kaxeti

Document Sample
kaxeti Powered By Docstoc
					  saxeli      gvari  klasi   raioni
giorgi   dukakiSvili   3    sagarejo
qeTi    nanobaSvili   3     Telavi
beqa    sulikaSvili   3    sagarejo
eTeri    cxvariaSvili   3    sagarejo
giorgi   loliaSvili    3     yvareli
giorgi   goqaZe      3    sagarejo
giorgi   WiaberaSvili   3    sagarejo
mariam   laferiSvili   3    sagarejo
nanuki   otiaSvili    3     axmeta
oTari    maisuraZe    3    sagarejo
salome   SaiSmelaSvili  3     siRnaRi
Tiniko   buTiaSvili    3     yvareli
zaza    mumlaZe     3    lagodexi
daTo    uZilauri     3     axmeta
giga    xoraSvili    3   dedoflis wyaro
giorgi   gamsaxurdia   3     yvareli
giorgi   biZinaSvili   3   dedofliswyaro
liana    gigolaSvili   3   dedofliswyaro
mariam   arjevniSvili   3     yvareli
mariam   wiwriaSvili   3     yvareli
nukri    gogiCaZe     3     axmeta
rati    feiqriSvili   3     yvareli
rati    SaTiriSvili   3     axmeta
sandro   axmetelaSili   3     yvareli
Tamuna   obgaiZe     3     axmeta
vaJa    bewukeli     3     axmeta
aleko    axverdaSvili   3     yvareli
anzor    lobJaniZe    3    lagodexi
baCo    nasyidaSvili   3     axmeta
givi    WinWarauli    3   dedoflis wyaro
Jana    orkodaSvili   3     Telavi
lana    eromiani     3   dedofliswyaro
levani   guraSvili    3     siRnaRi
mariam   SabiaSvili    3     axmeta
nika    somxiSvili    3     siRnaRi
Salva    SaTiriSvili   3    sagarejo
sergo    zorogliani    3   dedofliswyaro
nino    gogoWuri     3   dedoflis wyaro
qeTevan   xuturiZe     3     axmeta
aleko    giorgiance    3     siRnaRi
dinara   jaukciani    3   dedoflis wyaro
nikoloz   gvaribiSvili   3    sagarejo
leqso    TurqiaSvili   4     axmeta
irakli   uSarauli     4     axmeta
muradi   janasvili    4     siRnaRi
qeTi   nioraZe     4    yvareli
giorgi  marxvaSvili   4   sagarejo
gvanca  karatieli    4  dedofliswyaro
luka    mindiaSvili  4    yvareli
neliko  jankoSvili   4   gurjaani
oTari   asaTaSvili   4   axmeta
vasiko  beriaSvili   4    yvareli
ana    mWedliSvili   4   siRnaRi
ana    fxoveliSvili  4  dedofliswyaro
ani    qurxuli     4   sagarejo
daviT   yizilaSvili   4   axmeta
eka    koraSvli    4    yvareli
gogita  gurgenaSvili  4    yvareli
irakli  sofroSvili   4   sagarejo
jaba   CaZnaSvili   4    yvareli
mariam  oqropiriZe   4    yvareli
mariam  basaZiSvili   4   axmeta
roini   vardoSvili   4   axmeta
saba   xvadeliZe    4    yvareli
xatia   SaSiaSvili   4   axmeta
ani    mangoSvili   4   siRnaRi
eka    qaixosroSvili  4   sagarejo
giorgi  avazaSvili   4    yvareli
levani  munjiSvili   4    yvareli
mariam  xuciSvili    4   siRnaRi
naTia   guraSvili    4   siRnaRi
nia    lolaSvili    4   siRnaRi
nika   jabaSvili    4   siRnaRi
nika   maxaTaZe    4   lagodexi
nino   lobJaniZe    4   lagodexi
salome  lazariaSvili  4   siRnaRi
Tako   nasyidaSvili  4   siRnaRi
tato   waqaZe     4    yvareli
xatia   osiaSvili    4   gurjaani
mariam  petriaSvili   4   axmeta
mariam  bermamukeli   4   axmeta
mariam  xaxutaSvili   4    yvareli
murTazi  cabutaSvili   4   siRnaRi
nino   nabuliSvili   4   siRnaRi
salome  WikaZe     4   sagarejo
zuka   kakutaSvili   4   sagarejo
Salva   maisuraZe    4   lagodexi
giorgi  maziaSvili   4   siRnaRi
nino   marxvaiZe    5   axmeta
lela   zviadauri    5   axmeta
mari   qvliviZe    5   sagarejo
nana   beriaSvili   5   siRnaRi
nika    balarjiSvili   5    Telavi
Tamari   ZarRuaSvili   5   axmeta
TinaTini  mRvdlisvili   5   axmeta
