lijst - Vreg by linfengfengfz

VIEWS: 0 PAGES: 14

									                                                                                          b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
  Van
                     Deel
Ref toepassing        UMIG
         Code          artikel  Paragraaf Huidige tekst                     Voorgestelde tekst                    Motivatie/toelichting
.  op TRDE of        scenario
                     TRDE
  TRDG ?
                               … bevat de voorschriften en regels voor het                                   Vereisten voor aanleg van directe lijnen zijn niet
                               beheer van de distributienetten, gelegen in het    … bevat de voorschriften en regels voor het beheer    opgenomen in TRDE en TRDG in afwachting van
                               Vlaams Gewest, de toegang ertoe en de         van en de toegang tot de distributienetten gelegen in   de opmaak van een volledige wettelijke regeling.
         ALGEMENE
1-001  E+G               1.1.1.  §1    vereisten voor de aanleg van directe lijnen,     het Vlaamse Gewest, vermeld in artikel 8 van het
         BEPALINGEN
                               vermeld in artikel 8 van het Elektriciteitsdecreet,  Elektriciteitsdecreet, alsook de gedragscode, vermeld   Nog geen verwijzing in TRDE en TRDG naar
                               alsook de gedragscode, vermeld in artikel 14 van   in artikel 14 van het Elektriciteitsdecreet.       Energiedecreet, aangezien dit nog niet in werking
                               het Elektriciteitsdecreet.                                           is getreden.
                                                          De begrippen die in dit technisch reglement worden
                                                          gebruikt, zijn te begrijpen volgens de definitie die er
         ALGEMENE                  De gebruikte begrippen worden gedefinieerd in     wordt aan gegeven in de Vlaamse energiewetgeving,
1-002  E+G               1.1.3.                                                               Dit behoeft geen toelichting.
         BEPALINGEN                 de begrippenlijst …                  of bij gebreke hieraan, volgens de definitie ervan,
                                                          opgenomen in de begrippenlijst, die als bijlage I bij
                                                          dit reglement is gevoegd.
         ALGEMENE                  De termijnen, vermeld in het TRDE, lopen van     Behoudens andersluidende bepalingen, lopen de       Maakt het mogelijk om in het TRDE of TRDG af te
1-003  E+G               1.1.4.
         BEPALINGEN                 middernacht tot middernacht              termijnen, vermeld in het TRDE, van …           wijken van deze termijnen.
                                                          Toevoeging:                        Huidig artikel gaat uit van datum verzending
                                                                                       bericht, terwijl netbeheerders voorstellen om te
         ALGEMENE                                             Vastgelegde reactietijden in processen starten op de   starten vanaf ontvangst bericht.Vreg accepteert
1-004  E+G               1.1.4.
         BEPALINGEN                                            datum vermeld in het acceptatiebericht van de       om reactietijden te laten ingaan na bevestiging van
                                                          beheerder van de toegangspunten. De reactietijd      de berichten mits beperking van 2 werkdagen voor
                                                          voor een acceptatiebericht is 2 werkdagen         de bevestiging van het bericht.
                                                                                       Ook in andere decreten en besluiten dan het
         ALGEMENE
1-005  E+G               1.2.1   §1    ...krachtens het Elektriciteitsdecreet…        … krachtens de Vlaamse energiewetgeving....        Elektriciteits- of Gasdecreet zijn verplichtingen
         BEPALINGEN
                                                                                       opgenomen t.a.v. de netbeheerders opgenomen
                                                          De DNB verbindt zich ertoe opdat de geleverde
         ALGEMENE                  De DNB verbindt zich ertoe om alle redelijke                                  Voldoen aan norm NBN EN 50160 is een
1-006  E+G               1.2.1   §3                               spanning op een aansluitingspunt voldoet aan de
         BEPALINGEN                 middelen… ter beschikking te stellen.                                      resultaatsverbintenis, geen inspanningsverbintenis.
                                                          bepalingen van de norm ….
         ALGEMENE                                                                          Deze regeling is zowel van toepassing op het
1-007  E+G               1.2.2   §3    …het aansluitingsreglement              …het aansluitingsreglement of -contract
         BEPALINGEN                                                                         aansluitingsreglement als het aansluitingscontract
         ALGEMENE                                                                          Zin wordt geschrapt - administratieve
1-008  E+G               1.2.3   §2    Het wordt in twee exemplaren ingediend.
         BEPALINGEN                                                                         lastenverlaging.
                               De distributienetbeheerders en de leveranciers    De distributienetbeheerders en de leveranciers
                               communiceren met betrekking tot de status, de     communiceren met betrekking tot de status, de
                               stamgegevens en de meetgegevens van een        stamgegevens en de meetgegevens van een
                                                          toegangspunt, de allocatie- en reconciliatiegegevens,   VREG zal UMIG in toekomst niet meer goedkeuren.
                               toegangspunt, de allocatie- en
                                                          de foutenafhandeling en de                De UMIG moet wel nog ter kennis worden
                               reconciliatiegegevens, de foutenafhandeling en
                                                          nettarieffacturatiegegevens volgens het EDIEL       overgemaakt aan de VREG en dit zo snel mogelijk
                               de nettarieffacturatiegegevens in een protocol
                                                          protocol dat in overleg werd opgesteld en waarvan de   na de vastlegging van de scope en inhoud ervan
         ALGEMENE                  dat in overleg werd opgesteld en waarvan de
1-009  E+G               2.2.2   §1                               vorm, inhoud en timing worden beschreven in een      door de marktpartijen. De VREG kan vervolgens
         BEPALINGEN                 vorm, inhoud en timing worden beschreven in
                                                          handleiding (Utility Market Implementation Guide of    opmerkingen overmaken. De UMIG moet natuurlijk
                               een handleiding (Utility Market Implementation
                                                          UMIG). De distributienetbeheerders en de         steeds in overeenstemming zijn met de Vlaamse
                               Guide of UMIG), die ter goedkeuring aan de
                                                          leveranciers stellen gezamenlijk een partij aan die    energiewetgeving, waaronder dus ook het TRDE
                               VREG wordt voorgelegd. De
                                                          belast is met het opstellen van die handleiding. Deze   en TRDG.
                               distributienetbeheerders en de leveranciers
                               stellen gezamenlijk een partij aan die belast is   wordt onverwijjld na de goedkeuring ervan door de
                               met het opstellen van die handleiding.        marktpartijen ter kennis en ter commentaar
                                                          overgemaakt aan de VREG.
         ALGEMENE                  … mag de DNB maatregelen nemen om                                        Netbeheerder heeft confidentialiteitsplicht cfr.
1-010  E+G               2.2.3                                   … moet de DNB maatregelen nemen …
         BEPALINGEN                 confidentialiteit te waarborgen …                                        artikel 9 van het Elektriciteitsdecreet.
                                                                                       Dit artikel heeft geen toegevoegde waarde. Ofwel
                                                                                       staan er specifieke termijnen in het TRDE of TRDG,
         ALGEMENE
1-011  E+G               2.2.5                                   Dit artikel wordt geschrapt.               ofwel kan verwacht worden van de netbeheerder
         BEPALINGEN
                                                                                       dat hij steeds zo spoedig mogelijk informatie
                                                                                       verstrekt.

                                                          Een nieuw artikel artikel 2.3.1 wordt ingevoegd voor
                                                          het huidige artikel 2.3.1:
                                                          "Als vertrouwelijke gegevens worden minimaal
                                                          volgende gegevens beschouwd:
                                                          - De gegevens opgenomen in het toegangsregister,
                                                          zoals bedoeld in artikel IV.1.1.3;
                                                          - De aanvragen tot aansluiting op het net;
                                                                                       De in het nieuwe artikel 2.3.1. vermelde gegevens
                                                          - De gegevens bekomen in het kader van de
                                                                                       worden steeds als vertrouwelijk beschouwd. Alle
                                                          procedure zoals bedoeld in artikel V 1.2.7;
         ALGEMENE                                                                          overige gegevens zijn niet vertrouwelijk, tenzij de
1-012  E+G               2.3.1.                                  - de meetgegevens, zoals bedoeld in artikel V.3.4.1.;
         BEPALINGEN                                                                         partij die de gegevens overmaakte deze
                                                          - de financiële capaciteit van de betrokken afnemer.
                                                                                       uitdrukkkelijk als vertrouwelijk of als commercieel
                                                                                       gevoelig beschouwd.
                                                          Het oude artikel 2.3.1 wordt het nieuwe artikel 2.3.2.:
                                                          Naast de gegevens, bedoeld in artikel 2.3.1, zijn ook
                                                          de gegevens die door een partij worden overgemaakt
                                                          en door die partij uitdrukkelijk als commercieel
                                                          gevoelig of vertrouwelijk worden aangemerkt,
                                                          vertrouwelijke gegevens."


                                                          Behoudens andersluidende bepaling in de Vlaamse
                                                          energiewetgeving of in dit technisch reglement,
                                                                                       De nieuwe teksten dienen twee maand voor de
                                                          kunnen de modelcontracten, reglementen, technische
                                                                                       goedkeuring door de netbeheerders of
                                                          voorschriften, procedures en formulieren die door de
                                                                                       marktpartijen aan de VREG te worden
         ALGEMENE                                             netbeheerders of marktpartijen zijn opgesteld in
1-013  E+G               3.1.2.       … voor nazicht aan de VREG …                                          overgemaakt. De VREG dient de tekst niet goed te
         BEPALINGEN                                            uitvoering van dit Technisch Reglement Distributie
                                                                                       keuren, maar dient wel kennis te krijgen van de
                                                          Elektriciteit/Gas, alsook alle wijzigingen die eraan
                                                                                       tekst en heeft ook de mogelijkheid om
                                                          worden aangebracht, pas in werking treden indien ze
                                                                                       commentaar over te maken.
                                                          twee maanden voor hun goedkeuring ter kennis en
                                                          commentaar werden overgemaakt aan de VREG
                                                                                          b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                        b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                         ....... stelt de distributienetbeheerder de
                                                         distributienetgebruiker in gebreke bij aangetekende
                                                         brief. De ingebrekestelling beschrijft de door de
                              …heeft de distributienetbeheerder het recht om
                                                         distributienetgebruiker te nemen maatregelen, de
                              de distributiegebruiker in gebreke te stellen bij
                                                         motivatie hiervoor en de termijn voor uitvoering.
                              aangetekende brief. De geschreven
           ALGEMENE                                           Ingeval de distributienetgebruiker binnen de termijn
1-015  E+G             4.3.1      §1  ingebrekestelling geeft het te verkrijgen                                   Tekstverduidelijking
           BEPALINGEN                                          die in de ingebrekestelling is vastgelegd, de te nemen
                              resultaat op (met eventueel de noodzakelijke
                                                         maatregelen niet heeft genomen, heeft de
                              werkzaamheden)…zijn installatie niet heeft
                                                         distributienetbeheerder het recht de nodige
                              aangepast…de nodige werkzaamheden…
                                                         maatregelen te nemen op kosten van de
                                                         distributienetgebruiker of hem de toegang tot het
                                                         distributienet te ontzeggen.
                                                         Toevoeging:
                                                                                     Als de netbeheerder aanpassingen aan het net
                                                         Onverminderd III.9.4.3 zijn, bij wijziging aan het
                                                                                     uitvoert en de netgebruiker is in orde is met
           ALGEMENE     nieuw                                    distributienet, de kosten voor aanpassingen van
1-016  E+G                                                                               technische vereisten uit het AREI, mogen deze
           BEPALINGEN    4.3.3                                    zowel de aansluiting als die delen van de installatie
                                                                                     aanpassingen voor de netgebruiker geen kosten
                                                         van de distributienetgebruiker, die conform zijn aan
                                                                                     genreren.
                                                         het algemeen reglement op de elektrische installaties
                                                         (AREI), voor rekening van de distributienetbeheerder.
                              Definitie van noodsituatie           Definitie van Noodsituatie
                              Artikel I.5.1.1 In dit Technisch Reglement   Artikel I.5.1.1 In dit Technisch Reglement Distributie
                                                      Elektriciteit wordt een noodsituatie als volgt
                              Distributie Elektriciteit wordt een noodsituatie als
                              volgt                      gedefinieerd:
                              gedefinieerd:                  1 de situatie die voorvloeit uit overmacht en als
                                                      gevolg waarvan uitzonderlijke en tijdelijke
                              1 de situatie die voorvloeit uit overmacht en als
                              gevolg waarvan maatregelen moeten worden    maatregelen genomen moeten worden om aan de          Verduidelijking van wat verstaan wordt onder
                                                      gevolgen van de overmacht het hoofd te kunnen
                              genomen die uitzonderlijk en tijdelijk zijn om aan                               noodsituatie en overmacht in de technische
                              de gevolgen van de overmacht het hoofd te    bieden en zo de veilige en betrouwbare werking van       reglementen.
                              kunnen bieden en zo de veilige en betrouwbare  het distributienet te kunnen vrijwaren of herstellen of    1)   in punten 1 en 2 worden de woorden “of om
                              werking van het distributienet te kunnen    om verdere schade te voorkomen;                verdere schade te verkomen” toegevoegd, net
                              vrijwaren of herstellen;            2 een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis die,    zoals al stond in punt 3. De uitzonderlijke en
                              2 een door de bevoegde overheid als dusdanig  hoewel ze volgens de huidige stand van rechtspraak       tijdelijke maatregelen waarvan sprake in alle
                              omschreven situatie waarbij die overheid    en rechtsleer niet als overmacht kan worden          punten zijn immers steeds met het oog op zowel
                              uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen kan  aangeduid, naar het inzicht van de bevoegde          de veilige en betrouwbare werking van het net ALS
                              opleggen aan distributienetbeheerders,     overheid het opleggen vereist, door die overheid, van     om verdere schade te voorkomen. Er is immers
                              distributienetgebruikers of leveranciers om de uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen aan          geen goede reden waarom enkel de maatregelen
                              veilige en betrouwbare werking van het     distributienetbeheerders, distributienetgebruikers of     opgelegd op basis van punt 3 mogelijk zouden zijn
             ALGEMENE                                     leveranciers om de veilige en betrouwbare werking
                              distributienet te kunnen vrijwaren of herstellen;                               op het oog op het vermijden van schade: dit geldt
 1-018     E+G          5.1 en 5.2                              van het distributienet te kunnen vrijwaren of
                              3 een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis
             BEPALINGEN                                                                    ook voor de andere maatregelen.
                              die, hoewel ze volgens de huidige stand van   herstellen of om verdere schade te voorkomen;
                              rechtspraak en rechtsleer niet als overmacht kan3 een situatie die voortvloeit uit een gebeurtenis die,    2)  In huidige formulering van het artikel betreft
                              worden aangeduid, naar het inzicht van de    hoewel ze volgens de huidige stand van rechtspraak       punt 2 een situatie die door de overheid als
                              overheid, de reguleringsinstanties, het gerecht,en rechtsleer niet als overmacht kan worden          overmacht wordt omschreven, maar daarmee is
                              de distributienetbeheerder, een netbeheerder,  aangeduid, naar het inzicht van de overheid, de        het onderscheid met punt 1 (dat handelt over
                              een leverancier of een distributienetgebruiker, reguleringsinstanties, het gerecht, de             overmacht…) onduidelijk. Door toevoeging van de
                              een dringend en gericht optreden van de     distributienetbeheerder, een netbeheerder, een         woorden “hoewel ze volgens de huidige stand van
                              distributienetbeheerder vereist om de veilige enleverancier of een distributienetgebruiker, het nemen     de rechtspraak en rechtsleer niet als overmacht
                              betrouwbare werking van het distributienet te  van uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen door de      kan worden aangeduid” is duidelijk welke situaties
                              kunnen vrijwaren of herstellen, of om verdere  distributienetbeheerder vereist om de veilige en        onder 1 en welke onder 2 ressorteren.
                              schade te voorkomen.              betrouwbare werking van het distributienet te kunnen
                                                      vrijwaren of herstellen, of om verdere schade te
                              Afdeling I.5.2 Overmacht            voorkomen.
                              Artikel I.5.2.1 In dit Technisch Reglement   Afdeling I.5.2 Definitie van overmacht
                              Distributie Elektriciteit worden de volgende  Artikel I.5.2.1 Overmacht is elke onvermijdbare,
                              situaties in ieder geval als overmacht     onvoorzienbare en onafwendbare gebeurtenis, zoals,
                              beschouwd:                   onder meer, volgende situaties:
                              1 natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen, 1 natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen,
                              overstromingen, stormen, cyclonen of andere   overstromingen, stormen, cyclonen of andere
                              De locatie en het spanningsniveau van het
                              afname- of injectiepunt waar toegang tot het
                              distributienet en, voor aansluitingen op
                              spanningen lager dan 30 kV, de
                              aansluitingsinstallaties die door de
                   definitie
                              distributienetbeheerder beheerd worden onder  Het punt van het distributienet waar elektriciteit
1-019  E      BEGRIPPENLIJST  toegangsp                                                              vereenvoudiging
                              het toegangscontract of -reglement plaatsvindt. wordt afgenomen of geïnjecteerd
                   unt
                              Een aparte voedingskring voor uitsluitend
                              nachtverbruik op dezelfde locatie en hetzelfde
                              spanningsniveau, wordt niet als een apart
                              toegangspunt beschouwd.


