FT MC iTAP Customer satisfaction 2553 Rev9 SS 97 final

Document Sample
FT MC iTAP Customer satisfaction 2553 Rev9 SS 97 final Powered By Docstoc
					                                 ี  ้
           แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ ท่ เกิดขึนจำกกำรใช้ บริกำร
             โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรรมไทย
               (Industrial Technology Assistance Program: iTAP)
                        ประจำปี 2553

       แบบสำรวจนี ้จัดทำขึ ้น
                            ่ ่
เพื่อสอบถำมควำมคิดเห็นของลูกค้ ำ/ผู้ขอรับบริ กำรทีมีตอบริ กำรของโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีของอุตสำหกรร
มไทย (Industrial Technology Assistance Program: iTAP)            ภำยใต้ กำรสนับสนุนของศูนย์บริ หำรจัดกำรเทคโนโลยี
(Technology Management Center: TMC) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) โดยมีวตถุประสงค์ 4      ั
                   ่
ประกำรคือ (1) เพื่อนำข้ อมูลทีได้ รับมำพัฒนำฐำนข้ อมูลลูกค้ ำผู้ใช้ บริ กำรของโครงกำร iTAP (iTAP’s Client Database) (2)
เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำต่อกำรใช้ บริ กำร        iTAP      (Customer        Satisfaction)        (3)
เพื่อศึกษำผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริกำร      iTAP      (Impact     Assessment)        และ        (4)
เพื่อนำข้ อมูลมำปรับปรุงแก้ ไขกระบวนกำรให้ บริ กำรและคุณภำพกำรบริ กำรของ           iTAP               ึ
                                                          ให้ เป็ นที่พงพอใจ
           ่
และประทับใจเพิมขึ ้นต่อไปในอนำคต (Continuous Improvement)
                           ่
       ข้ อมูลจำกกำรสำรวจนี ้ จะเป็ นประโยชน์ตอผู้ประกอบกำรในประเทศไทย โดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
    ้
รวมทังกิจกำรของท่ำนด้ วย
   ้
อีกทังยังเป็ นกำรช่วยสะท้ อนควำมเห็นของท่ำนต่อนโยบำยและมำตรกำรของภำครัฐในกำรสนับสนุนภำคเอกชน
     ้
รวมทังกำรสนับสนุนขีดควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของภำคเอกชนอีกด้ วย
       โครงกำร     iTAP     สวทช.     และเครื อข่ำยโครงกำร     iTAP       ทัง้    9       แห่ง
                  ่
ขอขอบพระคุณท่ำนเป็ นอย่ำงยิงที่กรุณำสละเวลำเพื่อตอบแบบสอบถำมฉบับนี ้              และ iTAP ยินดีที่จะจัดส่ง
“รำยงำนกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและผลลัพธ์ของกำรใช้ บริ กำร           iTAP     ประจำปี       2553”
      ุ                   ้
ให้ แก่ทกกิจกำรที่ให้ ควำมร่วมมือในกำรสำรวจครังนี ้ อนึ่ง ข้ อมูลทังหมดที่ได้ มำจำกแบบสอบถำมนี ้ โครงกำร iTAP
                                     ้
สวทช.        จะจัดเก็บเอกสำรไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด        โดยจะไม่ นำไปเปิ ดเผยไม่ ว่ำกรณีใดทังสิน    ้ ้
เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญำตเป็ นลำยลักษณ์ อักษรจำกท่ ำน                   ซึ่งเป็ นเจ้ ำของข้ อมูลที่เป็ นควำมลับ
และ/หรือควำมลับทำงกำรค้ ำนัน      ้

              ้
     แบบสอบถำมในครังนี ้ ประกอบด้ วย 5 ส่วน จำนวน 11 หน้ ำ มีคำถำม 36 ข้ อ ดังนี ้
               ่
     ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัวไปของกิจกำร                    กรุณำตอบทุกข้ อ (ข้ อ 1-15)
                ่
     ส่วนที่ 2 ข้ อมูลทัวไปเกี่ยวกับกำรใช้ บริ กำร iTAP          กรุณำตอบทุกข้ อ (ข้ อ 16-19)
     ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ บริ กำร iTAP      กรุณำตอบทุกข้ อที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อ 20-26)
     ส่วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP  กรุณำตอบทุกข้ อที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อ 27-30)
     ส่วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นเพิมเติม่            กรุณำตอบทุกข้ อที่เกี่ยวข้ อง (ข้ อ 31-36)
     ท่ ำนสำมำรถ download แบบสอบถำมได้ ท่ ี www.tmc.nstda.or.th/itap
        กรุณาส่งแบบสอบถามที่กรอกแล้วภายในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553
            โดยท่านสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรสารคืนที่
         คุณกำญจนำ ปฏิบติ ั
         หัวหน้ ำงำนบริกำรทั่วไป โครงกำร iTAP
         สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชำติ (สวทช.)
         เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
         จ.ปทุมธำนี 12120
                     โทรสำร 02-564-7082 หรือ 02-564-7003
                    แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                                 ประจำปี 2553

