ.
                                     {Ø     ý`Ø
                                    Ø`.
                                    Ø`.'000   Ø`.
                                          Ø`.'000
    µ&ß<$ à$÷À$×´                                   990
    æÝ´$Í {$³µ<×$Ì &ßµð$ßÌ&ß µ<õÚùß Ùý$èõß ó×
                                       30    300
    (&´$ù ´$&Úæ <$Íæ 10 æÚùß à$û&Ô µèÑ× ×Ôõ)  Ý
            Û     ß   Ú
    <|ùß Øö× ÑæÚó´ (2011 àµûÜÙß 01 ÷Àù ÑæÝóù Ù÷À)  Û                405
      ß
    õÛùõ, µÙ$ß{ ûÚØ<ÔÈ ÷º<] &{ õÚùÌ à$÷À×Ú                680
           Ú
    2011 íÔùÚ 01 ÷Àù àõßûõß æØ èõß ù< òýÙß æ`Å Øö×            628
       Ú
    Ñ÷¸Ù× &{ íÙ ÃÙßûõß                           7
         ß    Ú       Ú            ß
    2011 àµûÜÙß 01 ÷Àù µè<Õ µè<Ùß æÝÙ× (´&æð Ø`.8,000 /- ý`èÚù)      96
    <${ù ØæßÂó×                              10
    &ßö$<Ø ùÚµ×$ßè× - ØùÚúµèß áõÚÍæÚÎµÈ èÚó´
               ¸         Ô               2
          ß   Ú
    2011 àµûÜÙß 01 ÷Àù Ùý$ èõß <`Ùß±ùß ûÚÍ×õ (plant)           120
         ß    Ú             ß
    2011 àµûÜÙß 01 ÷Àù Ùý$èõß à_õß<`±×$ &ÈûÚóòæ× (compressor)       40
    à_õß<`±×$<ùß &úÀ{$ à´õØ µæ$ð&ß                    140
    ÙÚûÚ ÷º<]                                3
    äæõÝ<                                1,756   1,695

   û{õ &úÀ{ùß à´õØ µõ$ØõÝØ` Ùý$ ÷ÀÛ à`õ.
   (1)      ß    Ú
      2011 àµûÜÙß 01 ÷Àùð õÛùßõ à$µÙßû <`òûÙ &úÀ{$ å{Ô µèù à$ ãûæØó<Ù <®ù$æ´
      Ø`.120,000/- æÚ.
   (2)  òýÙß æ`Å Øö× &úÀ{$ Ø`.28,000/- æ à<µÁß (residual) <®ù$æ´æß &´è à<ÔØ`÷¸
                   ß
      û{æ(05) à$×Ô æ$Ù×æß àµûßæÂ$ æØù àõØ, æßÂ× æÚδð ×ðõß àµùæÝõß &Ú×_´ <õßæÈ
                            ß Ú
      <Ù à<´ <Áµ×ùß à<ÔØ`÷¸ 10 æ à$×Ô æ$Ù×æß àµûßæÂõ×.
   (3)          Ú          ß
      2011 íÔùÚ 30 ÷Àùð <`òµû$µÙß õÚýÕ õÛùõ, ûÚØÒÈ ÷º<] {$ µ<ùõß ÷º<]<Ù ûÚÍ<`×
      Ø`.24,000/- æß Ñ×.
   (4)  ïÀ$õÚ &Èýùßø×æß à`õÚ û$ÌÁ<×æß <ù æÝ´$Í {$³µ<×$ &ßµð$ßÌ&ß µ<õÚùß 2011´`×Ú 30
       Ú                                Ú
      ÷Àù µû$ÙÛ Ø{Úõ ó×æß à$ùùß÷À Ùý$ µèù à`õ. ûÜö´ <$Íæ× 2011 íÔùÚ 30 ÷Àù å{Ô µè<$
      ÷À`ȵÈ×.
   (5)        Ú              Ô
      à$ùùß÷µèß ÷À×óÚ× <ù ØùÚúµèß áõÚÍæÚÎµÈ èÚó´ð &|´ ´&æ´ Ø`.1,000/- ý`èÚùß ´$Ø`
         À         ¸
      æÚδð ý`‘æÝ<ð ãûµ÷À&ß µ÷ÀùÔ Ù`ý à`õ.
   (6)         Ú                       Ý
      2011 íÔùÚ 30 ÷Àùð, õÛùßõ &`û×ÔÈæØ`<ùßð Ø`.64,000/- æß µèÑ× ×Ôõ< õÚýÕ àõØ
          Ô          Ý
      èùÔµ÷ÀùæØ`<ùßµèùß Ù`Ã× ×Ôõ< õÚýÕ µÁßÂ× Ø`.60,000/- æß Ñ×.
   (7)    Ú                 Ú
      µµ÷Àùæ Ù`ÄÈ ý`‘æÝèõ æÚδð µûØ, µµ÷Àùæ Ù`ÄÈ <ÙÚùß û{õ &úÀ{ùß µèÒÈ æØ õÚýÕ
      ý< <$Ìõ$ <ÙÚùß àù$<Øó× Ñ×.
                           Ø`.
                           Ø`.
           <`ðÔûß {$ µÓõù         90,000
           à$ùùß÷À ÆÙ÷ÀÛ èõß µÙ$õ’×Ú ®æ>  8,000
            À
           ´Ô÷ÙÚùß à$û&Ô è`ùÛÈ       80,000
                     Ú
           µ&ß<æ×ùßð µõß &{ ÷À<$ à${$Ø   6,000
           áùßøù              32,000
           ÑÑø Ñ×÷ÀÈ            21,000

