ZAKON - Skupstina Crne Gore by pengxuezhi

VIEWS: 0 PAGES: 40

									                                         PRIJEDLOG    ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAŠTITI AFRIČKO-
          EVROAZIJSKIH MIGRATORNIH
          PTICA MOČVARICA (AEWA)

                     Član 1

    Potvrđuje se Sporazum o zaštiti afričko-evroazijskih migratornih ptica močvarica
(AEWA), sačinjen 15. avgusta 1996. godine, u originalu na arapskom, engleskom,
francuskom i ruskom jeziku.

                     Član 2

    Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona u originalu na engleskom i u prevodu
na crnogorski jezik glasi:
AGREEMENT ON THE CONSERVATION           SPORAZUM O ZAŠTITI AFRIČKO-
OF AFRICAN-EURASIAN MIGRATORY           EVROAZIJSKIH MIGRATORNIH PTICA
WATERBIRDS                     MOČVARICA
THE CONTRACTING PARTIES,              UGOVORNE STRANE,

RECALLING that the Convention on the        PRISJEĆAJUĆI SE kako Konvencija o
Conservation of Migratory Species of Wild     zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz
Animals, 1979, encourages international      1979. podstiče međunarodnu saradnju na
cooperative action to conserve migratory      zaštiti migratornih vrsta;
species;

RECALLING further that the first meeting      PRISJEĆAJUĆI SE uz to, kako je prvi
of the Conference of the Parties to the      sastanak Konferencije ugovornih strana
Convention, held in Bonn in October        Konvencije održan u Bonu, u oktobru
1985, instructed the Secretariat of the      1985.   godine,  uputio  Sekretarijat
Convention to take appropriate measures      Konvencije    na    preduzimanje
to develop an Agreement on Western         odgovarajućih mjera za izradu Sporazuma
Palearctic Anatidae;                o   patkama   Anatidae   zapadnog
                          palearktika;

CONSIDERING that migratory waterbirds       SMATRAJUĆI kako migratorne ptice
constitute an important part of the global     močvarice čine važan dio globalne
biological diversity which, in keeping, with    biološke raznovrsnosti koju bi, u duhu
the spirit of the Convention on Biological     Konvencije o biološkoj raznovrsnosti iz
Diversity, 1992, and Agenda 21 should be      1992. i Agende 21, trebalo očuvati na
conserved for the benefit of present and      dobrobit sadašnjeg i budućih naraštaja;
future generations;

AWARE of the economic, social, cultural      SVJESNE    ekonomske,    društvene,
and recreational benefits accruing from      kulturne i rekreacijske koristi koju donosi
the taking of certain species of migratory     lov na određene vrste migratornih ptica
waterbirds and of the environmental,        močvarica, kao i prirodne, ekološke,
ecological, genetic, scientific, aesthetic,    genetičke, naučne, estetske, rekreacijske,
recreational, cultural, educational, social    kulturne,  obrazovne,   društvene  i
and economic values of waterbirds in        ekonomske vrijednosti ptica močvarica


                        1
general;                     uopšte;

CONVINCED that any taking of migratory      UVJERENE kako se svaki lov na
waterbirds must be conducted on a         migratorne ptice močvarice mora odvijati
sustainable basis, taking into account the    na održiv način, uzimajući u obzir stanje
conservation status of the species        zaštite posmatrane vrste na cijelom
concerned over their entire range as well     njenom području, kao i njene biološke
as their biological characteristics;       karakteristike;

CONSCIOUS that migratory waterbirds        SVJESNE kako su migratorne ptice
are particularly vulnerable because they     močvarice naročito osjetljive jer sele na
migrate over long distances and are        velike udaljenosti i zavise od mreža
dependent on networks of wetlands that      močvara čija se površina smanjuje i koje
are decreasing in extent and becoming       propadaju usljed neodrživih ljudskih
degraded through non-sustainable human      djelatnosti, kako kaže Konvencija o zaštiti
activities, as is expressed in the        močvara od međunarodne važnosti,
Convention on Wetlands of International      naročito kao staništa ptica močvarica, iz
Importance, especially as Waterfowl        1971. godine;
Habitat, 1971;

RECOGNIZING the need do take           PRIZNAJUĆI     potrebu   neposrednog
immediate action to stop the decline of      djelovanja kako bi se zaustavilo
migratory waterbird species and their       propadanje   vrsta  migratornih  ptica
habitats in the geographic area of the      močvarica   i   njihovih  staništa   u
African-Eurasian  waterbird migration      geografskom području selidbenih sistema
systems;                     afričko-evroazijskih ptica močvarica;

CONVINCED that the conclusion of a        UVJERENE     kako   će  zaključenje
multilateral  Agreement   and   its    multilateralnog sporazuma i njegovo
implementation through coordinated or       sprovođenje    putem    usaglašenog
concerted   action   will  contribute    zajedničkog djelovanja znatno doprinijeti
significantly to the conservation of       zaštiti migratornih ptica močvarica i
migratory waterbirds and their habitats in    njihovih staništa na najdjelotvorniji način,
the most efficient manner, and will have     te donijeti usputnu korist i mnogim drugim
ancillary benefits for many other species     vrstama životinja i biljaka; i
of animals and plants; and

ACKNOWLEDGING       that  effective    PRIZNAJUĆI    kako   će  djelotvorno
implementation of such an Agreement will     sprovođenje takvog sporazuma zahtijevati
require assistance to be provided to some     pružanje pomoći nekim Državama areala,
Range States for research, training and      u istraživanju, proučavanju i praćenju
monitoring of migratory waterbird species     vrsta migratornih ptica močvarica i njihovih
and their habitats, for the management of     staništa, upravljanju tim staništima i
those habitats as well as for the         uspostavljanju ili unapređenju naučnih i
establishment or improvement of scientific    administrativnih ustanova za potrebe
and administrative institutions for the      sprovođenja ovog sporazuma.
implementation of this Agreement.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:              SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

       Article I                    Član I
   SCOPE, DEFINITIONS AND            PODRUČJE PRIMJENE, DEFINICIJE I
     INTERPRETATION                  TUMAČENJE

1. The geographic scope of this          1. Geografsko područje primjene ovog
Agreement is the area of the migration      sporazuma je područje selidbenih sistema
systems o African-Eurasian waterbirds, as     afričko-evroazijskih ptica močvarica, kako
defined in Annex 1 to this Agreement,       određuje Dodatak 1 ovom sporazumu i                       2
hereafte referred to as the »Agreement dalje se u tekstu naziva »područjem
Area«.                 Sporazuma«.

2. For the purpose of this Agreement:       2. Za potrebe ovog sporazuma:
(a) »Convention« means the Convention       (a) Konvencija označava Konvenciju o
on the Conservation of Migratory Species      zaštiti migratornih vrsta divljih životinja iz
of Wild Animals, 1979;               1979.,

(b) »Convention Secretariat« means the (b) Sekretarijat Konvencije označava tijelo
body established under Article IX of the uspostavljeno prema članu IX Konvencije;
Convention;

(c) »Waterbirds« means those species of      (c) Ptice močvarice označavaju one vrste
birds that are ecologically dependent of      ptica koje ekološki zavise od močvarnih
wetlands for at least part of their annual     područja, barem u dijelu svog životnog
cycle, have a range which lies entire or      ciklusa,   čije    se     područje
partly within the Agreement Area and are      rasprostranjenosti, u cijelosti ili djelimično,
listed in Annex 2 to this Agreement;        nalazi unutar područja Sporazuma i koje
                          su navedene u Dodatku 2 ovom
                          Sporazumu;

(d) »Agreement secretariat« means the (d) Sekretarijat Sporazuma označava tijelo
body established under Article IV, uspostavljeno prema članu VI stav 7
paragraph 7, subparagraph (b), of this podstav (b) ovog sporazuma;
Agreement;

(e) »Parties« means, unless the context (e) Ugovorne strane označavaju, ako
otherwise indicates, Parties to this kontekst ne upućuje drugačije, ugovorne
Agreement; and             strane ovog sporazuma;

(f) »Parties present and voting« means       (f) Ugovorne strane koje su prisutne i
the Parties present and casting an         glasaju, označava prisutne ugovorne
affirmative or negative vote; those        strane koje daju glas za ili protiv; one koje
abstaining from voting shall not be        se suzdržavaju od glasanja neće se
counted amongst the Parties present and      ubrajati među ugovorne strane koje su
voting.                      prisutne i glasaju.

In addition, the terms defined in Article I,    Uz to, pojmovi određeni članom I podstav
subparagraphs 1(a) to (k), of the         1(a) do (k) Konvencije će imati isto
Convention shall have the same meaning,      značenje, mutatis mutandis, i u ovom
mutatis mutandis, in this Agreement.        sporazumu.

3. This Agreement is an AGREEMENT 3. Ovaj sporazum je SPORAZUM u smislu
within the meaning of Article IV, člana IV stava 3 Konvencije.
paragraph 3, of the Convention.

4. The annexes to this Agreement form an      4. Dodaci ovom sporazumu čine njegov
integral part thereof. Any reference to the    sastavni  dio.   Svako spominjanje
Agreement includes a reference top its       Sporazuma    uključuje spominjanje
annexes.                      njegovih dodataka.

      Article II                      Član II
   FUNDAMENTAL PRINCIPLES                  OSNOVNA NAČELA

1. Parties shall take co-ordinated         1. Ugovorne strane će usaglasiti
measures to maintain migratory waterbird      preduzimanje mjera na održanju povoljnog
species in a favourable conservation        statusa zaštite vrsta migratornih ptica
status or to restore them to such a status.    močvarica, odnosno njihovog povratka u                        3
To this end, they shall apply within the       takvo stanje. U tu svrhu, one će, u
limits of their national jurisdiction the      granicama   svoje  državne  vlasti,
measures prescribed in Article III, together     primjenjivati mjere propisane članom III,
with the specific actions determined in the     zajedno sa posebnim radnjama koje su
Action Plan provided for in Article IV, of      određene Akcionim planom, propisanim
this Agreement.                   članom IV ovog sporazuma.

2. In implementing the measures 2. Primjenjujući mjere propisane gornjim
prescribed in paragraph 1 above, Parties stavom 1, ugovorne strane treba da vode
should take into account the precautionary računa o načelu opreza.
principle.

      Article III                       Član III
   GENERAL CONSERVATION                  OPŠTE MJERE ZAŠTITE
      MEASURES

1. The Parties shall take measures to        1. Strane će preduzeti mjere zaštite
conserve migratory waterbirds, giving        migratornih ptica močvarica, pridajući
special attention to endangered species       posebnu pažnju ugroženim vrstama kao i
as well as to those with an unfavourable       onima čije je stanje zaštite nepovoljno.
conservation status.

2. To this end, the Parties shall:          2. U tu svrhu, ugovorne strane će:
(a) accord the same strict protection for      (a) pristati na jednaku strogu zaštitu
endangered migratory waterbird species        ugroženih   vrsta   migratornih  ptica
in the Agreement Area as is provided for       močvarica u području Sporazuma kakvu
under Article III, paragraphs 4 and 5, of      propisuje član III st. 4 i 5 Konvencije;
the Convention;

(b) ensure that any use of migratory         (b)  osigurati utemeljenost   svakog
waterbirds is based on an assessment of       korišćenja migratornih ptica močvarica na
te best available knowledge of their         procjeni najboljih raspoloživih saznanja
ecology and is sustainable for the species      njihove ekologije i njegovu održivost u
as well as for the ecological systems that      odnosu na vrste, kao i u odnosu na
support them;                    ekološke sisteme koji ih podržavaju;

(c) identify sites and habitats for migratory    (c) utvrditi lokalitete i staništa migratornih
waterbirds occurring within their territory     ptica močvarica koja se pojavljuju unutar
and    encourage    the   protection,    njihovih teritorija, te podsticati njihovu
management,      rehabilitation   and    zaštitu, upravljanje, sanaciju i obnavljanje,
restoration of these sites, in liaison with     u saradnji sa onim tijelima koja su
those bodies listed in Article IX,          navedena u članu IX st. (a) i (b) ovog
paragraphs (a) and (b) of this Agreement,      sporazuma, koja se bave zaštitom
concerned with habitat conservation;         staništa;

(d) coordinate their efforts to ensure that a    (d) usaglasiti napore na osiguranju
network of suitable habitats is maintained      održanja mreže odgovarajućih staništa ili,
or, where appropriate, re-established        gdje je to prikladno, njenog ponovnog
throughout the entire range of each         uspostavljanja  u  čitavom  području
migratory waterbird species concerned, in      rasprostranjenosti svake posmatrane vrste
particular where wetlands extend over the      migratornih ptica močvarica, naročito tamo
area of more than one Party to this         gdje se močvare protežu preko područja
Agreement;                      više od jedne ugovorne strane ovog
                           sporazuma;

(e) investigate problems that are posed or (e) istražiti probleme koje predstavljaju ili
are likely to be posed by human activities će   vjerovatno  predstavljati ljudske
and endeavour to implement remedial djelatnosti i nastojati da sprovode                         4
measures, including habitat rehabilitation sanacijske mjere, uključujući sanaciju i
and restoration, and compensatory obnavljanje staništa, i kompenzaciju za
measures for loss of habitat;       izgubljena staništa;

(f) cooperate in emergency situations       (f) sarađivati u slučajevima neželjenih
requiring international concerted action      događaja koji zahtijevaju međunarodno
and in identifying the species of migratory    zajedničko djelovanje, te u utvrđivanju
waterbirds which are the most vulnerable      vrsta migratornih ptica močvarica koje su
to these situations as well as cooperate in    najosjetljivije na takve slučajeve, kao i
developing    appropriate  emergency     sarađivati na razradi odgovarajućih
procedures   to   provide  increased    interventnih postupaka za pojačanje
protection to these species in such        zaštite navedenih vrsta u takvim
situations and in the preparation of        slučajevima i pripremi smjernica o
guidelines to assist individual Parties in     pružanju pomoći pojedinačnim ugovornim
tackling these situations;             stranama    u  bavljenju navedenim
                          slučajevima;

(g) prohibit the deliberate introduction of    (g)  zabraniti   namjerno   unošenje
non-native waterbird species into the       nezavičajnih vrsta ptica močvarica u
environment and take all appropriate        životnu sredinu i preduzimati sve prikladne
measures to prevent the unintentional       mjere za sprječavanje nenamjernog
release of such species if this introduction    puštanja takvih vrsta, ukoliko bi takvo
or  release   would  prejudice  the    unošenje, odnosno puštanje, ugrozilo
conservation status of wild flora and       stanje zaštite divlje flore i faune; kad su
fauna; when non-native waterbird species      nezavičajne vrste ptica močvarica već
have already been introduced, the Parties     unesene, ugovorne strane će preduzeti
shall take all appropriate measures to       sve prikladne mjere kako navedene vrste
prevent these species from becoming a       ne bi postale prijetnja zavičajnim vrstama;
potential threat to indigenous species;

(h) initiate or support research into the     (h) pokrenuti ili podržati istraživanje
biology and ecology of migratory          biologije i ekologije migratornih ptica
waterbirds including the harmonization of     močvarica,   uključujući  usklađivanje
research and monitoring methods and,        metoda istraživanja i praćenja i, gdje je to
where appropriate, the establishment of      prikladno, uspostavljanje zajedničkih ili
joint or cooperative research and         saradničkih programa istraživanja i
monitoring programmes;               praćenja;

(i) analyze their training requirements for,    (i) analizirati svoje potrebe za obukom iz
inter alia, migratory waterbird surveys,      područja, inter alia, proučavanja, praćenja,
monitoring,   ringing   and   wetland    prstenovanja migratornih ptica močvarica i
management to identify priority topics and     upravljanja močvarnim područjima, kako
areas for training and cooperate in the      bi utvrdile prioritetne teme i područja za
development    and   przavision  of    obuku, sarađivati u razvoju i osiguranju
appropriate training programmes;          odgovarajućih programa obuke;

(j) develop and maintain programmes to       (j) razrađivati i održavati programe jačanja
raise awareness and understanding of        svijesti i razumijevanja pitanja zaštite
migratory waterbird conservation issues in     migratornih ptica močvarica uopšte, kao i
general and of the particular objectives      pojedinačnih ciljeva i odredbi ovog
and przavisions of this Agreement;         sporazuma;

(k) exchange information and results from (k) razmjenjivati informacije i rezultate
research, monitoring, conservation and programa istraživanja, praćenja, zaštite i
education programmes; and         obrazovanja, i

(l) cooperate with a view to assisting each (l) sarađivati sa ciljem pružanja uzajamne
other to implement this Agreement, pomoći u sprovođenju ovog sporazuma,                        5
particularly in the areas of research and posebno u        područjima  istraživanja  i
monitoring.                praćenja.

