Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,master radova

					Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,maturskih,master radova
www.radovi.info
1. Akcije

2. Analiza poslovanja preduzeća

3. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa

4. Racun uspeha

5. Min holding a.d. mont-niš

6. Timski rad

7. Pojam i sadrzina bilansa uspjeha

8. Bankarstvo

9. Diplomski rad-devizni i dinarski kurs

10. Diplomski-centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici

11. Diplomski-pojam novca i inflacija

12. Diplomski-uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u srbiji

13. Kapital banke

14. Karakteristike i vrste finansijskih sistema

15. Likvidnost banaka

16. Mobilno bankarstvo

17. Razvoj finansijskih tr?išta u uslovima tranzicije

18. Sve o bankama(130 strana)
19. Valutni rizik

20. Akreditivi

21. Bankarski krediti

22. Banke

23. Elektronski novac

24. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema

25. Pojam inflacije

26. Svetska banka

27. Upravljanje poslovanjem banaka

28. Znacaj primene bankarskih principa

29. Bankarski agregati

30. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva

31. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje

32. Novac kao specifična roba banaka

33. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

34. Savremene tehnologije u bankarstvu

35. Baze podataka

36. Baze podataka i dijagram stanja- veze

37. Postgresql

38. Berzansko poslovanje

39. Finansijski instrumenti novčanog tržišta

40. Berze

41. Pojam i vrste berze
42. Biologija

43. Krvne celije

44. Carinski sistem i politika

45. Instituti carinskog sistema

46. Medjunarodna trgovina kao faktor razvoj1

47. Ekonomija

48. Globalizacija (6 različitih radova)

49. Privatizacija i tranzicija (10 različitih radova)

50. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja

51. Uticaj globailizacije na bankarstvo

52. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu

53. Ekonomske skole

54. Ekonomski sistem i njegova struktura

55. Investicije

56. Kapital

57. Kreditiranje stanovnistva

58. Odlucivanje

59. Pojam i funkcije centralne banke

60. Preduzece

61. Proces globalizacije svetske privrede

62. Tranzicija kao tekući proces koji se dešava danas sa imlikacijama sutra

63. Regionalna_ekonomija

64. Ekonomika preduzeća
65. Angazovanje sredstava

66. Ekonomski principi i reprodukcije

67. Elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju

68. Fixni troskovi

69. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje

70. Proporcionalni troskovi

71. Trosenje elemenata kao oblik ulaganja

72. Troskovi

73. Utrosci

74. Vertikalna funkcija

75. Profit

76. Organizovawe globalnih organizacija

77. Planirawe globalnih organizacija

78. Trening i edukacija globalno menadzersa

79. Vodjenje

80. Međunarodno kretanje dugoročnog kapitala

81. Ekonomska moc globalnih organizacija

82. Ekonomski sistem i njegova struktura

83. Ograničejna za strana direktna ulaganja

84. Elektronsko poslovanje

85. Elektronskobankarstvo( 6 primerka)

86. Internet i web kao infrastruktura elektronske trgovine

87. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
88. Marketing u elektronskoj trgovini

89. Miksoft agent

90. Aukcije na webu (2 primerka)

91. Bankarstvo na internetu

92. Biznis to biznis (posao - posao)model elektronske trovine

93. Elektronski novac

94. Elektronsko poslovanje(5 primerka)

95. Elektronsko poslovanje u trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana

96. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema

97. Kriptografske osnove elektronske trgovine

98. Mcommercem2e

99. Novac budućnosti

100. Od menadzmenta znanja do cko-a

101. Platne kartice

102. Pojam i karakteristike elektronske trgovine

103. Prikaz poslovanja centra za bonitet

104. Uloga internet marketinga svetske trgovine

105. Definisawe elektronskog poslovawa

106. E-learning

107. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji

108. Savremene informaticke tehnologije

109. Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini

110. Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
111. Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja

112. Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menad?ment internacionalne trgovine

113. Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

114. Etika

115. Eticke norme i pravila prof. ponasanja

116. Diplomski iz etike-etičke dileme u "cyberspace"-u

117. Moral kao drustvena pojava x2

118. Pojmovno odredjenje etike

119. Poreklo i osnov morala

120. Ideja demokratije i antidemokratska licnost

121. Kultura

122. Licnost i radni moral

123. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina

124. Motivacija

125. Menad?erska etika

126. Motivacija za rad i radni moral

127. Pojam licnosti i morala

128. Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke

129. Pojmovi etike i morala

130. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu

131. Podela poslovne kulture

132. Poreklo i osnov morala

133. Poslovna etika
134. Poslovna etika-opšti pristup

135. Socioloski pojam morala x3

136. Uticaj ekonomskih procesa na moral

137. Uticaj svojine na moral

138. Pojam morala

139. Filozofski fakultet

140. Romantizam

141. Mogucnost primene nastavnih listica

142. Odrastao covek u procesu ucenja

143. Prikaz knjige antona semjonovica

144. Skolske pedagogije

145. Teorije vaspitanja

146. Konbinovanje razreda

147. Finansije

148. Bud?et

149. Diplomski -lokalna samouprava blace

150. Globalizacija

151. Kamatna politika banaka

152. Pojam finansijskih trzista

153. Pojam i f-ja centralne banke

154. Pojam i funkcije centralne banke

155. Strategija portfolija obveznica

156. Strategije za uspesno poslovanje banaka
157. Geografija

158. Jezera

159. Obale

160. Marketing turisticke agencije

161. Hotelijerstvo

162. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima

163. Hotel jezero

164. Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela jezera

165. Tutp "kopaonik" ad blace

166. Informacioni sistemi

167. Informacioni sistem u elektrosumadiji

168. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji guess-a

169. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

170. Ugovor sa kupcima

171. Informacioni sistemi u bankarstvu

172. Elektonski platni promet x2

173. On line placanje

174. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

175. Sigurnost i tajnost podataka

176. Informatika

177. Alkatel 1000 e 10

178. Dijagram aktivnosti

179. Dijagram sekvenci
180. Diplomski mrezni sloj

181. Diplomski-pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a

182. Karakteristike sistema datoteka

183. Fontovi

184. Grafikoni i stampanje dokumenata u excel-u

185. Internet

186. Izrada nastavka na optickom kablu

187. Kompjuterska grafika

188. Linux x2

189. Organizacija memorije

190. Pokretni zarez

191. Pristup internetu preko satelita

192. Programiranje – pascal

193. Rad na internetu

194. Virusi x10

195. Bezicne mreze

196. Edukaciono okru?enje zasnovano na web-u

197. Elektronska posta

198. Elektronsko poslovanje

199. Formule i funkcije u excelu

200. Funkcionisanje ethernet

201. Hardver

202. Instaliranje windowsa
203. Internet1

204. Internet marketing

205. Internet servisi x2

206. Jezgra o.s.-a

207. Klase i paketi

208. Karakteristike www

209. Konfiguracija modema

210. Kriptografija

211. Maticna ploca x3

212. Međunarodne organizacije za standardizaciju

213. Mikroprocesor

214. Mrezna kartica

215. Memorija

216. Osi modeli

217. Operativni sistem računara

218. Opisivanje sistema

219. Pptp na tcp ip mrezama

220. Princip digitalizacije signala

221. Projektovanje i.s.

222. Racunarske mreze x 4

223. Racunarske mreze i mrezni servisi

224. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje

225. Razvoj mikriprocesora
226. Razvoj web aplikacija pomoću opensource rešenja

227. Rutiranje ip paketa

228. Semanticke_mreze

229. Slojeviti referentni modeli

230. Sloj prezentacije

231. Sloj sesije i sloj prezentacije

232. Sloj veze podataka

233. Slojeviti referentni modeli

234. Transportni sloj

235. Topollogija mreze x 3

236. Uml

237. Uml - ponasanje objekta

238. Unicode

239. Video kartice x2

240. Watermark

241. Windowsxp x2

242. Zaatita web aplikacija na apache web serveru

243. Zvucne kartice x2

244. Razvoj i princip rada grafičkih kartica

245. Simbolicki jezik programiranja

246. Internet bankarstvo

247. Digitalno bankarstvo u poljskoj

248. Mobilno bankarstvo
249. Likvidnost banke

250. Internet ekonomija

251. Oraclecorporation e-business e-valuator

252. Istorija

253. Fasizam x2

254. Sparta

255. Rene magrit

256. Komercijalno i carinsko poznavanje robe

257. Alkoho pica

258. Ambalaza

259. Belančevine

260. Energetika

261. Nafta

262. Sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom

263. Vitamini

264. Zitarice

265. Zlato

266. Kontrola i revizija

267. Pojam i nacela kontrole

268. Kultura ponasanja

269. Civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture

270. Masovna kultura i masovna komunikacija

271. Pojam i pojava kulture x2
272. Stavovi prema radu i motivaciji

273. Evropska kultura

274. Evropska kultura

275. Masovna kultura

276. Oblici i vrste kulture

277. Podela poslovne kulture

278. Pojam socijalizacije

279. Saradnja vaspitaca, roditelja

280. Istorija i teorija kulture u učenju

281. Institicionalizacija kulture

282. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu

283. Kuvarstvo

284. Podvarak

285. Ruska salata

286. Dorucak

287. Hladna predjela

288. Marketing

289. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje

290. Selekcija i izbor inostranih trzista

291. Uloga internet marketinga

292. Vrste internet prodaje

293. Cena kao insrument marketing miksa

294. Uloga internet metketinga svetske trgovine
295. Uloga internet marketinga u rastu svetske trgovine

296. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks

297. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123

298. Vrste internet kupovine x2

299. Internet marketing x3

300. Istrazivanjetrzista

301. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača

302. Marketing komuniciranje

303. Marketing mix

304. Marketinski informacioni sistem

305. Nereo_topics for discussion

306. Osnova medunarodnog marketinga

307. Planiranje marketinga

308. Marketing istraživanje

309. Transferne i profitne cene

310. Matematika

311. Primenjena analiza

312. Medicina

313. Poprecni i kosi polozaj ploda

314. Acidobazni disbalans

315. Uloga tableta u terapiji

316. Medjunarodna spedicija

317. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
318. Međunarodna špedicija

