Docstoc

50 BAC Sin- 2013

Document Sample
50 BAC Sin- 2013 Powered By Docstoc
					&Ú×Ï ´ {ÚÆæÈ à`ÑÍóÚ              ÁÛÜ Ù‘æ$ èóæ$½æØó ÁÚÙû× à$×õù×
                        ß Û
                          2013
                   û÷ÀùÈ Ñþ$è× - 2013 íù<$Í

                    50)
                   (50) ´ÕÙæ èÚóÈæØó×
                       Ú  Ô
                        Basic Accounting               2013-01-19
æ$Ù×: û`× 03 ×Ú.                                       µûØ<Ø`
                                              [9.00 – 12.00]
•   à×÷¸ÈæØ`<ùßð ãûµ÷À&:
             ß
         ß
   (1) µ´´ ûÜÁù ûõÜ× A, B &{ C ×ù µæ$ð&ß õÝùæÚùß (03) ×Ôæßõ µÓ.        ûÚðÔ èóù : 08
   (2) û{õ ÷À`æßµ<ù ûÍ÷À, ûÜÁù û{æð (05) ãõßõØ ÙÚÑ× ×ÔõÝ ×.
              Ú  ß              ×.            ß
                                         ûÜÁù èóù : 06

                       ß ×ð
        • A µæ$ðµ&ß à‘æ 01 ÷ÀØó ûÜÁù×ð;
                 ß    (02); &{,
        • B µæ$ðµ&ß ûÜÁù µ÷Àæð´ (02); &{,
                    ß
        • C µæ$ðµ&ß ¡ù|´ ûÜÁù µ÷Àææð (02).
                         (02).
   (3) áÙßÏÈ æØù Ù÷À ´$ø]µ×ùß, äæß þ$Â$<æÚùß û´óæß, åý µ<õ &û×ùÔ Ùýù µû$õß<Ù ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                            Ú         Ú
   (4) èóù× æÚÎÈ &{ µûØ<`ò à´Ôóùßù. ãûæÙßûù æÚ&<æß à`µõ$õß äß<$ û`{`÷ÀÙÚ< ÷Àæß<ùßù.
   (5) èóæ ×ùßõÜ þ$Ñõ æÚδð áò µ÷ÀùÔ Ù`µÅ.
   (6) ÙæÝóÔ 100.


                        A - µæ$ð&
                       ý{Ô<Øó ûÜÁù ß
                           ß
                µ´´ µæ$ðµ&ß &Ú×_ ´ ûÜÁù <Ùð ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                        ÙæÝóÔ 30.

01.
01.      À       ß
    û{õ &úÀ{ùß äæß äæß ûÜÁù×ð <ò$õß´ ùÚ<`Ø÷ÀÚ ãõßõØ× (1), (2), (3) &{ (4) àõݵØùß µõ$ßØùßù.
                         ß           Û
    äµ&ß µõ$ßØ$èõß ãõßõØ×ð à÷À$} áÙæßæ´, ûÜÁù×ð µ×$÷À$ à`õÚ á‘èÜ&Ú àæßÂØ× &´è ûÚ}õØ`  Ú Ý
    µû$µõß ÙÚ×ùßù.

                        À
    (A) Ø`.100,000/- æß <®ù$ è#{þ$óßò &{ ´Ô÷Ùß Ø`.300,000/- æß µ×$÷À<$ à´Ùß, <]$û$Ø×æß
      à$ØÈþ æµ}ß×.
               Ô               Ô
        µ´´ èùÔµ÷Àù< à`õÝÙõß æÚε´ùß û&Ô ùÚ<`Ø÷ÀÚ èÚóÈæØó &ÇæØó× <ùßµùß û{õ
                      À
        ÷À`æßµ<ù äß<$ àõݵØùß æÝ´æß÷?

               Ø`.)
            <õßæÈ (Ø`.)  =       Ø`.)
                     ûÜ$èßøù× (Ø`.)          Ø`.)
                                 + <èæÛÈ (Ø`.)

        (1)    + 300,000 =     + 300,000           -


        (2)    + 400,000 =     + 400,000           -


        (3)    + 100,000 =     + 400,000       - 300,000


        (4)    + 400,000 =     + 300,000       + 100,000    (B)   ÑæÝóù Ù÷À þ$óßò<Ù ûÚÍ<`× Ñ×÷À´æß µÙ& {ú¸ù$ è`µùù àõØ µù$ÑæÝóù Ù÷À µõ$è
                                 Ô
        <õßæ´æß µÙ& {ú¸ù$ è`µùß. µ´µ&ß &`ÙæÛ´ð û÷ÀùÈ <ù èÚóÈæØù &‘æÙßû× <ùßµùß:


        (1)           Ú
           àçóßò û`<`õß´ ûÚ}ýúÀ &‘æÙßû×.      (2)        Ú ß
                                   äßææ / à&ßõõ< (Entity) &‘æÙßû×.
        (3)        Ô
           è`ÙûÔÈ / &Û{È &‘æÙßû×.         (4)      Ú
                                   µÈ æÚ&<æß µù$µÓ.
(C)  2012 µ÷À&`ÈýÌ ´$&× &úÀ{$ ã´$ µ<µ}úÀ&`µÙß µû$õß <ÙÚùß û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` ãûÔð$
        Û
   èùßù$ Ù÷À:
                             Ø`.
                             Ø`.
           ÑæÝóÈ Ô             600,000
           ÆÙ÷ÀÛ è`ùÔÈ            400,000
                    Ú
           2012 µ÷À&`ÈýÌ 01÷Àùð µõ$è     100,000
           ÷À} Ù$þ×             100,000
                            Ú
   á{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` <Ùð àùÔ<, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð µõ$èµ×ß <®ù$æ´ <ùßµùß:

   (1)  Ø`.100,000/-.             (2)   Ø`.0/-.
   (3)  Ø`.500,000/-.             (4)   Ø`.200,000/-.


