52 ECO_ Sin July 2012 by KanishkaDilshan

VIEWS: 5 PAGES: 6

									  &Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ
                           ß Û
                 ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                                2012 Ô
                         û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2012 íÙÚ
                          52)
                         (52) à$ÌöÚæ Ñ÷À]$<
                             Economics            2012-07-21
æ$Ù×: û`× 02 ×Ú.                                     û&ß<Ø`<
                                            [2.00 - 4.00]
•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
   (1)     ß                    ß
      µ´´ ûÜÁù ûõÜ× A &{ B ×ù µæ$ð&ß µ÷ÀææÚùß (02) ×Ôæõ µÓ.
                                          ûÚðÔ èóù  : 06
   (2)             ß û{æð (05
       û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷ÀÚ ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×ÔõÝ×.           ß
                                          ûÜÁù èóù : 07
                       ß ×ð,
        • A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð, &{
                    ß    (04
        • B µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04).
   (3)         ´$ø]µ
       áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]µ×ùß, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ù Ù÷À µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
   (4)    ß
       ûÜ&õ$Ø µæ$} &û×ùÔ Ù`µÅ.
   (5)  ÙæÝóÔ 100.

                            A - µæ$ð&
                          ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                              ß
                   µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                           ÙæÝóÔ 40.

  01.     À       ß       <`Ø÷À
  01. û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3) &{ (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù.
                        ß          Û        Ú Ý
    äµ&ß µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÜ&Ú àæßÂØ× &´è ûÚ}õØ` µû$µõß
    ÙÚ×ùßù.

      (A)                         Ú
          "&Ôý &$øù þ$óßò" (Merit Goods) Ñ&ßõØ æØù <èùßõ× û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß
          µõ$ßØùßù:

          (1)    Ô
             æÝðÈþ à$÷À$×´ <`±<ù Ñð áÙßÏ´ àòÔ<ù þ$óßò.
          (2)    Ô
             æÝðÈþ à$÷À$×´ <`±<ù Ñð áÙßÏ´ <`±<ù þ$óßò.
          (3)  û͵þ$ßíù×ð Øí× ýÙû|È æØù {$ µµøÌ×´õß æØù þ$óßò.
          (4)  û͵þ$ßíù× æØù Ñð &´$í×ð &#ó ý${ÚØõ$ (negative externalities) à`õÚ æØù
             þ$óßò.      (B)         ß                         ß
          x þ$óßòµ×ß ùÚÂû$÷Àù×ð ýÙû$ù õ$æßÂóÚæ µ&$×$ è`ùÛ´æð µûØ {$ û&Ô ùÚÂû$÷Àù {`æÚ×$
                          Ô
          <æÜ û{õ &úÀ{ùß Ø|û &ð{µùùß µûùßùÈ æØ×Ú.

             y þ$óßò×

                K
                L
                N                 O   M   Z W    x þ$óßò×


                                ß
          á{õ õ$æßÂóÚæ µ&$×$ è`ùÛ´ ùÚ&$ y þ$óßòµ×ß ùÚÂû$÷Àùµ×{Ú <`±Ò´ ùÚØ|ûó× æØù ÷¸Ø
          ûÜ´$ó× û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß µõ$ßØùßù:

          (1)  KL        (2)  KN         (3)  LN  (4)  MZ
(C)     (a)      ß    ß   Ú
           µû[÷ÀèÙÚæ µ÷ÀûÙ à×Úõ×.
      (b)    à$÷À$×µÈ Ñ´õ$<×æß õÚÄ´.
      (c)        Ü  Ú
           ÆÙ ×$ùßõó× æÜ×$õß´æ Ò´.
      (d)     ß
           ùÚÂû$÷Àù× {$ µý÷À${`δ Øí× ´èÛùß &Ú÷¸ æÚδ.