      Article IV                      Član IV
 ACTION PLAN AND CONSERVATION             AKCIONI PLAN I SMJERNICE ZA
      GUIDELINES                      ZAŠTITU

1. An Action Plan is appended as Annex 3      1. Akcioni plan djelovanja dat je u obliku
to this Agreement. It specifies actions      Dodatka 3 ovom Sporazumu. On navodi
which the Parties shall undertake in        radnje koje će ugovorne strane obavljati
relation to priority species and issues,      vezano za prioritetne vrste i pitanja, pod
under the following headings, consistent      sljedećim naslovima, u skladu sa opštim
with the general conservation measures       mjerama zaštite navedenim u članu III
specified in Article III of this Agreement:    ovog sporazuma:
(a) species conservation;             (a) zaštita vrsta:
(b) habitat conservation;             (b) zaštita staništa;
(c) management of human activities;        (c) upravljanje ljudskim djelatnostima;
(d) research and monitoring;            (d) istraživanje i praćenje;
(e) education and information; and         (e) obrazovanje i informisanje i
(f) implementation.                (f) sprovođenje.

2. The Action Plan shall be reviewed at 2. Akcioni plan razmatraće se na svakom
each ordinary session of the Meeting of redovnom zasijedanju Sastanka strana,
the Parties, taking into account the vodeći računa o Smjernicama za zaštitu.
Conservation Guidelines.

3. Any amendment to the Action Plan 3. Sve izmjene i dopune Akcionog plana
shall be adopted by the Meeting of the usvajaće Sastanak strana, vodeći računa
Parties, taking into consideration the o odredbama člana III ovog sporazuma.
przavisions of Article III of this Agreement.

4. The Conservation Guidelines shall be 4. Smjernice za zaštitu će biti podnijete
submitted to the Meeting of the Parties for Sastanku strana na usvajanje, na
adoption at its first session, and shall be njegovom prvom zasijedanju i redovno
regularly reviewed.             razmatrane.


      Article V                      Član V
 IMPLEMENTATION AND FINANCING             SPROVOĐENJE I FINANSIRANJE

1. Each Party shall:                1. Svaka ugovorna strana će:

(a) designate the Authority or Authorities     (a) odrediti tijelo ili tijela državne uprave,
to implement this Agreement which shall,      ovlašćena    za    sprovođenje   ovog
inter alia, monitor all activities that may    sporazuma, koja će, inter alia, pratiti sve
have impact on the conservation status of     djelatnosti koje bi mogle da utiču na stanje
those migratory waterbird species of        zaštite onih vrsta migratornih ptica
which the Party is a Range State;         močvarica kojima je dotična ugovorna
                          strana Država areala;

(b) designate a contact point for the other    (b) odrediti centar za vezu sa drugim
Parties, and communicate without delay       ugovornim stranama i bez odlaganja
its name and address to the Agreement       saopštiti   njegov  naziv  i  adresu
secretariat to becirculated forthwith to the    sekretarijatu Sporazuma, što će se odmah
other Parties; and                 proslijediti ostalim ugovornim stranama, i

(c) prepare for each ordinary session of (c) za svako redovno zasijedanje
the Meeting of the Parties, beginning with Sastanka ugovornih strana, počevši od                        6
the second session, a report on its        drugog zasijedanja, pripremiti izvještaj o
implementation of the Agreement with       sprovođenju Sporazuma, sa posebnim
particular reference to the conservation     osvrtom na mjere zaštite koje je
measures it has undertaken. The format      preduzela. Oblik navedenih izvještaja
of such reports shall be determined by the    odrediće na prvom zasijedanju Sastanak
first session of the Meeting of the Parties    ugovornih strana i razmatrati ga prema
and reviewed as may be necessary at any      potrebi na svakom sljedećem zasijedanju
subsequent session of the Meeting of the     Sastanka ugovornih strana. Svaki izvještaj
Parties. Each report shall be submitted to    treba da bude podnijet sekretarijatu
the Agreement secretariat not less than      Sporazuma, najkasnije sto dvadeset dana
one hundred and twenty days before the      uoči redovnog zasijedanja Sastanka
ordinary session of the Meeting of the      ugovornih strana za koji je pripremljeno, a
Parties for which it has been prepared,      njegove  će  primjerke   Sekretarijat
and copies shall be circulated forthwith to    Sporazuma odmah proslijediti ostalim
the other Parties by the Agreement        ugovornim stranama.
secretariat.

2. (a) Each Party shall contribute to the     2. (a) Svaka će ugovorna strana dati
budget of the Agreement in accordance       doprinos budžetu Sporazuma u skladu sa
with the United Nations scale of         skalom procjene Ujedinjenih nacija.
assessment. The contributions shall be      Doprinosi će se ograničiti na iznos od
restricted to a maximum of 25 per cent of     najviše 25 posto ukupnog budžeta svake
the total budget for any Party that is a     od ugovornih strana koje su Države
Range State. No regional economic         areala.  Ni  od   jedne  regionalne
integration organization shall be required    organizacije ekonomske zajednice neće
to contribute more than 2.5 per cent of the    se zahtijevati doprinos veći od iznosa 2,5
administrative costs.               posto administrativnih troškova.

(b) Decisions relating to the budget and     (b) Odluku o budžetu i svim izmjenama
any changes to the scale of assessment      skale procjene koja bi se mogla smatrati
that may be found necessary shall be       potrebnom, usvojiće Sastanak ugovornih
adopted by the Meeting of the Parties by     strana konsenzusom.
consensus.

3. The Meeting of the Parties may         3. Sastanak ugovornih strana može
establish a conservation fund from        uspostaviti fond za zaštitu od dobrovoljnih
voluntary contributions of Parties or from    priloga strana, ili iz bilo kojeg drugog
any other source for the purpose of        izvora, za potrebe finansiranja praćenja,
financing monitoring, research, training     istraživanja, obučavanja i projekata
and projects relating to the conservation,    zaštite, uključujući zaštitu i upravljanje
including protection and management, of      migratornim pticama močvaricama.
migratory waterbirds.

4. Parties are encouraged to provide       4. Ugovorne strane se podstiču na
training and technical and financial       pružanje mnogostrane ili dvostrane
support to other Parties on a multilateral    obrazovne i tehničke, kao i finansijske
or bilateral basis to assist them in       pomoći drugim ugovornim stranama u
implementing the przavisions of this       sprovođenju odredbi ovog sporazuma.
Agreement.

       Article VI                    Član VI
   MEETING OF THE PARTIES            SASTANAK UGOVORNIH STRANA

1. The Meeting of the Parties shall be the 1. Sastanak ugovornih strana će biti tijelo
decision-making body of this Agreement.  za donošenje odluka u okviru ovog
                      sporazuma.

2. The Depositary shall, in consultation 2. Depozitar će, uz savjetovanje sa                       7
with the Convention Secretariat, convene       Sekretarijatom  Konvencije,   sazvati
a session of the Meeting of the Parties not     zasijedanje Sastanka ugovornih strana ne
later than one year after the date of the      kasnije od godinu dana od dana stupanja
entry into force of this Agreement.         ovog sporazuma na snagu. Nakon toga,
Thereafter, the Agreement secretariat        Sekretarijat  Sporazuma    će    uz
shall convene, in consultation with the       savjetovanje   sa    Sekretarijatom
Convention Secretariat, ordinary sessions      Konvencije, sazivati redovna zasijedanja
of the Meeting of the Parties at intervals of    Sastanka ugovornih strana u razmacima
not more than three years, unless the        od najdalje tri godine, ukoliko Sastanak
Meeting of the Parties decides otherwise.      ugovornih strana ne odluči drugačije. Gdje
Where it is possible to do so, such         je to moguće, takva bi zasijedanja trebalo
sessions should be held in conjunction        da se održavaju zajedno sa redovnim
with the ordinary meetings of the          sastancima Konferencije ugovornih strana
Conference of the Parties to the           Konvencije.
Convention.

3. On the written request of at least one      3. Na pisani zahtjev najmanje jedne
third of the Parties, the Agreement         trećine ugovornih strana, Sekretarijat
secretariat shall convene an extraordinary      Sporazuma sazvaće vanredno zasijedanje
session of the Meeting of the Parties.        Sastanka ugovornih strana.

4. The United Nations, its Specialized        4.   Ujedinjene   nacije,  njihove
Agencies, the International Atomic Energy      specijalizovane agencije, Međunarodna
Agency, any State not a Party to the         agencija za atomsku energiju, svaka
Agreement, and the secretariats of          država koja nije ugovorna strana ovog
international concerned inter alia with the     sporazuma i Sekretarijati međunarodnih
conservation, including protection and        konvencija koje se inter alia bave
management, of migratory waterbirds may       zaštitom, uključujući zaštitu i upravljanje
be represented by observers in sessions       migratornim pticama močvaricama, mogu
of the Meeting of the Parties. Any agency      biti zastupljene u svojstvu posmatrača na
or body technically qualified in such        zasijedanjima Sastanka ugovornih strana.
conservation matters or in research on        Svaka agencija ili tijelo, tehnički
migratory waterbirds may also be           osposobljeno za pitanja zaštite ili
represented at sessions of the Meeting of      proučavanja migratornih ptica močvarica,
the Parties by observers, unless at least      takođe, može biti zastupljeno u svojstvu
one third of the Parties present object.       posmatrača na zasijedanju Sastanka
                           ugovornih strana, ukoliko se tome ne
                           usprotivi najmanje trećina prisutnih
                           ugovornih strana.

5. Only Parties have the right to vote.       5. Samo ugovorne strane imaju pravo
Each Party shall have one vote, but         glasa. Svaka ugovorna strana će imati
regional    economic      integration    jedan glas, ali će regionalne organizacije
organizations which are Parties to this       ekonomske zajednice koje su ugovorne
Agreement shall, in matters within their       strane ovog sporazuma, u stvarima iz
competence, exercise their right to vote       svoje nadležnosti, koristiti svoje pravo
with a number of votes equal to the         glasa brojem glasova jednakim broju
number of their Member States which are       svojih država članica koje su ugovorne
parties to the Agreement. A regional         strane    Sporazuma.     Regionalne
economic integration organization shall       organizacije ekonomske zajednice neće
not exercise its right to vote if its member     koristiti svoje pravo glasa ukoliko njene
States excercise theirs, and vice versa.       države članice koriste svoje i vice versa.

6. Unless provided otherwise in this         6. Ako ovaj sporazum ne uređuje
Agreement, decisions of the Meeting of        drugačije, odluke Sastanka ugovornih
the Parties shall be adopted by consensus      strana usvajaće se konsenzusom ili, ako
or, if consensus cannot be achieved, by a      nije  moguće   postići konsenzus,
two-thirds majority of the Parties present      dvotrećinskom većinom ugovornih strana                         8
and voting.                     koje su prisutne i glasaju.

7. At its first session, the meeting of the     7. Na svom prvom zasijedanju, Sastanak
Parties shall:                    ugovornih strana će:
(a) adopt its rules of procedure by         (a) usvojiti svoj poslovnik;
consensus;
(b) establish an Agreement secretariat        (b) uspostaviti Sekretarijat Sporazuma u
within the Convention Secretariat to         okviru Sekretarijata Konvencije, koji će
perform the secretariat functions listed in     obavljati sekretarske funkcije navedene u
Article VIII of this Agreement;           članu VIII ovog sporazuma;
(c) establish the Technical Committee        (c) uspostaviti Tehnički odbor prema članu
provided for in Article VII of this         VII ovog sporazuma;
Agreement;
(d) adopt a format for the reports to be       (d) usvojiti oblik izvještaja koji treba da se
prepared according to Article V,           pripremaju u skladu sa članom V stav 1
paragraph 1, subparagraph (c), of this        podstav (c) ovog sporazuma, i
Agrement; and
(e) adopt criteria to define emergency        (e) usvojiti mjerila određivanja neželjenih
situations    which  require  urgent     događaja koji zahtijevaju urgentne mjere
conservation measures, and determine         zaštite i utvrditi modalitete raspodjele
the modalities for assigning responsibility     odgovornosti za potrebno djelovanje.
for action to be taken.

8. At each of its ordinary sessions, the       8. Na svakom redovnom zasijedanju
Meeting of the Parties shall:            Sastanak ugovornih strana će:
(a) consider actual and potential changes      (a) razmatrati stvarne i moguće promjene
in the conservation status of migratory       stanja zaštite migratornih ptica močvarica i
waterbirds and the habitats important for      staništa važnih za njihov opstanak, kao i
their survival, as well as the factors which     činilaca koji bi na njih mogli uticati;
may affect them;
(b) review the progress made and any         (b) ocjenjivati postignuti napredak i sve
difficulty   encountered    in   the    poteškoće na koje se naišlo u sprovođenju
implementation of this Agreement;          ovog sporazuma;
(c) adopt a budget and consider any         (c) prihvatiti budžet i razmatrati sva pitanja
matters   relating  to  the   financial    vezana uz finansijski raspored ovog
arrangements for this Agreement;           sporazuma;
(d) deal with any matter relating to the       (d) razrješavati sva pitanja vezana za
Agreement    secretariat   and   the    Sekretarijat   Sporazuma   i  članstvo
membership of the Technical Committee;        Tehničkog odbora;
(e) adopt a report for communication to       (e) usvojiti izvještaj koji treba da bude
the Parties to this Agreement and to the       dostavljen ugovornim stranama ovog
Conference of the Parties of the           sporazuma i Konferenciji ugovornih strana
Convention; and                   Konvencije, i
(f) determine the time and venue of the       (f) određivati vrijeme i mjesto održavanja
next session.                    sljedećeg sastanka.

9. At any of its sessions, the Meeting of      9. Na svakom svom zasijedanju Sastanak
the Parties may:                   ugovornih strana može:
(a) make recommendations to the Parties       (a) davati ugovornim stranama preporuke
as it deems necessary or appropriate;        koje smatra nužnim ili prikladnim;
(b) adopt specific actions to improve the      (b) usvajati specifične mjere usmjerene na
effectiveness of this Agreement and, as       poboljšanje    djelotvornosti   ovog
the case may be, emergency measures         sporazuma i, već prema situaciji,
as provided for in Article VII, paragraph 4,     interventne mjere, u skladu s članom VII
of this Agreement,                  stav4 ovog sporazuma;
(c) consider and decide upon proposals to      (c) razmatrati i odlučivati o prijedlozima
amend this Agreement;                izmjena i dopuna ovog sporazuma;
(d) amend the Action Plan in accordance       (d) dopunjavati Akcioni plan u skladu sa                         9
with Article IV, paragraph 3, of this     članom IV stav 3 ovog sporazuma;
Agreement;
(e) establish such subsidiary bodies as it (e) uspostaviti ona pomoćna tijela koja
deems necessary to assist in the      smatra   potrebnim  za  pomoć   pri
implementation of this Agreement, in    sprovođenju ovog sporazuma, naročito u
particular for coordination with bodies  svrhe   usaglašavanja  sa  tijelima
established under other international   uspostavljenim   u  okviru  drugih
treaties, conventions and agreements with međunarodnih ugovora, konvencija i
overlapping geographic and taxonomic    sporazuma sa kojima se preklapaju na
coverage; and               geografskim i taksonomskim područjima
                      koja pokrivaju, i
(f) decide on any other matter relating to (f) odlučivati o svim drugim pitanjima u
the implementation of this Agreement.   vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma.

       Article VII                   Član VII
    TECHNICAL COMMITTEE                TEHNIČKI ODBOR

1. The Technical Committee shall       1. Tehnički odbor će se sastojati od:
comprise:
(a) nine experts representing different    (a)    devet stručnjaka predstavnika
regions of the Agreement Area, in       različitih regija područja Sporazuma, u
accordance with a balanced geographical    skladu sa ravnomjernom geografskom
distribution;                 zastupljenošću;
(b)   one  representative from  the   (b) jednog predstavnika Međunarodnog
International Union for Conservation of    saveza za zaštitu prirode i prirodnih
Nature and Natural Resources (IUCN),     dobara (IUCN), jednog iz Međunarodne
one from the International Waterfowl and   kancelarije    za   proučavanje ptica
Wetlands Research Bureau (IWRB) and      močvarica i močvarnih područja (IWRB), i
one from the International Council for    jednog iz Međunarodnog vijeća za zaštitu
Game and Wildlife Conservation (CIC);     divljači i divljih vrsta (CIC), te
and
(c) one expert from each of the following   (c) po jednog stručnjaka iz svakog od
fields:   rural  economics,   game   sljedećih područja: ekonomija sela,
management, and environmental law.      upravljanje divljačima; zakon o životnoj
                       sredini.
The procedure for the appointment of the   Postupak imenovanja stručnjaka, njihovi
experts, the term of their appointment and  mandati   i   postupak  određivanja
the procedure for designation of the     predsjednika Tehničkog odbora, odrediće
Chairman of the Technical Committee      Sastanak     ugovornih    strana.
shall be determined by the Meeting of the   Predsjedavajući može primiti najviše
Parties. The Chairman may admit a       četiri posmatrača iz specijalizovanih
maximum of four observers from        međuvladinih i nevladinih organizacija.
specialized    international   inter-
governmental   and non-governmental
organizations.

2. Unless the Meeting of the Parties     2. Ako Sastanak ugovornih strana ne
decides otherwise, meetings of the      odluči drugačije, sastanke Tehničkog
Technical Committee shall be convened     odbora   će  sazivati  Sekretarijat
by the Agreement secretariat      in   Sporazuma, zajedno sa svakim redovnim
conjunction with each ordinary session of   zasijedanjem sastanka ugovornih strana i
the Meeting of the Parties and at least    najmanje po jednom između redovnih
once between ordinary sessions of the     zasijedanja Sastanka ugovornih strana.
Meeting of the Parties.

