AYAT-AYAT AL-QURAN UNTUK KEGUNAAN SEPANDUK by s1stem99

VIEWS: 0 PAGES: 4

									[KERTAS KONSEP PERTANDINGAN SEPANDUK & KONTINJEN TERBAIK 1429H/2008M]
                    AYAT-AYAT AL-QURAN
                   UNTUK KEGUNAAN SEPANDUK
Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi)
orang-orang   yang  menyahut    dan
menyambut   perintah Tuhannya   serta
mendirikan sembahyang dengan sempurna;
dan urusan mereka dijalankan secara            Tetapi orang-orang yang teguh serta
bermesyuarat sesama mereka; dan mereka          mendalam ilmu pengetahuannya di antara
pula mendermakan sebahagian dari apa           mereka dan orang-orang yang beriman,
yang Kami beri kepadanya; (Al Syuura)           sekaliannya beriman dengan apa yang telah
                             diturunkan  kepadamu   (Al-Quran),  dan
                             kepada apa yang telah diturunkan dahulu
                             daripadamu, - khasnya orang-orang yang
                             mendirikan sembahyang, dan orang-orang
                             yang menunaikan zakat, serta yang beriman
                             kepada Allah dan hari akhirat; mereka itulah
                             yang Kami akan berikan kepadanya pahala
                             (balasan) yang amat besar. (al Nisaa 162)
Dan Nabi mereka pula berkata kepada
mereka: "Bahawasanya Allah telah melantik
Talut menjadi raja bagi kamu. Mereka
menjawab: "Bagaimana dia mendapat
kuasa memerintah kami sedang kami lebih
berhak dengan kuasa pemerintahan itu           Kemudian   pada   hari  kiamat,   Allah
daripadanya, dan ia pula tidak diberi           menghinakan mereka (dengan azab seksa)
keluasan harta kekayaan?" Nabi mereka           sambil bertanya: "Mana dia sekutu-sekutuKu
berkata:"  Sesungguhnya   Allah telah        yang kamu berperi-peri memusuhi (Nabi-nabi
memilihnya (Talut) menjadi raja kamu, dan         dan orang-orang yang beriman) untuk
telah mengurniakannya kelebihan dalam           membela   mereka?"   (Pada   ketika  itu)
lapangan    ilmu   pengetahuan  dan         berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu
kegagahan tubuh badan". Dan (ingatlah),          pengetahuan: "Sesungguhnya kehinaan hari
Allah jualah yang memberikan kuasa            ini dan azab seksa, adalah tertimpa kepada
pemerintahan   kepada   sesiapa yang         orang-orang yang kafir; (al Nahl 27)
dikehendakiNya; dan Allah Maha Luas
(rahmatNya dan pengurniaanNya), lagi
meliputi ilmuNya. (Al Baqarah)
11                 Sambutan Maulidur Rasul saw Peringkat Negeri Sabah 1429H/2008M
[KERTAS KONSEP PERTANDINGAN SEPANDUK & KONTINJEN TERBAIK 1429H/2008M]
Allah menerangkan (kepada sekalian
makhlukNya dengan dalil-dalil dan
bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang           Katakanlah (wahai Muhammad kepada
berhak disembah) melainkan Dia, Yang           orang-orang yang ingkar itu): "Sama ada
sentiasa mentadbirkan (seluruh alam)           kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu
dengan keadilan, dan malaikat-malaikat          tiada beriman, (tidaklah menjadi hal); kerana
serta  orang-orang  yang   berilmu         sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu
(mengakui dan menegaskan juga yang            sebelum itu apabila dibacakan Al-Quran
demikian); tiada Tuhan (yang berhak            kepada mereka, mereka segera tunduk sujud
disembah) melainkan Dia; Yang Maha            (dalam keadaan hiba dan khusyuk); (al Isra’
Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (AL-Imran)          107)
Dan juga supaya orang-orang yang beroleh
                             Dan   orang-orang  yang  diberi ilmu
ilmu   mengetahui bahawa   ayat-ayat
                             pengetahuan, mengetahui (dengan yakin,
keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu
                             bahawa    keterangan-keterangan)  yang
mereka beriman kepadanya, sehingga
                             diturunkan   kepadamu   dari Tuhanmu
tunduk taatlah hati mereka mematuhinya;
                             (mengenai hari kiamat dan lain-lainnya)
dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin
                             itulah yang benar serta yang memimpin ke
orang-orang yang beriman ke jalan yang
                             jalan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
lurus. (al Hajj 54)
                             Terpuji. (Saba’ 6)
Al-Quran tetap datangnya dari Allah
                             Supaya Allah meninggikan darjat orang-
dengan tidak syak lagi) bahkan ia ayat-
                             orang yang beriman di antara kamu, dan
ayat keterangan yang jelas nyata, yang
                             orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
terpelihara di dalam dada orang-orang
                             ugama (dari kalangan kamu) - beberapa
yang   berilmu; dan  tiadalah yang
                             darjat. Dan  (ingatlah),  Allah  Maha
mengingkari ayat-ayat keterangan Kami
                             Mendalam PengetahuanNya tentang apa
melainkan orang-orang yang zalim. (al-
                             yang kamu lakukan. (Al Mujadalah 11)
Ankabut 49)


