Docstoc

57 BC I_ Sin July 2012

Document Sample
57 BC I_ Sin July 2012 Powered By Docstoc
					   &Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ
                ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                           ß Û
                             2012 Ô
                      û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2012 íÙÚ
                                               2012-07-22
                             Ú
                     (57) <]$û$Ø &ùßùµÓ÷Àù× - I              µûØ<Ø`
                        Business Communication - I          [9.00 – 12.00]


   æ$Ù×: û`× 03 ×Ú.
                                               ûÚðÔ èóù : 06
                                                 ß
                                               ûÜÁù èóù : 09
   •   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
                ß
       (1)      ß
          µ´´ ûÜÁù ûõÜ× A &{ B ×ù µæ$ð&ß µ÷ÀææÚùß (02) ×Ôæõ×.ß
       (2)              ß
          µæ$ð&ß µ÷Àµæß &Ú×Ï ´ ûÜÁù<Ùð ãõßõØ ÙÚÑ× ×Ôõ×.Ý
       (3)  A µæ$ðµ&ß ãõßõØ, åý Ñþ$è× &úÀ{$ µõ$ßØ$èõß þ$Â$ ´$ø]× <ù &Ú‘{Ù þ$Â$µ<ùßß ÙÚÑ× ×ÔõÝ ×.
                                            þ$Â$µ<ù
       (4)                  ß   Û
          äµ{õß, B µæ$ðµ&ß ãõßõØ ÙÚÑ× ×Ôõµõß á‘èÜ&Ú þ$Â$µ<ùÚ.
       (5)        Ú                          ß
          <]$û$Ø &ùßùµÓ÷Àù× - I ÑÂ× &´õß Ò´ &úÀ{$, à×÷¸ÈæØ`µ<æÝ, µ´´ ûÜÁù ûõܵ×ß A &{ B ×ù äæß
                         Ú                         Ý
          äæß µæ$ð&ð, à<&ßö$µ<$ߥõ ûÍ÷À, 40% æß µ{$ß 50% æß ý`èÚùß <Õ à<´ ÙæÝóÔ Ùý$ èõ ×Ôõ×.
       (6)  ÙæÝóÔ 100.

                          A µæ$ð&
                          (ÙæÝóÔ 50)

   01.
   01.                                        ß
       "µ{$úÀ &ùßùµÓ÷Àæµ×æÝ <ùßù" ×ðµõß, û{õ <èÝµÓ ÷À`æßµ<ù (1) &Úð (10) ÷Àæ<$ <Õ ãûµ÷À&ß
              Ú
                    ß             ¸                 ß
       ´$Ù$µÓ, õÚõß áÍ &{Úõ {Ú&õ`ùß ûÚØÒ´ &úÀ{$ áõ$´õß &Ô÷&Ô <$æ] çóßò û{õÚùß (a) &Úð (j) ÷Àæ<$
       ÷ÀÛ à`õÚ <$æ] çóßò àõݵØùß µõ$ßØùßù.

               ß
       (1) &Úð (10) ÷Àæ<$ à‘æ åµÅ ãõßõØ µû$µõß ÙÚ×$, åý Ñ&Úùß µõ$ßØ$èõß <$æ] çóßò×ð µ×$÷À$
            Û            Ú
       à`õÚ á‘èÜ&Ú àæßÂØ×, à÷À$Ù à‘æ× á÷À͵×ùß ÙÚ×ùßù.

(a)    µ&ß<$÷À$×æ×$ åý &´ê æõ$ æØÆùß &Ú®ù Ñð      (f)  &Ô{÷À &Èýùßø×æß µè$òù`êÛ´ &úÀ{$
(b)    åý à<‘æ ý<õß, ÑÁß<$&æð×ÔõÝ ý<õß         (g)  àùµ]$ßù] à<µý$ßø×æß à`õÚ æÚδ×Ú
(c)     Ô       ß
     ´Ô{µóùß û} æØù µ÷À, áÍ×Ó< &{ à‘è ëÙù×      (h)  µ&ß<$÷À$×æ×$ <]$æÞÙ æÚε´ùß <ÙæÚùßù
(d)                Ú Ú
     åýð µõßØ`ó$÷À? ä× û`{`÷ÀÙ÷À?           (i)          Ú
                                 ÷¸Øæõù à‘æ &{ ÙÚûù×ùß <`ùÚ
(e)    æ$Ì× ´óßòÙµ×ß µ<ùõß &$´$¬æµ×æݵèùß        (j)  &|´ Ñð´ øù$õß´æ à$æÙßû×æß û<õß<$ èùßù