(D)      ß           Ú
   åý Ñ&Úù, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 01 ÷Àùð í`æßµèß µæß<Ù&ß<$Æ <]$û$ص×ùß û{õ ÷À`æßµ<ù
   µÁß ãûÔð$µèù à`õ:
                        Ø`.
                        Ø`.
             áò´ &{ µè$òù`èÚÙÚ  850,000
             µõ$è         200,000
                  À
             àõ`'õÚ ´Ô÷Ùß     250,000
             ó×{ÚƵ×$ß      300,000
             ãû¥õ Ñ×÷ÀÈ      100,000

                           Ú
   á{õ µõ$ØõÝØ` û÷ÀùÈ µæ$ðµèù, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 01 ÷Àùð í`æßµèß <]$û$ص×ß ûÜ$èßøù
     Ô       À
   èÚóµÈ µÁßÂ× æÝ´æß÷?

   (1)  Ø`.650,000/-.            (2)   Ø`.900,000/-.
   (3)  Ø`.1,700,000/-.           (4)      Ú
                             µÈ æÚ&<æß µù$µÓ.


(E)                 Ô                   Ý
   ó× û÷Àù´ð ÆÙ÷ÀÛ èõß þ$óßò ÑæÝóÈæØ`ð à$û&Ô ×`µÓ ùÈ, è`ùÔÈæØ` Ñ&Úùß ùÚæõß
   æØùÔµ×ß:

   (1)  {ØûõæÚ.
   (2)  ý`Ø ûõæÚ.
   (3)  þ$óßò Ù`ÄÈ ûõÜ×æÚ (Goods Received Note).
   (4)      Ú
      áùßµ<$×Ú&×æÚ (Invoice).


(F)  æ$Ì×$Ù×Û× ûܵ×$ßíù× &úÀ{$ æÚ> µ{$ßðÙ× Ø`.800,000/- æ æ$Ì×$Ù×Û× ãûæØó ó×
                     Ô
   û÷Àù´ ´õ ÆÙ÷ÀÛ èõßµõß×. µ´´ èùÔµ÷Àù< &ð{ùß æÚδ &úÀ{$ û{õ &úÀ{ùß äß<$ àõݵØùß
       Ú
   æÝ´ù ´ÕÙæ &ð{ùß µû$õ þ$Ñõ æØùÔ Ù`µÅ÷À?

   (1)    Ú
      µµ÷Àùæ è`ùÔÈ µû$õ.          (2)   µû$÷¸ íÌùÙ×.
   (3)  µû$÷¸ µÙíØ×.             (4)    À
                             ´Ô÷Ùß µû$õ.


(G)           Ú
   2012 µ÷À&`ÈýÌ 01 ÷Àù, Ø`.200,000/- æð áùßµ<$×Ú&ß æØ õÚýÕ þ$óßò µí$ßùß Ñ&Úùß ó×
                  Û          Ú    Ú
   û÷Àù´ ´õ ÆÙ×ð èùßù$ Ù÷À. áùßµ<$×Ú&ß æ} ÷Àù &Úð ÷Àù 30 æß à`õÝÙõ µè<ùÔ
                           À
   ÙýùßµùßùÈ, &`û×ÔÈæØ` Ñ&Úùß ûÚ×<ùÔ Ùýù ´Ô÷Ù ´õ 2% æ <>ð´æß µ÷ÀùÔ Ù`µÅ. 2012
          Ú              À Ú     ß
   µ÷À&`ÈýÌ 29 ÷Àù, µí$ßùß Ø`.100,000/- æß ´Ô÷Ùùß µè<ù Ù÷Àµ÷Àß ùÈ, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31
    Ú
   ÷Àùð µèÑ× ×ÔõÝ µÁßÂ× <ùßµùß:

   (1)  Ø`.96,000/-.             (2)   Ø`.98,000/-.
   (3)  Ø`.100,000/-.             (4)   Ø`.97,960/-.

                    2
(H)          ß    Ú           Ü
   &´$è´æß 2010 àµûÜÙß 01 ÷Àù Ø`.800,000/- æð ×ùßõ×æß àõßûõß æصèù, <ÌÂ×æð
                                 Ú     Ü
   20% ý`èÚùß {Ûù<ù µÁß æÜ´× ×ðµõß æßÂ× æØ×Ú. 2012 ´$ÌõÝ 31 ÷Àùð µ´´ ×ùßõµ×ß
          Àß
   ø$Øó àè× (ÁÝ÷ø µû$õß àè×) <ùßµùß:

   (1)   Ø`.640,000/-.  (2) Ø`.480,000/-.    (3) Ø`.512,000/-.     (4) Ø`.410,000/-.


