BORANG PENANGGUHAN PJJ/SAMBILAN by nuefail

VIEWS: 2 PAGES: 3

More Info
									    No. Fail Peribadi (JPN) :.................................          Borang PJJ/Pindaan

                PERMOHONAN PINDAAN SURAT KELULUSAN BELAJAR
               BAGI PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH (PJJ)/SAMBILAN
                 PERINGKAT IJAZAH PERTAMA/IJAZAH LANJUTAN

    ARAHAN
    1
     Isi dengan jelas menggunakan HURUF BESAR dan kemukakan ke Bahagian Pendidikan
     Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Pengetua/Guru Besar.
    2 Borang permohonan ini hendaklah dikepilkan bersama dengan dokumen-dokumen yang
     disahkan oleh Ketua Jabatan berikut :-
     > Surat PJJ/Pindaan;
     > Salinan borang PJJ B/02 yang pernah diisi ketika memohon Surat Kelulusan Belajar
      (JIKA ADA);
     > Surat permohonan daripada pemohon yang menggunakan alamat tempat pemohon
      bertugas yang menyatakan jenis pindaan;
     > Salinan Surat Kelulusan bagi mengikuti pengajian secara PJJ/Sambilan daripada BPG
      yang memerlukan pindaan (disahkan oleh Ketua Jabatan);
     > Salinan Surat Tawaran Universiti; dan
     > Salinan Kad Pengenalan.
    3 Borang permohonan yang lengkap hendaklah dipanjangkan ke Bahagian Pendidikan Guru,
      Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Ketua Jabatan/Jabatan Pelajaran Negeri.


      1 Nama Penuh :      2 No. Kad Pengenalan :


      3 Alamat Tempat Bertugas :
      Poskod :                  Negeri :


      No. Tel Pejabat :           -            samb. :

      No. Telefon :           -                (Rumah)
                       -                (Telefon Bimbit)

      4 Pusat Pengajian :


      5 Sebab-sebab Pindaan :
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
     Tarikh :
                                      Tandatangan Pemohon    B. PERAKUAN KETUA JABATAN TEMPAT BERTUGAS

     Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan
     betul.

     Tarikh :
                                        Tandatangan
                                      Cop Nama dan Jawatan

    C. PENGESAHAN PENGARAH JABATAN PELAJARAN NEGERI
     Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan oleh pemohon di atas adalah benar dan
     betul.


     Tarikh :
                                        Tandatangan
                                      Cop Nama dan Jawatan
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
kan Guru,
  Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

								
To top