P1rf1 WJ 6 P114634 Fri Jun2012 by g49b9sd

VIEWS: 9 PAGES: 5

									                                              1

    ปฏิ ทินการปฏิ บติงานของการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ปี การศึกษา 2555
            ั
ลาดับ               เรื่อง             วันที่ดาเนิ นการ       หมายเหตุ

 1   การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 (ระยะที่  10-25 มิถุนายน http://portal.bopp-
    1)                            2555      obec.info/obec55/index

 2            ั
    การจัดทาข้อมูลครุภณฑ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555     1-30 มิถุนายน
    (ระยะที่ 1)                        2555

 3   การจัดทาข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)          ภายใน 31   http://202.143.174.33/ef
                                 กรกฎาคม 2555

 4          ้ั
    การสารวจตัวชีวดความพึงพอใจด้านข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.     ภายใน 31      http://202.143.174.33/su
                                 สิงหาคม 2555

 5               ่
    การบริหารจัดการข้อมูลสิงก่อสร้าง             ภายใน 30      http://202.143.174.33/bo
                                 ตุลาคม 2555

 6   การบริหารจัดการข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 30       http://202.143.174.33/po
                                ตุลาคม 2555

 7   การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2555 (ระยะที่  10 พฤศจิกายน    http://portal.bopp-
    2)                            2555        obec.info/obec55_2/inde

 8            ั
    การจัดทาข้อมูลครุภณฑ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555     1-30        http://202.143.174.33/bo
    (ระยะที่ 2)                        พฤศจิกายน
                                 2555

 9           ้
    การจัดทาข้อมูลสินปีการศึกษา 2555             31 มีนาคม     http://portal.bopp-
                                 2556        obec.info/obec55_3/inde
                                                       2          การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี การศึกษา 2555

           ระบบ Data Management Center (DMC)

 ้
ขันตอนการดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลระบบ DMC 2012


  1. เปิดใช้เว็บไซต์ระบบ DMC 2012 โดยโปรแกรม Web browser Mozilla Firefox
            ้                  ้
  2. เปิดเว็บ DMC สินปี 2554 เพื่อตรวจสอบข้อมูลของ ปี 54 สินปีก่อน ว่าจานวนข้อมูลนักเรียน
       ้
    แยกชัน เพศ และห้องเรียน ถูกต้องหรือไม่ โดยกดประมวลผลดูก่อน http://portal.bopp-
    obec.info/obec54_3/index

เลือกเขตพื้นที่  เลือกสถานศึกษา  เข้าสู่ ระบบ Login  เลือกชื่อผูเ้ ข้าระบบ  พิมพ์รหัสผ่าน

เมนู นักเรียนรายบุคคล  จานวนนักเรียนแยกชัน เพศ&ห้องเรียน
                     ้
ถ้าข้อมูลถูกต้องและสถานะยืนยันข้อมูลแล้ว ให้เปิดเว็บ DMC ปี 55 เพื่อนาเข้าข้อมูลปี 55

                ่
  3. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลทีเว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55/index

เลือกเขตพื้นที่  เลือกสถานศึกษา  เข้าสู่ ระบบ Login  เลือกชื่อผูเ้ ข้าระบบ  พิมพ์รหัสผ่าน

                                                 ้
การนาเข้ าข้ อมูลจากนักเรี ยนสิ้นปี 2554 ต้องติดต่อให้เจ้าหน้าที่เขตฯ (อริ สา 086-1442277) เป็ นผูนาเข้าให้
หรื อประสานกับคณะทางานแต่ละอาเภอ

       ้
กาหนดข้อมูลเบืองต้นของ รร. ก่อน
                                              3


เลือกเมนูขอมูลปีการศึกษา กาหนดชันเรียนทีเปิดให้ถูกต้อง แล้วบันทึกค่ะ
     ้           ้    ่

เลือกเมนูขอมูลปีการศึกษา กาหนดข้อมูลนักเรียน ห้องเรียน กรอกจานวนห้องทีเปิดให้ถูกต้อง
     ้                              ่
แล้วทาการบันทึกค่ะ