(I)  &ßµû$> µæÆæÙß à$×õùµ×ß äæßõØ$ Ø&$×ù ÷º<]×æ µõ$è &‘ëÙù×ùß (stock movements)
       ß
   û{õ ÷Àæ<$ à`õ:
               ÆÙ÷ÀÛ è`ùÔÈ       ÑæÝóÈ
                              Ô        µõ$è µÁßÂ×
       Ú
      ÷Àù×
                    .)
                (æÚ.èÜ|.)        (æÚ.èÜ|.)  ûÜ´$ó× (æÚ.èÜ|.) <®ù$æ´ (Ø`.)
                                               Ø`.)
                         ß
    2012.12.02 500 (æÚ.èÜ|. 1 æß, Ø`.10/- ý`èÚù)      -       1,400     13,100
    2012.12.15                 -     800        600       ?
                         ß
    2012.12.25 400 (æÚ.èÜ|. 1 æß, Ø`.12/- ý`èÚù)      -       1,000        ?
                                         (æÚ.èÜ|. = æÚµÙ$ßèÜ|È)
          Ô        Ü
   ´$&× õÝÙ ÑæÝóÈ &Ú×ÙßÙ æÚµÙ$ßè|´×æß Ø`.11/- ý`èÚùß Ñ×.
                 Ý                      Ú
   ûÜö´µ×ùß Ù`ýÔóÔ ûÜö´µ×ùß ùÚæõß æØù (FIFO) æÜ´× ×ðµõß, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 26 ÷Àùð
   µõ$èµ×ß <®ù$æ´ <ùßµùß:

   (1)  Ø`. 10,200/-.  (2)  Ø`. 9,100/-.   (3)  Ø`. 10,700/-.   (4) Ø`.10,414/-.


(J)  ûÚÍ<`×, &ßö$<Ø &{ ÑëÙ] µÙ& <ÌèÛæØó× æÚδ û÷ÀùÈ Ò à`õßµõß:

   (1)   ûÚÍ<`µ×{Ú {`&Úδ àùÔ<×.         (2)  ûÚÍ<`µ×{Ú &ß<þ$<× àùÔ<×.
   (3)   ûÚÍ<`µ×{Ú æ$Ì×× àùÔ<×.         (4)  ûÚÍ<`µ×{Ú àØ´Ôó (purpose) àùÔ<×.


(K)                 Ý
   &´$è´æß Ø`.500/- æ ´$&Úæ è$&ßõ<æß (monthly rental) &{Úõ< û&Ô µèÒÈ æØùÔ Ùýù
   (post-paid) í‘è´ ÷¸Øæõù×æß þ$Ñõ æØ×Ú. µ´× ã÷À${Øó×æß <ùßµùß:

   (1)   ÑëÙ] (variable) µû$÷¸æ$Ì× <Ùð×.
   (2)   àÌø-ÑëÙ] µû$÷¸æ$Ì× <Ùð× (semi-variable).
   (3)   &ßö$<Ø (Fixed) µû$÷¸æ$Ì× <Ùð×.
   (4)   ûÚ×<Ø ûÚÍ<`× (Step cost) <Ùð×.


(L)                             À
   û{õ &úÀ{ùß ûÚÍ<`× àõݵØùß Ñ×÷À´æß µÙ& &`Ùµæùßµùß æÝ´æß÷?

   (1)  <]$û$ص×ß û$ѧ¥× &úÀ{$ µ´$ßðÌ <${ù×æß ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛµÈ ûÚÍ<`×.
   (2)       Ü
       à_õß ×ùßõ×æ <ÌÂ× &úÀ{$ à× æ} æßÂ×.
   (3)            Ü
       à$ù×ù× æØù Ù÷À ×ùßõ× ´õ µÌèÝ ý÷¸.
   (4)  &`û×ÔÈæØ`µ<æÝð µèÒÈ.


(M)      Ô     Ú                        Ú
   µÙíÌ èÚó´æß &{ ´ÕÙæ &ð{ùß µû$õæß ×ù àØ´ÔóÔ µ÷Àµæ{Ú´ æ$Ì× &ûÔØ$Ùù ´ÕÙæ
   &ð{ùß µû$õ <ùßµùß:

   (1)    À
       ´Ô÷Ùß µû$õ.               (2)     Ú   Ô
                               µµ÷Àùæ ÑæÝóÈ µû$õ.
   (3)     Ú
       µµ÷Àùæ è`ùÔÈ µû$õ.           (4)  µû$÷¸ íÌùÙ×.

                      3
    (N)   è`ùÔÈ à½×$ëù$ ûõÜ× (Purchase Requisition Note) ×ùÔ:

        (1)                     Ý
            èýò$µ<ùß &æ&ß µæ$ð è`ùÔÈ µ÷Àû$ÌõµÈùßõ< µ<õ ×`µ<ùßùæÚ.
        (2)   èóæ$½æ$Î<Ø×$ Ñ&Úùß &æ&ß µæ$ð èýò$< µ<õ ×`µ<ùßùæÚ.
        (3)            Ý
            è`ùÔÈ µ÷Àû$ÌõµÈùßõµ<ùß &æ&ß µæ$ð &`û×ÔÈæØ` µ<õ ×`µ<ùßùæÚ.
        (4)   æÌ´$ùßõ Á$Ù$µ<ùß &æ&ß µæ$ð &`û×ÔÈæØ` µ<õ ×`µ<ùßùæÚ.