319. Medjunarodni biznis

320. Faktori razvoja spoljne trgovine

321. Pojam i značaj spoljne trgovine x2

322. Spoljnotrgovinski sistemi i politike x2

323. Medjunarodni platni promet

324. Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama

325. Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu

326. Diplomski rad. medjunarodni platni promet menice

327. Medjunarodni platni promet

328. Menadzment

329. Diplomski-planiranje kao osnova menad?menta kvaliteta

330. Diplomski-ličnost menadžera i individualne razlike u organizacionom ponašanju

331. Pojaam menadzmenta x5

332. Strategijski menadzment x10

333. Ljudski resursi u srbiji kao bitan element privrede x13

334. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama srbije x6

335. Uloga i znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca

336. Upravljanje ljudskim resursima

337. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije x5

338. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7

339. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u srbiji

340. Analiza okruzenja
341. Dimenzije organizacione strukture

342. Menad?ment informacionih sistema u praksi

343. Mena?dment-odlucivanje

344. Merenje uspesnosti preduzeca

345. Menadzment i stranke u scg

346. Organizacija elemenata org.strukture

347. Organizaciona dinamika

348. Organizaciona kultura

349. Organizaciona struktura x2

350. Osnovi organizacije

351. Planiranje preduzeca

352. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola

353. Proces organizovanja u organizacijama scg x3

354. Ljudski resursi u srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje

355. Struktura organizacije

356. Teorije organizacije

357. Uvod mrnadzment i stranke u scg

358. Vizija, misija, ciljevi, strategija

359. Vrste organizacija

360. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u scg

361. Menadzment proizvodnje

362. Mala i srednja preduzeca x8

363. Principi menad?menta proizvodnje
364. Proces organizovanja

365. Proces sistem

366. Straategije misp

367. Uloga i znacaj malih i srednjih preduzeca

368. Menadzment proizvodnje – moderan koncept upravljanja

369. Modeli menad?menta proizvodnje

370. Preteča modernog menad?menta

371. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina

372. Povezivanje malih i srednjih preduzeca

373. ?ivotni ciklus preduzeća

374. Svojinska i upravljačka transformacija društvenih preduzeća

375. Monetarne i javne finansije

376. Istorijski razvoj novca

377. Multimedija

378. Muzikalnost i prijemni ispit

379. Osnovne strukture podataka informacionog sistema banke

380. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa

381. Naplata javnih prihoda

382. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda

383. Pojam i priroda javnih prihoda

384. Javni prihod

385. Organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

386. Neuronske mreze
387. Neuronske mreze x4

388. Neuro fazi kontroleri

389. Doba znanja

390. Objektno orijentisano programiranje

391. Softverski inzenjering

392. Objektna metodologija

393. Principi oop

394. Objektno modelovanje

395. Operativni sistemi

396. Os-memorija i io

397. Os-real-time kernel-

398. Posix

399. Sta je vmware

400. Osiguranje

401. Neto premija

402. Osiguranje zivota

403. Osiguranje ?ivota u srbiji

404. Osiguravajuće kompanije

405. Osnove penzijskog osiguranja

406. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja

407. Pojam i značaj reosiguranja

408. Pulovi za osiguranje i reosiguranje

409. Rizik
410. Tri?ište osiguranja imovine u srbiji

411. Bruto premija x3

412. Osnovi prava

413. Testament

414. Nasledjivanje

415. Nasledstvo

416. Ugovor o do?ivotnom izdr?avanju

417. Paralelno inzenjerstvo

418. Definisanje modela

419. Doba znanja

420. Uml - ponasanje objekata

421. Interakcija objekata

422. Poreski sistem i politika

423. Slobodne zone

424. Siva ekonomija i izbegavanje plaćanja poreza u svetu i kod nas

425. Carine

426. Carinski delikti

427. Carinski postupak

428. Carinjenjee robe

429. Diplomski-poreski podsticaj

430. Instituti carinskog sistema x2

431. Pdv

432. Postanski saobracaj
433. Carinski delikti x2

434. Carinski sistem u republici srbiji

435. Carinjenje robe x6

436. Drumski saobracaj

437. -pregled carinskog poslovanja x4

438. Obracunavanje i naplata carine

439. Pojam carinske tarife

440. Pojam i vrste carina

441. Poreska uprava

442. Porezi i uprava

443. Carinski upravni postupak

444. Spoljnotrgovinsko poslovanje

445. Takse

446. Vrste carina

447. Carinski dug

448. Medjunarodna carinska saradnja na suzbijanju krijumčarenja

449. Organizacije i uprava carina

450. Pojam carinske tarife

451. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju

452. Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji

453. Privredno pravo – odnosno pravo samo stoji

454. Kupoprodajni ugovor x2

455. Subjekti stvarnog prava
456. Becka_konvencija

457. Poslovna administracija i protokol

458. Dionicko drustvo kompanijsko pravo

459. Pojam i predmet medjunarodnog poslovnog (privrednog) prava

460. Pojam obligacionog prava

461. Pojmovi dr?ave i prava

462. Poslovno pravo prema knjizi

463. Povezanadrustva

464. Privredno pravo

465. Stvarna prava

466. Subjekti prava

467. Subjekti stvarnog prava

468. Trgovacko pravo

469. Ugovor o gradjenju

470. Ugovori

471. Ugovori u poslovnom pravu

472. Ugovorozastupanju

473. Uvodupravo

474. Vazdusni prevoz

475. Zalbe-upravno pravo

476. Proizvodnja

477. Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta

478. Projektovanje is
479. Case alati

480. Dijagram stanja

481. Projektiranje informacionih sistema x3

482. Psihologija

483. Detinjstvo

484. Motivacija

485. Pamcenje i zaboravljanje

486. Pojam i vrste ucenja

487. Prava i potrebe deteta

488. Psihologija i menadzment

489. Testovi znanja

490. Dirken

491. Emocije x3

492. Inteligencija

493. Licnost

494. Pamcenje i zaboravljanje

495. Pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti

496. Pojam i vrste testova

497. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja

498. Porodicna struktura drustva

499. Snovi

500. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj
zapadnoj evropi

501. Tela su nekako uvek sa nama
502. Znacaj emocija za mentalno zdravlje

503. Ucenje

504. Racunovodstvo

505. Pojam računovodstva

506. Reinzinjering

507. Bpr

508. Fabrika delises

509. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu vegafruit

510. Reinzinjering

511. Saobracajna

512. Transportni sistemi u funkciji logističkih transportnih usluga u robnom saobraćaju

513. Strategijski menad?ment u proizvodnji i saobraćaju

514. Ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj

515. 4. upravljanje,razvoj i savremeni koncepti upravljanja u javnom sektoru

516. 5. uva?avanje potrebe potrošača

517. Savremene informacione tehnologije

518. Savremene informaticke tehnologije

519. Sociologija

520. Istorijski razvoj porodice kao društvene institucije

521. Brak i porodica

522. Drustveno ekonomska kriza i alkohol

523. Istorijski razvoj religije x8

524. Narkomanija x7
525. Porodica i njene osnovne funkcjie

526. Alkoholizam

527. Religija x5

528. Sociologija morala

529. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala

530. Bozicni obicaji

531. Covecanstvo

532. Droga u školskoj klupi

533. Drustvene grupe

534. Drustveni polozaj vanbracne zajednice

535. Istorija i druge drustvene nauke

536. Istorijski razvoj religije

537. Jevrejstvo

538. Kmetovi

539. Licnost i drustvo

540. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije

541. Odnos sociologije i drugih drustvenih nauka

542. Omladina kao društvena zagonetka

543. Pojam i podela drustvenih pojava

544. Pojam i vrste drustvenih grupa x5

545. Pojam i vrste naucnih zakona

546. Pojam porodice

547. Pojam, predmet i zadaci sociologije
548. Pojam i podela nauke

549. Pojam klase i elite

550. Politicke partije

551. Porodica i njene funkcije x7

552. Prevencija alkoholizma u porodici

553. Sekte x3

554. Sociologija i druge drustvene nauke

555. Uticaji ?ivotne i radne sredine na zdravlje

556. Metodologija

557. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj
zapadnoj evropi

558. Spedicija

559. Pojam spedicije

560. Spoljno trgovinsko i carinsko poznavanje robom

561. Distributer

562. Srednja skola

563. Analiza masti i ulja

564. Transoformatori

565. .barijum(ba)

566. Namirnice biljnog porekla

567. Cokolada

568. Korespodencija

569. Muzikalnost i prijemni ispit

570. Statistika
571. Deskriptivne mere

572. Kvantitativne metode

573. 3.pojam, predmet i značaj statistike preduzeća

574. 4. studija izvodljivosti za scg

575. 5.trendovi

576. 6. pojam zivotnog standarda

577. Turizam

578. Diplomski rad- poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja

579. Biseri (hoteli) nacionalnog parka "kopaonik"

580. Kopaonik x2

581. 4.struktura i organizacija rada u turističkoj agenciji lasen-tours u vranju

582. Upravljanje kvalitetom

583. Diplomski-upravljanje kvalitetom u proizvodnji kroz upravljanje materijalom

584. Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina

585. Upravljanje ljudskim resursima

586. Menadzment ljudskih resursa

587. 2.tehnologija i ljudski resursi

588. 3. osobine lidera u pogledu kvaliteta rada

589. Upravljanje preduzetnistvom

590. 1.uticaj marketing strategije,finansiranja informisanosti na preduzetništvo

591. Biznis plan

592. Modeli finansiranja

593. Osnovne karakteristike preduzetništva
594. Osnovni elementi preduzetnickog procesa

595. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u scg

596. Programiranje materijalnih resursa

597. Informacioni sistem

598. Preduzetništvo i inovativnost

599. Proces organizovanja

600. Finansijsko trziste

601. Teorija firme

602. Forme vlasnistva

603. Preduzetnik i preduzetnicki proces

604. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi

605. Preduzetnistvo i finansijsko trziste

606. 17.izvori finansiranja poslovanja preduzeća

607. Upravljanje proizvodnjom

608. ''odlučivanje u proizvodnji u svim nivoima menadžmenta

609. Planiranje i stratesko planiranje

610. Strategija primene ict u zdravstvu

611. Upravljanje promenama

612. Korporativna kultura

613. Organizacija koja uci

614. Organizcija koja uci kao osnova buduceg razvoja

615. Ovlascenje

616. Promene
617. Reinzenjer - prelazak sa industrijskog na informaticki

618. Reinzinjering

619. Transofrmacija,promene i buducnost

620. Ljudska strana reinzenjeringa

621. Vodjenje promena i uticaj na transformaciju

622. Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju

623. Upravljanje razvojem

624. Tehnolski razvoj

625. Kapital kao faktor razvoja

626. Teorije privrednog razvoja

627. Upravljanje znanjem

628. Procena i merenje intelektualnog kapitala

629. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine

630. 3.menadžment znanja

631. 4. upravljanje intelektualnim kapitalom

632. 5. upravljanje znanjem

633. 6.vrste pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja

634. 7. timsko ucenje

635. 8. upravljanje znanjem u obazovanju

636. 9. upravljanje znanjem u zdravstvenim ustanovama

637. 10. sistemi menadžmenta znanja u praksi

638. Upravno pravo

639. Kontrola uprave
640. Nacela upravnog postupka

641. Upravni akti

642. Izvori upravnog prava

643. Izvrsni postupak

644. Stvarna prava

645. Subjekti prava

646. Subjekti stvarnog prava

647. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda

648. Takse

649. Vestacka inteligencija

650. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara

651. Logichki agenti

652. Donosenje jednostavnih odluka

653. Planiranje

654. Pojacano ucenje

655. Reprezentacija znanja

656. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci

657. Učenje na osnovu opervacija

658. 9.znanje u ucenju

659. Diplomski radovi

660. Mogući pristupa internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja

661. Be?ične računarske mre?e

662. Ip rutiranje
663. Pojam i uloga menad?menta ljudskih resursa u privrednom rastu dr?ave

664. Vođenje i vođa u političkim organizacijama srbije

665. Obuka i razvoj karijere zaposlenih

666. Pojam menadzmenta

667. Realizacije strategije projektnim pristupom

668. Slojeviti referentni modeli

669. -snmp – protokol za upravljanje računarsom mre?om

670. Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine 'blace'

671. Strateski menadzment

672. Uticaj stranog kapitala na tranzicione procese u srbiji

673. Magistarski rad upravljanje razvojem

674. -vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u sicg

675. Ladp

676. Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala

677. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodnju

678. Upravljanje proizvodnjom

679. Diplomski-carinski preferencijali,carinski kontigenti i carinski dug kao deo carinskog
sistema i politike republike srbije

680. Maturski radovi

681. Akumulatori i popravka

682. Berba gro

683. Crnogorsko primorje

684. Geografije

685. Hidraulična instalacija
686. Mesovita i duga rezidba

687. Pasterisano i marinirano povrce

688. R o j a t s k a k o r d u n i c a

689. Siolvoz kordunica - mesovita i duga rezidba

690. P1 : novo

691. Menandzment- upravljanje događajima-11

692. Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21

693. Devizni_kurs-14

694. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski

695. Ljudska i gradjanska prava-17

696. Biomehanicka analiza i osnovi obuke u alpskom skijanju-19

697. Ulazni uređaji racunara-18

698. Ekonomija-zavisnost troškova od korišæenja kapaciteta-10

699. Tehnologija rukovanja teretom-19

700. Stratesko planiranje zdravstvenih usluga

701. Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19

702. Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16

703. Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17

704. Kina-maturski-geografija-17

705. Ričard ii i seljački ustanak-istorija-12

706. Primjena ekspertnog sustava pri određivanju klase prioriteta radnog naloga u pojedinačnoj
proizvodnji-20

707. Polinomi-maturski-matematika-16

708. Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
709. Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski

710. Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16

711. Evropska unija-geografija

712. Globalizacija sem

713. Srednjovjekovna bosna-istorija-13

714. Geneticki inzenjering-biologija-16

715. Metode ispitivanja u sociologiji-15

716. Logaritamska funkcija matematika-22

717. Inflacija i deflacija-diplomski- ekonomije

718. Elektronskoposlovanje5

719. Elektronskoposlovanje4

720. Elektronskoposlovanje8

721. Elektronskoposlovanje7

722. Postindustrijsko drustvo-15

723. Usluzno drustvo-10

724. Virtuelna trzista-ekonokija-11

725. Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25

726. Programiranje u matlabu-diplomski

727. Teorija evolucije-biologija-10

728. Genetski algoritni-meko racunarstvo-22

729. Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16

730. Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16

731. Investicioni fondovi-8
732. Evropska centralna banka-ekonomija-11

733. Analiza preduzeca-34

734. Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12

735. 1ugovor o nabavi i narudzba

736. Jevrejstvo sociologija-12

737. Finansijsko planiranje-23

738. Izrada web sajta-maturski-informatika-22

739. Psihologija ponasanja potrosaca-8

740. Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22

741. Direktne strane investicije-10

742. Dugorocno kreditiranje-26

743. Marketing u sportu-17

744. Lasersko secenje-19

745. Predlog promena u preduzecu gavric co-17

746. Samostalna izrada biznis plana-17

747. Menad?ment specijalizovanih hotela-menandzment-23

748. Transport kvarljive robe-13

749. Značaj analitičke psihologije-13

750. Kombinovano osiguranje motornih vozila-23

751. Razvoj racunara-diplomski-informatika

752. Poslovanje-15

753. Čišćenje sistema-maturski-informatika-19

754. Internet markteting-13
755. Obveznice-finansijski menandzment-32

756. Domasna rabota

757. Demokratsko uređenje u atini-maturski-istorija-23

758. Menadzment sportskog kluba crvena zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11

759. Sinteza i obrada proteina-biologija-28

760. Menadzmentusportu-34

761. Predpristupni fondovi eu novim clanicama-13

762. Korupcija-12

763. Internet marketing plan- rakija-17

764. Graficka_kartica-informatika-maturski-22

765. Istorijat i motivi nastanka korporacije-12

766. Porez-diplomski-52

767. Sistemi podrske odlucivanja-22

768. Elektronsko bankarstvo

769. Marksova misao-osnovi ekonomije-16

770. Sparta-12

771. Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18

772. Novac i bankarstvo-80

773. Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14

774. Lan mre?e-12

775. Akcionarsko drustvo i privatizacija-11

776. Kyokushinkai karate-diplomski

777. Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
778. Krvne celije-biologija-26

779. Higijena i ekologija-18

780. Banke i bankarski krediti-16

781. Cadcam sustavi - senzori temperature

782. Ugovor o prodaji-15

783. Sociloške teorije prava-sociologija prava-16

784. Crne rupe-maturski-32

785. Binarno prevodjenje-8

786. Javni sektor-diplomski rad

787. Photoshop-maturski-21

788. Plan sajta-25

789. Internet marketing program-33

790. 100.internet marketing plan turisticke agencije-17

791. 101.tehnicka_organizacija_osiguranja-22

792. 102organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41

793. 103organizacija preduzeća-33

794. 104analiz programa proizvodnje u 3. oktobru-novo milosevo-26

795. 105.devizno trziste-5

796. 106.elektrotehnika-31

797. 107.tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24

798. 108.prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16

799. 109.uvod u upravljacko racunovodstvo-19

800. 110.nasledne bolesti-maturski-19
801. 111.hartije od vrednosti-21

802. 112.zvuk_na_racunaru-16

803. 113.izabrana poglavlja iz fizike - boyle-mariotteov zakon - vlado petrović-20

804. 114.modemi-informatika-22

805. 115.informacioni sistem odeljenja bolnice "uho grlo nos"-diplomski-55

806. ----------------------------------

807. P2: novo

808. Međunarodno kretanje kapitala i međunarodne finansijske organizacije

809. Inflacione strategije

810. Tranzistori sa efektom polja

811. Sigurnost kompjuterskih sistema

812. Hidraulicni sistem traktora mtz 80

813. Studija slučaja „crvenka"

814. Prokleta avlija seminarski

815. Prakticna primena bank. poslovanja

816. Drstveni aspekti terorizma.doc seminarski rad

817. Razvoj savremenog bankarstva

818. Centralna banka italija

819. Selo kao turisticki motiv

820. Tr?ište tankerkog brodskog prostora

821. Oktobarska revolucija-rusija

822. Punjač aa baterija

823. Voip (voice over internet protocol)
824. Marketing komuniciranja -interne komunikacije kako deo odnosa sa javnoscu

825. Revizija u savremenim uslovima poslovanja

826. Seminarski osnove finansija

827. Pojmovno određivanje izazova, rizika i pretnji u procesu preoblikovanja zamisli i sistema
međunarodne bezbednosti

828. Obaveštajno – bezbedonosni sistem republike slovenije

829. Lice i nalicje globalizacije -aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

830. Ničeova kritika hrišćanstva

831. Poljoprivredna škola-špargle sa sosom vinegret

832. Uml

833. Bilansi

834. Seminarski gotov bilans

835. Finansijska_tr?išta-seminarski_rad

836. Prijenosni sustavi i kanali

837. Uticaj novih tehnologija na zaposlenost zapošljavanje

838. Od kreativnosti do porodičnog biznisa

839. Virusi

840. Savremeni komunikacijski sistemi1

841. Ulaz-izlaz-assembler

842. Poslovanje ugostiteljskih i turističkih organizacija

843. Kompjuterski kriminal

844. Biogeografija

845. Ugljenik

846. Diplomski rad-funkcija pricanja u metodici razvoja govora
847. Diplomski rad-metodički pristup obradi basne u radu sa predškolskom decom

