mau-don-xin-chuyen-muc-dich-su-dung-dat by junxinglj

VIEWS: 0 PAGES: 2

									   COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM                                       Maãu soá 11/ÑK
       Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
                                                           PHAÀN GHI CUÛA NGÖÔØI NHAÄN
                                                           HOÀ SÔ

    ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT                                      Vaøo soå tieáp nhaän hoà sô :
                                                           ……… Giôø ……… phuùt, ngaøy
                                                           … / … / ……
                                                           Quyeån soá …………….., Soá thöù
 Kính göûi : ..................................................................................           töï ………
                                                              Ngöôøi nhaän hoà sô
                                                              (Kyù, ghi roõ hoï teân )

             I- KEÂ KHAI CUÛA NGÖÔØI SÖÛ DUÏNG ÑAÁT
  (Xem höôùng daãn ôû cuoái ñôn naøy tröôùc khi vieát ñôn; khoâng taåy xoaù, söûa chöõa noäi dung ñaõ
                         vieát)
1. Ngöôøi söû duïng ñaát:
  1.1 Teân ngöôøi söû duïng ñaát (Vieát chöõ in hoa) :...................................................................
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
  1.2 Ñòa chæ : ................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................


2. Thöûa ñaát đăng ký chuyển mục đích sử dụng :
 2.1. Thöûa ñaát soá : ...................................; 2.2. Tôø baûn ñoà số : ..............................................
 2.3. Ñòa chæ taïi : ..........................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 2.4. Dieän tích thöûa ñaát : ..................m2; 2.5. Muïc ñích söû duïng ñaát: .....................................
 2.6. Thôøi haïn söû duïng ñaát : ..........................;
 2.7. Nguoàn goác söû duïng ñaát : .................................................................................................
 2.8. Taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát : ..............................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 2.9. Nghóa vuï taøi chính veà ñaát ñai : .........................................................................................
 2.10. Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát:
   - Soá phaùt haønh : ..............................(soá in ôû trang 1 cuûa giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng
ñaát)
   - Soá vaøo soå caáp GCN quyeàn söû duïng ñaát : : ....................., caáp ngaøy ..... /..... /.........

3. Muïc ñích söû duïng ñaát ñaêng kyù chuyeån sang: ...............................................................
............................................................................................................................................................
4. Giaáy tôø noäp keøm theo ñôn naøy goàm coù :
 - Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát coù thöûa ñaát noùi treân
 - ......................................................................................................................................................
 - ......................................................................................................................................................
 - ......................................................................................................................................................
 - ......................................................................................................................................................
 - ......................................................................................................................................................

Toâi xin cam ñoan noäi dung keâ khai treân ñôn laø ñuùng.
                           ....., ngaøy.........thaùng.......naêm .........
                                    Ngöôøi vieát ñôn
                                  (Kyù , ghi roõ hoï teân)
                                      68
  II – KEÁT QUAÛ THAÅM TRA CUÛA VAÊN PHOØNG ÑAÊNG KYÙ QUYEÀN SÖÛ DUÏNG
                  ÑAÁT
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

  Ngaøy ....... thaùng ...... naêm                     Ngaøy ....... thaùng ...... naêm ............
        ............                      Thủ trưởng, cơ quan tài nguyên và môi trường
     Ngöôøi thaåm tra                             ( Kyù teân, ñoùng daáu)
 ( Kyù, ghi roõ hoï teân, chöùc vuï )
Höôùng daãn vieát ñôn
 - Ñôn naøy duøng trong caùc tröôøng hôïp chuyeån muïc ñích söû duïng ñaát phaûi xin pheùp:
   - Ñeå göûi : Hoä gia ñình, caù nhaân, coäng ñoàng daân cö thì ñeå göûi UÛy ban nhaân daân caáp
huyeän nôi coù ñaát ; Toå chöùc, cô sôû toân giaùo, toå chöùc vaø cô sôû caù nhaân nöôùc ngoaøi, ngöôøi
Vieät Nam ñònh cö ôû nöôùc ngoaøi thì ñeå göûi UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá nôi coù ñaát.
   - Ñieåm 1 ghi teân vaø ñòa chæ cuûa ngöôøi söû duïng ñaát nhö treân giaáy chöùng nhaän quyeàn söû
duïng ñaát;
   - Ñieåm 2 ghi caùc thoâng tin veà thöûa ñaát hieän ñang söû duïng nhö treân giaáy chöùng nhaän quyeàn
söû duïng ñaát . Tröôøng hôïp taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát ñaõ ñaêng kyù quyeàn sôû höõu taøi saûn theo
quy ñònh cuûa phaùp luaät thì ghi thoânng tin veà taøi saûn nhö treân giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu
ñoái vôùi taøi saûn ñoù.
   - Ñieåm 3 ghi roõ muïc ñích söû duïng ñaát muoán xin ñöôïc chuyeån sang: tröôøng hôïp chuyeån muïc
ñích moät phaàn dieän tích thöûa ñaát thì ghi theâm dieän tích xin chuyeån muïc ñích söû duïng :
   - Ngöôøi vieát ñôn kyù vaø ghi roõ hoï teân ôû cuoái phaàn khai cuûa ngöôøi söû duïng ñaát; tröôøng hôïp
uyû quyeàn vieát ñôn thì ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn kyù, ghi roõ hoï teân vaø ghi ( ñöôïc uyû quyeàn); ñoái vôùi
toå chöùc söû duïng ñaát phaûi ghi hoï teân, chöùc vuï ngöôøi vieát ñôn vaø ñoùng daáu cuûa toå chöùc.
                                      69

								
To top