                     โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่ อ 1366       มือถือ 089-009-5600
                     Email : kanjana@tmc.nstda.or.th website : www.tmc.nstda.or.th/itap
                                              ั
หำกท่ำนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถำม หรื อ คำจำกัดควำมต่ำงๆ โปรดติดต่อ คุณกำญจนำ ปฏิบติ ตำมเบอร์ โทรศัพท์ข้ำงต้ น
                   ******************************************************
iTAP    ขออภินันทนำกำรหนังสือ              TECHNOLOGY UNLIMITED for better life
(เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีกว่ ำ)  ซึ่งประกอบด้ วย     20  ตัวอย่ ำงธุรกิจที่สำเร็จด้ วยบริกำรจำก iTAP
และสมุดโน๊ ด iTAP     อย่ ำงละ 1 เล่ ม ฟรีพร้ อมจัดส่ ง
 ต้ องกำร กรุณำกรอกชื่อทีอยูให้ ชดเจน ชื่อ /นำมสกุล............................................................................................................
                        ่ ่ ั
    ่
ที่อยูในกำรจัดส่ง..........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

                        ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกิจกำร General Information
    1) ชื่อหน่วยงำน/บริ ษัทที่ให้ ข้อมูล………………………………………………………………………………………………….

        ่
    2) ที่อยูกิจกำร
     …………………………………………………………………………………………………………...………โทรศัพท์
     ……………………………………..…………โทรสำร ……………………………………………
     E-mail …………………………….……………………Website………………………………………
    3) จังหวัดที่ตงบริ ษัท ........................................... จังหวัดที่ตงโรงงำน ..............................................  ที่เดียวกับบริษัท
           ั้                               ั้
    4) ชื่อ-นำมสกุล ผู้ตอบแบบสอบถำม………………………………………………………………………………………………….
     ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม กรรมกำรผู้จดกำร / ประธำนบริ ษัท  รองกรรมกำรผู้จดกำร / รองประธำนบริ ษัท
                                     ั                            ั
                        ผู้จดกำรโรงงำน
                            ั                อื่น ๆ ระบุ ..................................................
     เพศ  ชำย  หญิง               E-mail …………………………….……………………
     อำยุงำนของท่ำนในหน่วยงำน/บริ ษัท  1-3 ปี  4-5 ปี  6-10 ปี  10-15 ปี  มำกกว่ำ 15 ปี ขึ ้นไป
          ้
   5) ปี ที่ก่อตังกิจกำร พ.ศ. ……………..
   6) ทะเบียนเลขที่ (กรมพัฒนำธุรกิจ)………………....…………….. เลขทะเบียนเดิม..............................................  ไม่มี
                                   ิ
   7) ทุนจดทะเบียน ..............................ล้ ำนบำท ทรัพย์สนถำวร...............................ล้ ำนบำท
   8) สัดส่วนกำรถือหุ้น ไทย ..…..% ต่ำงประเทศ ........% (ประเทศ........…….......)
   9) ข้ อมูลเกี่ยวกับเจ้ ำของกิจกำร ชื่อ……………………………นำมสกุล……………………………………
     ควำมเกี่ยวข้ องกับกิจกำร        เป็ นผู้ก่อตังกิจกำร  เป็ นทำยำทธุรกิจ รุ่นที……  อื่นๆ ระบุ..........................
                               ้                    ่
     เพศ      ชำย  หญิง
     อำยุ  น้ อยกว่ำ 25 ปี           26-30 ปี      31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี  มำกกว่ำ 60 ปี
     ระดับกำรศึกษำ  ต่ำกว่ำปริญญำตรี  ปริ ญญำตรี  ปริ ญญำโท  ปริ ญญำเอก
     สำขำวิชำ        วิทยำศำสตร์ /วิศวกรรมศำสตร์  บริ หำรธุรกิจ             อืนๆ ระบุ........................
                                                      ่
   10) ประเภทธุรกิจ (เลือกตอบเพียงข้ อเดียว)
กลุ่มจดทะเบียนกับกรมพัฒนำธุรกิจ กลุ่มจดทะเบียนกับหน่ วยงำนรัฐอื่นๆ                   กลุ่มวิสำหกิจชุมชน


Document1        ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                                 หน้ ำที่ 2/11
              แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                          ประจำปี 2553

   บริ ษัทจำกัด                  สหกรณ์กำรเกษตร           วิสำหกิจชุมชน
   ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด               สหกรณ์ประเภทอื่นๆ         อื่นๆ ระบุ........
   ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ               ร้ ำนค้ ำ
   บริ ษัทมหำชนจำกัด               โรงสี
                           โรงงำน

              ่
  11) กิจกำรของท่ำนจัดอยูในอุตสำหกรรมประเภทใด
   เกษตร               ยำนยนต์/ชิ ้นส่วนยำนยนต์             ไฟฟ้ ำและอิเล็กทรอนิกส์
   เกษตร (ข้ ำวและโรงสี)       เครื่ องประดับยนต์                คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
   อำหำร               แม่พิมพ์                     พลังงำนและสิงแวดล้ อม
                                                    ่
   อำหำร (แปรรูปจำกข้ ำว)            ผลิตภัณฑ์โลหะ             เครื่ องมือและเครื่ องจักร
   เครื่ องสำอำง/วัตถุอนตรำย
             ั             ผลิตภัณฑ์พลำสติก            วัสดุก่อสร้ ำง
   เครื่ องมือแพทย์               ผลิตภัณฑ์ยำง              บรรจุภณฑ์
                                                ั
   ยำ                      ผลิตภัณฑ์ยำงพำรำ            ธุรกิจบริ กำร
   สิงทอและเครื่ องนุงห่ม
    ่        ่              ไม้ และเครื่ องเรื อน         ธุรกิจกำรค้ ำ
   อัญมณีและเครื่ องประดับ            เซรำมิกส์ / เครื่ องปั นดินเผำ
                                     ้        อื่นๆ ระบุ..........................

