KNHS Regio Noord-Brabant

Document Sample
KNHS Regio Noord-Brabant Powered By Docstoc
					KHNS Regio Noord Brabant

Notulen Algemene voorjaarsvergadering KNHS Regio Noord-Brabant, 26 april 2012 te
Moergestel

1. Opening
De vergadering wordt geopend door voorzitter Annelies Pen en zij heet iedereen hartelijk welkom.
In het bijzonder de heer Wilfred Franken, directeur van de FNRS en de heer Sjef van Roovert,
accountmanager van de KNHS. Zij zullen later op de avond een presentatie verzorgen.
Natuurlijk ook een welkom voor de eventingkampioenen die deze avond gehuldigd gaan worden.
Voor de vergadering begint wordt een moment stilte in acht genomen voor de mensen die ons het
afgelopen jaar ontvallen zijn.

2. Notulen van de najaarsvergadering van 13 oktober 2011 te Moergestel
Er is een opmerking over de notulen door de voorzitter. Op pagina 3 staat dat de
clubkampioenschappen voor paarden zijn verreden dit moet pony’s zijn. Verder zijn er geen
opmerkingen door de vergadering. De voorzitter stelt de notulen vast en bedankt de notuliste.

3. Presentielijst
De secretaris heeft het verzoek om de mailadressen van de verenigingen op de kringsites aan te
passen. De uitnodigingen worden via deze adressen verstuurd, echter er komen veel foutmeldingen
binnen.
Er zijn 483 verenigingen per mail uitgenodigd voor de vergadering, van 60 verenigingen is er een
foutmelding gekomen op het mailadres, 22 verenigingen hebben zich afgemeld en 56 verenigingen
zijn aanwezig op de vergadering. Er kunnen voor het stemmen later in de vergadering 177 stemmen
uitgebracht worden.

4. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering.