   (8)         Ú      À
      2011 íÔùÚ 30 ÷Àùð àõ`õÚ ´Ô÷Ùß µÁßÂ× Ø`.3,000/- æß Ñ×.

                        6
                ß                Ú     Ý
    åý Ñ&Úù, à$ùùß÷À <${ù õÛùõ à$µÙßû <`òûÙ &úÀ{$ û{õ ÷À| ûÚ}µ×Ù æ} ×Ôõ×:
       ß

    (a)          Ú                           Ô
       2011 íÔùÚ 30 ÷Àµùùß à<&ùß ´$& 3 æ$Ùûͧµ¨÷À× &úÀ{$ µ<µ}úÀ Ù$þ$'Ù$þ èÚó´.
                                         (ÙæÝóÔ 15)

    (b)          Ú
       2011 íÔùÚ 30 ÷Àùð µÁß ûõÜ×.                      (ÙæÝóÔ 10)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 25)03.  (A)  &‘<Ìøù í$õÚæ ý`‘æÝ< (DNB) &{ &´Ø ý`‘æÝ< (SB) ×ù ý`‘æÝ µ÷Àµæ{Ú´ {Å &{
              Ô               Ú      Ô
       &´$è´ í‘è´ èÚóÈ û<õß<$ èùÛ. 2011 ´$ÌõÝ 31 ÷Àùð ý`‘æÝ èÚóÈ<Ù µÁßÂ×ùß û{õ
       ûÍ÷ÀÚ Ñ×.

                  À
                ´Ô÷Ùß µû$õ àùÔ<   ý`‘æÝ ûÜæ$Á× àùÔ<
           ý`‘æÝ<      Ø`.          Ø`.
                    Ø`.          Ø`.
                            À
                          <$&Ú÷$×æ
           SB    à×ÚØ$<     3,000         3,000
                          (Favourable)

           DNB      À
               <$&Ú÷$×æ    15,000 à×ÚØ$<     14,200


                             Û
       û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` û&Ô< àù$<Øó× æØèùßù$ Ù÷À.

       (1)          Ú                       À
          2011 ´$ÌõÝ 23 ÷Àù, SB µ<õ æØùÔ Ù`ýÕ Ø`.2,000/- æ õ`ùßûõÝ<æß ´Ô÷Ùß µû$µõß
                      Ô Ú
          DNB õÛØ`µÓ &ð{ùß æØ õÚýó.

       (2)          Ú                           À
          2011 ´$ÌõÝ 27 ÷Àù, SB {Ú÷ÛÀ æØù Ù÷À Ø`.4,000/- æ äß.¯.äÈ. (ATM) {Ø{$ ´Ô÷Ùß
                   À            Ô Ú
          à$û&Ô è`ùÛ´æß ´Ô÷Ùß µû$µõß &ð{ùß æØ µù$õÚýó.

