12 septembrie 2011 - Ancom by danhuangh

VIEWS: 0 PAGES: 4

									În atenţia operatorilor economici interesaţi,                    SOLICITARE DE OFERTĂ

     Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), DR Cluj cu
sediul în Cluj Napoca, Str. Câmpeni, Nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de instalare şi
întreţinere balizaj nocturn la pilonii staţiilor transportabile de monitorizare aflate în dotarea Direcţiei
Regionale Cluj (cod CPV: 50330000-7)

  I.   Obiectul contractului de servicii:
  Servicii de instalare şi întreţinere balizaj nocturn la staţiile transportabile de monitorizare aflate în
dotarea Direcţiei Regionale Cluj, conform Caietului de sarcini anexat.

    II. Modalitatea de întocmire a ofertei

    Pentru a fi admişi, ofertanţii trebuie să depună în cadrul ofertei, următoarele documente:

    1. Documente de calificare:

      a) Ofertantul va prezenta, copie lizibilă certificată de reprezentantul ofertantului cu
menţiunea „conform cu originalul certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului, conţinând codul
unic de înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi
completările ulterioare.
      b) copie după Atestat ANRE tip C2A.
      c) copie după Atestat ANRE tip C1A.
      d) Certificare SR EN ISO 9001:2001(conformitatea cu sistemul de management al
 calitaţii) pentru servicii in domeniul celor ce urmeaza a fi atribuite.
       e) Certificare SR EN ISO 14001:2005(conformitatea cu sistemul de management al
mediului) pentru servicii in domeniul celor ce urmeaza a fi atribuite.
       f) Certificare OHSAS 18001 (conformitatea cu sistemul de management al sanatatii
si securitatii ocupationale al Ofertantului cu standardul de securitate si sanatate
ocupationala in muncă ) pentru servicii in domeniul celor ce urmeaza a fi atribuite.

Observatie: Toate copiile prezentate vor fi semnate şi ştampilate , cu menţiunea conform cu
originalul.
    g)  Declaraţie privind respectarea obligaţiilor legale privind condiţiile de muncă şi protecţia
muncii şi asumarea deplinei resposabilităţi privind instruirea pesonalului şi respectarea de către aceasta
a normelor legale privind protecţia muncii.


     2. Prezentarea propunerii financiare: Oferta financiară va cuprinde devize fie pe tipuri de
piloni ( 4 m , 6 m, 11 m), fie pe fiecare locaţie a pilonului. Preţurile vor fi centralizate într-un
centralizator de preţuri, astfel ca să rezulte preţul pe tip de pilon/locaţie şi preţul total al ofertei.
     Preţurile trebuie exprimate în Lei, cu şi fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului,
directe şi indirecte, legate de încheierea şi executarea contractului.
     Preţul total convenit pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale va rămâne neschimbat şi nu
poate fi modificat pe toatǎ perioada derulǎrii Contractului.

    3. Termenul de prestare a serviciilor - 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului. În
cazul în care se doreşte vizitarea unei staţii vă rog să vă adresaţi persoanei de contact .

    4. Termenul de garanţie acordat lucrărilor: este de 12 (doisprezece) luni pentru lucrările
efectuate şi produsele instalate, de la data semnării proceselor verbale de recepţie.

                          1/4
     5. Propunerea tehnică :
 a) Oferta tehnică va fi insotita obligatoriu de documentatia tehnica si/sau manual de utilizare, iar
documentatia tehnică trebuie sa fie documentatia oficiala al producatorului.
 b) Afirmatiile privind conformitatea caracteristicilor tehnice ale produselor ofertate, cu solicitarile
Caietului de Sarcini trebuie probate prin ,,trimiteri’’ la documentatia tehnică prezentată , iar
,,trimiterile’’ la documentatia tehnica vor avea clar definite coordonatele de identificare : pag. /
cap./art. / alin. / .....
c) In cazul in care este afirmată conformitatea cu o anumita solicitare din Caietul de Sarcini dar ea nu
poate fi probata prin trimiteri la documentatia tehnica, vor fi prezentate documente din partea
producatorului care sa certifice afirmatia de conformitate.
d) Oferta tehnică va avea paginile numerotate si semnate de catre ,,imputernicitul’’ Oferatantului.
e) Oferta va fi valabilă până la 31.12.2011.
f) Modul de prezentare a propunerii tehnice: Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi
complet în corelaţie cu Caietul de sarcini.


    6. Oferta trebuie să cuprindă declaraţia ofertantului, în sensul că oferta prezentată
respectă cerinţele precizate în Solicitarea de oferte.

    7. Criteriul de atribuire: va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin
prezenta şi care are preţul cel mai scăzut al întregii oferte financiare.

    III. Condiţii de plată
    Factura se va emite şi transmite numai după semnarea proceselor verbale de recepţie.
    Plata preţului se va efectua în baza facturii primite şi acceptate de autoritatea contractantă,
prin ordin de plată, în contul de trezorerie al ofertantului, în perioada 24-30/31 a lunii.
    În situaţia în care factura este primită după data de 20 a lunii, achizitorul are dreptul de a
efectua plata acesteia în perioada 24-30/31 a lunii imediat următoare;
    Nu se admite efectuarea de plăţi în avans sau parţiale.
    Plata se consideră efectuată la data debitării contului achizitorului;

    IV. Transmiterea ofertei
    Transmiterea ofertei se va face până la data de 12.09.2011, prin fax: 0264-484.077;
persoană de contact: Dana OLTEAN, telefon: +4 0372.845.742 sau +4 0732.005.802, email:
dana.oltean@ancom.org.ro .
                          2/4
                             Caiet de sarcini