 5. Huldiging Eventingkampioenen 2012
Eventing is de meest complete discipline in onze paardensport. De discipline wordt op dit moment
steeds meer door de KNHS gestimuleerd en ook in de regio vinden er steeds meer activiteiten
plaats die gericht zijn op deze discipline. Leo Hafmans, die namens kring West Brabant in het
regiobestuur zitting heeft, houdt zich hier mee bezig en er is een eventing pagina op de website van
de regio aangemaakt. Daar staat meer informatie over activiteiten, wedstrijden en trainingen. Het
regiobestuur hoopt dat u daar gebruik van maakt.
In maart en april hebben twee wedstrijden plaatsgevonden en Alphen-Chaam en Etten Leur en de
combinaties die het beste gepresteerd hebben over deze twee wedstrijden gaan we vanavond
huldigen als regiokampioen 2012. De voorzitter geeft aan dat het fantastisch is dat Nederland zich
gekwalificeerd heeft voor de OS in Londen en hoopt dat deze kampioenen de Olympische sporters
van de toekomst zijn. Misschien wel in 2028 in eigen land.
                                                  1
6. Jaarverslag 2011
Het jaarverslag over 2011 door Peter Timmers
Ook 2011 is weer een succesvol jaar geweest met diverse zeer positieve punten en een aantal
bestuurswisselingen.
Tevens werd vanuit de Regio het initiatief genomen om een Bixie Jury cursus te organiseren
waarvoor zich een twaalftal cursisten had opgegeven en geslaagd is.
Als Regio wilden wij nogmaals de Bixie promoten binnen de Kringen om op deze wijze de
ponyruiters en amazones te enthousiasmeren voor onze mooie sport.
Het bestuur is zoals altijd elke maand bij elkaar gekomen om te vergaderen.
Bovendien werd er 3 maal vergaderd met de Discipline Afgevaardigden en 1 maal met de
portefeuillehouders Jeugd Pony Zaken.
Diverse recepties van jubilerende verenigingen werden bezocht en 4 keer werd een bronzen
onderscheiding uitgereikt.
Per 01 oktober 2011 is de klasse ZZ licht toegevoegd aan de breedtesport.
Vanuit KNHS afdeling verenigingsleden de melding: opheffen van een 9 tal verenigingen,
1 nieuwe vereniging en een 3 tal fusies van verenigingen.
Kampioenschappen
Brabantse Winterkampioenschappen 2011 Schijndel
In de eerste 3 maanden van het jaar werden de kampioenschappen zoals in voorgaande jaren weer
bij de familie van de Oetelaar in “Manege Molenheide” in Schijndel verreden. Alle klassen en
categorieën van zowel paarden als pony’s waren hier in vijf weekenden vertegenwoordigd en
hebben gestreden om de Brabantse titels en natuurlijk voor afvaardiging naar de KNHS
kampioenschappen. Er werd ook gestreden voor de afvaardiging naar Indoor Brabant. De deelname
van de Brabantse ruiters aan Indoor Brabant was zeker ook weer een groot succes, het blijft een
hele belevenis om daar aan de start te mogen komen.
De kampioenschappen zijn zeer succesvol verlopen mede dankzij de sponsors en hindernissponsors
die het kampioenschap een professionele uitstraling gaven. Ook de juryleden, parcoursbouwers,
ringmeesters, de vele vrijwilligers en de medewerkers van Manege Molenheide maakten de
kampioenschappen succesvol. Op 20 maart vonden de clubkampioenschappen plaats en dit was
vooral weer een gezellige dag waar de teamgeest weer komt boven drijven.
Brabantse Zomerkampioenschappen 2011 de Mortel
Dit kampioenschap werd een bijzonder kampioenschap door omstandigheden die in de lange
historie vanuit NCB, NKB en de latere KNHS nog nooit waren voorgekomen.
De eerste zaterdag van de pony kampioenschappen verliep heel goed en er waren veel tevreden
gezichten bij organisatie, officials, deelnemers en bezoekers. Op zondag moest de wedstrijd
afgelast worden vanwege de regen. Deze dag is verzet naar de vrijdag.
Door de aanpassing in het programma van de ponyruiters is er geen parade verreden en zijn alle
kampioenen, voor zover het niet het springen betrof, gehuldigd op een podium. Bij de paarden
werden vanwege dreiging van noodweer de finales van de dressuur in de klassen B tot en met Z1
afgelast evenals het Z springen. Deze rubrieken kenden in 2011 geen kampioenen.
KNHS kampioenschappen 2011
Tijdens de indoor kampioenschappen van de KNHS en Hippiade werden voor de regio de
volgende kampioenstitels behaald:
Pascalle van Boxtel met Rendezvouz, Springen klasse L
Alexander Vincentius met Zadarijke, Springen klasse ZZ
Mieke Versteegen met Alonso V, Dressuur klasse M2
Beau van Broekhoven met Driesprong Revanche, Springen cat. D/E klasse L
Rowena de Weert met Briljant, Springen cat. C klasse M
Demy Kurstjens met Ciske van de Beekerheide, Dressuur cat. D/E klasse Z1
Daphne Vergouwen met Sandokan’s Pardo, Dressuur cat. D/E klasse M2
Vera Egelmeers met Mentor, Dressuur cat. C klasse Z1
                                                2
Jolijn Kuppens met King, Dressuur cat. C klasse L2
Daan van de Sande met Roosje, Dressuur cat. A/B klasse M1/M2
Koen van de Sande met Paddington, Dressuur cat. A/B klasse L2
RV de Heemskinderen uit Nistelrode, 4 tal klasse L
RV Roland uit Volkel, 4 tal klasse M
PSV St. Martinus uit Someren-Dorp, 4 tal klasse ABC L
P.C. Jong Taxandria uit Diessen, 6 tal klasse CDE L
Het Edele Ros uit Haaren, 6 tal klasse A/B L
Team Wittegheit met Triple, Voltige klasse A, Longeur Meta Jans
Jinte van de Heyden & Imke Ploegmakers met U2, Voltige klasse Duo, Longeur Meta Jans
Imke Ploegmakers met U2, Voltige klasse Solo Junioren, Longeur Meta Jans
Willem Verdonk met Driesprong ’s Doerak, Springen cat. B klasse L
Alexander Winters met Borsalino, Springen cat. D/E klasse M
Kelly Jochems met Dark Spirit, Springen cat. D/E klasse ZZ
Sanne Vos met Tc Champ of Class dvb, Dressuur cat. D/E klasse Z2
Kirsten Diks met Narco v.d. Beekerheide, Dressuur cat. D/E klasse M2
Lisa Bekkers met Nocturn v.d. Beekerheide, Dressuur cat. D/E klasse L2
Laura van Gennip met Bont-Fire, Dressuur cat. A/B klasse L2
Kees op ’t Hoog met Arame, Dressuur klasse L2
Bert Jan van de Pol met Zig Zag, Springen klasse Z
 Voorjaarsvergadering
Op donderdag 14 april werd de Algemene voorjaarsvergadering gehouden in Partycentrum “’t
Draaiboompje” in Moergestel.
De heren Verbraak en Timmermans werden herkozen in het bestuur. De heren v. Esch en Melgert
en mevr. van Haaren traden af en werden opgevolgd door resp. Mevr. v. Lanen, de heer van de
Camp en de heer Timmers. De heer van Esch ontving de zilveren speld.
De heer R. Verbraak werd als ledenraadslid herverkozen en mevrouw A. Pen werd als voorzitter
gekozen.
Mw. Westerhof van het NOC NSF verzorgde een presentatie over Diversiteit in Sportorganisaties.
Actuele informatie vanuit de KNHS werd gepresenteerd door de heer S. van Roovert
Najaarsvergadering
Op donderdag 13 oktober werd de najaarsvergadering gehouden in Partycentrum
 “’t Draaiboompje” te Moergestel. Ook dit jaar weer werden de Hippiade Kampioenen van 2011
gehuldigd, met een mooie fotopresentatie van onze kampioenen op de achtergrond. Ook hier werd
de actuele informatie vanuit de KNHS gepresenteerd door de heer S. van Roovert.