                   technisch-                                 nieuwe definitie: "technisch-economisch meest
                   economisc                                  aangewezen punt: het punt waarvan blijkt dat dit het
1-020  E      BEGRIPPENLIJST  h meest                                   meest geschikte punt is op basis van een macro-   Dit behoeft geen toelichting.
                   aangeweze                                  economische kostenbatenanalyse van de technisch
                   n punt                                   mogelijke (aansluitings)punten"
                   afnemer,
                   budgetmet
                   er, directe
                   lijn,
                   distributien
                   et,
                                                         De definities van de termen afnemer, budgetmeter,
                   eindafnem
                                                         directe lijn, distributienet, eindafnemer, injectie,  Het betreffen begrippen die reeds zijn gedefinieerd
1-021  E+G     BEGRIPPENLIJST  er, injectie,
                                                         leverancier, producent, transmissienet,         in de Vlaamse energiewetgeving.
                   leverancier
                                                         tussenpersoon en VREG worden geschrapt.
                   ,
                   producent,
                   transmissie
                   net,
                   tussenpers
                   oon, VREG

                              De methodiek en parameters voor het berekenen
                   Configurati     van de injectie of afname, in voorkomend geval
                   e van de       in de verschillende tariefperiodes, rekening                                  Input gevraagd van de DNB's voor een duidelijkere
1-022  E+G     BEGRIPPENLIJST                                    nog geen nieuw tekstvoorstel
                   berekende      houdend met fysische verliezen, op basis van                                  definitie of verwijzing naar methodiek
                   meter        meetgegevens afkomstig van de meetinrichting
                              op een toegangspunt.

                                                                                        b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                     b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                           Elektrische verbinding van een productie-
1-023  E+G  BEGRIPPENLIJST   Directe lijn                              Definitie wordt geschrapt                 Definitie is al opgenomen in Elektriciteitsdecreet.
                           installatie naar een eindafnemer
                                                     Nieuwe , toegevoegde definitie:

                                                     Het standaardjaarverbruik is een berekend verbruik
                                                     over een jaar op basis van opgenomen
                 standaard
                                                     jaarverbruiken en het synthetisch lastprofiel (SLP). De
                 jaarverbrui
                                                     berekeningswijze wordt door de
1-025  E+G  BEGRIPPENLIJST   k-                                                               Tekstverbetering
                                                     distributienetbeheerders gepubliceerd.
                 maandverb
                                                     Het standaardmaandverbruik is een berekend
                 ruik
                                                     verbruik over een maand op basis van opgenomen
                                                     maandverbruiken en synthetisch lastprofiel (SLP).De
                                                     berekeningswijze wordt door de
                                                     distributienetbeheerders gepubliceerd.
                                                    Onder meteropname wordt verstaan elke fysieke
                                                    meteropname door een personeelslid van de
                                                    distributienetbeheerder, de opname van de
                                                    meetgegevens door de distributienetgebruiker        Tekstverduidelijking
                           Vaststelling van meetgegevens met betrekking
                                                    waarbij deze meetgegevens, al dan niet via de       Er wordt nog nagekeken of de schattingen niet
                 Meteropna      tot de elektriciteit die over een bepaalde periode
1-027  E+G  BEGRIPPENLIJST                                      leverancier, worden overgemaakt aan de           apart kunnen worden vermeld in de relevante
                 me         afgenomen, geïnjecteerd, geproduceerd of
                                                    distributienetbeheerder of een schatting door de      artikels (en dus niet in definitie van meteropname
                           verbruikt is.
                                                    distributienetbeheerder overeenkomstig Afdeling      worden vervat)
                                                    V.3.6.1. Uit deze meetgegevens wordt de elektriciteit
                                                    die over een bepaalde periode afgenomen,
                                                    geïnjecteerd, geproduceerd of verbruikt is, bepaald.
                           Plaatselijk geheel van verbindingen die niet
                                                                                  Vereisten voor aanleg van privénetten zijn niet
                           beheerd worden door een
1-028  E+G  BEGRIPPENLIJST   Privénet                                Definitie wordt geschrapt                 opgenomen in TRDE en TRDG in afwachting van
                           distributienetbeheerder, aangewezen door de
                                                                                  de opmaak van een volledige wettelijke regeling.
                           VREG
                                                     Minstens eenmaal per jaar pleegt de
                           Minstens eenmaal per jaar pleegt de
                                                     distributienetbeheerder overleg met de beheerders
                           distributienetbeheerder overleg met de
                                                     van de met zijn net gekoppelde netten over de
1-030  E+G  PLANNINGSCODE II  1.1.3        beheerders van de met zijn net gekoppelde                                   aandacht voor de groei aan decentrale productie
                                                     geplande investeringen in zijn distributienet met
                           netten over de geplande investeringen in zijn
                                                     inbegrip van de ontwikkelingen van decentrale
                           distributienet.
                                                     productie en de daaruit voortvloeiende knelpunten.
                                                                                  Artikel 18quater, derde lid, van het Aardgasdecreet
                           …om te voldoen aan zijn taak, opgenomen in
1-031  G   PLANNINGSCODE II  G 1.1.4                                 gehele artikel wordt geschrapt              is van toepassing op de investeringsplannen voor
                           artikel 8, §1 3°, van het Aardgasdecreet….
                                                                                  aardgas.
                                                                                  De investeringsplannen dienen informatie te
1-032  E   PLANNINGSCODE II  2.2.1        aansluitingsvermogen groter dan 2 MVA        aansluitingsvermogen groter dan 1 MVA           bevatten over alle aanvragen > 1 MW
                                                                                  (standaardisatie)
                                                                                  De investeringsplannen dienen informatie te
                           netto ontwikkeld vermogen per injectiepunt van   netto ontwikkeld vermogen per injectiepunt van
1-033  E   PLANNINGSCODE II  2.2.2                                                               bevatten over alle decentrale productie > 1 MW
                           minstens 2 MW                    minstens 1 MW
                                                                                  (standaardisatie)
                                                                                  De structuur van de aansluitingscode wordt
                                                                                  aangepast. Doel is door een logischere indeling
       AANSLUITINGSCODE
1-067  E            algemeen                                In voorbereiding                     een duidelijkere tekst te bekomen. De inhoudelijke
       III
                                                                                  wijzigingen ten opzichte van de huidige tekst staan
                                                                                  hieronder.
                                                     Toevoeging nieuw hoofdstuk en artikel : "De
                                                     aansluiting"

                                                     Een aansluiting op het distributienet bestaat uit
                                                     verschillende onderdelen, zoals aangegeven in de
                                                     schema’s in bijlage. Deze schema’s geven tevens de
                                                     eigendomsrechten en onderhoudsplichten van zowel
                                                     de distributienetgebruiker als de             Schema's in bijlage zijn de schema's van Synergrid.
                                                     distributienetbeheerder weer.
       AANSLUITINGSCODE                                      Voor hoogspanningsaansluitingen kan er afgeweken     De eigendomsrechten en onderhoudsplichten,
1-035  E            nieuw                                  worden van bovenstaande bepaling op voorwaarde
       III                                                                         zoals beschreven in deze bijlage gelden, voorzover
                                                     dat in het aansluitingscontract duidelijk bepaald wordt  er bij hoogspanningsaansluitingen hiervan niet
                                                     welke delen van de aansluiting in eigendom zijn van    werd afgeweken via het aansluitingscontract.
                                                     de distributienetbeheerder of distributienetgebruiker.
                                                     Tevens moet er duidelijk aangegeven worden wie er
                                                     instaat voor het onderhoud van de onderdelen van de
                                                     aansluiting.

                                                     Bij elke aansluiting behoren één of meer
                                                     toegangspunten tot het distributienet.

                           De distributienetbeheerder bouwt zijn
                                                     De distributienetbeheerder bouwt zijn distributienet
                           distributienet uit opdat aan de vraag voor nieuwe
                                                     uit opdat aan de vraag voor nieuwe aansluitingen en
                           aansluitingen en openbare verlichting naar
                                                     openbare verlichting naar aanleiding van nieuwe
       AANSLUITINGSCODE            aanleiding van nieuwe verkavelingen (van grond
1-036  E+G           1.1.3     §1                            verkavelingen (van grond of gebouwen),          aandacht voor de groei aan decentrale productie
       III                  of gebouwen), bedrijventerreinen en
                                                     bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en
                           appartementsgebouwen kan worden voldaan,
                                                     decentrale productie kan worden voldaan, tenzij een
                           tenzij een uitbreiding economisch niet
                                                     uitbreiding economisch niet verantwoord is.
                           verantwoord is.
                           Op basis van het finale ontwerp wordt een
                           offerte opgesteld voor de uitbouw van het      Toevoeging:
       AANSLUITINGSCODE            distributienet ten behoeve van de nieuwe                                   Een offerte met louter een globale prijs geeft niet
1-037  E+G           1.1.3     §7
       III                  verkaveling of het appartementsgebouw. Die     De offerte is gedetailleerd en gebaseerd op de van    voldoende informatie.
                           offerte wordt aan de verantwoordelijke van het   toepassing zijnde tarieven.
                           betrokken project bezorgd.
                           De aansluiting van een installatie in een gebouw
                           of op een perceel wordt uitgevoerd door de
                           distributienetbeheerder die is aangesteld voor   De aansluiting van een installatie in een gebouw of
                           het grondgebied waarop het gebouw of perceel    op een perceel wordt uitgevoerd door de          Schrapping laatste 2 zinnen. In artikel 2.1.2.wordt
       AANSLUITINGSCODE
1-039  E            2.1.1.       zich bevindt, op het technisch-economisch meest   distributienetbeheerder die is aangesteld voor het    meer specifiek bepaald waar dat technisch-
       III
                           aangewezen punt van het distributienet. Hierbij   grondgebied waarop het gebouw of perceel zich       economisch meest aangewezen punt zich bevindt.
                           worden de onderstaande algemene richtlijnen     bevindt.
                           met betrekking tot het aansluitingsvermogen
                           toegepast.
                 nieuw                                                            Alle aansluitingen hebben minimaal recht op 40 A
                 artikel                                 Nieuwe huishoudelijke aansluitingen op laagspanning 230V. Is ook regeling van toepassing in Waals
       AANSLUITINGSCODE
1-040  E            onder                                  moeten minimaal beschikken over een vermogen van Gewest en Nederland.
       III
                 "algemeen                                40 ampère eenfasig.
                 "


                                                                                     b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                      b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                       §2 Voor aansluitingsvermogens tussen 25 kVA en 250
                                                                                   grens van 25 MW is te hoog voor een distributienet
                            §2 Voor aansluitingsvermogens tussen 25 en 250    kVA zal de netbeheerder van het distributienet op het
                            kVA zal de netbeheerder van het distributienet    laagste spanningsniveau, op basis van technisch
                            op het laagste spanningsniveau de wijze van      economische criteria, aansluiten op het
                                                                                   Wijze van aansluiten moet verder verduidelijkt
                            aansluiten bepalen. Eventueel kan hij een       laagspanningsnet, aansluiten met een rechtstreekse
                                                                                   worden
                            aansluiting via een laagspanningsverbinding      verbinding op een
       AANSLUITINGSCODE                                                                    o   <25 kVA: laagspanning
1-041  E            2.1.2   §2      rechtstreeks aangesloten op een            hoogspanning/laagspanning–transformatiepost of
       III                                                                           o   >250 kVA en < 5MW: inlussen op
                            hoogspanning/laagspanning-transformatiepost of    aansluiten op het hoogspanningsnet.
                                                                                   middenspanning
                            een aansluiting vanuit het hoogspanningsnet
                                                                                   o   > 5MW: secundaire van TS
                            opleggen.
                                                                                   o   decentrale productie-installaties > 15MW
                                                                                   zijn meestal niet aansluitbaar op het distributienet
                                                                                   <30kV

                            §3 Als het aansluitingsvermogen ten minste 250
                            kVA bedraagt, zal de aansluiting vanaf het                                  grens van 25 MW is te hoog voor een distributienet
                                                       §3 Als het aansluitingsvermogen tussen 250 kVA en
                            hoogspanningsnet worden uitgevoerd. Daarbij
                                                       15 MVA ligt, zal de aansluiting vanaf het
                            zal in eerste instantie de mogelijkheid tot
                                                       hoogspanningsnet worden uitgevoerd door de
                            aansluiting vanuit het hoogspanningsnet van de                                Wijze van aansluiten moet verder verduidelijkt
                                                       beheerder van het distributienet op het laagste
                            beheerder van het distributienet op het laagste                                worden
                                                       spanningsniveau.
       AANSLUITINGSCODE             spanningsniveau worden onderzocht als het                                   o   <25 kVA: laagspanning
1-041  E            2.1.2   §3
       III                    aansluitingsvermogen kleiner is dan 25 MVA.                                  o   >250 kVA en < 5MW: inlussen op
                            Indien noodzakelijk verwijst die netbeheerder de                               middenspanning
                            distributienetgebruiker door naar een beheerder                                o   > 5MW: secundaire van TS
                            van een distributienet op een hoger                                      o   decentrale productie-installaties > 15MW
                            spanningsniveau of de transmissienetbeheerder,                                zijn meestal niet aansluitbaar op het distributienet
                            na overleg met de betrokken netbeheerder.                                   <30kV


