Balanced Scorecard i Durapart AS - Presentasjon by eg1pt23

VIEWS: 75 PAGES: 9

									 BALANCED SCORECARD
 I DURAPART AS

       - En studie av Balanced Scorecard i en
       attføringsbedrift


       Av Roar Haugetun & John Christian Akre Aarnes
Durapart AS
 Startet driften i 1972
 En av ca. 100 attføringsbedrifter i Norge
 Ca. 140 ansatte
 Omsetning: 76,7 millioner (2006)
  45% attføring
 Hovedaksjonær: Arendal kommune
 Hovedkontor på Krøgenes i Arendal
  Avdelingskontor i Risør
 NAV er hovedkunden
 7-800 personer benytter seg årlig av tjenestene
 Støtteaktiviteter for attføringstjenesten:
  Produksjon av varer
  Levering av tjenester
  Teoriopplæring
  Praksis i bedrifter
 Tildelt kvalitetsutmerkelsen EQRM fra den europeiske attføringsbransjen
                                      1
Strategi og målsettinger

 Forretningsidé
 Verdigrunnlag
 Langsiktige målsettinger
 Strategiske mål
 Strategiske tiltak

 SWOT-analyse
 Har benyttet Balanced Scorecard siden 2001
Hva er Balanced Scorecard?

 Balanced Scorecard blir på
 norsk kalt balansert                        Det finansielle
 målstyring                             perspektivet


 Et flerdimensjonalt                        Hvordan skal vi fremstå
                                 ovenfor aksjonærene for å
                                   lykkes økonomisk?

 styringssystem
                                                   Det interne
  Finansielle måltall       Kundeperspektivet                         perspektivet
  Immaterielle eiendeler                       Visjon
                   Hvordan bør vi fremstå                    Hvilke interne prosesser
                   ovenfor våre kunder for å    og strategi         skal vi være veldig gode på
  Ikke-finansielle måltall      realisere våre visjoner?                     for å tilfredsstille
                                                  aksjonærer og kunder?


 Fire anbefalte perspektiv
                                   Læring- og
 Formål:                             vekstperspektivet
                                 Hvordan kan vi bevare evnen

  Realisere bedriftens visjon og                til å forandre og forbedre oss
                                   slik at våre visjoner blir
                                       realisert?
  strategi
  Følger strategien i det
  daglige arbeidet
                                                                2
Generisk eksempel på strategisk kart

                                      Langsiktig
                                     verdiskaping

                   Produktivitetsstrategi                            Vekststrategi            Forbedret              Økt utnyttelse            Utvide                  Økt
   Finansielt  kostnadsstruktur            av eiendeler          inntektsmuligheter              kundeverdi
                                    Produkt-
   Kunder    Pris     Kvalitet     Tilgjengelighet
                                    spekter
                                          Funksjonalitet     Service     Samarbeid      Merke
            Styring av               Styring av         Innovasjons-              Regulerende og
          arbeidsprosesser            kundeprosesser          prosesser              sosiale prosesser
   Interne                                       Identifisere
             Tilbud                Kundeutvelgelse                           Helse, miljø,
   prosesser                                      muligheter
             Produksjon              Erverve kunder                           sikkerhet
                                              FoU
             Distribusjon             Beholde kunder                           Sysselsetting
                                              Design
             Risikostyring            Vekst                                Samfunn
                                              Lansering
           Kompetanse            Opplæring     Humankapital                Erfaring


   Læring
   og vekst             Systemer            Informasjonskapital        Databaser         Nettverk              Kultur         Lederskap      Organisasjonskapital        Tilpasning        Samarbeid
Strategisk kart, Balanced Scorecard og
handlingsplaner
                                                                            3
Forskerspørsmålene

1.  I hvilken grad er implementering og utforming av
   Balanced Scorecard i Durapart forenlig med
   Kaplan og Norton (2004) sin anbefalte
   fremgangsmåte i litteraturen?

2.  I hvilken grad har Durapart gått i fallgruvene som
   Kaplan og Norton (2001) har erfart?

3.  Hvordan er bruken av Balanced Scorecard i
   Durapart i henhold til klassifiseringen til Simons
   (2000)?
Metode
   Kvalitativ undersøkelse
    Dybdeintervjuer
    Intervjuguider
   Studieobjektene:
    Medlemmer i toppledelsen
     Ansvarlige for Balanced Scorecard i bedriften
   Tidsplan:
                              4
Balanced Scorecard for toppledelsen
                Økonomi
                Kundetilfredsstillelse
                Helse - Miljø - Sikkerhet
                Prosesser

                                        Toppledelsen
                  Likviditetsgrad 2             Egenkapitalprosent (akkumulert)                     Bedriftsproduktivitet (driftsresultat)
                                                                         15,0 %
   7,00                >3,5            80,00 %        >48%                                Akkumulert >6%
   6,00                              70,00 %
                                                                         10,0 %
   5,00
                                   60,00 %
   4,00
                                                                       %
                                 %
                                   50,00 %                                    5,0 %
   3,00
                                   40,00 %
   2,00                                                                     0,0 %
    1,00                             30,00 %