   á{õ &úÀ{ùß ÙæßÂó (characteristics) àõݵØùß, µ<µ}úÀµû$Ù à$ÌöÚæ æÜ´µ×ß ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜø$ù
         Ô
   ÙæßÂó µûùßùÈ æØùÔ Ùýùßµùß û{õ &úÀ{ùß æÝ´æÚù÷? ß À

   (1)  (a), (b) &{ (d) û´óÚ.           (2)  (a),
                               (a) (b) &{ (c) û´óÚ.
   (3)  (a) &{ (d) û´óÚ.              (4)  (a) (c) &{ (d) û´óÚ.
                               (a),(D)              Ú          Ú
   þ$óßò×æ ÆÙ àòÔÒ´æð ûÜõë$Ø×æß <Áµ×ùß, û$͵þ$ßèæ×$ ä´ þ$óßò× <`±µ×ùß ÆÙ÷ÀÛ
         Ú
   èùÛ. ä{Ú ûÜõüÙ× <ùßµùß:

   (1)  û$͵þ$èÚæ×$µèß áÙßÏÈ <æÜ× <´ð Ñõ`ùß Ò´×Ú.
   (2)                Ú
      û$͵þ$èÚæ×$µèß áÙßÏÈ <æÜ× ÷Àµèß û{Ùð è´ùß æÚδ×Ú.
   (3)   ß          Ý
      ùÚÂû$÷Àù {`æÚ×$ <æÜ× ÷Àæóð Ñõ`ùß Ò´×Ú.
   (4)    ß
      à$µ÷ÀÁæ þ$óßò <Ù ÆÙ á{Ù ×$´×Ú.(E)  þ$óßò×æß &úÀ{$ û{õ &úÀ{ùß áÙßÏÈ {$ &`û×ÔÈ &ÇæØó åý µ<õ &û×$ à`õ.

      Qd  =    80 - 10p
      Qs  =   -40 + 20p

          Ú
   þ$óßòµ×ß &´õÝÙõ ÆÙ <ùßµùß:

   (1)  Ø`.5/- æÚ.      (2)  Ø`.15/- æÚ.  (3)  Ø`.4/- æÚ.    (4)   Ø`.20/- æÚ.


(F)         Ý          Ý
   &`û×ÔÈ <æÜ× ÷Àæóð Ñõ`ùß Ò´ð äæß µ{ßõ<æß <ùßµùß:

   (1)  ãûÍ´ ÆÙæß ùÚ×´ æÚδ.           (2)    ß    ß       Û
                               ùÚÂû$÷Àæ×Úùð &{ù$ø$Ø×æß ÷À´.
   (3)  à<´ ÆÙæß ùÚ×´ æÚδ.            (4)      Ú         Û
                               û$͵þ$ßèæ×ùßð &{ù$ø$Ø×æß ÷À´.(G)     (a)      ß         Ý
           ãµûßæÂ$ <æÜ× <µÈ &Úð ÷Àæóð û{õð ý|<ÔÈ µÓ.

      (b)      ß              Ú
           ãµûßæÂ$ <æÜ× ´ÕÙ ÙæßÂ×ð ãõßõÙ< ûÚ{ð×Ú.
      (c)                 Ú               ß
           à$×õù×æ ´Ô_ ûÚÍ<`× {$ à$ùßõæ ûÚÍ<`× àõØ &Èýùßøõ$<×æß ãµûßæÂ$
           <æÜ×æÚùß Ñ&ßõØ æØ×Ú.
      (d)      ß
           ãµûßæÂ$ <æÜ µ÷Àææß äæÚµùæ µ¨÷Àù× µù$æØ×Ú.

                    ß
   á{õ &úÀ{ùß ÙæßÂó àõݵØùß, ãµûßæÂ$ <æÜ<Ùð à÷À$Ù ùÚ<`Ø÷ÀÚ ÙæßÂó (characteristics)
      Ô                ß À
   µûùßùÈ æØùÔ Ùýùßµùß û{õ &úÀ{ùß æÝ´æÚù÷?

   (1)  (a) &{ (c) û´óÚ.              (2)  (a) (b) &{ (c) û´óÚ.
                               (a),
   (3)  (a),
      (a) (b) &{ (d) û´óÚ.            (4)  (a), (c) &{ (d) û´óÚ.


