2 Społeczne uwarunkowania przestępczości ok

Document Sample
2 Społeczne uwarunkowania przestępczości ok Powered By Docstoc
					    (2)
    Teorie
 kryminologiczne
  (kryminologia
antynaturalistyczna i
  neoklasyczna)
            1
Teoria naznaczenia społecznego
(etykietowania, stygmatyzacji)

Powstała na gruncie interakcjonizmu
symbolicznego.
Choć nie stanowi systemu twierdzeń (jak
teorie pozytywistyczne), przez niektórych
bywa uważana za „przewrót
kopernikański” w kryminologii.
       Dlaczego?

                    2
Koncepcja dewiacji wtórnej Edwina Lemerta
 Powstała w latach 50. XX w. Została oparta
 na pojęciu jaźni odzwierciedlonej autorstwa
 Charlesa Cooleya
 To, jak siebie oceniamy, postrzegamy jest
 efektem oceny, postrzegania zachowań innych
 wobec nas.
 Lemert rozróżnił, w ramach pojęcia dewiacji,
 dewiację pierwotną (primary deviation) od
 wtórnej (secondary deviation)
 Kryterium rozróżnienia – zjawiska społeczne i
 procesy psychiczne przed i po naruszeniu przez
 jednostkę normy
                      3
Koncepcja dewiacji wtórnej Edwina Lemerta

 Dewiacja pierwotna to zatem fakt naruszenia
 przez jednostkę jakiejś normy (np. społecznej,
 prawnej) – to status przez jednostkę osiągany
 Dewiacja wtórna to z kolei konsekwencja
 uznania przez otoczenie ww. jednostki (tj. tej,
 która naruszyła normę) za dewianta, przestępcę
 Lemert: dewiacja pierwotna (o różnorakim
 podłożu: biologicznym, psychologicznym,
 społecznym, kulturowym) ma niewielki wpływ na
 „status i strukturę psychiczną” sprawcy.
 Co innego dewiacja wtórna (która wiąże się z
 karami, segregacją, kontrolą – stygmatyzacją)
                       4
Koncepcja dewiacji wtórnej Edwina Lemerta

 Inaczej: skutkiem naruszenia przez
 jednostki norm, a dokładnie – skutkiem
 uznania przez otoczenie społeczne, że jednostki
 normy naruszyły – jest „proces nadawania [tym]
 jednostkom widocznych oznak moralnej
 niższości” (przypisywania im określ. statusu)
 To instytucja kontroli społecznej zatem
 (sformalizowana bądź nie) stygmatyzuje,
 naznacza jednostki etykietami: zabójców/
 złodziei, „psycholi”, odmieńców – dewiantów.
 UWAGA: statusy jednostek nie są jednak z
 gruntu determinowane przez reakcję otoczenia,
 choć koncepcja Lemerta uczula na warunki, w
 jakich człowiek może się tej determinacji oprzeć
                        5
Kryminologia „konfliktowa”
 Rozwija się od lat 50./60. XX w.
 Z jednej strony podąża w kierunku wskazanym
 przez teorię naznaczenia społecznego, z drugiej
 zaś teorię tę krytykuje. Owszem – akceptuje jej
 wnioski odnoszące się do poziomu mikro-,
 zarzuca zaś, że nie dostrzega makrospołecznych
 źródeł stygmatyzacji określonych zbiorowości.
 Przedstawiciele tego ujęcia w kryminologii
 zmierzają do wyjaśnienia „nierówności
 dystrybucji zjawisk dewiacyjnych i przestępnych
 w strukturze społecznej, a konkretnie ich
 koncentracji w obrębie niższych warstw
 społecznych”.
                       6
  Kryminologia „konfliktowa”
1. Kodyfikacji założeń dokonał Thomas Bernard
• Wartości i interesy jednostek to pochodna
   warunków, w jakich żyją ludzie
•  Te warunki są bardzo zróżnicowane (jak
   zróżnicowana jest struktura społeczeństw)
•  Liczba konfliktów pomiędzy grupami,
   wyrastających z różnic na tle wartości i interesów,
   jest więc b. duża.
•  Nie wszystkie są nie do pogodzenia. Prawo to
   zatem efekt konfliktów i kompromisów grupowych
•  Ma jednak tendencję do „reprezentowania”
   zwłaszcza wartości i interesów grup o
   najsilniejszej pozycji ekonomicznej i politycznej
                          7
Kryminologia „konfliktowa” (Bernard)
•  Im wyższa pozycja grupy, tym większe
  prawdopodobieństwo, że wzory zachowania tej grupy
  będą korespondować z prawem
•  Z kolei im wyższa pozycja jednostki, tym trudniej
  oficjalnym agendom kontroli społecznej poddawać taką
  jednostkę kontroli (bo taka jednostka łamie normy
  subtelniej i w sposób bardziej złożony; bo ma większe
  możliwości obrony i wywierania wpływu na instytucje
  kontroli; bo instytucje te są zbiurokratyzowane, a
  biurokracja nie lubi spraw skomplikowanych)
•  Narażeni na kontrole są zwłaszcza ludzie z nizin społ.
•  Skala przestępstw (zachowań wbrew prawu, normom)
  jest dla danej grupy tym niższa, im pozycja grupy wyższa
•  Od pozycji (przynależności klasowo-warstw.) człowieka
  zależy „udział” w etykietach „dystrybuowanych” przez
  instytucje kontroli społecznej i społeczeństwo.
                            8
Kryminologia „konfliktowa” (Bernard)