giorgi   botkoveli    5    Telavi
luka    aCuaSvili    5    Telavi
Savlego  xinClaSvili   5   axmeta
TaTia   gogoWuri     5   axmeta
Temuri   qamuraSvili   5   axmeta
Tika    botkoveli    5    Telavi
zaqaria  xitiriSvili   5    Telavi
ana    oqrocvaniZe   5   axmeta
levan   WikaiZe     5   axmeta
mariam   tariaSvili    5   siRnaRi
nino    WabaSvili    5   siRnaRi
Tamar   cxvariaSvili   5   sagarejo
TamTa   afTarauli    5   axmeta
ana    naTelauri    5   axmeta
daviTi   simoniSvili   5   axmeta
dimitri  suxitaSvili   5    Telavi
giga    balarjiSvili   5   siRnaRi
goga    qinqalaZe    5    Telavi
lika    popiaSvili    5  dedofliswyaro
nika    baRdoSvili    5   yvareli
nika    gigauri     5  dedofliswyaro
oTari   yruaSvili    5   yvareli
gia    cotaSvili    5  dedofliswyaro
giorgi   luxoSvili    5   yvareli
gvanca   darCiaSvili   5   axmeta
lali    daTunaSvili   5   yvareli
laSa    gubeSvili    5   axmeta
maka    popiaSvili    5  dedofliswyaro
mzia    varamiSvili   5   yvareli
nato    gafrindauli   5   axmeta
nino    gogoTiZe     5   axmeta
nino    samitaSvili   5   yvareli
vano    qoqiaSvili    5   siRnaRi
giorgi   Ruzarauli    5   axmeta
naTia   TediaSvili    5   sagarejo
nino    kuWuaSvili    5   sagarejo
giorgi   SaTiriSvili   5   axmeta
mariam   mamaTavriSvili  5   yvareli
mariam   melaZe      5   axmeta
Tazo    mamulaSvili   5   siRnaRi
zaqro   xaraiSvili    5  dedofliswyaro
nika    duCiZe      6   yvareli
beJan   beJaniSvili   6   yvareli
mariam   geldiaSvili   6   axmeta
eka     SavTeli     6    Telavi
elene    nairaSvili    6    Telavi
nino     avazaSvili    6    yvareli
rati     balaxvariZe   6    Telavi
salome    aladaSvili    6  dedoflis wyaro
Tamar    CerqeziSvili   6   sagarejo
ani     TamazoRliSvili  6    yvareli
gela     kusraSvili    6    Telavi
mixeil    koWlamazaSvili  6   siRnaRi
salome    kupataZe     6    yvareli
sofiko    nasyidasvili   6   siRnaRi
valeri    batiaSvili    6  dedoflis wyaro
beqa     begaSvili    6   siRnaRi
daCi     CadabaSvili   6   siRnaRi
giorgi    lekiaSvili    6   siRnaRi
Sorena    oqriaSvili    6    yvareli
Tamari    uTiaSvili    6   axmeta
Teona    oTaraSvili    6    Telavi
zura     iCukaiZe     6   axmeta
beqa     simoniSvili   6    yvareli
nana     sulaSvili    6  dedoflis wyaro
naTia    buzalaZe     6    yvareli
qeTevan   lamazoSvili   6    Telavi
Tamaz    qurdaZe     6    yvareli
xatia    baRaRoSvili   6    yvareli
aleqsandre  jixvaZe     6    yvareli
giorgi    varadaSvili   6    yvareli
laSa     qitesaSvili   6    yvareli
mariami   bakuriZe     6   axmeta
miranda   gafrindaSvili  6    yvareli
gvanca    arjevniSvili   6    yvareli
daTo     xoxobaSvili   6   axmeta
mariam    kapanaZe     6   sagarejo
giorgi    sexniaSvili   7  dedofliswyaro
giorgi    qurxuli     7   sagarejo
mariam    gabelaia     7    yvareli
mariam    biZinaSvili   7   siRnaRi
nato     qoquaSvili    7   siRnaRi
levan    SaTiriSvili   7   axmeta
lizi     firaniSvili   7    yvareli
mariam    sabraloSvili   7    yvareli
mariam    cukilaSvili   7    yvareli
salome    babliZe     7    yvareli
xatia    gremelaSvili   7    Telavi
anano    TurqiaSvili   7   axmeta
anjelika   lomiZe      7    yvareli
ilia     buzalaZe     7    yvareli
qeTevan   ragulenko    7  dedofliswyaro
TamTa    RvalaZe     7    yvareli
TaTia    xuTiZe      7    yvareli
ani     beriaSvili    7    yvareli
elizbar   ambrosiSvili   7    yvareli
mariam   CabaloSvili   7    yvareli
nino    xvedeliZe    7    yvareli
