Docstoc

CGL_TIER_II_Marks01154

Document Sample
CGL_TIER_II_Marks01154 Powered By Docstoc
					                                    NIC-MKS3
 74340  7204700591 MAHESH GIRI           6         110.25   103.00  115.00

 74341  7204700594 JAYESH BHAWSAR            3  4     70.50
 74342  7204700633 MANISH KUMAR SINGH                 87.00   106.00  137.50
 74343  7204700636 ABHIJEET SINGH         1          79.25    60.00   85.75

 74344  7204700637 OM PRAKASH GUPTA        6         118.00   119.00  143.25

 74345  7204700673 KIRAN SHIVDAS SHIKHARE     1          74.75    39.50   94.25  37.00

 74346  7204700681 YOGENDRASHREEPATIBHONSALE    1          93.75    46.50  118.75
 74347  7204700701 BAVKAR CHETAN DILIP                 92.50    67.50  112.00

 74348  7204700709 SHUBHAM SINHA                    89.00    31.00  137.00

 74349  7204700711 CHAUHAN RAJ NARENDRA      6         123.25    94.50  118.25

 74350  7204700712 WAGHLDEEPAK ARUN        1          66.00    54.00   98.75

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                                     PAGE NO.: 1488
                                                     -------
                      COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 ( TIER-II )
                          MARKS OF THE CANDIDATES IN TIER-II
                         ( QUALIFIED/NOT-QUALIFIED/REJECTED )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Record# ROLL    NAME              CAT1 CAT2 CAT3   TIER1 T2P1    T2P2    T2P3   REJECTION
 74351 7204700730 HEENA MADHAV TONDE                 87.25   69.50   119.75

 74352  7204700745 VISHAL YASHWANT KAMBLE     1          83.00
 74353  7204700747 KANCHAN KUMARI         1          89.25    70.50   68.75

 74354  7204700749 KENDRE YOGESH ANNASAHEB     6         118.75    98.50  119.25

 74355  7204700757 VISHAL KISAN WAGH        1          89.50    39.00   86.75
 74356  7204700761 BAGUL BHUSHAN NIMBA       6          74.25    28.00   73.25  17.75
 74357  7204700777 SHAIK MAJAHAR ALI                 121.50
                                    Page 3460
                            NIC-MKS3

74358  7204700784 ANJALI SURESH HONEKARI   1    64.75    28.50  90.25

74359  7204700785 SUBODH KUMAR MEHTA     6    103.75   109.50  84.25

74360  7204700786 CHANDAN KUMAR        6    85.00    85.00  85.25

74361  7204700787 RAKESH KUMAR SINGH         116.25   111.00  85.50
74362  7204700789 KANDALGAONKAR NANDITA S       103.00    46.50  104.50
74363  7204700798 AMIT KUMAR         6    92.00    66.00  100.50

74364  7204700799 RAJEEV KUMAR            113.75   108.50

74365  7204700804 ARCHANA YASHAVANT PATIL   6    78.50    60.50  106.50

74366  7204700810 KUSHWAHA VIJAY LAXMINARAY    3  87.50    81.00  96.75
74367  7204700814 ABHISHEK KUMAR SINGH    6    99.00

74368  7204700815 MANVENDRA KUMAR PANDEY        99.75    98.50  94.50

74369  7204700816 MORE PRAMOD PANDURANG        89.50   100.50  131.75

74370  7204700825 SAGAR KUMAR BARNWAL         102.75    74.50  131.75
74371  7204700830 MANOJ KUMAR         6    85.75    75.00  53.00

74372  7204700832 MEGHSHYAM THAKARE      2    104.75

74373  7204700833 RAJ KUMAR GUPTA       6    104.25    96.50  81.00

74374  7204700834 KALE VIVEK ARJUN      6    103.00   114.50  115.00

74375  7204700836 PRADEEP KUMAR GUPTA     6    90.75    81.50  79.75
74376  7204700837 MANOJ KUMAR PAL       6    74.50    81.00  90.25

74377  7204700842 NARESH                91.25

74378  7204700845 DEEPAK TRIPATHI           97.50
74379  7204700854 VASUDHASO LANKI       6    80.25
74380  7204700859 VIVEK RANJAN KUMAR SINGH      121.75   122.50  120.25

74381  7204700860 VIKAS KUMAR         6    89.50   106.50  93.25

                            Page 3461
                                     NIC-MKS3
 74382  7204700871 SHANKER SINGH KHOJA       6          75.00   88.50   78.75

 74383  7204700877 RISHI KUMAR YADAV          3       79.25   59.00   105.50
 74384  7204700880 PRADNYA DAGDOJIRAO KAMBLE    1          85.00   45.00   82.25
 74385  7204700890 DONDE SAGAR ASHOK        1          66.00   23.00   79.50

 74386  7204700892 MAYUR PATEL           1          75.00   41.50   98.00

 74387  7204700897 DEVENDRA KUMAR PANDEY        3       66.00   34.50   80.00

 74388  7204700902 BISHNU KANT PRASAD       6     4     44.75         25.25  12.75
 74389  7204700902 BISHNU KANT PRASAD       6     4           0.00            TF

 74390  7204700904 SANTOSH SITARAM KOKARE          4     40.25

 74391  7204700908 PAUL PRABHAKAR MINZ       2          90.75   88.00   69.25

 74392  7204700909 VIVEK KUMAR           6          74.75   54.00   98.25
 74393  7204700914 BHARAT SINGH          1          76.50   84.00   80.25

 74394  7204700918 SAMANT NISHIGANDHA MAHESH              97.25

 74395  7204700927 ANKUSH SAHEBRAO JADHAV     1          88.25   46.00   108.50

 74396  7204700933 KASTURI DHONDIRAM MORE     1          62.25   38.50   88.25  39.75

 74397  7204700950 JITENDRA KUMAR         2          88.75
 74398  7204700967 MEENA VIVEKKUMAR RAMPRASA    2          76.00   78.00   118.00

 74399  7204700976 KUSHWAHA BHAN SINGH       6          96.50   84.50   99.50

 74400  7204700982 MANI BHUSHAN CHAUBEY         3       64.75   64.50   102.75

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                                     PAGE NO.: 1489
                                                     -------
                      COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2011 ( TIER-II )
                          MARKS OF THE CANDIDATES IN TIER-II
                         ( QUALIFIED/NOT-QUALIFIED/REJECTED )
                                     Page 3462

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/1/2013
language:Korean
pages:3