848. Hamurabijev zakonik

849. Stres i prevencija stresa

850. Posledice modernosti - enntoni gidens

851. Seminarski - raspon menad?menta

852. Teorija troskova i teorija ponude

853. Seminarski operativni menadzment

854. Biznis plan bambi

855. Kablovski internet

856. Menad?ment_dogadjaja_dtd

857. Opadanje americke moci

858. Drevni egipat,mit i istorija

859. Diplomski-koncept regionalne drzave u spaniji

860. Pretpristupni fondovi eu

861. Seminarski iz sociologije-n a c i j a

862. Solowljev model i presječni pregled dr?ava sa njihovim razlikama u primanjima

863. Trgovina dionicama

864. Osnove interneta

865. Internet servisi

866. Internet2

867. Elektronsko poslovanje ii

868. Verbalna komunikacija

869. Liderstvo
870. Poremećaji identiteta u adolescenciji

871. Proizvodne mogućnosti zemlje

872. Celijske organele

873. Srpska vojska na solunskom frontu

874. Vista

875. Industrijska revolucija

876. Informacioni_sistemi

877. Ekspertni_sistemi_(1)

878. Vrednosni papiri

879. B2c (business-to-consumer) model poslovanja

880. Znacaj neformalne komunikacije-sem

881. Struktura svjetske industrije i podjela

882. Hard disk

883. Izrada web stranice

884. Baze podataka-robno poslovanje

885. Primitivna kultura frejzerovo tumacenje magije

886. Islam

887. Analogni i digitalni signali-diplomski rad

888. Internet

889. E-trgovina

890. Analiza četri faze modela procesa revizije

891. Podizanje tehnicko tehnoloskog nivoa u atb severu

892. Naftni derivati
893. Terotehnologija

894. Odnosi s javnoscu

895. Prirodni i vestacki izvori zagadjenja

896. Alkoholizam kao problem porodice i drustva

897. Liberalizam i globalizacija1

898. Osnovne ideje i problemi liberalizma

899. Predmet sociologije i njen odnos prema drugim naukama

900. Maturalni rad azijski tigrovi

901. Diferencijalne jednacine-diplomski rad

902. Seminarski iz anatomije-traumatske povrede stopala

903. Tolerancije frekvencija

904. Komparativna analiza raznih postupaka ometanja sistema prenosa sa frekvencijskim
skakanjem

905. Tolerancije frekvencija

906. Logistika u osiguranju

907. Finansijska trzista centralna banka

908. Bankarski menadzment

909. Otkrivanje i rad sa darovitim ucenima u razrednoj nastavi likovne kulture

910. Seminarski iz medjunarodne ekonomije

911. Historiski razvoj menad?menta

912. Ishrana starih ljudi

913. Buducnost mikroprocesora i racunara

914. Ljudski resursi

915. Procedure osnivanja firme-diplomski
916. Tacka pokrica

917. Soc. strategija blagostanja - eko. soc. penzijsko. i zdravstveno. osiguranje

918. Krivicno pravna zastita dece i maloletnika

919. Akcionarsko društvo

920. Korištenje it u sticanju konkurentskih prednosti ii

921. Metodi i modeli kontrole u organizaciji

922. Investicije

923. Etika i moral

924. Seminarski rad - menadzment informacioni sistemi

925. Operativni menadzment -ekosistem i ekomenadzment

926. Upravljanje kvalitetom

927. Strategijski menadzment

928. Prirodna bogatstva vrnjacke banje

929. Savremeni privredni sistem

930. Marketing usluga

931. Maturski-geografski prikaz egipta

932. Istorijski razvoj skijanja

933. Tr?išne strukture

934. Seminarski rad-poduzetničke strategije i taktike

935. Medjunarodno pravo-diplomatski zastupnici

936. Internet marketing

937. Poslovni kodeks

938. Internet3
939. Seminarski radi iz marketing - strategije marketinga i segmentacija trzista

940. Seminarski rad iz organizacije - sektor operativne pripreme

941. Seminarski - rad sa cirkularnom postom

942. Matrice

943. Bankarski poslovi

944. Konvertibilnost valuta

945. Mikroracunari

946. Uticaj novca na proizvodnju i cijene

947. Penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije

948. Henry morgan - the king of buccaneers

949. Vodonik

950. Seminarski rad nacionalni park fruska gora – turizam

951. Seminarski,tranzicija i privatizacija u srbiji

952. Upravljanje proizvodnjom

953. Solunska ofanziva

954. Pojam akcije

955. Banke

956. Krediti mmf i svetske banke

957. Radno pravo

958. Krvne grupe - sredjeno

959. Informacije za marketing odluke

960. Istorija i razvoj interneta

961. Sigurnost u drumskom saobracaju
962. Monarhija

963. Powerpoint prezentacija fudbalskog kluba partizan

964. Nadezda petrovic

965. Tr?ište kapitala i berze

966. Despot stefan lazarevic

967. Velike trgovinske berze u svetu

968. Vitamin c- hemijska i mikrobiloška

969. Eurocontrol (evrokontrola) – izvestavanje

970. Mrezni protokoli za multimedijalne usluge

971. Primena 3g sistema

972. Stvaranje političkog brenda multimedijalnim komuniciranjem

973. Seminarski rad iz preduzetnistva

974. Cisc & risc arhitekture

975. Kompjuterski virusi

976. Novac

977. Ekonomski zakoni

978. Porodica i brak

979. Stres u procesu rada

980. Informacioni sistemi i baze podataka - access primjena i primjer

981. Poslovna etika

982. Organizacija proizvodnje

983. Usb1

984. Usb2
985. Timski rad 1

986. Timskirad

987. Trziste kapitala

988. 3givan

989. Izvori kapitala u preduzeću

990. Menad?er inovator

991. Poslovanje hotel „merkur" v.banja

992. Automatizacija procesa

993. Proračun stabilnosti regulacijskog kola

994. Krivicno delo i osnovi koji iskljucuju od krivicnog dela

995. Dokumenta koja prate robu

996. Seminarski rad marketing

997. Sociologija-kultura-nastanak i razvoj

998. Uređivanje zaštite ?ivotne sredine

999. Eutanazija

1000. Usb

1001. Maturski rad iz racunarskih mreza

1002. Marketing mix

1003. Misljenje

1004. Misljenje

1005. Metode tehnoloskog predvidjanja

1006. Budizam

1007. Cena kao instrument marketing mixa
1008. Firenze

1009. Hartije od vrednosti i..

1010. Akcionarsko drustvo

1011. Ethernet

1012. Iptv

1013. Revizija

1014. Definisanje monopola

1015. Abs banka

1016. Estetika-popart

1017. Coca cola &

1018. Strateg plan i pol sred za rad

1019. Assembler

1020. Arhitektura računara

1021. Racunovodstvo

1022. Seminarski rad ugovor o građenju

1023. Sem-bk-bankarski poslovi

1024. Kulturna blaga belgije-seminarski rad iz holandske i flamanske kulture

1025. Seminarski, niče

1026. Web dizajn

1027. Pojam hov

1028. Seminarski_iz_etike

1029. Menadzment ljudskihresursa u uslovima globalizacije

1030. Menadzment ljudskih resursa u bankarstvu
1031. Planiranje ljudskih resursa u sportu

1032. Selekcija kadrova

1033. Djuzepe verdi

1034. Analiza motivacione strukture zaposleni. - sem.rad

1035. Matica srpska - istorijat, rad, organizacija

1036. Pomocni programi

1037. Finansijske institucije i tr?išta

1038. Seminarski rad coca cola

1039. Poslovna etika

1040. Rizik

1041. Analiza finansijske situacije preduzeća

1042. Sociologijska motrišta hipi (hippie) generacije

1043. Cajevi u medicini-diplomski

1044. Religija-10

1045. Seminarski-lokalna samouprava

1046. Ekonomika preduzeca

1047. Način adresiranja mikroprocesora intel 8086

1048. Neuroze

1049. Osmansko carstvo

1050. Berza i berzanski posrednici

1051. Proteini

1052. Komunikmreze

1053. Racunarskekomunikacije
1054. Osnivanje privrednog subjekta

1055. Matuski - josip broz tito

1056. Berzansko i bankarsko poslovanje

1057. Ulazno izlazne jedinice kod kompjutera

1058. Metodologija ekonomske nauke

1059. Metod ekonomije

1060. Mehanizmi nasledjivanja

1061. Imunost, transplatacije kod ljudi

1062. Ekonomika

1063. Sap implementation project proposal

1064. Biznis plan za proizvodnju jaja

1065. Bitka kod kurska

1066. Ugovor o trgovinskom zastupanju

1067. Menadzment-diplomski

1068. Monopol

1069. Neuroza

1070. Monopol

1071. Umetnost fotografije i reneke dijkstra

1072. Etika

1073. Seminarski rad-analiza tra?nje

1074. Informacioni sistem preduzeca

1075. Seminarski rad iz organizacije

1076. Seminarski rad iz sociologije - moc i vlast
1077. Vrste i efekti carine

1078. Susenje mesa

1079. Savremene racunarske komunikacije

1080. Prostitucija4

1081. Bezicne mreze

1082. Aktuelni procesi tranzicije i globalizacije

1083. Koncepti, metode i tehnike strategijskog menadzmenta

1084. Skripta strategijski menadzment

1085. Japanski menadzment

1086. Međunarodna trgovina

1087. Biznisplanpreduzecakamendoo

1088. Biznis plan keric co

1089. Seminarski - analiza troskova u metalfinisu jagodina

1090. Turisticke .agencija_i_sire_okruzenje

1091. Kadar_u_prodaji

1092. Seminarski rad medjunarodne poslovne finansije

1093. Devizna tr?išta

1094. Komunikacije i odnosi sa javnošću

1095. Vode na teritoriji grada kragujevca

1096. Principi menadzmenta

1097. Seminarski rad -sociologija-religija

1098. Dr?ava i organizacija vlasti

1099. Globalizacija-sociologija seminarski
1100. Oblici društvene svesti- socilogija

1101. Teorijsko filozofske pretpostavke poslovne etike- poslovna etika

1102. Zenski likovi u deliva borislava stankovica

1103. Stres

1104. Agresivnost

1105. Geografski prikaz tunisa

1106. Regulacija temperature prostora

1107. Aleksandar veliki-diplomski

1108. Međunarodni finansijski menad?ment

1109. Raf project proposal-sap implementation project proposal

1110. Biznis plan pvc stolarija

1111. Optimizacija proizvodnog procesa

1112. Geopolitika

1113. Evroatlantizam

1114. Diplomski rad-bankarski krediti

1115. Nova ekonomija

1116. Ekonomija obnovljivih resursa

1117. Ekonomija i jezik

1118. Novac i savremeni problemi novcanog opticaja

1119. Nasilje

1120. Seminarski-ekonomija (konkurencija)

1121. Organizacija i vodenje marketinga2

1122. ?ivotni vek proizvoda
1123. Motivacija zaposlenih

1124. Novac

1125. Sistemska strukturna analiza – ssa

1126. Ekspertni sistemi

1127. Organizacija i vodenje marketinga

1128. Diplomski_rad_odlucivanje_i_planiranje_u_menadzmentu

1129. Akcionarsko_društvo

1130. Javni rashodi

1131. Berzanski menad?ment

1132. Religija

1133. Makroekonomski identiteti

1134. Komparativna_analiza_tri_makroekonometrijska_modela

1135. Holandija

1136. Hemofarm – seminarski

1137. Seminarski upravljanje kvalitetom

1138. Zdravstveni turizam

1139. Seminarski berze

1140. Kreditni poslovi seminarski

1141. Nezaposlenost u vojvodini

1142. Aleksa santic

1143. Licna vlast

1144. Preduzetnistvo u srbiji

1145. Rod i ljudska seksualnost-iz sociologije
1146. Seminarski rad industrijski transporti- konvejeri

1147. Proizvodnja sweet bitter-a u doo simex

1148. Organizacija proizvodne faze u ¨ bira¨ bihać

1149. Ortačko društvo

1150. Savremene teorije mđunarodne podele rada

1151. Analiza_finansijskog_polozaja

1152. Medjuumrezavanje

1153. Lizing2

1154. Pojam narkomanije

1155. Operativni sistem linux

1156. Satelitski uredjaj telekomande saobracaja

1157. Seminarski rad- projektovanje informacionih sistema

1158. Istorija starog egipta

1159. Analiza_zakona_o_izmenama_i_dopunama_zakona_o_osiguranju

1160. Digitalana slika-bit, bajt, boja

1161. Poslovni plan

1162. Osnove_menadzmenta

1163. Elektronika u zgradama serveto pecin

1164. Geometrijska analiza rafaelove "atinske škole"

1165. Dan d-iskrcavanje na normandiju

1166. Inflacija

1167. Trzizte kapitala

1168. Keltski,orijentalni i drugi mitovi o gospodaru prstenova
1169. Seminarski rad digitalni sustavi

1170. Matrijarhat (mit ili istorijska cinjenica)

1171. Sociologija ljubav

1172. Prvi svijetski rat. (uzrok,trajanje i posledice)

1173. Fiskalna politika

1174. Fiskalna ekonomija

1175. Luxol zr

1176. Rezervacije putem interneta(seminarski)

1177. Menad?ment informacioni sistemi-automatska obrada podataka

1178. Spoljnotrgovinsko poslovanje

1179. E marketing

1180. Test maticne ploce asus a8n-sli deluxe

1181. Upravno pravo

1182. Filozofski-ideoloska osnova marksovog ucenja

1183. Odgovornost prevozioca u saobraćaju

1184. Obelezja nacionalnih bankarskih sistema

1185. Instrumenti monetarne politike

1186. Nuklearno naoruzanje

1187. Ravnogorski cetnicki pokret

1188. Propagandna nacela i tehnike

1189. Seminarski rad ispitivanje cvrstoce

1190. Berzanski_krahovi11

1191. Geografski prikaz egipta
1192. Privredna drustva

1193. Ustavi srbije posle drugog svetskog rata

1194. Ljudska i gradjanska prava

1195. Diplomski radovi iz turizma

1196. Maturski mreze

1197. Socioloski aspekti interneta i rada na internetu

1198. Maturski rad-nestanak jezika u svijetu-sociologija

1199. Preduzetništvo i inovativnost

1200. Seminarski - osnovi ekonomije

1201. Otkirivanje i rad sa darovitim ucenicima

1202. Solunski front

1203. Marketing

1204. Agenda 21 –globalni ekoloski problemi-diplomski rad

1205. Preduzetnistvo

1206. Osnovi marketinga

1207. Informaticke tehnologije

1208. Ekonomika poslovanja

1209. Upotreba wizard-a za izradu upita

1210. Procesi i oblici abrazije

1211. Sap

1212. -------------------------------------------------------------------

1213. P3

1214. Finansijska_trzista-tr?ište opcija
1215. Medjunarodna trgovina-uzroci i posledice rasta

1216. Korporativna preduzetnička organiza- ciona kultura i poslovna etika

1217. Ispitivanje izduvnih gasova prilikom tehnickog pregleda

1218. Geografija naselja-megalopolis boston-vašington

1219. Globalna harmonizacija polaganja računa

1220. Upravljanje kvalitetom

1221. Organizacija

1222. Nepotpuna konk,monopol,oligopol...oe

1223. Konflikti u organizacijama

1224. Dimenzije organizacione strukture

1225. Deflacija i deflaciona politika

1226. Finansijski menad?ment turističkog preduzeća

1227. Kom. poznavanje robe ishrana

1228. Diplomski-uloga komunikacije unutar procesa odlučivanja

1229. Geometrijski_problemi

1230. Inflacija seminarski rad

1231. Prvi svetski rat

1232. Uvod u građansko pravo-fizička lica

1233. Uvidjaj kod saobracajnih nezgoda

1234. Nastanak evropske unije

1235. Kriminalistički aspekt uviđaja

1236. Vaznije_osobine_kruga

1237. Trisekcija_ugla
1238. Razvoj omladinske politike na lokalnom nivou - uticaj podmladaka politickih partija na taj
proces