Saqro    saquaSvili    7   axmeta
simoni   paataSvili    7    Telavi
Tamar    ciciSvili    7    yvareli
giorgi   murTazaSvili   7   axmeta
noSrevan  sinjikaSvili   7   siRnaRi
vaxtang   posoSvili    7    yvareli
diana    basilauri    7   axmeta
elene    ciciSvili    7    yvareli
giorgi   qurxuli     7   sagarejo
gogi    otiaSvili    7   siRnaRi
leqso    kikolaSvili   8    yvareli
Tamazi   baRaSvili    8  dedofliswyaro
imeda    buJRulaSvili   8   sagarejo
Tamari   geldiaSvili   8   axmeta
giorgi   javSvili     8   siRnaRi
ilia    WabaSvili    8    Telavi
Temuri   lentoSvili    8    yvareli
nino    koWlamaziSvili  8   siRnaRi
vano    kupraSvili    8    yvareli
ana     sefaSvili    8    yvareli
gurami   mamaniSvili   8    yvareli
irakli   gogiaSvili    8    yvareli
nato    kupraSvili    8    yvareli
nini    patarZliSvili  8    yvareli
avTandili  bazanaSvili   8    yvareli
naisi    xvedeliZe    8    yvareli
daTo    qvriviSvili   8   siRnaRi
giorgi   parwikanaSvili  8    Telavi
ana     mumlaZe     9   lagodexi
giorgi   gogoSvili    9    Telavi
meri    SiukaSvili    9    yvareli
naTela   kilaZe      9   siRnaRi
nika    CugoSvili    9    yvareli
qeTi    kuWuaSvili    9   sagarejo
ana     yaraulaSvili   9    Telavi
ani     kikilaSvili   9   siRnaRi
dima    laferaSvili   9  dedofliswyaro
giga    gonaSvili    9  dedofliswyaro
givi    narozauli    9  dedofliswyaro
laSa    kalandariSvili  9   axmeta
nino    yazaraSvili   9    Telavi
darejan  gogaSvili    9  dedofliswyaro
giorgi   martyofiSvili  9  dedofliswyaro
giorgi   kevliSvili    9    siRnaRi
ana    gamsaxurdia   9    yvareli
gio    yoCiaSvili    9  dedofliswyaro
mari    beruCaSvili   9    yvareli
marina   gaxutelaSvili  9    yvareli
nino    qandauriSvili  9    yvareli
leqso   ciciSvili    10    yvareli
giorgi   guraSvili    10   siRnaRi
kaxa    mWedliSvili   10    Telavi
gvanca   usufaSvili    10   siRnaRi
salome   goCitaSvili   10   siRnaRi
borisi   iobaSvili    10    yvareli
vangeli  gelaSvili    10    yvareli
zura    SavguliZe    10    yvareli
mariam   barnabiSvili   10   siRnaRi
Tamari   baidoSvili    10   siRnaRi
TinaTini  koberiZe     10   lagodexi
ana    ficxelauri    10   axmeta
xatia   kandelakiSvili  10   siRnaRi
ana    ficxelauri    10   axmeta
nino    urataZe     10   gurjaani
manuCar  qarenaSvili   11    yvareli
ibragim  faSaev      11   lagodexi
eva    nomikuriZe    11   axmeta
elene   qarenaSvili   11    yvareli
zurab   gogoTiZe     11   axmeta
daviT   korkotaSvili   11  dedofliswyaro
eva    aliaSvili    11   axmeta
laSa    gagoiZe     11   axmeta
giga    kikilaSvili   11   siRnaRi
giorgi   beriZe      11   gurjaani
nika    kikilaSvili   11   gurjaani
vaxtang  maWavariani   11    yvareli
        skola          masw    qula
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    12
2 sajaro          Tina daRundariZe    10
kerZo skola         marika WiaberaSvili  8
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    8
me_2 sajaro         qeTino maTikaSvili   8
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    8
1 sajaro          ia TediaSvili     8
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    8
2 sajaro          fati qiziyelaSvili   8
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    8
tibaanis sajaro       nino beJaniSvili    8
gavazis sajaro       mariam TaTriSvili   8
giorgeTis sajaro      maia mervaniSvili   8
2 sajaro          meri iremaZe      6
gamarjvebis sajaro     marika gonaSvili    6