7. Balans en jaarrekening 2011
De heer van de Sande licht de financiën toe.
   Winst en verliesrekening 2011
  Er is afgelopen jaar minder onkostenvergoeding uitgekeerd omdat er minder bijeenkomsten zijn
  geweest. De kosten voor het kampioenschappen zijn lager uitgevallen omdat er minder
  vacatiekosten zijn vergoed en omdat de vergoeding voor het wedstijdsecretariaat en de telkamer
  is aangepast. De post voor promotie en PR is fors hoger omdat er nieuwe banners zijn
  aangeschaft.
   Balans 2011
    De balans wordt doorgenomen.
   Verklaring kascommissie
    De kascommissie van 2011 bestond uit kring ’s Hertogenbosch, West Brabant en Breda
    Mevr. Claudia van Parijs (kring Breda) licht in de vergadering toe dat ze samen met de rest
    van de commissie bij de penningmeester steekproefsgewijs de financiën heeft gecontroleerd
    en alles in orde bevonden.

                                                 3
   Vaststellen jaarrekening
   De jaarrekening wordt goedgekeurd in de vergadering.
   Vaststellen kringbijdrage
   De kringbijdrage blijft op €1.75 per lid staan zoals voorgaande jaren.
   Besteden reservegelden
   In de komende periode wil het regiobestuur een voorstel uit werken om tot een besteding
   van een deel van de reservegelden van de regio te komen.
   Dit om het geld te investeren en niet om het uit te delen en het weg te laten lopen zonder dat
   er iets wezenlijks mee wordt gedaan. Als belangrijkste doelgroep voor deze besteding wordt
   gezien: “De Brabantse paardensporters van morgen”.
   Uiteraard zijn er ook andere doelen mogelijk dus het regiobestuur zou graag goede ideeën
   horen.
   Kascommissie 2012
   De kascommissie zal in 2012 bestaan uit kring ’s Hertogenbosch, West Brabant en
   Oirschot.