1239. Govornička vještina cicerona

1240. Studija slučajajp ptt "srbija"

1241. Preduzetnistvo u sportu - biznis plan inter gym

1242. Realizacija redovnog posla izvoza robe-spoljnotrgovinsko poslovanje

1243. Menica2

1244. Strategijski menadzment preduzeća i kvalitet proizvoda

1245. Motivacija u organizacijama

1246. Krispy kreme- strategijski menadzment

1247. Jp aerodrom "nikola tesla"

1248. Evidencija nabavke materijala

1249. Etika u radio televiziji vojvodina-upravljanje ljudskim resursima-

1250. Zadatak prevoza robe

1251. Internet marketing

1252. Zupcanici i zupcasti parovi opsti pojmovi

1253. Linearno programiranje1

1254. Inflacija

1255. Sredstva poslovanja preduzeca

1256. Menica

1257. Menjacki prenosnici

1258. Stambeni_krediti

1259. Ekonomija agrarnog razvoja-specifičnost poljoprivrede i njene proizvodnje

1260. Uticaj poklona (besplatan prijem i ustupanje) i rashodovanja na stanje osnovnih sredstava
1261. Analiza osnovnih proizvodnih faktora

1262. Ip telefonija

1263. Pojam tr?išta i instrumenti tr?išta kapitala

1264. Menadzment. malog biznisa2

1265. Voip tehnologija

1266. Evropske-integracije-kao-sansa

1267. Stres u organizaciji

1268. Zastita prava potrosaca

1269. Elementi gimnastike u nastavi od 1 do 4 razreda

1270. Tajland

1271. Sistemske operacije za stvaranje i unistenje procesa

1272. Elektronsko bankarstvo

1273. Ekonomike preduzeća-rentabilnost

1274. Potrebe i motivi potrosaca

1275. Pojam moci

1276. Boj na kosovu

1277. Finansijska revizija javnog sektora - osnova za aktivni poslovni ambijent

1278. Trendovi na globalizovanom finansijskom tr?ištu

1279. Dinko šimunović»duga«

1280. Ustavnost evropske unije i akti institucija evropske unije

1281. Historijski pristup, vrijednost i značaj retorike

1282. Cisco swicevi catalyst series 2950

1283. Upravljanje zalihama1
1284. Predmet i razvoj politicke ekonomije

1285. Značaj direktnog marketinga

1286. Pedagogija-razvijanje samostalnosti na ranom uzrastu

1287. Računarske mre?e

1288. Strategijsko planiranje

1289. Zakljucivanje i forma ugovora

1290. Finansijska kontrola iz predmeta finansijski menadzment

1291. Osiguranje transporta

1292. Međunarodna trgovina

1293. Inzenjerska ekonomija - industrijski kapital i profit

1294. Osiguranje zivota sa primerom osiguranja zivota kod kompanije dunav osiguranje

1295. Klasteri i defragmentacija

1296. Povećanje pouzdanosti i brzine sistema

1297. Operativni sistemi

1298. Cefta central european free trade agreement

1299. Klasa, stratifikacija i nejednakost

1300. Porodicni biznis plan

1301. Ziroskop

1302. Venecijanska renesansa

1303. Seminarski rad iz makroekonomije

1304. Spojnice-masinstvo

1305. Značaj franšizinga za preduzetništvo

1306. Upravljanje zalihama
1307. Multimedijalne komunikacije i odnosi sa javnošću u sportskom menad?mentu

1308. Poreska nacela

1309. Berze

1310. Sklapanje racunara

1311. Konsolidovanje bilansa uspjeha

1312. Transportne sposobnosti - kapacitet transporta

1313. Obrazovna moć i uticaj u menadžmentu

1314. Obrazovna moc i uticaj u menadzmentu

1315. Etika i moral kod menad?era (u biznisu) u 21. vijeku

1316. Telekomunikacione instalacije-električne instalacije slabe struje (instalacije
telekomunikacionih uređaja)

1317. Devizni racun

1318. Igrafickiradizkonstruisanja-ivgodina-2007-2008

1319. Web design

1320. Samsung electronic company- globalne marketinške operacije

1321. Organizacija prodaje

1322. Nastanak mobilne telefonije, mre?e druge i treće generacije, 3g, 4g

1323. Vodjenje u sportu

1324. Arhitektura računarskog sistema

1325. Problem zivotne sredine

1326. Pojam i znacaj troska u poslovanju preduzeca

1327. Smkorporacija, strategija korporacije

1328. Motivacijapotrosaca

1329. Rafinerija gasa elemir
1330. Poduzetništvo-nacin financiranja poduhvata

1331. Mleko

1332. Pr i televizija

1333. Globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja

1334. Vazdusni prevoz-sr

1335. Posledice modernosti - enntoni gidens

1336. Adobe photoshop

1337. Sociologija,porodica

1338. Konsolidovanje_bilansa_uspjeha

1339. Vrste_hartija_od_vrednosti

1340. Kratkorocni izvori finansiranja

1341. Biznis_plan_1__bps

1342. Internet mreza svih mreza

1343. Seminarski rad - menad?ment ljudskih potencijala- sigurnost i zaštita na radu

1344. Nastanak i razvoj odnosa s javnošću u hrvatskom hotelijerstvu

1345. Strateško usmjerenja preduzeća

1346. Maturski (grcka mitologija)

1347. Akcionarsko drustvo

1348. Ecb

1349. Jevrejstvo

1350. Extra-religija

1351. Osnovi menadzmenta

1352. Matematika kompleksni brojevi
1353. Upravljanje ljudskim potencijalima (human resources management)

1354. Funkcijaevaluativnihistrazivanjaureformiobrazovanja

1355. Uloga menadzmenta u reformi nauke i obrazovanja

1356. Kognitivni razvoj predskolskog deteta

1357. Prirodne i drustveno-ekonomske odlike negotinske krajine

1358. Menad?er komunikator

1359. Teorija igara

1360. Antimikrobna terapija u hirurgiji

1361. Corel_draw_x3 alatke

1362. Seminarski iz teorije sistema

1363. Ortačko društvo

1364. Jezik kao sistem govora i znakova

1365. Sociologija- obrada dela erving gofman- kako se predstavljamo u svakodnevnom ?ivotu

1366. Nivoi formulisanja strategije

1367. Drustveni bruto proizvod, drustveni proizvod, nacionalni dohodak

1368. Procesor-centralna procesorska jedinica

1369. Mobilna telefonija

1370. Dinko šimunović-duga

1371. Poslovno pravo uopšte, akcionarsko društvo

1372. Teorije i koncepti institucionalnih promena

1373. Izvori međunarodnihtrzishih arbitra?e

1374. Lizing

1375. Xml
1376. Pojam i podela obrtnih sredstava

1377. Seminarski eksternalije

1378. Logistike-informaciono komunikacione tehnologije – ict u funkciji logistike

1379. Metodologija obavjestajnih sluzbi

1380. Bankarski_poslovi

1381. Šta je energija talasa

1382. Cannabis sativa-marihuana

1383. Grafičke kartice

1384. Kako dobiti, pronaci, kupiti ili na drugi nacin poceti raditi

1385. Sociologija-rat kao drustveni fenomen

1386. Seminarski-ekologija

1387. Turska-geografija

1388. Maturski-derivati karboksilnih kiselina

1389. Seminar gospodarstvo

1390. Dubai-geografija

1391. Matematika-odredjeni integrali

1392. Uredaji za reprodukciju zvuka

1393. Intervju

1394. Instrumenti trzista kapitala

1395. Seminarski rad iz uis-a-pb

1396. Etika i moral u biznisu2

1397. Multimedijalni sistemi2

1398. Kvantitativni ekonomski i finansijski modeli biznisa
1399. Seminarski - makroekonomija - nacionalni dohodak i njegova raspodela