                        2
(H)  y þ$óßò× &Èýùßøµ×ùß x þ$óßòµ×{Ú {Ø&ß áÙßÏÈ ù´]õ$<× Ñ&ßõØ æØùÔ Ùýùßµùß:

                        Ú
          x þ$óßòµ×ß áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×ß ûÜõÁõæ µ<ù&
   (1)                                  µÙ&×.
                      Ú
           y þ$óßòµ×{Ú ÆµÙ{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&

                         Ú
          y þ$óßòµ×{Ú áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×ß ûÜõÁõæ µ<ù&
   (2)                                    µÙ&×.
                      Ú
            x þ$óßòµ×{Ú ÆµÙ{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&


                                Ú
          x {$ y þ$óßò &‘µ×$ßèµ×{Ú áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&
   (3)                                             µÙ&×.
                        ß     Ú
                äß<$µ×{Ú äßæ$ý÷Àø ƵÙ{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&

                          Ú
          x þ$óßòµ×{Ú áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&
   (4)                                     µÙ&×.
                         Ú
          y þ$óßòµ×{Ú áÙßÏÈ ûÜ´$óµ×{Ú ûÜõÁõæ µ<ù&(I)                                       Ô
   µ<µ}úÀµû$Ùæ Z þ$óßò× &úÀ{$ áÙßÏÈ {$ &`û×ÔÈ <æÜ û{õ &úÀ{ùß Ø|û &ð{µùùß µûùßùÈ
   µæµÌ.
             ÆÙ (Ø`.)
                   P2 D
                            S

                   P      A
                   P1

                              D
                   O    Q         ûÜ´$ó×

       Ú        Ô     ß
   û$͵þ$ßèæ àõÚÍæßõ× µûùßùÈ æØù ûܵ÷ÀÁ× <ùßµùß:

      (1)   OPAQ       (2)     PAP1       (3)  P2PA       (4)   P2P1A


(J)                                À
   û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß Øíµ×ß ûÜ$èßøù Ñ×÷À´æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)     µè$òù`èÚÙÚ &{ ×ùßõÜ &ÕõÜ <`ùÚ ´ÕÌõ <õßæÈ àõßæØ è`ùÛ´.
   (2)     Ø$í] µ&ß<æ×ùßµèß <`ðÔûß {$ µÓõù.
   (3)                                   À
         Ø$í] &‘&ßö$ {$ <]<&ßö$ûÚõ ´óßòÙ<Ùð à$µ×$ßíù× &úÀ{$ &û×ù àØ´Ô÷Ùß.
   (4)     ཱུÓèÛ ´$Ìè &{ û$ÙÈ õ`ùÛ´.


(K)       Ô
   Øðæ æÝðÈþ à$÷À$×´ à`&ßõµÈùßõÝ æ} {`æßµæß û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß æÝ´æß èóù×
       À
   æÚε´ùß÷?

   (1)     &Ú×_ &$øæ à$÷À$×È <Ù äæõݵ<ùß.          (2)  <]$û$Íæ <]<&$×ùß<Ù Ù$þ <ÙÚùß.
   (3)   &Ú×_ áõÚÍæÚÎÈ<Ù äæõݵ<ùß.              (4)    ß
                                      ѵ÷ÀÁµ×ùß     Ù`µýù       ß
                                                       µ÷ÀûÙ
      à$÷À$×µ´ùß.


(L)  2011 <ÌÂ× &úÀ{$ ÁÜÛ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ <$ÌÂÚæ <$Ìõ$<ð àùÔ< 2011 <̵×{Ú ÁÜÛ Ù‘æ$µÓ
   Ñ’æÚ×$ àùÔû$õ× <Õµ×ßß:

   (1)     6.0%.          (2)   5.4%.      (3)  5.8%.       (4)   4.2%.

                              3
(M)  µû$ÙÛ àùÔû$õ× <`± æ} Ñð µæ$ð&ß µ<µ}úÀµû$Ù ÆÙ èóùß <Ùð û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß
        ¸    À
   æÝ´æß &Ú÷Ñ× {`æÚ÷?

   (1)  <`±µÓ.                 (2)  àòÔµÓ.
   (3)         Ú
      µù$µ<ù&ß< û<õÚ×.            (4)  ù< µæ$ð&ß <Ù ÆÙ èóùß û´óæß <`±µÓ.


(N)               À    ß
   û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß ´Ô÷Ùß à$µ÷ÀÁæ×æß &úÀ{$ ã÷À${Øó× µõ$ßØùßù.

   (1)  þ$óßò$è$Ø ÃÙßûõß.           (2)  &ßö$<Ø õ`ùßûõÝ.
   (3)  ó×ûõß.                (4)  µæ$ð&ß &{õÚæ.


