TCCB_Mau don nghi viec khong huong luong _moi_ by junxinglj

VIEWS: 4 PAGES: 1

									        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG, KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

         Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn;
              - Trưởng phòng (Khoa) ……………………….

Tôi tên: ………………………………………………………………………
Sinh ngày: ………………………. Nơi sinh: ………………………………..
Số sổ Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………
Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:………………………………………………
Đơn vị làm việc:………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú số nhà:…………………đường…………………………
Phường (xã)…………………quận (huyện)……………… TP. Hồ Chí Minh
Xin được nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương kể từ ngày…..tháng….năm 20……
đến ngày…..tháng….năm 20……
Tổng thời gian làm việc có đóng BHXH:……….năm………tháng
Lý do xin nghỉ việc: …………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
                   TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng    năm 20
Ý kiến của Trưởng Phòng, Khoa           Người làm đơn
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết          (Ký và ghi rõ họ tên)
cho Ông (Bà):…………………………
nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..
Lý do: …………………………………
…………………………………………
 Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
              Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG

								
To top