       (3)            Ú  Ý                  ß
          2011 µûýØ<$Í 10 ÷Àù, ùÚæõß æ} Ø`.3,700/- æ SB µëæßûõæß µÈ ÷Àæ<$ ý`‘æÝ<
              Ú       Ô                 Ú
          µ<õ á÷ÀÍûõß æØ õÚýµóß ù`õ. µûýØ<$Í ´$&× à<&$ùµ×ß÷ÛÀ ûÚ}µ×Ù æ} ý`‘æÝ
                           Ô
          &`&ú¸È ûÜæ$Áµ×ßõß µ´´ µëæßûõ µûùßùÈ µæµÌ.

       (4)                         Ý            Ú
          2011 ´$ÌõÝ ´$&µ×ß÷ÛÀ SB {$ DNB ý`‘æÝ<ÙÚùß ùÚæõß æØùÔ Ù÷À µëæßûõß, ûÚ}µ<ÙÚùß,
                                     ß   À      Ô Ú
          Ø`.4,000/- &{ Ø`.2,900/- æß Ñ×. µÈ<$ 2011 ´$ÌõÝ 31 ÷Àæ<$ ´Ô÷Ùß æØ µù$õÚýó.

       (5)                       À
          SB µ<õ æØù Ù÷À Ø`.21,000/- æ õ`ùßûõÝ<æß ´Ô÷Ùß µû$µõ{Ú DNB õÛØ`µÓ
                         Ô Ú
          Ø`.2,100/- æß µÙ& &ð{ùß æØ õÚýó.

       (6)                                   ß   À
          SB ý`‘æÝ ûÜæ$Áµ×{Ú Ø`.360/- æß ý`‘æÝ è$&ßõÝ µÙ& ÷À`æßµÓ. ä× µÈ ÷Àæ<$ ´Ô÷Ùß
          µû$µõß &ð{ùß æØ ù`õ.

       (7)               Ý        À
          DNB µ<õ Ø`.4,200/- æð ùÚæõß æ} µëæßûõæß, ´Ô÷Ùß µû$µõß SB &{ DNB ×ù
          õÛØ` µ÷Àµæß´ &ð{ùß æØ à`õ.

       (8)    Û      Ô
          <`Ø÷À´æÚùß SB èÚó´ Ø`.4,200/- æÚùß {Ø æØùÔ Ù`ý à`õ.

       (9)              ß
          &´$è´æß Ñ&Úùß SB µ<õ µûÜÂó× æØù Ù÷À Ø`.14,200/- æ Ù$þ$‘Á×æß 2011 ´$ÌõÝ
               ß   Ô     Ô                À
          ´& àè ÷Àæ<$ èÚó´ð ý`ØÒ õÚýµóß ù`õ. µæµ&ßµ<õõß, µ´× ´Ô÷Ùß µû$µõß
             Ú       Ô Ú
          ùÚ<`Ø÷À< &ð{ùß æØ õÚýó.

                 Ú    Ô
       (10) 2011 ´$ÌõÝ 28 ÷Àù, SB èÚó´ð õ`ùßûõß æ} Ø`.3,000/- æ µëæßûõæß à$û&Ô ä<$
           Ô Ú    À
         õÚýó. µ´× ´Ô÷Ùß µû$µõß &ð{ùß æØ µù$´`õ.


                         7
              Ú
   (11) 2011 ´$ÌõÝ 31 ÷Àùð û{õ &úÀ{ùß õ`ùßûõÝ ãûÙŽ Ò ù`õ.
                Ù`ýÔµùß  õ`ùßûõß æ}  <®ù$æ´
               æ$µèùß÷À   ý`‘æÝ<    Ø`.
                            Ø`.
                 Ú
               ä÷ÀÍÒØ    SB      2,000
               &Øõß     SB      1,140
               ëùß÷$º    DNB     18,000