3. The Technical Committee shall:      3. Tehnički odbor će:
(a) provide scientific and technical advice (a) pružati naučne i tehničke savjete i
and information to the Meeting of the informacije Sastanku ugovornih strana i,                     10
Parties and, through the Agreement       putem    Sekretarijata   Sporazuma,
secretariat, to Parties;            ugovornim stranama;
(b) make recommendations to the Meeting    (b) davati preporuke Sastanku ugovornih
of the Parties concerning the Action Plan,   strana u vezi sa Akcionim planom,
implementation of the Agreement and      sprovođenjem Sporazuma i budućim
further research to be carried out;      planiranim istraživanjem;
(c) prepare for each ordinary session of    (c)  priređivati za   svako  redovno
the Meeting of the Parties a report on its   zasijedanje Sastanka ugovornih strana
activities, which shall be submitted to the  izvještaj o svom radu, koji treba da bude
Agreement secretariat not less than one    podnijet    Sekretarijatu   Sporazuma
hundred and twenty days before the       najkasnije sto dvadeset dana uoči
session of the Meeting of the Parties, and   zasijedanja Sastanka ugovornih strana, a
copies shall be circulated forthwith by the  sekretarijat Sporazuma će odmah njegove
Agreement secretariat to the Parties; and   primjerke proslijediti ugovornim stranama,
(d) carry out any other tasks referred to it  i
by the Meeting of the Parties.         (d) obavljati sve druge zadatke koje mu
                        dodijeli Sastanak ugovornih strana.

4. Where in the opinion of the Technical    4. Kad, po mišljenju Tehničkog odbora,
Committee   there  has  arisen  an   dođe do neželjenog događaja koji
emergency which requires the adoption of    zahtijeva usvajanje neposrednih mjera
immediate    measures    to   avoid  izbjegavanja pogoršanja stanja zaštite
deterioration of the conservation status of  jedne ili više vrsta migratornih ptica
one or more migratory waterbird species,    močvarica, Tehnički odbor može od
the Technical Committee may request the    Sekretarijata   Sporazuma    zatražiti
Agreement   secretariat to   convene   urgentno     sazivanje    sastanka
urgently a meeting of the Parties       zainteresovanih ugovornih strana. Dotične
concerned. These Parties shall meet as     ugovorne strane sastaće se što je ranije
soon as possible thereafter to establish    moguće nakon toga, kako bi ubrzano
rapidly a mechanism to give protection to   razvile mehanizam pružanja zaštite vrsti
the species identified as being subject to   za koju je utvrđeno da je izložena naročito
particularly adverse threat. Where a      nepovoljnoj prijetnji. Kada se na takvom
recommendation has been adopted at       sastanku     usvoji    preporuka,
such a meeting the Parties concerned      zainteresovane     ugovorne   strane
shall inform each other and the        informisaće jedna drugu i Sekretarijat
Agreement secretariat of measures they     Sporazuma o mjerama koje su preduzele
have taken to implement it, or of the     u pogledu njihovog sprovođenja, ili
reasons why the recommendation could      razlozima zbog kojih preporuka ne može
not be implemented.              biti sprovedena.

5. The Technical Committee may 5. Tehnički odbor može uspostaviti one
establish such working groups as may be radne grupe koje su potrebne za
necessary to deal with specific tasks. obavljanje posebnih zadataka.

      Article VIII                   Član VIII
   AGREEMENT SECRETARIAT             SEKRETARIJAT SPORAZUMA

The functions of the Agreement      Uloge sekretarijata Sporazuma će biti
secretariat shall be:           sljedeće:
(a) to arrange and service the sessions ofa) organizacija i usluge na zasijedanjima
the Meeting of the Parties as well as the Sastanka ugovornih strana, kao i
meetings of the Technical Committee;   sastancima Tehničkog odbora;
(b) to execute the decisions addressed to b) sprovođenje odluka koje su mu
it by the Meeting of the Parties;     povjerene od strane Sastanka ugovornih
                     strana;
(c) to promote and coordinate activities c) promovisanje i usaglašavanje aktivnosti
under the Agreement, including the Action u okviru Sporazuma, uključujući Akcioni
Plan, in accordance with decisions of the plan, u skladu sa odlukama Sastanka                      11
Meeting of the Parties;             ugovornih strana;
(d) to liaise with non-Party Range States    d) povezivanje sa državama područja
and to facilitate coordination between the   Sporazuma koje nisu njegove ugovorne
Parties and with international and national   strane, i omogućavanje koordinacije
organizations, the activities of which are   između   ugovornih   strana,  i  sa
directly or indirectly relevant to the     međunarodnim i državnim organizacijama
conservation, including protection and     čije aktivnosti su direktno ili indirektno
management, of migratory waterbirds;      bitne za očuvanje, uključujući zaštitu i
                        upravljanje    migratornim   pticama
                        močvaricama;
(e) to gather and evaluate information     e) prikupljanje i ocjenjivanje informacija
which will further the objectives and      koje će unaprijediti ciljeve i sprovođenje
implementation of the Agreement and to     Sporazuma, i uređenje prikladne podjele
arrange for appropriate dissemination of    takvih informacija;
such information;
(f) to invite the attention of the Meeting of  f)  usmjeravanje   pažnje  Sastanka
the Parties to matters pertaining to the    ugovornih strana na pitanja koja se
objectives of this Agreement;          odnose na ovaj sporazum;
(g) to circulate copies of the reports of the  g) slanje primjeraka izvještaja tijelima iz
Authorities referred to in Article V,      člana V stav 1 podstav (a) ovog
paragraph 1, subparagraph (a), of this     sporazuma i Tehničkom odboru, zajedno
Agreement and of the Technical         sa primjercima izvještaja koje je potrebno
Committee, along with copies of the       proslijediti u skladu sa stavom (h) ovog
reports it must provide pursuant to       člana svakoj ugovornoj stranci, najkasnije
paragraph (h) of this Article, to each Party  šezdeset dana prije početka svakog
not less than sixty days before the       redovnog zasijedanja Sastanka ugovornih
commencement of each ordinary session      strana;
of the Meeting of the Parties;
(h) to prepare, on an annual basis and for   h) jednom godišnje, i za svako redovno
each ordinary session of the Meeting of     zasijedanje Sastanka ugovornih strana,
the Parties, reports on the work of the     pripremanje izvještaja o radu Sekretarijata
secretariat and on the implementation of    i o sprovođenju Sporazuma;
the Agreement;
(i) to administer the budget for the      i) vođenje budžeta ovog sporazuma i,
Agreement and, if established, its       ukoliko je uspostavljen, fonda za zaštitu;
conservation fund;
(j) to provide information for the general   j) pružanje informacija cjelokupnoj javnosti
public concerning the Agreement and its     o ovom sporazumu i njegovim ciljevima,
objectives; and                 kao i

(k) to perform such other functions as may k) obavljanje svih drugih uloga povjerenih
be entrusted to it under the Agreement or mu od Sastanka ugovornih strana u okviru
by the Meeting of the Parties.       ovog sporazuma.


      Article IX                     Član IX
 RELATIONS WITH INTERNATIONAL            ODNOSI SA MEĐUNARODNIM
 BODIES DEALING WITH MIGRATORY             TIJELIMA KOJA SE BAVE
 WATERBIRDS AND THEIR HABITATS             MIGRATORNIM PTICAMA
                           MOČVARICAMA I NJIHOVIM
                               STANIŠTIMA

The Agreement secretariat shall consult:    Sekretarijat Sporazuma će savjetovati:
(a) on a regular basis, the Convention     (a) redovno Sekretarijat Konvencije i, gdje
Secretariat and, where appropriate, the     je to prikladno, tijela zadužena za
bodies responsible for the secretariat     sekretarijske funkcije u okviru Sporazuma
functions under Agreements concluded      zaključenih u skladu sa članom IV st. 3 i 4
pursuant to Article IV, paragraphs 3 and 4,   Konvencije, bitnih za migratorne ptice                      12
of the Convention which are relevant to    močvarice, u skladu sa Konvencijama o
migratory waterbirds, the Convention on    zaštiti močvara od međunarodne važnosti,
Wetlands of International Importance,     naročito kao staništa ptica močvarica iz
especially as Waterfowl Habitat, 1971, the   1971.    godine,   Konvencijom  o
Convention on International Trade in      međunarodnoj     trgovini ugroženim
Endangered Species of Wild Fauna and      vrstama divlje faune i flore iz 1973.
Flora, 1973., the African Convention on    godine, Afričkom konvencijom o zaštiti
the Conservation of Nature and Natural     prirode i prirodnih dobara iz 1968,
Resources, 1968, the Convention on the     Konvencijom o zaštiti evropskih divljih
Conservation of European Wildlife and     vrsta i prirodnih staništa iz 1979. i
Natural  Habitats,  1979,  and  the   Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti iz
Convention on Biological Diversity, 1992,   1992, sa ciljem saradnje Sastanka
with a view to the Meeting of the Parties   ugovornih strana sa ugovornim stranama
cooperating with the Parties to these     navedenih Konvencija, u svim pitanjima
conventions on all matters of common      od zajedničkog interesa i, naročito, u
interest and, in particular, in the      razradi i sprovođenju Akcionog plana;
development and implementation of the
Action Plan;

(b) the secretariats of other pertinent    (b) Sekretarijate drugih odgovarajućih
conventions and international instruments   konvencija i međunarodnih instrumenata,
in respect of matters of common interest;   u smislu pitanja od zajedničkog interesa,
and                      kao i
(c) other organizations competent in the    (c) druge organizacije mjerodavne u
field of conservation, including protection  području zaštite, uključujući zaštitu i
and management, of migratory waterbirds    upravljanje    migratornim  pticama
and their habitats, as well as in the fields  močvaricama i njihovim staništima, kao i u
of research, education and awareness      područjima istraživanja, obrazovanja i
raising.                    podizanja svijesti.

     Article X                     Član X
 AMENDMENT OF THE AGREEMENT           IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA

1. This Agreement may be amended at 1. Izmjene i dopune ovog sporazuma
any ordinary or extraordinary session of mogu se donositi na svakom redovnom i
the Meeting of the Parties.       vanrednom    zasijedanju Sastanka
                     ugovornih strana.

2. Proposals for amendment may be 2. Svaka ugovorna strana može predlagati
made by any Party.        izmjene i dopune Sporazuma.

3. The text of any proposed amendment     3. Tekst svake predložene izmjene i
and the reasons for it shall be        dopune i njeno obrazloženje, trebaju da se
comunicated to the Agreement secretariat    saopšte   Sekretarijatu   Sporazuma
not less than one hundred and fifty days    najkasnije sto pedeset dana uoči
before the opening of the session. The     otvaranja zasijedanja. Sekretarijat će
Agreement secretariat shall transmit      kopije Sporazuma odmah proslijediti
copies forthwith to the Parties. Any      ugovornim stranama. Sve primjedbe
comments on the text by the Parties shall   ugovornih strana na tekst treba da se
be communicated to the Agreement        saopšte   Sekretarijatu   Sporazuma
secretariat not less than sixty days before  najkasnije šezdeset dana uoči otvaranja
the opening of the session. The        zasijedanja. Sekretarijat će sve primjedbe
Secretariat shall, as soon as possible after  ugovornim stranama proslijediti najranije
the last day for submission of comments,    nakon posljednjeg dana roka za
communicate to the Parties all comments    podnošenje primjedbi, i to sve primjedbe
submitted by that day.             podnijete do toga dana.

4. An amandment to the Agreement other 4. Svaka izmjena i dopuna Sporazuma,                      13
than an amendment to its annexes shall     koja nije dopuna njegovih dodataka,
be adopted by a two-thirds majority of the   usvaja  se  dvotrećinskom   većinom
Parties present and voting and shall enter   ugovornih strana koje su prisutne i
into force for those Parties which have    glasaju, i stupa na snagu, za one
accepted it on the thirtieth day after the   ugovorne strane koje su ih prihvatile,
date on which two thirds of the Parties to   tridesetog dana nakon dana kad su dvije
the Agreement at the date of the adoption   trećine ugovornih strana Sporazuma na
of the amendment have deposited their     dan usvajanja izmjena i dopuna kod
instruments of acceptance of the        depozitara položile svoje instrumente o
amendment with the Depositary. For each    prihvatanju izmjena i dopuna. Za svaku
Party which deposits an instrument of     Ugovornu stranu koja položi instrument o
acceptance after the date on which two     prihvatanju nakon dana kojeg su dvije
thirds of the Parties have deposited their   trećine ugovornih strana položile svoje
instruments    of  acceptance,   the   instrumente o prihvatanju, izmjene i
amendment shall enter into force on the    dopune će stupiti na snagu tridesetog
thirtieth day after the date on which it    dana po polaganju njegovih instrumenata
deposits its instrument of acceptance.     o prihvatanju.

5. Any additional annexes and any       5. Sve naknadne dodatke, i sve izmjene i
amendment to an annex shall be adopted     dopune nekog dodatka, usvajaće se
by a two-thirds majority of the Parties    dvotrećinskom većinom ugovornih strana
present and voting and shall enter into    koje su prisutne i glasaju, i za sve
force for all Parties on the ninetieth day   ugovorne strane oni će stupiti na snagu
after the date of its adoption by the     dvadesetog dana po danu njihovog
Meeting of the Parties, except for Parties   usvajanja na Sastanku ugovornih strana,
which have entered a reservation in      osim za ugovorne strane koje su stavile
accordance with paragraph 6 of this      rezervu u skladu sa stavom 6 ovog člana.
Article.

6. During the period of ninety days      6. Tokom devedesetodnevnog perioda iz
provided for in paragraph 5 of this Article,  stava 5 ovog člana, svaka Ugovorna
any Party may be written notification to    strana notifikacijom depozitaru može
the Depositary enter a reservation with    staviti rezervu na neki naknadni dodatak,
respect to an additional annex or an      ili neke izmjene i dopune dodataka. Takva
amendment    to  an  annex.   Such  rezerva se u bilo koje vrijeme može povući
reservation may be withdrawn at any time    notifikacijom depozitaru, nakon čega
by written notification to the Depositary,   naknadni dodatak, odnosno izmjena i
and thereupon the additional annex or the   dopuna, stupa na snagu za dotičnu
amendment shall enter into force for that   Ugovornu stranku tridesetog dana po
Party on the thirtieth day after the date of  danu povlačenja rezerve.
withdrawal of the reservation.


      Article XI                   Član XI
 EFFECT OF THIS AGREEMENT ON           EFEKAT OVOG SPORAZUMA NA
     INTERNATIONAL              MEĐUNARODNE KONVENCIJE I
 CONVENTIONS AND LEGISLATION             ZAKONODAVSTVO

1. The provisions of this Agreement do not   1. Odredbe ovog sporazuma neće uticati
affect the rights and obligations of any    na prava i obaveze bilo koje ugovorne
Party deriving from existing international   strane, a koje proizlaze iz bilo kojeg
treaties, conventions or agreements.      postojećeg  ugovora,  konvencije  ili
                        sporazuma.

2. The provisions of this Agreement shall   2. Odredbe ovog sporazuma ni na koji
in no way affect the right of any Party to   način neće uticati na pravo bilo koje
maintain or adopt stricter measures for the  ugovorne strane na zadržavanje ili
conservation of migratory waterbirds and    usvajanje strožijih mjera   zaštite                      14
their habitats.                 migratornih ptica močvarica i njihovih
                        staništa.

       Article XII                   Član XII
   SETTLEMENT OF DISPUTES              RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Any dispute which may arise between     1. Svaki spor koji se može javitii između
two or more Parties with respect to the     dvije ili više ugovornih strana u pogledu
interpretation or application of the      tumačenja ili primjene odredbi ovog
przavisions of this Agreement shall be     sporazuma, rješavaće se pregovorima
subject to negotiation between the Parties   između ugovornih strana uključenih u
involved in the dispute.            spor.

2. If the dispute cannot be resolved in     2. Ukoliko spor nije moguće razriješiti u
accordance with paragraph 1 of this       skladu sa stavom 1 ovog člana, ugovorne
Article, the Parties may, be mutual       strane mogu, uz obostranu saglasnost,
consent, submit the dispute to arbitration,   predati spor arbitraži, naročito Stalnom
in particular that of the Permanent Court    arbitražnom sudu u Hagu, a arbitražna
of Arbitration at The Hague, and the      odluka obavezivaće ugovorne strane koje
Parties submitting the dispute shall be     su spor predale.
bound by the arbitral decision.