    1.  SPECIFICATII TEHNICE MINIME SI OBLIGATORII

1.1.    Ofertantul va efectua lucrarea de întreţinere a sistemelor de balizaj de la staţiile de monitorizare
      descrise în Anexa 1, astfel:

      -     La staţiile cuprinse în Anexa 1 se vor instala sisteme noi de balizaj cu lampi de balizaj echipate cu
           sursa de lumina cu consum redus si timp de functionare marit conform specificatiilor din (Anexa2).
           La fiecare staţie din Anexa 2 se vor instala două lămpi de balizaj, una principală şi una rezervă.
           La staţia TMS Alba Iulia se vor înlocui conductorii de cupru (2 buc.) pentru împământare şi
           paratrăznet de pe terasa blocului până la priza de pământ.

1.2. Ofertantul va asigura o garanţie de 12 luni pentru lucrările efectuate şi produsele instalate.


ANEXA 1


Nr.       Tip                  Adresă         Cota    Înălţime pilon
crt.                                     teren
    1.    TMS            Str. Cloşca, Bl. CF11, Sc.1, Et.  260     4m
        Alba Iulia          11, Alba Iulia, jud. Alba
                      Terasa Blocului – Bloc de 10
                            etaje
    2.    TMS            Bazin Apa Aqua Bis, Bistriţa   470     6m
        Bistriţa            Năsăud, jud. Bistriţa
    3.    TMS            Sf. Gheorghe, str. Borviz fn,   272     6m
        Baia Mare            Bazine de Apa, S.C.
                      Gospodarie Comunala S.A.,
                          jud. Covasna.
    4.    TMS            Sf. Gheorghe, str. Borviz fn,   562     11 m (pilon telescopic)
        Sfântu Gheorghe         Bazine de Apa, S.C.
                      Gospodarie Comunala S.A.,
                          jud. Covasna.


Anexa2-caracteristici minim obligatorii pentru noile lămpi de balizaj

 Domeniu de utilizare:
 a) Balizarea luminoasa pe timp de noapte a obstacolelor care prezinta pericol pentru navigatia
 aeriana.
 b) Se monteaza pe constructii aflate pana la 3000 m altitudine.
 c) Conformitate cu Conventia Internationala de Aviatie Civila - ICAO Aerodromes Anexa 14 Vol.I,
 Paragraful 6.3, Editia Nov. 1999: Lampa de balizaj de Tip A cu intensitatea luminoasa de 10cd
 (+6o...+10o incepand de la planul orizontal), deschidere verticala a fasciculului >10o . Unghiul orizontal
 de distributie a intensitatii luminoase este de 360o.
 d) Lampa de balizaj trebuie sa acopere functiile unei lampi duble (LBDFR02=2 x LBDFR01).

 Caracteristici functionale:
 a) Lampa de balizaj trebuie sa fie echipata cu surse de lumina cu consum redus si durata de functionare
 extrem mare, astfel: min.4 LED-uri de min.1W cu durata de functionare de min.5000 ore ore.
 b) Pentru conectarea la tensiune si pentru intretinere sa nu fie necesara demontarea produsului.
 c) Produsul sa fie prevazut cu borne pentru conectarea la distanta a unui LED verde de semnalizare .
 d) Carcasa si Filtrul rosu sa fie realizate din policarbonat rezistent UV si radiatii solare.
 e) Produsul sa permita atat fixarea printr-un colier pe o teava cu diametru de Φ30 cat si fixarea pe flans
 verticala, prin intermediul a 4 suruburi M6x45.
 f) Functia unei lampi duble este sa fie asigurata prin masuri speciale de protectie si siguranta in function
 g) Fiecare dintre cele 4 LED-uri sa aiba un circuit electronic de alimentare independent.
 e) Defectarea unui LED sau a unei componente din circuitul de alimentare sa nu nu compromita functio
 celorlalte LED-uri.
 - Cu trei LED-uri ramase in functiune sa asigurate in continuare cerintele fotometrice corespunzatoare
 lampi de balizaj de tipul A (minim 10cd).

 Caracteristici tehnice

                              3/4
a) Tensiunea de alimentare: 220Vca/50Hz.
b) Temperatura ambientala: de la -40oC la +40oC (IEC60068-2-2, IEC60068-2-14 )
b) Umiditatea relativa : pana la 98% la temperatura de +35oC
c) Ceata salina : IEC 60068-2-11
d) Vibratii mecanice : 30Hz, acceleratia 0.5g, timp de doua ore (IEC60068-2-6)
e) Socuri mecanice: IK8 conform SR EN 50102:2001
f) Corespondenta cu standardul pentru corpuri de iluminat SR EN 60598-1:2005
g) Diametru exterior pentru cablu: 6..14mm
h) Cablul pentru LED-ul de semnalizare: sectiune minima 1mm2 , lungime maxima 25m.

Surse de lumina:
a) min.4 LED-uri de 1W cu emisie laterala, cu durata de viata de intre 50000 ore si 100000 ore.

Performante fotometrice:
a) Performantele fotometrice corespunzatoare categoriei "Lampa de mica intensitate Tip A" sa fie
asigurate chiar daca un LED nu functioneaza.
b) Sursa sa emita lumina de culoare rosu de aviatie cu lungimea de unda λ=625nm.

Conformitate cu Directivele Europene
-Directiva de Joasa Tensiune
-Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
                         4/4

								
To top