gimnazia          nana loliaSvili    6
wiTliswyaros sajaro skola  Janna babaiani     6
wiTliswyaros sajaro skola  Janna babaiani     6
enislis sajaro       eka jajaniZe      6
gimnazia          nana loliaSvili    6
awyuris sajaro skola                6
gimnazia          nana loliaSvili    6
2 sajaro          fati qiziyelaSvili   6
enislis sajaro       eka jajaniZe      6
2 sajaro          mzia zubievi      6
2 sajaro          mzia zubievi      6
gavazis sajaro       mariam TaTriSvili   4
giorgeTis sajaro      maia mervaniSvili   4
2 sajaro          mzia zubievi      4
gamarjvebis sajaro     marika gonaSvili    4
2 sajaro          Tina daRundariZe    4
wiTliswyaros sajaro skola  Janna babaiani     4
tibaanis sajaro       nino xatiaSvili    4
3 sajaro          bela maisuraZe     4
tibaanis sajaro       nino beJaniSvili    4
1 sajaro          ia TediaSvili     4
wiTliswyaros sajaro skola  Janna babaiani     4
popiaSvilis sajaro     marika gonaSvili    2
qvemo alvanis sajaro    lili murTazaSvili   2
3 sajaro          neli zurabiSvili    0
wiTelWyaros sajaro     Jana babaiani     0
patarZeulis sajaro skola  neli mezvriSvili    0
2 sajaro          naTela arabuli     14
zemo alvani 1-li      neli miqelaZe     12
progresi 010        lali qSutaSvili    10
yvarlis me-2     iza axalaia      10
1-li         lia qarsauliZe    8
wiTelwyaros sajaro  meri kobriSvili    8
enislis sajaro    Tina nikoloziSvili  8
3 sajaro       meri sadunaSvili   8
matanis 1-li     nunu gremelaSvili   8
Sildis me-2     Tina qitoSvili    8
me-3         nino simoniSvili   6
wiTelwyaros sajaro  meri kobriSvili    6
1-li         lia qarsauliZe    6
me-2         naTela arabuli    6
Sildis me-2     Tina qitoSvili    6
enislis sajaro    Tina nikoloziSvili  6
1-li         lia qarsauliZe    6
yvarlis me-2     Tamila gujiSvli    6
enislis sajaro    Tina nikoloziSvili  6
matanis 1-li     nunu gremelaSvili   6
matanis 1-li     marina maCxaSvili   6
baRlojianis sajaro  nino kapanaZe     6
1-li         ineza naWebia     6
bodbis sajro     ia nandoSvili     4
1-li         nana diRmelaSvili   4
yvarlis me-2     iza loliaSvili    4
enislis sajaro    Tina nikoloziSvili  4
progresi 010     lali qSutaSvili    4
tibaanis       leila maziaSvili   4
me-3         nino simoniSvili   4
bodbis sajro     ia nandoSvili     4
me-2         xaTuna baxturiZe   4
giorgeTis      maia lobJaniZe    4
bodbis sajro     ia nandoSvili     4
bodbis sajro     ia nandoSvili     4
enislis sajaro    Tina nikoloziSvili  4
3 sajaro       meri sadunaSvili   4
me-2         naTela arabuli    2
1 sajaro       ineza naWebia     2
yvarlis me-2     iza loliaSvili    2
1-li         eTer CiRoeliZe    2
tibaanis       leila maziaSvili   2
1-li         lia qarsauliZe    2
1-li         lia qarsauliZe    2
giorgeTis      maia WiokaZe     0
nukrianis 1-li    elza guraspaSvili   0
1 sajaro       nino domeliSvili   18
1 sajaro       ekaterine oniaSvili  16
patarZeulis sajaro  Tamara burdiaSvili  16
progres 010     marika WuWulaSvili  16
2 sajaro        nino beriaSvili    16
1 sajaro        ekaterine oniaSvili  16
1 sajaro        ekaterine oniaSvili  16
iyalTos sajaro     manana sidonaSvili   14
2 sajaro        nino beriaSvili    14
2 sajaro        dariko         14
1 sajaro        ekaterine oniaSvili  14
2 sajaro        dariko mamuCaraSvili  14
iyalTos sajaro     manana sidonaSvili   14
4 sajaro        Tina SiSmanaSvili   14
1 sajaro        ekaterine oniaSvili  12