 Teoria Bernarda, po pierwsze, odpowiada
 (próbuje odpowiedzieć) na pytanie, dlaczego
 rozmiary i nasilenie zjawisk przestępczości w
 obrębie poszczególnych zbiorowości są różne.
 Po drugie – jest dowodem na immanentność
 konfliktu jako cechy życia społ. (skoro prawo i
 instytucja kontroli społecznej zawsze różnicują
 członków zbiorowości – to nie bez kozery).
 Kryminologia nie ma jednak – jak w teoriach
 pozytywistycznych – „leczyć”, „uzdrawiać”
 rzeczywistości społecznej; ma ją opisywać...
 Przykłady: Barbara Szacka i kolejny slajd
                          9
  Kryminologia „konfliktowa”...
 W Polsce, w latach 80., warszawskie sądy dla
  nieletnich zajmowały się chłopcami wtedy, gdy naruszyli
  przepisy kodeksu karnego; dziewczętami – już gdy
  chodziło o tzw. kwestie obyczajowe/regulaminowe:
  ucieczki z domów, wagary, przebywanie w nocnych
  lokalach. Dziewczęta pytano o życie seksualne, chłopców
  – nie. Kary wymierzane dziewczętom były bardziej
  restrykcyjne niż wymierzane chłopcom (np. umieszczenie
  poza domem rodzinnym; taką karę orzeczono wobec co
  drugiej podsądnej i tylko co czwartego podsądnego).
 Sądy rodzinne, rozpatrując sprawy rozwodowe (przełom
  lat 80. i 90.), zwracały uwagę na to, czego mężczyznom
  robić NIE WOLNO (pić, bić, awanturować się), w
  przypadku kobiet zaś – co POWINNY robić na rzecz
  domu, męża, dzieci (gotować, prać, sprzątać).
                            10
Kryminologia radykalna (Bernard raz jeszcze)
  W okresie młodzieżowej rewolty przełomu lat 60. i
  70. Bernard zradykalizował swoją teorię.
  Zauważył, że klasy panujące nie wprowadzają do
  przepisów prawa tych swoich zachowań, czynów,
  których szkodliwość społeczna bywa dużo większa niż
  szkodliwość pospolitych przestępstw ściganych z całą
  mocą (wszelkie formy eksploatacji, dyskryminacji, czyny
  godzące w konsumentów itp.); a jeśli nawet
  wprowadzają, to członkowie tych klas nie są ścigani
  Przykład: prywatni właściciele budynków - lokatorzy - podwyżka
  czynszu – eksmisja; Przykład: Polański i dyskusja o jego czynie
  UWAGA: Bernard zradykalizował też podejście do
  funkcji kryminologii; uznał zasadność wartościowania
  zjawisk, walki o zmianę systemu, podobnie jak autorzy
  Nowej kryminologii (1973): Ian Taylor, Paul Walton i
  Jock Young
                                11
Kryminologia „konfliktowa” (George B. Vold)