       Article XIII                   Član XIII
   SIGNATURE, RATIFICATION,           POTPISIVANJE, POTVRĐIVANJE,
   ACCEPTANCE, APPROVAL,                PRIHVATANJE,
      ACCESSION                ODOBRENJE, PRISTUPANJE

1. This Agreement shall be open for       1. Ovaj sporazum će biti otvoren za
signature by any Range State, whether or    potpisivanje svakoj Državi areala, bez
not areas under its jurisdiction lie within   obzira da li su područja pod njenom
the Agreement Area, or regional economic    vlašću unutar područja Sporazuma ili ne,
integration organization, at least one     ili regionalnoj organizaciji ekonomske
member of which is a Range State, either    zajednice čija je najmanje jedna članica
by;                       Države areala, i to bilo:

(a) signature without reservation in      a) potpisom bez rezerve u pogledu
respect of ratification, acceptance or     potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja, bilo
approval; or
(b) signature with reservation in respect of  b) potpisom uz rezervu u pogledu
ratification, acceptance or approval,      potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja,
followed by ratification, acceptance or     nakon   čega   slijedi potvrđivanje,
approval.                    prihvatanje ili odobrenje.

2. This Agreement shall remain open for 2. Ovaj sporazum će biti otvoren za
signature at The Hague until the date of potpisivanje u Hagu, do dana njegovog
its entry into force.          stupanja na snagu.

3. This Agreement shall be open for       3. Ovaj sporazum će biti otvoren za
accession by any Range State or regional    pristupanje svakoj Državi areala ili
economic   integration  organization    regionalnoj  organizaciji ekonomske
mentioned in paragraph 1 above on and      zajednice iz gornjeg stava 1, na dan i
after the date of entry into force of the    nakon dana stupanja Sporazuma na
Agreement.                   snagu.

4. Instrument of ratification, acceptance, 4. Isprave o potvrđivanju, prihvatanju,
approval or accession shall be deposited odobrenju ili pristupanju polagaće se kod
with the Depositary.            depozitara.
                        15
       Article XIV                   Član XIV
     ENTRY INTO FORCE                STUPANJE NA SNAGU

1. This Agreement shall enter into force    1. Ovaj sporazum stupa na snagu prvog
on the first day of the third month after at  dana trećeg mjeseca nakon dana kojeg je
least fourteen Range States or regional     najmanje četrnaest Država areala ili
economic    integration   organizations,  regionalnih   organizacija  ekonomske
comprising at least seven from Africa and    zajednice, čijih je članica najmanje sedam
seven from Eurasia, have signed without     iz Afrike i najmanje sedam iz Evroazije,
reservation in respect of ratification,     bez rezerve u pogledu potvrđivanja,
acceptance or approval, or have         prihvatanja ili odobrenja, potpisalo ili
deposited their instruments of ratification,  položilo svoje isprave o potvrđivanju,
acceptance or approval in accordance      prihvatanju ili odobrenju, u skladu sa
with Article XIII of this Agreement.      članom XIII ovog sporazuma.

2. For any Range State or regional       2. Za svaku Državu areala ili regionalnu
economic integration organization which     organizaciju ekonomske zajednice koja je:
has:
(a) signed without reservation in respect    a) potpisala bez rezerve u pogledu
of ratification, acceptance, or approval;    potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja;
(b) ratified, accepted, or approved; or     b) potvrdila, prihvatila ili odobrila, ili
(c) acceded to                 c) pristupila ovom sporazumu nakon dana
this Agreement after the date on which the   kad ga je bez rezerve potpisao, potvrdio,
number of Range States and regional       prihvatio ili odobrio onoliki broj Država
economic     integration  organizations  areala   i  regionalnih    organizacija
necessary to enable entry into force have    ekonomske zajednice koliki je potreban za
signed it without reservation or have      omogućenje njegovog stupanja na snagu,
ratified, accepted or approved it, this     ovaj sporazum će stupiti na snagu prvog
Agreement shall enter into force on the     dana trećeg mjeseca po potpisu, bez
first day of the third month following the   rezerve ili polaganju od strane dotične
signature without reservation, or deposit,   države, odnosno organizacije, njenih
by that State or organization, of its      isprava o potvrđivanju, prihvatanju,
instrument of ratification, acceptance,     odobrenju ili pristupu.
approval or accession.


        Article XV                     Član XV
       RESERVATIONS                    REZERVE

The provisions of this Agreement shall not   Odredbe ovog sporazuma ne podliježu
be subject to general reservations.       opštim rezervama. Ipak, svaka država ili
However, a specific reservation may be     regionalna   organizacija   ekonomske
entered by any State or regional economic    zajednice može staviti specifičnu rezervu
integration organization on signature      u vezi sa bilo kojom vrstom obuhvaćenom
without reservation in respect of        ovim sporazumom, ili bilo kojom
ratification, acceptance or approval or, as   posebnom odredbom Akcionog plana po
the case may be, on depositing its       potpisu  bez   rezerve  u  pogledu
instrument of ratification, acceptance,     potvrđivanja, prihvatanja ili odobrenja ili,
approval or accession in respect of any     već prema slučaju, po polaganju svojih
species covered by the Agreement or any     isprava o potvrđivanju, prihvatanju,
specific przavision of the Action Plan.     odobrenju ili pristupu. Takvu rezervu može
Such a reservation may be withdrawn at     država, odnosno regionalna organizacija
any time by the State of regional        ekonomske zajednice koja ju je stavila,
economic integration organization which     povući u bilo koje vrijeme notifikacijom
had entered it, by notification in writing to  depozitaru; dotičnu državu, odnosno
the Depositary; such a State or         organizaciju, neće obavezivati odredbe
organization shall not be bound by the     koje su predmet rezerve, sve do isteka                      16
przavisions which are the object of the tridesetog dana po povlačenju rezerve.
reservation until thirty days after the date
on which the reservation has been
withdrawn.


        Article XVI                  Član XVI
       DENUNCIATION                  OTKAZIVANJE

Any Party may denounce this Agreement     Svaka ugovorna strana može u bilo koje
by written notification to the Depositary at  vrijeme   otkazati učešće u ovom
any time. The denunciation shall take     sporazumu    notifikacijom depozitaru.
effect twelve months after the date on     Otkazivanje postaje punovažno dvanaest
which the Depositary has received the     mjeseci pošto je depozitar primio
notification.                 notifikaciju.

        Article XVII                  Član XVII
       DEPOSITARY                   DEPOZITAR

1. The original of this Agreement, in the   1. Originali ovog sporazuma na arapskom,
Arabic, English, French and Russian      engleskom,   francuskom,  ruskom   i
languages, each version being equally     španskom jeziku, čiji su tekstovi
authentic, shall be deposited with the     podjednako vjerodostojni, biće položeni u
Government of the Kingdom of the        Vladi Kraljevine Holandije koja će biti
Netherlands   which  shall  be  the   depozitar. Depozitar će prenositi ovjerene
Depositary. The Depositary shall transmit   originale  navedenih  tekstova  svim
certified copies of these versions to all   državama i regionalnim organizacijama
States and regional economic integration    ekonomske zajednice, navedenim u članu
organizations referred to in Article XIII,   XIII stav 1 ovog sporazuma, te
paragraph 1, of this Agreement, and to the   Sekretarijatu Sporazuma, po njegovom
Agreement secretariat after it has been    uspostavljanju.
established.

2. As soon as this Agreement enters into    2. Odmah po stupanju ovog sporazuma
force, a certified copy thereof shall be    na snagu, njegovu ovjerenu kopiju
transmitted by the Depositary to the      depozitar   će  prenijeti Sekretarijatu
Secretariat of the United Nations for     Ujedinjenih   nacija  radi  unosa   i
registration and publication in accordance   objavljivanja, u skladu sa članom 102
with Article 102 of the Charter of the     Povelje Ujedinjenih nacija.
United Nations.

3. The Depositary shall inform all States   3. Depozitar će sve države i regionalne
and   regional economic   integration  organizacije ekonomske zajednice koje su
organizations that have signed or acceded   Sporazum potpisale ili mu pristupile, kao i
to the Agreement, and the Agreement      Sekretarijat Sporazuma, izvještavati o
secretariat, of:                sljedećem:
(a) any signature;               a) svakom potpisivanju;
(b) any deposit of instruments of       b)  svakom   polaganju  isprave  o
ratification, acceptance, approval or     potvrđivanju, prihvatanju, odobrenju ili
accession;                   pristupanju;
(c) the date of entry into force of this    c) danu stupanja na snagu ovog
Agreement and of any additional annex as    sporazuma, svih njegovih naknadnih
well as of any amendment to the        dodataka, kao i svih izmjena i dopuna
Agreement or to its annexes;          Sporazuma ili njegovih dodataka;
(d) any reservation with respect to an     d) svakoj stavljenoj rezervi u pogledu
additional annex or to an amendment to     nekog naknadnog dodatka, ili izmjena i
an annex;                   dopuna na dodatak;
(e) any notification of withdrawal of a    e) svakom saopštenju o povlačenju                      17
resrvation; and               rezerve, i
(f) any notification of denunciation of the f) svakom saopštenju o odricanju od ovog
Agreement.                 sporazuma.

The Depositary shall transmit to all States   Depozitar će svim državama i regionalnim
and   regional  economic   integration  organizacijama ekonomske zajednice koje
organizations that have signed or acceded    su ovaj sporazum potpisale ili mu
to this Agreement, and to the Agreement     pristupile, kao i Sekretarijatu sporazuma,
secretariat, the text of any reservation, of  prenijeti tekst svake rezerve, svakog
any additional annex and of any         naknadnog dodatka i svake izmjene i
amendment to the Agreement or to its      dopune Sporazuma ili njegovih dodataka.
annexes.
In witness whereof the undersigned, being    U potvrdu gore navedenog, dolje potpisani
duly authorized to that effect, have signed   opunomoćenici, propisno za to ovlašćeni,
this Agreement.                 potpisali su ovaj sporazum.

       ANNEX 1                   DODATAK 1
  DEFINITION OF THE AGREEMENT         ODREĐENJE PODRUČJA SPORAZUMA
        AREA

The boundary of the Agreement area is      Granica područja Sporazuma određena je
defined as follows: from the North Pole     kako slijedi: sa Sjevernog pola južno duž
south along the 1300W line of longitude to   130° zap. z. dužine do 75° sj. z. širine;
750N; thence east and southeast through     dalje istočno i jugoistočno kroz tjesnac
Viscount Melville Sound, Prince Regent     Viscount Melville, uvalu Prince Regent,
Inlet, the Gulf of Boothia, Foxe Basin,     zaljev Boothia, zaliv Foxe, kanal Foxe i
Foxe Channel and Hudson Strait to a       tjesnac   Hudson   do    tačke   u
point in the northwest Atlantic at 600N,    sjeverozapadnom Atlantiku na 60° sj. z.
600W; thence southeast through the       širine i 60° zap. z. dužine; zatim
northwest Atlantic to a point at 500N,     jugoistočno kroz sjeverozapadni Atlantik
300W; thence south along the 300W line     do tačke na 50° sj. z. širine i 30° zap. z.
of longitude to 100N; thence southeast to    dužine; zatim južno duž 30° zap. z. dužine
the Equator at 200W; thence south along     do 10° sj. z. širine; zatim jugoistočno do
the 200W line of longitude to 400S;       ekvatora na 20° zap. z. dužine; zatim
thence east along the 400S line of latitude   južno duž 20° zap. z. dužine do 40° juž. z.
to 600E; thence north along the 600E line    širine; zatim istočno duž 40° juž. z. širine
of longitude to 350N; thence east-       do 60° ist. z. dužine; zatim sjeverno duž
northeast on a great circle to a point in the  60° ist. z. dužine do 35° sj. z. širine; zatim
western Altai at 490N, 87027E; thence      istočno-sjeveroistočno zakrivljenom linijom
northeast on a great circle to the coast of   do tačke u zapadnom Altajskom gorju na
the Arctic Ocean at 1300E; thence north     49° sj. z. širine i 87°27 ist. z. dužine;
along the 1300E line of longitude to the    zatim sjeveroistočno zakrivljenom linijom
North Pole. The outline of the Agreement    do obale Arktičkog okeana na 130° ist. z.
Area is illustrated on the following map1.   dužine; zatim sjeverno duž 130° ist. z.
                        dužine do Sjevernog pola. Izgled područja
                        Sporazuma ilustrovan je mapom1 koja
                        slijedi.
                          1
                          mapa je data na kraju teksta kao
                        Anex 1
                      18
     ANNEX 2                     DODATAK 2
WATERBIRDSPECIES TO WHICH THIS         POPIS PTICA MOČVARICA NA KOJE
   AGREEMENT APPLIES             SE PRIMJENJUJE OVAJ SPORAZUM

SPHENISCIDAE - PINGVINI           SPHENISCIDAE - PINGVINI
Spheniscus demersus - Jackass Penguin    Spheniscus demersus - magareći pingvin

GAVIIDAE                   GAVIIDAE-MORSKI GNJURCI

Gavia stellata Red-throated Diver      Gavia stellata - Morski gnjurac mali

Gavia arctica Black-throated Diver      Gavia arctica - Morski gnjurac srednji
Gavia immer Great Northern Diver       Gavia immer - Morski gnjurac veliki
Gavia adamsii White-billed Diver       Gavia adamsii - Morski gnjurac žutokljuni

PODICIPEDIDAE                PODICIPEDIDAE - GNJURCI
Podiceps grisegena Red-necked Grebe     Podiceps grisegena - riđogrli gnjurac
Podiceps auritus Slavonian Grebe       Podiceps auritus - ušati gnjurac

PELECANIDAE                 PELECANIDAE - PELIKANI, PANCI,
                      NESITI
Pelecanus onocrotalus Great      White Pelecanus onocrotalus - ružičasti nesit
Pelican
Pelecanus crispus Dalmatian Pelican     Pelecanus crispus - Panac, pelikan, nesit

PHALACROCORACIDAE             PHALACROCORACIDAE - VRANCI
Phalacrocorax pygmaeus       Pygmy Phalacrocorax pygmaeus - fendak
Cormorant
Phalacrocorax nigrogularis      Socotra Phalacrocorax   nigrogularis  -  bronzani
Cormorant                  vranac

ARDEIDAE                   ARDEIDAE - ČAPLJE
Egretta vinaceigula Slaty Egret       Egretta vinaceigula - riđogrla čaplja
Ardea purpurea Purple Heron         Ardea purpurea – crvena čaplja
Casmerodius albus Great Egret        Casmerodius albus - velika bijela čaplja
Ardeola idae Madagascar Pond-Heron      Ardeola idae - plavokljuna čaplja
Ardeola rufiventris Rufous-bellied Heron   Ardeola rufiventris - smeđetrba čaplja
Ixobrychus minutus Little Bittern      Ixobrychus minutus - čapljica
Ixobrychus sturmii Dwarf Bittern       Ixobrychus sturmii - afrička čapljica
Botaurus stellaris Great Bittern       Botaurus stellaris - bukavac

CICONIIDAE                  CICONIIDAE - RODE
Mycteria ibis Yellow-billed Stork      Mycteria ibis - žutokljuna roda
Ciconia nigra Black Stork          Ciconia nigra - crna roda
Ciconia episcopus Wooly-necked Stork     Ciconia episcopus - crnokapa roda
Ciconia cicoonia White Stork         Ciconia ciconia – bijela roda

THRESKIORNITHIDAE              THRESKIORNITHIDAE - RAŽNJEVI
Plegadis falcinellus Glossy Ibis       Plegadis falcinellus – crni ibis, ražanj
Geronticus eremita Waldrapp         Geronticus eremita - ćelavi ibis
Threskiornis aethiopicus Sacred Ibis     Threskiornis aethiopicus - sveti ibis
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill    Platalea leucorodia – čaplja kašikar
Platalea alba African Spoonbill       Platalea alba - afrička kašikara                      19
PHOENICOPTERIDAE             PHOENICOPTERIDAE – FLAMINGOSI,
Phoenicopterus ruber Greater Flamingo   PELIKANI
Phoenicopterus minor Lesser Flamingo   Phoenicopterus ruber – plamenac,
                     flanmingo
                     Phoenicopterus minor - mali plamenac