1400. Seminarski operativni i strategijski manad?ment

1401. Spartansko uredjenje

1402. Web marketing -reklamiranje na internetu

1403. Narkomanija-cirilica

1404. Seminarski rad iz marketinga - swot analiza

1405. Seminarski rad iz ekonomije - finansijska i devizna trzista u svetu i srbiji

1406. Racunovodstvo-pojam i znacaj realizacije robe

1407. Analiza programa javnih rashoda

1408. Odluke o cenama i upravljanje troškovima

1409. Maturski rad-jevrejstvo

1410. Organizaciono ponašanje i motivisanje

1411. Odnosi medju polovima

1412. Politika,moc i vlast

1413. Etika i moral u biznisu

1414. Seobe srba

1415. Kvadratna jednacina i kvadratna funkcija

1416. Metod statistickih uzoraka

1417. Doping u sportu1

1418. Seminarski rad iz industrijskog menadzmenta - maslovljeva teorija potreba

1419. Seminarski opšte učenje o pravu

1420. Seminarski rad iz marketinga - cena kao instrument marketing miksa

1421. Poslovna_kultura-verbalna komunikacija u poslovnim odnosima
1422. Nistavni pravni poslovi

1423. Internet pojam nastanak razvoj struktura i uporaba

1424. Narod kao globalna društvena grupa

1425. Marketing menadzment istrazivanja

1426. Seminarski rad-okoliš monitoring izvještaj

1427. Učenje po modelu

1428. Vodic kroz evropsku uniju danas

1429. Put alije djerzeleza iva andrica

1430. Impresionizam u francuskom slikarstvu

1431. Definisanje menad?menta i marketinga usluga

1432. Poremecaji ponasanja

1433. Pamcenje

1434. Porodična pedagogija

1435. Bojana knjizevnost

1436. Ugovori u medjunarodnom poslovanju

1437. Spediterski posao

1438. Diplomski-upiti u xml jeziku

1439. Transkripcija – uloga i funkcija inicijalnog kompleksa

1440. Asortiman proizvoda

1441. Finansijska trzista

1442. Računar i hladjenje

1443. Teorija evolucije

1444. Ms agent & cd player
1445. Pametne kartice za placanje

1446. Monetarna politika narodne banke srbije

1447. Geometrija-osna simetrija

1448. Duvanske industrije i etika

1449. Memorija racunara

1450. Osnovi ekonomije - monopolisticka nepotpuna konkurencija

1451. Korišćenje internet servisa u elektronskom

1452. Microsoft word - izrada listi i upotreba tabulatora

1453. Hriscanstvo i srpska pravoslavna crkva

1454. Hriscanstvo

1455. Trgovina ljudima – problem na globalnoj razmeri

1456. Sporazum o izbjeglicama i raseljenim licima (aneks 7

1457. Srpskapravoslavnacrkvanakosovuimetohijiiinternet

1458. Hriscanstvo 1

1459. Poslovno planiranje

1460. Globalizacija.

1461. Nastanak srpskih dinastija obrenovic i karadjordjevic

1462. Operativni sistem unih-freebsd

1463. Seminarski, javne finansije, takse

1464. Marketing istrazivanje

1465. Problemi ishrane

1466. Stanovnistvo i ekonomski razvoj

1467. Bosna i hercegovina u predhistorijsko i rimsko doba
1468. Baze podataka

1469. Mladi u srbiji-sociologija

1470. Robovi u starom rimu

1471. Snovi

1472. Turistička valorizacija potencijala za razvoj kulturnog turizma kikinde -diplomski

1473. Upravljanje kvalitetom-o b e z b j e đ e nj e i o b u k a k a d r o v a

1474. Obligaciono pravo

1475. Windows xp

1476. Strategija razvoja preduzeca

1477. Mit i mitologija

1478. Seminarski rad-analiza tra?nje

1479. Ekonomski rast i razvoj preduzeca

1480. Upravljanje rizicima

1481. Analizatrzista

1482. Fazi logički kontrolerii

1483. Neuronske mre?e u predviđanju profitabilnosti

1484. Mogućnosti primjene neuronskih mre?a

1485. Inteligentno upravljanje sustavima

1486. Fuzzy logika

1487. Maturski zlijezde sa unutrasnjim lucenjem

1488. Krivicna prijava

1489. Motivacioni faktori u proizvodnji

1490. Finansijsko trziste
1491. Savremeni finansijski proizvodi i njihova primena u turističkoj privredi

1492. Osnove tehnike grejanja - at3

1493. Ponasanje larve i. elegans

1494. Vertikalna podela funkcija

1495. Informatika-video klub

1496. Tematizacija obrade nastavnih sadrzaja-tema aska i vuk

1497. Deonice

1498. Kriminalistika tehnika tragovi krvi

1499. In?enjerska ekonomija

1500. Vitamin c- hemijska i mikrobiloška sinteza

1501. Prava zena

1502. Nejednakosti u vaspitanju i obrazovanju mladih

1503. Program poslovanja jkp "parking-sabac"

1504. Pojam akcionarskog društva

1505. Cena kao insrtument marketing miksa

1506. Tr?išna efikasnost i odsupanje od tr?išne efikasnosti

1507. Ponašanje emigranta u novoj sredini

1508. Napad na francusku 1940

1509. Profitabilnost banaka

1510. Troškovi u funkciji uspostavljanja i korištenja kapaciteta

1511. Terenski uzvjestaji umjerena mentalna retardacija

1512. Obezbeđenje i obuka kadrova

1513. Metode određivanja ubrzanja zemljine te?e
1514. Akcije

1515. Obveznice

1516. Srednjevjekovna kultura arapa

1517. Fizika-prelamanje svjetlosti

1518. Hiv- virusi-prevencija

1519. Razvoj računarskih mre?a

1520. Dugoročni izvori finansiranja

1521. Pojam lider,preduzetnik i menadzer

1522. Kreditni bankarski poslovi

1523. Cpu – centralna procesorska jedinica

1524. Trziste izvedenih hartija od vrednosti

1525. Osiguranje bankarskih depozita

1526. Pojam benchmarkinga

1527. Poslovni bonton

1528. Društvena odgovornost i menad?merska etika

1529. Rizicno poslovanje

1530. Elementi elektricne instalacije

1531. Ekologija flaširanih voda

1532. Fm predajnik sa fet tranzistorima

1533. železnička vučna vozila

1534. Značajnost pomorskog kontejnerskog transporta

1535. Komunikacije

1536. Uputstvo za rs domen
1537. Linux-unix poslovni paketi

1538. Opste karakteristike odonata

1539. Matematika-odredjeni i neodredjeni integrali

1540. Fasizam

1541. Jung

1542. Snovi

1543. Emocije

1544. Sparta

1545. Segmentacija slika pomocu neuronskih mreza

1546. Upotreba višeslojnog perceptrona za raspoznavanje brojčano-slovčanih-diplomski

1547. Neuronske mreze u predvidjanju buducnosti

1548. Biznis plan

1549. Matrice -matematika

1550. Odnosi s javnoscu-strateska funkcija mendzmenta

1551. Diplomski rad na temu mobilni agenti na internetu

1552. Nacionalni parkovi evrope

1553. Tehnoloski sistemi

1554. Industrijske masine

1555. Marketing

1556. Trziste troskovi i cene

1557. Poslovna logistika i konkurentsko okruzenje

1558. Upravljanje kvalitetom

1559. 11 direktiva EU
1560. 2008 telenor izvestaj word

1561. Agregatna ponuda mikroekonomija

1562. AGRICUL TURAL COMPANY Engleski

1563. AISP

1564. Akcionarsko drusvo i akcije

1565. Akcionarsko drusto

1566. AKCIONARSKO,doo,KOMANDITNO

1567. Aktivno biracko pravo

1568. Aktivnosti fotonuklearnim reakcijama moguci indeks kvaliteta terapiskog snopa x-zracenja

1569. Aktuelni problem u reg razvoju Srbije5

1570. Aktuelni Problemi Regionalnog Razvoja Srbije

1571. Aktuelni Problemi Regionalnog Razvoja Srbije

1572. Alati za upravljanje softverskom konfiguracijom

1573. Aldehidi I ketoni

1574. ALGORITAM ZA MINIMIZACIJU SNAGE

1575. Aminokiseline

1576. Analiticka geometrija u prostoru

1577. Analiza etickog problema

1578. Analiza finansijskog rezultata

1579. Analiza funkcije ljudskih potencijala

1580. Analiza internet servisa ya podrsku uspesnom funkcionisanju postnet racunarske mreze

1581. Analiza neiskoristenih unutrasnjih rezervi u preduzecu

1582. Analiza osnovnih sredstava
1583. Anticka geometrija

1584. Antropologija postsocijalizma

1585. Arbitraza

1586. Arhimed

1587. Arhimed(2)

1588. Arhimed(3)

1589. Arhimed(4)

1590. Arhita-(delski problem)

1591. Aristotel

1592. Aristotellll

1593. Atina

1594. August Ferdinand Mobius

1595. Automatizovanje procedure izrade tenderske dokumentacije koriscenjem VBA

1596. Automatsko izdvajanje saobracajnih znakova sa digitalne slike

1597. Banjski turizam

1598. Bankarske I finansijske usluge

1599. Barkanski agregati

1600. Bankarstvo

1601. Bankarstvo(2)

1602. Bankarstvo(3)

1603. Bankarstvo(4)

1604. Bankarstvo(5)

1605. Bankarstvo(6)
1606. Banke

1607. Baricentar

1608. Bayer o kompaniji

1609. Baza podataka, robno poslovanje

1610. Baze

1611. Bencmarking

1612. Bencmarking

1613. Berza

1614. Berze

1615. Berze berzansko poslovanje(1)

1616. Berze dipl

1617. Berze berzansko poslovanje(2)

1618. Berze berzansko poslovanje(3)

1619. Berze berzansko poslovanje(4)

1620. Besplatni seminarski radovi

1621. Bezicni internet pristup

1622. Bezbednost B i H na putu ka evropskim integracijama

1623. Bezbednost B i H na putu ka evropskim integracijama

1624. BIH Uloga

1625. Bilans kao osnovni finansijski izvestaj

1626. Bilten

1627. Birokratija

1628. Biti digitalan
1629. Bitnost lokacije u preduzetnistvu

1630. BIznis plan 1

1631. Biznis Plan 2

1632. Biznis plan 3

1633. BIznis plan 4

1634. Biznis plan 5

1635. Biznis plan 6

1636. BIznis plan 7

1637. Biznis plan Play Group

1638. Biznis plan proizvodnje gljive Bukovaca

1639. Biznis plan Skola fudbala

1640. Biznis plan 8

1641. Zenske studije I istrazivanja

1642. Blek Šols Diferencijalna jednačina

1643. BPM i Šest sigmi

1644. Brak i porodica

1645. Menadzment i socijalna odgovornost – upravljanje razvojem organizacije

1646. Brending

1647. Brauerova teorema

1648. Brending 2

1649. Brendiranje

1650. Bretonvudski monetarni sistem

1651. Broj
1652. Broj fi i fibonacijev niz

1653. Broj pi

1654. Brojevi

1655. Brojevi 2

1656. Bromotomaterija

1657. Budzet javne finansije

1658. Carine

1659. Carine 2

1660. Carine i carinske tarife

1661. Carinski poslovi i carinski postupak u carinskom sistemu Srbije

1662. Carinski sistem Srbije,metode Fleksibilnost i efikasnost na suzbijanju krijumcarenja u
Srbiji

1663. Case study Ford Motor Company

1664. CE ZNAK 10 koraka do CE

1665. Centralna banka

1666. Centralna banka nezavisnost i samostalnost

1667. Ce oznacavanje

1668. CE oznacavanje 2

1669. CE oznacavanje 3

1670. Cifre i brojevi

1671. Ciljevi menadzmenta

1672. Operativni menadzment

1673. DDV PRESMETUWAVE MAKEDONSKI

1674. Deduktivna metoda
1675. Definisanje kruga

1676. Determinante

1677. Devijacije

1678. Devizni sistem i devizna politika

1679. Devizni sistem i devizna politika 2

1680. Devizni sistem i platni promet

1681. Devizni sistem i platni promet 2

1682. Diabetes mellitus (Secerna bolest)

1683. Didaktika

1684. Digitalna datoteka

1685. Karakteristike svatanja dečijeg pogleda na svet

1686. Diofantske jednacine

1687. kreiranje menadzment tima

1688. Distribucija

1689. Dobrovoljni penzioni fondovi u Srbiji2

1690. Dobrovoljni penyioni fondovi u Srbiji

1691. Dobrovoljni penziono osiguranje u Srbiji

1692. Dobrovoljno penziono u Srbiji

1693. Dobrovoljno penziono u Srbiji

1694. Domaci Search Engine

1695. Doo

1696. Doprinosi

1697. Doprinosi2
1698. Drustveni sukobi

1699. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

1700. Drzava

1701. Drzavljanstvo EU

1702. Dug

1703. Dusanov Zakonik, kao treci pisani dokument na svetu sa elementima Ustava

1704. Dvanaesta direktiva EU

1705. E poslovanje

1706. E trgovina

1707. Efekti na trzistu Kapitala

1708. Efekti doze KAP i ESD

1709. Egipatska matematika

1710. Ekologija I kvalitet zivota

1711. Ekonomski modeli

1712. Ekonomija I drzava od liberalizma do drzavno monopolistickog kapitalizma

1713. Ekonomija i kultura

1714. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii

1715. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii

1716. Ekonomija kap. I finansiranje razvoja ii

1717. Ekonomika I organizacija poslovanja

1718. Ekomomika preduzeca rentabilnost

1719. Ekonosmke funkcije trzisna ravnoteza

1720. Ekonomske funkcije
1721. Ekonomski aspekti prosirenja Evropske unije I spoljnotrgovinski interes SR jugoslavije

1722. Ekonomski recnik

1723. Ekspertski sistemi 1

1724. Eksterni efekti

1725. Elektro energetika

1726. Elektronska trgovina

1727. Elektronsko bankarstvo

1728. Elektronsko poslovanje 1

1729. Elektronsko poslovanje 2

1730. Elektronsko poslovanje (pojam)

1731. Elektronsko poslovanje i automatizacija

1732. Elektronsko poslovanje i marketing

1733. Elektronsko poslovanje

1734. Elementi kruga

1735. Emocije i pamcenje

1736. Energetika misicne konstrakcije

1737. E-posta

1738. Efekti u medijima 1

1739. Eticki aspekti savremenih tehnologija

1740. Etika

1741. Etika I duh kapitalizma

1742. Etika zastite zivotne okoline

1743. EU i njen znacaj
1744. EU prezentacija

1745. Evaluacija zdravstvene nege sa mojom definicijom zdravstvene nege

1746. Evidencija osnovnih sredstava

1747. Evolucija poslovnog razmisljanja

1748. Evropska centralna banka

1749. Evropska centralna banka I druge organizacije

1750. Evropska centralna banka

1751. Evropski sud pravde

1752. Evropsko zaduzno pravo

1753. Evropsko zakonodavstvo u oblasti rodne diskriminacije

1754. Excel

1755. Faraonove rezidencije i geometrija

1756. Faraonove rezidencije i geometrija

1757. FDUA II-335

1758. Fibonacijevi brojevi

1759. Filmski marketing

1760. Filmski marketing konkretni promotivni mehanizmi za najavu filma

1761. Finasijske institucije I finansijske strukture

1762. Finansijski menadzment 1

1763. Finansijski menadzment 2

1764. Finansijski menadzment 3

1765. Finansijsko planiranje 1

1766. Finansijsko planiranje 2
1767. Finansijsko trziste 1

1768. Finansijsko trziste 2

1769. Finansijsko trziste 3

1770. Finansijski menadzment

1771. Fiskalna I monetarna ekspanzija sa fleksibilnim deviznim kursom

1772. Fiskalna politika 1

1773. Fiskalna politika 2

1774. Fiskalna politika 3

1775. Fiskalna I monetarni menadzment I upravljanje drustvenom infrastrukturom

1776. Fiskalni sistem I fiskalna politika

1777. Fiskalni sistemi I fiskalna politika

1778. Fiziologija domacih zivotinja

1779. Fles memorije

1780. FM

1781. Fraktali

1782. Fraktali matematika

1783. Funkcija banaka

1784. Funkcija ponude I trazenje.doc

1785. Funkcija ponude I trazenje

1786. Funkcije jedne realne promenljive u ekonomiji

1787. Funkcije novca

1788. Galerija Milene Pavlovic Barili Pozarevac

1789. Geografija
1790. Geometrija drevnih civilizacija 1

1791. Geometrija drevnih civilizacija 2

1792. Geometrija I astronomija starog veka

1793. Geometrija I priroda

1794. Geometrija lobacevskog

1795. Geometrija kao nauka

1796. Geometrija I umetnost

1797. Geometrijski problem antike 1

1798. Geometrijski problem antike 2

1799. Globalizacija 1

1800. Globalizacija 2

1801. Globalizacija 3

1802. Globalizacija 4

1803. Globalizacija 5

1804. Globalizacija 6

1805. Globalizacija I globalni razvoj

1806. Globalizacija I siromastvo

1807. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 1

1808. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 2

1809. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 3

1810. Globalna ekonomija I poslovna diplomatija 4

1811. Globalna harmonizacija finajsijskog izvestavanja

1812. Globalni novac
1813. Gradjansko prosecno pravo

1814. Grcka matematika

1815. Greske velikih matematicara 1

1816. Greske velikih matematicara 2

1817. Harmonija I matematika u muzici

1818. Hartije od vrednosti 1

1819. Hartije od vrednosti 2