                     ้
ขันตอนต่อไปให้ทา การจบการศึกษา และเลื่อนชัน
 ้
                          ั ั
เลือกเมนู จบการศึกษา  เลือกชันทีจบ  เลือกชันเรียนปจจุบน  กดค้นหาตามเงือนไข
               ้ ่      ้             ่
แสดงข้อมูลทีจะดาเนินการสังจบ กาหนดวันทีจบ  เลือกจบการศึกษา  เลือกศึกษาต่อ
      ่       ่         ่
                       ่      ้     ่
เสร็จแล้วทาการบันทึกข้อมูลค่ะ ******ทาซ้าการสังจบจบครบทุกชัน/ทุกห้องทีจบการศึกษาครับ
                         ั ั
เลือกเมนู เลื่อนชันการศึกษา  เลือกชันเรียนปจจุบน  เลือกห้อง  กดค้นหาคามเงือนไข
         ้            ้                     ่
แสดงข้อมูลการเลื่อนชั้น ทาการเลื่อนชั้น กาหนดสถานะศึกษาต่อ  บันทึกข้อมูล
***ทาซ้ าในการเลื่อนชั้นจนครบทุก ๆ ชั้น ทุก ๆ ห้อง***

 ่    ่       ้                        ั
เมือทาการสังจบ และเลื่อนชันเสร็จท่านก็สามารถจัดห้องได้หากต้องการเลือกเมนูจดห้อง

ขันตอนต่อไปก็ดาเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ค่ะ เลือกเมนู ข้อมูลทะเบียนนักเรียน
 ้

เลือกเมนู เพิ่ มนักเรียน/ย้ายเข้าเรียน จะปรากฏหน้าจอเพิมนักเรียนใหม่
                            ่
กรอกรายละเอียดข้อมูลนักเรียนให้ครบถ้วน ทุก ๆ รายการ เสร็จแล้วบันทึก
      ่
***ทาการเพิมข้อมูลนักเรียนใหม่จนครบทุก ๆ คน ค่ะ***

ข้อมูลเบืองต้นนักเรียน ให้กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ของนักเรียน การกรอกข้อมูลสามารถกดปุ่ม TAB
     ้
                        ่ ่
เพื่อข้ามไปกรอกยังช่องข้อมูลถัดไป ในการกรอกทีอยูให้กรอกย้อน เลือกจังหวัด >อาเภอ > ตาบล
       ้        ั             ิ
ข้อมูลถึงจะขึนให้กรอก หากมีนกเรียนไม่มเี ลขประจาตัว ให้พมพ์ G ตามด้วยเลขรหัส Smis
ของโรงเรียนแล้วตามด้วยลาดับที่ เช่นเป็นนักเรียนติด G คนที่ 1 ของโรงเรียน A ใช้รหัส
G2501004500001 เป็ นต้น

รายละเอียดนักเรียน
                                                  4

   - ความพิการ/โรคประจาตัว
   - ครอบครัว
ขันตอนต่อไป เลือกเมนู ปรับปรุงน้าหนักส่วนสูงของนักเรียน เป็ นรายชัน/ห้องเรียน
 ้                                ้
บันทึกข้อมูลทีแก้ไข ทาทุกชันเรียน/ห้องเรียน
        ่      ้

เมื่อทาการบันทึกเสร็ จแล้วให้กลับหน้าจอหลักเพื่อทาการประมวลผลข้อมูลนักเรี ยน เลือกเมนู
จานวนนักเรียน แยกชั้นเพศ&ห้ องเรียน
เลือกเมนูประมวลผล ถ้าข้อมูลครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ทุก ๆ ฟิลด์ ท่านก็สามารถยืนยันข้อมูลได้ค่ะ

ถ้ า หากการประมวลผลไม่ ส มบู ร ณ์ จะพบว่ า เป็ น อัก ษรสีแ ดง ให้ ก ลับ ไปแก้ ไ ขที่ร ายการดัง กล่ า ว
ที่ เ ม นู ข้ อ มู ล ร า ย ก า ร ที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง จ น ค ร บ ถ้ ว น ทุ ก ร า ย ก า ร
แล้ว กลับมาประมวลผลใหม่จ นกว่า ข้อ มูล จะสมบูรณ์ ทุ ก ๆ ฟิ ล ด์ ในข้อ มูล จ านวนนร.แยกชัน เพศ้
และห้ อ งเรี ย น จนปรากฎเมนู ยื น ยั น ความถู ก ต้ อ ง แล้ ว ให้ ค ลิ ก ที่ ยื น ยั น ความถู ก ต้ อง
      ้
จึงจะเสร็จขันตอนการจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2555 ค่ะ
                                              5

                            ้                ่
***ภาพตัวอย่างรายการน้าหนัก ส่วนสูง เป็นอักษรสีแดง ดังนัน ให้กลับไปกรอกข้อมูลนร.รายการทีไม่ถูกต้อง**

								
To top