    (O)   æÌ´$ùßõ Á$Ù$<æ û{õ &úÀ{ùß ûÚÍ<`× &Ùæ$ ýÙùßù.

            (A)    ß
               ùÚÂû$÷Àù× æØù äßææ èóù ´õ æÈæØ`<ùßð µè<ù µÓõù.
            (B)           Ú
               æÌ´$ùßõ Á$Ù$µÓ æÝÙ×.
            (C)  ×ùßõÜ ØæßÂó×.

        <æÜ ûÚÍ<`× µÙ& <ÌèÛæØó× æ} {`æÚ à×Úõ´ <ùßµùß:

        (1)  (A) û´óÚ.               (2)  (A) &{ (C) û´óÚ.
        (3)  (B) &{ (C) û´óÚ.           (4)  á{õ &úÀ{ùß &Ú×ÙßÙ´.
                                 (äææð ÙæÝóÔ 2 ý`èÚùß ´Ô_ ÙæÝóÔ 30)


                        B - µæ$ð&
                             ß
                       àùÚ<$Ì× ûÜÁù
                       ß
                µ´´ µæ$ðµ&ß ûÜÁù µ÷Àæð ´ (02) ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                        ÙæÝóÔ 50

02.
02.             Ú                         Ô
     2012 åæßµõ$ÈýÌ 02 ÷Àù µÅà µæ$ßùÌ ùÆùß }÷ÀØ`<ùßð à<Á] ÷À| àµÙÑ æØù &$ûßû<æß &ÚÙ<$
                                            ß
                     Ú                    À
     à$ØÈþ æµ}ß×. 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß æ$ÌõÝ< &úÀ{$, <]$û$ص×ß ´Ô÷Ùß µû$µõß
             ß
     &$Ø$‘Á×æß û{õ ÷Àæ<$ à`õ:
                     Ø`.)
                  {Ø (Ø`.)                          Ø`.)
                                              ý`Ø (Ø`.)
     À
   ´Ô÷Ùß - à$ØÈþæ ûÜ$èßøù×     500,000           ß
                        æ$Ì×$Ù µè$òù`èÚÙµÙß à_õß<`±×$ Ñ×÷ÀÈ      20,000
       Ô
   ÑæÝóÈ - åæßµõ$ßÈýÌ       900,000        Û     À
                        ù`<õ ÑæÚó´ &úÀ{$ ´Ô÷Ùð ÆÙ÷ÀÛ è`ùÔÈ      500,000
       Ô
   ÑæÝóÈ - µù$<`ÈýÌ        950,000            Ô
                        µ<µ}úÀ µèÑ× ×ÔõÝ èÚóÈ &úÀ{$ µèÒÈ      1,500,000
       Ô
   ÑæÝóÈ - µ÷À&`ÈýÌ       1,350,000  <`ðÔûß                    175,000
                          Ú
                        Ñ÷¸Ù× {$ ÷¸Øæõù ÃÙßûõß            38,000
                        æ$Ì×$Ù×Û× ûܵ×$ßíù× &úÀ{$ ûÍèóæ×
                                               60,000
                                         Û
                        (2012 µ÷À&`ÈýÌ 01 ÆÙ÷ÀÛ èùßù$ Ù÷À)
                        æ$Ì× ´óßòÙ &Ôý&$øù Ñ×÷ÀÈ           12,000
                        ÑÑø Ñ×÷ÀÈ                   38,000
                            Û
                        ÑæÚóµÈ Ñ×÷ÀÈ                 70,000
                        è`ùÚÙÚ                    50,000
                        áò´ (&ð{ùß à‘æ 3)             1,000,000
                        µÁßÂ× û/µè                  237,000
                  3,700,000                       3,700,000

     û{õ &úÀ{ùß àõÚµÌæ µõ$ØõÝØ` ÷À Ùý$ ÷ÀÛ à`õ:

     (1)                Ú   Ú
           2012 åæßµõ$ßÈýÌ 02 ÷Àù, à×ÚõæØ` Ñ&Úùß <]$û$Ø× µ<ùÔµ<ùß û{õ &úÀ{ùß µèÒÈ
              Ô Ú
           æØ õÚýó:
                                     Ø`.
                                     Ø`.
                                   Ú
                 ´$& 12 æß &úÀ{$ æ$Ì×$Ù µè$òù`èÚÙÚ æÝÙ×  48,000
                 <]$û$ص×ß ûܵ×$ßíù× &úÀ{$ ÙÛ ýòÔ    150,000

                          4
   (2)                    Ô
      &`û×ÔÈæØ`<ùß (µ<µ}úÀ µèÑ× ×ÔõÝ èÚóÈ) Ñ&Úùß Ø`.50,000/- æ <>ðÈ Ùý$ ÷ÀÛ õÚýó.Ô Ú
                               Ú
      Ø`.65,000/- æ ûÏ÷¸ <Õ þ$óßò 2012 µù$<`ÈýÌ 10 ÷Àù &`û×ÔÈæØ`<ùßð à$û&Ô ×<ù
        Û          Ú           Ô
      Ù÷À. 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð µ<µ}úÀ µèÑ× ×ÔõÝ èÚóÈ µÁßÂ× Ø`.500,000/- æß Ñ×.