  12) ผลิตภัณฑ์หลักของท่ำน  มีผลิตภัณฑ์เดียว       มี 2-5 ผลิตภัณฑ์  มีมำกกว่ำ 5 ผลิตภัณฑ์
        ชื่อผลิตภัณฑ์หลัก ลำดับที่ 1………………………………………………………………………………………
        ชื่อผลิตภัณฑ์หลัก ลำดับที่ 2………………………………………………………………………………………
        ชื่อผลิตภัณฑ์หลัก ลำดับที่ 3………………………………………………………………………………………
  13) ประเภทผลิตภัณฑ์ของท่ำน
   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริ ษัทท่ำนตำมแบบที่กำหนดโดยบริษัทแม่หรือบริ ษัทในเครื อ(เป็ นผู้ผลิตให้ บริ ษัทแม่)
   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริ ษัทของท่ำนตำมแบบที่กำหนดโดยผู้ซื ้อภำยนอก (เป็ นผู้ผลิตสินค้ ำ OEM)
   (“original equipment manufacturing” or OEM)
   ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรพัฒนำและออกแบบโดยบริ ษัทของท่ำนตำมควำมต้ องกำรของผู้ซื ้อ
   (เป็ นผู้ออกแบบสินค้ ำหรื อ ODM) (“own design manufacturing” or ODM)
   ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับกำรพัฒนำและออกแบบโดยบริ ษัทของท่ำนและขำยภำยใต้ ยี่ห้อของท่ำนเอง
   (เป็ นผู้ผลิตยี่ห้อของตนเองหรื อ OBM) (“own brand manufacturing” or OBM)
   ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริ ษัทของท่ำนเพื่ออะไหล่ทดแทน (เป็ นผู้ผลิตสินค้ ำ REM)
   (“replacement equipment market” or REM )
  14) จำนวนพนักงำน           1-10 คน    11-50 คน     51 – 100 คน  101 – 200 คน
                     201 – 500 คน  501 – 1,000 คน  มำกกว่ำ 1,000 คน
 15) ท่ำนใช้ บริกำรสถำบันกำรเงินใดบ้ ำง
           ธนำคำรพำณิชย์ ไทย                         สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
 ธ.กรุงไทย จำกัด (มหำชน)     ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหำชน)           ธ.
                                        พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเ
                                        ทศไทย
 ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหำชน)        ธ. ไทยพำณิชย์ จำกัด          ธ. เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

Document1   ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                            หน้ ำที่ 3/11
                  แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                               ประจำปี 2553

                           (มหำชน)
 ธ.กรุงศรี อยุธยำ จำกัด               ธ. ธนชำต จำกัด (มหำชน)               ธ. เพื่อกำรส่งออกและนำเข้ ำแห่งประเทศไทย
 (มหำชน)
 ธ.กสิกรไทย จำกัด                  ธ. นครหลวงไทย จำกัด                 ธ. ออมสิน
 (มหำชน)                      (มหำชน)
 ธ. เกียรตินำคิน จำกัด               ธ. ยูโอบี จำกัด (มหำชน)               ธ. อำคำรสงเครำะห์
 (มหำชน)
 ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด              ธ. สแตนดำร์ ดชำร์ เตอร์ ด              บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม
 (มหำชน)                      (ไทย) จำกัด (มหำชน)
 ธ. ทหำรไทย จำกัด                  ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด               ธ. อิสลำมแห่งประเทศไทย
 (มหำชน)                      (มหำชน)

                         ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำร iTAP

  16) ท่ำนใช้ บริกำรของ iTAP ในเรื่ องใด
       สรรหำผู้เชี่ยวชำญ และจัดทำโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี  บริ กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงเทคนิค
       ฝึ กอบรม / สัมมนำ  เสำะหำเทคโนโลยีในประเทศ  เสำะหำเทคโนโลยีต่ำงประเทศ
       อื่น ๆระบุ................................................................................................................................
  17) ท่ำนใช้ บริกำรของ iTAP ในเครือข่ำยใด (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
     iTAP สวทช.           iTAP สวทช. ภำคเหนือ
     iTAP ม.พระจอมเกล้ ำธนบุรี  iTAP สถำบันไทย-เยอรมัน (TGI)
     iTAP ม.ขอนแก่น         iTAP ม.มหำสำรคำม       iTAP ม.สุรนำรี                                iTAP ม.อุบลรำชธำนี
     iTAP ม.วลัยลักษณ์
     iTAP ม.สงขลำนคริ นทร์ (ศูนย์พฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพื่อกำรส่งออก)
                     ั
     iTAP ม.สงขลำนคริ นทร์ (คณะวิศวกรรมศำสตร์ )
  18) ปี พ.ศ. ที่เริ่ มใช้ บริ กำร iTAP ……………………………
  19) จำนวนโครงกำรที่ใช้ บริกำร iTAP (โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี)
       1 โครงกำร         2-4 โครงกำร         5-7 โครงกำร         8-10 โครงกำร            > 10 โครงกำร

