Docstoc

IT ekonomija

Document Sample
IT ekonomija Powered By Docstoc
					+
  IT EKONOMIJA
  PROCENA VREDNOSTI IT INVESTICIJA
+
  SADRŽAJ

    IT GOVERNANCE

    MERENJE VREDNOSTI IT INVESTICIJA

    FINANSIJSKE METRIKE

    METODOLOGIJE
      BVI
      TEI
      VAL IT
      AIE

    KOMPARACIJA METODOLOGIJA

    PREPORUKE
+ IT GOVERNANCE

   IT Governance sastoji se od vođstva, organizacione strukture i
   procesa koji osiguravaju da informacione tehnologije kompanije
   podržavaju i proširuju organizacione ciljeve i strategije.

   Predstavlja proces donošenja IT odluka.


   Upravljanje IT obuhvata:

   •  Strateško usklađivanje (Strategic alignment)
   •  Ostvarivanje vrednosti (Value delivery)
   •  Upravljanje resursima (Resource management)
   •  Upravljanje rizicima (Risk management)
   •  Metrike performansi (Performance measurements)
+ IT GOVERNANCE
   Istraživanje IT Governance instituta
   (2009, http://www.itgi.org/):

   •  73% njih je uspešno usaglasilo IT
     strategiju sa korporativnom strategijom

   •  U 30% slučajeva IT investicije kreiraju
     željenu vrednost.

   •  Skoro 50% ispitanika ne koristi
     metodologije za merenje poslovnih
     vrednosti dobijenih od IT investicija.

   •  Među ispitanicima vlada mišljenje da je
     IT Governance praksa usko povezana sa
     IT rezultatima.

   •  IT performanse na nižem nivou od
     željenih
+ MERENJE VREDNOSTI IT INVESTICIJA


   PARADOKS EFEKAT - većim ulaganjem u informatička rešenja ne
   ostvaruju bolji poslovni rezultati.


   Merljiva korist- obuhvata uštede i povećanje prihoda usled
   korišćenja IS (cena rada, cena proizvoda, troškovi zaliha, itd.)

   Nemerljiva korist- monetarna vrednost se teško određuje
   (poboljšana usluga, veći    kvalitet  proizvoda,  kvalitetnije
   donošenje odluka, itd.)


   Studije pokazuju da skoro 90% koristi su neopipljive
+ FINANSIJSKE METRIKE


   UKUPNI TROŠKOVI POSEDOVANJA (TCO)- uočavanje potpunih
   troškova IT kapitala.

   NETO SADAŠNJA VREDNOST (NVP)- poredi sadašnju vrednost
   investicije sa budućom koristi, umanjeno za troškove.

   STOPA POVRAĆAJA INVESTICIJE (ROI)- odnos prosečne neto dobiti i
   uloženih novčanih sredstava.

   DODATA EKONOMSKA VREDNOST (EVA)- neto operativnog profita
   umanjen za oportunitetni trošak investiranog kapitala.
+ FINANSIJSKE METRIKE
 NEDOSTACI FINANSIJSKIH POKAZATELJA   Težak izbor pokazatelja u njihovom mnoštvu

   Zahtevaju preciznost koja ne postoji

   Ignorišu neopipljive koristi

   Ne obuhvataju buduće prilike

   Zanemaruju poslovni rizik
+ METODOLOGIJE ZA MERENJE VREDNOSTI IT
 INVESTICIJA


 1.  Indeks poslovne vrednosti
   (Business Value Index BVI)

 2.  Ukupan ekonomski uticaj
   (Total Economic Impact TEI)

 3.  Vrednost IT (Val IT)
 4.  Primenjena informaciona ekonomija
   (Applied Information Economics AIE)
+

                 Razvijena od strane Intel-a

INDEKS POSLOVNE         Alat za podršku odlučivanju
VREDNOSTI            Proces za procenjivanje potencijalne
BVI - BUSINESS VALUE INDEX    poslovne vrednosti IT investicija
+ INDEKS POSLOVNE VREDNOSTI (BVI)


   POSLOVNA VREDNOST obuhvata i opipljive i neopipljive koristi.

   Najznačajniji kriterijumi za procenu PV:
   •  Preference i želje klijenata
   •  Poslovni i tehnološki rizik
   •  Mogućnost ostvarivanja prihoda
   •  Uklapanje u strategiju poslovanja
   •  Kvantifikovanje generisanog znanja

   IT EFIKASNOST procenjuje uticaj investicije na celokupnu IT
   organizaciju.