   åý Ñ&Úùß æ} ×ÔõÝ ÷À|:
   (a)          Ú               À
      2011 ´$ÌõÝ 31 ÷Àùð µÁß ûõܵ×ß µûùßÑ× ×ÔõÝ ´Ô÷Ùß µû$µõß ý`‘æÝ µÁß èóù×
      æÚδ.
   (b)     Ô                       Ú
      SB èÚó´ &úÀ{$ 2011 ´$ÌõÝ ´$&× &úÀ{$ ý`‘æÝ &`&`ú¸´ ûÚ}µ×Ù æÚδ. (ÙæÝóÔ 10)(B)        µðÜ
   6 ðÕ 6 áµÙæßµðÜ$ùÚæ&ß &´$è´ Ñ&Úùß 2011 ´$ÌõÝ 31 ÷ÀÚµùùß à<&ùß æ$Ùûͧµ¨÷À× &úÀ{$
             ß
     Ú            Ô            ßÀ
   ûÚ}µ×Ù æØù Ù÷À <$ÌÂÚæ èÚóÈ<Ù Ø`.230,000/- æ ÁÝ÷ø Ù$þ×æß <$Ìõ$ æµ}ß×. äµ{õß,
                               ß  Ô
   µÁß ûõܵ×ß í‘è´ ý`ØæÈ ×ðµõß Ø`.2,000/- æ àÑùÚÁ¥õ èÚóÈ µÁßÂ×æß 2011 ´$ÌõÝ
      Ú   Ô
   31 ÷Àù µûùßùÈ µæµÌ. û{õ ÷À| û&Ô< àù$<Øó× µæØ`óÚ.

   (1)                  Ô       Ô Ú
      æ$Ùûͧµ¨÷À×ð à÷À$Ù û{õ Ñ×÷ÀÈ èÚóÈ èõ æØ µù$õÚýó.
                  Ø`.
          ý`‘æÝ è$&ßõÝ 2,000
          <`ðÔûß    12,000

   (2)     Ô
      èùÔµ÷ÀùæØ`µ<æÝ å{Ôð ×<$ õÚýÕ ýòÔ à$û&Ô ä<$ õÚýÕ àõØ, Ø`.34,000/- æß <Õ ´Ô_
        À                  ß    Ô       À
      ´Ô÷Ù´ å{Ôð à$û&Ô µèÒÈ æØ à`õ. µ´× àÑùÚÁ¥õ èÚó´ð {Ø µæ$ð ´Ô÷Ùß èÚó´ð  Ô
            Ô Ú
      ý`Ø æØ õÚýó.

   (3)                      À        À   Õ
      ûÔó]$õù×æð æØù Ù÷À Ø`.5,000/- æ ûÜ÷$ù×æß Ø`.500/- µÙ& ûÜ÷$ù èÚóµÈ
                 À   Ô    Ú      Ô Ú
      &ð{ùß æØ õÚýÕ àõØ, ´Ô÷Ùß èÚó´ ùÚ<`Ø÷À< ý`Ø æØ õÚýó.

   (4)             Û   Ô         Ô
      Ø`.24,000/- æ ó×ð ÑæÚó´æß èÚóÈ <ÙÚùß àõß{`Î õÚýµóß×.

   (5)      Ô                   Ô    ß
      èùÔµ÷ÀùæØ`µ<æÝ <ù Ø`<ùß Ñ&Úùß ý`‘æÝ èÛó´ð µæÙÚù´ õ`ùßûõß æ}
                  Ô       ß   Ô      Ô Ú
      Ø`.16,000/-æß ý`‘æÝ èÚó´ð {Ø æØ, àÑùÚÁ¥õ èÚó´ð ý`Ø æØ õÚýó.

   (6)    Ô        Ú                 Ô
      ÑæÝóÈ íÌùÙµ×{Ú äæõÝæÎÈ Ø`.20,000/- æÚùß àòÔµ<ùß æØ õÚýóÚ (undercast).

   (7)   ß                   À        Ú
      &ÚÙ<$µèùß Ù`ýÔó Ø`.4,500/- æ µëæßûõæß ´Ô÷Ùß µû$µõß ùÚ<`Ø÷À< &ð{ùß æØ à`õÚ
               Ô
      ù´Ôõß &ÚÙ<$µèß èÚóµÈ &ð{ùß æØ ù`õ.
           ß

   (8)                      Û
      ÑÁ$æ$ µûµÌØ$ð æØù Ù÷À Ø`.91,000/- æ ÑæÚó´æß, Ø`.19,000/- æß µÙ& ÑÁß<$
        &´$è´      Ô     Ô
      &{ &´$è´ µ´ùß´ ÑæÝóÈ ×ù èÚóÈ µ÷Àµæß´ &ð{ùß æØ à`õ.