                   ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับควำมพึงพอใจต่ อกำรใช้ บริ กำร iTAP

  20) ด้ ำนกำรรับทรำบข้ อมูล ข่ำวสำร และกำรประชำสัมพันธ์
                                  ่
    ท่ำนรับทรำบข้ อมูลและกำรติดต่อ ประชำสัมพันธ์งำนบริ กำรผ่ำนสือใด (ตอบได้ มำกกว่ำ 1 ข้ อ)
     เอกสำรเผยแพร่           ประชุม อบรม สัมมนำ      อินเตอร์ เน็ต
     หนังสือพิมพ์/วำรสำร        วิทยุ            โทรทัศน์
     อำจำรย์/นักวิจยในมหำวิทยำลัย  สือบุคคล (เพื่อนร่วมธุรกิจ)  บริ ษัทที่ปรึกษำเอกชน
             ั          ่
     อุตสำหกรรมจังหวัด         หน่วยงำนภำครัฐ        อื่น ๆ ระบุ ...................................................Document1      ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                        หน้ ำที่ 4/11
                แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                            ประจำปี 2553

  21) ก่ อ น ที่ ท่ ำ น จ ะ ข อ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ผู้ เ ชี่ ย ว ช ำ ญ จ ำ ก โ ค ร ง ก ำ ร                                  ITAP
    ท่ำนเคยมีควำมคิดที่จะหำผู้เชี่ยวชำญมำให้ คำแนะนำปรับปรุงกิจกำรท่ำนหรื อไม่
     เคย เพรำะ............................................................. ไม่เคย เพรำะ......................................................
  22) ใ น ค รั ้ ง แ ร ก ถ้ ำ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร ส นั บ ส นุ น ท ำ ง ด้ ำ น ก ำ ร เ งิ น จ ำ ก iTAP                          เลย
    ท่ำนคิดว่ำยังคงสนใจที่จะใช้ บริ กำรผู้เชี่ยวชำญจำกโครงกำร ITAP ในกำรหำผู้เชี่ยวชำญให้ หรื อไม่
     สนใจ เพรำะ…………………………………………  ไม่สนใจ เพรำะ…………………………………….…..
        ่
  23) ถ้ ำไม่ผำน ITAP ท่ำนจะหำผู้เชี่ยวชำญเองได้ หรื อไม่
     ได้ เพรำะ..............................................................   ไม่ได้ เพรำะ................................................................
Document1     ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                    หน้ ำที่ 5/11
                  แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                              ประจำปี 2553


                                                      ั
   24) ท่ ำนพึงพอใจกับกำรบริกำร ณ ปั จจุบัน ในกำรแจ้ งผลกำรอนุมติเริ่มต้ นโครงกำรและวงเงินสนับสนุนให้ บริษัททรำบ
      พอใจ เนื่องจำก ..............................................................................................................................................
       ........................................................................................................................................................................
      ไม่ พอใจ เนื่องจำก ...........................................................................................................................................
       ........................................................................................................................................................................
      กิจกำรของท่ำนยังไม่ใช้ บริกำรถึงขันตอนนี ้      ้

   25) คุณภำพกำรให้ บริกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ iTAP
     โปรดแสดงควำมคิดเห็นต่ อหัวข้ อกำรให้ บริกำรต่ อไปนี ้
                                                 ระดับควำมพึงพอใจ
     คุณภำพกำรให้ บริกำรของเจ้ ำหน้ ำที่ iTAP                   มำกที่         ปำนก   น้ อย /             ควำมคิดเห็น
                                                  มำก
                                            สุด          ลำง ต้ องปรับปรุ ง
1. มีควำมสุภำพ                   อ่อนน้ อม
                      ่
  กำรให้ เกียรติและอัธยำศัยในกำรติดต่อสือสำร
  ต้ อนรับและตอบคำถำม
2. ให้ บริกำรอย่ ำงเอำใจใส่             รวดเร็ว
  และให้ บริกำรด้ วยควำมเต็มใจ *
3. ให้ บริกำรมีควำมรอบรู้
  และทักษะในกำรให้ บริกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้ อง *
              ่
4. มีควำมสำมำรถในกำรสือสำรให้ เกิดควำมเข้ ำใจอย่ำงชัดเจ
  น
5. มีควำมเข้ ำใจ / ให้ กำรช่วยเหลือแนะนำที่เป็ นประโยชน์
  และเสนอทำงเลือกที่เหมำะสม
6. มีควำมน่ำเชื่อถือ และสำมำรถไว้ วำงใจได้
7. ภำพรวมกำรให้ บริ กำรของเจ้ ำหน้ ำที่ iTAP
   26) กำรให้ บริกำรและกำรส่ งมอบงำน
     โปรดแสดงควำมคิดเห็นต่ อหัวข้ อกำรให้ บริกำรต่ อไปนี ้
                                                 ระดับควำมพึงพอใจ
        กำรให้ บริกำรและกำรส่ งมอบงำน                                                      ควำมคิดเห็น
                                            มำกที่         ปำนก   น้ อย /
                                                  มำก
                                            สุด          ลำง ต้ องปรับปรุ ง
ก. ภำพโดยรวมของกำรให้ บริกำรและส่ งมอบงำน
   ้
1. ขันตอนมีควำมชัดเจนและสะดวกต่ อกำรใช้ บริกำร*
                  ้
2. ระยะเวลำในกำรให้ บริ กำรแต่ละขันตอน
  เป็ นไปด้ วยควำมเหมำะสม รวดเร็ ว
          ่
3. เอกสำรต่ำง ๆ ที่ทำนได้ รับ เช่น หลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
  แบบฟอร์ มใบสมัคร ฯลฯ
  มีควำมชัดเจนและง่ำยต่อกำรนำไปใช้ ในกำรจัดเตรียมเอก
  สำรเสนอต่อ iTAP

