Amerika kiest Barack Obama

Document Sample
Amerika kiest Barack Obama Powered By Docstoc
					deze week                                                                                              11 – 17 NOVEMBER 2008
4 Nieuws
                                                               Joran van der Sloot kwam dit weekend opnieuw in het nieuws. Dit keer omdat
                                                     G
                                              S T E L L I NE K
                                                    EE W
                                                               hij meisjes vanuit Thailand naar Nederland wilt halen. We hebben nu echt
                                               VA N D E Z           genoeg van hem. Wat vind jij? Laat het weten op www.dezeweek.nl/stellingen
Amerika kiest Barack Obama
Tekst: Liesbeth Vijfvinkel

Barack Obama is afgelopen                                                                             Wat vind jij?
woensdag gekozen tot 44ste
president van Amerika. Hij zal                                                                           Sharon (14):
één van de machtigste mensen                                                                            ‘Op tv heb ik wel
                                                                                          stukjes gezien van
van de wereld worden. Maar                                                                             de verkiezingen. Ook
waarom was juist deze verkie-                                                                           met vrienden praat ik
                                                                                          er soms over. Obama wil
zing zo bijzonder?                                                                                 mensen helpen die het moeilijk
                                                                                          hebben en hij wil stoppen met de
Een droom komt uit - Nadat hij                                                                           oorlog. Dat vinden we interessant.
hoorde dat hij de winnaar was van                                                                         Dat hij zwart is vind ik juist goed,
de verkiezingen, gaf Barack Obama                                                                         waarom niet?’
(47) een toespraak. Daarin sprak hij
over Anne Nixon-Cooper. De vrouw                                                                                   Cengiz
uit Atlanta is 106 jaar oud en ze heeft                                                                                (14):
afgelopen dinsdag voor het eerst van                                                                FOTO: ANP
                                                                                                     ‘Ik heb Obam
haar leven gestemd. Toen zij jong                          land. En doordat Obama mensen        Hij geeft de mensen weer het
                                                                                                                 F OTO’S: DA N I Ë L L E VA N D E R S C H A N S
                                                                                                     wel in de krant
was mocht ze niet stemmen. Ze was                          heel goed kan motiveren. Daarom       gevoel hoe geweldig het is om                    zien staan maar
namelijk een vrouw en ze was zwart.                         hebben dit jaar ook opvallend        Amerikaan te zijn.’                        eigenlijk weet ik er
Vroeger hadden zwarte mensen veel                          veel jongeren gestemd. Diederik:                                niet veel van. Het maakt voor mij niet
minder rechten dan blanken. Obama                          ‘Jongeren merken dat het niet goed Emotioneel - Veel mensen reageer-              uit of de president zwart is of blank,
zei: ‘Vanavond denk ik aan alles wat                        gaat, hun ouders raken misschien  den heel emotioneel op de verkiezing.            als hij maar goed is.’
zij meegemaakt heeft in haar leven’.                        hun baan kwijt. Ze vragen zich af: Niet alleen zwarten, maar ook blanken
Toen Obama geboren werd, was er
nog veel discriminatie. Het was toen
                                          is er later wel werk voor mij? Ze
                                          denken dat Obama hen kan helpen.’
                                                            huilden toen duidelijk was dat Obama
                                                            president werd. Diederik legt uit:               Geef je
voor velen een droom dat zwarten en
blanken gelijk zouden zijn. In 47 jaar is
                                                            ‘Amerika was onvolmaakt, de blanken
                                          Geitenhoeder - Volgens Diederik is schaamden zich erg voor het leed van
                                                                                           mening op
er dus veel veranderd. En Obama wil                         Barack Obama het grote voorbeeld de zwarten. Nu zijn ze een perfecter             www.dezeweek.nl
nog veel meer ‘change’.                               van ‘de Amerikaanse droom’. Hij  land, en daar zijn ze trots op.’