8. Bestuursverkiezing; bestuursleden K.N.H.S. Noord- Brabant
Tussentijds aftredend Kring Den Bosch; Dhr J. van de Sande, kandidaat de heer T. van Overbeek.
Hij stelt zich kort voor.
De stemming heeft plaatsgevonden door middel van stembriefjes.
Er zijn 177 stemmen uitgebracht en 176 stemmen voor en 1 blanco.
De voorzitter heet Ton welkom in het bestuur wenst hem veel succes toe.
9. Lezing Dhr. W. Franken, samenwerking FNRS maneges en verenigingen.
De heer Franken geeft de belangrijkste taken weer van de FNRS;
- Kwaliteit en veiligheid waarborgen
- Ondernemersvaardigheden
- Bedrijfsondersteuning
- Opleiding van personeel
- Belangenbehartiging
- Klantenbinding & klantenbehoud door middel van ruiter- en menopleiding & het ruiterpaspoort
Er zijn in Nederland 1000 gecertificeerde hippische accommodaties en daarvan zijn er 450 lid van
de FNRS. Het ruiterpaspoort is een belangrijke punt binnen de FNRS omdat het een
gestructureerde opleiding is voor de ruiter zonder eigen paard/pony. Het ruiterpaspoort is voor
iedereen die rijdt op een paard/pony van een bij de FNRS aangesloten ruitersportcentrums.
De FNRS richt zich op de beginnende leden van de paardensport en door middel van opleiding
hoopt de FNRS dat deze doorgroeien naar de KNHS. De gemiddelde ruiter bleef vroeger
gemiddeld 1.5 jaar bij de FNRS rijden voordat deze doorstroomt. Nu is deze tijd gemiddeld 3 jaar.
Roland Verbraak vraagt in welke leeftijdsgrens de doorstroom en uitstroom het grootst is.
De heer Franken geeft aan dat dit voor bijna de gehele populatie hetzelfde is.
Frans Couwenberg vraagt hoe het zit met de gemiddelde levensduur van een lid van een
paardensportbond in tegenstelling tot een andere tak van sport. De heer Franken antwoord dat het
in onze tak redelijk positief is ondanks de recessie. Wel blijven de manegeruiters langer bij een
manege rijden voordat ze doorgroeien naar een eigen pony. Hieraan moet wel gewerkt worden dus
indien er ideeën zijn hoe we de FNRS leden naar de KNHS kunnen krijgen zijn deze van harte
welkom.
Jan Borgmans vraagt als een ruiter bij een FNRS manege gaat rijden of deze dan verplicht is tot het
nemen van een lidmaatschap van het FNRS. Dit is verplicht zegt de heer Franken maar de kosten
zijn maar € 14.50 per jaar. Ook vraagt de heer Borgmans of dat het carrousel rijden bij de FNRS
stijgende is omdat, afdelingsdressuur bij de KNHS nog maar zeer klein is. De heer Franken
antwoord dat dit een zeer snel groeiende tak van de FNRS is omdat het instap nivo zeer laag is. Uit
de zaal wordt ook de vraag gesteld of de cursus paard en welzijn alleen door FNRS maneges

                                                 4
gegeven kan worden. De heer Franken geeft aan dat deze cursus door iedereen gegeven kan worden
omdat er geen accommodatie nodig is. Roland Verbraak vraagt of de FNRS al bezig is met
Horseball (bal met een lus eraan). Er zijn al wel enkele leden bezig met deze tak. Echter is dit niet
voor onervaren ruiters en ongetrainde paarden. De voorzitter bedankt de Heer Franken voor de
duidelijke presentatie.