   0,00                                                                     -5,0 %
                                   20,00 %
              Akkumulert formidling attføring >32            Leveringspresisjon ut                                     Sykefravær
       50                                Leveransepresisjon produksjon  Mål lever ansepresisjon >98%        Sykef r avær t ot alt :       Kort t idssykef ravær:
       45
                 Siste 12 måneder         100,0 %                                         Mål t ot alt f r avær        Mål kor t t idssykef r avær
       40
                                  90,0 %                                  10,0 %
       35
  Personer
       30                           80,0 %
       25
                                 %

                                   70,0 %
       20
                                                                        5,0 %
        15                          60,0 %
        10
                                   50,0 %
          5
          0                        40,0 %
                                                                       0,0 %
                   Medieoppslag                 Besøk av interessenter
          15
                                     10
  Medieoppslag
          10
                                 Besøk
                                     5
            5
            0                         0
Positive effekter bedriften har erfart

 Bedre økonomiske resultater
 Større enighet vedrørende strategien
 Bedre samarbeid blant ledelsen
 Økt åpenhet
 Bedre kommunikasjon
 Mer selvstyrte medarbeidere
 Ledende aktør i attføringsbransjen (EQRM)
                                                                                                               5
Viktige funn og resultater

1.  I hvilken grad er implementering og utforming av Balanced
   Scorecard i Durapart forenlig med Kaplan og Norton (2004) sin
   anbefalte fremgangsmåte i litteraturen?

   Tilpasset sin kultur og virksomhet
    Ikke kopiert andres ”perfekte” løsning
   Mangler et fremtidsperspektiv
   Mangler strategisk kart
    Vanskelig å se sammenhengene
   For lite bruk av skriftlige handlingsplaner
Viktige funn og resultater

2.  I hvilken grad har Durapart gått i fallgruvene som
   Kaplan og Norton (2001) har erfart?

   Unngått mange fallgruver
   Designproblemer
    Sammenhengene mellom indikatorer og strategi
     Mangel på strategisk kart
     Strategisk tiltakene som ikke gjenspeiles i indikatorene
      Læring og vekst
   Overgangsproblemer
    Liten risiko for at bedriften rammes
    Få ansatte med høy kompetanse
                                   6
Viktige funn og resultater
 Prosessproblemer
  For få enkeltpersoner er involvert
    God diskusjon blant toppledelsen, men mindre på avdelingsnivå
     Utenom toppledelsen er det liten interesse
     Ulikt hvordan mellomledere engasjerer seg
     Lite diskusjon på tvers av avdelingene
  Forbeholdt toppen av organisasjonen
    Inkludere flere nivåer i bedriften
     Positive synergieffekter
       Økt arbeidstilfredshet
       Bedre arbeidsmiljø
       Motiverte medarbeidere
       Forebedring av rutiner

  Skyldes i stor grad mangel på forståelse og motivasjon for å
  benytte styringsverktøyet i hele bedriften
Balanced Scorecard som et kontrollsystem

 Simons skiller mellom to typer:
  Et interaktivt kontrollsystem
    ”et informasjonssystem som ledere bruker for personlig
    å involvere seg i beslutningsaktiviteter til de
    underordnede” (Simons, 2000, s. 216)
  Et diagnostisk kontrollsystem
    ”et informasjonssystem som kontrollerer bedriftens
    resultater og korrigerer avvik fra et forhåndsbestemt
    prestasjonsmål” (Simons, 1995, s. 59)
                                    7
Viktige funn og resultater

3.  Hvordan er bruken av Balanced Scorecard i Durapart i henhold
   til klassifiseringen til Simons (2000)?

   Interaktiv bruk
    Tilfredsstiller ikke alle de fire kravene
     Ikke god nok fremstilling av indikatorene
       Grafene kommuniserer dårlig trender og resultater
       Det er også rom for flere tolkninger
     Det som fremmer interaktiv bruk
       Strategisk usikkerheter blir avdekket
         Periodevise møter
         Bedriftens størrelse
       Brukes på flere nivåer
       Det lages handlingsplaner
Med og uten trendinformasjon
                             Strømforbruk

              250000

              200000

              150000
          kWh
              100000

              50000

                0
                  Strømforbruk (kWh)      Strømforbruk forrige år
                  M ål:             Trend
                             Resultatgrad

          100,0  %
          80,0  %
          60,0  %
          40,0  %
          20,0  %
           0,0  %
          -20,0  %
                                              8
Viktige funn og resultater

 Diagnostisk bruk
  Samsvarer mer med definisjonen
  Ikke alle fem kriterier for effektiv bruk er innfridd
   Prestasjonsmålene samsvarer ikke alltid med strategien
    Mangel på strategisk kart
   Ingen kobling mellom insentiv og strategi
    Har ikke en bonus- eller insentivordning
   Det som fremmer effektiv diagnostisk bruk
    Realistiske målsettinger
    Periodevise oppdateringer
    Handles raskt ved signifikante avvik
 Spørsmål?
                                9

								
To top