 Document1      ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                            หน้ ำที่ 6/11
               แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                           ประจำปี 2553

                                         ระดับควำมพึงพอใจ
       กำรให้ บริกำรและกำรส่ งมอบงำน                                         ควำมคิดเห็น
                                    มำกที่       ปำนก   น้ อย /
                                         มำก
                                     สุด        ลำง ต้ องปรับปรุ ง
4. คุณภำพผลงำนที่ส่งมอบมีควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน
  ทันเวลำ*
5. ภำพรวมของกำรให้ บริ กำรจำก iTAP
                        ิ
ข.กำรให้ บริกำรแรกเริ่ม ก่ อนเกิดโครงกำร/อนุมัตโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
6. กำรนัดหมำย กำรประสำนงำนในเรื่ องต่ำง ๆ
  ได้ รับควำมสะดวก
  ในช่วงเริ่มแรกของกำรใช้ บริ กำร(ก่อนเกิดโครงกำร)
7. กำรเข้ ำเยี่ยมโรงงำนเพื่อสำรวจควำมต้ องกำรและวิเครำะห์
  ปั ญหำทำงเทคนิค
8. กำรคัดเลือกผู้เชี่ยวชำญได้ เหมำะสม
  และตรงตำมควำมต้ องกำรของท่ำน
9. ควำมรวดเร็ วในกำรสรรหำผู้เชี่ยวชำญ
ค.กำรให้ บริกำร ระหว่ ำงกำรดำเนินโครงกำร                ท่ำนยังไม่ได้ ใช้ บริ กำรในส่วนนี ้ (ให้ ข้ำมข้ อ 10-16)
                    ั
10. ควำมรวดเร็ วในกำรแจ้ งผลกำรอนุมติเริ่ มต้ นโครงกำรและว
  งเงินอุดหนุน
            ั
11. กำรแจ้ งผลกำรอนุมติเริ่ มต้ นโครงกำรและวงเงินอุดหนุนมีค
  วำมถูกต้ อง ชัดเจน และเข้ ำใจง่ำย
        ่
12. ควำมเชื่อมันว่ำหลักฐำนและข้ อมูลต่ำง          ๆ
  ของท่ำนจะได้ รับกำรรักษำเป็ นควำมลับ
13. กำรนัดหมำย      กำรประสำนงำนในเรื่ องต่ำง     ๆ
  ได้ รับควำมสะดวก ในระหว่ำงดำเนินโครงกำร
14. ควำมช่วยเหลือในกำรแก้ ไขปั ญหำที่เกิดขึ ้นในระหว่ำงดำเนิ
  นโครงกำร
15. กำรติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของโครงกำร
  และประเมินผลโครงกำร มีควำมชัดเจน และรวดเร็ ว
16. กลไกกำรประเมินโครงกำรมีควำมถูกต้ อง โปร่งใส
  เป็ นธรรม ให้ ควำมเสมอภำพ และมีควำมน่ำเชื่อถือ
ง.กำรให้ บริกำร ช่ วงกำรเบิกเงินอุดหนุนเอกชน              ท่ำนยังไม่ได้ ใช้ บริ กำรในส่วนนี ้ (ให้ ข้ำมข้ อ17-20)
17. คำแนะนำช่วยเหลือในกำรจัดเตรียมเอกสำรเบิกเงินอุดหนุ
  น มีควำมชัดเจน เข้ ำใจง่ำย
18. กำรประสำนงำนในระหว่ำงกำรเบิกเงินอุดหนุน
  มีควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง ครบถ้ วน
19. ควำมรวดเร็ วในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเอกชน
20. ควำมถูกต้ อง ครบถ้ วนในกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนเอกชน
                        ้
จ.กำรให้ บริกำร/กำรติดต่ อ หลังจำกโครงกำรเสร็จสิน
21. กำรได้ รับข้ อมูล ข่ำวสำร กำรติดต่อจำกทำง iTAP
  อย่ำงต่อเนื่องภำยหลังจำกโครงกำรเสร็ จสิ ้น
22. กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลสำเร็ จของโครงกำรของท่ำน
 Document1    ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                            หน้ ำที่ 7/11
                แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                            ประจำปี 2553