10. Evaluatie K.N.H.S. Brabantse indoorkampioenschappen 2012 te Schijndel
Bijna is dit bestuur de boeken ingegaan als het bestuur dat wedstrijden afgelast. Het scheelde maar
een haar in het tweede weekend naar aanleiding van de felle kou en de sneeuwval en vervolgens
zou de uitbraak van Rhinopneumonie ook nog roet in het eten gooien. De ponyruiters bleken echte
bikkels en hebben de kou trotserend dapper gestreden om de titels. Het regiobestuur heeft zich voor
wat de Rhinopneuminie betreft steeds geconformeerd aan het advies van de KNHS. Het advies om
alle wedstrijden af te gelasten kwam net na het laatste weekend springen paarden en werd juist op
tijd weer ingetrokken om de clubkampioenschappen te kunnen verrijden. Dit betekende wel dat het
voor het clubkampioenschap dit jaar niet mogelijk bleek om open gevallen plaatsen op te vullen
met reserve teams. De wedstrijden zijn over het algemeen goed verlopen, alle
federatievertegenwoordigers die veelal van buiten de regio kwamen waren heel enthousiast en we
hebben ware kampioenen kunnen huldigen. De uitbreiding met de vrijdagavond voor de dressuur
die nodig was omdat de ZZ licht ruiters bij de basis zijn gekomen is goed bevallen. Voor volgend
indoor seizoen wordt het selectiesysteem voor de ZZ licht ruiters geëvalueerd. De samenwerking
met de familie van den Oetelaar is wederom heel prettig verlopen. Helaas zijn een toeschouwer,
een deelnemer en een pony geblesseerd geraakt. Het bestuur wenst ze hiervandaan nogmaals een
goed herstel toe. De kampioenschappen zijn binnen het bestuur en met de DA’s geëvalueerd en
daar waar mogelijk passen we volgend jaar de verbeterpunten aan. De toewijzing van het indoor
kampioenschap aan een locatie voor volgend jaar is bijna geregeld maar het bestuur gaat eerst alle
partijen informeren vóórdat het besluit verteld wordt aan de leden. Houdt u de website in de gaten.
De datums zullen als volgt zijn;
26 & 27 januari paarden dressuur
2 & 3 februari pony’s dressuur
16 & 17 februari paarden springen
23 & 24 februari pony’s springen
10 of 17 maart clubkampioenschappen pony’s

11. Brabantse outdoor kampioenschappen 2012 te Chaam
Al een aantal keren zijn het regiobestuur en de Trouwe Kameraden uit Chaam elkaar geweest en
het waren prettige kernachtige bijeenkomsten. In de loop der jaren worden de draaiboeken steeds
beter en een ervaren grote club als Chaam weet daar raad mee. Er is inmiddels een prachtige
website in de lucht: www.bk2012.nl Neemt u daar gerust een kijkje op. Op de regiosite staat/komt
een link ernaar toe. De kringen zullen weer verzocht worden de namen van de juryleden door te
geven. De data zijn 11 en 12 augustus pony’s en 18 en 19 augustus paarden. Het kampioenschap
van de ZZ licht ruiters wordt naar alle waarschijnlijkheid op zaterdag verreden. Er is een
bijeenkomst geweest met de springruiters. Daar is een voorkeur voor een bepaalde formule
uitgesproken. Houdt u t.z.t. het vraagprogramma in de gaten voor het verloop van de wedstrijden.
De voorzitter wil u nogmaals er op attent maken dat elke regio één 4 tal af mag vaardigen voor een
kür op muziek naar de Hippiade. Het gaat om een viertal in de klasse M of Z. Dit geldt zowel voor
paarden als pony’s. Als er belangstelling voor is wordt een selectie in Chaam verreden. Ook dit
kunt u in het vraagprogramma terug vinden. (max. 1 deelnemer boven Z2 , op de verenigingsdag
22 sept.) Naar aanleiding van het verzetten van vorig jaar heeft de regio een facebook en twitter
account aangemaakt om deelnemers snel te kunnen informeren.
Het bestuur wenst Chaam veel succes bij de organisatie en een fijn kampioenschap toe.