   (3)   À Ú                      Ú
      ´Ô÷Ùùß Ø`.1,000,000/- æß µè<$ 2012 µ÷À&`ÈýÌ 01 ÷Àù Ø`.1,500,000/- æ ÆÙæð áò´
                 Û
      àõßûõß æØèùßù$ Ù÷À. áõÚÍ×, <$Íæ×æß Ø`.25,000/- ý`èÚùß <Õ &´$ù <$Íæ 20 æÚùß
               Ú
      2013 íù<$Í 01 ÷Àù &Úð ûÚ×Ñ× ×Ôõ×.Ý

   (4)                    Ú
      2012 µ÷À&`ÈýÌ ´$&× &úÀ{$ µù$µè<Õ Ñ÷¸Ù× ÃÙßûõ Ø`.4,000/- æß Ñ×.

   (5)  áò´ {`Ø àµùæÝõß &ßö$<Ø <õßæÈ &úÀ{$ &ØÙ ´$Ìè æÜ´× ´õ <ÌÂ×æð 20% ý`èÚùß
              Ú
      ûÚÍ<`×ð æßÂ× ûÜõû$÷Àù× æØùÔ Ù`µÅ.

   (6)           Ú                 Û
      2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð µõ$è Ø`.550,000/- æð àè× æØù Ù÷À.

   (7)    Ô      À
      ÑæÝóÈ &Ú×ÙßÙ ´Ô÷Ùß û÷Àù´ ´õ Ñ×.

                      Ú     Ý
   åý Ñ&Úù, µÅà µæ$ßùÌ &úÀ{$, û{õ ÷À| ûÚ}µ×Ù æ} ×Ôõ×.
       ß

   (a)           Ú                       Ô
      2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß æ$ÌõÝ< &úÀ{$ µ<µ}úÀ {$ Ù$þ$'Ù$þ èÚó´.
                                        (ÙæÝóÔ 16)
   (b)           Ú      ß
      2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð ´ÕÙ] õõßõ< ûÜæ$Á× (µÁß ûõÜ×).          (ÙæÝóÔ 12)
                                        (´Ô_ ÙæÝóÔ 28)


03.  (A)           Ú                ß
      2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß <ÌÂ× &úÀ{$ è´ùß´Ï ùÚÂû$÷Àæµ×æݵèß µû$õß<ÙÚùß
                        Û
      û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` ãûÔð$ èùßù$ Ù÷À:
                  Ñ&ßõØ×           Ø`.
                                Ø`.
                º
             à´Ô÷<] ÆÙð è`ùÔÈ          1,350,000
             µèùäßµÈ æÝÙÛ              22,500
             &#íÔ µÓõù               877,500
             à`&ÔØ`È ûÚÍ<`×             75,500
             æÌ´$ùßõÁ$Ù$ ØæßÂó×           33,100
               ß     ß
             ùÚÂû$÷Àù õõßõ< û$Ùæµèß <`ðÔûß     131,000
                 Ú
             Ñ÷¸Ù× Ñ×÷ÀÈ              85,000
             µè$òù`èÚÙÚ æÝÙ× Ú           120,000
             ûÑõÜõ$ Ñ×÷ÀÈ              20,000
             æÌ´$ùßõÁ$Ù$ ùòõßõÝ Ñ×÷ÀÈ       180,000

      û{õ &úÀ{ùß à´õØ µõ$ØõÝØ` ÷À Ùý$ ÷ÀÛ à`õ:
      (1)  µõ$è û{õ ûÍ÷ÀÚ à`è×ÛÈ æØ à`õ:
                            2012.01.01 (Ø`.
                            2012.01.01 (Ø`.)  2012.12.31 Ø`.
                                     2012.12.31 (Ø`.)
              º
            à´Ô÷<]               225,000      168,750
            µù$ùÚÆ <`ò (ûÜ$öÆæ ûÚÍ<`×ð)    147,900      140,000

      (2)    Ú        Ú
          Ñ÷¸Ù×, µè$òù`èÚÙÚ æÝÙ× &{ ûÑõÜõ$ ×ù Ñ×÷ÀÈ <ÙÚùß 25% æß æ$Ì×$Ù×ð
                 Ý
          µý÷À$ {`Í× ×Ôõ×.
      (3)            Ú
          2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß <ÌÂ× õÝÙ &´$è´ äßææ 290,250 æß
                 Ô Ú
          &ÈûÕÌó æØ õÚýó.