                            Ú
                       µ{$úÀ &ùßùµÓ÷Àæµ×æÝ <ùßù
           (1) åýµèß µ&ß<$÷À$×æ×ùß &´ê &ùßùµÓ÷Àùµ×ß µ×µ÷Àù Ñð …………… .
                           Ú
           (2) …………… åµÅ à<ø$ù× äæßõ`ùßµæ$ð à`{ÔÈæùß µ÷Àùù.
                                  ß
           (3) …………… à<ø$ùµ×ùß à`{ÔÈæùß ÷À´ ûÜýÙ <Áµ×ùß ãûæ$Î µÓ.
                           Û
           (4) …………… ùÚ&µÙ& à`{ÔÈæùß ÷À´ õÝÙùß µ&ß<$÷À$×æ×$ð õ{<ÔØ` <ùÔ à`õ.
                  Ú       Û  Ú
           (5) &ùßùµÓ÷Àùµ×ß àØ´Ôó <ùßµùß …………… .
               Ú
           (6) …………… <`ùÚ µ÷Àß à`õÝÙõß <ù &ÚØ`Ø` ý& (body language) &`ÙæÚÙÙð èùßù.
                                           ß
           (7) µ{Æùß &{ û`{`÷ÀÙ< æõ$ æØ …………… .
                     Ú Ú
           (8) …………… <`ùÚ ûÜÁù à`&Ûµ´ùß <`}æÛ &Ú®ùßù.
                    ß
           (9) …………… <`÷Àèõß µõ$ØõÝØ` ù`<õ æÚ×ùßù.
          (10) ÷¸ÂæØõ$<×æß à`õÚ<Õ Ñð …………… ãûæ$Ø áÙßÙ$ &Ú®ùßù.
              ß
                                               (ÙæÝóÔ 10)
02.                                Ú
   û{õ &úÀ{ùß ´$õ#æ$< ×ðµõß <]$û$Íæ &êØ$<æ û} æÚδ &úÀ{$ µæ® ÙÚû×æß ÙÚ×ùßù.
   <ëù 60 - 75 æß û´ó µ×$÷À$ è`ùÛ´ &|µ{ß.

                                à<Á]õ$<"
       "&$Ìöæ ’&ßÒ´æß û`<`õßÒ´ &úÀ{$ üÙ÷À$×Û ù]$× ûõÜ×æ à<Á]õ$<"

       Ú
   åµÅ ÙÚûµ×ß û{õ &úÀ{ùß æØ`óÔ à`õÝÙõß æØùßù:-

    •             À     Ú         ß
      ù]$× ûõÜ×æß ×ùÔ æÝ´æß÷`×Ú û`{`÷ÀÙÚ æØÆùß µæ® {`úÀÚùÒ´æß.

    •         Ú
      ù]$× ûõÜ×æß ûÚ}µ×Ù æÚεÈ÷ÀÛ à`õÝÙõß æ} ×ÔõÝ æØ`óÔ õÝùæß(03).

    •         Ú              Ú
      ù]$× ûõÜ×æß õÝÙùß ’&ßÒ´ &$Ìöæ <ù à$æ$Ø× ûÚ}ýúÀ æØ`óÔ õÝùæß(03).
                                          (ÙæÝóÔ 10)03.     Ú ß
   èÙßæ&µ&ß, è$Ï û$µÌ, &Ô_ à${$Ø µ<µ}úÀ&Ùæß û<õß<$µèù ×ù &Û´$&{Úõ &ßû×Ú&Ú \³&ß Ô
                           Ú  ß
   &´$èµÈ àµÙÑ æ}´ù$æØ` åý ×. ùèØ× à$ÁÜõ ûܵ÷ÀÁ<Ù åµÅ µ&ß<$÷À$×æ×ùßð à${$Ø÷º<]
              Ú
   µý÷À${`δ &úÀ{$ ý×Ú&æÙß {×æß(06) ÆÙð è`ùÛ´ &úÀ{$ õ<÷¸Ø µõ$ØõÝØ` Ùý$è`ùÛ´ð, û{õ
   ÷À`æßµ<ù µ<µ}úÀ ÷À`ùßÒ´ ÷À`æÛµ´ùß û&Ô, åýð à<Á] µÓ.


          áùßøù áõÚÍ æØùßù. ûÍ&Ø× &ÔØæÚùßù.
                     * ûÍ&Ø {Úõæ$Ç
                     * ÷¸È Ø{Úõ
                     * ûÍ&Ø ÷¼Âóµ×ùß µõ$Ø
                     * àòÔ ùòõßõÝ ûÚÍ<`×æÚùß û<õß<$ èõ {`æÚ

      Ñ÷¸ÙÚ µ´$ßðØ×æß &{Úõ ý×Ú&æÙ× ÷À`ùß àûÚ {ú¸ù<$ µ÷À´.
                  Ú         ß   Ô