ANATIDAE                 ANATIDAE - PLOVKE
Dendrocygna bicolor Fulvous Whistling-  Dendrocygna bicolor - smeđa utva
Duck                   zviždara
Dendrocygna   viduata  White-faced  Dendrocygna viduata - bjelolica utva
Whistling-Duck              zviždara
Thalassornis leuconotus White-backed   Thalassornis leuconotus - riđogrla patka
Duck
Oxyura leucocephala White-headed Duck  Oxyura leucocephala – bjeloglava plovka
Cygnus olor Mute Swan          Cygnus olor - crvenokljuni labud
Cygnus cygnus Whooper Swan        Cygnus cygnus - žutokljuni labud
Cygnus columbiattus Bewickžs Swan    Cygnus columbianus - mali labud
Anser brachyrhynchus Pink-footed Goose  Anser brachyrhynchus - kratkokljuna
                     guska
Anser fabalis Bean Goose         Anser fabalis - guska glogovnjača
Anser albifrons Greater White-fronted Anser albifrons - lisasta guska
goose
Anser erythropus Lesser White-fronted Anser erythropus - mala guska
Goose
Anser anser Greylag Goos         Anser anser - siva guska
Branta leucopsis Barnacle Goose     Branta leucopsis - bjelolica guska
Branta bernicla Brent Goose       Branta bernicla - grivasta guska
Branta ruficollis Red-breasted Goose   Branta ruficollis - guska crvenovoljka
Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose   Alopochen aegyptiacus - egipatska guska
Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck    Tadorna ferruginea - zlatokrila utva
Tadorna cana South African Shelduck   Tadorna cana - južnoafrička utva
Tadorna tadorna Common Shelduck     Tadorna tadorna – šarena utva
Plectropterus gambensis Spur-winged Plectropterus gambensis - ostrugasta
Goose                  guska
Sarkidiornis melanotos Comb Duck     Sarkidiornis melanotos - crnoleđa patka
Nettapus auritus African Pygmy-goose   Nettapus auritus - bjelolica patka
Anas penelope Eurasian Wigeon      Anas penelope - patka zviždara
Anas strepera Gadwall          Anas strepera - patka čegrtuša
Anas crecca Common Teal         Anas crecca – patka krža
Anas capensis Cape Teal         Anas capensis - kapska kržulja
Anas platyrhynchos Mallard        Anas platyrhynchos - patka gluvara
Anas undulata Yellow-billed Duck     Anas undulata - zlatokljuna patka
Anas acuta Northern Pintail       Anas acuta – patka šiljkan
Anas erythrorhyncha Red-billed Duck   Anas erythrorhyncha - crvenokljuna patka
Anas hottentota Hottentot Teal      Anas hottentota - hotentotska patka
Anas querquedula Garganey        Anas querquedula - patka pupčanica
Anas clypeata Norhern Shoveler      Anas clypeata - patka kašikara
Marmaronetta angustirostris Marbled Teal Marmaronetta angustirostris - pjegava
                     patka
Netta rufina Red-crested Pochard     Netta rufina – plovka prevez
Netta erythrophthalma Southern Pochard  Netta erythrophthalma - crvenooka patka
Aythya ferina Common Pochard       Aythya ferina – riđoglava plovka
Aythya nyroca Ferruginous Pochard    Aythya nyroca - patka crnka
Aythya fuligula Tufted Duck       Aythya fuligula – ćubasta plovka
Aythya marila Greater Scaup       Aythya marila – morska crnka
Somateria mollissima Common Eider    Somateria mollissima – sjeverna gavka
Somateria spectabilis King Eider     Somateria spectabilis - krasna gavka                    20
Polysticta stelleri Stelleržs Eider      Polysticta stelleri - Stellerova gavka
Clangula hyemalis Long-tailed Duck      Clangula hyemalis – plovka ledenjarka
Melanitta nigra Common Scoter         Melinitta nigra – crni turpan
Melanitta fusca Velvet Scoter         Melanitta fusca – baršunasti turpan
Bucephala clangula Common Goldeneye      Bucephala clangula – plovka dupljašica
Mergellus albellus Smew            Mergellus albellus -mali ronac
Mergus serrator Red-breasted Merganser    Mergus serrator - srednji ronac
Mergus merganser Goosander          Mergus merganser - veliki ronac


GRUIDAE                    GRUIDAE - ŽDRALOVI
Grus leucogeranus Siberian Crane       Grus leucogeranus - snježni ždral
Grus virgo Demoiselle Crane          Grus virgo - ždral krunaš
Grus paradisea Blue Crane           Grus paradisea - južnoafrički ždral
Grus carunculatus Watted Crane        Grus carunculatus - bradušasti ždral
Grus grus Common Crane            Grus grus – sivi ždral

RALLIDAE                   RALLIDAE – BARSKE KOKE
Sarothrura  boehmi   Streaky-breasted   Sarothrura boehmi - svijetla štijoka
Flufftail
Porzana parva Little Crake          Porzana parva – barski petlić srednji
Porzana pusilla Baillonžs Crake        Porzana pusilla – mali barski petlić
Porzana porzana Spotted Crake         Porzana porzana – barski petlić
Aenigmatolimnas    marginalis Striped   Aenigmatolimnas marginalis - svijetla
Crake                     štijoka
Fulica atra (Black Sea/Mediterranean)     Fulica atra – liska, baljoška
Common Coot

DROMADIDAE                  DROMADIDAE
Dromas ardeola Crab Plover          Dromas ardeola - dromas

RECURVIROSTRIDAE          RECURVIROSTRIDAE - SABLJARKE
Himantopus himantopus Black-winged Himantopus himantopus - vlastelica
Stilt               Recurvirostra avosetta - sabljarka
Recurvirostra avosetta Pied Avocet

GLAREOLIDAE                GLAREOLIDAE - ZIJAVCI
Glareola pratincola Collared Pratincole  Glareola pratincola - zijavac ogrličar
Glareola   nordmanni   Black-winged Glareola nordmanni – crnokrili zijavac
Pratincole

CHARADRIIDAE                 CHARADRIIDAE - ZUJAVCI
Pluvialis apricaria Eurasian Golden Plover  Pluvialis apricaria - zujavac zlatar
Pluvialis squatarola Grey Plover       Pluvialis squatarola – sivi zujavac
Charadrius hiaticula Common Ringed      Charadrius hiaticula – zujavac blatarić
Plover
Charadrius dubius Little Ringed Plover    Charadrius dubius - zujavac sljepić
Charadrius pecuarius Kittlitzžs Plover    Charadrius pecuarius - mali kulik
Charadrius tricollaris Three-banded Plover  Charadrius tricollaris - troprugi kulik
Charadrius forbesi Forbesž Plover       Charadrius forbesi - Forbesov kulik
Charadrius pallidus Chestnut-banded      Charadrius pallidus - riđoprugi kulik
Plover
Charadrius alexandrinus Kentish Plover    Charadrius alexandrinus - morski zujavac
Charadrius marginatus White-fronted      Charadrius marginatus - afrički kulik
Plover
Charadrius mongolus Mongolian Plover     Charadrius mongolus - mongolski kulik
Charadrius    leschenaultii   Greater  Charadrius leschenaultii - pustinjski kulik
Sandplover                     21
Charadrius asiaticus Caspian Plover      Charadrius asiaticus - kaspijski kulik
Eudromias morinellus Eurasian Dotterel    Eudromias morinellus – planinski zujavac
Vanellus vanellus Northern Lapwing      Vanellus vanellus – obični vivak
Vanellus spinosus Spur-winged Plover     Vanellus spinosus - vivak mamuzar
Vanellus albiceps White-headed Lapwing    Vanellus albiceps - sivovrati vivak
Vanellus senegallus Senegal Lapwing      Vanellus senegallus - smeđi vivak
Vanellus lugubris Wattled Lapwing       Vanellus lugubris - bjeločeli vivak
Vanellus melanopterus Black-winged      Vanellus melanopterus - smeđoleđi vivak
Lapwing
Vanellus coronatus Crowned Lapwing      Vanellus coronatus - krunati vivak
Vanellus superciliosus Brown-chested     Vanellus superciliosus - riđoprsi vivak
Lapwing
Vanellus gregarius Sociable Plover      Vanellus gregarius - stepski vivak
Vanellus leucurus White-tailed Plover     Vanellus leucurus - bjelorepi vivak

SCOLOPACIDAE                 SCOLOPACIDAE - ŠLJUKE
Gallinago media Great Snipe         Gallinago media – velika bekasina
Gallinago gallinago Common Snipe       Gallinago gallinago – barska šljuka,
                       bekasina
Lymnocryptes minimus Jack Snipe       Lymnocryptes minimus - mala bekasina
Limosa limosa Black-tailed Godwit      Limosa limosa - obična muljača
Limosa lapponica Bar-tailed Godwit      Limosa lapponica - crnorepa muljača
Numenius phaeopus Whimbrel          Numenius phaeopus – zlovremenica
Numenius    tenuirostris  Slender-billed srednja
Curlew                    Numenius tenuirostris – zlovremenica
Numenius arquata Eurasian Curlew       tankokljuna
Tringa erythropus Spotted Redshank      Numenius arquata – carska šljuka
Tringa totanus Common Redshank        Tringa erythropus – mrki prudnik
Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper      Tringa totanus – crvenonogi prudnik
Tringa nebularia Common Greenshank      Tringa stagnatilis – krivokljuni prudnik
Tringa ochropus Green Sandpiper       Tringa nebularia – krivokljuni prudnik
Tringa glareola Wood Sandpiper        Tringa ochropus – prudnik pijukavac
Tringa cinerea Terek Sandpiper        Tringa glareola – prudnik migavac
Tringa hypoleucos Common Sandpiper      Tringa cinerea - prutka sabljarka
Arenaria interpres Ruddy Turnstone      Tringa hypoleucos – mali prudnik
Calidris tenuirostris Great Knot       Arenaria interpres – šljuka kamenjarka
Calidris canutus Red Knot          Calidris tenuirostris - veliki žalar
Calidris alba Sanderling           Calidris canutus – velika prutka
Calidris minuta Little Stint         Calidris alba – bijela prutka
Calidris temminckii Temminckžs Stint     Calidris minuta – blatarić patuljak
Calidris maritima Purple Sandpiper      Calidris temminckii – prugasta prutka
Calidris alpina Dunlin            Calidris maritima - morski žalar
Calidris ferruginea Curlew Sandpiper     Calidris alpina – crnotrba prutka
Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper Calidris ferruginea – riđa prutka
Philomachus pugnax Ruff           Limicola falcinellus - plosnatokljuni žalar
Phalaropus     lobatus   Red-necked Philomachus pugnax - pršljivac
Phalarope                  Phalaropus   lobatus    -  tankokljuna
Phalaropus fulicaria Grey Phalarope     liskonoga
                       Phalaropus fulicaria - riđa liskonoga

LARIDAE                    LARIDAE- GALEBOVI
Larus leucopthalmus White-eyed Gull      Larus leucopthalmus - crvenomorski galeb
Larus hemprichii Sooty Gull          Larus hemprichii - tamni galeb
Larus audouinii Audouinžs Gull        Larus audouinii - sredozemni galeb
Larus armenicus Armenian Gull         Larus armenicus - armenijski galeb
Larus ichthyaetus Great Black-headed     Larus ichthyaetus - veliki crnoglavi galeb
Gull                     Larus genei - tankokljuni galeb
Larus genei Slender-billed Gull        Larus melanocephalus - crnoglavi galeb                      22
Larus melanocephalus Mediterranean        Sterna nilotica - debelokljuna čigra
Gull                       Sterna caspia – kaspirska čigra
Sterna nilotica Gull-billed Term         Sterna maxima - kraljevska čigra
Sterna caspia Caspian Tem            Sterna bengalensis - narančastokljuna
Sterna maxima Royal Tem             čigra
Sterna bengalensis Lesser Crested Tem      Sterna bergii - Bergova čigra
                         Sterna sandvicensis - dugokljuna čigra
Sterna bergii Great Crested Tem         Sterna dougallii - dugorepa čigra
Sterna sandvicensis Sandwich Tem         Sterna hirundo - obična čigra
Sterna dougallii Roseate Tem           Sterna paradisaea - arktička čigra
Sterna hirundo Common Tem            Sterna albifrons - mala čigra
Sterna paradisaea Arctic Tem           Sterna saundersi - Saundersova čigra
Sterna albifrons Little Tem           Sterna balaenarum - damarska čigra
Sterna saundersi Saundersž Tem          Sterna repressa - bjelolica čigra
Sterna balaenarum Damara Tem           Chlidonias leucopterus - bjelokrila čigra
Sterna repressa White-cheeked Tem        Chlidonias niger- crna čigra
Chlidonias leucopterus White-winged Tem
Chlidonias niger Black Tem


        ANNEX 3                     DODATAK 3
       ACTION PLAN                   AKCIONI PLAN

1. Field of Application             1. Polje primjene
1.1 The Action Plan is applicable to the     1.1. Akcioni plan primjenjiv je na
populations of migratory waterbirds listed    populacije migratornih ptica močvarica
in Table 1 to this Annex (hereafter       navedene u tabeli 1 ovog dodatka (dalje u
referred to as »Table 1«).            tekstu: »tabela 1«).
1.2 Table 1 forms an integral part of this    1.2. Tabela 1 čini sastavni dio ovog
Annex. Any reference to this Action Plan     dodatka. Svako spominjanje Akcionog
includes a reference to Table 1.         plana uključuje i tablelu 1.
2. Species Conservation             2. Zaštita vrsta
2.1 Legal measures                2.1. Zakonske mjere
2.1.1 Parties with populations listed in     2.1.1. Ugovorne strane s populacijama
column A of Table 1 shall provide        navedenim u koloni A tabele 1, pružiće
protection to those populations listed in    zaštitu onim populacijama navedenim u
accordance with Article III, paragraph      skladu s članom III stavom 2(a) ovog
2(a), of this Agreement. Such Parties shall   Sporazuma. Takve će ugovorne strane
in particular and subject to paragraph      posebno, i s obzirom na donji stav 2.1.3.:
2.1.3 below:
(a) prohibit the taking of birds and eggs of   (a) zabraniti lov ptica i sakupljanje jaja
those populations occurring in their       onih populacija koje se pojavljuju na
territory;                    njihovoj teritoriji;
(b) prohibit deliberate disturbance in so far  (b) zabraniti namjerno ometanje, u smislu
as such disturbance would be significant     u kojem bi ometanje značajno uticalo na
for the conservation of the population      zaštitu posmatrane populacije;
concerned; and
(c) prohibit the possession or utilization of,  (c) zabraniti posjedovanje ili korišćenje, te
and trade in, birds or eggs of those       trgovanje pticama i jajima onih populacija
populations which have been taken in       koje su uhvaćene uprkos zabranama
contravention of the prohibitions laid down   gornjeg podstava (a), kao i posjedovanje
pursuant to subparagraph (a) above, as      ili korišćenje, te trgovanje svim lako
well as the possession or utilization of,    prepoznatljivim     dijelovima     ili
and trade in, any readily recognizable      prerađevinama takvih ptica i njihovih jaja.
parts of derivatives of such birds and their
eggs.
By way of exception for those populations    S izuzetkom populacija navedenih samo u
listed in Categories 2 and 3 in Column A     kategorijama 2 i 3 u koloni A i označenih                       23
only and which are marked by an asterisk,    zvjezdicom, lov se može nastaviti po
hunting may continue on a sustainable      načelu održivog korišćenja, tamo gdje je
use basis where hunting of such         lov na takve populacije već ustaljena
populations is a long-established cultural    kulturna praksa. Ovo održivo korišćenje se
practice. This sustainable use shall be     treba sprovoditi u okviru posebnih odredbi
conducted within the framework of special    Akcionog plana za neku vrstu na
przavisions of a species action plan at the   odgovarajućem međunarodnom nivou.
appropriate international level.
2.1.2 Parties with populations listed in     2.1.2. Ugovorne strane, s populacijama
Table 1 shall regulate the taking of birds    navedenim u tabeli 1, će urediti lov ptica i
and eggs of all populations listed in      sakupljanje jaja svih populacija navedenih
column B of Table 1. The object of such     u koloni B tabele 1. Cilj takvih zakonskih
legal measures shall be to maintain or      mjera će biti održanje, odnosno doprinos
contribute to the restoration of those      obnovi tih populacija do nivoa povoljnog
populations to a favourable conservation     stanja zaštite, te osiguranje na osnovu
status and to ensure, on the basis of the    najboljih  dostupnih   saznanja   o
best available knowledge of population      populacijskoj dinamici, održivosti lova i
dynamics, that any taking or other use is    svakog  drugog   korišćenja.  Takvim
sustainable. Such legal measures, subject    zakonskim mjerama, u skladu s donjim
to paragraph 2.1.3 below, shall in        podstavom 2.1.3., posebno će se:
particular:
(a) prohibit the taking of birds belonging to  (a) zabraniti lov ptica koje pripadaju
the populations concerned during their      posmatranim populacijama tokom različitih
various stages of reproduction and rearing    faza njihovog razmnožavanja i odrastanja
and during their return to their breeding    i tokom njihovog povratka na područja za
grounds if the taking has an unfavourable    razmnožavanje, ako lov ima nepovoljan
impact on the conservation status of the     učinak na stanje zaštite posmatrane
population concerned;              populacije;
(b) regulate the modes of taking;        (b) urediti načine lova;
(c) establish limits on taking, where      (c) utvrditi granice lova, gdje to bude
appropriate, and provide adequate        prikladno, i osigurati odgovarajući nadzor
controls to ensure that these limits are     poštovanja navedenih granica, te
observed; and
(d) prohibit the possession or utilization of,  (d) zabraniti posjedovanje ili korišćenje,
and trade in, birds and eggs of the       kao i trgovanje pticama i jajima onih
populations which have been taken in       populacija koje su ulovljene uprkos bilo
contravention of any prohibition laid down    kojoj zabrani slijedom ovog stav, te
pursuant to the przavisions of this       posjedovanje ili korišćenje i trgovanje svim
paragraph, as well as the posssession or     dijelovima takvih ptica i njihovih jaja.
utilization of, and trade in, any parts of
such birds and their eggs.
2.1.3 Parties may grant exemptions to the    2.1.3. Ugovorne strane mogu dopustiti
prohibitions laid down in paragraphs 2.1.1    izuzetak od odredbi stavova 2.1.1. i 2.1.2.,
and 2.1.2, irrespective of the przavisions    bez obzira na odredbe člana III stava 5
of Article III, paragraph 5, of the       Konvencije,   kada   nema    drugog
Convention, where there is no other       zadovoljavajućeg rješenja, u sljedeće
satisfactory solution, for the following     svrhe:
purposes:
(a) to prevent serious damage to crops,     (a) kako bi se spriječila velika šteta za
water and fisheries;               usjeve, vodu i ribarstvo;
(b) in the interests of air safety or other   (b) u interesu vazdušne sigurnosti ili
overriding public interests;           drugih bitnih javnih interesa;
(c) for the purpose of research and       (c) za potrebe istraživanja i obrazovanja,
education, of re-establishment and for the    ponovnog unošenja i razmnožavanja
breeding necessary for these purposes;      potrebnog u tom smislu;
(d) to permit under strictly supervised     (d) kako bi se u strogo nadziranim
conditions, on a selective basis and to a    uslovima, na selektivnoj osnovi i u
limited extent, the taking and keeping or    ograničenoj mjeri, dopustio lov i držanje ili                       24
other judicious use of certain birds in     kakvo  drugo   razumno   korišćenje
small numbers; and               određenih ptica u manjem broju, i
(e) for the purpose of enhancing the      (e) za potrebe većeg širenja ili opstanka
propagation or survival of the populations   posmatranih populacija.
concerned.
Such exemptions shall be precise as to     Takvi izuzeci će biti precizno sadržajno
content and limited in space and time and    određeni, i prostorno i vremenski
shall not operate to the detriment of the    ograničeni i neće štetiti populacijama
populations listed in Table 1. Parties shall  navedenim u tabeli 1. Ugovorne strane će,
as soon as possible inform the Agreement    što je ranije moguće, obavijestiti
secretariat of any exemptions granted      Sekretarijat Sporazuma o svim izuzecima
pursuant to this przavision.          dopuštenim prema ovoj odredbi.