2 sajaro        dariko         12
anagis sajaro     nunu basilaSvili    12
bodbisxevis sajaro   nana kusraSvili    12
patarZeulis sajaro   Tamara burdiaSvili   12
qvemo alvnis sajaro  maia          12
1 sajaro        ekaterine oniaSvili  10
matnis 2 sajaro    esma xoxbaSvili    10
2 sajaro        nino beriaSvili    10
bodbis sajaro     nunu qusikaSvili    10
2 sajaro        nino beriaSvili    10
gamarjvebis skola   Tamar firosmanaSvili  10
sanavardos sajaro   cisana TedeiSvili   10
gamarjvebis skola   Tamar firosmanaSvili  10
sanavardos sajaro   cibana TedeiSvili   10
gamarjvebis skola   Tamar suxitaSvili   8
axalasoflis 1 saj   lali koWlamaZiSvili  8
awyuris sajaro skola  naTela         8
axalasoflis 1 saj   lali koWlamaZiSvili  8
2 sajaro        marina ciskarauli   8
gamarjvebis skola   Tamar firosmanaSvili  8
2 sajaro        maia tuxaSvili     8
1 sajaro        nino domeliSvili    8
1 sajaro        nino domeliSvili    8
2 sajaro        maia tuxaSvili     8
bodbis sajaro     nunu qusikaSvili    8
matnis 2 sajaro    esma xoxbaSvili    6
2 sajaro        izolda taturaSvili   6
2 sajaro        izolda taturaSvili   6
2 sajaro        dariko         4
axalasoflis 1 saj   lali koWlamaZiSvili  4
1 sajaro        mzia javaxiSvili    0
nukrianis 1 sajaro   elza gurazbaSvili   0
rusuli skola      asia avetikovna    0
enislis sajaro     zirda jamaspiSvili   20
enislis sajaro     zirda jamaspiSvili   18
awyuris        naTela kobaiZe     18
7 sajaro       nato leSkaSeli     16
7 sajaro       nato leSkaSeli     16
me-2         qeTin gelaZe      16
7 sajaro       nato leSkaSeli     16
arboSikis       maia xunaSvili     16
ToxliaSvilis sajaro  marina CerqeziSvili  16
me-2         qeTin gelaZe      14
7 sajaro       nato leSkaSeli     14
bodbis sajaro     ia nandoSvili     14
baRlojianis sajaro  gulnazi maxaTaZe    14
bodbis sajaro     ia           14
arboSikis       maia xunaSvili     14
bodbis sajro     ia nandoSvili     12
3 sajaro       Tamriko        12
bodbis sajro     ia nandoSvili     12
axalsoflis 1     eka gagniZe      12
2 sajaro       dariko mamuCaraSvili  12
7 sajaro       nato leSkaSeli     12
qvemo alvnis     nano baquraiZe     12
Wikaanis skola    ia gorgaZe       10
gamarjvebis sajaro  Tamriko batiaSvili   10
2 sajaro       qeTino gelaZe     10
7 sajaro       nato leSkaSeli     10
Wikaanis skola    ia gorgaZe       10
me-2         qeTevan gelaZe     10
2 sajaro       qeTino gelaZe     8
gavazis sajaro    naTela ninaSvili    8
me-2         qeTino gelaZe     8
1 sajaro       nano bequraiZe     8
baRlojianis sajaro  guliko         8
enislis sajaro    zirda jamaspiSvili   6
1 sajaro       qeTino qibronaSvili  0
7 sajaro       dali biwaZe      0
arboSikis sajaro   maia xunaSvili     22
1 sajaro       nino mRebriSvili    18
2 sajaro       dali qandauriSvili   18
tibaanis sajaro    Tamar onanaSvili    18
wnoris 1 skola    nino fxoveliSvili   18
2 sajaro       eTer yoCiaSvili    16
2 sajaro       lali qandauriSvili   16
axalsoflis 1 sajaro  eka gagniZe      16
2 sajaro       dali qandauriSvili   16
2 sajaro       lali qandauriSvili   16
2 sajaro       nana xanjaliaSvili   16
2 sajaro       eTer yoCiaSvili    14
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    14
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    14
arboSikis sajaro    maia xunaSvili    14
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    14
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    14