   á{õ µõ$ØõÝØ` û÷ÀùÈ æصèù, åý Ñ&Úùß æ} ×ÔõÝ ÷À|:

   (a)    ß   Ô
      àÑùÚÁ¥õ èÚó´ ûÚ×Ò´ (clear).                   (ÙæÝóÔ 04)
   (b)  µ×$è] è`ÙûÛÈ æÚε´ùß û&Ô èÙûù Ù÷À Ù$þ× (adjusted profit) èóù× æÚδ.
                                     (ÙæÝóÔ 06)
   (c)    ß   Ô
      àÑùÚÁ¥õ èÚó´ µæµØ{Ú ýÙû|´æß µù$µæµØù à×Úõ´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ æÚδ &úÀ{$ íÌùÙß
           Ú
      &ð{ùß ûÚ}µ×Ù æÚδ.                     (ÙæÝóÔ 05)
                                  (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

                      8
                          C - µæ$ð&
                         ß
               µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù µ÷Àææð (02) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                          ÙæÝóÔ 20

   04.   (A)  û{õ &úÀ{ùß èùÔµ÷ÀùÔ ´`ûß³ µû$õß {Ùð à÷À$Ù µÓ.
à‘æ×     Ú
      ÷Àù×     ûÜ´$ó×           Ñ&ßõØ×              ÆÙ, Ø`.
                                            ÆÙ, Ø`.
          û|ùß     200 &Û´$&{Úõ RS &´$èµ´ùß ó×ð è`ùÛ´         û|ùæß Ø`.15/-   ý`èÚùß
 1.     íÔùÚ 2
          æò÷À$&Ú û`æ> 100 µ<µ}úÀ <>ðÈ 10% æÚ. (à×Úõ´ µ÷Àæ´ &úÀ{$) û`æ`>ðÔ<æß Ø`.200/-   ý`èÚùß
                                Ú
                   &Û´$&{Úõ PQ &´$èµ´ùß àõßûð ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛÈ
 2.     íÔùÚ 7 µû$õß     060                       µû$õæß Ø`.20/-    ý`èÚùß
                   Ù`ýÔóÔ <>ð´ 5% æÚ.
 3.     íÔùÚ 15 ûÔðÔ          Ú
                 004 æµØ$ßÙ&ß ÙÛýòÔ &`µÙùß ó×ð ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛÈ    Ô
                                        ûÔð<æß Ø`.1,000/-   ý`èÚùß
 4.          ß
      íÔùÚ 20 õÛùõ µý$ßõÙß 080   &Û´$&{Úõ KM &´$èµ´ùß ó×ð ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛÈ   µý$ßõÙ×æß Ø`.30/- ý`èÚùß

      íÔùÚ 21 õÛùõ µý$ßõÙß 020
            ß         &Û´$&{Úõ KM &´$èµ´ùß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛÈ à$û&Ô µý$ßõÙ×æß Ø`.30/- ý`èÚùß
 5.                    ×`ÒÈ
                     &Û´$&{Úõ HK &´$è´ð ó×ð ÑæÚó´  Û
 6.     íÔùÚ 25 æò÷À$&Ú û`æ> 020   ´$&×æß õÝÙ ùÚØ<ÔÙß æØùßµùßùÈ 5% ´Ô÷Ùß û`æ`>ðÔ<æß Ø`.210/- ý`èÚùß
                                       À
                     <>ð´æß

          åý Ñ&Úùß æ} ×ÔõÝ ÷À|:
          (a)          Ô
              äæß äæß èùÔµ÷Àù< &úÀ{$ µ×$ßè] ûÜ$öÆæ &ð{ùß µû$õ &úÀ{ùß æØùßù.
          (b)                        Ú
              ´`ûß³ µû$õß {Ù &úÀ{$ ÆÙ÷ÀÛ è`ùÔÈ íÌùÙ× ûÚ}µ×Ù æØùßù.      (ÙæÝóÔ 07½)


       (B)         ß                     ß
          è¬ùÚ <$µùß ùÚÂû$÷Àæ×ùßµèß ûÚÍ<`× à×Úõ´ &´{Øæß û{õÚùß ÷Àæ<$ à`õ.
          (1)       ß
              ûÔðÔ ùÚÂû$÷Àù× &úÀ{$ <$µùß û͵þ$ßíù×.
          (2)   <$µùß æ`ûÛÈ ×ùßõÜ <Ù æßÂ× æÚδ.
          (3)                 ß
              à$ØæßÂæ µ&ß<æ ´óßòÙµ×ß <`ðÔû.
          (4)   <|Ùß±ùß æØùßùùßµèß µÓõù.
          (5)    ß
              ùÚÂû$÷Àù ûÔØ&ßæ$Ø µèÒÈ.