   FINANSIJSKA     ATRAKTIVNOST     je  fokusirana  isključivo  na
   finansijske kriterijume.
+
  INDEKS POSLOVNE VREDNOSTI (BVI)
+ INDEKS POSLOVNE VREDNOSTI (BVI)


   Karakteristike:

   •  Razdvajanje poslovne vrednosti od finanasijske vrednosti

   •  Definisanje kriterijuma za procenjivanje poslovne vrednosti

   •  Tehnika ponderisanja kriterijuma omogućava „šta-ako” analizu

   •  Velika pažnja je posvećena IT Governance-u

   •  Razvijena u praksi

   •  Dobro dokumentovana i javno dostupna
+

                 Razvijena od strane kompanije
                 Forrester Research
UKUPAN EKONOMSKI
                 Najsveobuhvatnija metodologija za
UTICAJ            
                 utvrđivanje istinske vrednosti IT
TEI – TOTAL ECONOMIC IMPACT    rešenja

                 Ne zanemaruje poslovne rizike
+ UKUPAN EKONOMSKI UTICAJ (TEI)


   Srž metodologije su četiri dimenzije:

   •  KORISTI - uticaj na poslovanje

   •  TROŠKOVI – uticaj na informacione sisteme i tehnologiju

   •  FLEKSIBILNOST- prilike u budućnosti nastale posmatranom
     investicijom

   •  RIZICI - neizvesnost, sumnja u postizanje uspeha
+ UKUPAN EKONOMSKI UTICAJ (TEI)
+ UKUPAN EKONOMSKI UTICAJ (TEI)

   Koncept proširuje ROI i TCO metriku
+ UKUPAN EKONOMSKI UTICAJ (TEI)


  Karakteristike:

  •  Obezbeđuje kompletnu sliku ukupnog ekonomskog uticaja
    odluke uvođenja određene IT investicije

  •  Više rigorozna metodologija

  •  Prepoznatljiva je po merenju fleksibilnosti

  •  Zahteva posvećenost

  •  Za procenu velikih infrastrukturnih investicija
+


         Okvir za utvrđivanje vrednosti IT
         investicija
VREDNOST IT
VAL IT      Najbolja praksa  za  procenu  IT
         investicija
+ VREDNOST IT (VAL IT)


   Kolekcija potvrđene menadžment prakse (best practise) i
   tehnika, uputstva, procesa za upravljanje IT investicijama u
   poslovnim procesima.

   Tri oblasti:

   •  UPRAVLJANJE VREDNOŠĆU optimizuje vrednost IT investicija.

   •  UPRAVLJANJE    PORTFOLIJOM   obezbeđuje    optimizaciju
     celokupnog portfolija.

   •  UPRAVLJANJE    INVESTICIJAMA  optimizuje  individualni  IT
     investicioni program.
+ VREDNOST IT (VAL IT)
+ VREDNOST IT (VAL IT)


   Val IT metodologija je bazirana na COBIT-u.

   Fokusira se na procese donošenja IT odluka, a COBIT na
   izvršilačke procese IT-a.
+ VREDNOST IT (VAL IT)


   Karakteristike:

   •  Obezbeđuje upravljanje investicionim portfoliom

   •  Nova metodologija

   •  Nedovoljno prakse na tržištu

   •  Dokumentacija je publikovana i dostupana široj javnosti

   •  Val IT je tesno povezan sa COBIT-om
+


PRIMENJENA
EKONOMIJA           Jedinstvena po svojoj rigoroznosti
INFORMACIJA          Sadrži različite matematičke i
AIE –APPLIED INFORMATION    statističke alate
ECONOMICS
+ PRIMENJENA INFORMACIONA EKONOMIJA (AIE)


   KARAKTERISTIKE

   •  Sve je merljivo

   •  Rizik se može izmeriti i finansijski predstaviti

   •  “Neopipljive” koristi se mogu kvantifikovati putem različitih
     naučnih tehnika

   •  Zahteva veliko stručno znanje
+ PRIMENJENA INFORMACIONA EKONOMIJA (AIE)


   Osnovne tehnike i alati AIE metodologije:

   •  Definisanje jedinica mere- otklanjanje višeznačnosti iz
     “neopipljivih” koristi


   •  Sistematična analiza neizvesnosti- merljivu količinu
     nesigurnosti, rizika poseduju sve investicije


   •  Kalkulacija ekonomske vrednosti informacija- vrednost
     informacije može izraziti u novcu.


   •  IT investicije kao investicioni portfolio
+ PRIMENJENA INFORMACIONA EKONOMIJA (AIE)
+
  KOMPARACIJA METODOLOGIJA              BVI je najjednostavnija

              TEI vrednuje fleksibilnost

              Val IT uzima upravljački pristup

              AIE nudi najveću strogost
+
  PREPORUKE


    Izabrana metodologija je konzistentna

    Izabrana metodologija je verodostojna

    U korelaciji sa ciljevima i strategijama kompanije

    Lako se može implementirati i prilagoditi

    Vođena poslovnim procesima, a ne sistemima

    Tehnološki nezavisna

    Obuhvata kompletan životni ciklus investicije

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/23/2013
language:Unknown
pages:28