                                          ระดับควำมพึงพอใจ
       กำรให้ บริกำรและกำรส่ งมอบงำน                                               ควำมคิดเห็น
                                     มำกที่        ปำนก   น้ อย /
                                           มำก
                                      สุด         ลำง ต้ องปรับปรุ ง
     ่
  ผ่ำนสือต่ำงๆ อำทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต
  ช่วยเสริ มภำพลักษณ์ และกำรตลำดให้ ธุรกิจท่ำนได้

                      ่ ้
23. กำรประเมินควำมพึงพอใจของลูกค้ ำ ปี ละหนึงครัง
  มีควำมชัดเจน เข้ ำใจง่ำย และสำมำรถตอบได้

                                      ้
               ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ ท่ ีเกิดขึนจำกกำรใช้ บริกำร iTAP

            ี
    27) ประโยชน์ ท่ ได้ รับจำกกำรใช้ บริกำรจำก iTAP (ตอบได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)

ผลิตภัณฑ์                      เกิดใหม่       ปรับปรุง     ระบุ...........................................................
เครื่ องจักร / อุปกรณ์               เกิดใหม่       ปรับปรุง     ระบุ...........................................................
กระบวนกำรผลิต                    เกิดใหม่       ปรับปรุง     ระบุ...........................................................
ระบบมำตรฐำน                     เกิดใหม่       ปรับปรุง      TFQS
                                               GMP  GMP PIC/S  HACCP
                                               BRC  IFS issue 5  ISO 22000
                                               ISO/IEC 17025 (ห้ องปฏิบตกำร)       ัิ
                                               ISO/TS 16949: 2009
                                               ISO 12647  ISO 13485
                                               CMMI level ......
                                               อื่นๆ ระบุ………………………..
กำรบริ หำรจัดกำรองค์กร             เกิดใหม่       ปรับปรุง        กำรใช้ IT
                                               กำรบำรุงรักษำเครื่ องจักร (TPM)
                                               ระบุ...................................................
กำรจัดกำรของเสีย/ของเหลือใช้          เกิดใหม่       ปรับปรุง        ไบโอก๊ ำซ  ไบโอแมส บ่อบำบัด
                                              อื่นๆ ระบุ..............................................
อื่นๆ                      ใหม่         ปรับปรุง       ระบุ...........................................................

                             ้
   28) ผลลัพธ์ (Outcomes) และผลกระทบ (Impact)ที่ เกิดขึนจำกกำรใช้ บริกำร iTAP (ตอบได้ มำกกว่ ำ 1 ข้ อ)
      ผลกระทบที่เกิดขึน้         ก่ อนใช้ บริกำร iTAP      หลังใช้ บริกำร iTAP
                           พ.ศ.............       พ.ศ.2552
ก.ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน (ภำพรวม)  มี         คำดว่ำจะมี  ไม่มี
 ทุนจดทะเบียน                ……………………..บำท          ………………………บำท
 ทรัพย์สนถำวร
     ิ                  ……………………..บำท          ………………………บำท
 ยอดขำยของบริษัท               ……………………..บำท          ………………………บำท
 ยอดขำยเฉพำะผลิตภัณฑ์ที่เป็ นผลจำกโครงกำร  ……………………..บำท          ………………………บำท
  iTAP

 Document1     ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                     หน้ ำที่ 8/11
              แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                           ประจำปี 2553