                                                       §5 Als het aansluitingsvermogen tussen 15 MVA en
                                                       25 MVA ligt moet de aanvraag naar de netbeheerder
                            §5 Voor aansluitingsvermogens boven 25 MVA      van het distributienet op het laagste spanningsniveau
                            wordt in eerste instantie de aansluiting op een    gestuurd worden. Deze maakt de aanvraag ook over
       AANSLUITINGSCODE                                                                   grens van 25 MW is te hoog voor een distributienet
    E            2.1.2   §5      spanningsniveau groter dan of gelijk aan 30 kV    aan de netbeheerder van het distributienet op een
       III
                            onderzocht.                      hoger spanningsniveau. Beide mogelijkheden worden
                                                       technisch economisch onderzocht en de kosten-baten-
                                                       analyses worden geëvalueerd door de beide
                                                       netbeheerders en de aanvrager.
                             De distributienetbeheerder kan beslissen om
                            voor een wijze van aansluiten te kiezen die      De distributienetbeheerder kan beslissen om voor een
                            afwijkt van de bepalingen in Artikel III.2.1.2,    wijze van aansluiten te kiezen die afwijkt van de
                            afhankelijk van de karakteristieken van het lokale  bepalingen in Artikel III.2.1.2, afhankelijk van de
       AANSLUITINGSCODE
1-042  E            2.1.3 .        distributienet of als de installatie van de      karakteristieken van het lokale distributienet of als de Tekstverbetering
       III
                            distributienetgebruiker schadelijke storingen op   installatie van de distributienetgebruiker schadelijke
                            het distributienet of overdreven           storingen op het distributienet of overdreven
                            spanningsschommelingen veroorzaakt of zou       spanningsschommelingen zou veroorzaken
                            veroorzaken
       AANSLUITINGSCODE
1-043  E+G           3.1.2   §1      Voor…                         Vóór…                          Tekstverduidelijking
       III
                            Artikel III.3.1.3 Het toelaatbaar niveau van
                            storingen, teweeggebracht op het distributienet
       AANSLUITINGSCODE             door de installaties van de aansluiting en de
1-044  E            3.1.3.                                    …...de norm NBN EN 50160…                Tekstverduidelijking
       III                    eigen installaties van de distributienetgebruiker,
                            wordt bepaald door de gangbare nationale en
                            internationale normen.


                            §3 Op (telefonisch) verzoek informeert de       §3 Op verzoek van de distributienetgebruiker
       AANSLUITINGSCODE             distributienetbeheerder de              informeert de distributienetbeheerder aan de
1-045  E            3.1.4   §3                                                             Tekstverbetering
       III                    distributienetgebruiker over de mogelijkheid en    distributienetgebruiker over de mogelijkheid en de
                            de voorwaarden om een meting uit te voeren.      voorwaarden om een meting uit te voeren.

                            Als die metingen een afwijking aantonen ten
                                                    Als de metingen een afwijking aantonen van de eisen
       AANSLUITINGSCODE             opzichte van de eisen van de norm …. Als de
1-046  E            3.1.4   § 6 én § 8                          van de norm… Als de metingen geen afwijking     Tekstverbetering
       III                    metingen geen overschrijding van de toleranties
                                                    aantonen ten opzichte van de eisen van de norm…
                            vermeld in de norm…
       AANSLUITINGSCODE
1-047  E            3.1.4   §9      op einde: … vermeld in § 7              op einde: … vermeld in § 8               Tekstverbetering
       III
       AANSLUITINGSCODE                                                                    Wordt geschrapt wegens overlapping met andere
1-048  E+G           3.1.5                                    Wordt geschrapt
       III                                                                           artikels uit het TRDE en TRDG.
                            Het concept van de aansluiting en de installaties
                            van de distributienetgebruiker moet aanvaard
                            worden door de distributienetbeheerder. Dat
                            omvat de inplanting, de bereikbaarheid van de
                                                       De inplanting, de bereikbaarheid van de installaties,
                            installaties, en de bedienbaarheid en identificatie
                                                       en de bedienbaarheid en identificatie van de
       AANSLUITINGSCODE             van de bedieningsapparatuur. De werking moet
1-050  E+G           4.2.1                                    bedieningsapparatuurvan de distributienetgebruiker   Tekstverbetering
       III                    in overeenstemming zijn met de exploitatiewijze
                                                       moet aanvaard worden door de
                            van het distributienet waarop ze aangesloten
                                                       distributienetbeheerder. De werking moet ...
                            worden, zowel met betrekking tot hun technische
                            kenmerken als met betrekking tot de
                            veiligheidsaspecten die aan de exploitatie
                            verbonden zijn.

                            §1 Een productie-eenheid moet synchroon met
                            het net kunnen werken:
                            • zonder beperking in de tijd als de netfrequentie
                            begrepen is tussen 48.5 Hz en 51 Hz;
                            • tijdens een bepaalde tijd die de
                            distributienetgebruiker en
                            distributienetbeheerder in onderling overleg
                            hebben vastgelegd, als de netfrequentie tussen
                                                                                   De bepalingen in dit artikel dienen te worden
       AANSLUITINGSCODE             48 Hz en 48.5 Hz, of tussen 51 Hz en 52.5 Hz
1-052  E            6.1.1                                   nog geen nieuw tekstvoorstel                afgestemd op ENTSO-E-voorschriften. Verificatie
       III                    ligt.
                                                                                   met ELIA.
                            §2 Het frequentierelais dat de overgang van een
                            productie-eenheid naar eilandbedrijf bewaakt,
                            mag niet geactiveerd worden zolang de
                            frequentie van het distributienet groter dan of
                            gelijk is aan 48 Hz, behoudens een
                            andersluidende bepaling in het
                            aansluitingscontract.

                                                                                      b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                       b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                        De distributienetbeheerders leggen
                             De distributienetbeheerders leggen          gemeenschappelijk de aanvullende technische      De VREG meent dat het nodig is dat zij deze
                             gemeenschappelijk de aanvullende technische     voorschriften voor aansluitingen van productie-    aanvullende technische voorschriften moet
       AANSLUITINGSCODE
1-053  E            7,1,1          voorschriften voor aansluitingen van productie-   eenheden op spanningen kleiner dan 30 kV vast en    goedkeuren, gezien de recente discussies tussen
       III
                             eenheden op spanningen kleiner dan 30 kV vast    maken die bekend via hun websites. Bij wijziging    producenten en netbeheerders over de aansluiting
                             en maken die bekend via hun websites.        leggen de netbeheerders deze voorschriften ter     van decentrale productie op het net.
                                                        goedkeuring voor aan de VREG.
                                                        Toevoeging nieuw artikel:

                                                        Voor projecten met een globaal opgesteld
                                                        productievermogen >= 2500 kVA of daar waar uit de
                                                        detailstudie blijkt dat in N-1 situaties tijdelijke
                                                        productiebeperkingen noodzakelijk zijn kan de     VREG meent dat de DNB het gebruik van een
       AANSLUITINGSCODE                                         distributienetbeheerder een telecontrole opleggen
1-054  E            7.1.2                                                                telecontrolekast enkel opleggen kan onder
       III                                               aan de producent die de netbeheerder in        gereglementeerde voorwaarden.
                                                        uitzonderlijke uitbatingsomstandigheden van het
                                                        distributienet de mogelijkheid geeft, door middel van
                                                        een centraal besturingsysteem,
                                                        productiebeperkingen op te leggen op basis van
                                                        objectieve criteria die vastgelegd worden in het
                                                        aansluitingscontract.
                             Elke aangesloten distributienetgebruiker kan bij
                             de distributienetbeheerder een aanvraag tot
                             aansluiting met betrekking tot een aanpassing
       AANSLUITINGSCODE                                         ….kan bij de distributienetbeheerder een aanvraag tot
1-056  E+G           8.1.2    §2     van zijn bestaande aansluiting, installaties met                              Tekstverbetering
       III                                               wijziging van zijn aansluiting indienen.
                             niet-verwaarloosbare invloed op het
                             distributienet of hun respectieve exploitatiewijze
                             indienen.
                             de identiteit en contactgegevens van de       de identiteit en contactgegevens van de aanvrager
       AANSLUITINGSCODE                                                                    Via het ondernemingsnummer kan de NACE-code
1-057  E+G           8.1.2.    §3     aanvrager (eventueel de juridische vorm, BTW-    (eventueel de juridische vorm, BTW-nummer en
       III                                                                           bekomen worden.
                             nummer en NACE-code);                ondernemingsnummer);
                                                        Toegevoegd:
                                                                                   Beroepsprocedure conform Elektriciteitsrichtlijn
                                                        § 5 "Tegen de beslissing van de
                                                                                   (art. 23, 5) wordt toegevoegd. Overeenkomstig de
                                                        distributienetbeheerder inzake de
                                                                                   Elektriciteits- en Gasrichtlijnen moet de
                                                        aansluitingsaanvraag kan in beroep gegaan worden
       AANSLUITINGSCODE                                                                    mogelijkheid van een beroepsprocedure bij een
1-058  E+G           8.1.2    §5                                bij de VREG. De VREG neemt binnen twee maanden
       III                                                                           weigering tot aansluting toegevoegd worden in
                                                        na ontvangst van de klacht een beslissing. Die
                                                                                   nationale wetgeving. Ten gevolge hiervan wordt dit
                                                        periode kan met twee maanden worden verlengd
                                                                                   dan ook toegevoegd aan de technische
                                                        indien de VREG aanvullende informatie nodig heeft.
                                                                                   reglementen
                                                        Deze periode kan met instemming van de
                                                        beroepsindiener verder verlengd worden."

                             §1 Bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting    §1 Bij de aanvraag voor een nieuwe aansluiting of
                             wordt onderscheid gemaakt tussen een         wijziging van een aansluiting wordt onderscheid
                             eenvoudige aansluiting, een tijdelijke aansluiting  gemaakt tussen een eenvoudige aansluiting, een
                             en een aansluiting met voorafgaande studie.     tijdelijke aansluiting en een aansluiting met
       AANSLUITINGSCODE                                                                    Tekstverbetering. Deze regeling geldt immers ook
1-059  E+G           8.1.3    §1, §2   §2 Een aanvraag voor eenvoudige aansluiting is    voorafgaande studie.
       III                                                                           voor een wijziging van een aansluiting
                             van toepassing als tegelijk aan de volgende     §2 Een aanvraag voor eenvoudige aansluiting of
                             voorwaarden is voldaan:               wijziging van een aansluiting is van toepassing als
                                                        tegelijk aan de volgende voorwaarden is voldaan:


                                                        Toevoeging:

                             Het doel van een detailstudie is het opmaken van De offerte is gedetailleerd en gebaseerd op de door
       AANSLUITINGSCODE                                                                    Vaak zijn de offertes moeilijk controleerbaar door
1-060  E+G           8.6.1    §1     een ontwerp van aansluiting, als onderdeel van de distributienetbeheerder van toepassing zijnde
       III                                                                           een globale prijs
                             een prijsofferte.                tarieven. Ze is geldig gedurende een periode van zes
                                                      maanden. Nadien wordt de procedure van de
                                                      aansluitingsaanvraag beschouwd als afgesloten.
                                                      "een schriftelijk gemotiveerde weigering van de
                             "een gemotiveerde weigering van de aanvraag,                                Tekstverbetering. Toevoeging einde zin in kader
       AANSLUITINGSCODE  8.2.3, 2de                                aanvraag, met de vermelding dat de aanvrager bij de
1-061  E+G                        met de vermelding dat de aanvrager bij de VREG                               van omzetting Elektriciteitsrichtlijn, zie hierboven
       III        dot                                    VREG beroep kan aantekenen tegen de weigering,
                             beroep kan aantekenen tegen de weigering"                                  III.8.1.2 § 5
                                                      met verwijzing naar art.III.8.1.2 § 5"
                             "een schriftelijk gemotiveerde weigering van de
                                                                                   Tekstverbetering. Toevoeging einde zin in kader
       AANSLUITINGSCODE        § 1, 2de  aanvraag, met de vermelding dat de aanvrager toevoegen na "tegen de weigering": …"met
1-062  E+G           8.3.4                                                                van omzetting Elektriciteitsrichtlijn, zie hierboven
       III               dot     bij de VREG beroep kan aantekenen tegen de    verwijzing naar art. III.8.1.2 § 5"
                                                                                   III.8.1.2 § 5
                             weigering"
                                                      Als het gevraagde aansluitingsvermogen < 25 MVA
                                                      moet de aanvraag gericht worden aan de
                             Als de aansluitingsaanvraag beantwoordt aan de
                                                      distributienetbeheerder van het laagste
                             bepalingen van Artikel III.8.1.3§4, geeft de
                                                      spanningsniveau. Als de aansluitingsaanvraag
                             aanvrager aan of hij een oriënterende studie of
       AANSLUITINGSCODE                                       beantwoordt aan de bepalingen van Artikel
1-063  E            8.4.1.          een detailstudie wenst. De                                         Tekstverduidelijking
       III                                             III.8.1.3§4, dan geeft de aanvrager aan of hij een
                             distributienetbeheerder publiceert de tarieven
                                                      oriënterende studie of een detailstudie wenst. De
                             voor het maken van een oriënterende studie en
                                                      distributienetbeheerder publiceert de tarieven voor
                             een detailstudie.
                                                      het maken van een oriënterende studie en een
                                                      detailstudie.
                             "een gemotiveerde weigering van de aansluiting, een schriftelijk gemotiveerde weigering van de
                                                                                   Tekstverbetering. Toevoeging einde zin in kader
       AANSLUITINGSCODE              met de vermelding dat die beslissing het     aansluiting, met de vermelding dat de aanvrager bij
1-064  E+G           8.5.7    §1                                                           van omzetting Elektriciteitsrichtlijn, zie hierboven
       III                     voorwerp van beroep kan uitmaken bij de     de VREG beroep kan aantekenen tegen deze
                                                                                   III.8.1.2 § 5
                             VREG."                      weigering, met verwijzing naar art. III.8.1.2 § 5."
                                                        Toevoeging:

                                                        §3. Na goedkeuring van de offerte voor een aanvraag  De termijn van 18 weken voor aansluitingen onder
                                                        met detailstudie spreken de aanvrager en de      10 MVA is afkomstig uit Nederland (artikel 23
                                                        distributienetbeheerder een uitvoeringsdatum af,    Elektriciteitswet).
                                                        waarbij de aanvrager kan eisen dat voor
       AANSLUITINGSCODE                                         aansluitingen tot 10 MVA de uitvoering gebeurt     Vraag aan de sector: wat is een redelijke termijn
1-065  E            8.8.1    nieuw §3
       III                                               binnen 18 weken na de goedkeuring van de offerte,   voor de realisatie van een aansluiting op
                                                        voor aansluitingen boven 10 MVA binnen XX weken.    hoogspanning?
                                                        Alleen in uitzonderlijke omstandigheden en na
                                                        motivatie, kan de distributienetbeheerder van deze   Er wordt voorlopig geen uitvoeringstermijn bepaald
                                                        termijnen afwijken.                  voor gasaansluitingen.       AANSLUITINGSCODE                                                                    Deze bepaling is zowel van toepassing op hoog-
1-206  E                                                   9.3.1 wordt 9.1.3 en geldt dan voor zowel HS als LS
       III                                                                           als op laagspanning
                       §1, 2e                              o het type distributienetgebruiker (huishoudelijk of
                              o het type distributienetgebruiker (huishoudelijk                             Toevoegen wie verantwoordelijk is voor het
1-069  E+G  TOEGANGSCODE IV  1.1.3    bolletje, 2e                           niet-huishoudelijk) zoals aangeleverd door de
                              of niet-huishoudelijk)                                           aanleveren van de gegevens
                       subbolletje                           toegangshouder
                                                                                       b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                          In het toegangsregister moet het
                            §1, 2e
                                                                                          ondernemingsnummer worden bewaard. Via het
1-070  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.1.3  bolletje, 3e NACE-code                      ondernemingsnummer
                                                                                          ondernemingsnummer kan de NACE-code
                            subbolletje
                                                                                          bekomen worden.
                                                                                          Deze gegevens moeten beschikbaar zijn in het
                            §1, 4e                              aanwezigheid van een budgetmeter of
1-071  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.1.3                                                               toegangsregister (vb. in kader van de verhuizing
                            bolletje                             stroombegrenzer
                                                                                          van een afnemer met een budgetmeter, …)
                            §1, 6e
                                                                                          Deze informatie moet beschikbaar zijn in het
1-072  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.1.3  bolletje, 2e gebruiksrichting: injectie of afname         gebruiksrichting: injectie, afname, injectie en afname
                                                                                          toegangsregister.
                            subbolletje
                                                             Met uitzondering van bestaande situaties op 1
                                   Met uitzondering van bestaande situaties op 1
                                                             november 2003 en van productie-installaties met een
                                   november 2003 en van productie-installaties met
                                                             vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW wordt aan
                                   een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW
                                                             een distributienetgebruiker die zowel energie
                                   wordt aan een distributienetgebruiker die zowel                             Tekstverbetering - brengt de tekst van het TRDE
1-074  E   TOEGANGSCODE IV          1.1.4  1.1.4                               injecteert op het distributienet als energie afneemt
                                   energie injecteert op het distributienet als                               ook in overeenstemming met MEDE-2007-2.
                                                             van het distributienet, een apart toegangspunt voor
                                   energie afneemt van het distributienet, een apart
                                                             injectie en een voor afname toegekend tenzij er een
                                   toegangspunt voor injectie en een voor afname
                                                             vermoeden is van niet- of verwaarloosbaar kleine
                                   toegekend.
                                                             injectie.
                                   De DNB brengt op elke eenvoudige aansluiting    De DNB brengt op de meetinrichting van elke
                                   die nieuw geplaatst wordt na 1 januari 2008, op   aansluiting die nieuw geplaatst wordt op een
1-075  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.1.6  §4                                                           Tekstverbetering
                                   een permanente wijze en duidelijk leesbaar de    permanente wijze en duidelijke leesbaar de EAN-
                                   EAN-GSRN-code aan van het toegangspunt       GSRN code van het toegangspunt
                            §1, §2 en   … en gegevens van de meetinrichting                                     Tekstverbetering - er worden immers geen andere
1-076  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.1.6                                   en de meternummer(s)
                            §3      (meternummer(s))                                               gegevens van de meetiinrichting bedoeld.
                                   Per afnamepunt op een spanning lager dan 30
                                                             Per afnamepunt op een spanning lager dan 30 kV
                                   kV wijst de leverancier de
1-077  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.1  §2                                wijst de leverancier de evenwichtsverantwoordelijke   Tekstverbetering
                                   evenwichtsverantwoordelijke aan die met hem
                                                             aan die met hem samenwerkt
                                   samenwerkt
                                                             alvorens een toegangspunt in dienst wordt gesteld
                                   voor een nieuw of buiten dienst gesteld
                                                             meldt een leverancier, of in geval van injectie de    Tekstverbetering zodat duidelijk is dat deze
                                   toegangspunt meldt een leverancier zich aan bij
1-079  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.2  §1                                toegangshouder, zich aan bij de             regeling zowel van toepassing is op injectie als
                                   de distributienetbeheerder conform de
                                                             distributienetbeheerder conform de handleiding voor   afname.
                                   handleiding voor informatie-uitwisseling
                                                             informatie-uitwisseling
                                   ...binnen tien werkdagen na indienstneming van   uiterlijk twee kalenderdagen na het in dienst nemen
                                   het toegangspunt stelt de              van het toegangspunt stelt de
                                   distributienetbeheerder, conform de handleiding   distributienetbeheerder, conform de handleiding voor
                                   voor informatie-uitwisseling, de stamgegevens    informatie-uitwisseling, de stamgegevens van het
1-080  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.2  §6                                                           Aanpassing aan MIG4.02
                                   van het toegangspunt ter beschikking van de     toegangspunt ter beschikking van de aanvragende
                                   aanvragende leverancier. Dat bericht bevat     leverancier. Dat bericht bevat eveneens de datum
                                   eveneens de datum waarop het toegangspunt      waarop het toegangspunt daadwerkelijk in dienst
                                   daadwerkelijk in dienst werd genomen.        werd genomen.
                                                             Binnen twee kalenderdagen na indienstneming van
                                                             het toegangspunt stelt de distributienetbeheerder,
                                   Het standaard jaar- of maandverbruik van een    conform de handleiding voor informatie-uitwisseling,
                                   nieuw of opnieuw in dienst genomen         het standaard jaar- of maandverbruik van het
1-081  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.2  §7                                                             Aanpassing aan MIG4.02
                                   toegangspunt wordt ter beschikking gesteld via   toegangspunt ter beschikking van de aanvragende
                                   de website van de distributienetbeheerder      leverancier. Dit standaard jaar- of maandverbruik is
                                                             een gemiddelde waarde voor de SLP-categorie van
                                                             het toegangspunt.
                                                             Binnen 48 uur na ontvangst van de melding
                                   Binnen 48 uur na ontvangst van de melding
                                                             beoordeelt de distributienetbeheerder volgens de
                                   beoordeelt de distributienetbeheerder volgens de
                                                             handleiding voor informatie-uitwisseling of de
                                   handleiding voor informatie-uitwisseling of de
                                                             leverancierswissel wordt aanvaard of verworpen. Hij   Verduidelijking dat bij aanvaarding van de
                Leverancierswi            wijziging wordt aanvaard of verworpen. Hij
1-084  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.3  §4                                brengt de nieuwe leverancier hiervan op de hoogte.    leverancierswissel, en de oude- en de nieuwe
                ssel                 brengt de (nieuwe) leverancier hiervan op de
                                                             Als de leverancierswissel wordt aanvaard, wordt de    leverancier op de hoogte gebracht worden.
                                   hoogte. In voorkomende geval wordt de vorige
                                                             vorige leverancier gelijktijdig door de
                                   leverancier op de hoogte gebracht van de
                                                             distributienetbeheerder op de hoogte gebracht van
                                   wijziging door de distributienetbeheerder
                                                             de wijziging.
                                                             Voor jaarlijks opgenomen afnemers worden de door
                                   Voor jaarlijks opgenomen afnemers worden de     de betrokken afnemer doorgegeven en door de
                                   door de betrokken afnemer doorgegeven en      distributienetbeheerder gevalideerde meterstanden
                                   door de distributienetbeheerder gevalideerde    als wisselmeterstanden genomen.
                                   meterstanden als wisselmeterstanden genomen.    Als uit de validatie (volgens het proces beschreven in
                Leverancierswi     §9, 1e    Als de afnemer geen betrouwbare meterstanden    de meetcode afdeling V3.5) blijkt dat de
1-085  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.3                                                                Verduidelijken wat betrouwbare meterstanden zijn
                ssel          bolletje   heeft doorgegeven uiterlijk op de tiende werkdag  meterstanden onbruikbaar zijn en er uiterlijk op de
                                   na de wisseldatum, wordt door de          tiende werkdag na de wisseldatum geen gevalideerde
                                   distributienetbeheerder die meterstand(en)     meterstanden beschikbaar zijn, worden de
                                   geschat volgens de schattingsmethodieken      meterstanden geschat volgens de
                                   vermeld in Artikel V.3.6.1.             schattingsmethodieken beschreven in de meetcode
                                                             artikel 3.6.1
                                                             Voor afnemers met registratie van het
                                                             verbruiksprofiel worden de gevalideerde
                Leverancierswi     §9, nieuw                                                         toevoegen voor AMR dat dit de meterstand is bij
1-086  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.3                                   wisselmeterstanden bepaald op de wisseldatum en -
                ssel          3e bolletje                                                        wissel dus 0h00
                                                             tijd door de distributienetbeheerder op elektronische
                                                             wijze, eventueel door teleopname.
                                                                                          De historische verbruiken zijn o.a. gebaseerd op
                                                                                          de eindindexen die bij een leverancierswissel naar
                                                                                          de oude leverancier verstuurd worden. Gezien de
                                                                                          beheerder van de meetgegevens maximum 10
                                                                                          werkdagen de tijd heeft (verwerking kaartje
                                                                                          distributienetgebruiker) om de eindindexen te
                                                                                          verwerken, is een termijn van maximum 15
                Leverancierswi            uiterlijk tien werkdagen na het ingaan van de    uiterlijk vijftien werkdagen na het ingaan van de    werkdagen voor het genereren van historische
1-087  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.3  §10
                ssel                 leverancierswissel                 leverancierswissel                    verbruiksgegevens aanvaardbaar.
                                                                                          De leverancier kan op basis van de eerder
                                                                                          ontvangen E07, B80 en E11 ( beginindexen) zijn
                                                                                          facturatie in zijn systemen opstarten. Een
                                                                                          afrekening binnen de 15 werkdagen na de wissel,
                                                                                          waarvoor de historische gegevens vereist zijn, is
                                                                                          eerder zeldzaam.                                                                                          Aan UMIX wordt gevraagd een tekstvoorstel uit te
                                                                                          werken waarbij het huidige artikel 1.2.4. kan
1-089  E+G  TOEGANGSCODE IV  Klantenwissel  1.2.4                                   Nog op te stellen tekstvoorstel             worden opgesplitst in een artikel m.b.t. het
                                                                                          Klantenwisselbericht enerzijds en anderzijds het
                                                                                          gecombineerde klanten/leverancierswisselbericht.

                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                  Als de wisseldatum van de              Als de datum van de wissel in het verleden ligt, stelt
                                  distributienetgebruiker in het verleden of minder  de distributienetbeheerder, conform de handleiding
                                  dan zeven kalenderdagen in de toekomst ligt,    voor informatie-uitwisseling, binnen twee
                                  kan de aanvraag niet meer geannuleerd worden.    kalenderdagen na aanvaarding van de wissel de
                                  Binnen twee kalenderdagen na aanvaarding van    stamgegevens en het standaard jaar- of
1-090  E+G  TOEGANGSCODE IV  Klantenwissel  1.2.4  §5                                                             Aanpassing aan MIG4.02: duur bevroren periode
                                  de wissel stelt de distributienetbeheerder,     maandverbruik van een toegangspunt van het
                                  conform de handleiding voor informatie-       toegangspunt ter beschikking van de aanvragende
                                  uitwisseling, de stamgegevens van het        leverancier. Het standaard jaar- of maandverbruik is
                                  toegangspunt ter beschikking van de         het historisch standaard jaar- of maandverbruik van
                                  aanvragende leverancier.              het toegangspunt
                                  Als de wisseldatum van distributienetgebruiker
                                                            Als de datum van de wissel in de toekomst ligt, stelt
                                  later dan zeven kalenderdagen in de toekomst
                                                            de distributienetbeheerder, conform de handleiding
                                  ligt, kan die tot zeven kalenderdagen voor het
                                                            voor informatie-uitwisseling, twee kalenderdagen
                                  ingaan van de verandering geannuleerd worden
                                                            voor het ingaan van de wissel de stamgegevens en
                                  door de aanvragende leverancier. Vijf
1-091  E+G  TOEGANGSCODE IV  Klantenwissel  1.2.4  §5                               het standaard jaar- of maandverbruik van het        Aanpassing aan MIG4.02: duur bevroren periode
                                  kalenderdagen voor het ingaan van de wissel
                                                            toegangspunt ter beschikking van de aanvragende
                                  stelt de distributienetbeheerder, conform de
                                                            leverancier. Het standaard jaar- of maandverbruik is
                                  handleiding voor informatie-uitwisseling, de
                                                            het historisch standaard jaar- of maandverbruik van
                                  stamgegevens van het toegangspunt ter
                                                            het toegangspunt.
                                  beschikking van de aanvragende leverancier.
                                  Het standaard jaar- of maandverbruik van een
                                  toegangspunt na een wissel van een
                                                                                          Aanpassing aan MIG4.02. Uitleg over standaard
1-092  E+G  TOEGANGSCODE IV  Klantenwissel  1.2.4  §6     distributienetgebruiker wordt ter beschikking    Wordt geschrapt
                                                                                          verbruik aangepast en toegevoegd aan §5
                                  gesteld via de website van de
                                  distributienetbeheerder.
                                                            Toevoeging:

                                                            Voor afnemers met registratie van het
                            §7, 3e
1-093  E+G  TOEGANGSCODE IV  Klantenwissel  1.2.4                                 verbruiksprofiel worden de wisselmeterstanden        Tekstverbetering - regeling voor AMR ontbrak.
                            bolletje
                                                            bepaald op de wisseldatum om 0.00 uur door de
                                                            distributienetbeheerder op elektronische wijze,
                                                            eventueel door teleopname.
                                                            Als de leverancier van de vertrekkende
                                                            distributienetgebruiker de gevalideerde meterstand
                                                            ontvangt van de DNB (doorgegeven door de
                                                            leverancier van de nieuwe distributienetgebruiker )
                Problematische                                                               veel problemen met verhuis, mogelijk een
1-096  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5                                  controleert hij of dit overeenkomt met de meterstand
                verhuizing                                                                 oplossing hiervan?
                                                            op het verhuisdocument dat ondertekend is door
                                                            beide bewoners. Bij gebrek aan overeenstemming
                                                            stuurt hij een rectificatiebericht.