(O)               À              À
   û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß ´Ô÷µÙ{Ú æ$Ì××æß µù$<ùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)   Ô        Ú
      èÚóÈ äßææ×æß µÙ& æÜ×$ æÚδ×Ú.
   (2)               Ú
      ÑÙÈÃõ µè<ÔÈ ´$ø]×æß µÙ& æÜ×$ æÚδ×Ú.
   (3)                     Ú
      <®ù$æ´ ’&ßæØ õý$ è`ùÛµÈ ´$ø]×æß µÙ& æÜ×$ æÚδ×Ú.
   (4)             Ú
      á{õ &úÀ{ùß æ$Ì××ùß æÚ&<æß µù$µÓ.


(P)          À    Ú             Ô
   Øðæ ×È <ÌÂ×æ ´Ô÷Ùß &‘×Ôõ× û{õ &úÀ{ùß <èݵ<ùß µûùßùÈ æØ×Ú.
                                 Ø`.
                                 Ø`.
                                (ÆÙÚ×ù)
       ´{íù×$ &õÝ <]<{$Ø ´Ô÷Ùß À              10,400
       <$óÚí ý`‘æÝ<Ù ´{íù×$ &õÝ áÙßÏÈ õ`ùßûõÝ       20,800
               ß        Û
       ý`‘æÝ ´èÚùß µû[÷ÀèÙÚæ à‘Á×ð ó× ÷ÀµÈ <`±Ò´      12,000
       <$óÚí ý`‘æÝ <Ù ´{íù×$ &õÝ áõÝØ`È {$ æ$ÙÛù õ`ùßûõÝ  38,400

   صð{Ú ûÔ_Ùß ´Ô÷Ùß &`û×Ô´ (M2) <ùßµùß:
           À

   (1)  Ø`. ÆÙÚ×ù 69,600/-.          (2)  Ø`. ÆÙÚ×ù 81,000/-.
   (3)  Ø`. ÆÙÚ×ù 71,200/-.          (4)  Ø`. ÆÙÚ×ù 43,200/-.(Q)    ß Û  À
   "µ÷ÀÁ× ´Ô÷Ù à<ûÜ´$ó æÚδ" ×ù û÷À× &Èýùßøµ×ùß ùÚ<`Ø÷ÀÚ ûÜæ$Á× û{õ &úÀ{ùß ÷À|
   àõݵØùß µõ$ßØùßù.

   (1)           Ú          ß  À      ß   ß Û  À
      ´ÔÙ] à½æ$͵×{Ú ´`÷À{õß Òµ´ùß µ<ùõß Ñµ÷ÀÁ ´Ô÷Ùß <Ùð &$µûßæÂæ< µ÷ÀÁ× ´Ô÷µÙ{Ú
        ß
      ѵ÷ÀÁ àè× û{õ µ{ÙÛ´.
   (2)                  ß
      à$×$õ {$ ùÚÌ×$õ <ÙÚùß à`õÚ<ù ѵ÷ÀÁ µèÒÈ {$ Ù`ÄÈ &´ æÚδð ÑùÚ´×
      àùÔû$õÚæµ×ß è`ÙûÛÈ &Ú÷¸ æÚδ.
   (3)   À             Þ
      ´Ô÷µÙ{Ú áÙßÏ´ð {$ &`û×Ô´ð àùÔæÙ< ÑùÚ´× àùÔû$õÚæµ×{Ú ûÚÍ{Û´.
   (4)   ß Û  À    ß
      µ÷ÀÁ× ´Ô÷µÙ{Ú Ñµ÷ÀÁ <®ù$æ´ û`<õÚ× ×ÔõÝ ´>ð´ð <ò$ á{Ù ´>ð´æÚùß û<õß<$µèù
      ×$´.
                       4
   (R)  &#ó ý${ÚØõ$ (Negative Externalities) &úÀ{$ ã÷À${Øó×æß û{õ &úÀ{ùß ÷À| àõݵØùß
      µõ$ßØùßù.

      (1)       Ô Ô
          æ$ÌÆæ ûÔ{ó<.
      (2)     ß
          µû[÷ÀèÙÚæ µ´$ßðÌ Øö Í×`÷¸µØæÝ µ<ùõß à× &úÀ{$ ûÜ<${ù û{&ÔæÈ &`û×Û´.
      (3)     ß
          µû[÷ÀèÙÚæ µ&[ç] ûÔØ`÷¸ <ÙÚùß µ<ùõß à×ð Ù`µýù <$&Ú.
      (4)  íÙ× àûÑõÜ Ò´ (pollution).