          ß
      åý Ñ&Úù,
      (a)            Ú            ß    Ô  Ú
          2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àµùùß à<&ùß <ÌÂ× &úÀ{$ ùÚÂû$÷Àù èÚó´ ûÚ}µ×Ù æ}
           Ý
          ×Ôõ×.                          (ÙæÝóÔ 10)
      (b)       ß            Ý
          äßææ×æ ùÚÂû$÷Àù ûÚÍ<`× èóù× æ} ×Ôõ×.              (ÙæÝóÔ 02)

                      5
    (B)                               ß
        ùÚ´Ùß µæß<Ù&ß<$Æ <]$û$Ø×æ {ÚÆæØ`×. û{õ ÷À`æßµ<ù ´ÕÙ] õõßõ< ûÜæ$Á× (µÁßÂ
                     Ô Ô            Ú
        ûõÜ×) å{Ôµèß <]$û$ص×ß ûÔ{ó< Ùýù èóæ$½æ$Î Ñ&Úùß ûÚ}µ×Ù æØ õÚµÅ.
                             Ú
                    2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð
                      ß
                 ´ÕÙ] õõßõ< ûÜæ$Á× (µÁß ûõÜ×)
                            Ø`.
                            Ø`.    Ø`.
                                 Ø`.
             ûÚÍ×õ {$ ãûæØó             300,000
             í‘è´ <õßæÈ
             µõ$è            120,000
             ó×è`õÚµ×$ß          55,000
             ý`‘æÝµÓ &{ àõ`õÚ ´Ô÷ÙßÀ   90,000
                ß
             àÑùÚÁ¥õ èÚó´  Ô      100,000  365,000
                                665,000

            ûÜ$èßøù×             400,000
                Àß
            (+) ÁÝ÷ø Ù$þ×          150,000    550,000
             <èæÛÈ
             ó×{ÚƵ×$ß                   115,000
                                    665,000
        û{õ &úÀ{ùß <`Ø÷ÀÚ û&Ô< àù$<Øó× Ñ×:
        (1)       Ú
           û$͵þ$ßèæµ×æÝð µ÷Àù Ù÷À Ø`.3,500/- æ <>ð´æß, ÷¸ùß <>ðÈ &{ ó×è`õÚµ×$ß
               Ô                    Ô Ú
           ×ù èÚóÈ µ÷Àµæß´ Ø`.5,300/- æß µÙ& &ð{ùß æØ õÚýó.
        (2)           Ô     Ú    Ô  Ô           Ô Ú
           Ø`.20,000/- æ ÑæÝóÈ áùßµ<$×Ú&×æß ÑæÝóÈ èÚó´ð µ÷À<õ$<æß ý`Ø æØ õÚýó.
        (3)                   À        Ú       Ô
           µè<ù Ù÷À <`ðÔûß Ø`.15,000/- æß ´Ô÷Ùß µû$µõß ùÚ<`Ø÷À< &ð{ùß æØ õÚýó÷À,
                Ô          Ô Ú
           <`ðÔûß èÚóµÈ à`õÝÙõß æØ µù$õÚýó.
        (4)                     À        Ú
           ó×{ÚƵ×æÝð µè<ù Ù÷À Ø`.65,000/- æß ´Ô÷Ùß µû$µõß ùÚ<`Ø÷À< &ð{ùß æØ õÚýÕ
             ß        Ô
           ù´Ôõ, ó×{ÚÆ×$µèß èÚóµÈ à`õÝÙõß æØ µù$õÚýó.Ô Ú
              Ú
        åý Ñ&Úù, ûÚ}µ×Ù æ} ×ÔõÝ ÷À|:
           ß
        (a)      ß
           á{õ ÷Àæ<$ à`õÚ <`Ø÷ÀÚ ùÚ<`Ø÷ÀÚ æÚδ &úÀ{$ íÌùÙß &ð{ùß.          (ÙæÝóÔ 04)

        (b)                         Ú      ß
           á{õ <`Ø÷ÀÚ ùÚ<`Ø÷ÀÚ æ} û&Ô 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð ´ÕÙ] õõßõ< ûÜæ$Á×
           (µÁß ûõÜ×).                         (ÙæÝóÔ 06)
                                       (´Ô_ ÙæÝóÔ 22)

                      C - µæ$ð&
                     ß
           µ´´ µæ$ðµ&ùß ¡ù|´ ûÜÁù µ÷Àææð (02) û´óæß ãõßõØ ÙÚ×ùßù.
                       ÙæÝóÔ 20

04.  (A)                                ß
       2012 µ÷À&`ÈýÌ ´$&× &úÀ{$ ¬¬ &{ &´$èµÈ èùÔµ÷ÀùÔ û{õ <èÝµÓ ÷Àæ<$ à`õ:
                       Ú
                2012.12.01 ÷Àùð    è`ùÔÈ     À Ú
                                  ´Ô÷Ùùß µèÒÈ      <>ðÈ
                                           Ù÷À <>ðÈ è`ùÔÈ à$û&Ô
        ó×{ÚÆ×$
                     Ø`.)
                 µÁßÂ× (Ø`.)      Ø`.)
                            (Ø`.)        Ø`.)
                                     (Ø`.)     Ø`.)
                                            (Ø`.)      Ø`.)
                                                ×`<ÔÈ (Ø`.)
       à´Ùß          25,000 ý`Ø     40,000        38,500    1,500    2,000
       ôÙß          40,000 ý`Ø     35,000        50,000    2,000      -
        Ú
       &Ú&Ùß &{ &´$è´     15,000 ý`Ø     55,000          -      -    5,000
       ò×ù$ äßíùß&Ú           -    34,000          -      -      -
        &Ú   &´$èµ       Ý  Ô                  Ú
       &Ú&ÚÙß &{ &´$èµ´ùß Ù`Ã× ×Ôõ< õÚýó Ø`.52,000/- æß 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àù <ù Ñð
           &´$è´ð
       ¬¬ &{ &´$è´ð Ù`Ä µù$õÚýÕ àõØ, ä× {Ø µÁßÂ×æß µÙ& ¬¬ &{ &´$èµÈ ó×è`õÚ
               Ô             À Ú
       µÙíص×ß µûùßùÈ µæØ`óÚ. õ´$ð Ù`Ã× ×ÔõÝ ´Ô÷Ùùß ¬¬ &{ &´$è´ð µèÑ× ×ÔõÝ ´Ô÷Ùß À
             &Ú
       {ÚÙÓ æÚδð &Ú&ÚÙß &{ &´$è´ äæê Ò à`õ.