                                  Uiterlijk om 0,00 op de dertigste kalenderdag na  Uiterlijk om 24,00 uur op de dertigste kalenderdag na
                                  de melding van de leverancier stopt de       de bevestigingsdatum van de melding door de
                                  distributienetbeheerder de levering van de     leverancier stopt de distributienetbeheerder de
                                                                                          Als men 0u00 neemt, dan heeft men het begin van
                                  leverancier aan dat toegangspunt, registreert hij  levering van de leverancier aan dat toegangspunt,
                                                                                          de dag ipv einde dag
                Problematische           dit in zijn toegangsregister en meldt hij dat aan  registreert hij dit in zijn toegangsregister en meldt hij
1-097  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5  §4                                                             Zowel de leverancier als de beheerder van de
                verhuizing             de leverancier, tenzij het toegangspunt in die   dat aan de leverancier, tenzij het toegangspunt in die
                                                                                          toegeangspunten zijn dan akkoord om het proces
                                  periode toch buiten dienst wordt gesteld, of de   periode toch buiten dienst wordt gesteld, of de
                                                                                          aan te vatten.
                                  levering op het toegangspunt door een        levering op het toegangspunt door een klantenwissel
                                  klantenwissel of een klanten- en          of een klanten- en leverancierswissel geregulariseerd
                                  leverancierswissel geregulariseerd wordt.      wordt.
                Problematische                                     overal zetten "mogelijke nieuwe netgebruiker of
1-098  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5  §5                                                             Tekstverbetering
                verhuizing                                       eigenaar"
                                                            Bij zijn contact met de mogelijke nieuwe netgebruiker
                                                            of eigenaar van het gebouw, wijst hij die op zijn
                                                            plicht om:
                                                            - zijn verhuizing te melden aan zijn leverancier of
                Problematische                                                                Duidelijkere weergave van verschillende
1-099  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5  §5                               - om een leveringscontract te sluiten met een nieuwe
                verhuizing                                                                  verplichtingen en overeenstemming maxi-besluit
                                                            leverancier op het toegangspunt of

                                                            De distributienetbeheerder meldt eveneens de
                                                            mogelijke gevolgen als de afnemer niet zou reageren.

                                                            §4 melding moet gebeuren binnen 30 kalenderdagen
                                                            => 30 kalenderdagen toevoegen na
                                                            bevestigingsdatum (bevestiging binnen 2 dagen)
                                                            §5: toevoegen na bevestigingsdatum
                Problematische                                     §5: toevoegen dat het contact van de netbeheerder
1-100  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5                                                            Aanpassing tekst aan maxibesluit.
                verhuizing                                       schriftelijk moet gebeuren. Bovendien laatste zin §5
                                                            weglaten
                                                            §7: 2 werkdagen moeten 5 (maxi besluit is 5 wd
                                                            UMIX vraagt 10wd post processing) werkdagen
                                                            worden
                Problematische           Als de nieuwe netgebruiker of eigenaar van het   Als de nieuwe netgebruiker of eigenaar van het
1-101  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5  §6                                                             Tekstverbetering
                verhuizing             gebouw of installatie ….              gebouw of wooneenheid ….
                                  De netbeheerder stuurtin voorkomend geval
                                                            De netbeheerder stuurt, indien van toepassing,
                                  binnen twee werkdagen na ontvangst het
                Problematische                                     binnen vijf werkdagen na ontvangst het ingevulde en
1-102  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.5  §7     ingevulde en ondertekende                                        Maxi besluit : 5 werkdagen
                verhuizing                                       ondertekende regularisatiedocument door naar de
                                  regularisatiedocument door naar de leverancier
                                                            leverancier in kwestie.
                                  in kwestie.
                                                                                 In huidige situatie kunnen gegevens
                                                                                 evenwichtsverantwoordelijke (minimum 1 maand
                                                                                 voordien) tegelijkertijd met de aanvraag tot wissel
                                                                                 (minimum 10 kalenderdagen voordien) ingediend
                                                                                 worden. Op die manier lopen procedures
                                  Als een leverancier de aanwijzing van een                           beoordeling door DNB van ARP en wissel dooreen:
                                  evenwichtsverantwoordelijke op een of meer                           terwijl nog niet zeker is dat de ARP aanvaard kan
                wissel van
                                  toegangspunten wil veranderen, moet hij de    "minstens dertig kalenderdagen en uiterlijk 5 worden, is de aanvraag tot wissel al ingediend,
                evenwichts
1-104  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.6  §2     identiteit en de contactgegevens van die partij, werkdagen voor de aanvraag van de wissel als terwijl “de aanvraag tot wissel niet kan worden
                verantwoordeli
                                  alsook een verklaring van samenwerking ermee, bedoeld in § 4                  geannuleerd” (§ 6)
                jke
                                  minstens dertig kalenderdagen vooraf aan de                          Door toe te voegen: “uiterlijk 5 werkdagen voor de
                                  distributienetbeheerder bezorgen.                               aanvraag van de wissel” worden de 5 werkdagen
                                                                                 die de DNB heeft (§ 3) om ARP te beoordelen,
                                                                                 ingecalculeerd: pas na die 5 dagen kan de wissel
                                                                                 aangevraagd worden.
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                          De minimum termijn van 10 kalenderdagen is
                                                                                          functie van het proces operationeel evenwicht gas.
                                                                                          Portfolio’s per GOS (met vermelding van de
                                                                                          vervoernetgebruiker) dienen door de DNB in het
                                                                                          begin van de frozen periode doorgegeven te
                                                                                          worden naar Fluxys. Het proces “wissel
                                                             §2 minstens dertig kalenderdagen voor de melding     vervoernetgebruiker” voorziet 5 kalenderdagen
                                   §2 … minstens dertig kalenderdagen vooraf aan                                frozen periode en 2 kalenderdagen verwerking in
                wissel van                                        aan de distributienetbeheerder bezorgen.
1-105  G   TOEGANGSCODE IV          G 1.2.6  §2 en §4  de distributienetbeheerder bezorgen.                                     de systemen.
                bevrachter                                        §4 minstens 10 en maximum 60 kalenderdagen
                                   §4 …..minstens zeven kalenderdagen vooraf                                  Deze termijnen kunnen niet gerespecteerd worden
                                                             vooraf
                                                                                          in geval van verlengde weekends omdat de
                                                                                          termijnen uitgedrukt zijn in kalenderdagen.
                                                                                          Vandaar wordt een reserve van 3 kalenderdagen
                                                                                          voorzien om de DNB in staat te stellen de
                                                                                          bestanden aan te maken, te checken en tijdig naar
                                                                                          Fluxys door te sturen.

                wissel van
                                   §6 De aanvraag voor de wissel van
                evenwichts                                                                     Dit moet niet vastgelegd worden in het TRDE of
1-106  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.6   §6     evenwichtsverantwoordelijke kan niet        Paragraaf wordt geschrapt.
                verantwoordeli                                                                   TRDG.
                                   geannuleerd worden
                jke/bevrachter
                                   §7 Voor jaarlijks opgenomen toegangspunten
                                                             Voor jaarlijks opgenomen toegangspunten met
                                   met berekend verbruiksprofiel schat de
                                                             berekend verbruiksprofiel schat de
                                   distributienetbeheerder de meterstanden op het
                                                             distributienetbeheerder de meterstanden na de wissel
                                   moment van de wissel van
                wissel van                                        van evenwichtsverantwoordelijke door interpolatie    er wordt niet langer een index opgenomen op het
                                   evenwichtsverantwoordelijke volgens de
                evenwichts                                        volgens de principes, vermeld in Artikel V.3.6.1. Voor  moment van een wissel van
1-107  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.6   §7     principes, vermeld in Artikel V.3.6.1. Voor
                verantwoordeli                                      maandelijks opgenomen toegangspunten met         evenwichtsverantwoordelijke. Meestal gaat het om
                                   maandelijks opgenomen toegangspunten met
                jke/bevrachter                                      berekend verbruiksprofiel neemt de            een contractwissel met 2 ARP's
                                   berekend verbruiksprofiel neemt de
                                                             distributienetbeheerder de meterstand op rond het
                                   distributienetbeheerder de meterstand op rond
                                                             moment van de wissel van
                                   het moment van de wissel van
                                                             evenwichtsverantwoordelijke..
                                   evenwichtsverantwoordelijke..

                                                                                          Aanpassing aan maxibesluit
                                   De beëindiging van de contractuele         De beëindiging van de contractuele overeenkomsten
                opzegging
                                   overeenkomsten met betrekking tot de afname     met betrekking tot de afname of injectie op een     Onderscheid tussen huishoudelijke en niet-
                levering
1-110  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.7   §1     of injectie op een toegangspunt, moet minstens   toegangspunt, moet minstens zestig kalenderdagen     huishoudelijke klanten (hierdoor opgesplist in 2
                residentiële
                                   dertig kalenderdagen vooraf door de leverancier   vooraf door de leverancier aan de            paar artikels: artikels 1.2.7. en 1.2.8 (opzegging
                afnemer
                                   aan de distributienetbeheerder gemeld worden.    distributienetbeheerder gemeld worden.          contract residentiële afnemers) en artikels 1.2.8bis
                                                                                          en artikel 1.2.8ter (opzegging contract niet-
                                                                                          residentële afnemer)
                                                             §3 De distributienetbeheerder neemt binnen tien
                                   §3 De distributienetbeheerder neemt binnen tien
                                                             werkdagen na ontvangst van het bericht contact op
                                   werkdagen contact op met de
                                                             met de distributienetgebruiker. Hierbij wijst hij hem
                                   distributienetgebruiker. Hierbij wijst hij hem op
                                                             op zijn plicht om een leverancier aan te wijzen op het
                                   zijn plicht om een leverancier aan te wijzen op                               Maxibesluit art. 8 § 3
                opzegging                                         toegangspunt en dat met die leverancier te regelen
                                   het toegangspunt en dat met die leverancier te                                meterstanden moeten gekend zijn, cfr. 6 § van het
                levering                                         uiterlijk 8 kalenderdagen vóór het einde van de
1-111  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.7   §3     regelen binnen tien kalenderdagen. De                                    artikel
                residentiële                                       opzegtermijn. De distributienetbeheerder meldt
                                   distributienetbeheerder meldt eveneens de                                  DNB moet meterkaartje opsturen naar
                afnemer                                          eveneens de mogelijke gevolgen als de afnemer niet
                                   mogelijke gevolgen als de afnemer niet zou                                  netgebruiker
                                                             zou reageren. Naargelang van de beschikbare
                                   reageren. Naargelang van de beschikbare
                                                             gegevens neemt hij telefonisch of per brief contact
                                   gegevens neemt hij telefonisch of per brief
                                                             op. De distributienetbeheerder verstuurt een
                                   contact op.
                                                             meteropnamekaart naar de distributienetgebruiker.

                opzegging
                levering
1-112  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.7   §4     Tot zeven kalenderdagen               Tot acht kalenderdagen                  maxibesluit (frozen period)
                residentiële
                afnemer

                opzegging
                levering
1-113  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.7   §6     uiterlijk tien werkdagen              uiterlijk dertig kalenderdagen              maxibesluit art. 9 § 2
                residentiële
                afnemer

                                   Een nieuwe leverancier kan zich steeds melden    Een nieuwe leverancier kan zich steeds melden voor
                opzegging               voor een toegangspunt waarop een andere       een toegangspunt waarop een andere leverancier zijn
                levering               leverancier zijn contractuele overeenkomst     contractuele overeenkomst beëindigt in de periode
1-114  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.8   §1                                                         Tekstverduidelijking
                residentieële             beëindigt in de periode dat een annulering     dat een annulering mogelijk is tot 8 kalenderdagen
                afnemer                mogelijk is zoals beschreven in artikel       voor de door de leverancier aangevraagde einddatum
                                   IV.1.2.7§4.                     voor de levering.
                opzegging
                levering               Hij brengt de leverancier van zijn beslissing op  Hij brengt de nieuwe leverancier op de hoogte van
1-116  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.8   §2                                                            Tekstverduidelijking
                residentiële             de hoogte.                     zijn beslissing.
                afnemer
                opzegging
                levering
1-118  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.8   § 6 en 7  uiterlijk tien werkdagen              uiterlijk dertig kalenderdagen              Zelfde termijn als gewijzigde artikel 1.2.7. § 6
                residentiële
                afnemer
                opzegging                                         Als er geen leverancierswissel heeft plaatsgevonden
                levering                                         op de door de leverancier aangevraagde einddatum
1-117  E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.8   nieuwe §8                                                        Verduidelijking regeling
                residentiële                                       voor de levering, start de distibutienetbeheerder de
                afnemer                                          leveringen.
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                   Opzegging contract door leverancier bij niet
                                                                   residentiële klanten .
                                                                   §1 De beëindiging van de contractuele
                                                                   overeenkomsten met betrekking tot de afname of
                                                                   injectie op een toegangspunt, moet minstens dertig
                                                                   kalenderdagen vooraf door de leverancier aan de
                                                                   distributienetbeheerder gemeld worden.
                                                                   §2 Binnen 48 uur na ontvangst van de melding
                                                                   beoordeelt de distributienetbeheerder conform de
                    opzegging                                           handleiding voor informatie-uitwisseling of de
                    levering niet-       nieuwe §1-                            melding aanvaard of verworpen wordt. Hij brengt de
1-114  E+G     TOEGANGSCODE IV          1.2.8bis                                   leverancier van die beslissing op de hoogte.
                    residentiële        §3
                    afnemer                                            §3 De distributienetbeheerder neemt binnen tien
                                                                   werkdagen contact op met de distributienetgebruiker.
                                                                   Hierbij wijst hij hem op zijn plicht om een leverancier
                                                                   aan te wijzen op het toegangspunt en dat met die
                                                                   leverancier te regelen uiterlijk 10 kalenderdagen vóór
                                                                   het einde van de opzegtermijn. De
                                                                   distributienetbeheerder meldt eveneens de mogelijke
                                                                   gevolgen als de afnemer niet zou reageren.
                                                                   Naargelang van de beschikbare gegevens neemt hij
                                                                   telefonisch of per brief contact op.
                                                                   §4 Tot zeven kalenderdagen voor de door de
                                                                   leverancier aangevraagde einddatum voor de levering
                                                                   kan die geannuleerd worden door de aanvragende
                                                                   leverancier.
                                                                   §5 De levering aan het toegangspunt door de
                                                                   leverancier wordt stopgezet om 0u00 op de door de
                    opzegging
                                                                   leverancier gevraagde datum. De
                    levering niet-       nieuwe §4-
1-114  E+G     TOEGANGSCODE IV          1.2.8bis                                   distributienetbeheerder registreert dat in zijn
                    residentiële        §6
                                                                   toegangsregister.
                    afnemer
                                                                   §6 Uiterlijk tien werkdagen na het beëindigen van de
                                                                   levering stelt de distributienetbeheerder, conform de
                                                                   handleiding voor informatie-uitwisseling, de
                                                                   eindmeterstanden en de daaruit afgeleide afname of
                                                                   injectie vanaf de voorgaande meteropname van het
                                                                   toegangspunt ter beschikking van de leverancier.
                                                                   §1 Een nieuwe leverancier kan zich steeds melden
                                                                   voor een toegangspunt waarop een andere
                                                                   leverancier zijn contractuele overeenkomst beëindigt
                                                                   in de periode dat een annulering mogelijk is tot 7
                                                                   kalenderdagen voor de door de leverancier
                                                                   aangevraagde einddatum voor de levering.
                                                                   §2 Binnen 48 uur na die melding beoordeelt de
                                                                   distributienetbeheerder conform de handleiding voor
                                                                   informatie-uitwisseling of de leverancierswissel
                                                                   aanvaard of verworpen wordt. Hij brengt de nieuwe
                                                                   leverancier van zijn beslissing op de hoogte. Indien
                                                                   van toepassing, wordt de huidige leverancier
                    opzegging                                           gelijktijdig op de hoogte gebracht van de annulering
                    levering niet-          nieuw                            van zijn lopende aanvraag.
 1-115     E+G  TOEGANGSCODE IV          1.2.8ter                                   §3 De nieuwe leverancier neemt de levering op het
                    residentiële           artikel
                    afnemer                                            toegangspunt over om 0u00 op de datum waarop de
                                                                   huidige leverancier heeft aangevraagd te stoppen
                                                                   met leveren. De leverancierswissel wordt gelijktijdig
                                                                   doorgevoerd door de distributienetbeheerder in zijn
                                                                   toegangsregister.
                                                                   §4 Vijf kalenderdagen voor het ingaan van de
                                                                   leverancierswissel stelt de distributienetbeheerder,
                                                                   conform de handleiding voor informatie-uitwisseling,
                                                                   de stamgegevens en het standaard jaar- of
                                                                   maandverbruik van het toegangspunt ter beschikking
                                                                   van de nieuwe leverancier.
                                                                   §5 Uiterlijk tien werkdagen na het ingaan van de
                                                                   wissel stelt de distributienetbeheerder, conform de
                                                                   handleiding voor informatie-uitwisseling, de
                                                                   ...hij brengt de verzender van de beslissing op de
1-119  E+G     TOEGANGSCODE IV  Mystery switch 1.2.9    § 3 en 4    Hij brengt de verzender op de hoogte.       hoogte alsook de andere betrokken leverancier"    Tekstverduidelijking
                                                                   + § 4 wissen