1820. Hartije od vrednosti 3

1821. Hartije od vrednosti – Obveznice

1822. Hartije od vrednosti Obveznice

1823. Hemija recnih voda

1824. Hipotalmus

1825. Hemotetija I njena primena u konstruktivnim zadacima

1826. Hromatski broj I poplocavanje ravni

1827. Hromatski broj I poplocavanje ravni 2

1828. Htm –

1829. Ideal matematike kroz istoriju filozofije

1830. Implementacija strategije

1831. Implementacija strategije 2

1832. Incoterms kalkulacije

1833. Individualizacija nastave

1834. Indukcija emocionalnih stanja

1835. Idustrijska revolucija
1836. Inf. System za upravljanjem razvojem proizvoda I tehnologije

1837. Inflalcija

1838. Inflacija I deficit javne potrosnje

1839. Informaciona tehnologija I organizaciona kultura kao cinioci delovanja javne uprave

1840. Informaciona tehnologija

1841. Informacioni podsistemi za planiranje resursa

1842. Informacioni podsistemi knjaz milos

1843. Iformacioni sistem

1844. Iformacioni sistemi

1845. Iformacioni sistemi za podrsku odlucivanja

1846. Iformacioni sistemi – pojam

1847. Informacisko komunkiacijski model koriscenja fondova Evropske Unije u svrhu
regionalnog razvoja

1848. Inkjet stampaci

1849. Inoviranje u biznisu

1850. Instrumenti strateskog planiranja marketinga

1851. Internacionalno trziste novca

1852. Internacionalno trziste novca – DIPL

1853. Internet 1

1854. Internet 2

1855. Internet 3

1856. Internet GIS

1857. Internet I servisi na internetu

1858. Internet kao postmoderni Fenomeni
1859. Internet kao postmoderni Fenomeni

1860. Internet kao postmoderni Fenomeni za slanje

1861. Internet marketing 1

1862. Internet marketing 2

1863. Internet marketing 3

1864. Internet prodaja

1865. Internet rad na daljini

1866. Inverzija u odnosu na krug

1867. Investicija

1868. Investicija 1

1869. Investicioni fondovi

1870. Investiciono bankarstvo

1871. Investiranje

1872. Iracionalan broj

1873. Isak Njutn

1874. Ispitna pitanja iz rimskog prava

1875. Ispitna pitanja uvod u gradjansko I stvarno

1876. Istorija broja nula

1877. Istorija matematike

1878. Istorija matematike kroz razvoj broja PI

1879. Istorija matematike u grckoj

1880. Istrazivacko novinarstvo

1881. Istazivanje trzista
1882. Izrada modela prosudbe ugrozenosti poslovanja novcem I vrednostima

1883. Izvodjacki radovi

1884. Izbor kanala distribucije

1885. Izdavacki ugovori

1886. Izlazak u prostor

1887. Izometrija euklidovog prostora

1888. Izometrijske transformacije u ravni

1889. Izrada biznis plana

1890. Izvodljivost poslovnih informacijskih sustava IPIS – dokumentacija

1891. Javne finansije 1

1892. Javne finansije 2

1893. Javne finansije 3

1894. Javni dug

1895. Javni dug fiskalna ekonomija

1896. Javni zajmovi

1897. Jedanderan tehnologija organizacije preduzeca

1898. Jezik I kultura

1899. Josip Broz Tito

1900. Just in time – proizvodnja

1901. Kablovski internet

1902. Kako napisati biznis plan

1903. Calendar ss 9_10

1904. Kalkulacija cena
1905. Kamata

1906. Kanali prodaje

1907. Karakteristike svatanja decijeg pogleda na svet

1908. Karakteristike dobrovoljnog penzijskog osiguranja u republici srbiji

1909. Keiranje menadzment tima diplomski

1910. Keznesijanska I monetarna makroekonomija

1911. Klasicni nemacki idealizam-ontologija

1912. Klijenti

1913. Kljucni indikatori efikasnosti

1914. Kljucni indikatori efikasnosti

1915. Kljucni indikatori efikasnosti upravljanje kvalitetom

1916. Knjigovodstvene informacije

1917. Knjigovodstvo

1918. Knjigovodstvo I racunovodstvo

1919. Knjigovodstvo,korespodencija,privredna matematika,finansijska matematika

1920. Knjigovodstvo privredna matematika

1921. Kodeks profesionalne etike advokata

1922. Kognitivna teorija licnosti

1923. Kognitivni aspekti obrazovanja

1924. Kognitivna strategija ucenja – neverbalna strategija

1925. Kognitivna strategija ucenja 2

1926. Kognitivno bihejvioralna terapija alkoholizma

1927. Kolevka geometije I astronomije
1928. Komparativna analiza programske potpore

1929. Komuniciranje I poslovna etika

1930. Komuniciranje u poslovnoj sredini

1931. Komunikacija

1932. Komunikacija I donosenje odluka

1933. Komunikacija u organizaciji

1934. koncept za revizorski rizik – makedonski

1935. Koncesije na pomorskom dobru

1936. Konflikti u komunikaciji 1

1937. Kongres lokalnih I regionlanih vlasti Evrope

1938. Konstruktivni zadaci u ravni

1939. Kontrola I revizija

1940. Kontrola I revizija 2

1941. Konusni preseci

1942. Konvertibilnost

1943. Korisnici- formular

1944. Koristi I troskovi od clanstva u EU

1945. Korporativno bankarstvo

1946. Koza

1947. Kratak pregled istorijskog razvitka matematike

1948. Kredit – zajam

1949. Kreditna analiza I tehnologija kredititranja

1950. Kreditne analize
1951. Kreditni system I kreditni poslovi

1952. Krivicna dela protiv beznbednosti racunarskog sistema

1953. Krivicno pravo

1954. Krug

1955. Krug 2

1956. Krug 3

1957. Krug – osnovni elementi

1958. Krug –osnovni elementi I svojstva

1959. Krug – elementi I delovi kruga

1960. Krug I njegova svojstva

1961. Kvadratne jednacine

1962. Kvalitet

1963. Laserski stampaci

1964. Leonard Paul ojler

1965. Leonardo da vinci I matematika

1966. Licna metodologija rada

1967. Liderstvo

1968. Liderstvo – menadzment

1969. Likvidacija

1970. Likvidnost banaka

1971. Limfomi

1972. Limfomi 2

1973. Linearno parametarsko programiranje
1974. Lizing aranzman

1975. Ljudska prava u bosni I hercegovini

1976. Ljudski resurski

1977. Ljudska prava u eu I ljudska prava u Srbiji

1978. Logistika u medjunarodnom marketing

1979. Lokalna samouprava

1980. Lokalna samouprava 2

1981. Lopta I sfera

1982. LVO I ESOP kao nacin prestuktuiranja kompanija

1983. Makroekonomija

1984. Makroekonomija I fiskalna politika

1985. Makroekonomija I fiskalna politika u srbiji

1986. Makro ekonomija mezzo I mikroekonomija

1987. Makroekonmska analiza – skripta

1988. Mala I srednja preduzeca

1989. Menadzment

1990. Elektronska trgovina

1991. Marketing

1992. Marketing 2

1993. Marketing 3

1994. Marketing mix

1995. Marketing plan

1996. Marketing I internet mix
1997. Matematika

1998. Matematicka logika

1999. Matematicki modeli

2000. Matematicko umece starih egipcanja

2001. Matematika I njene primene

2002. Matematika I umetnost

2003. Matematika starog egipta

2004. Matematika starog vavilona egipta I kine

2005. Matematika u doba renesanse

2006. Materijali montesori

2007. Materijali montesori 2

2008. Materinstvo I bracno ocinstvo

2009. Maticna ploca

2010. Modeli privatizacije u srbiji

2011. Medicinska sestra I bolesnik

2012. Medijske egzistencije

2013. Medjunarodna ekonomija

2014. Medjunarodna finansijska trzista

2015. Medjunarodna finansijska trzista 2

2016. Medjunarodna trgovina

2017. Medjunarodna trgovina 2

2018. Medjunarodna trgovina 3

2019. Mednjunarodna trgovina dinamika I struktura
2020. Medjunarodna trgovina svetske trgovinske organizacija

2021. Medjunarodna zaduzenost I duznicka kriza

2022. Medjunarodne finansije

2023. Medjunarodna marketing tema – Strategije nastupa na inostranom trzistu

2024. Medjunarodni marketing

2025. Medjunarodni marketing – podravka

2026. Medjunarodni monetarni fond

2027. Medjunarodni monetarni fond 2

2028. Medjunarodni transport I spedicija

2029. Medjunarodni marketing 2

2030. Medjunarodni marketing 2

2031. Mega drzava

2032. Memorija racunara

2033. Menadzer I njeova licnost

2034. Menadzerska ekonomija

2035. Menadzment

2036. Menadzment I menadzer

2037. Menadzment prodaje I kvalitet proizvoda I usluge

2038. Menadzment racunovodstva

2039. Menica

2040. Mere srednjovekovne srbije

2041. Mesta troskova

2042. Mesto srbije u regionalnom razvoju balkana I jugoistocne evrope
2043. Meod najmanjih kvadrata I QR rastav

2044. Metode I koraci odlucivanja

2045. Metode selekcije hibrida kukuruza

2046. Metodika nastave kroz neka svojstvva u geometrija

2047. Metodika nastave metodike za decu sa ostecenim sluhom

2048. Migracije

2049. Mis menadzment

2050. Model izvrsnosti

2051. Model izvrsnosti 2

2052. Model izvrsnosti 3

2053. Model kontinuiranog poboljsanja poslovnih procesa u turizmu primenom kontrolinga

2054. Model upravljanja obavestenjima u operativnom dezurstvu policije u zajednici

2055. Model upravljanja rizicima kod javnih projekata

2056. Model I apstrakcija

2057. Modeliranje I simulacija proizvodnih procesa

2058. Monetarna ekonomija

2059. Monetarna ekonomijan I bankarski menadzment 1

2060. Monetarna ekonomijan I bankarski menadzment 2

2061. Monetarna politika I privredni ciklus

2062. Monetarne I javne finansije

2063. Monetarne I javne finansije – odabrano

2064. Monetarni agregati

2065. Monetarni sistem
2066. Monopoliticka konkurencija

2067. Monopolska konkurencija

2068. Motivacija

2069. Motivacija zaposlenih

2070. Motivacione teorije

2071. Motivi traznje za novcem – osnovi makroekonomija

2072. Multinacionalne I transnacionalne kompanije

2073. Nacije I pojam nacije

2074. Najcesci uzrok ne polaganja vozackog ispita

2075. Najranija grcka geometrija

2076. Naknada kao izvor sredstava

2077. Narkomanija socijologija

2078. Narodna banka Srbije

2079. Nauticki turizam

2080. NBS konsolidovani 2008

2081. Necarinske barijere 1

2082. Necarinske barijere 2

2083. Nehatno lisenje zivota

2084. Neke vazne teoreme za kurs – osnove geometrije

2085. Neodredjeni integral

2086. Nepotpuna konkurencija, oligopoly I monopoliticka konkurencija

2087. NEURAU – 1

2088. Neverbalna komunikacija dodatak
2089. Nezaposlenost kao makroekonomski fenomen

2090. Nezaposlenost kao pokazatelj makroekonomske efikasnosti

2091. Njujorska berza 1

2092. Njujorska berza 2

2093. Nokia

2094. Novac

2095. Novac 2

2096. Novac I poslovno bankarstvo

2097. Objektivno ojentisana analiza I dizajn

2098. Objektivno orijentirano programiranje

2099. Obla tela valjak I kupa

2100. Obnovljivi izvori energije

2101. Obrada korisnickih zahteva u okruzanju programskog jezika java

2102. Obrtna tela

2103. Obrtna tela 2

2104. Obrtna sredstva u preduzecu

2105. Obveznice

2106. Odliv mozgova

2107. Odnos prave I krivih drugog reda

2108. Odnos stranica I uglova u trouglu

2109. Odnosi s medijima

2110. Odnosi s javnoscu

2111. Oglasna table
2112. Oktobar rok

2113. Oligopol

2114. Oligopol

2115. Operacije u kontenjerskim terminalima

2116. Operativni I strategijski menadzment

2117. Operativni I strategijski menadzment

2118. Operativni menadzment

2119. Oplemenjivanje slive

2120. Opsta sema informacionog sistema

2121. Opsti sporazum o carinama I trgovini

2122. Opticke osobine rombicnih karbonata

2123. Optimizacija parametara dostavnih reona 1

2124. Optimizacija proizvodnog procesa

2125. Ordo ophidiae – zmije

2126. Organizacija graficke proizvodnje faktori konkurentnosti

2127. Organizacija zdrstvene zastite I zdrastvenih ekonomika

2128. Organizacija struktura preduzeca

2129. Organizaciono posanasanje

2130. Organizovanje – Menadzment

2131. OSIGURANJE

2132. Osiguranje 2

2133. Osiguranje kao metoda za upravljanje rizicima

2134. Osnivanje preduzeca
2135. Osnivanje preduzeca u RS

2136. Osnova ekonomije

2137. Osnova ekonomije preduzetnik,preduzetnistvo I menadzment kao pretpostavke trzisnog
privredjivanja

2138. Osnove ekonomske teorije

2139. Osnovi evropske unije

2140. Osnovi finansija

2141. Osobine ljudi

2142. Osobna prodaja

2143. Osnovni identiteti u trigonometriji

2144. Panevropski univerzitet

2145. Paradajz

2146. Parni ventili

2147. Pelaraji Asas kod HTML

2148. Penzijski fondovi

2149. Penzijski fondovi 2

2150. Recepcija perifernih telesnih promena

2151. Periodni sistem elemenata

2152. Personalni porez

2153. Pi kroz vekove

2154. Piramida

2155. Piramida 2

2156. Piramida I Kupa

2157. Piramida I kupa 2
2158. Piramida I kupa 3

2159. BLAGAJNO

2160. MATERIJALNo

2161. Osiguranje

2162. Pitagora

2163. Pitagora 2

2164. Pitagora 3

2165. Pitagora 4

2166. Pitagora 5

2167. Pitagora I pitagorina teorema

2168. Pitagorina terema

2169. Pitagorina teorema 2

2170. Pitagorina teorema 3

2171. Pitagorina teorema 4

2172. Pitagorina teorema 5

2173. Pitagorina teorema 6

2174. Pitagorina teorema 7

2175. Pitagorina teorema 8

2176. Pitagorina teorema 9

2177. Pitagorina teorema I njena primena

2178. Pjer de ferma

2179. Planiranje marketinga

2180. Planiranje projekta pomozimo deci ometenoj u razvoju
2181. Planiranje saobracaja

2182. Platni promet

2183. Poboljsanje procesa kupovine

2184. Pocetak aritmetike

2185. Podela nadleznosti prema predlogu ustava

2186. Podravka

2187. Podudarnost

2188. Podudarnost I primena podudarnosti

2189. Podudarnost I primena podudarnosti 2

2190. Podudarnosti I primena podudarnosti 3

2191. Podudarnost trouglova I primena podudarnosti

2192. Pojam drustvene moci

2193. Pojam I znacaj globalizacije

2194. Pojam I znacaj propaganda

2195. Pojam ljudske lepote (TELO) u savremenom drustvu

2196. Pojam preduzeca I preduzetnika

2197. Pojam ,karakteristike I vrste carina

2198. Pojam geometrije

2199. Pojam geometrijskih tacaka

2200. Pokazatelji

2201. Poliedri (pravilni I polupravilni)

2202. Politicke partije

2203. Politicke stranke na podruciju opstine
2204. Politicki sistemi srbije III

2205. Ponude I narudzbenice

2206. Poreski sistem

2207. Poreski sistemi

2208. Porez na dodatnu vrednost – PDV

2209. Porezi

2210. Porezi kao glavni izvor javnih prihoda

2211. Porezi u Srbiji

2212. Porezi u Srbiji 2

2213. Porodicno pravo

2214. Porodicno pravo 2

2215. Portfolijeva metoda

2216. Poslovna etika I upravljanje ljudskim resursima

2217. Poslovna etika I upravljanje ljudskim resursima 2

2218. Poslovna etika

2219. Poslovne finansije

2220. Poslovni modeli u softverskoj industriji

2221. Poslovno I finansijsko pravo

2222. Poslovno komuniciranje – internet

2223. Poslovno obrazovanje uz koriscenje

2224. Poslovno pravo

2225. Poslovno pravo 2

2226. Poslovno planiranje SWOT analiza
2227. Potrebna zananja za primenu zdrastvene nege u praksi

2228. Potencijali lokacijksih servisa zasnovanih na tehnologiji mobilnih komunikacija

2229. Povratak drzave blagostanja

2230. Povratak drzave blagostanja 2

2231. PPTP na mrezama

2232. Pracenje saobracaja u racunarskoj mrezi FON-a

2233. Menadzment operacija I kvaliteta u preduzecu

2234. Pranje novca

2235. Pravo EU

2236. Prava krug trougao

2237. Prava krug trougao 2

2238. Pravila poslovanja berzanskog posrednika

2239. Pravna drzava

2240. Pravna lica

2241. Pravni odnosi I subjekti u pravu

2242. Pravni polozaj zadruga u RS

2243. Pravo

2244. Pravo 2

2245. Pravo konkurencije

2246. Pravo zadrzavanja I pravo zaloga

2247. Pravo zaloge na pokretnim stvarima

2248. Pravougli trougao u euklidskoj geometriji

2249. Prednost elektronskog poslovanja u odnosu na klasican biznis
2250. Prestojece poreske reforme u drzavama pred ulaskom u EU Hrvatska I Srbija