       Ú               Ú             Ú
      ûÜõà$µØ$ßûó× æ}{`æÚ ý`ðÍ×æÚùß æÜ×$õß´æ <ù µ´×, &$´$ù] ý×Ú&æÙ×æð <ò$
          ß
      áæß´óÚù, û{&Ôµ<ùß åµÅ è´ù$ùßõ× µ<õ, à$×$&×æÚùß µõ$Ø< Ùê$ æØ×Ú. ×È
      µ{×æÚùß ý`ðÍ× ýÙ Ø{Úõ <Ô<µ{$õß û`÷Àµèù µè$&ß è´ù &ÈûÕÌó æ} {`æÚ×.
                                    Ú
      ýòÔ ûÜ<${ù× æ} {`æÚ ´êÛ ýòÔ ûÜ<${æ×æß (luggage carrier) ý×Ú&æÙ×ð &ÑæØ à`õ.
                       æÙß ß
      Ñ´&ÛÈ: ÑæÝóÈ æ}´ù$æØ`, &ßÙæß ý×Ú&ÚæÙß&, à‘æ 26, &ÛýÙß ´$<õ, µæ$}Ö 6.
           Ô       Û                Û   Ú        Ô
   õ<÷¸Ø µõ$ØõÝØ` áÙßÙÆùß &ßÙæß ý×Ú&æÙß à$×õùµ×ß ÑæÝóÈ æ}´ù$æØ` à´õ$ ÙÚû×æß ÙÚ×ùßù.
                                      Ú
        Ú
   åýµèß ÙÚûµ×ß û{õ &úÀ{ùß ÷À| à`õÝÙõß æØùßù:-

    •  µ<µ}úÀ ÷À`ùßÒ´ð µ×$´Ô<.

    •      Ú
      åýð ý×Ú&æÙß à<Á] <ùßµùß æÝ´æð÷À`×Ú &úÀ{ùß æÚδ.

    •    Ú                      Ú
      ý×Ú&æÙ×ð à÷À$Ù Ñ´&ÛÈ (ã÷À$: ãûÍ´ µÓè×, ý`ðÍ× ûÜõà$µØ$ßûó× æÚδ)

    •    Ú        ß        Ú
      ý×Ú&æÙµ×ß µõ$è / &ÚÙÙØ ÆÙ &{ <>ðÈ ûÚ}ýúÀ Ñ´&Û´.

    •  ÷À`ùßÒµÈ ÷À`æßµ<ù àòÔ ùòõßõÝ ûÚÍ<`×ð à÷À$Ù Ñ&ßõØ.

    •  à÷À$Ù ×`×Ú åý &Úõù µ<ùõß æØ`óÔ.
                                          (ÙæÝóÔ 15)


                        2
04.  åý {Ì´ùß      &´$è´              ß
         æÝµÌ &{ &´$è´ ù´`õÚ Ñèóù &´$èµÈ äæß {<ÔÙæØ`µ<æ`×Ú ãûæÙßûù×
   æØùßù.

                       Ú
   µ&ß<$÷À$×æµ×æÝ <ù ´$ÙµÅ, æòÔµ<Ù û$µÌ ûÚ{® "µÓ àûß" í$õ]ùßõØ û$&`µÙß æ}´ù$æØ` ä{Ú
   <$ÌÂÚæ Ñèóù× û<õß<ù µÙ& åý &´$èµ´ùß áÙßÙ$ à`õ.

       Û            ß
   µ´´ áÙßÙ´ &Èýùßø<, &´$èµÈ {<ÔÙæØ`<æÝ <Áµ×ùß, åý &´$èµÈ µí]Âßñ Ñèóæ à´õ$,
                     Ú
   ×`Ò´ð ´`µ´$ß ûõÜ×æß (memorandum) ûÚ}µ×Ù æØùßù.


   à÷À$ÙµÓ ×`×Ú åý &Ùæù µ<ùõß æØ`óÔ àõØ, û{õ ÷À| à`õÝÙõß æØùßù:-

    •                             Û  Ú
      &´$è´ Ñ&Úùß ý$صèù à`õÚ "µÓ àûß" í$õ]ùßõØ û$&`µÙß áÙßÙ´ ûÚ}ýúÀ<.

    •               Ú
      Ñèóù× à$ØÈþ æÚδð µ×$ßè] ÷Àù× &{ ä× &ÈûÕÌó æÚδ &úÀ{$ <Õ æ$Ù Ø$´Ô<.

    •                    Û   À         Ú
      Ñèóù æóßò$×´ µõ$ßØ$ è`ùÛ´ð ãûµ÷À&ß ÷À´. àõß÷`æÛÈ Ùý$ è`ùÛ´ ûÚó& &´{Ø
                                        Ú
      Ñèóù æ$Ì××ùß &úÀ{$ à_µõùß ýúÀ<$ èõß &{$×æ×ùß µ×÷ÀÒ´ð µ×$ßíù$ æÚδ ûÚ}ýúÀ<.

    •    ß
      å<Ôùµèß æ$Ì× &$øù× à`è×Û´ &úÀ{$, Ñèóù æ$Ì× ùÚ´æÚε´ùß û&Ô, äæß äæß ù<
      &{$×æ×$µèß æ$Ì× &$øù à`è×Û´æß à<Á] ý<.

                                       (ÙæÝóÔ 15)
                      3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/8/2013
language:Unknown
pages:3