“CAR _____________________” by pptfiles

VIEWS: 1,342 PAGES: 18

									“CAR เพื่อนาการเปลี่ยนแปลง”

โดย...โชคชัย สิรินพมณี ศน.สพท.สป. 2

ใน1 เทอม ครูควรทาวิจัยกี่เรื่อง? อะไรบ้าง?”
ขอเสนอ 4 เรื่อง
CAR4: การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ CAR2: การประเมินเพื่อพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้

CAR3: กรณีศึกษานักเรียน CAR1: รู้จักผู้เรียนรายบุคคล
กิจกรรม Warm Up

๓. เมืเมื่อไร และในสถานการณ์ใด ควรทาการวิจัติการในชันเรีัตนแบบใด ้นเรียนแบบใด ัยปฏิบ ย ิการในชั ่อไร สถานการณ์ใด ควรทาการวิจัยปฏิบ ้
คาถามวิจัย เดือน ที่ ๑ W1 W2 W3 W4 เดือน ที่ ๒ W1 ต้องรู้จักนักเรียนเป็น รายบุคคลเพื่อวางแผนการ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสาคัญ ต้องประเมินเพื่อพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้และ พฤติกรรมการสอน CAR1 : การวิเคราะห์ ผู้เรียนเป็น รายบุคคล CAR2 : การประเมิน เพื่อพัฒนา แผนการจัด การเรียนรู้ และการสอน ของตนเอง CAR3 : กรณีศึกษา นักเรียน
๑) ๒) ๓) ๑) ๒) ๓)

การจัดเก็บข้อมูล
๑) ๒)

นักเรียนมีลักษณะอย่างไร ควรปรับปรุงและพัฒนานักเรียนคนใด ในเรื่องอะไรบ้าง ควรใช้แผนกิจกรรมการเรียนรูอย่างไร ้ ความสาเร็จของการสอนมีอะไรบ้าง มีสาเหตุและปัจจัยมาจากอะไร ปัญหาของการสอนมีอะไรบ้าง และมี สาเหตุและปัจจัยมาจากอะไร แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนการ จัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการสอน ของตนเองมีอะไรบ้าง นักเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง สาเหตุและปัจจัยของปัญหามีอะไรบ้าง แนวทางแก้ไขควรมีเป้าหมายและ ขั้นตอนอย่างไร ผลการแก้ไขมีความสาเร็จ และปัญหา อย่างไร และควรพัฒนาต่อไปอย่างไร

พัฒนาการทุกด้าน ความสนใจ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการ จาเป็น บันทึกระหว่างสอนและหลังสอน การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนทั้ง ในและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ผลงานนักเรียน การประชุมระดับชั้น และประชุม กลุ่มสาระ การสังเกตในสภาพต่างๆ ทั้งใน ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ผู้เรียนและ ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์เอกสารต่างๆ

๑) ๒) ๓) ๔) ๕)

W2
W3 W4 W1

เดือน ที่ ๓

W2
W3 W4

ครูสังเกตเห็นว่านักเรียน บางคนมีปัญหาที่ครูต้อง ช่วยคลี่คลายและแก้ไข

๑) ๒) ๓) ๔)

๑) ๒) ๓)

เดือน ที่ ๔

W1
W2 W3 W4

ครูต้องการปรับปรุง ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของ การจัด กิจกรรม การเรียนรู้จึงสร้าง นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนรู้

CAR4 : การพัฒนา นวัตกรรมใน การจัด การเรียนรู้

๑)
๒) ๓)

๔)

ผลลัพธ์ที่ต้องการพัฒนาและหลักในการ พัฒนามีอะไรบ้าง การสร้างนวัตกรรม ควรทาอะไรบ้าง ผลการทดลองใช้นวัตกรรม ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ เรียนรู้และการสอนหรือไม่ อย่างไร นวัตกรรมควรได้รับการปรับปรุงและ พัฒนาต่อไปอย่างไร

๑)
๒) ๓)

ข้อมูลสภาวะเริ่มต้น (baseline) ข้อมูลพัฒนาทางพฤติกรรมการ เรียนรู้ของผู้เรียน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน

IDP (แผนการพัฒนาตนเองในการจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพของครู....................................ชั้น...........)
กิจกรรม 1) วิเคราะห์ผเู้ รียน (CAR1) 2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน 3) ประเมินการสอนของตนเอง (CAR2) 4) ทา CAR3 แก้ปญหานักเรียน ั มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. Output Outcome Impact

5) ICT / PD/ สร้างนวัตกรรม
6) ทา CAR4 แก้ปญหา ั

นิสัยของคนที่ประสบความสาเร็จ
1. 2.