Vragen naar aanleiding van dit agendapunt;
                                                  5
Lidia Jansen van de Peelse vrije teugels ut Boekel vraagt hoe je je kunt opgeven voor het 4 tal kür
op muziek. De voorzitter geeft aan dat dit in het vraagprogramma komt te staan.

Lid van de heer jansruitertjes uit Gastel vraagt of dit jaar de huldiging van de kampioenen bij de
pony’s door middel van een parade of zoals afgelopen jaar door het slechte weer op een podium
gaat gebeuren. Zij geeft aan dat de ponyruiters aan de parade de voorkeur geven. De voorzitter
geeft als antwoord dat de regio hier nog over in beraad gaat.

12. Actuele informatie vanuit de K.N.H.S. door Dhr. S. van Roovert
De heer van Roovert loopt door middel van een powerpointpresentatie de actuele informatie door
van de KNHS.
1.Reorganisatie structuur KNHS
De bedoeling van de reorganisatie is dat er een efficiëntere en plattere organisatie komt
(verenigingen – regio – landelijk)
Dit houdt in dat er minder besturen, werkgroep en commissies zijn zodat er kortere lijnen zijn in
besluitvorming en technische zaken. De bedoeling is dat er in 2012 nog een besluitvorming komt
over de organisatiestructuur.
2. Beleidsplan regio
Het is de bedoeling dat er een meerjarenbeleidkader opgezet wordt met daarin het beleidsplan van
de regio. Elke regio moet zijn eigen invulling daar aan geven met ondersteuning van de
accountmanager.
3. Enquête verenigingen
Er is een enquête uitgevoerd onder de verenigingen als doel het segmenteren van verenigingen. Er
zijn al 300 reacties op gekomen en men kan nog steeds reageren.
4. Wedstrijdkalender.
Wedstrijden moeten aangemeld worden bij de kring of regio (ZZL bij regio)
De regio is verantwoordelijk voor het samenstellen van de kalender en meldt de wedstrijden
periodiek aan bij de KNHS. Alleen de wedstrijden die aangemeld zijn worden de
vraagprogramma’s goedgekeurd. Het aanmelden kan dan via “mijn wedstrijden”.
5. Stand van zaken ICT
Het digitaal indienen van vraagprogramma’s is nu volledig operationeel. De procedure digitaal
inschrijven is nog niet volledig gebruiksklaar dus dit moet nog via de mail. Waarschijnlijk zal dit in
het najaar klaar zijn.
6. Opleidingen
Alle instructeurs opleidingen zijn tegenwoordig modulair.
Niveau 2 wordt vooropleiding met flexibele instroom en waar men zelf kennis moet vergaren.
Er zijn 3 modules; Voeding en gezondheid, omgang verzorging en praktische paardenkennis en
longeren.
De examens van de modules zijn in september; dit kun je nalezen op de opleidingen site.
7. Licenties
Juryleden moeten verplicht op bijscholing volgen om hun licentie te behouden, dit is gratis. Voor
de instructeurs is dit vrijwillig en zijn de kosten €20. Juryleden moeten minimaal 5 x per jaar
jureren en binnen 2 jaar de licentiepunten behalen om hun licentie te behouden.
8. Paard en Leren.
De KNHS heeft het spel Paard en Leren opgestart.
Dit is om kinderen van groep 6,7 en 8 spelenderwijs kennis te maken met het paard en bestaat uit 4
thematische lessen en aansluitend één praktische les bij de vereniging.
Dit is voor verenigingen te gebruiken als promotiemateriaal, voor meer informatie of vragen kun je
mailen naar info@paardenlerenspel.nl
9. Enjoy the ride
Dit is het KNHS platform voor buitenrijden.

