Full 1

Document Sample
Full 1 Powered By Docstoc
					ICM010   Ut  Emissor elèctric.
Acumulador nocturn de calor estàtic, de 800 W de potència i 6,4 kWh d'energia d'acumulació en 8 hores. Descompost   Ud                  Descomposició                 Rend.   p.s.  Preu partida
mt38ema020a Ut Acumulador nocturn de calor estàtic, de 800 W de potència i 6,4 kWh d'energia    1.000 191.09      191.09
        d'acumulació en 8 hores, alimentació monofàsica a 230 V de tensió, compost per
        material ceràmic d'acumulació, aïllament microporós d'alta qualitat, regulador
        electrònic de càrrega i limitador de seguretat, estant tot el conjunt recobert de
        carcassa de xapa d'acer pintada en epoxi, de 315x725x165 mm.
mo002    h Oficial 1ª calefactor.                                1.216   20.17     24.53
mo053      h  Ajudant calefactor.                              1.216   17.19     20.90
        %  Mitjans auxiliars                               2.000 236.52       4.73
        %  Costos indirectes                               3.000 241.25       7.24
Cost de manteniment decennal: 42,24 € en els primers 10 anys.                        Total:     248.49

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/24/2013
language:Unknown
pages:1