   (S)                    À
      Ø$í] ó× ×ùßµùùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?

      (1)                             Ú
          ý`‘æÝ ´ÕÙ$ÁÜ <ÙÚùß µû$÷¸ íùõ$< Ùý$ èõß ´Ô_ ó× &{ àõßõæ$ØÈ ûÜ´$ó××Ú.
      (2)  Ñ×÷Àµ´{Ú {Úê× ûÚ×<$ è`ùÛ´ð Ø$í] <]$û$Ø Ñ&Úùß Ùý$ èùßù$ Ù÷À ´Ô_ ó× ûÜ´$ó××Ú.
      (3)                ß Û    ß Û
          à×<`× {Úê× ´ÔÙ]ù× æÚδð µ÷ÀÁ× {$ ѵ÷ÀÁ× ´ÕÙ$ÁÜ <ÙÚùß Øí× Ùý$ èõß ´Ô_ ó×
          ûÜ´$ó××Ú.
      (4)  &‘<Ìøù <]$û#õÚ ´ÔÙ]ù× æÚδð í$õ]ùßõØ ùÚµ×$߬õ à$×õù <ÙÚùß Øí× Ùý$ èõß
          ´Ô_ ó× ûÜ´$ó××Ú.


   (T)  2011 <ÌÂ× &úÀ{$ ÁÜÛ Ù‘æ$ ´{ ý`‘æÝ <$ÌÂÚæ <$Ìõ$<ð àùÔ<, 2011 <̵×{Ú ÁÜÛ Ù‘æ$µÓ
      à$ÌöÚæ <Ìøù× <Ôµ×ß:

      (1)  9.1%.       (2)  8.3%.     (3)  6.4%.      (4)  7.8%.

                                 (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 40)


                      B - µæ$ð&
                     ß     (04
           µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù {õØæð (04) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                      ÙæÝóÔ 60


02.  (a)  (i)       ß        ß Ý
          ûÜø$ù ùÚÂû$÷Àù &Èûõß Ù`×Ú&õèõ æØùßù.                    (ÙæÝóÔ 02)
      (ii)      ß             Ú
          ûÜø$ù ùÚÂû$÷Àù &Èûõß µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                (ÙæÝóÔ 04)

   (b)                           Ú
      µ<µ}úÀµû$Ù à$ÌöÚæ æÜ´×æ ƵÙ{Ú ûÜø$ù æ$Ì××ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.            (ÙæÝóÔ 05)

   (c)                         ß Ý
      ÆÙ áÙßÏÈ ù´]õ$<× õÛØó× æØù &$øæ {õØæß(04) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.            (ÙæÝóÔ 04)
                                            (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


03.  (a)  (i)                                   À
          "ûÍ´$ó$ùÔæÞÙ üÙ" (Returns to Scale) ×ùÔµ<ùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?     (ÙæÝóÔ 02)

      (ii)   ß            Þ
          ûÜ&õ$Ø×æ à$ø$ص×ùß ûÍ´$ó$ùÔæÙ üÙ <Ù à<&ßö$ (stages of returns to scale)
                 Ú
          µæ®µ×ùß û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.                    (ÙæÝóÔ 04)

   (b)          Ú        ß               ß Ý
      µ<µ}úÀµû$Ù &´õÝÙõ× &úÀ{$ µæ$ùßµ÷À&Ú (conditions) {õØæß(04) Ù`×Ú&õèõ æØùßù. (ÙæÝóÔ 04)

   (c)  (i)                       À
          "Æ٠ѵÁßÂó×" ×ùÔµ<ùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷?                (ÙæÝóÔ 02)
      (ii)                                      ß Ý
          Æ٠ѵÁßÂó× &Ú÷¸ æØù æÜ´ (methods of price discrimination) õÝùæß(03) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.
                                               (ÙæÝóÔ 03)
                                             (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

                          5
04.  (a)   ß            Ú   Ú    Ú
      ûÜ&õ$Ø×æ à$ø$ص×ùß û$͵þ$ßèæ &´õÝÙõ× û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.            (ÙæÝóÔ 06)