2251. Preduzeca

2252. Preduzece

2253. Preduzece kao fenomen svojstven trzisnoj privredi

2254. Preduzetnik 2

2255. Preduzetnicke strategije

2256. Preduzetnik 3

2257. Preduzetnik 4

2258. Preduzetnistva

2259. Preduzetnistvo

2260. Preduzetnistvo 2

2261. Preduzetnistvo I ekoloska kriza

2262. Preduzetnistvo I ekoloska kriza 2

2263. Preduzetnistvo I ekoloska kriza 3

2264. Medjunarodi Marketing MM

2265. Primarni novac I monetarna politika centralne banke

2266. Primena LDA protokola

2267. Primena pareto analize

2268. Primena rasporeda verovatnoca pri oceni rizika investicija

2269. Primena geometrije u racunarstvu

2270. Primene podudarnosti

2271. Primenjena tehnika obrade slike u prepoznavanju I klasifikaciji otisaka prstiju

2272. Primopredajni antenski sistemi
2273. Principi menadzmenta

2274. Princip zastite poverilaca iz aspekta poimanja finansijskog polozaja privrednih drustava

2275. Priroda I rad

2276. Privatizacija

2277. Privatnik preduzetnik

2278. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 2

2279. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 3

2280. Proces ugovaranja I izrada tenderske dokumentacije br 4

2281. Proces unapredjivanja prodaje novih proizvoda

2282. Prodaja I distribucija

2283. Produktivnost rada

2284. Profesionalna orijentacija – prilog evaluaciji

2285. Profit I cena proizvodnje

2286. Profit I cena proizvodnje 2

2287. Program za osposobljavanje menadzera malih I srednjih preduzeca

2288. Proizvodjac mleka

2289. Proizvodnja filozofija I praksa kontrolne proizvodnje u volvu

2290. Proizvodni I infomracioni sistemi

2291. Proizvodni process

2292. Proizvodnja ( troskovi proizvodnje) sokova Rosa-Bujanovac

2293. Proizvodnja jaja

2294. Proizvodnost rada

2295. Projektiranje informacijskih sustava
2296. Projektni zadatak

2297. Projektni zadatak 2

2298. Projektovanje proizvonih sistema

2299. Projektovanje u parametarskom 3d solid modelaru

2300. Promene u top menadzmentu I uloga menadzmenta u uslovima tranzicije

2301. Promocija

2302. Promocija 2

2303. Preduzetnistvo

2304. Psiholingvistika

2305. Psihologija

2306. Psihologija ucenja I obrazovanja

2307. Punjac aa baterija

2308. Puzevi

2309. Racionalizacija troskova u

2310. Racunanje starih egipcanja

2311. Racunarske mreze

2312. Racuni racunovodstva

2313. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji

2314. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji

2315. Racunovodstvo telenora doo

2316. Racunovodstvo telenora doo 2

2317. Racunovodstvo preduzeca u tranziciji 2

2318. Rad – drumska vozila
2319. Rad kao preduslov efikasnog poslovanja

2320. Rana grcka geometrija tales

2321. Raspored plivaca po stazama

2322. Ravnoteza ponude I potraznje

2323. Razvijanje strategije delotvornog ucenja

2324. Razvoj grcke matematike

2325. Razvoj savremenog novca

2326. Razvoj vidnog konfiguracijskog pamcenja kod dece

2327. Razvoj grcke matematike oda Talesa do Arhimeda

2328. Razvoj proizvoda

2329. Realizacija simulacionog modela za analizu I upravljanje rizikom investicionih projekata

2330. Recnik za ekonomiju

2331. Redlights

2332. Regionalne integracije

2333. Rekreativna geometrija velikih matematicara

2334. Religija

2335. Religija 2

2336. Rene Dekart

2337. Repo Poslovi

2338. Republika Argentina

2339. Republika srbija

2340. Resavanje kolektivnih radnih sporova u parnicnom postupku

2341. Rezultati poslovanja I raspodela
2342. Rickettsia ,Orientia,Ehrlichia,coxiella,chlamydia

2343. Rimska porodica

2344. Rizici upravnjanje

2345. Saradnja srbije I EU

2346. Saveti I strategije ucenja

2347. Savremena migracijska kretanja u evropi

2348. Savremene migracije ( odliv mozgova )

2349. Savremeno makroekonomsko planiranje

2350. Savremeno odlucivanje

2351. SDI

2352. SDI 2

2353. SDI I zemlje u tranziciji

2354. Segmentacija trzista I pozicioniranje proizvoda

2355. Finansijsko planiranje

2356. Semantika

2357. Amortizacija

2358. Demingova nagrada

2359. INTENEt

2360. Seminarski rad Uputstvo za izradu

2361. Marketing

2362. Evolucija poslovnog razmisnja

2363. Izbegavanje placanja poreza

2364. Pareto dijagram
2365. Pravo

2366. Sest sigma

2367. Sest sigma upravljanje kvalitetom

2368. Sfera

2369. Sistem informisanja

2370. Sistemi

2371. Sistem upravljanje rizicima

2372. Skalarni proizvod vektora

2373. Sklapanje bracnog ugovora

2374. Sklonost kupovini I traznje uzbudjenja

2375. Ucenje

2376. Sloboda kretanje radne snage

2377. Socijalna politika

2378. Socijalne reforme I finansijske iinovacije socijalnog upravljanja

2379. Socijalni sporazum

2380. Socijalno medicinski aspekti alkoholizma

2381. Socijalno zdrastveno I pio osiguranje – doprinosi

2382. Sociologija

2383. Sociologija 2

2384. Spedicija 2

2385. Spoljnotrgovinska kalkulacija

2386. Spoljnotrgovinska razmena I carinska politika Republike Srbije s Inostranstvom

2387. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje
2388. Spoljnotrgovinsko devizno poslovanje 2

2389. Spontana rekonstrukcija medija

2390. Srbija

2391. Srednje vrednosti

2392. Stabilnost cena

2393. Stabilnost cena 2

2394. Starbucks

2395. Starogrcka matematika

2396. Stavovi gradjana

2397. Sticanje prava private svoine

2398. Stilovi vodjenja organizacije

2399. Strane direktne investicije

2400. Strategija

2401. Strategija dinamicnog I ekonomskog rasta

2402. Strategijea monetarne politike

2403. Strategija razvoja preduzeca

2404. Strategija socijalnih naknada

2405. Strategija socijalnog blagostanja

2406. Strategija ucenja

2407. Strategija zdravlje mladih

2408. Strategije internet

2409. Strategija ucenja 2

2410. Strategijski menadzment
2411. Strategijski menadzment u proizvodnji

2412. Strategijski menadzment I upravljanje procesima

2413. Strategijski menadzment I upravljanje resursima

2414. Strategijski menadzment I upravljanje resursima 1

2415. Strateski finansijski menadzment

2416. Struktura sistema

2417. Studija izvodljivosti za srbiju I crnu goru

2418. Stvaranje I ponistavajne novca

2419. Stvarno pravi I stvari

2420. Subvencionisanje sektra turizma u EU

2421. Sastav za uatomatizaciju poslovajna

2422. Sustina savremenog menadzmenta

2423. Sveskan

2424. Svet dogadjaja

2425. Svetska banka

2426. Svetska banka 2

2427. Svetski poredak

2428. Svojstva paralelograma

2429. Swot

2430. Swot Analiza

2431. Swot analiza u proizvodnji

2432. Tacka pokrica kao izvor upravljackih informacija

2433. Tacka pokrica troskova
2434. Tacka prava I ravan

2435. Tales pitagora euklid Arhimed

2436. Tales prvi mudrac

2437. Talesova teorema

2438. Talesova teorema 2

2439. Talesova teorema 3

2440. Talesova teorema 4

2441. Talesova teorema 5

2442. Talesova teorema 6

2443. Tehnoloski proces proizvodnje deterdzenata I njegov uticaj na zagadjenje okolisa

2444. Tejlorova formula

2445. Tematski turizam

2446. Teorija algoritama jezika I automata

2447. Teorije sistema

2448. Teorija vrednosti I viska vrednosti

2449. Teorija igara

2450. Teorijska osporavanja primenjenih finansiskih modela I nove znanstvene paradigm

2451. Testament pravo

2452. Tetivni I tangetivni vetvorouglovi

2453. Tigar AD

2454. Tiranija pod plastom covjecnosti- sramota medicine ( vivisekcija I ostale vrste mucenja )

2455. Titanic

2456. Tokovi novca I krediti
2457. Transportna uloga krvi

2458. Treci stub penzionog osiguranja

2459. Trgovinski menadzment

2460. Trgovinski menadzment u savladavanjjni tehnoloskog progresa

2461. Trigonometrija pravouglog trougla

2462. Trigonometrijske funkcije

2463. Trigonometrijske funkcije uglova

2464. Trigonometrijske jednacine

2465. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja

2466. Trzisne opcija

2467. Troskovi I traznja

2468. Troskovi kalkulacije

2469. Trougao

2470. Trougao 2

2471. Trougao cetvorougao I krug

2472. Trougao I odnosi uglova I stranica

2473. Trzisna ravnoteza

2474. Trzisna ravnoteza 2

2475. Trzisna ravnoteza 3

2476. Trzisna ravnoteza 4

2477. Trziste I promet duvana I preradjevina duvana

2478. Trziste novca

2479. Trziste novca I kapitala
2480. Trziste opcija

2481. Turisticki proizvod marketing

2482. Turizam

2483. Ugovor o delu

2484. Ugovor o fransizingu

2485. Ugovor o ortakluku

2486. Ugovor o ostavi – depozitu

2487. Ugovor o zakupu poslovnog prostora

2488. Ugovor u medjunarodnom poslovanju

2489. Ugovor o delu – intelektualne usluge

2490. Uloga hidrotehnike u zastiti zivotne sredine

2491. Uloga I znacaj funkcionalnih menadzera u postizanju konkurentnosti

2492. Uloga internet marketinga svetske trgovine

2493. Uloga marketinga u preduzecu

2494. Uloga poslovnih banaka u finansijskom sistemu

2495. Uloga svetske banke u globalnoj ekonomiji

2496. Uloga zene u matematici

2497. Uloga geometrije u otkrivanju I opisivanju sveta

2498. Umrezavanje

2499. Upravljacke odluke

2500. Upravljacko racunovodstvo

2501. Upravljacko racunovodstvo 2

2502. Upravljanje kanalima marketinga
2503. Upravljanje komanditnim drustvima u EU I u Srbiji

2504. Upravljanje kvalitetom

2505. Upravljanje kvalitetom 2

2506. Upravljanje kvalitetom 3

2507. Upravljanje kvalitetom benchmarking u logistici

2508. Upravljenj kvalitetom ISO-14000

2509. Upravljanje kvalitetom PDCA Ciklus

2510. Upravljanje kvalitetom u logistici

2511. Upravljanje kvalitetom u restoranskom poslovanju – Menadzmentu

2512. Upravljanje kvalitetom ISO 22000

2513. Upravljanje linijama proizvoda

2514. Upravljanje ljudskim potencijalima

2515. Upravljanje organizcionim promenama u dinamicnom okruzenju

2516. Upravljanje projektima uz pomoc kompjutera

2517. Upravljanje promenama

2518. Upravljanje promenama 2

2519. Upravljanje rizicima

2520. Upravljanje zastitom zivotne sredine

2521. Upravljanje znanjem

2522. Upravljanje projektima

2523. Uputstvo za izradu seminarskog rada

2524. Uputstvo za izradu diplomskog rada

2525. Uticaj globalizacije na ekonomski rast I siromastvo
2526. Uticanje motivacija

2527. Uvod u teorijsko racunarstvo

2528. Uvod u geometriju

2529. Valjak I kupa

2530. Valjak I kupa 2

2531. Valjak I kupa 3

2532. Vaznije osobine kruga

2533. Vekovna spona geometrije I arhitekture

2534. Verski turizam

2535. Vestina rukovodjenja

2536. Veza izmedju algebra I konstruktivnih zadataka

2537. Virtuelne organizacije

2538. Virusi

2539. Vestine komunikacije

2540. Vladavina prava kao element modern demokratske zajednice

2541. Vlastiti posao

2542. Voda

2543. Vodic kroz internet

2544. Vodjenje

2545. Vodjenje liderstvo

2546. VOIP – telefoniranje preko internet

2547. Vrste hartija od vrednosti

2548. Wap prevod
2549. Web programiranje u windows-u

2550. Zakon I zakonitost

2551. Zakon ponude I potraznje

2552. Zakonodavna politika evropskog parlamenta

2553. Zapisi

2554. Zastita poslovnih informacionih sistema

2555. Zenske studije I istrazivanja

2556. Zivotinsko opstenje I ljudski govor

2557. Zivot I delo rudjera boskovica

2558. Zlatni presek

2559. Zlatni presek 2

2560. Zlatni presek 3

2561. Zlatni presek 4

2562. Zlatni presek I fibonacijev niz

2563. Zloupotreba platnih kartica

2564. Zloupotreba platnih kartica 2

2565. Veb kao podrska obrazovnom procesu

2566. Poslovno obrazovanje uz primenu savremenih informacionih tehnologiji

2567. bankarski poslovi

2568. civilno drustvo rad

2569. marketing istrazivanja

2570. porodica

2571. monetarne teorije
2572. finansijska revizija javnog sektora

2573. globalna harmonizacija racunovodstvene revizorske prakse

2574. analiza osnovnih proizvodnih faktora

2575. troskovi radne snage

2576. prisustvotransnacionalnih korporacija i stranih kompanija u srpskoj privredi

2577. koorporativna preduzetnicka i organizacionakultura i poslovna etika

2578. poslovno komuniciranje i poslovna etika

2579. pojam i predmet poslovne etike

2580. dugorocni izvori finansiranja

2581. kratkorocni izvori finansiranja

2582. platni promet

2583. vrste hartija od vrednosti

2584. globalizacija pojam uzroci posledice

2585. globalizacija i novi svetski poredak

2586. globalizacija kao nova fraza u razvoju civilizacije

2587. transnacionalni poradak i globalizacija

2588. svetski poradak

2589. motivacija zaposlenih, stvaranje uspesnog tipa

2590. stress u organizaciji

2591. edukacija menadzera u procesu transformacije organizacije

2592. upravljanje ljudskim resursima

2593. ljudski resursi kao savremeni menadzment koncept

2594. marketing informacioni sistemi
2595. kvalitet usluga

2596. usluzna ekonomija

2597. zaposleni i potrosaci

2598. kreiranje zaglavlja i podnozja na parnim i neparnim stranama

2599. elektronsko poslovanje

2600. mobilno bankarstvo

2601. pametne kartice

2602. setelitske komunikacije

2603. XML

2604. aplikacija MCommerce

2605. internet servisi

2606. mobilno bankarstvo

2607. obrazovanje na internetu

2608. racunarske mreze

2609. virtualna stvarnost

2610. pravne norme preduzeca prema nasem zakonu o privrednim drustvima

2611. obveznice 1

2612. obveznice 2

2613. likvidnost banaka

2614. hartije od vrednosti – cek

2615. revizija javnog sektora

2616. transmisioni mehanizmi monetarnih procesa

2617. organizacija u pet koraka strategijskog menadzmenta
2618. intermedijarni ciljevi i usmeravanje monetarne politike

2619. transmisioni mehanizmi monetarnih procesa

2620. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja

2621. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja

2622. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju kao instrumentu povecanja

2623. poslovni plan kao instrument upravljanja

2624. berzanski posradnici

2625. globalna harmonizacija finansijskog izvestavanja

2626. pojam, razvoj i zadaci finansija

2627. razvoj karijere

2628. ljudski resursi kao savremeni menadzment concept

2629. monetarna politika

2630. poslovni dogadjaji

2631. sportski dogadjaji

2632. specificnost i karakteristike ponude dpgadjaja

2633. stvaranje vrednosti

2634. zaposleni i potrosaci

2635. zastita na radu

2636. liderstvo

2637. Ugovori robnog prometa, opšte karakteristike i sredstva obezbeđenja i izvršenja ugovora
Analiza neiskorišćenih internih resursa preduzeća religija.