sabeis sajaro     meri SavaZe      12
            meri SavaZe      12
sabeis sajaro     meri SavaZe      12
2 sajaro        lali qandauriSvili  12
2 sajaro        esma xoxobaSvili   12
2 sajaro        nana xanjaliaSvili  12
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    10
qvemo alvanis sajaro  maia womikuriZe    8
ulianovkis sajaro   laura usufaSvili   8
mTisZiris sajaro    qeTevan lomiaSvili  8
2 sajaro        Tina jvelauri     4
Wikaanis sajaro    marina bregvaZe    0
1 sajaro        nino mRebriSvili   0
nukrianis 1 sajaro   elza guraspaSvili   0
1 sajaro        nana cirikaSvili   18
arbosikis sajaro    aslan TurqiaSvili   18
ninowmindis sajaro   naira naindoSvili   16
awyuris sajaro     naira dedabriSvili  16
nukrianis 1 sajaro   lado baxturiZe    12
2 sajaro        mzia markozaSvili   12
2 sajaro        liana varadaSvili   12
bodbis sajaro     nunu qusikaSvili   10
2 sajaro        liana varadaSvili   10
2 sajaro        liana varadaSvili   6
Sildis sajaro     nana ustiaSvili    6
2 sajaro        liana varadaSvili   6
Sildis sajaro     nana ustiaSvili    6
2 sajaro        liana varadaSvili   6
Wikaanis sajaro    marine bregvaZe    4
Wikaanis sajaro    marina bregvaZe    4
wnoris 1 sajaro    lia buTliaSvili    0
2 sajaro        mzia markozaSvili   0
giorgeTis       marine lobJaniZe   10
7 sajaro        ira SarmazanaSvili  10
2 sajaro        nunu JamutaSvili   10
wnoris me-3      gulo jibRaSvili    10
gavazis sajaro     lia arjevaniSvili   10
2 sajaro        izolda taturaSvili  10
7 sajaro        ira SarmazanaSvili  8
zemo bodbis sajaro   mayvala maWaraSvili  8
arboSikis sajaro    maia xunaSvili    8
arboSikis sajaro    maia xunaSvili    8
gamarjvebis sajaro   Tamar suxitaSvili   8
qvemo alvanis sajaro  nino bequraiZe    8
7 sajaro           ira SarmazanaSvili  8
arboSikis sajaro       maia xunaSvili    6
gamarjvebis sajaro      Tamar suxitaSvili   4
wnoris me-3          tatiana sesitaSvili  2
2 sajaro           nunu JamutaSvili   0
jafariZis sajaro       lia robitaSvili    0
2 sajaro           nunu JamutaSvili   0
2 sajaro           nunu JamutaSvili   0
2 sajaro           nunu JamutaSvili   0
Wikaanis sajaro        eliza yifSiZe     14
tibaanis sajaro        Tea xatiaSvili    12
2 sajaro           manana cibaSvili   12
ulianovkis sajaro       laura usufaSvili   10
ulianovkis sajaro       laura usufaSvili   10
balRojianis sajaro      magda modebaZe    8
Wikaanis sajaro        eliza yifSiZe     8
ilia marTlis sax. Ggimnazia  naTela wiqariSvili  8
qveda bodvis sajaro      amalia biZinaSvili  6
ulianovkis sajaro       laura usufaSvili   6
giorgeTis sajaro       marina lobJaniZe   6
awyuris sajaro        qeTino loqafiSvili  4
Zveli anagis sajaro      nanuli kotaSvili   4
awyuris sajaro        qeTino loqafiSvili  0
3 sajaro           naTela yaWiaSvili   0
I sajaro           maia imedaSvili    16
giorgeTis sajaro       Tamriko lobJaniZe   14
qvemo alvanis sajaro     nino domeliSvili   12
I sajaro           maia imedaSvili    10
qvemo alvanis sajaro     nino domeliSvili   10
arboSikis sajaro       maia xunaSvili    8
qvemo alvanis sajaro     nino domeliSvili   8
qvemo alvanis sajaro     nino domeliSvili   8
inteleqti 2000        nugzar exvaia     0
3 sajaro           maia sulTxuciSvili  0
3 sajaro           maia sulTxuciSvili  0
gavazis sajaro        nani nadaSvili    0

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/7/2013
language:Unknown
pages:12