                     Ú               Ô
       åý Ñ&Úù, 2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àù𠬬 &{ &´$èµÈ ó× {ÚÆ û$Ùù èÚó´ &{ äæß äæß
          ß
               Ô  Ú
       ó×{ÚÆ µÙíÌ èÚóÈ ûÚ}µ×} æ} ×Ôõ×. Ý              (ÙæÝóÔ 07½)

                          6
   (B)       ß
       &ûõßõÝ ùÚÂû$÷Àæµ×æݵèß û{õ &úÀ{ùß ûÚÍ<`× &Ùæ$ ýÙ$ äß<$ &#íÔ ûÚÍ<`× µ{$ß <æÜ
       ûÚÍ<`× µÙ& <ÌèÛæØó× æØùßù:
       (1)  &È (Leather) ûÚÍ<`×.
       (2)                     Ú
          æÌ´$ùßõ Á$Ù$ ÃÈ à`õÚÍÙÚ (carpets) ûÜõ&Èû$÷Àù (replacement) ûÚÍ<`×.
       (3)      Ú        ß
          ×ùßõÜ æÜ×$æØ`<ùßµèß <`ðÔû.
       (4)  æ$Ì×$Ù ãûæØó ´õ æßÂ×.
       (5)  à`&ÔØ`È ûÚÍ<`×: µû>® &{ µÙßýÙß.                 (ÙæÝóÔ 02½)
                                          (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)


05.  (A)                                    Û
       &Û´$&{Úõ ÃÙß &´$èµÈ µû$õß <ÙÚùß û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` ãûÔð$ èùßù$ Ù÷À:
               2011.03.31                          Ú
                                       2011.03.31 ÷Àùð
                      àõßûõß æ}   æßÂ× àùÔû$õÚæ× /
                Ú
               ÷Àùð ûÚÍ<`×                    &´Ô§¥õ æßÂ×
                        Ú
                       ÷Àù×       æÜ´×
                 Ø`.)
                 (Ø`.)                       Ø`.)
                                          (Ø`.)
                             <ÌÂ×æð 5%
           ß
      µè$òù`èÚÙÙ     1,200,000  2001.04.01              600,000
                             ý`èÚùß &ØÙ ´$Ìè.
                             <ÌÂ×æð 15%
      µ´$ßðÌ <${ù×     950,000  2004.09.30              926,250
                             ý`èÚùß &ØÙ ´$Ìè.
                             <ÌÂ×æð 25%
      ×ùßõÜ        800,000  2009.04.01              350,000
                             ý`èÚùß {Ûù<ù µÁßÂ.
       û{õ &úÀ{ùß µõ$ØõÝØ` ÷À Ùý$ ÷ÀÛ à`õ:
       (1)                ß    Ú
          &Û´$&{Úõ ÃÙß &´$è´ 2011 àµûÜÙß 01 ÷Àù Ø`.750,000/- ûÚÍ<`×æð µ´$ßðÌ
          <${ù×æß àõßûõß æصèù à`õ.
       (2)                Ú
          &´$è´ 2011 &`ûßõ`ÈýÌ 30 ÷Àù &Ú×Ï´ ×ùßõÜ Ø`.410,000/- æð ÑæÝóù Ù÷À àõØ,
            Ú                  Ü
          ä÷Àù´ Ø`.1,000,000/- ð ù< འõ$æßÂó ×ùßõ×æß àõßûõß æصèù õÚµÅ.
       (3)                Ú  Ú
          ÷À`ùð û<õßù$ æßÂ× æÚÎµÈ ûÜõûõßõ× <ÌÂ× õÝÙ ÆÙ÷ÀÛ è`ùÛÈ &úÀ{$ àùÔè´ù×
          µæµÌ.

          ß
       åý Ñ&Úù,
       (a)          Ú
          2012 ´$ÌõÝ 31 ÷Àµùùß à<&ùß <ÌÂ× &úÀ{$ æßÂ× Ñ×÷À´,
       (b)  ×ùßõÜ á<õß æÚÎµÈ Ù$þ× / û$òÔ<,
            Ý
       èóù× æ} ×Ôõ×.                              (ÙæÝóÔ 07½)