          á{õ äæß äæß Ñ×÷ÀÈ à×Úõ´ û{õ ÷À`æßµ<ù à×Úõ´×ùßµèùß æÝ´æß ×ðµõß <ÌèÛæØó×
             Ý               Ý
          æ} ×Ôõ÷À ×ùßù åý Ñ&Úù, &úÀ{ùß æ} ×Ôõ×.
                     ß
          (a)   &#íÔ ÷º<]
          (b)   &#íÔ µÓõù
          (c)   &#íÔ Ñ×÷ÀÈ
          (d)   <æÜ ÷º<]
          (e)   <æÜ µÓõù
          (f)   <æÜ Ñ×÷ÀÈ                            (ÙæÝóÔ 02½)
                                             (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)


   05.   (A)  &Û´$&{Úõ à`Ùß\$ &´$è´ð û{õ &úÀ{ùß <õßæÈ à`õ.
                     ûÚÍ<`× 2009.12.31 ÷Àùð æßÂ× à<µÁß <®ù$æ´
                               Ú
              <õßæ´
                      Ø`.      Ø`.
                             Ø`.        Ø`.
                                      Ø`.
             ×ùßõÜ     210,000      98,000    Ú
                                   æÚ&<æß ù`õ
             µ´$ßðÌ Øö× 400,000         45,000      40,000
             ãûæØó     240,000       138,750      24,000

          •                          Ú
             µ´$ßðÌ Øö× àõßûõß æصèù à`õßµõß 2009 íÔÙÚ 01 ÷Àù×.
                             9
      •   ãûæØó <ÌÂ×æð 25% ý`èÚùß {Ûù<ù µÁß æÜ´× ´õ æßÂ× æØùÔ Ù`µÅ. 2009
               Ú
         íù<$Í 01 ÷Àù Ø`.20,000/- æð àõßûõß æØèõß, ãûæØó×æß (à<µÁß <®ù$æ´æß
                               Ú              Û
         µù$´`õÚ×`×Ú ãûæÙßûù× æØùßù) 2010 íÔùÚ 30 ÷Àù Ø`.8,000/- æð ý`{`Ø æØù Ù÷À.
      •             Ú                   Ü
         2008 íù<$Í 01 ÷Àù Ø`.210,000/- æ ÆÙæð &´$è´ ×ùßõ×æß ÆÙ÷ÀÛ èõßµõß×.
           Ü            ß                     Û
         ×ùßõµ×ß üÙ÷À$×Û à$×Ôæ$Ù× ùÚÂû$÷Àù û`× 30,000 æß µÙ& à`&ßõµÈùßõÝ æØù Ù÷À.
      •     Ü     ß
         ×ùßõµ×ß õö] ùÚÂû$÷Àù  û`× û{õ ûÍ÷ÀÚ Ñ×.
                2008   û`× 6,000
                2009   û`× 8,000
                2010   û`×10,000

      åý Ñ&Úùß æ} ×ÔõÝ ÷À|:
      (a)            Ú
          2010 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß <ÌÂ× &úÀ{$ äæß äæß <õßæ´ &úÀ{$ <Õ æßÂ× Ñ×÷À´
          èóù× æÚδ.
      (b)             Ô  Ú
          ãûæØó ý`{`Ø æÚÎµÈ èÚó´ ûÚ}µ×Ù æÚδ.              (ÙæÝóÔ 07½)