               ้
       ผลกระทบที่เกิดขึน                   ก่ อนใช้ บริกำร iTAP  หลังใช้ บริกำร iTAP
                                    พ.ศ.............     พ.ศ.2552
 กำไร  ขำดทุน                           ……………………..บำท       ………………………บำท
 ค่ำใช้ จำยด้ ำนกำรวิจยพัฒนำ
        ่      ั                   ……………………..บำท       ………………………บำท
ข.ผลกระทบทำงเศรษฐกิจและกำรเงิน                  มี     คำดว่ำจะมี  ไม่มี
 ลงทุนเพิ่มขึ ้น                          ……………………..บำท       ………………………บำท
 ปรับปรุงโรงงำน                          ……………………..บำท       ………………………บำท
 ขยำยโรงงำน                            ……………………..บำท       ………………………บำท
 สร้ ำงโรงงำนใหม่                         ……………………..บำท       ………………………บำท
 จัดตังบริ ษัทใหม่เพิมเติม ชื่อ........................
     ้        ่                     ……………………..บำท       ………………………บำท
 มีแบรนด์สนค้ ำใหม่ โปรดระบุ......................
         ิ                         ……………………..บำท       ………………………บำท
 มีกำรส่งออกเพิ่มขึ ้น                       ……………………..บำท       ………………………บำท
 ต้ นทุนกำรผลิต                          ……………………..บำท       ………………………บำท
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต                      ……………………..บำท       ………………………บำท
ค.ผลกระทบทำงสังคมและสิ่งแวดล้ อม                 มี     คำดว่ำจะมี  ไม่มี
 พัฒนำบุคลำกรของบริษัท                          ………………..คน      ……………………คน
 กำรจ้ ำงงำนลดลง                             ………………..คน      ……………………คน
 กำรจ้ ำงงำนเพิ่มขึ ้น                          ………………..คน      ……………………คน
 เพิ่มเครื อข่ำย ได้ รับข่ำวสำรควำมรู้มำกขึ ้น              ………………รำย       ………………….รำย
 มลพิษลดลง                             ……………………..บำท       ………………………บำท
ง.ผลกระทบทำงวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี  มี                 คำดว่ำจะมี  ไม่มี
 สิทธิบตร (ต่ำงประเทศ)
      ั                            …………………รำยกำร       …………………….กำร
 สิทธิบตร (ในประเทศ)
       ั                           …………………รำยกำร       …………………….กำร
 อนุสทธิบตร
     ิ ั                            …………………รำยกำร       …………………….กำร
 ลิขสิทธิ์                             …………………รำยกำร       …………………….กำร
 เครื่ องหมำยกำรค้ ำ                        …………………รำยกำร       …………………….กำร
 ควำมลับทำงกำรค้ ำ                         …………………รำยกำร       …………………….กำร
 บทควำมเชิงวิชำกำร                         …………………รำยกำร       …………………….กำร
 อื่นๆ ระบุ..................................................   …………………รำยกำร       …………………….กำร
 Document1   ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                    หน้ ำที่ 9/11
              แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                           ประจำปี 2553
  29) ควำมคุ้มค่ ำจำกกำรใช้ บริกำรจำก iTAP (ในกำรทำโครงกำร iTAP และสืบเนื่องจำกกำรทำโครงกำร iTAP
          ั
    จนถึงปั จจุบน) เทียบจำก ปี พ.ศ. ....................... กับปี ปั จจุบัน พ.ศ. 2552
ก กำรลงทุนของบริษัท                            ข ยอดขำยเพิ่มขึน   ้
 ไม่มีกำรลงทุนเพิม ่                            ไม่มียอดขำยเพิ่ม
 น้ อยกว่ำ 1 แสนบำท  1 แสนบำท – 5 แสนบำท                 น้ อยกว่ำ 1 แสนบำท  1 แสนบำท – 5 แสนบำท
 5 แสนบำท -1 ล้ ำนบำท  1 ล้ ำน – 5 ล้ ำนบำท                5 แสนบำท -1 ล้ ำนบำท  1 ล้ ำน – 5 ล้ ำนบำท
 6 ล้ ำน – 10 ล้ ำนบำท  11 ล้ ำน – 15 ล้ ำนบำท              6 ล้ ำน – 10 ล้ ำนบำท  11 ล้ ำน – 15 ล้ ำนบำท
 16 ล้ ำน – 20 ล้ ำนบำท  21 ล้ ำน – 25 ล้ ำนบำท              16 ล้ ำน – 20 ล้ ำนบำท  21 ล้ ำน – 25 ล้ ำนบำท
 26 ล้ ำน – 50 ล้ ำนบำท  51 ล้ ำน – 100 ล้ ำนบำท             26 ล้ ำน – 50 ล้ ำนบำท  51 ล้ ำน – 100 ล้ ำนบำท
 101-500 ล้ ำนบำท     มำกกว่ำ 500 ล้ ำนบำท               101-500 ล้ ำนบำท     มำกกว่ำ 500 ล้ ำนบำท


  30) ระดับเทคโนโลยีของกิจกำรก่ อนและหลังกำรใช้ บริกำรของโครงกำร iTAP
                                                     ี
                                                ในกรณีท่ ไม่ มีกำรไต่ ระดับ
   ก่ อนกำรใช้ บริกำร iTAP            หลังกำรใช้ บริกำร iTAP                       ู ้
                                            คำดว่ ำจะสำมำรถไต่ ระดับที่สงขึนภำยในปี
                                                      พ.ศ.ใด
 ระดับ 1. แรงงำนเข้ มข้ น          ระดับ 1. แรงงำนเข้ มข้ น         -
 ระดับ 2. ทักษะเข้ มข้ น           ระดับ 2. ทักษะเข้ มข้ น                ่
                                            คำดว่ำอยูในระดับนี ้ ภำยใน พ.ศ.....................
 ระดับ 3. เทคโนโลยีเข้ มข้ น         ระดับ 3. เทคโนโลยีเข้ มข้ น            ่
                                            คำดว่ำอยูในระดับนี ้ ภำยใน พ.ศ.....................
 ระดับ 4. วิจยและพัฒนำ
       ั                ระดับ 4. วิจยและพัฒนำ
                             ั                    ่
                                            คำดว่ำอยูในระดับนี ้ ภำยใน พ.ศ.....................