1-120  E+G     TOEGANGSCODE IV  Mystery switch 1.2.9    §15      vijftien werkdagen                 tien werkdagen                      15 dagen is te lang

                    Wijziging
1-121  E+G     TOEGANGSCODE IV         1.2.10    §1       NACE-code                     ondernemingsnummer
                    klantgegevens
                                                                   Toevoegen: als de wijziging gepaard gaat met een
                                                                   opname van meterstanden, stelt de
                                                                                                Bij een vervanging van een deel van of een
                                                                   distributienetbeheerder ten laatste tien werkdagen na
                    wijziging                                                                        volledige meetinrichting, moeten de oude en
1-124  E+G     TOEGANGSCODE IV        1.2.11                                      deze meteropname de bekomen meterstanden en de
                    stamgegevens                                                                      nieuwe meterstanden doorgegeven worden aan de
                                                                   daaruit afgeleide afname of injectie vanaf de
                                                                                                leverancier
                                                                   voorgaande meteropname ter beschikking van de
                                                                   leverancier op het toegangspunt.
                                         Voor toegangspunten met jaarlijkse
                    wijziging                                           Voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname
1-125  E+G     TOEGANGSCODE IV        1.2.11     §2       meteropname wordt vanaf 1 januari 2008 een                                  Melding 1 januari 2008 is overbodig geworden
                    stamgegevens                                         wordt een eventuele wijziging van opnamemaand …
                                         eventuele wijziging van opnamemaand …
                                         Elke wijziging in de informatie over een
                                         toegangspunt dat bijgehouden wordt in het     Elke wijziging in de informatie over een toegangspunt
                                         toegangsregister zoals beschreven in Artikel    dat bijgehouden wordt in het toegangsregister zoals
                                                                                                Te melden via Masterdata 2 maand voor de oude
                                         IV.1.1.3§1, wordt doorgevoerd in het        beschreven in Artikel IV.1.1.3§1, wordt doorgevoerd
                    wijziging                                                                        of nieuwe opname datum, afhankelijk van wie het
1-126  E+G     TOEGANGSCODE IV        1.2.11     §1       toegangsregister en gecommuniceerd aan de     in het toegangsregister en gecommuniceerd aan de
                    stamgegevens                                                                      “vroegste” (als men de nieuwe en de huidige
                                         leverancier op het toegangspunt binnen tien    leverancier op het toegangspunt binnen twee
                                                                                                opnameperiode datum vergelijkt) is.
                                         werkdagen nadat de distributienetbeheerder op   maanden voor de oude of nieuwe opname datum,
                                         de hoogte werd gebracht van de wijziging of zelf  afhankelijk van welke datum eerst valt.
                                         die wijzigingen heeft aangebracht.
                                         de aanvaarding of verwerping van dat bericht
1-127  E+G     TOEGANGSCODE IV  rectificatie   1.2.12   §2                                §2, bullet 2, aanvaarding of verwerping binnen 48u … Uniformiteit met de overige scenario's
                                         binnen twee kalenderdagen na ontvangst.
                                         De handleiding voor informatie-uitwisseling
1-128  E+G     TOEGANGSCODE IV          1.2.13                                    schrappen "UMIG"                     conform de rest van TRD
                                         (UMIG) ….
                                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                          het gaat over een "aangekondigde wijziging"; deze
                                                                                          kan dus niet opgezegd worden (opzeggen vindt
1-129  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.2.13         bij het opzeggen van een aangekondigde        de modaliteiten bij het annuleren van …          enkel plaats bij iets wat al lopende is) maar enkel
                                                                                          geannuleerd worden. Annulatie is dus het enige
                                                                                          correcte woord
1-130  E+G  TOEGANGSCODE IV         1.3.5         NACE-code                      ondernemingsnummer
1-131  E+G  TOEGANGSCODE IV         2.2.3    § 1 en 2  btw-nummer                      ondernemingsnummer
                                   .. Kan de DNB in het toegangsreglement
                                                             … moet de DNB in het toegangsreglement voorzien in "moet" ipv "kan" en niet enkel forfaitaire
                                   voorzien in een regeling van forfaitaire
1-132  E+G  TOEGANGSCODE IV         2.2.7    §3                               een regeling van (forfaitaire) schadeloosstelling schadevergoeding mogelijk te bedingen: integrale
                                   schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen
                                                             ingeval hij zijn verplichtingen niet nakomt    schadevergoeding is ook mogelijk.
                                   niet nakomt
1-134  E+G  TOEGANGSCODE IV         2.3.3    * 1 en 2  btw-nummer                      ondernemingsnummer
1-135  E+G  TOEGANGSCODE IV         2.3.7    * 4 en 6  btw-nummer                      ondernemingsnummer
                                   .. Kan de DNB in het toegangsreglement        … moet de DNB in het toegangsreglement of -
                                                                                          "moet" ipv "kan" en niet enkel mogelijkheid
                                   voorzien in een regeling van forfaitaire       contract voorzien in een regeling van (forfaitaire)
1-136  E+G  TOEGANGSCODE IV         2.3.7    §3                                                            forfaitaire schadevergoeding te bedingen:
                                   schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen  schadeloosstelling ingeval hij zijn verplichtingen niet
                                                                                          integrale schadevergoeding is ook mogelijk.
                                   niet nakomt                     nakomt
                                   een aansluitingscontract is afgesloten met de    Het aansluitingsreglement is onderschreven door de    Deze bepaling is zowel van toepassing op het
                       3.1.1
1-137  E+G  TOEGANGSCODE IV               eerste °  distributienetbeheerder voor de           distributienetgebruiker of een aansluitingscontract is  aansluitingsreglement als op het
                                   aansluiting in kwestie                afgesloten met de distributienetgebruiker…        aansluitingscontract

1-138  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.1.1    derde *  en de toegangshouder de distributienetgebruiker en de toegangshouder DIE de distributienetgebruiker Tekstverbetering
                                                                                        Zoals eerder reeds beschreven wordt een termijn
                                   Voor een toegangspunt op een spanning kleiner
                                                             Voor een toegangspunt op een spanning kleiner dan van maximaal 10 werkdagen gehanteerd voor het
                                   dan 30 kV meldt de distributienetbeheerder
                                                             30 kV meldt de distributienetbeheerder binnen tien  registreren van de genomen actie op het terrein,
                                   binnen twee werkdagen nadat het toegangspunt
                verhuis met                                        werkdagen nadat het toegangspunt buiten dienst    het verwittigen van leverancier (406) en het
                                   buiten dienst werd gesteld, conform de
                verzegelde                                        werd gesteld, conform de handleiding voor informatie- doorsturen van de informatie naar de beheerder
1-141  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.1.3    §4     handleiding voor informatie-uitwisseling, dat aan
                afgesloten                                        uitwisseling, dat aan de leverancier op het      van de meetgegevens.
                                   de leverancier op het toegangspunt. Dat bericht
                meter                                           toegangspunt. Dat bericht bevat eveneens de datum Voor de verwerking van de meetgegevens beschikt
                                   bevat eveneens de datum waarop het
                                                             waarop het toegangspunt daadwerkelijk buiten dienst de beheerder van de meetgegevens over Max 10
                                   toegangspunt daadwerkelijk buiten dienst werd
                                                             werd gesteld.                     werkdagen om deze te valideren en door te sturen
                                   gesteld.
                                                                                        naar de leverancier
                                                             verhuis met verzegelde afgesloten meter:       Zoals eerder reeds beschreven beschikt de
                verhuis met             verhuis met verzegelde afgesloten meter:
                                                             netbeheerder heeft 10 werkdagen na de         beheerder van de meetgegevens voor de
                verzegelde              netbeheerder heeft 10 werkdagen na buiten
1-142  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.1.3    §5                               notificatiedatum van de einde levering tijd om de   verwerking van de meetgegevens over maximum
                afgesloten              dienst stellen om de eindmeterstanden aan de
                                                             eindmeterstanden aan de leverancier te melden tijd 10 werkdagen om deze te valideren en door te
                meter                leverancier te meldentijd om dit te melden
                                                             om dit te melden                   sturen naar de leverancier (E11).
                                                                                        langere periode vereist voor regeling te nemen
1-144  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.2.1 §2        5 werkdagen                     10 werkdagen
                                                                                        door bedrijf
                                                                                        Termijn is voor bedrijven veel te kort om
                                                                                        stroomonderbreking te kunnen ondervangen. Ook
                                                                                        KMO's zitten immers op laagspanning, en zij
1-145  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.2.2 §2        2 werkdagen                                                kunnen in 2 werkdagen een geplande
                                                             NON-RES: 5 werkdagen
                                                                                        stroomonderbreking moeilijk opvangen (vb.
                                                             RES: 5 werkdagen
                                                                                        bakker, slager!, IT-bedrijf met draaiende servers,
                                                                                        …)
                                                             Besluit van de Vlaamse regering van 13 maart 2009
                                                             betreffende de sociale openbaredienstverplichtingen
1-146  E+G  TOEGANGSCODE IV         3.4.2    §2     BVR 31 januari 2003                                              aanpassing aan maxibesluit
                                                             in de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt


                                                                                          inleidend artikel meetcode zodat duidelijk wordt
                                   beschrijft rechten en plichten van de        "de meetcode beschrijft de toepasselijke regels met
1-148  E+G  MEETCODE V           1.1.1                                                                 weergegeven wat er beschreven wordt in de
                                   distributienetbeheerder en de andere partijen    betrekking tot: …"
                                                                                          meetcode
                                   Een gebouw dat nieuw aangesloten wordt op het
                                                             Een gebouw dat nieuw aangesloten wordt op het
                                   distributienet en dat bestemd is als woning voor
                                                             distributienet en dat bestemd is als woning voor
1-149  E+G  MEETCODE V           1.2.1    §2     natuurlijke personen, moet uitgerust zijn met                                 het aangepaste artikel moet in de toegangscode
                                                             natuurlijke personen, moet uitgerust zijn met een
                                   een individuele meetinrichting per
                                                             individueel toegangspunt per woongelegenheid.
                                   woongelegenheid.
                                   Onder de voorwaarden vermeld in afdeling
                                                             Onder de voorwaarden en volgens de procedure
1-150  E+G  MEETCODE V           1.2.1    §4     V.1.3.en volgens de procedure beschreven in                                  Tekstverbetering
                                                             beschreven in afrdeling V.1.3….
                                   afrdeling V.1.3….
                                                                                          Definitie privénet is geschrapt in afwachting van
1-151  E+G  MEETCODE V           1.2.1 § 3       privénet                       privaat net                        een volledig nieuwe regeling. "Privaat net" geeft
                                                                                          enkel aan dat het net in private handen is.
                                                            De meetgegevens voor de actieve energie, evenals
                                                            de allocatie- en reconciliatiegegevens, worden
                                                            uitgedrukt in kWh. De meetgegevens voor reactieve er is geen procedure vastgelegd voor dit "ter
                                   …reactieve energie worden uitgedrukt in kVArh
1-152  E   MEETCODE V           1.2.4                                  energie worden uitgedrukt in kVArh. Deze gegevens beschikking stellen" van reactieve energie, in
                                   ter beschikking gesteld van de betrokken partijen
                                                            worden ter beschikking gesteld van de betrokken     tegenstelling tot de actieve energie.
                                                            partijen zoals vastgelegd in Afdeling V.3.8 en Afdeling
                                                            V.3.9.
                                                                                          Eenzijdig aanstellen labo, op kosten van DNG, is
                                                                                          zeer verregaand. Zeker omdat er maar 1
                                   voor de vaststelling van het afgenomen   voor de vaststelling van het afgenomen vermogen          geaccrediteerd labo is. Monopolies leiden vaak tot
1-153  E   MEETCODE V           1.3.3         vermogen kan de DNB, een beroep doen op een kan de DNB, na overleg, een beroep doen op een           hogere kosten dan nodig.
                                   geaccrediteerd labo             geaccrediteerd labo                        Toch houden we het bij DNB, maar verduidelijken
                                                                                          we dat pas na overleg (met melding kosten)
                                                                                          overgegaan wordt tot aanstellen labo.
                                                                                          er is geen injectie in geval van forfaitair bepaalde
1-154  E   MEETCODE V           1.3.4         de elektriciteitsafname en injectie         de elektriciteitsafname van de installaties in kwestie…
                                                                                          afname
                                   De overeenkomst met betrekking tot de
                                                             De overeenkomst met betrekking tot de forfaitaire
                                   forfaitaire bepaling van het elektriciteitsafname
                                                             bepaling van de elektriciteitsafname moet
                                   moet toegevoegd worden aan het                                      deze aansluitingen zullen nooit op hoogspanning
                                                             opgenomen worden in een contract als aanvulling van
1-155  E   MEETCODE V           1.3.5         aansluitingscontract. In dit document kunnen                               zijn, dus geen sprake van aansluitingscontract. Wél
                                                             het aansluitingsreglement. In dit document kunnen
                                   eveneens aanvullende bepalingen over                                   aansluitingsreglement.
                                                             eveneens aanvullende bepalingen over levensduur en
                                   levensduur en slijtage van de installaties
                                                             slijtage van de installaties opgenomen worden.
                                   opgenomen worden.
                                                             de meterstanden moeten bij verwisselen van een      Door dit artikel in te voegen kunnen discussies
1-156  E+G  MEETCODE V           2.1.9    nieuw                              meter zowel door de klant als door de DNB ter       over welke de meterstanden waren bij
                                                             plaatse genoteerd en getekend worden           metervervanging, vermeden worden
                                   "geldende Belgische en internationale normen en
1-157  E   MEETCODE V           2.3.1                                 "voor zover geen andere regelgeving terzake geldt"
                                   reglementeringen"
                                                                                             b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS

                                                    2e paragraaf invoegen:
                                                    "De nauwkeurigheid van de elektrische
                                                    meetapparatuur waarvan de meetresultaten worden
                                                    gebruikt voor de berekening van het aantal toe te
                                                                                Het inschrijven van deze bepaling in het TRDE
                                                    kennen groenestroom- en/of
                                                                                maakt duidelijk dat productiemeters steeds moeten
                                                    warmtekrachtcertificaten (in uitvoering van de
                                                                                voldoen aan de nauwkeurigheidsvereisten
1-158  E   MEETCODE V  2.3.1.                                   besluiten van de Vlaamse regering van 5 maart 2004
                                                                                opgenomen in het TRDE om in aanmerking te
                                                    inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit
                                                                                komen voor groenestroom- en of
                                                    hernieuwbare energiebronnen en van 7 juli 2006
                                                                                warmtekrachtcertificaten
                                                    inzake de bevordering van de elektriciteitsopwekking
                                                    in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties) moet
                                                    voldoen aan de voorschriften vermeld in bijlage III:
                                                    "Nauwkeurigheidsvereisten voor de meetinrichting".

                                                                                Recht op compenserende teller:
                                                                                o Verder verduidelijken dat de productie(<10kW)
                                                                                enkel kan gebruikt worden om het verbruik te
                                                                                compenseren en niet om te injecteren op het net
                                                    Voor productie-installaties met een maximaal AC-    zodat bijgevolg een ‘negatief verbruik’ niet
                         Voor productie-installaties met een maximaal     vermogen van 10 kW moet op verzoek van de        toegelaten wordt en op nul mag gezet worden.
                         vermogen van 10 kW moet op verzoek van de      distributienetgebruiker en op kosten van de
                         distributienetgebruiker en op kosten van de     distributienetbeheerder de meetinstallatie op zo'n   o Verder verduidelijken dat de compensatie van
                         distributienetbeheerder de meetinstallatie op zo'n  wijze aangepast worden, dat de elektrische productie  het verbruik enkel kan in de tariefperiode waarin
                         wijze aangepast worden, dat de elektrische      van de installatie die geïnjecteerd wordt op het    de productie gebeurt.
1-159  E   MEETCODE V  2.4.2   §1
                         productie van de installatie die geïnjecteerd    distributienet, in rekening gebracht kan worden van
                         wordt op het distributienet, in mindering      de gemeten afname van de distributienetgebruiker    o Verduidelijken dat grens van 10 kW, waaronder
                         gebracht kan worden van de gemeten afname      (compensatie van afname en injectie). Dit in rekening  een terugdraaiende teller is toegelaten, voor
                         van de distributienetgebruiker (compensatie van   brengen gebeurt per tariefperiode en maximum ten    zonnepanelen betrekking heeft op het maximaal
                         afname en injectie).                 belope van de afname."                 AC-vermogen na de omvormers.

                                                                                In het toegangsregister van de DNB’s zou moeten
                                                                                worden opgenomen of er een productie-installatie
                                                                                op het toegangspunt aanwezig is, en deze info
                                                                                moet gelinkt worden met de facturatie.
                                                    … met uitlezing van de productie minstens op
1-160  E   MEETCODE V  2.4.2   §2     …met registratie vd productie op maandbasis                                 Tekstverbetering
                                                    maandbasis
                                                    Voor installaties voor productie van elektriciteit uit
                                                    zonne-energie in dienst genomen vanaf 1 september
                                                                               probleem fraude en verwerking van zonne-energie
1-161  E   MEETCODE V  2.4.3   nieuwe §3                            2010 moet de meetinrichting op een zichtbare plaats
                                                                               productiecijfers
                                                    in de buurt van de verbruiksteller van de
                                                    netbeheerder geplaatst worden.
                         (eerste puntje) "het aansturen van
                                                    het aansturen van meetinrichtingen voor meervoudig
1-162  E   MEETCODE V  2.5.2         meetinrichtingen voor dubbel en drievoudig                               "meervoudig" is catch-all woord
                                                    tarief
                         tarief"
              afdeling                                                          De delen van deze afdeling die nu opgenomen zijn
1-163  E+G  MEETCODE V
              2.6.                                                            in het maxibesluit, worden geschrapt
                                                                            Als er een handleiding voor het uitlezen van de
                                                toevoegen "Deze gebruiksaanwijzing moet zowel een
                                                                            meter, zowel wanneer deze geactiveerd is, als
                                                handleiding bevatten voor het gebruik van een
                                                                            wanneer deze gedesactiveerd is, aangevraagd kan
1-164  E+G  MEETCODE V  2.6.2   §3                            budgetmeter als deze geactiveerd is als voor het
                                                                            worden, kan er tegemoet gekomen worden aan de
                                                uitlezen van deze meter in geval van een
                                                                            problemen bij meteruitlezing van
                                                gedesactiveerde budgetmeter"
                                                                            ge(des)activeerde budgetmeters
                                                 Een fout bij de meting wordt als significant
                                                beschouwd als ze groter is dan toegestaan krachtens
1-166  E+G        2.7.4         een fout in een meetgegeven
                                                de toepasbare nauwkeurigheidsvereisten conform
                                                Afdeling V.2.3.
                                                als de controle, vermeld in art. V.2.7.5, uitwijst dat
                                                een significante fout veroorzaakt wordt door een
                                                fout, een defect of een onnauwkeurigheid in de
                                                meetinrichting of een onderdeel ervan, waarvoor de
1-165  E+G  MEETCODE V  2.7.5                                DNB verantwoordelijk is, zorgt de DNB ervoor dat de Tekstverduidelijking
                                                fout wordt verholpen, een ijking wordt uitgevoerd, of
                                                de meter wordt vervangen binnen tien werkdagen,
                                                behoudens uitzonderlijke omstandigheden,
                                                gemotiveerd door de DNB.
                         … die betrekking hebben op toegangspunten van                            het betreft een overgangsmaatregel; nu geen nut
1-167  E+G  MEETCODE V  3.1.2                                dit gedeelte schrappen
                         een bestaande aansluiting op 1 juli 2002…                              meer
                         … die betrekking hebben op toegangspunten van                            het betreft een overgangsmaatregel; nu geen nut
1-168  E+G  MEETCODE V  3.1.3.                                dit gedeelte schrappen
                         een bestaande aansluiting op 1 juli 2002…                              meer
                         met de vermelding van de datum waarop en de
1-169  E+G  MEETCODE V  3.1.5   §5                            …….. Het tijdstip waarop …..              vereenvoudiging van de tekst
                         uren waartussen
                         Vanaf 1 januari 2008 kan de
                         distributienetgebruiker verzoeken om die   De distributienetgebruiker kan verzoeken om die    het betreft een overgangsmaatregel; nu geen nut
1-170  E+G  MEETCODE V  3.1.5   §5
                         afspraak buiten de kantooruren te laten    afspraak buiten de kantooruren te laten plaatsvinden meer
                         plaatsvinden
                                                …….. Het tijdstip waarop …..volgens het besluit van
                                                de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 met
                                                                            vereenvoudiging van de tekst…….verwijzing
1-171  E+G  MEETCODE V  3.1.5   §8     over de datum waarop en de uren waartussen  betrekking tot de sociale
                                                                            aanpassen - maxibesluit
                                                openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakt
                                                elektriciteits- en aardgasmarkt
                         De afname of de injectie, bepaald volgens §1, §2
                                                                                Dit artikel is overbodig als in de gewijzigde versie
                         en §3, wordt door de distributienetbeheerder
1-172  E+G  MEETCODE V  3.1.5   §9                                                            van afdeling 3.5 toegevoegd wordt dat alle
                         gevalideerd overeenkomstig de procedure,
                                                                                meetgegevens gavalideerd worden.
                         beschreven in Afdeling V.3.5
                                                                                het is nuttig om ook na de termijnen, die voor KPI
                                                    De meterstanden worden bepaald in een periode die
                         De meterstanden worden bepaald in een                                    regeling gelden, toch nog de meterstanden te
                                                    loopt van tien werkdagen voor het begin van die
                         periode die loopt van tien werkdagen voor het                                bekomen.Deze paragraaf zou de mogelijkheid
                                                    maand tot tien werkdagen na het einde van die
1-173  E+G  MEETCODE V  3.1.5   §4     begin van die maand tot tien                                         moeten openlaten om alnog indexen te bekomen
                                                    maand. Na deze periode kunnen nog steeds
                         werkdagen na het einde van die maand.                                    na de gestelde termijnen van het TR en via door
                                                    meterstanden doorgegeven worden mits de
                                                                                de marktpartijen afgesproken acties, indien de
                                                    leverancier hiervan vooraf te informeren.
                                                                                leverancier hiervan op voorhand verwittigd is.
1-174  E   MEETCODE V  3.1.7                                  titel toevoegen: "klantencabines"             duidelijkheid
                                                  Op verzoek van de distributienetgebruiker of de
                         Op verzoek van de distributienetgebruiker of de
                                                  toegangshouder op een toegangspunt verschaft de
                         toegangshouder op een toegangspunt verschaft
1-175  E+G  MEETCODE V  3.1.7   §4                              distributienetbeheerder binnen de 10 werkdagen de     timing ontbreekt
                         de distributienetbeheerder de nodige inlichtingen
                                                  nodige inlichtingen voor de interpretatie van de
                         voor de interpretatie van de meetgegevens.
                                                  meetgegevens.


                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                het 15' maximumvermogen van een
                                                    toevoegen 4de bolletje: de piekvermogens van de
1-176  E   MEETCODE V  3.2.2         nieuw                                                    middenspanningsklant is het hoogste 15' maximum
                                                    voorbije twaalf maanden
                                                                                van de laatste 12 maanden.
                          De distributienetbeheerder is belast met het
                                                    De distributienetbeheerder is belast met het beheer
                         beheer van deze gegevens en deelt elke
1-177  E+G  MEETCODE V  3.2.7                                    van deze gegevens en deelt elke wijziging mee aan    "onverwijld" schrappen.
                         wijziging onverwijld mee aan de betrokken
                                                    de betrokken toegangshouder.
                         toegangshouder.
                         Op voorstel van de distributienetbeheerder en na
                         goedkeuring door de VREG kunnen in bepaalde
                         gevallen verliezen stroomopwaarts van het                                  VREG heeft dit nog nooit moeten toepassen.
1-178  E   MEETCODE V  3.5.1   §2                              Schrappen
                         toegangspunt en die betrekking hebben op de                                 Voorstel tot schrapping van deze paragraaf.
                         aansluiting van de distributienetgebruiker, in de
                         aanpassing worden meegerekend.
                         Als de distributienetbeheerder niet kan
                                                    Als de distributienetbeheerder niet kan beschikken   Vragen aan de sector: In welke gevallen zijn de
                         beschikken over de werkelijke meetgegevens of
                                                    over de werkelijke meetgegevens of als hij van     meetresultaten niet betrouwbaar? Houdt men
                         als hij van oordeel is dat de beschikbare
                                                    oordeel is, op basis van de validatieregels die de   rekening met de aanwezigheid van DP en
                         resultaten niet betrouwbaar of foutief zijn,
1-179  E+G  MEETCODE V  3.5.3   §1                                distributienetbeheerders gezamenlijk opstellen, dat   terugdraaiende tellers?
                         worden de meetresultaten in kwestie in het
                                                    de beschikbare resultaten niet betrouwbaar of foutief  Hoe bepaald de DNB de billijke waarden voor
                         validatieproces vervangen door waarden die de
                                                    zijn, worden de meetresultaten in kwestie in het    jaargelezen, maandgelezen en lastprofiel gemeten
                         distributienetbeheerder op basis van objectieve
                                                    validatieproces vervangen.               toegangspunten?
                         en niet-discriminerende criteria billijk acht.
                                                 De waarden waardoor de onbetrouwbare of foutieve
                                                 gegevens worden vervangen zijn de waarden die de
                         de onbetrouwbare of foutieve gegevens worden
                                                 uitkomst vormen van een van de volgende
1-180  E+G  MEETCODE V  3.5.3   §2     gecorrigeerd op basis van een of meer                                Tekstverduidelijking
                                                 schattingsprocedures waarbij de netbeheerder
                         schattingsprocedures, zoals:
                                                 onderstaande volgorde van schattingsprocedures
                                                 respecteert:
                         als de extra meteropname uitwijst dat de eerder als de extra meteropname uitwijst dat de opgenomen
                         verstrekte meetgegevens foutief waren; in het  of door de leverancier verstrekte meetgegevens
1-181  E+G  MEETCODE V  3.5.4
                         andere geval worden de kosten gedragen door   foutief waren; in het andere geval worden de kosten Verduidelijken dat het niet om geschatte gegevens
                         de aanvrager gedragen.             gedragen door de aanvrager.             kan gaan.
                                                    De methodiek van de schatting wordt gedetailleerd
                         de DNBs publiceren gemeenschappelijk een
                                                    beschreven in een handleiding (Utility Market
1-182  E+G  MEETCODE V  V.3.6.1.  §2     gedetailleerde beschrijving van de methodiek                               Tekstverduidelijking
                                                    Implementation Guide of UMIG), die ter kennisgeving
                         van de schatting
                                                    en commentaar aan de VREG wordt voorgelegd.
                                                  In de volgende gevallen mag een meterstand of
                         In de volgende gevallen mag een meterstand of                                enkel de netbeheerder mag overgaan tot
                                                  afname of injectie geschat worden door de
1-183  E+G  MEETCODE V  3.6.2         afname of injectie geschat worden                                      schatting. Leveranciers moeten zich baseren op
                                                  netbeheerder overeenkomstig de bepalingen in artikel
                         overeenkomstig de bepalingen in artikel V.3.6.1.                               gegevens netbeheerder voor facturatie
                                                  V.3.6.1.
                                                  • als de meteropnamekaart niet "onbezorgd"
                         • als de meteropnamekaart niet onbezorgd     teruggestuurd werd en een netgebruiker niet tijdig     onbezorgd' tussen aanhalingstekens. Hierdoor
                         teruggestuurd werd en een netgebruiker niet   reageert op de hem toegestuurde               duidelijker wat er bedoeld wordt
1-184  E+G  MEETCODE V  3.6.2   1e bolletje
                         tijdig reageert op de hem toegestuurde      meteropnamekaart;
                         meteropnamekaart;