   (b)  (i)  à$÷À$×È áÙßÏÈ ù´]õ$ &‘æÙßû× Ñ&ßõØ æØùßù.              (ÙæÝóÔ 02)
      (ii)                       ß       Ú
          ´$&Úæ à$÷À$×´ Ø`.2,000/- &Úð Ø`.2,400/- ÷Àæ<$ <`±ÒµÈ ûÜõüÙ×æß <Áµ×ùß,
           Àß
          ûÔ÷èÙµ×æݵèß ùÚ<$& &úÀ{$ Ñ×÷À´ 20% æÚùß á{Ù ××Ú. ùÚ<$& &úÀ{$ à$÷À$×È áÙßÏÈ
          ù´]õ$<× µæ$û´ó÷À?                        (ÙæÝóÔ 02)

   (c)    Ú             Ô                   Ú
      &´õÝÙõ ÆÙð <ò$ àòÔµ<ùß ãûÍ´ ÑæÝóÈ ÆÙæß Øí× ´èÚùß ùÚ×´ æ} Ñð à`õÚ<ù ûÜõÑû$æ
      µ´$ù<$÷À?                             (ÙæÝóÔ 05)
                                     (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


05.  (a)          Ô           ß Ý
      í$õÚæ à$÷À$×È èÚóÈ<Ù <$&Ú û{æß(05) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.             (ÙæÝóÔ 05)

   (b)                          ß
      x à$ÌöÚæµ×{Ú í$õÚæ à$÷À$×´ð à÷À$Ù< û{õ &úÀ{ùß ÷Àõõ åýð &û×$ à`õ.

                             Ø`.
                             Ø`.
                            (ÆÙÚ×ù)
            ùÚÌ×$õ                8
            Øíµ×ß <Ìõù Ñ×÷ÀÈ           7
            à$×$õ                 9
                ß Û
            ÷À} µ÷ÀÁ× ûÜ$èßøù &Èû$÷Àù×      8
               ß
            µû[÷ÀèÙÚæ û͵þ$ßíù×         27
              ß    Àß
            ѵ÷ÀÁ ÁÝ÷ø &$øæ à$÷À$×´        1
            Ñ×÷À´ ´õ ý÷¸             4
            &{ù$ø$Ø                1

      (i)      ß Û  ß Ú
          ÷À} µ÷ÀÁ× ùÚÂû$÷Àõ× (GDP) &$øæ ûÚÍ<`× ÆÙð èóù× æØùßù.        (ÙæÝóÔ 06)

      (ii)        ß Ú
          ÷À} í$õÚæ ùÚÂû$÷Àõ× (GNP) &$øæ ûÚÍ<`× ÆÙð èóù× æØùßù.        (ÙæÝóÔ 04)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


06.  (a)      À                           ß Ý
      µ{$úÀ ´Ô÷Ùß <Ù õÚÃ× ×ÔõÝ ÙæßÂó (characteristics) û{æß(05) Ù`×Ú&õèõ æØùßù. (ÙæÝóÔ 05)

   (b)                Ú
      Øðæ &$´$ù] ÆÙ ´>ð´ <`±Ò´æ ûÜõüÙ û{æß(05) &úÀ{ùß æØùßù.           (ÙæÝóÔ 05)

   (c)             ß                 À     Ú
      "ûÚÍ<`µ×ùß õÙßÏ <Õ ã÷Àø´ù×" ×ùÔµ<ùß à÷À{&ß æØùßµùß æÝ´æß÷`×Ú û`{`÷ÀÙÚ æØùßù.
                                            (ÙæÝóÔ 05)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)


07.  (a)  ý÷¸ æÜ´×æ ´ÕÙøÌ´ û{æß(05) &úÀ{ùß æØùßù.                  (ÙæÝóÔ 05)

   (b)  (i)              ß
          ã÷À${Øó×æß &´è &#íÔ ý÷À÷À ùÚÌ<ëù× æØùßù.              (ÙæÝóÔ 03)
             ß             ß Ý
      (ii) &#íÔ ý÷Àµ÷À{Ú <$&Ú µ÷Àææß(02) Ù`×Ú&õèõ æØùßù.             (ÙæÝóÔ 02)

   (c)  í$õ]ùßõØ µ<µ}úÀµû$µÙß µý$صõÙß ÆÙ <`±Ò´ ´èÚùß ÁÜÛ Ù‘æ$< <`ùÚ Øðæð à`õÚ<ù
        Ú
      ûÜõÑû$æ û{æß(05) &úÀ{ùß æØùßù.                  (ÙæÝóÔ 05)
                                     (´Ô_ ÙæÝóÔ 15)

                       - o0o -                        6

								
To top