2638. porodica i brak

2639. religija 2

2640. religija 3
2641. moral

2642. promocija kao instrument marketing miksa

2643. promocija 2

2644. promocija 3

2645. upravljanje inovacijama

2646. uloga racunovodstvene profesije u korporativnom upravljanju

2647. porodica

2648. poslovna etika i upravljanje ljudskim resursima

2649. hartije od vrednosti –menise 1

2650. hartije od vrednosti –menise 2

2651. finansijske institucije

2652. trziste novca

2653. menadzment i men znanja

2654. revizija javnog sektora

2655. razvoj preduzeca u tranziciji

2656. standarndni model procesa revizije

2657. upravljanje kvalitetom usluga

2658. uloga zaposlenih u procesu isporuke usuge

2659. mito i korupcija

2660. mito i korupcija

2661. pojam predmet metod i ciljevi finansijskog planiranja

2662. stvarno pravo

2663. sociologija maska vebera
2664. religija

2665. standardni model procesa revizije

2666. Hartije od vrednosti 2

2667. socijalna politika EU

2668. politika eu

2669. osnivanje preduizeca u privrednom sistemu RS

2670. izvori poslovnog prava

2671. organi Eu

2672. pravo konkurencije

2673. ugovor o lizingu i njegov ekonomski znacaj

2674. ugovor o prodaji

2675. prestanak privrednog drustva

2676. globalna harmonizacija polaganja racuna

2677. obveznice

2678. e preduzetnik

2679. Ebanking

2680. centralna banka

2681. ugovor o uskladistavanju drobe i ugovor o spediciji

2682. fransiza

2683. robno poslovanje

2684. menadzer buducnosti

2685. elektronsko bankarstvo

2686. osnovna sredstva
2687. zloupotreba platnih kartica

2688. globalizacija

2689. analiza osnovnih proizvodnih faktora

2690. drustvo i drustvene pojave

2691. racunovodstvo preduzeca u tranziciji

2692. process planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije

2693. preduzetnistvo I inovativnost

2694. globalna harmonizacija polaganja racuna

2695. finansiski derivati

2696. berzanski posrednici

2697. marketing mix

2698. inovacije

2699. promocija

2700. promocija 3

2701. cena kao instrument marketing miksa

2702. pojam I predmet bankarskog prava

2703. pojam I predmet I istorijski razvoj poslovnog prava

2704. centralna banka

2705. analiza veze interneta I elektronskog poslovanja sa etikom

2706. latentne reserve I skriveni gubitci

2707. osnove marketing koncepta

2708. kljucni marketing koncepti

2709. Marketing koncept organizovanja u uslužnom preduzeću
2710. direktivne strane investicije

2711. direktne strane investicije 1

2712. direktne strane investicije 2

2713. focus invest

2714. trzisne nise I preduzetnistvo

2715. pojam fransizinga

2716. organizaciono ponasanje

2717. principi I norme poslovnog ponasanja

2718. evropska monetarna unija

2719. mmf

2720. evropska monetarna unija

2721. organi eu

2722. biznis plan

2723. devizni kurs sa osvrtom na Srbiju

2724. devizno trziste

2725. evropska monetarna unija

2726. mito I korupcija

2727. emil dirkem

2728. sdudija slucaja preduzeca jasmil

2729. savrameno bankarstvo I finansijske institucije

2730. uloga racunovodstve profesije u korporativnom upravljanju

2731. centralna banka

2732. pravo eu
2733. studija slucaja na primeru

2734. Neophodnost promena u računovodstvenoj profesiji

2735. elektronsko bankarstvo

2736. evropska banka za obnovu I razvoj

2737. evropska investiciona banka 1

2738. evropska investiciona banka 2

2739. investicione banke

2740. investicije u Srbiji medjunarodne finansije

2741. mmf

2742. produktivnost rada

2743. Analiza uticaja neiskorišćenih internih resursa na finansijsku situaciju preduzeća

2744. Računovodstvo preduzeća u tranziciji

2745. Računovodstvo preduzeća u tranziciji 2

2746. plan pozicioniranja

2747. izrade biznis plana

2748. Finansijski due diligence prema terminologiji korišćenoj u međunarodnim
računovodstvenim standardima

2749. Finansijski Due Diligence Privrednih društava

2750. Kornjace

2751. droga

2752. verske sekte

2753. sekte I sekte u srbiji

2754. sekte

2755. komisiono poslovi
2756. e-learning

2757. ugovor o komisionu

2758. devizni sistem

2759. komercijalni bankarski poslovi

2760. teorije inflacije

2761. hotel park

2762. hotel aleksander palas

2763. palace

2764. due diligence, analiza finansijske situacije privrednih drustava

2765. porodica

2766. sociologija marska vebera

2767. emil dirkem

2768. drzava

2769. brak I porodica

2770. religija

2771. religija

2772. drustvo I drustvene pojave

2773. elektronsko poslovanje

2774. Mercator

2775. strateski plan

2776. troskovi

2777. drustvo, pojave I odnosi u drustva

2778. zajednicka pravila za privredna drustva
2779. evropski parlament

2780. mito I korupcija

2781. kodeks ponasanja u preduzecu ,, telekom a.d.,,

2782. kamatna stopa

2783. razvoj seoskog turizma

2784. unutrasnja memorija

2785. osnovne komponentne racunare

2786. memorija

2787. unutrasnja memorija

2788. pojam racunovodstva

2789. mito I korupcija

2790. profesije I biznis

2791. opticka memorija

2792. upravljanjem procesorom

2793. organizacije procesora

2794. magnetna traka

2795. istorijat racunara

2796. upravljanjem memorijom racunara

2797. pregled racunarske memorije

2798. procesor

2799. spoljasnji uredjaj

2800. racunarske funkcije

2801. tipovi podataka
2802. Uloga i značaj finansijskog izveštavanja na relaciji top menadžment, polaganja računa,
vlasnik kompanije optimizacija proizvodnog procesa.

2803. ekonomika preduzeca kao nauna disciplina

2804. analiza finansijske situacije kao kljucna podloga finansiskog privrednog drustva

2805. obveznice diplomski

2806. menadzment liderstvo

2807. liderstvo 3

2808. liderstvo vodjenje

2809. kanali distribucije usluga

2810. upravljanje sportskim dogadjajem

2811. medjunarodna trgovina

2812. ciljevi strategije

2813. drzava

2814. pojam,sustina I razvoj interneta

2815. elektronsko poslovanje

2816. troskovi sredstava za rad

2817. cene

2818. marketing komunikacija

2819. obveznice

2820. politika evropske unije

2821. planiranje ljudskih potencijala

2822. menadzment u 21.veku

2823. preduzetnistvo kao factor ekonomskog razvoja

2824. strategija razvoja trgovinske marke
2825. trzisni mehanizam na savremenom trzistu

2826. finansijska revizija javnog sektora

2827. Jasmil Preduzece

2828. kontrola I revizija

2829. menadzer I njegova licnost

2830. narodna banka srbije

2831. drustvena socijalna odgovornost

2832. poslovne komunikacije

2833. pranje novca

2834. regrutacija personala

2835. religija

2836. revizija informacionih sistema

2837. zastita poslovnih informacionih sistema

2838. banke

2839. poslovni obicaji u svetu od znacaja za ljudske resurse

2840. TCPIP I internet

2841. zakonodavna politika evropskog parlamenta

2842. drustvene grupe

2843. hartije od vrednosti – cek

2844. informacioni sistemi I business intelligence

2845. drzava -2

2846. Regulacija aktivnosti enzima krebsovog ciklusa

2847. Dimenzije korporativne odgovornosti
2848. Upravljanje finansijama I racunovodstvo

2849. Drustveni bruto proizvod

2850. Ekonomska politika

2851. Benchmarking

2852. brak I porodica

2853. predmet korporativne poslovne etike

2854. pojmovi strategije I strategijskog menadzmenta

2855. benchmarging – novi concept strategijskog menadzmenta

2856. carine I carinske tarife

2857. islam I druge ideologije

2858. pojmovi strategije I strategijskog menadzmenta

2859. lider I liderstvo

2860. Berze

2861. elektrokardiografija

2862. robno poslovanje

2863. srce

2864. nacela upravnog postupka stricto sensu

2865. nezaposlenost

2866. akcije

2867. svetska banka

2868. pojam hartija od vrednosti

2869. akcije

2870. uticaj savremenih tehnologija na preduzetnistvo I uopste drustvou celini
2871. znacaj inovacija za preduzetnistvo seminarski, preduzetnistvo

2872. strategija akvizicija I menadzera- sta ih cini neuspasnim

2873. taktike odbrane od preuzimanja u procesu menadzera I akvizicije

2874. medjunarodne finansije I monetarna politika

2875. istorijski razvoj banaka I bankarskih poslova

2876. socijalizacija zaposlenih u preduzecu

2877. upravljanje proizvodnjom

2878. pojam socijalizacije

2879. ekonomski rast I rast preduzeca

2880. instrumenti finansiranja preduzetnicke sanse

2881. osnovne spoznaje o bilansu

2882. berze I berzansko poslovanje

2883. swot analiza top line color

2884. swot analiza 2

2885. odrzivi razvoj zastite zivotne sredine

2886. subjekti prava

2887. ogis kont

2888. internet servisi protokoli I pripadajuci portovi

2889. pojam I znacaj ugovora

2890. internet

2891. analiza posla

2892. biznis plan

2893. organizovanje kao jedna od funkcija menadzmenta na primeru dp zastava livnica topola
2894. elektronsko bankarstvo

2895. marketing plan preduzeca

2896. seminarski rad iz predmeta marketing primer marbo product

2897. vestine posovnog multimedijalnog komuniciranja

2898. hriscanstvo

2899. hriscanstvo 1

2900. ad scorpion Beograd

2901. business plan workshop konacna verzija

2902. ugovori o robnom prometu

2903. analiza finansiske situacije privrednih drustava

2904. evro menadzment poslovni obicaji u Evropi

2905. karakteristike menadzera

2906. religija

2907. evropski revolucionarni talas

2908. umetnost

2909. fridrih nice smrt boga

2910. statisticko istrazivanje

2911. lider I liderstvo

2912. berze

2913. hartije od vrednosti

2914. komuniciranje I poslovna etika

2915. menadzment I liderstvo

2916. parlamentarni sistem
2917. strategijski menadzment upravljanje ljudskim resursima

2918. sociologija

2919. pravne norme I druga drustvena pravila

2920. drustvene – pravne norme

2921. demokratija

2922. akcize I carine

2923. akumulacija

2924. brand

2925. budzet evropske unije 1

2926. nacela upravnog postupka strico sensu

2927. dugorocno kreditiranje

2928. eticki kodeksi

2929. upravljanje zalihama

2930. interni nadzor poslovanja privrednih drustava

2931. klasa, stratifikacija I nejadnakost

2932. likvidnost banaka

2933. knjigovodstveno obuhvatanje pribavljanje materijala doc – 1

2934. menica

2935. nezaposlenost

2936. novac I funkcije novca

2937. organizovanje

2938. ekonomija kao nauka

2939. ekonomicnost kao parcijalni pokazatelj ekonomske uspesnosti
2940. strategija

2941. racunovodstvo preduzeca u tranziciji

2942. mladi ljudi u ruralnim podrucjima evrope

2943. drzava

2944. pravne norme

2945. motivacija

2946. akulturacija I enkulturacija

2947. obveznice

2948. finansijska revizija javnog sektora

2949. trziste rada

2950. poraz na dodatu vrednost – PDV

2951. drustveni bruto proizvod

2952. korupcija

2953. prikaz knijge decja psihologija

2954. godisnji porez na dohodak gradjanja

2955. budzet EU -1

2956. timski rad

2957. akcionarsko drustvo

2958. bencmarking kao tehnika strategijskog menadzmenta

2959. demokratija

2960. drzava

2961. eritrociti – biohemijski znacaj

2962. gradja pluca (pulmones)
2963. isprave u carinskom postupku

2964. javne finansije

2965. justinijanova kodifikacija

2966. materica

2967. medjunarodna trgovina finansija I finansijski prinos

2968. nabavka

2969. antiglobalizacija

2970. operativni menadzment

2971. porez na dohodak gradjana

2972. porezi

2973. drustvena struktura I strustvene klase

2974. regulacija aktivnosti enzima krebsovog ciklusa

2975. mladi ljudi u ruralnim podrucjima Evrope

2976. hematologija

2977. stres

2978. marketing

2979. ugovor o gradjenju

2980. uloga svetskih monetarnih I trgovinskih organizacija u procesu globalizacije seminarski
rad

2981. zastita zivotne sredine

2982. finansijske usluge za firme javni rashodi

2983. osiguranje

2984. pojam, predmet, metod I ciljevi finansijskog planiranja

2985. globalizacija kao svetski process
2986. informaciska pismenost

2987. kvalitet promocija

2988. novac

2989. profesionalna orijentacija – kako pronaci, dobiti I izgubiti posao

2990. mentalna higijena

2991. finansijski konsalting

2992. monetarna politika

2993. agregatno planiranje u funkciji planiranja tv produkcije 2003

2994. agregatno planiranje u funkciji planiranja tv produkcije docx

2995. analiza faktora projektovanja organizacije

2996. B2B model elektronske trgovine

2997. bankarstvo

2998. benito musolini

2999. berzanska trgovina

3000. berze finansijski menadzment

3001. informaciono komunikacijska mreza UNSA

3002. menadzment totalnim kvalitetom (TQM) I studije slucaja

3003. Microsoft visual basic 2005 I Microsoft SQL server 2005

3004. strane direktne investicije I bivse socijalisticke zemlje jugoistocne evrope

3005. elektronsko poslovanje

3006. estetika u medijima 1

3007. finansijsko trziste

3008. HARTIJE OD VREDNOSTI NA TRŽIŠTU KAPITALA
3009. instrumenti marketing miksa

3010. knigovodstvo osn sreds

3011. knizenje robe

3012. komunikologija

3013. krediti

3014. Lana Batic

3015. menadzment

3016. menadzment struktura vodecih svetskih hotelskih lanaca.docx

3017. mentalna retardacija

3018. modeli elektronske trgovine

3019. mogucnosti za razvoj ekoturizma u nacionalnom parku jelousten 2003

3020. nivoi menadzmenta

3021. nastanak EU

3022. odrzavanje na bazi rizika

3023. organizacija poslovnih sistema

3024. osnovi menadzmenta

3025. panevropski univerzitet

3026. planiranje

3027. planiranje – straterski menadzment

3028. planiranje – ljudski resursi

3029. planiranje u menadzmentu

3030. planiranje zvezdana

3031. pojam I znacaj globalizacija
3032. pojam sociologije I njen odnos prema drugim drustvenim naukama

3033. politicke stranke u politickom sistemu srbije

3034. pravo

3035. pravo konkurencije

3036. pravo zaloge na pokretnim stvarima

3037. preduzetnicki izbor ideje

3038. principi i nacela bankarskog poslovanja

3039. proces planiranja

3040. produktivnost rada

3041. prof orijentacija

3042. proizvod I brend u medjunarodnom marketingu

3043. proizvod u MM

3044. promocija

3045. menadzment

3046. finansijsko planiranje 2

3047. globalni mediji

3048. seminarski iz operativnog

3049. osnovni menadzment

3050. biznis koncepcija

3051. bilans kao osnovni finansijski izvestaj

3052. biomasa

3053. business plan

3054. covek I klima
3055. data mining

3056. ekologija concept odrzivosti razvoja

3057. ekoloski automobil

3058. elektronska trgovina

3059. elektronsko poslovanje I menadzment

3060. fazi brojevi I principi prosirenja

3061. finansijska trzista

3062. firewall zastitni zid

3063. globalizacija

3064. hriscanstvo

3065. hriscanstvo

3066. interaktivna racunarska grafika

3067. internet bankarstvo

3068. jevrejstvo

3069. kataliza I katalizatori

3070. kejnzijanska I monetarna politika

3071. kristalna struktura materijala

3072. menadzment I menadzment znanja

3073. mis I tipkovnica

3074. merna I regulaciona oprema sistema automatskog

3075. nezaposlenost

3076. objektno orjentisani koncepti PHP

3077. obrazovanje kao resurs 21 veka
3078. odbrana poglavlja iz elektro energetskih postrojenja

3079. optimizacija proizvodnog procesa

3080. pojam I podela osnovnih sredstava

3081. preduzetnistvo

3082. primarna I sekundarna trzista akcija

3083. prirodni resursi

3084. projektovanje proizvodnog sistema

3085. rizici globalizacije

3086. sociologija

3087. skladisno poslovanje

3088. skladisno poslovanje

3089. skladisno poslovanje

3090. skvoterski pokret

3091. slabe I jake interakcije

3092. spontana rekonstrukcija medija

3093. metode I tehnike predvidjanja

3094. stress na random mestu

3095. studija slucaja o proceni uticaja na zivottnu sredinu

3096. tehnika skladisnog poslovanja

3097. TQM

3098. Virtuelni trgovinski centri

3099. Vizija misija I cilj

3100. Medjunarodni marketing
3101. Vremenske norme u organizaciji proizvodnje

3102. Zensko preduzetnistvo

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:2/24/2013
language:
pages:136
Description: Izrada svih vrsta seminarskih,diplomskih,master radova