                         Als werd vastgesteld dat meetgegevens van een
                                                    Als werd vastgesteld dat meetgegevens van een
                         toegangspunt gedurende een bepaalde periode
                                                    toegangspunt gedurende een bepaalde periode     "niet of" schrappen. Bij niet-verwerking kan men
1-185  E+G  MEETCODE V  3.6.2   3e bolletje niet of incorrect werden verwerkt en ter
                                                    incorrect werden verwerkt en ter beschikking gesteld niet gewoon overgaan tot schatting.
                         beschikking gesteld door de
                                                    door de distributienetbeheerder.
                         distributienetbeheerder
                         • als werd vastgesteld dat een
                                                    • als werd vastgesteld dat een distributienetgebruiker
                         distributienetgebruiker gedurende een bepaalde                               bij fraude kan er nog wel steeds een deel
                                                    gedurende een bepaalde periode onrechtmatig
1-186  E+G  MEETCODE V  3.6.2   4e bolletje periode onrechtmatig elektriciteit afnam van het                              geregistreerd worden, ook in dit geval moet
                                                    elektriciteit afnam van het distributienet zonder dat
                         distributienet zonder dat dit geregistreerd werd                              natuurlijk schatting toegelaten zijn
                                                    dit of slechts gedeeltelijk
                         door een meetinrichting.....
1-187  E+G  MEETCODE V  3.6.4                                    ...geregistreerd werd door een meetinrichting.....   Tekstverduidelijking

                         De distributienetbeheerder is verantwoordelijk
                                                    De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor
                         voor de uitvoering van de reconciliatieberekening
                                                    de uitvoering van de reconciliatieberekening over de
                         over de toegangspunten in zijn distributienet. Die
                                                    toegangspunten in zijn distributienet. De
                         berekeningen worden maandelijks uitgevoerd op
                                                    berekeningen over de maand en over de voorgaande
1-188  E+G  MEETCODE V  3.6.5   §2     basis van de historiek van het toegangsregister                              Aanpassen methodiek maandelijkse reconciliatie
                                                    15 maanden worden maandelijks ten laatste zes
                         over de voorgaande maand, die op dat moment
                                                    maand na de maand uitgevoerd op basis van de
                         bekend is, op voorwaarde dat alle processen op
                                                    historiek van het toegangsregister over de
                         het toegangsregister correct uitgevoerd werden
                                                    voorgaande maanden,
                         of worden door de distributienetbeheerder

                         De eindreconciliatie van een maand gebeurt
                                                    Bij de eindreconciliatie van een maand wordt de
                         uiterlijk vijftien maanden na die maand. Daarbij
                                                    restterm van die maand vastgesteld. Die restterm
                         wordt de restterm van die maand vastgesteld.
                                                    komt in principe voor rekening van de
1-189  E+G  MEETCODE V  3.6.6   §1     Die restterm komt in principe voor rekening van                               Aanpassen methodiek eindreconciliatie
                                                    distributienetbeheerder. De VREG legt de
                         de distributienetbeheerder. De VREG legt de
                                                    gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de
                         gedetailleerde beschrijving van de methodiek
                                                    eindreconciliatie vast.
                         van de eindreconciliatie vast.
                         De distributienetbeheerder is verantwoordelijk
                                                    De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor
                         voor de uitvoering van de
                                                    de uitvoering van de eindreconciliatieberekening over
                         eindreconciliatieberekening over de
                                                    de toegangspunten in zijn distributienet. De
                         toegangspunten in zijn distributienet. Die
                                                    voorlopige berekeningen worden uiterlijk 32 maanden
                         berekeningen worden uiterlijk 15 maanden na de
                                                    na de betrokken maand uitgevoerd op basis van de
1-190  E+G  MEETCODE V  3.6.6   §2     betrokken maand uitgevoerd op basis van de                                 Aanpassen methodiek eindreconciliatie
                                                    historiek van het toegangsregister over die maanden.
                         historiek van het toegangsregister over die
                                                    De definitieve berekeningen worden uiterlijk 37
                         maand die op dat moment bekend is, op
                                                    maanden na de betrokken maand uitgevoerd op basis
                         voorwaarde dat alle processen op het
                                                    van de historiek van het toegangsregister over die
                         toegangsregister correct uitgevoerd werden of
                                                    maanden
                         worden door de distributienetbeheerder.
                         De distributienetbeheerder stelt aan de
                         leverancier op elke werkdag de niet-gevalideerde
                         meetgegevens op kwartierbasis per
                         toegangspunt van de voorgaande werkdag en de
1-191  E+G  MEETCODE V  3.8.1   §1                                per elementaire periode zoals bepaald in V.1.2.3    elementaire periode eenmalig bepaald in V 1.2.3
                         eventueel tussenliggende dagen ter beschikking
                         voor de toegangspunten waarop hij energie
                         levert of injecteert en die voorzien zijn van een
                         automatische meteruitlezing.
1-192  E         3.8.1   §2     Ten minste voor 95%..                Ten minste voor 97,5%..                 afstemming met toegangsreglement
                         In afwijking van Artikel I.2.1.1 kan die informatie- In afwijking van Artikel I.2.2. kan die informatie-
1-193  E   MEETCODE V  3.8.1         uitwisseling in overleg met de producent volgens uitwisseling in overleg met de producent volgens een foute verwijzing
                         een ander protocol gebeuren.             ander protocol gebeuren.


                                                                                   b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                                                     b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
                                                      De distributienetbeheerder stelt aan de
                            De distributienetbeheerder stelt aan de
                                                      evenwichtsverantwoordelijke op elke werkdag voor
                            evenwichtsverantwoordelijke op elke werkdag
                                                      de voorgaande werkdag en de eventueel
                            voor de voorgaande werkdag en de eventueel
                                                      tussenliggende dagen, de niet-gevalideerde
                            tussenliggende dagen, de niet-gevalideerde
                                                      meetgegevens per elementaire periode zoals bepaald
1-194  E+G  MEETCODE V     3.8.3      §1  meetgegevens op kwartierbasis in                                    verduidelijking
                                                      in artikel V.1.2.3 in geaggregeerde vorm per
                            geaggregeerde vorm per toegangshouder ter
                                                      toegangshouder ter beschikking, en deelt de
                            beschikking, en deelt de geaggregeerde
                                                      geaggregeerde gegevens per
                            gegevens per evenwichtsverantwoordelijke
                                                      evenwichtsverantwoordelijke gelijktijdig mee aan de
                            gelijktijdig mee aan de transmissienetbeheerder.
                                                      transmissienetbeheerder.
                            De meetgegevens, vermeld in Artikel V.3.8.3,    De meetgegevens, vermeld in dit artikel, hebben
1-195  E   MEETCODE V     3.8.3      §3                                                        correcter, want het gaat om het zelfde artikel
                            hebben alleen betrekking op de actieve energie.  alleen betrekking op de actieve energie.
                 Nieuw                                                            In navolging van de herschrijving van artikel
                                                      Na ontvangst van de meetgegevens voor een
                 artikel                                                           V.3.11.4 wordt dit artikel toegevoegd om zo
                                                      toegangspunt moet de leverancier binnen een termijn
1-196  E+G  MEETCODE V     invoegen                                                           tegemoet te komen aan de problemen die
                                                      van 6 weken een factuur opmaken en deze
                 in Afdeling                                                         ondervonden worden bij 'rechtzetting' van
                                                      overmaken aan de distributienetgebruiker.
                 3.8 en 3.9                                                          meetgegevens
                                                      voor productie-installaties met injectiemeter/-punt
1-198  E   MEETCODE V     3.9.1      §3  voor productie-installaties…
                                                      worden…
                 3.9.3 tot                                Consultatie: moeten deze artikels aangepast worden Vraagt MIG4.02 een aanpassing van de
1-199  E+G  MEETCODE V
                 3.9.5                                  ?                          beschrijving van de allocatiegegevens?
                            Uiterlijk op de twintigste werkdag van de
                            volgende maand stelt de distributienetbeheerder   Vanaf april 2010: Uiterlijk op de laatste dag van de
                            de reconciliatiegegevens ter beschikking van de  zesde maand na de maand, stelt de
1-200  E+G  MEETCODE V     3.9.6         leverancier voor de toegangspunten zonder     distributienetbeheerder de reconcilatiegegevens van   Aanpassen methodiek maandelijkse reconciliatie
                            registratie van het verbruiksprofiel waarop hij  die maand en de vorige 15 maanden ter beschikking
                            energie levert of injecteert en die in die maand  van de leverancier.
                            werden opgenomen.
                                                      Vanaf april 2010: Uiterlijk op de laatste dag van de
                            Een globaal overzicht van de resultaten van de
                                                      32ste maand na de maand, stelt de
                            eindreconciliatie van een maand, beschreven in
                                                      distributienetbeheerder de voorlopige
                            Artikel V.3.6.6, met daarin minstens de totaal
                                                      eindreconcilatiegegevens van die maand ter
                            geïnjecteerde energie op het distributienet, de
                                                      beschikking van de leverancier.
1-201  E+G  MEETCODE V     3.9.7         totaal afgenomen energie op het distributienet                              Aanpassen methodiek eindreconciliatie
                                                      Uiterlijk op de laatste dag van de 37ste maand na de
                            en de overblijvende restterm van die maand,
                                                      maand, stelt de distributienetbeheerder de definitieve
                            worden samen met een korte verklarende nota
                                                      eindreconcilatiegegevens van die maand ter
                            aan de VREG bezorgd vóór het einde van de
                                                      beschikking van de leverancier.
                            vijftiende maand na die maand.
1-202  E+G  MEETCODE V     3.10.1     §2  tien werkdagen                   vijftien werkdagen                 UMIG
1-203  E+G  MEETCODE V     3.10.1      §3  … een ander protocol opleggen                                     welk protocol?
1-204  E+G  MEETCODE V     3.11.3     §6  en Artikel V.3.1.6, waarbij de geschatte      en Artikel V.3.1.6 waarbij de geschatte       Tekstverbetering
                                                      Wanneer een distributienetbeheerder overgaat tot
                                                      een rechtzetting van meetgegevens of de inbreng van
                                                      meetgegevens voor een toegangspunt waar in het
                                                      verleden geen meetgegevens beschikbaar waren
                                                      (spontaan, op vraag van een leverancier of een
                                                      distributienetgebruiker) moet hij zich houden aan
                                                      volgende voorwaarden:

                                                      • De rechtzetting of inbreng kan, behoudens kwade
                            Behoudens kwade trouw kan een rechtzetting     trouw, maximaal plaatsvinden voor een periode van 2   Dit artikel wordt herschreven om te verduidelijken
                            van de meetgegevens en de daaruit         jaar voorafgaand aan de laatste meteropname;       wanneer een 'rechtzetting' van meetgegevens
1-207  E+G  MEETCODE V     3.11.4        voortvloeiende facturatie alleen betrekking    • Een inbreng van meterstanden in het nadeel van de   mogelijk is om zo tegemoet te komen aan de
                            hebben op een periode van maximaal twee jaar    distributienetgebruiker is beperkt tot een periode van  problemen die ondervonden worden bij
                            voor de laatste meteropname.            1 jaar voorafgaand aan de laatste meteropname;      'rechtzetting' van meetgegevens
                                                      • De rechtzetting of inbreng moet gedaan worden
                                                      volgens de schattingsregels zoals bepaald in Afdeling
                                                      V.3.6;
                                                      • De tarieven die gehanteerd worden voor de
                                                      facturatie van de rechtzetting of inbreng van deze
                                                      meetgegevens zijn de tarieven die gehanteerd
                                                      werden in de verbruiksperiode waarvan de
                                                      meetgegevens rechtgezet of ingebracht worden;
                                                      Hoewelrechtzetting of inbreng vanwordt voorzien in
                                                      • Deze in het toegangsreglement meetgegevens
1-208  E+G  MEETCODE V     3.11.5        Als in het toegangsreglmeent voorzien wordt in…                               niet "als" want het IS zo
                                                      een mogelijkheid…
                                                      regeling treffen mogelijkheid gebruik van
                                                      tweevoudige meter als enkelvoudige meter (nl.      Veel vragen van klanten hierover.
1-209  E   MEETCODE V           0
                                                      verschillende toepassing door Eandis (niet) en Infrax  Voorstel DNB's voor uniforme werkwijze?
                                                      (wel))
                                                      procedure voorstellen wat te doen in geval van      Door dit toe te voegen kunnen discussies over
1-210  E+G  MEETCODE V                                          metervervanging (vb. meterstanden laten aftekenen    welke de meterstanden waren bij
                                                      door beide partijen)                   metervervanging, vermeden worden
                                                                                  Concrete regels toevoegen voor correctere
                            De distributienetbeheerder zet de hoeveelheid
1-211  G   MEETCODE V     G V.1.2.1    §2                                                        omrekening (meer relevante waarde voor
                            gas om naar energie
                                                                                  temperatuur) vanaf 2010
       SAMENWERKINGSCODE
1-212  E             VI.1.1.3       II.2.                       II.2.2.8.                        Tekstverduidelijking
       VI
       SAMENWERKINGSCODE                                      … wordt bepaald door de technische rapporten
1-213  E             VI.1.1.5    §3                                                        Tekstverduidelijking
       VI                                              IEC61000-3-6 en 61000-3-7
                                                                                  begrip "elementaire periode" gebruiken zodat,
       SAMENWERKINGSCODE
1-214  E+G            VI.1.1.6       tijdsinterval                   elementaire periode                   wanneer de invulling van dit begrip wijzigt (in 1
       VI
                                                                                  artikel), het overal meteen aangepast is
                            Op diens gemotiveerd verzoek stelt de       de distributienetbeheerder stelt op het gemotiveerde
                            distributienetbeheerder verdere informatie over  verzoek van de netbeheerder aan wiens net hij
       SAMENWERKINGSCODE
1-215  E+G            VI.1.1.7    §2  het verwachte verbruiksprofiel per koppelpunt   gekoppeld is, de verdere informatie over het     Tekstverbetering
       VI
                            ter beschikking aan de netbeheerder aan wiens   verwachte verbruiksprofiel per koppelpunt ter
                            net hij gekoppeld is.               beschikking
                                                                                     b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS
b619a2d3-cdb6-4e62-b4e2-7d02e6362665.XLS

								
To top