2.2 Single Species Action Plans         2.2. Akcioni planovi za pojedine vrste
2.2.1 Parties shall cooperate with a view    2.2.1. Ugovorne strane će sarađivati s
to  developing   and   implementing   ciljem   razrade   i   sprovođenja
international single species action plans    međunarodnih akcionih planova za
for populations listed in Category 1 of     pojedine vrste, prioritetno za populacije
Column A of Table 1 as a priority and for    navedene u kategoriji 1 kolone A tabele 1,
those populations listed with an asterisk in  kao i za one populacije označene
Column A of Table 1. The Agreement       zvjezdicom u koloni A tabele 1.
secretariat   shall  coordinate   the  Sekretarijat Sporazuma usaglašavaće
development,    harmonization    and   razradu, usklađivanje i sprovođenje takvih
implementation of such plans.          planova.
2.2.2 Parties shall prepare and implement    2.2.2. Strane će pripremiti i sprovoditi
national single species action plans for the  nacionalne akcione planove za pojedine
populations listed in Column A of Table 1    vrste, za populacije navedene u koloni A
with a view to improving their overall     tabele 1, s ciljem poboljšanja opšteg
conservation status. This action plan shall   stanja njihove zaštite. Takav će akcioni
include special przavisions for those      plan uključivati posebne odredbe za
populations marked with an asterisk.      populacije označene zvjezdicom. Kad je to
When appropriate, the problem of        prikladno, u obzir treba uzeti problem
accidental kiling of birds by hunters as a   slučajnog usmrćivanja ptica u lovu, kao
result of incorrect identification of the    posljedicu neispravnog prepoznavanja
species should be considered.          vrsta.

2.3 Emergency Measures             2.3. Interventne mjere
Parties shall, in close cooperation with    Ugovorne    strane  će, u  tijesnoj
each other whenever possible and        međusobnoj saradnji, kad god je to
relevant,  develop  and  implement     moguće i potrebno, razvijati i sprovoditi
emergency measures for populations       interventne mjere na populacijama
listed in Table 1, when exceptionally      navedenim u tabeli 1, kada se bilo gdje u
unfavourable or endangering conditions     području Sporazuma pojave izuzetno
occur anywhere in the Agreement Area.      nepovoljni ili opasni uslovi.

2.4 Re-establishments              2.4. Ponovna unošenja
Parties shall exercise the greatest care    Ugovorne strane će s najvećom pažnjom
when re-establishing populations listed in   pristupiti ponovnom unošenju populacija
Table 1 into parts of their traditional range  navedenih u tabeli 1 u dijelove njihovog
where they no longer exist. They shall     tradicionalnog područja rasprostranjenosti
endeavour to develop and follow a        u kojima one više ne postoje. Nastojaće
detailed re-establishment plan based on     razraditi i slijediti detaljni plan ponovnog
appropriate  scientific   studies.  Re-  unošenja, utemeljen na odgovarajućim
establishment plans should constitute an    naučnim studijama. Planovi ponovnog
integral part of national and, where      unošenja trebaju činiti sastavni dio
appropriate, international single species    nacionalnih i, gdje je to prikladno,
action plans. A re-establishment plan      međunarodnih akcionih planova za
should include asessment of the impact     pojedine vrste. Plan ponovnog unošenja                      25
on the environment and shall be made      treba uključivati procjenu uticaja na
widely available. Parties shall inform the   životnu sredinu, i treba biti dostupan
Agreement secretariat, in advance, of all   širokoj publici. Ugovorne strane će
re-establishment    programme    for  unaprijed izvijestiti Sekretarijat Sporazuma
populations listed in Table 1.         o svim programima ponovnog unošenja
                        populacija navedenih u tabeli 1.

2.5 Introductions               2.5. Unošenje
2.5.1 Parties shall, if they consider it    2.5.1. Ugovorne strane će, ako to
necessary, prohibit the introduction of    smatraju potrebnim, zabraniti unošenje
non-native species of animals and plants    nezavičajnih vrsta životinja i biljaka koje bi
which may be detrimental to the        mogle naštetiti populacijama navedenim u
populations listed in Table 1.         tabeli 1.
2.5.2 Parties shall, if they consider it    2.5.2. Ugovorne strane će, ako to
necessary, require the taking of        smatraju     potrebnim,     zahtijevati
appropriate precautions to avoid the      preduzimanje odgovarajućih mjera opreza
accidental escape of captive birds       radi izbjegavanja slučajnog bijega ptica
belonging to non-native species.        držanih u zarobljeništvu, koje pripadaju
                        nezavičajnim vrstama.
2.5.3 Parties shall take mesaures to the    2.5.3. Ugovorne strane će preuzeti
extent feasible and appropriate, including   izvodive i prikladne mjere, uključujući lov,
taking, to ensure that when non-native     kako bi obezbijedile da na njihovu teritoriju
species or hybrids thereof have already    već unešene nezavičajne vrste ili njihovi
been introduced into their territory, those  hibridi ne predstavljaju moguću opasnost
species or their hybrids do not pose a     za populacije navedene u tabeli 1.
potential hazard to the populations listed
in Table 1.

3. Habitat Conservation            3. Zaštita staništa
3.1 Habitat Inventories            3.1. Inventarizacija staništa
3.1.1 Parties, in liaison where appropriate  3.1.1. Ugovorne strane će, a kada je to
with     competent    international  prikladno i u saradnji s mjerodavnim
organizations, shall undertake and publish   međunarodnim organizacijama, izrađivati i
national inventories of the habitats within  objavljivati državne popise staništa na
their territory which are important to the   svojoj teritoriji, koja su važna za populacije
populations listed in Table 1.         navedene u tabeli 1.
3.1.2. Parties shall endeavour, as a matter  3.1.2. Ugovorne strane će nastojati, kao
of priority, to identify all sites of     prioritet,   utvrditi   sva   područja
international or national importance for    rasprostranjenosti od međunarodne ili
populations listed in Table 1.         državne važnosti za populacije navedene
                        u tabeli 1.

3.2. Conservation of Areas           3.2. Zaštita područja
3.2.1 Parties shall endeavour to continue   3.2.1. Ugovorne strane će nastojati
establishing protected areas to conserve    nastaviti s uspostavljanjem zaštićenih
habitats important for the populations     područja kako bi se sačuvala staništa
listed in Table 1, and to develop and     važna za populacije navedene u tabeli 1, i
implement management plans for these      s razradom i sprovođenjem planova
areas.                     upravljanja za navedena područja.

3.2.2 Parties shall endeavour to give     3.2.2. Ugovorne strane će nastojati da
special protection to those wetlands which   pruže posebnu zaštitu onim močvarama
meet internationally accepted criteria of   koje   zadovoljavaju  međunarodno
international importance.           prihvaćena mjerila za močvare od
                        međunarodne važnosti.

3.2.3 Parties shall endeavour to make 3.2.3. Ugovorne strane će nastojati mudro
wise and sustainable use of all of the i održivo koristiti sve močvare na svojoj                       26
wetlands in their territory. In particular   teritoriji. Posebno će nastojati izbjegavati
they shall endeavour to avoid degradation    propadanje i gubitak staništa koja
and loss of habitats that support        podržavaju populacije navedene u tabeli
populations listed in Table 1 through the    1, putem uvođenja odgovarajućih propisa
introduction of appropriate regulations or   ili normi i nadzornih mjera. Posebno,
standards and control measures. In       nastojaće:
particular, they shall endeavour to:
(a) ensure, where practicable, that       (a) gdje to bude moguće, osigurati
adequate statutory controls are in place,    odgovarajući zakonski nadzor vezan za
relating to the use of agricultural       upotrebu hemikalija u poljoprivredi,
chemicals, pest control procedures and     postupke nadzora štetočina i odlaganje
the disposal of waste water, which are in    otpadne vode u skladu s međunarodnim
accordance with international norms, for    normama, u svrhu svođenja na najmanju
the purpose of minimizing their adverse     mjeru njihovih nepovoljnih učinaka na
impacts on the populations listed in Table   populacije navedene u tabeli 1, te
1; and
(b) prepare and distribute information     (b) pripremiti i distribuirati informativne
materials, in the appropriate languages,    materijale na odgovarajućim jezicima, koji
describing such regulations, standards     bi opisivali takve važeće propise, norme i
and control measures in force and their     nadzorne mjere i korist koju oni donose
benefits to people and wildlife.        ljudima i životinjama.

3.2.4. Parties shall endeavour to develop    3.2.4. Ugovorne strane će, prema
strategies, according to an ecosystem      ekološkom pristupu, nastojati razraditi
approach, for the conservation of the      strategije zaštite staništa svih populacija
habitats of all populations listed in Table   navedenih u tabeli 1, uključujući staništa
1, including the habitats of those       onih populacija koje su raspršene.
populations that are dispersed.

3.3. Rehabilitation and Restoration       3.3. Sanacija i obnova
Parties shall endeavour to rehabilitate or   Ugovorne strane će nastojati sanirati ili
restore, where feasible and appropriate,    obnoviti, gdje to bude izvodivo i prikladno,
areas which were previously important for    područja koja su nekada bila važna
the populations listed in Table 1.       populacijama navedenim u tabeli 1.
4. Management of Human Activities        4. Upravljanje ljudskim djelatnostima

4.1. Hunting                  4.1. Lov
4.1.1 Parties shall cooperate to ensure     4.1.1. Ugovorne strane će zajednički
that their hunting legislation implements    obezbijediti   da   njihovo   lovno
the principle of sustainable use as       zakonodavstvo     primjenjuje  načelo
envisaged in this Action Plan, taking into   održivog korišćenja, kako predviđa ovaj
account the full geographical range of the   Akcioni plan, uzimajući u obzir puni
waterbird populations concerned and their    geografski obim posmatranih populacija
life history characteristics.          ptica močvarica i osobine njihovog
                        istorijskog razvoja.
4.1.2 The Agreement secretariat shall be    4.1.2.   Sekretarijat  Sporazuma   će
kept informed by the Parties of their      izvještavati ugovorne strane o svojim
legislation relating to the hunting of     zakonima i propisima vezanim za lov na
populations listed in Table 1.         populacije navedene u tabeli 1.
4.1.3 Parties shall cooperate with a view    4.1.3. Ugovorne strane će sarađivati s
to developing a reliable and harmonized     ciljem razvoja pouzdanog i skladnog
system for the collection of harvest data in  sistema prikupljanja podataka o prinosu,
order to assess the annual harvest of      kako bi ocijenile godišnji prinos populacija
populations listed in Table 1. They shall    navedenih u tabeli 1. Sekretarijatu
provide the Agreement secretariat with     Sporazuma    prosljeđivaće   procjene
estimates of the total annual take for each   ukupnog    godišnjeg   ulova  svake
population, when available.           populacije, kada im iste budu dostupne.
4.1.4 Parties shall endeavour to phase out   4.1.4. Ugovorne strane će do 2000.                        27
the use of lead shot for hunting in   godine nastojati postupno ukinuti upotrebu
wetlands by the year 2000.        olova u lovu u močvarnim područjima.
4.1.5 Parties shall develop and implement4.1.5. Ugovorne strane će razviti i
measures to reduce, and as far as    primjenjivati mjere kako bi smanjile, te u
possible eliminate, the use of poisoned najvećoj mjeri ukinule upotrebu otrovnih
baits.                  mamaca.
4.1.6 Parties shall develop and implement4.1.6. Ugovorne strane će razraditi i
measures to reduce, and as far as    primjenjivati mjere kako bi smanjile, te u
possible eliminate, illegal taking.   najvećoj mjeri ukinule krivolov.
4.1.7 Where appropriate, Parties shall  4.1.7. Gdje je to prikladno, ugovorne
encourage hunters, at local, national andstrane će podsticati lovce, na lokalnom,
international levels, to form clubs or  državnom i međunarodnom nivou, na
                     udruživanje u klubove ili organizacije,
organizations to coordinate their activities
and to help ensure sustainability.    kako bi usuglasili svoje aktivnosti i
                     pomogli da obezbijede održivost.
4.1.8 Parties shall, where appropriate, 4.1.8. Ugovorne strane će, gdje to bude
promote the requirement of a proficiency prikladno, promovisati obaveznu provjeru
test for hunters, including among other osposobljenosti lovaca uključujući, između
things, bird identification.       ostalog, prepoznavanje ptica.

4.2 Eco-tourism                4.2. Eko-turizam
4.2.1 Parties shall encourage, where      4.2.1. Ugovorne strane će podsticati, gdje
appropriate but not in the case of core    to bude prikladno, ali ne za ključna mjesta
zones of protected areas, the elaboration   zaštićenih područja, razradu zajedničkih
of cooperative programmes between all     programa svih zainteresovanih, s ciljem
concerned to develop sensitive and       razvoja osjetljivog i odgovarajućeg eko-
appropriate eco-tourism at wetlands      turizma u močvarnim područjima s
holding concentrations of populations     koncentracijama populacija navedenih u
listed in Table 1.               tabeli 1.
4.2.2 Parties, in cooperation with       4.2.2. Ugovorne strane će, u saradnji s
competent international organisations,     mjerodavnim         međunarodnim
shall endeavour to evaluate the costs,     organizacijama, nastojati procjenjivati
benefits and other consequences that can    troškove, dobitke i druge posljedice koje
result from ecotourism at selected       može izazvati eko-turizam u odabranim
wetlands   with  concentrations  of   močvarnim područjima, s koncentracijama
populations listed in Table 1. They shall   populacija navedenih u tabeli 1. One će
communicate the results of any such      rezultate svih takvih procjena saopštavati
evaluations to the Agreement secretariat.   Sekretarijatu Sporazuma.