เขาเรียนรู้ในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้ เขาทา...ในสิ่งที่ไม่เคยทา

CAR 1: การวิเคราะห์เพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคล

คาถามวิจัย
1. นักเรียนแต่ละคนมีลักษณะสาคัญอย่างไร 2. นักเรียนแต่ละคนมีจุดน่าสนใจที่ควรได้รับการปรับปรุงและ พัฒนาในเรืองอะไรบ้าง ่ 3. ครูควรออกแบบจัดการเรียนรู้อย่างไรให้สามารถพัฒนา คุณภาพของแต่ละคน และทุกคนได้ในเทอมนี้

± S.D.
= 50.00 S.D. = 10.00

ปรับปรุง
1-39

พอใช้
40-60

ดี
61 ขึ้นไป

CAR 2: การประเมินเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

กิจกรรม Think-Pair-Share
• ครูจะรู้ได้อย่างไรว่าวันนี้จัดการเรียนการสอนแล้ว ประสบผลสาเร็จ • ทุกครั้งที่สอนเสร็จครูต้องถามตนเองอย่างไรบ้างเพื่อให้ ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตนเองใน การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป •ครูมีวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อตอบคาถามข้างต้นอย่างไร • ประเด็นที่ครูควรวิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศมา ปรับปรุงตนเองในการจัดการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

แหล่งข้อมูลเสริม
•ตัวอย่างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล CAR 2

-ตัวอย่าง 1: แบบประเมินการสอนของตนเอง -ตัวอย่าง 2: แบบบันทึกหลังสอนเพือการเรียนรู้ของครูนักวิจัย ่

คาถามวิจัย
1) สิ่งบ่งชี้และสภาพความสาเร็จของการสอนมีอะไรบ้าง และเหตุและปัจจัยแห่งความสาเร็จคืออะไร 2) ปัญหาและอุปสรรคของการสอนมีอะไรบ้าง และมี สาเหตุและปัจจัยมาจากอะไร 3) แนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และ พฤติกรรมการสอนของตนเองของครูในหน่วยการเรียนรู้ ต่อไปควรมีอะไรบ้าง

ตัวอย่างหัวข้อการเขียนรายงาน CAR 2

รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: การประเมินเพื่อพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้

CAR 3: กรณีศึกษานักเรียน และกรณีศึกษา การเปลี่ยนแปลงตนเองของครู

ภาคผนวก ค ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์กรณีศึกษา เครื่องมือสาหรับ CAR3
 ชื่อเรื่อง……………………………………………………..…………………………ผู้เขียนคือใคร…………………………………………… เขามีสิ่งรบกวนจิตใจอะไร หรือมีแรงบันดาลใจอะไรให้ต้องทาวิจัยปฏิบัติการในครั้งนี้ ………………………………..............……………….. ……………………………………………………………………………………………...................................................................................

 เริ่มต้นเขามี ความสงสัยมี คาถาม/หรือ ต้องการ เปลี่ยนแปลงอะไร 1)....................... ............................ ............................ ............................ 2)....................... ............................ ............................ ............................ 3)....................... ............................ ............................ ............................

 สิ่งที่ทาและผลที่เกิดในแต่ละช่วงมีอะไรบ้าง
ช่วงแรก สิ่งที่ทา ช่วงต่อมา ช่วงสุดท้าย

ผลที่เกิดขึ้น

 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง (ผู้เขียนได้ เปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้าง และผลที่ตามมาทาให้ผที่ ู้ เกี่ยวข้องมีใครเปลี่ยนแปลงอะไร อย่างไรบ้าง) …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. .................................................................................................

 คาตอบ หรือ ความรู้ใหม่ที่ค้นพบมี อะไรบ้าง 1)…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 2)…………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… 3)…………………… ……………………… ……………………… ………………………

 ผู้วิจัยนาความรู้ไป ใช้ประโยชน์อย่างไร ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………  บทเรียนและ ประสบการณ์จากการ วิจัยเรื่องนี้ ทาให้เกิด คาถามใหม่อะไรบ้าง ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

 นิสิตจะนาความรู้และเทคนิคอะไรบ้างจากกรณีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองต่อไปอย่างไร ............................................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

CAR 4 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้

เมื่อครูค้นพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยัง ไม่ประสบความสาเร็จสาหรับนักเรียนทุกคน ครูจึงต้องการ สร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสาหรับนักเรียนทุกคน

คาถามวิจัย
1) ผลลัพธ์ทต้องการพัฒนาและหลักในการพัฒนามีอะไรบ้าง ี่ 2) แนวคิดและแนวทางในการสร้างและใช้นวัตกรรม มีอะไรบ้าง 3) ผลการทดลองใช้นวัตกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างไร 4) แนวทางในการปรับปรุงนวัตกรรมในช่วงต่อไปควรทาอย่างไร


								
To top