12                 Sambutan Maulidur Rasul saw Peringkat Negeri Sabah 1429H/2008M
[KERTAS KONSEP PERTANDINGAN SEPANDUK & KONTINJEN TERBAIK 1429H/2008M]
Dan Dia lah yang menjadikan bintang-
                             Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-
bintang bagi kamu supaya kamu
                             sinar  (terang-benderang)   dan bulan
berpedoman    kepadanya    dalam
                             bercahaya, dan Dia lah yang menentukan
kegelapan (malam) di darat dan di laut.
                             perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-
Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-
                             randah) pada tempat-tempat peredarannya
tanda kebesaran (Kami) satu persatu bagi
                             masing-masing)   supaya  kamu  dapat
orang-orang yang mengetahui. (al anaam
                             mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa.
97)
                             Allah tidak menjadikan semuanya itu
                             melainkan dengan adanya faedah dan
                             gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan
                             ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya)
                             satu persatu bagi kaum yang mahu
                             mengetahui    (hikmat  sesuatu  yang
                             dijadikanNya).( Yunus : 5)
Katakanlah    (wahai   Muhammad):
"Siapakah yang (berani) mengharamkan
perhiasan Allah yang telah dikeluarkanNya
untuk hamba-hambaNya, dan demikian
juga benda-benda yang baik lagi halal
dari  rezeki  yang  dikurniakanNya?"
Katakanlah: "Semuanya itu ialah (nikmat-         Sebuah Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya
nikmat) untuk orang-orang yang beriman          satu persatu; iaitu Al-Quran yang diturunkan
(dan juga yang tidak beriman) dalam            dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang
kehidupan dunia; (nikmat-nikmat itu pula)         yang mengambil tahu dan memahami
hanya tertentu (bagi orang-orang yang           kandungannya. (Fussilat 3)
beriman sahaja) pada hari kiamat".
Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat
keterangan Kami satu persatu bagi orang-
orang yang (mahu) mengetahui. (al
Aaraaf 32)
13                 Sambutan Maulidur Rasul saw Peringkat Negeri Sabah 1429H/2008M
[KERTAS KONSEP PERTANDINGAN SEPANDUK & KONTINJEN TERBAIK 1429H/2008M]
                             …"Katakanlah lagi (kepadanya): "Adakah
Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini         sama orang-orang yang mengetahui dengan
(meliputi  segala   kesenangan    dan       orang-orang   yang  tidak  mengetahui?"
kemewahannya, jika dinilaikan dengan           Sesungguhnya orang-orang yang dapat
kehidupan akhirat) tidak lain hanyalah ibarat       mengambil   pelajaran  dan  peringatan
hiburan dan permainan; dan sesungguhnya          hanyalah   orang-orang   yang   berakal
negeri akhirat itu ialah kehidupan yang          sempurna. (al zumar 9)
sebenar-benarnya;    kalaulah   mereka
mengetahui (hakikat ini tentulah mereka
tidak akan melupakan hari akhirat).(al
ankabut 64)
                             Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai
                             Muhammad) melainkan untuk umat manusia
                             seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita
                             gembira    (kepada  orang-orang yang
                             beriman), dan pemberi amaran (kepada
                             orang-orang yang ingkar); akan tetapi
                             kebanyakan manusia tidak mengetahui
                             (hakikat itu).(saba’ 28)
14                 Sambutan Maulidur Rasul saw Peringkat Negeri Sabah 1429H/2008M

								
To top