2. To teoria konfliktu grupowego wywiedziona z
  koncepcji Georga Simmla (socjologizmu;
  człowiek efektem oddziaływań społecznych,
  życia grupowego); to przeniesienie teorii
  Bernarda ze skali mikro, z poziomu
  jednostkowego, grupowego – na poziom makro
a. Wspólnota wartości i interesów leży u podstaw
  istnienia grup, kojarzenia się jednostek w grupy
b. Gdy te interesy i cele (wartości) poszczególnych
  grup są nie do pogodzenia – mamy konflikt,
  mobilizację jednej grupy przeciwko drugiej
c. Wtedy skonfliktowani odwołują się do państwa
                        12
Kryminologia „konfliktowa” (George B. Vold)

 Grupa, która jest w stanie uzyskać poparcie
większości członków ciała ustawodawczego –
wywalcza korzystniejsze dla siebie przepisy prawa (w tym
odnoszące się do kryminalizacji i penalizacji zachowań)
 Co więcej – jeśli grupa ma siłę ustawodawczą, to
zapewne ma także wpływy w organach, które
stanowione prawo egzekwują; w praktyce prawo wyrastające
z konfliktu interesów staje się instrumentem represji
skierowanym przeciwko tym, których interesy przegrały
 Przykład: afera korupcyjna...

UWAGA: teoria Volda ma ograniczony zasięg, dotyczy
przestępstw, u podłoża których leży lojalność grupowa...
                              13
Abolicjonizm Nielsa Christiego (lata 70.)

3. Państwo zawłaszczyło obszar rozstrzygania
  konfliktów i to ze skutkiem negatywnym dla
  równowagi społecznej;
a. Represja i społeczna izolacja sprawców
  przestępstw niczego ofiarom nie daje (lub daje
  niewiele), niczego nie rozwiązuje...
b. Represja przynosi za to wiele negatywnych
  skutków (czy penalizacja to resocjalizacja?)
c. Sprawca musi ponieść konsekwencje swoich
  czynów, ale wyrok winien być konsekwencją
  akceptacji sprawcy i satysfakcji ofiary
d. Pytanie: idealizm? A arbitraż?
                        14
Podejście fenomenologiczne
w kryminologii antynaturalistycznej
  Nurt fenomenologiczny skupia uwagę na
  społecznych funkcjach prawa, przestępczości;
  Jak na fenomenologię przystało, zwolennicy tego
  nurtu w kryminologii postulują uwolnienie się od
  ocen i wartości prawnokarnych, wcześniejszych
  (pozytywistycznych) kategorii i definicji.
  Trzeba „świeżym” okiem przyjrzeć się, czy cele
  oficjalne wymiaru sprawiedliwości pokrywają się z
  celami rzeczywistymi (realizowanymi przez ten
  wymiar)
  Tak traktowali te cele „pozytywiści”, ale już nurt
  konfliktowy wykazał, że cele oficjalne i rzeczywiste
  nie muszą być (i często nie są) zgodne
                           15
Podejście fenomenologiczne
w kryminologii antynaturalistycznej
1. Społeczne funkcje kryminalizacji włóczęgostwa w
  krajach anglosaskich wg Williama Chamblissa
a. To klasyczny przykład zastosowania
  fenomenologii w analizach kryminologicznych
b. W ustawodawstwie dotyczącym włóczęgostwa
  podkreślano szkodliwość społeczną tego zjawiska
  i niemoralność pozostawania bez zajęcia.
c. Tymczasem rzeczywistym celem ustawodawstwa
  spod znaku vagrancy laws było zagwarantowanie
  rąk do pracy (np. po epidemiach dziesiątkujących
  społeczeństwa, jak w XIV-w. Anglii, czy w
  okresach wzrostu gospod.)
                        16
Podejście fenomenologiczne
w kryminologii antynaturalistycznej
2. Funkcja zachowań dewiacyjnych w ujęciu Kaia
  Eriksona (współtwórcy kryminologii historycznej):
a. Erikson badał fale „przestępczości”, jakie nawiedziły
  purytański Boston w latach 1636, 1650, 1692 w
  związku z pojawieniem się heretyków lub innych
  grup religijnych (np. Kwakrów), także w związku z
  histerią wokół „czarownic z Salem”
b. Była to przestępczość, która – zgodnie z
  koncepcjami Simmla (o integracyjnej) i Durkheima
  (o pozytywnej) roli dewiacji – pozwoliła wskazać
  granice zachowań konformistycznych i
  nonkonformistycznych (co można, a czego nie)
c. Zob. procesy stalinowskie w PRL
                           17
Podejście fenomenologiczne
w kryminologii antynaturalistycznej
3. Koncepcja społecznych funkcji kontroli
  społecznej wg Michela Foucault
a. To analiza genezy i funkcji nowożytnego
  więzienia, w którym skazany miał już nie tylko
  oczekiwać na egzekucję, ale resocjalizować się
b. Zdaniem Foucault, takie więzienie to niewypał;
  przestępczości nie redukuje, nadto nie
  resocjalizuje, lecz pogłębia nieprzystosowanie
  społeczne...
c. Dlaczego więc takie (niefunkcjonalne) więzienia
  wciąż istnieją? Z powodu funkcji ukrytych...
d. Jakich?                   18
Podejście fenomenologiczne
w kryminologii antynaturalistycznej