4.3 Other Human Activities           4.3. Druge ljudske djelatnosti
4.3.1 Parties shall assess the impact of    4.3.1. Ugovorne strane će procijeniti
proposed projects which are likely to lead   učinak predloženih projekata za koje
to conflicts between populations listed in   postoji vjerovatnoća da će dovesti do
Table 1 that are in the areas referred to in  sukoba između populacija navedenih u
paragraph 3.2 and human interests, and     tabeli 1, a koje se nalaze u područjima
shall make the results of the assessment    navedenim u tački 3.2., i ljudskih interesa,
publicly available.              te rezultate procjene objaviti.
4.3.2 Parties shall endeavour to gather    4.3.2. Ugovorne strane će nastojati
inormation on the damage, in particular to   prikupljati informacije o štetama, posebno
crops, caused by populations listed in     na usjevima, koje izazivaju populacije
Table 1, and report the results to the     navedene u tabeli 1, i o rezultatima
Agreement secretariat.             izvijestiti Sekretarijat Sporazuma.
4.3.3 Parties shall cooperate with a view   4.3.3. Ugovorne strane će sarađivati s
to identifying appropriate techniques to    ciljem utvrđivanja odgovarajućih metoda
minimize damage, or to mitigate the      svođenja šteta na najmanju mjeru ili
effects of damage, in particular to crops,   ublaživanja njihovih učinaka, posebno na
caused by populations listed in Table 1,    usjevima, koje izazivaju populacije
drawing on the experience gained        navedene u tabeli 1, nadograđujući se na                      28
elsewhere in the world.             iskustva stečena drugdje u svijetu.
4.3.4 Parties shall cooperate with a view    4.3.4. Ugovorne strane će sarađivati s
to developing single species action plans    ciljem razrade akcionih planova za
for populations which cause significant     pojedine vrste čije populacije izazivaju
damage, in particular to crops. The       znatnu štetu, posebno na usjevima.
Agreement secretariat shall coordinate the    Sekretarijat Sporazuma će koordinirati
development and harmonization of such      razradu i usklađivanje takvih planova.
plans.
4.3.5 Parties shall, as far as possible,     4.3.5. Ugovorne strane će, u najvećoj
promote high environmental standards in     mogućoj mjeri, pri planiranju i izgradnji
the planning and construction of         struktura usmjerenih na smanjenje
structures to minimize their impact on      njihovog uticaja na populacije navedene u
populations listed in Table 1. They should    tabeli 1, promovisati visoke norme zaštite
consider steps to minimize the impact of     životne sredine. One bi trebale razmotriti
stuctures already in existence where it     korake koji vode smanjenju uticaja već
becomes evident that they constitute a      postojećih struktura tamo gdje postaje
negative impact for the populations       očigledno   kako   one   predstavljaju
concerned.                    negativan   uticaj   na   posmatrane
                         populacije.
4.3.6 In cases where human disturbance      4.3.6. U slučajevima u kojima ljudsko
threatens the conservation status of       ometanje   ugrožava   stanje  zaštite
waterbird populations listed in Table 1.     populacija ptica močvarica, navedenih u
Parties should endeavour to take         tabeli 1, ugovorne strane bi trebale
measures to limit the level of threat.      nastojati preduzimati mjere ograničavanja
Appropriate measures might include, inter    nivoa ugroženosti. Odgovarajuće mjere bi
alia, the establishment of disturbance-free   mogle obuhvatati, inter alia, uspostavljanje
zones in protected areas where public      neometanih zona unutar zaštićenih
access is not permitted.             područja, u koje nije dozvoljen pristup
                         javnosti.

5. Research and Monitoring            5. Istraživanje i praćenje
5.1. Parties shall endeavour to carry out    5.1. Ugovorne strane će nastojati obavljati
survey work in poorly known areas, which     istraživanja u slabo istraženim područjima,
may hold important concentrations of the     u kojima bi se mogle nalaziti bitne
populations listed in Table 1. The results    koncentracije populacija navedenih u
of such surveys shall be disseminated      tabeli 1. Rezultati takvog     istraživanja
widely.                     će   se  dostaviti  na   raspolaganje
                         zainteresovanima.
5.2 Parties shall endeavour to monitor the    5.2. Ugovorne strane će nastojati pratiti
populations listed in Table 1. The results    populacije navedene u tabeli 1. Rezultati
of such monitoring shall be published or     takvog praćenja će biti objavljeni ili
sent   to   appropriate   international  poslani odgovarajućim međunarodnim
organizations, to enable reviews of       organizacijama, kako bi se mogli obaviti
population status and trends.          pregledi stanja i trendova.
5.3 Parties shall cooperate to improve the    5.3. Ugovorne strane će sarađivati na
measurement of bird population trends as     poboljšanju mjerenja trendova ptičjih
a criterion for describing the status of such  populacija kao mjerila opisivanja stanja
populations.                   takvih populacija.
5.4 Parties shall cooperate with a view to    5.4. Ugovorne strane će sarađivati s ciljem
determining the migration routes of all     utvrđivanja   selidbenih   puteva   svih
populations listed in Table 1, using       populacija navedenih u tabeli 1, služeći se
available knowledge of breeding and       raspoloživim      saznanjima      o
nonbreeding season distributions and       rasprostranjenosti    tokom     sezone
census results, and by participating in     razmnožavanja i nerazmnožavanja, te
coordinated ringing programmes.         rezultatima popisa i učestvovanja u
                         koordiniranim programima prstenovanja.
5.5 Parties shall endeavour to initiate and   5.5. Ugovorne strane će nastojati
support joint research projects into the     podsticati   i   podupirati   zajedničke                       29
ecology and population dynamics of       programe   istraživanja  ekologije  i
populations listed in Table 1 and their     populacijske    dinamike   populacija
habitats, in order to determine their      navedenih u tabeli 1, te njihovih staništa,
specific requirements as well as the      kako bi utvrdile specifične potrebe i
techniques   which   are  the  most   najprimjerenije   metode   zaštite  i
appropriate for their conservation and     upravljanja.
management.
5.6 Parties shall endeavour to undertake    5.6. Ugovorne strane će nastojati da
studies on the effects of wetland loss and   sačine studije o učincima nestajanja,
degradation and disturbance on the       propadanja i ometanja močvara, na
carrying capacity of wetlands used by the    kapacitet močvara kojima se koriste
populations listed in Table 1 and the      populacije navedene u tabeli 1, kao i o
migration patterns of such populations.     selidbenim obrascima takvih populacija.
5.7 Parties shall endeavour to undertake    5.7. Ugovorne strane će nastojati
studies on the impact of hunting and trade   sprovoditi studije o učinku lova i trgovine
on the populations listed in Table 1 and on   na populacije navedene u tabeli 1, i o
the importance of these forms of utilization  važnosti tih oblika iskorišćavanja za
to the local and national economy.       lokalnu i državnu ekonomiju.
5.8 Parties shall endeavour to cooperate    5.8. Ugovorne strane će nastojati
with relevant international organisations    sarađivati s relevantnim međunarodnim
and to support research and monitoring     organizacijama i podržavati projekte
projects.                    istraživanja i praćenja.

6. Education and Information          6. Obrazovanje i informisanje
6.1. Parties shall, where necessary,      6.1. Ugovorne strane će, prema potrebi,
arrange for training programmes to ensure    urediti održavanje obuke kojom će osoblje
that personnel responsible for the       zaduženo za sprovođenje Akcionog plana
implementation of this Action Plan have     steći primjereno znanje za njegovo
an adequate knowledge to implement it      djelotvorno sprovođenje.
effectively.
6.2. Parties shall cooperate with each     6.2. Ugovorne strane će međusobno i sa
other and the Agreement secretariat with    Sekretarijatom Sporazuma, sarađivati na
a view to developing training programmes    razradi programa obuke i razmjeni
and exchanging resource materials.       materijala.
6.3. Parties shall endeavour to develop     6.3. Ugovorne strane će nastojati
programmes, information materials and      razrađivati   programe,    informativne
mechanisms to improve the level of       materijale i mehanizme za podizanje nivoa
awareness of the general public with      svijesti cjelokupne javnosti u odnosu na
regard to the objectives, przavisions and    ciljeve, odredbe i sadržaj ovog Akcionog
contents of this Action Plan. In this regard,  plana. U tom smislu, naročita će se pažnja
particular attention shall be given to those  posvetiti ljudima koji žive u samom
people living in and around important      području i u blizini važnih močvara,
wetlands, to users of these wetlands      korisnicima   tih  močvara    (lovcima,
(hunters, fishermen, tourists, etc.) and to   ribarima, turistima itd.) i tijelima lokalne
local authorities and other decision      vlasti, te drugim donosiocima odluka.
makers.
6.4. Parties shall endeavour to undertake    6.4. Ugovorne strane će nastojati da
specific public awareness campaigns for     preduzmu posebne akcije podizanja
the conservation of the populations listed   svijesti na temu zaštite populacija
in Table 1.                   navedenih u tabeli 1.

7. Implementation                7. Sprovođenje
7.1. When implementing this Action Plan,    7.1. U sprovođenju ovog Akcionog plana
Parties shall, when appropriate, give      ugovorne strane će, gdje je to prikladno,
priority to those populations listed in     prioritet dati populacijama navedenim u
Column A of Table 1.              koloni A tabele 1.
7.2. Where, in the case of populations     7.2. Što se tiče populacija navedenih u
listed in Table 1, more than one        tabeli 1, gdje se više od jedne takve                      30
population of the same species occurs on   populacije pojavi na teritoriji neke
the territory of a Party, that Party shall  ugovorne strane, ta će Ugovorna strana
apply conservation measures appropriate    primijeniti mjere zaštite na onu populaciju,
to the population or populations that have  odnosno one populacije, čiji je nivo zaštite
the poorest conservation status.       u najlošijem stanju.
7.3. The Agreement secretariat, in      7.3. Sekretarijat Sporazuma će uz
coordination    with  the  Technical  saglasnost Tehničkog odbora, i uz pomoć
Committee and with the assistance of     stručnjaka iz država područja Sporazuma,
experts from Range States, shall       koordinirati razradu smjernica za zaštitu u
coordinate    the   development   of  skladu s članom IV stavom 4, ovog
conservation guidelines in accordance     Sporazuma, kako bi pomoglo ugovornim
with Article IV. paragraph 4, of this     stranama u sprovođenju ovog Akcionog
Agreement to assist the Parties in the    plana.   Sekretarijat  Sporazuma   će
implementation of this Action Plan. The    osigurati, gdje to bude moguće,
Agreement secretariat shall ensure, where   usklađenost sa smjernicama odobrenim u
possible, coherence with guidelines      okviru drugih međunarodnih instrumenata.
approved under other international      Navedenim smjernicama za zaštitu će biti
instruments.    These   conservation  cilj uvođenje načela održivog korišćenja.
guidelines shall aim at introducing the    One će, inter alia, obuhvatati:
principle of sustainable use. They shall
cover, inter alia:
(a) single species action plans;       (a) akcione planove za pojedine vrste;
(b) emergency measures;            (b) interventne mjere;
(c) preparation of site inventories and    (c) pripremu popisa lokacija i metoda
habitat management methods;          upravljanja staništima;
(d) hunting practices;            (d) lovnu praksu;
(e) trade in waterbirds;           (e) trgovanje pticama močvaricama;
(f) tourism;                 (f) turizam;
(g) reducing crop damage; and         (g) smanjivanje štete na usjevima, i
(h) a waterbird monitoring protocol.     (h) protokol praćenja ptica močvarica.
7.4. The Agreement secretariat, in      7.4. Sekretarijat Sporazuma će, uz
coordination    with  the  Technical  saglasnost Tehničkog odbora i ugovornih
Committee and the Parties, shall prepare   strana, pripremiti niz međunarodnih
a series of internatinal reviews necessary  ocjena potrebnih za ovaj Akcioni plan,
for the implementation of this Action Plan,  uključujući:
including:
(a) reports on the status and trends of    (a) izvještaje o stanju i trendovima
populations;                 populacija;
(b) gaps in information from surveys;     (b) informacijske praznine preostale nakon
                       istraživanja;
(c) the networks of sites used by each    (c) mreže lokacija kojima se koristi svaka
population, including reviews of the     populacija, uključujući preglede stanja
protection status of each site as well as of zaštite svake od lokacija, kao i mjera
the management measures taken in each     upravljanja koje se preduzimaju u svakom
case;                     slučaju;
(d) pertinent hunting and trade legislation  (d) relevantne lovne i trgovinske propise
in each country relating to the species    svake zemlje koji se odnose na vrste
listed in Annex 2 to this Agreement;     navedene u dodatku 2 ovog Sporazuma;
(e) the stage of preparation and       (e) faza pripreme i sprovođenja akcionih
implementation of single species action    planova za pojedine vrste;
plans;
(f) re-establishment projects; and      (f) projekte ponovnog unošenja i
(g) the status of introduced non-native (g) stanje unešenih nezavičajnih vrsta
waterbird species and hybrids thereof.    ptica močvarica i njihovih hibrida.

7.5 The Agreement secretariat shall 7.5. Sekretarijat Sporazuma će nastojati
endeavour to ensure that the reviews da osigura dopunjavanje ocjena iz tačke
mentioned in paragraph 7.4 are updated 7.4., u razmacima ne dužim od tri godine.                     31
at intervals of not more than three years.   7.6. Tehnički će odbor ocjenjivati
7.6 The Technical Committee shall assess    smjernice i ocjene pripremljene prema
the guidelines and reviews preparad      tačkama 7.3. i 7.4., te formulisati nacrte
under paragraphs 7.3 and 7.4, and shall    preporuka i rezolucija koje se odnose na
formulate draft recommendations and      njihovu razradu, sadržaj i sprovođenje,
resolutions relating to their development,   koji će se razmatrati na zasijedanjima
content   and   implementation   for  Sastanka ugovornih strana.
consideration at sessions of the Meeting
of the Parties.
7.7 The Agreement secretariat shall      7.7. Sekretarijat Sporazuma će redovno
regularly undertake a review of potential   ocjenjivati moguće   mehanizme    za
mechanisms for providing additional      osiguranje dodatnih sredstava (finansijska
resources    (funds   and   technical  i tehnička pomoć) za sprovođenje ovog
assistence) for the implementation of this   Akcionog plana, te izrađivati izvještaj za
Action Plan, and shall make a report to    svako redovno zasijedanje sastanaka
each ordinary session of the Meeting of    ugovornih strana.
the Parties.      TABLE 1                    TABELA 1
 STATUS OF THE POPULATIONS OF          STANJE POPULACIJA MIGRATORNIH
  MIGRATORY WATERBIRDS                PTICA MOČVARICA
   KEY TO CLASSIFICATION             KLJUČ ZA KLASIFIKACIJU

The following key to Table 1 is a basis for Sljedeći ključ za tabelu 1 je osnova za
implementation of the Action Plan:     sprovođenje Akcionog plana:

Column A                    Kolona A
Category 1: (a) Species which are       Kategorija 1: (a) Vrste uključene u
included in Appendix I to the Convention;   Dodatak I Konvencije.
(b) Species which are listed as threatened   (b) Vrste navedene kao ugrožene na
in the 1994 IUCN Red List of Threatened    Crvenom popisu ugroženih životinja
Animals (Groombridge 1993); or         (Groombridge 1993.) IUCN-a iz 1994, ili
(c) Populations which number less than     (c) Populacije koje broje manje od oko
around 10,000 individuals.           10.000 jedinki.
Category 2: Populations numbering       Kategorija 2: Populacije koje broje između
between around 10,000 and around        10.000 i 25.000 jedinki.
25,000 individuals.
Category 3: Populations numbering       Kategorija 3: Populacije koje broje između
between around 25,000 and around        25.000 i 100.000 jedinki i smatraju se
100,000 individuals and considered to be    ugroženima uslijed:
at risk as a result of:
(a) concentration onto a small number of    (a) koncentracije na malom broju lokacija,
sites at any stage of their annual cycle;   u bilo kojoj fazi njihovog godišnjeg ciklusa;
(b) dependence an a habitat type which is   (b) u zavisnosti od vrste staništa koje je
under severe threat;              ozbiljno ugroženo,
(c) showing significant long-term decline;   (c) pokazivanja značajnog dugoročnog
or                       pada, ili
(d) showing extreme fluctuations in      (d) pokazivanja ekstremnih fluktuacija u
population size or trend.           brojnosti ili trendu populacije.
For species listed in Categories 2 and 3,   Za vrste navedene u gornjim kategorijama
above, see paragraph              2.1.3. Vidi tačku 2.1.1. ovog dodatka.
2.1.1 of this Annex.

Column B             Kolona B
Category 1: Populations numbering Kategorija 1: Populacije koje broje između
between around 25,000 and around 25.000 i 100.000 jedinki, a koje ne                      32
100,000 individuals and which do not fulfil  zadovoljavaju uslove iz gore opisane
the conditions in respect of Column A, as   kolone A.
described above.
Category 2: Populations numbering more    Kategorija 2: Populacije koje broje više od
than around 100,000 individuals and      100.000 jedinki i smatra se kako im je
considered to be in need of special      potrebna posebna pažnja uslijed:
attention as a result of:
(a) concentration onto a small number of   (a) koncentracije na malom broju lokacija,
sites at any stage of their annual cycle;   u bilo kojoj fazi njihovog godišnjeg ciklusa;

(b) dependence on a habitat type which is   (b) zavisnosti od vrste staništa koja je
under severe threat;             ozbiljno ugrožena;
(c) showing significant long-term decline;  (c) pokazivanja značajnog dugoročnog
or                      pada, ili
(d) showing large fluctuations in       (d) pokazivanja ekstremnih fluktuacija u
population size or trend.           brojnosti ili trendu populacije.

Column C                   Kolona C
Category 1: Populations numbering more    Kategorija 1: Populacije koje broje više od
than around 100,000 individuals which     100.000 jedinki koje bi mogle imati znatnu
could   significantly  benefit  from   korist od međunarodne saradnje, a koje
international cooperation and which do not  ne zadovoljavaju uslove iz gornjih kolona
fulfil the conditions in respect of either  A, odnosno B.
Column A or B, above.