   (B)  µ&ß<æµ×æÝ, &õÚ×æð <`ò æ} ×ÔõÝ ûÜÆõ× (standard) <ù û`× 40 µ<ùÔ<ð û`× 50 æß
                                     Û
      <`ò æØ à`õÚ àõØ, å{Ô &õÚ×æð Ø`.1,000/- æ æ$Ì×æß´õ$ ûÜ&$÷À ÷À´ù$<æð (bonus)
                                        Ú
      {ÚÆæ´ Ùý×Ú. &$´$ù]µ×ùß <`òæØù û`×æð µè<ùÔ Ùýùßµùß Ø`.88/- æß ý`èÚù. àõÚæ$Ù
       Û
      ÷À´ù$ µè<ùÔ Ùýùßµùß <`ò æ} æ$Ù× µ´ùß äæ{´$Ø èÝó×æÚù.Ú
      µ&ß<æ×$ &õÚ×æ÷ÀÛ áû`×Õ ´Ô_ µÓõù× èóù× æØùßù.              (ÙæÝóÔ 02½)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)

06.  (A)                   &´$èµÈ
      2011 íÔùÚ ´$&× &úÀ{$ &Û´$&{Úõ Äð$ &´$èµÈ X à×Úõ´×ð &Èýùßø û{õ &úÀ{ùß
      µõ$ØõÝØ` åýð &û×$ à`õ.
          íÔùÚ 01 à$ØÈþæ µõ$è× - äßææ×æß Ø`.2/- ý`èÚùß äßææ 4,000 æß
          íÔùÚ 07 äßææ×æß Ø`.3/- ý`èÚùß äßææ 4,000 æß ÆÙ×ð è`ùÛ´
                                  Û
          íÔùÚ 08 äßææ×æß Ø`.4/- ý`èÚùß äßææ 8,000 æß ÑæÚó´
          íÔùÚ 09 äßææ×æß Ø`.3/- ý`èÚùß äßææ 4,000 æß ÆÙ×ð è`ùÛ´
                                  Û
          íÔùÚ 18 äßææ×æß Ø`.4/- ý`èÚùß äßææ 2,000 æß ÑæÚó´
                                  Û
          íÔùÚ 20 äßææ×æß Ø`.4/- ý`èÚùß äßææ 0,500 æß ÑæÚó´
          íÔùÚ 21 äßææ×æß Ø`.5/- ý`èÚùß äßææ 2,000 æß ÆÙ×ð è`ùÛ´
          íÔùÚ 25 äßææ×æß Ø`.6/- ý`èÚùß äßææ 1,000 æß ÆÙ×ð è`ùÛ´
                                  Û
          íÔùÚ 28 äßææ×æß Ø`.7/- ý`èÚùß äßææ 3,500 æß ÑæÚó´

      ÆÙ æÚδ &úÀ{$ ýØ õ`ÄµÈ &$´$ù] æÜ´× (Weighted Average Method) þ$Ñõ æØ X
      à×Úõ´× &úÀ{$ èýò$ µÙíØ× (stores ledger) åý Ñ&Úùß ûÚ}µ×Ù æ} ×Ôõ×. (ÙæÝóÔ 07½)
                                Ú     Ý

   (B)                                  Ú
      ûÜ<${ù &´$è´æß æÚµÙ$ßÇðØ 10 æ ÷¸Øæß õÚµýù ùÔµèßµè$ò &{ µ÷À{<Ù àõØ ý&×æß
      ø$<ù× æØ<×Ú. ý&µ×ß à$&ù ø$Íõ$< ´èÛùß 50 æÚ. 2011 íÔùÚ ´$&× õÝ}:
      (1)  Í×`÷¸Ø`ð &{ µæ$ùßµ÷À$&ßõØð Ø`.24,000/- µÓõù µè<$ à`õ.
      (2)  áùßøù &úÀ{$ Ø`.35,000/- æß µè<$ à`õ.
      (3)  µ<ùõß µ´µ{×ÔÈ ûÚÍ<`× Ø`.18,000/- æß Ñ×.
      (4)                Ú
          ûÜ<${ù× æ} ´èÛùß &‘ç]$<, ÷Àù 30 æ÷ÀÛ à$&ù ø$Íõ$µ<ùß 75% æß Ñ×.
      (5)     Ú
          ý&× ÷Àùæð äæß ×$´æß &{ äß´æß (one round trip) û´óæß ø$<ù× æØ à`õ.
      ´èÚµ×æÝð äæß æÚµÙ$ßÇðØ×æß &úÀ{$ ûÚÍ<`× (cost per passenger kilometer) èóù× æØùßù.
                                          (ÙæÝóÔ 02½)
                                         (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)
                      - o0o -
                        10

								
To top