                                                   6
Er zijn al 23 ritten uitgezet voor 2012. Indien je als vereniging een enjoy the ride rit organiseert
krijg je korting op het boek van Paard&Welzijn.
10. KNHS regioconsulenten
Er zijn 26 vrijwilligers verspreid door heel Nederland actief met buitenrijden en mennen door:
- Openhouden terreinen
- Verbeteren kwaliteit ruiter en menpaden
- Verbinden van gebieden
- Advisering en voorlichting
Zij zijn het aanspreekpunt voor gemeenten, provincies, terreinbeheerders, KNHS verenigingen en
leden.
Eric Duffhuis uit Zuid- Oost Brabant doet verslag van de laatste projecten die de regioconsulenten
hebben voltooid het afgelopen jaar. Dhr. Duffhuis heeft zich onder meer ingezet voor de
ontwikkeling van de knooppuntroutes in Zuid-oost Brabant. Hij legt uit dat er veel werk in zit om
de knooppunten bij elkaar te brengen zodat er een groter netwerk komt.
11. KNHS kampioenschappen outdoor 2012
1 september Hippiade pony’s en voltige
7/8 september Hippiade paarden
15 september Hippiade mennen
22 september verenigingskampioenschap

Dhr. Van Roovert bedankt iedereen voor de aandacht.
De voorzitter Annelies Pen bedankt Dhr. Van Roovert voor de presentatie.

13. Mededelingen
Dit jaar heeft het Raamdal uit Grave de prijs gewonnen voor KNHS vereniging van het jaar.
De 2de prijs is gewonnen door voltige vereniging Wittegheit. De regio feliciteert de beide
verenigingen met het resultaat.

Binnenkort moeten de data ingeleverd worden voor de wedstrijden in het wintersseizoen.
De ZZL rubrieken moeten niet ingeleverd worden via de kringen maar via de regio.
Een vraag van de secretaris Peter Timmers of iedereen op korte termijn de concept wedstrijd
kalender goed wil nakijken als deze beschikbaar is.

14. Rondvraag


Frans Couwenberg vraagt of dat het een goed idee zou zijn om een brochure uit te geven over de
bekendste paardenziektes en door te geven in makkelijke woorden.
Dhr Franken antwoord dat het op de agenda voor sectorraad staat en dit wordt dan breed opgepakt

Frans Couwenberg vraagt of de veranderde indeling van kringen m.b.t. de reorganisatie structuur
de kringen en regio daar invloed op hebben en of wanneer deze daarover geïnformeerd worden.
Annelies Pen geeft aan dat er een werkgroep samengesteld is en als er concrete afspraken gemaakt
worden de kringen daar van op de hoogte gebracht worden.

Jan Borgmans vraagt of er wel rekening gehouden wordt met de leden per regio.
Waarschijnlijk zullen de regio’s zoals die nu zijn wel gehandhaafd blijven.

Lidia Jansen van de Peelse vrije teugels uit Boekel vraagt of dat er een andere organisatie achter
het FNRS veiligheidcertificaat zit. De heer Franken zegt dat dit een overkoepelend organisatie is
dus er zit geen verschil in.

                                                    7
Toon van Eijk wil vertellen dat hij blij is dat de voortgang van de herstructering met de leden
gedeeld word. En dat verandering niet wil zeggen dat we er slechter op worden maar dat we wel
moeten proberen de goede verbeteringen van de afgelopen jaren te blijven behouden.
Annelies vult daarbij aan dat het de insteek van het regio bestuur is dat de kringen c.q. een
kringstructuur behouden wordt met een eigen verantwoordelijkheid.

15. Sluiting
De voorzitter is blij met de opkomst en bedankt de vergadering voor de positieve en constructieve
bijdrage en wenst iedereen succes voor het komende seizoen. Daarna wordt de vergadering
officieel gesloten en praat men nog na onder het genot van drankje.
                                                  8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/24/2013
language:Unknown
pages:8