REVIEW OF TABLE 1               OCJENA TABELE 1
This Table shall be:             Ovu će tabelu:
(a) reviewed regularly by the Technical    (a) redovno ocjenjivati Tehnički odbor, u
Committee in accordance with Article VII.   skladu s članom VII stavom 3(b) ovog
paragraph 3(b), of this Agreement; and    Sporazuma, i
(b) amended as necessary by the Meeting    (b) dopunjavati prema potrebi Sastanak
of the Parties, in accordance with Article  ugovornih strana u skladu s članom VI
VI. paragraph 9(d) of this Agrement, in    stavom 9 (d) ovog Sporazuma, u svijetlu
light of the conclusions of such reviews.   zaključaka takvih ocjena.
KEY TO    ABBREVIATIONS     AND KLJUČ ZA SKRAĆENICE I SIMBOLE
SYMBOLS

bre: breeding              razmn: Razmnožavanje
win: wintering             prezim: Prezimljavanje
N: Northern               S Sjeverna
E: Eastern               I Istočna
S: Southern               J Južna
W: Western               Z zapadna
NE: Northeastern            SI Sjeveroistočna
NW: Northwestern            SZ Sjeverozapadna
SE: Southeastern            JI Jugoistočna
SW: Southwestern            JZ Jugozapadna
1   Population  status  unknown. 1: Stanje populacije nepoznatno. Stanje
Conservation status estimated.     zaštite procijenjeno.
* See paragraph 2.1.1          * Vidi tačku 2.1.1.

         NOTES                    NAPOMENE:

1. The population data used to compile 1. Podaci o populacijama korišćeni pri                       33
Table 1 as far as possible correspondes    sastavljanju tabele 1 u najvećoj mogućoj
to the number of individuals in the      mjeri  odgovaraju   brojnosti  jedinki
potential breeding stock in the Agreement   potencijalnog fonda za razmnožavanje u
Area. The status is based on the best     području Sporazuma. Stanje se temelji na
available published population estimates.   najboljim    dostupnim   objavljenim
                       procjenama populacije.
2. Suffixes (bre) or (win) in population   2. Nastavci (razmn) ili (prezim) u popisu
listings are solely aids to population    populacija   samo   su  pomoć   u
identification. They do not indicate     prepoznavanju populacija. Oni ne upućuju
seasonal restrictions to actions in respect  na ograničenost djelovanja s obzirom na
of these populations under this Agreement   godišnja doba za dotične populacije
and Action Plan.               prema ovom Sporazumu i Akcionom
                       planu.


    A   B    C            A   B   C

Mycteria ibis                 Mycteria ibis
Entire population               Cjelokupna populacija
         1                        1
Ciconia nigra                 Ciconia nigra
W Africa/W Evrope               Z Afrika/Z Evropa
        1c                       1c
Central/E Evrope (bre)            Srednja/i Evropa
         2                       2
Ciconia episcopus               Ciconia episcopus
Tropical Africa (C. e. microscelis)      Tropska Afrika (C. e. microscelis)
         1                        1
Ciconia ciconia                Ciconia ciconia
S Africa (C. c. ciconia)           J Afrika (C. c. ciconia)
        1c                       1c
NW Africa/W Evrope (bre) (C. c. ciconia)   SZ Afrika/Z Evropa (razmn) (C. c. ciconia)
         3b                       3b
Central/E Europe (bre) (C. c. ciconia)    Srednja/i Evropa (razmn) (C. c. ciconia)
         2c                       2c
W Asia (bre) (C. c. ciconia)         Z Azija (razmn) (C. c. ciconia)
         3b                       3b
Ple-gadis falcinellus             Plegadis falcinellus
Subsaharan Africa (P. f. falcinellus)     Subsaharska Afrika (P. f. falcinellus)
         1I                       1I
W Africa/Europe (P. f. falcinellus)      Z Afrika/Evropa (P. f. falcinellus)
         1                        1
E Africa/SW Asia (P. f. falcinellus)     i Afrika/JZ Azija (P. f. falcinellus)
         2*                       2*
Geronticus eremita              Geronticus eremita
Morocco                    Maroko
         1a                       1a
SW Asia                    JZ Azija
         1a                       1a
Threskiornis aethiopicus           Threskiornis aethiopicus
Subsaharan Africa (T. a. aethiopicus)     Supsaharska Afrika (T. a. aethiopicus)
         1                        1
Iraq/Iran (T. a. aethiopicus)         Irak/Iran (T. a. aethiopicus)
        1c                        1c
Platalea leucorodia              Platalea leucorodia
E Atlantic (P. l. leucorodia)         i Atlantik (P. l. leucorodia)
        1c                       1c
Central/SE Evrope (bre) (P. l. leucorodia)  Srednja/JI Evropa (razmn) (P. l.                     34
       2           leucorodia)  2
Red Sea (P. l. archeri)       Crveno more (P. l. archeri)
       1c                  1c
SW/S Asia (win) (P. l. major)    JZ/J Azija (prezim) (P. l. major)
        2                  2

Platalea alba            Platalea alba
Entire population          Cjelokupna populacija
         2*                   2*
Dendrocygna bicolor         Dendrocygna bicolor
Africa                Afrika
         1                   1
Dendrocygna viduata         Dendrocygna viduata
Africa                Afrika
         1                   1
Thalassornis leuconotus       Thalassornis leuconotus
E/S Africa (T. l. leuconotus)    I/J Afrika (F. l. leuconotus)
         2*                   2*
W Africa (T. l. leuconotus)     Z Afrika (T. l. leuconotus)
        1c                   1c
Oxyura leucocephala         Oxyura leucocephala
W Mediterranean           Z Sredozemlje
         1a                  1a
E Mediterranean/W Asia        I Sredozemlje/Z Azija
         1a                  1a
Cygnus olor             Cygnus olor
NW Europe              SZ Evropa
         2d                  2d
Black Sea (win)           Crno more (prezim)
         2                   2
Caspian Sea (win)          Kaspijsko jezero (prezim)
      2a & 2d                2a & 2d
Cygnus cygnus            Cygnus cygnus
Iceland (bre)            Island (razmn)
        2                    2
NW Europe (win)           SZ Evropa (prezim)
            1                1
Black Sea (win)           Crno more (prezim)
         2                   2
W Asia (win)             Z Azija (prezim)
        2I                   21
Cygnus columbianus          Cygnus columbianus
Europe (win) (C. c. bewickii)    Evropa (prezim) (C. c. bewickii)
        2                   2
Caspian Sea (win) (C.c. bewickii)  Kaspijsko jezero(prezim) (C.c.bewickii)
        1c                  1c
Anser brachyrhynchus         Anser brachyrhynchus
Iceland (bre)            Island (razmn)
         2a                  2a
Svalbard (bre)            Svalbard (razmn)
         1                   1
Anser fabalis            Anser fabalis
W Taiga (bre) (A. f. fabalis)    Z tajga (razmn) (A. f. fabalis)
         1                   1
W Tundra (bre) (A. f. rossicus)   Z tundra (razmn) (A. f. rossicus)
         1                   1
Anser albifrons           Anser albifrons
NW Europe (win) (A. a. albifrons)  SZ Evropa (prezim) (A. a. albifrons)                  35
        1                     1
Central Europe (win) (A. a. albifrons)  Srednja Evropa (prezim) (A. a. albifrons)
        2c                     2c
Black Sea (win) (A. a. albifrons)     Crno more (prezim) (A. a. albifrons)
        1                     1
Caspian Sea (win) (A. a. albifrons)    Kaspijsko    jezero(prezim)(A.a.albifrons)
         2                    2
Greenland (bre) (A. a. flavirostris)   Grenland (razmn) (A. a. flavirostris)
         3a*                   3a*
Anser erythropus             Anser erythropus
Black Sea/Caspian Sea (win)        Crno more/Kaspijsko jezero (prezim)
          1b                   1b
Anser anser                Anser anser
Iceland (bre) (A. a. anser)        Island (razmn) (A. a. anser)
        1                     1
N Europe/W Mediterranean (A. a. anser)  S Evropa/Z Sredozemlje (A. a. anser)
        1                     1
Central Europe/N Africa (A. a. anser)   Srednja Evropa/S Afrika (A. a. anser)
    2*                         2*
Black Sea (win) (A. a. anser)       Crno more (prezim) (A. a. anser)
         1                     1
W Siberia/Caspian Sea (A. a. anser)    Z Sibir/Kaspijsko jezero (A. a. anser)
         1                     1
Branta leucopsis             Branta leucopsis
Greenland (bre)              Grenland (razmn)
         1                     1
Svalbard (bre)              Svalbard (razmn)
          2                    2
Russia (bre)               Rusija (razmn)
         1                    1
Branta bernicla              Branta bernicla
Siberia (bre) (B. b. bernicla)      Sibir (razmn) (B. b. bernicla)
        2b                     2b
Svalbard (bre) (B. b. hrota)       Svalbard (razmn) (B. b. hrota)
         1c                    1c
Ireland (win) (B. b. hrota)        Irska (prezim) (B. b. hrota)
         2                     2
Branta ruficollis             Branta ruficollis
Entire population             Cjelokupna populacija
         1b                    1b
Alopochen ae-gypatiacus          Alopochen aegyptiacus
Entire population             Cjelokupna populacija
        1I                     11
Tadorna ferruginea            Tadorna ferruginea
W Mediterranean              Z Sredozemlje
        1c                     1c
E Mediterranean/Blcak Sea         i Sredozemlje/Crno more
           2                    2
SW Asia                  JZ Azija
           1                    1
Tadorna cana               Tadorna cana
Entire population             Cjelokupna populacija
          1                    1
Tadorna tadorna              Tadorna tadorna
NW Evrope                 SZ Evropa
          2a                   2a
W Mediterranean              Z Sredozemlje
          2                    2                     36
Black Sea                Crno more
          1                  1
Caspian Sea               Kaspijsko jezero
          1                  1
Plectropterus gambensis         Plectropterus gambensis
W. Africa (P. g. gambensis)       Z Afrika (P. g. gambensis)
          1                  1
S Africa (P. g. niger)         J Afrika (P. p. niger)
          1                  1
Sarkidiornis melanotos         Sarkidiornis melanotos
Africa (S. m. melanotos)        Afrika (S. m. melanotos)
          1I                  11
Nettapus auritus            Nettapus auritus
W Africa                Z Afrika
          1c                  1c
S/E Africa               J/i Afrika
          1I                  1I
Anas penelope              Anas penelope
NW Europe (win)             JZ Evropa (prezim)
             1               1
Black Sea/Mediterranean (win)      Crno more/Sredozem-lje (prezim)
            2c                2c
SW Asia (win)              JZ Azija (prezim)
            2c                2c
Anas strepera              Anas strepera
NW Europe (win) (A. s. strepera)    JZ Evropa (prezim) (A. s. strepera)
            1                1
Black Sea/Mediterranean (win)      Crno more/Sredozemlje (prezim)

(A. s. strepera)           (A. s. strepera)
           1               1
SW Asia (win) (A. s. strepera)    JZ Azija (pezim) (A. s. strepera)
            1               1
Anas crecca             Anas crecca
NW Europe (win) (A. c. crecca)    JZ Evropa (prezim) (A. c. crecca)
            1               1
Black Sea/Mediterranean (win) (A. c. Crno           more/Sredozemlje
crecca)         1      (prezim)(A.c.crecca) 1
SW Asia (win) (A. c. crecca)     JZ Azija (prezim) (A. c. crecca)
            2c                2c

Anas capensis              Anas capensis
Entire population            Cjelokupna populacija
            1I                    1I
Anas platyrhynchos           Annas platyrhynchos
NW Europe (win) (A. p. platyrhynchos)  JZ Evropa (prezim) (A. p. platyrhynchos)
            1                    1
Black Sea/Mediterranean (win)      Crno more/Sredozem-lje (prezim) (A. p.
(A. p. platyrhynchos)          platyrhynchos)
            2c                    2c
SW Asia (win) (A. p. platyrhynchos)   JZ Azija (prezim) (A. p. platyrhynchos)
            1                    1
Anas undulata              Anas undulata
S Africa (A. u. undulata)        J Afrika (A.. u. undulata)
            1                    1
Anas acuta               Anas acuta
W Africa (win)             Z Afrika (prezim)
            1                    1                   37
NW Europe (win)         JZ Evropa (prezim)
           1                  1
Black Sea/Mediterranean (win)  Crno more/Sredozem-lje (prezim)
           2c                 2c
SW Asia/E Africa (win)      JZ Azija/i Afrika (prezim)
           1                  1
Anas erythrorhyncha       Anas erythrorhyncha
S/E Africa            J/i Afrika
           1                  1
Anas hottentota         Anas hotentota
W Africa             Z Afrika
           1cI                 1c1
S/E Africa            J/i Afrika
           1I                 1I
Anas querquedula         Anas querquedula
W Africa (win)          Z Afrika (prezim)
        1                     1
E Africa/Asia (win)       I Afrika/Azija (prezim)
        1                     1
Anas clypeata          Anas clypeata
NW Europe (win)         JZ Evropa (prezim)
        1                     1
W Mediterranean (win)      Z Sredozem-lje (prezim)
        2a                    2a
Black Sea/Mediterranean (win)  Crno more/Sredozemlje (prezim)
        1                    1
SW Asia (win)          JZ Azija (prezim)
        1                    1
Marmaronetta angustirostris   Marmaronetta angustirostris
W Mediterranean         Z Sredozem-lje
        1b                     1b
E Mediterranean         I Sredozemlje
        1b                     1b

SW Asia             JZ Azija
       1b                    1b
Netta rufina           Netta rufina
SW/Central Europe        JZ/Srednja Evropa
        2*                  2*
SE Europe            JI Evropa
        3c                  3c
SW Asia             JZ Azija
        1                    1
Netta erythrophthalma      Netta erythrophthalma
S/E Africa (N. e. brunnea)    J/I Afrika (N. e. brunnea)
        1I                    11
Aythya ferina          Aythya ferina
NW Europe (win)         SZ Evropa (prezim)
        2c                    2c
Black Sea/Mediterranean (win)  Crno more/Sredozemlje (prezim)
        2c                    2c
SW Asia (win)          JZ Azija (prezim)
        2cI                    2c1
Aythya nyroca          Aythya nyroca
Africa (win)           Afrika (prezim)
        1c                    1c
Evrope (win)           Evropa (prezim)
        3c                    3c                38
SW Asia                   JZ Azija
       1c                          1c
Aythya fuligula               Aythya fuligula
NW Europe (win)               SZ Evropa (prezim)
        1                           1
Black Sea/Mediterranean (win)        Crno more/Sredozemlje (prezim)
        1                           1
SW Asia (win)                JZ Azija (prezim)
        1                           1
Aythya marila                Aythya marila
E Atlantic (win) (A. m. marila)       I Atlantik (prezim) (A. m. marila)
        1                           1
Black Sea/Caspian Sea (win)         Crno more/Kaspijsko jezero (prezim)
(A. m. marila)                  (A.   m. marila)
        1                           1
Somateria mollissima             Somateria mollissima
Europe (S. m. mollissima)          Evropa (S. m. mollisima)
        1                           1
Somateria spectabilis            Somateria spectabilis
NE Europe                  JI Evropa
        1                           1
Polysticta stelleri             Polysticta stelleri
NE Europe (win)               JI Evropa (prezim)
         2                           2
Clangula hyemalis              Clangula hyemalis
Iceland/Greenland (bre)           Islan/Grenland (razmn)
        2c                          2c
NW Europe (win)               JZ Evropa (prezim)
        1                          1
Caspian Sea (win)              Kaspijsko jezero (prezim)
         1c                         1c
Melanitta nigra               Melanitta nigra
NW Europe (win) (M. n. nigra)        SZ Evropa (prezim) (M. n. nigra)
        2a                          2a
Melanitta fusca               Melanitta fusca
NW Europe (win) (M. f. fusca)        SZ Evropa (prezim) (M. f. fusca)
        2a                         2a
Black Sea/Caspian Sea (win) (M. f. fusca)  Crno more/Kaspijsko jezero (prezim) (M.
                       f. fusca)
       1c                          1c
Bucephala clangula              Bucephala clangula
NW Europe (win) (B. c. clangula)       SZ Evropa (prezim) (B. c. clangula)
       1                           1
Black Sea/Mediterranean (win) B. c.     Crno more/Sredozemlje (prezim)
clangula)                       (B. c. clangula)
       2*                          2*

Caspian Sea (win) (B. c. clangula)      Kaspijsko  jezero  (prezim)(B.c.clangula)
        2                         2
Mergellus albellus              Mergellus albellus
NW Europe (win)               SZ Evropa (prezim)
       3a                        3a
Black Sea/Mediterranean (win)        Crno more/Sredozem-lje (prezim)
       1                         1
SW Asia (win)                JZ Azija (prezim)
       1                         1
Mergus serrator               Mergus serrator
NW Europe (win) (M. s. serrator)       SZ Evropa (prezim) (M. s. serrator)                      39
        1                     1
Black Sea/Mediterranean (win)      Crno more/Sredozem-lje (prezim)
(M. s. serrator)                      1
        1            (M. s. serrator)
SW Asia (win) (M. s. serrator)     JZ Azija (prezim)
        1c                     1c
Mergus merganser            Mergus merganser
NW Europe (win) (M. m. merganser)    SZ Evropa (prezim) (M. m. merganser)
        1                     1
Black Sea/Mediterranean (win)      Crno more/Sredozemlje (prezim)
        1c                     1c
(M. m. merganser)            (M. m. merganser)
SW Asia (win) (M. m. merganser)     JZ Azija (prezim) (M. m. merganser)
         2                     2
                   Član 3

    Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ državne uprave nadležan za
poslove zaštite životne sredine.


                   Član 4

    Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ’’Službenom
listu Crne Gore – Međunarodni ugovori’’.
                   40

								
To top