                                          zegt: ‘Obama is geboren als zoon
Recordaantal stemmers - 137                             van een arme geitenhoeder uit   Geen makkelijke taak - Diederik               WAT OBAMA IN IEDER GEVAL WIL
miljoen Amerikanen gingen vorige                          Kenia en nu is hij president.’ Dat denkt dat deze verkiezing heel              VERANDEREN: Ziektekostenverzekering
week naar de stembus. Dat aantal                          betekent dus dat iedere Amerikaan belangrijk is geweest. ‘Dit is absoluut           voor iedereen ✶ Leger terugtrekken uit
is nog nooit zo hoog geweest. Dat                          het ver kan schoppen, als je maar een verandering in de geschiedenis.             Irak ✶ Belastingverlaging voor lagere
komt volgens Amerikanist Diederik                          je best doet. Diederik: ‘Obama   Barack Obama zal het niet makkelijk            inkomens ✶ Recht op abortus ✶ Minder
Brink (26) doordat mensen genoeg                          straalt rust uit en luistert naar krijgen, maar ik denk zeker dat hij een                vaak de doodstraf
hadden van alle problemen in het                          mensen, dat geeft ze vertrouwen.  hele grote president kan worden.’                            Even bellen met... Patricia (15)
                            Tienermoeders.nl be-    meteen op dat de verhalen misschien     een vriendje en die wilde graag met      lief. Mijn oom en tante zorgen nu voor
                             staat dit jaar één jaar.  wel anders zijn dan de mijne, maar dat    me naar bed. Hij bleef maar zeuren en     mijn kindje als ik naar school ga. Ik zit in 4
                             Reden genoeg voor     het wel vaak op hetzelfde neerkomt.     uiteindelijk heb ik ermee ingestemd.      vmbo en wil graag mijn school afmaken.
                            Deze Week om met één    Iedere tienermoeder heeft het moei-     Ik was meteen zwanger. Tegen andere      Na schooltijd haal ik ‘r op en brengen we
                            van site addicts te bel-  lijk gehad, maar de verhalen eindigen    meisjes wil ik ook zeggen: laat je niet    samen onze tijd door. Ja, ik besef dat ik
                             len. Hoe vaak zit ze op  bijna allemaal positief.’          overhalen om seks te hebben.’         veel mazzel heb met mijn oom en tante.’
                              de site en wat heeft
                                ze eraan gehad?   Bespreek je jouw problemen met        Je was zwanger, hoe ging je daar-       Is je leven erg veranderd? ‘Het is uit
                                          anderen op de site? ‘Nee, dat vind ik    mee om? ‘Ik wist het wel, maar zat het     met mijn vriend en ik ga minder vaak
                                  Hoezo ben    niet fijn. Wel geef ik anderen advies als   heel erg te ontkennen. Dat heb ik vijf     uit. Ik ben nu vaker thuis. Soms is het
                                   je fan van   ze daar om vragen. Ik heb veel steun     maanden volgehouden. De enige aan       best lastig om niet meer je eigen leven
                                   tienermoe-   aan tienermoeders.nl omdat het me het    wie ik het verteld heb, was mijn beste     te kunnen leiden. En dat buikje, he?’
                                  ders.nl? ‘Ik  gevoel geeft dat ik niet enige ben. Dat ik  vriendin. Ik droeg wijde kleren; nie-
D I T I S N I E T PAT R I C I A . F O TO : i S TO C K
                                 vind het vooral  me niet hoef te schamen. En daarbij: het   mand merkte het aan me. Behalve mijn      Wat is jouw advies aan andere
                                 heel leuk om   voelt goed om anderen te helpen.’      buien, die vielen wel op. Dan zei mijn     tienermoeders? ‘Luister niet te veel
                                 verhalen van                          moeder: wat is er toch met je?’        naar wat anderen zeggen. Je kunt je
                                 anderen te    Wanneer ben je moeder geworden?                               school wél afmaken, je kunt wel geluk-
                                  lezen. Het   ‘Drie maanden geleden. Ik was veertien    Hoe reageerde je moeder uiteinde-       kig worden. Kijk maar naar mij! Ik heb
                                   viel me    toen ik zwanger bleek te zijn. Ik had    lijk? ‘Eerst wel boos. Maar daarna heel    gedaan wat mijn hart zei.’ (IS)