   (B)    Ú                Ü
       &ÔûÍ µ<µ}úÀ &`Ùæð ´$&×æð ´&ß æÚµÙ$ßè|È 1,000 æß à<Á]×. µ<ù&ß à`ó<ÔÈ ûÜ´$ó
                    ß
       &úÀ{$ ûÚÍ<`× Ñ&ßõØ û{õ ÷Àæ<$ à`õ:
                             ´$&×æß &úÀ{$ ´&ß   ´$&×æß &úÀ{$ ´&ß
             à`ó<ÔÈ ûÜ´$ó×         ØúÀ<$ è`ùÛµÈ ûÚÍ<`×  ûÜ<${ù× æÚεÈ
                                 Ø`.)
                                (Ø`.)          Ø`.)
                                        ûÚÍ<`× (Ø`.)
       &õÚ×æð æÚµÙ$ßèÜ|È 250 ý`èÚùß           1,500        4,000
                  Ü
       ´&æð µ÷À<õ$<æß æÚµÙ$ßè|È 500 ý`èÚùß        2,000        3,200
       ´&æð æÚµÙ$ßèÜ|È 1,000               3,200        2,100

       µ<ùõß ÑæÙßû à`ó<ÔÈ ûÜ´$ó ù`õ`×Ú ãûæÙßûù× µæ$ð, ûÚÍ<`× àõÚùß <ò$õß´ üÙ÷À$×Û
       à`ó<ÔÈ ûÜ´$ó× µ&$×ùßù.                    (ÙæÝóÔ 02½)
                                     (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)


                          7
06.  (A)              µ&$\ß                  À
      2012 µ÷À&`ÈýÌ ´$&× &úÀ{$ µ&$\> µ>ÜòÌ&ß <]$û$ص×ß û{õ ÷À`æßµ<ù ´Ô÷Ùß µû$õ &{
      ý`‘æÝ ûÜæ$Á× åýð &û×$ à`õ:
                          À
                         ´Ô÷Ùß µû$õ
       Ú
      ÷Àù×      Ñ&ßõØ×         Ø`.
                          Ø`.  ÷Àù×
                              Ú        Ñ&ßõØ×         Ø`.
                                                  Ø`.
       01   µÁßÂ× á/µè         444,000    04   à´Ùß - 232321        150,000
       12   ó×è`õÚµ×$ß - 500200     100,000    10   Ñ×÷ÀÈ - 232322        25,000
       25   ó×è`õÚµ×$ß - 129786     95,000    15   áùß÷¸ µ>ÜòÌ&ß - 232323    80,000
       25   µ&$ß´ÒØ - 324567       20,000    25   æÝ´$Ø - 232324        115,000
       26     Ô
          Ä.æÚ]. µ>ÜòÌ&ß - 400321   70,000       {Ú´$ÙÚ - 232325        50,000
                                   æÝ´$Ø - 232324        115,000
                               31   µÁßÂ× û/µè          194,000
                        729,000                      729,000                        ý`‘æÝ ûÜæ$Á×
                                {Ø      ý`Ø       µÁßÂ×
           Ú
          ÷Àù×        Ñ&ßõØ×
                                (Ø`.)
                                (Ø`.      Ø`.)
                                       (Ø`.)       Ø`.)
                                                (Ø`.)
       2012.12.01   µÁßÂ× á/µè                 -       -    444,000
       2012.12.11   à$û&Ô è`ùÛÈ - 232322         25,000       -   419,000
       2012.12.13   õ`ùßûõÝ - 500200              -   100,000     519,000
       2012.12.16   à$û&Ô è`ùÛÈ - 232321       150,000         -   369,000
       2012.12.16   &#íÔ õ`ùßûõÝ - 39866            -   200,000     569,000
       2012.12.21   &ßö$<Ø õ`ùßûõÝ µû$}Ú×           -   78,000     647,000
       2012.12.27   õ`ùßûõÝ - 129786              -   95,000     742,000
               à$û&Ô è`ùÛÈ - 232324       115,000         -   627,000
       2012.12.28   &ßö$<Ø ùÚµ×$ßè µèÒÈ          60,000       -   567,000
       2012.12.31   ý`‘æÝ è$&ßõÝ              1,000       -   566,000
       2012.12.31   µëæßµû$õß è$&ßõÝ            250        -   565,750

          ß
      åý Ñ&Úù,

      (a)         À
          èÙûù Ù÷À ´Ô÷Ùß µû$õ,
      (b)            Ú
          2012 µ÷À&`ÈýÌ 31 ÷Àùð ý`‘æÝ &`&ú¸È ûÜæ$Á×,
        Ú     Ý
      ûÚ}µ×Ù æ} ×Ôõ×.                                  (ÙæÝóÔ 07½)   (B)          ß
      µòùÚÈ æÙÚ&È ùÚÂû$÷Àæµ×æß, µ&ß<æµ×æÝ áõÚÍ æØù &|´ Ñù$±×æð´ Ø`.25/- ý`èÚùß
           Û
      ûÜ&$÷À ÷À´ù$ µèÒ´æß æØ×Ú. äýú¸ æÙÚ&´æß ´`&Û´ð ÷ÀÛ à`õÚ ûÜÆõ æ$Ù× Ñù$± 55 æÚ. äæß
      µ&ß<æµ×æß û`× 40 æß <`òµæ$ð ä<`ùÚ æÙÚ&È 44 æß ùÚ´ æØ×Ú.
                   Û
      ä´ µ&ß<æ×$ áû`×Õ ûÜ&$÷À ÷À´ù$< (ãû×$ õڵŠùÈ) µæ$û´ó÷À`×Ú èóù× æØùßù.
                                       (ÙæÝóÔ 02½)
                                      (´Ô_ ÙæÝóÔ 10)

                        - o0o -


                          8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/8/2013
language:Unknown
pages:8