Docstoc

CONTRACT DE SUBINCHIRIERE model

Document Sample
CONTRACT DE SUBINCHIRIERE model Powered By Docstoc
					       CONTRACT DE SUBÎNCHIRIERE
        Nr………din…………….
   Încheiat azi, …………………,
   Subsemnatul ……………… cu domiciliu în oraşul Bălan
strada   …………… nr…. bl… sc… ap…, judeţul Harghita,
identificat cu buletinul de identitate seria…… nr……………..
eliberat de Poliţia …………….. la data de…………., titular al
contractului de închiriere nr……………………..., consimt
subînchirierea                   domnului………
……………………………………..domiciliat             în    oraşul
……………strada……….…nr.….                    bl……
sc…..ap………judeţul……………, identificat cu Buletinul/Cartea de
identitate seria……. nr……….eliberat la data de …………., de
Poliţia ………………., începând cu data de ………………. până la
data de ………………..
   Chiria aferentă se stabileşte în conformitate cu Legea
nr.114/1996, în sumă de…………… pentru suprafaţa aferentă sau nu
excedentară.
   Nerespectarea contractului de subînchiriere atrage după sine
nulitatea absolută a înscrisului.
 CHIRIAŞ,                  SUBCHIRIAŞ,
_____________               _________________VIZA PRIMĂRIEI               VIZA SERV.PUBLIC
   Bălan                    Bălan

____________________            _____________________

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:4
posted:2/25/2013
language:Romanian
pages:1