Arta.imaginii _Imaginea.in.cultura_.doc by danhuangh

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                       FIŞA DISCIPLINEI
Universitatea         Fundaţia Sapientia- Universitatea Sapientia Cluj Napoca
Facultatea          Facultatea de Ştiinţe şi Arte
Specializarea         Cinematografie, fotografie, media
I.
Denumirea disciplinei                                          Categoria disciplinei
                   ARTA IMAGINII (IMAGINEA ÎN CULTURĂ)                DF  DD DS      DC
                                                    X
II.
                     Structura disciplinei (Nr. ore săptămâna)
Semestru             Curs          Seminarii        Laborator             Proiect
      3            2             -           -                -
III.
Statutul disciplinei           Obligatorie              Opţională           Facultativă
Se marchează cu X              X
IV.
Forma de verificare       Examen           Colocviu       Verificare pe parcurs      Proiect
                  -              X              X             -
V.
                            Titular de disciplină
                   Curs            Seminar          Laborator        Proiect
Numele si prenumele     Tánczos Vilmos        -             -            -
Instituţia         UBB Cluj-Napoca
Catedra /Departament    Catedra de Etnografie şi
              Antropologie Maghiară
Titlul ştiinţific      Dr.
Gradul didactic       Conferenţiar
Încadrarea (titular cu
norma de bază       asociat
/asociat)
Vârsta           51
VI.
Obiectivele disciplinei:
Cursul are ca scop introducerea studenţilor în studierea culturii imaginilor/a rolului imaginilor în cultură, în gândirea
simbolică. După însuşirea noţiunilor generale despre imagine şi simbolistică (imaginar, subconştientul colectiv al lui Jung,
simbol, arhetip, scheme etc.) urmează prezentarea regimului diurn şi nocturn al imaginarului, precum şi a altor teme
arhetipale importante. Cursul explică şi ilustrează simbolurile arhetipale concentrându-se pe genurile folclorului tradiţional
(mitologie veche şi superstiţii, genuri lirice, obiceiuri etc.), dar include şi diferite alte exemple (mituri „universale”, mituri
moderne, simboluri literare etc.).
VII.
Conţinutul disciplinei
 Curs (capitole si subcapitole):                                            2 ore/săpt
Capitol I. NOŢIUNI TEORETICE DESPRE IMAGINE ŞI SIMBOL
Imaginea în cultură. Scurtă antropologie a imaginii. Redescoperirea gîndirii simbolice în secolul XX. Lumea          2
imaginilor sacralizate.
Imagine şi imaginar. Tezele psihoanalitice despre imagine (S. Freud, C. G. Jung, R. Guénon, G. Durand, M.
                                                               2
Eliade)
Cultura imaginilor. Simboluri universale şi problema specificului local în culturile populare. Arhetipuri si
                                                               2
simboluri (noţiuni generale).
Imagini arhetipale. Caracterul mitic şi religios al simbolizaţiei arhetipale. Caracterul universal al imaginilor
                                                               2
arhetipale: imaginarul în artă, în religiozitate şi în etnologie.
Capitol II. CLASIFICAREA IMAGINILOR ARHETIPALE
                                                               2
Simboluri animale. Bestialitate şi infern. Simbolizarea întunericului. Satanismul canibalic.
Simbolurile timpului trecător. Simbolul apei triste. Luna şi moartea. Arhetipul balaurului.                  2
Simbolurile căderii. Carnea şi păcatul. Labirintul.                                    2
Arhetipul Soarelui si divinităţile solare. Puritate cerească. Simboluri de lumină. Răsăritul.               2
Simbolismul eroului. Armele eroului. Botezuiri şi purificări. Focul, apa şi aerul purificator. Regele divin.       2
 Simbolurile intimitătii. Eufemizarea morţii şi a întunericului. Mormântul şi odihna. Imagini romantice despre
                                                             2
noapte şi muzică.
Marea Mamă şi pământul. Mater şi Materia. Epoca de aur.                                  2
Riturile de iniţiere. Rituri de trecere. Rituri de purificare.                              2
Simboluri ciclice. Luna şi bestiarul lunii. Mituri despre drama agrolunară. Ritm tehnic şi ritm sexual.          2
Simbolurile progresului. Arborele vieţii şi crucea. Pomul cosmic şi antropomorf.
                                                     total ore   28
VIII.
Bibliografie:
Tánczos Vilmos (szerk.) Képek a folklórban. Tanulmányok az archetipikus szimbolizáció köréből. Kolozsvár, KJNT, 2004
Tánczos Vilmos: Folklórszimbólumok. Egyetemi jegyzet. Kolozsvár, KJNT−Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, 2006
Horányi Özséb: A sokarcú kép, Budapest, Typotext, 2003
Eliade, Mircea: Sacrul si profanul. Bucureşti, Humanitas, 1992
Chevalier, Jean–Gheerbrant, Alain: Dicţionar de simboluri. I–III. Bucureşti, 1994–95
Durand, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului. Bucureşti, Editura Univers, 1977, 2000.
Jung, Carl Gustav: Arhetipurile si inconstientul colectiv. Budapest, Editura trei, 2003
Platón: Összes művei. Budapest, 1984
IX.
Forme de activitate                       Metode didactice folosite
Curs            Curs clasic, combinat cu prezentări de fragmente de filme antropologice şi alte materiale vizuale
Seminar                                     -
Laborator                                    -
Proiect                                     -
X.
Probe de evaluare                        Evaluare                     Procent
                    (scris, scris si oral, oral, test, aplicaţie practica, altele)     din nota finală
Examen            Examen                                        100%
Colocviu
Seminar            -
Laborator           -
Proiect            -
Tema pentru acasă/      -
Lucrarea semestrialăObservaţii:

Data                                                       Titular curs,
15 septembrie 2010                                          Conf. dr. Tánczos Vilmos

								
To top