e. Otóż więzienia stanowią „technologię sprawowania
  władzy”, dyscyplinowania/nadzorowania społeczeństwa
f. Są też narzędziem uniformizacji społeczeństwa (jak
  szpitale psych., szkoły, armia, klasztory), której
  celem jest zmuszenie obywateli do posłuszeństwa
g. Nie tyle więc humanizm, liberalizm przyniósł
  zniesienie tortur, złagodzenie prawa karnego, ile
  transformacja samej technologii sprawowania władzy
  – z postaci prymitywnej, dotykającej ciało, do postaci
  wyrafinowanej (dotykającej duszę), mimo że często
  nie mniej opresyjnej...
h. Choć tego nie planowano, stanowiło to element
  zmian form sprawowania władzy, wykorzystujących
  zresztą wiedzę
                          19
Kryminologia neoklasyczna
1. Wg pozytywistów – za przestępstwa „odpowiedzialne”
   są generalnie czynniki leżące poza gestią sprawców.
2.  Zwalczanie przestępczości powinno polegać nie tyle na
   karaniu przestępców, ile na eliminowaniu przyczyn
   (biologicznych, społecznych itp.) przestępczości.
3.  Pozytywiści odrzucali – w ramach polityki karnej –
   pojęcie kary retrybutywnej; postulowali celową
   racjonalizację kary i – wynikającą z niej – resocjalizację.
4.  Dostrzegali też potrzebę prowadzenia polityki
   kryminalnej wykorzystującej narzędzia polityki
   społecznej, zmierzające do likwidowania przyczyn
   przestępczości tkwiących w środowisku społecznym.
5.  Postulowali również wyrównywanie szans w
   realizowaniu kulturowo określonych celów za pomocą
   kulturowo akceptowanych środków            20
Kryminologia neoklasyczna
1. Andrew von Hirsch to autor koncepcji jednej z najbardziej
  klasycznych z neoklasycznych, przy czym koncentrował się
  nie tyle na zagadnieniach kryminologicznych, ile polityki
  kryminalnej
2. Hirsch krytykował pozytywistyczną koncepcję kary, której
  przejawem w praktyce amerykańskiej kilkudziesięciu lat
  pierwszej połowy XX w. było podejście określane mianem
  rehabilitation i instytucja „wyroków względnie
  oznaczonych” (indeterminate sentencing system) – zob.
  film „Skazani na Shawshank” i komisje orzekające, czy
  skazany zasłużył już na powrót do społeczeństwa
3. Zdaniem Hirscha – ten system jest z gruntu
  niesprawiedliwy (bo uznaniowy, zależny b. często od tego,
  kim kto jest, a nie – jakim jest), a sama resocjalizacja „na
  siłę” narusza autonomię jednostki            21
Kryminologia neoklasyczna
6.  Hirsch postulował powrót do kary sprawiedliwej, której
   przesłanką czynił czyn swoiście „niesprawiedliwy”, bo
   naruszający ład społeczny, a więc prawa innych
   członków społeczeństwa.
7.  Sprawca takiego czynu zasługuje po prostu na ukaranie.
   Kara to „wyrównanie rachunków” pomiędzy nim a
   społeczeństwem.
8.  Kara tak uzasadniana ma mieć charakter jednoznacznie
   oznaczony (determinate sentencing system)
9.  Na marginesie – Hirsch zdawał sobie sprawę, że – jak
   zauważali „pozytywiści” Rober Merton, Richard Cloward i
   Lloyd E. Ohlin – kara, którą postulował, nie jest w pełni
   sprawiedliwa w społeczeństwie nierównych szans.
   Uważał jednak, że taka kara jest i tak sprawiedliwsza niż
   proponowana przez pozytywistów            22
Kryminologia neoklasyczna
1. Ernest van den Haag położył nacisk na inny (oprócz