                     ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
 31) ท่ ำนเคยใช้ บริกำรสนับสนุนภำคเอกชนใดบ้ ำงของ สวทช. นอกจำกโครงกำร iTAP
 เงินกู้ดอกเบี ้ยตำ (CD)
          ่       ทุนวิจยภำคเอกชน (Grant)
                      ั          บ่มเพำะธุรกิจเทคโนโลยี (technology
                                 business incubators)
 ขอยกเว้ นภำษี 200%        รับจ้ ำงวิจย (contracted
                        ั        บริ กำรเขตอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ (software
 สำหรับโครงกำรวิจยพัฒนำั      research)          park (SWP) services)
 (RDC)
 บริ กำรทำงทรัพย์สนทำงปั ญญำ  ร่วมวิจย (joint research)
           ิ            ั         เช่ำพื ้นทีในอุทยำนวิทยำศำสตร์ ประเทศไทย
                                      ่
         ั     ิ ั
 (ยื่นจดสิทธิบตร อนุสทธิบตรฯ)                  (Thailand Science Park: TSP)
 กำรอนุญำตให้ ใช้ สทธิเทคโนโลยี  บริ กำรทดสอบและวิเครำะห์  กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
             ิ
 (technology licensing)       (testing and analytical         ุ       ั
                                 (เช่น ให้ ทนกำรศึกษำ, ทุนวิจย, อื่นๆ)
                   services)          (human resource development support ,
 อบรมสัมมนำ            บริ กำรข้ อมูล (information  i.e scholarships, research fellowships,
                   services)          other)
Document1    ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                            หน้ ำที่ 10/11
             แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                          ประจำปี 2553
 32) ท่ ำนเคยใช้ บริกำรของหน่ วยงำนใดบ้ ำงของ สวทช. นอกจำกโครงกำร iTAP
 ศูนย์พนธุวศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (ไบโอเทค)
     ั ิ                          ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ (เอ็มเทค)
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชำติ (เนคเทค)  ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่งชำติ (นำโนเทค)
 ศูนย์บริ หำรจัดกำรเทคโนโลยี (ทีเอ็มซี)             ส่วนงำนกลำง
 (ได้ แก่ CD, RDC, TLO, SWP, TSP)

 33) ท่ ำนเคยใช้ บริกำรสนับสนุนของหน่ วยงำนรัฐใดบ้ ำง นอกจำก สวทช.
 สถำบันวิจยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สำนักงำนส่งเสริ มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
      ั                                                           สถำบันอำห
 (TISTR)                         (สสว.)
 สำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (NIA)            กรมส่งเสริ มอุตสำหกรรม                           สถำบันยำน
 กรมวิทยำศำสตร์ บริ กำร                สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน (BOI)                 สถำบันไทย-
 สนง.คณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์            อุตสำหกรรมจังหวัด                             สถำบันเพิ่ม
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชำติ (สวทน.)
 สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจย (สกว.)
                ั            อื่น ระบุ………………………….                            อื่น
                                                                  ระบุ…………
                                                                  .
  34) หำกท่ ำนเคยได้ ใช้ บริกำรสนับสนุนด้ ำนเทคโนโลยีจำกหน่ วยงำนอื่นๆ กรุ ณำตอบคำถำมข้ อนี ้
    ท่ ำนคิดว่ ำบริกำรที่ท่ำนได้ รับจำกโครงกำร iTAP เป็ นอย่ ำงไรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงกำรจำกหน่ วยงำนอื่น
                                   คุณภำพเปรียบเทียบกับหน่ วยงำนอื่น
        ประเด็นกำรประเมิน                 ดีกว่ำ        ใกล้       น้ อยกว่ำม  ควำมคิดเห็น
                                      ดีกว่ำ      น้ อยกว่ำ
                                 มำก        เคียงกัน        ำก
1. ควำมสำเร็จ และประสิทธิผลของโครงกำร
2. เงื่อนไขหลักเกณฑ์กำรสนับสนุน
   ้
3. ขันตอนมีควำมชัดเจน และสะดวกต่อกำรใช้ บริกำร
4. เอกสำรมีควำมชัดเจนและสะดวกต่อกำรนำไปใช้
5. กำรบริ หำรโครงกำรมีประสิทธิภำพ (ติดต่อประสำนงำน
  กำหนดโจทย์ปัญหำ ติดตำม ประเมินผลโครงกำร)
6. คุณภำพ ควำมรู้และศักยภำพของบุคลำกร iTAP
7. คุณภำพ ควำมรู้
  และประสบกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญในกำรดำเนินโครงกำร
8. ควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ บริ กำร
  35) ท่ ำนประสงค์ ให้ ทำง iTAP ทำข่ ำวประชำสัมพันธ์ บริษัทท่ ำนเกี่ยวกับกำรใช้ บริกำร iTAP
  ผ่ ำนทำงสื่อต่ ำง ๆ เช่ น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือ website หรือไม่

Document1   ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                        หน้ ำที่ 11/11
                   แบบสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำและผลลัพธ์ที่เกิดขึ ้นจำกกำรใช้ บริ กำร iTAP
                               ประจำปี 2553

       ยินดี           ไม่ยินดี           ขอพิจำรณำเป็ นกรณี ๆ ไป

  36) ควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอื่น ๆ ................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................................................
                                            “iTAP และเครื อข่ าย iTAP ขอขอบคุณเป็ นอย่ างสูง
                                                           ่
                                               สาหรั บทุกๆความคิดเห็นทีมีคุณค่ าของท่ าน”
Document1      ข้ อมูลที่ได้ รับ จะถูกเก็บไว้ เป็ นควำมลับอย่ ำงเคร่ งครัด                                                 หน้ ำที่ 12/11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:2/24/2013
language:Thai
pages:12