   sprawiedliwej kary) z klasycznych argumentów – na wolną
   wolę i odpowiedzialność jednostki.
2.  Owszem – przyznawał – przestępstwa mają też
   uwarunkowania poza sprawcą, ale to nie wystarczy.
3.  Trzeba odróżnić – uważał – „przyczynowość” od
   „przymusu”. Wiele czynników może skłaniać człowieka do
   popełnienia przestępstwa, ale nie oznacza to, że człowiek
   ten nie ma wyboru (jego przykład to „ubóstwo”)
4.  Jako istocie reagującej na bodźce zewnętrzne, można
   człowiekowi pomóc w dokonywaniu właściwych decyzji.
5.  Takim bodźcem powinna być kara odstraszająca.
   Zagrożenie nią, jej nieuchronność, intensywność to jedyne
   instrumenty kontroli przestępczości pozostające w gestii
   państwa odpowiedzialnego za ład społeczny       23
 Kryminologia neoklasyczna
6. Jaki mechanizm odstraszania można tu wskazać?
7. Van den Haag za absurdalne uważa przekonanie, że tuż
  przed popełnieniem przestępstwa sprawca kalkuluje, czy
  mu się ono opłaci, czy nie. Taki psychologiczny mechanizm
  nie występuje (przynajmniej jako standard). W takim
  momencie racjonalność „nie działa”.
8. Trzeba ów bodziec odstraszający kreować inaczej: to
  ustawodawca i sędziowie muszą swymi decyzjami
  kształtować świadomość społeczną i ostrzegać, co grozi za
  przestępstwo (takie czy inne). Dlaczego?
9. Bo ludzie, uważał van den Haag, reagują na określone
  bodźce w podobny sposób. Zarówno przykład, jak i
  określony poziom kosztów, jakie związane są z takim lub
  innym czynem (przykład też o kosztach świadczy) – mogą
  być skuteczne.
                            24
Kryminologia neoklasyczna
1. Gary S. Becker i Isaac Ehrlich to przedstawiciele
   ekonomicznej teorii przestępczości, która kładzie nacisk
   na racjonalność wyborów, jakich dokonują jednostki, i
   wykorzystuje pojęcia typowe dla ekonomii (popytu,
   podaży, zysku, kosztów).
2.  Autorzy ci odrzucają argument, że wielokrotnie karani
   przestępcy (recydywiści) muszą być osobnikami
   dotkniętymi wadami psychicznymi (np. psychopaci),
   wskutek czego nie mogą działać racjonalnie (no bo kto
   zdrowy na umyśle chciałby ryzykować kolejny i kolejny
   pobyt za kratami???).
3.  A co powiedzieć o policjantach, którzy interweniując
   otarli się o śmierć? To też „odmieńcy”, jeśli nie
   rezygnują z wykonywania zawodu???
                             25
Kryminologia neoklasyczna
4.  Nie – także decyzja o kolejnym wstąpieniu na drogę
   przestępczą jest tylko wyborem pomiędzy
   sposobnościami (przykładem choćby ludzie, którzy nie
   wiedzą, co począć ze swym życiem, jeśli na wolności nie
   czeka ich nic, oprócz bezdomności, bezrobocia,
   samotności, słowem – bezsensu i dlatego decydują się
   na czyn przestępczy, który gwarantuje im – mimo że za
   kratami - wikt, opierunek, jakieś zajęcie i towarzystwo).
5.  Zdaniem Beckera i Ehrlicha – „jednostka popełni
   przestępstwo, gdy oczekiwana użyteczność możliwa do
   osiągnięcia za pomocą przestępstwa jest większa od
   użyteczności płynącej z zaangażowania się w
   alternatywną, zgodną z prawem działalność”.
6.  Podstawowe bodźce, które mogą wpłynąć na ten
   rachunek, to prawdopodobieństwo i surowość kary.
                              26
 Kryminologia neoklasyczna
1. Teoria kontroli społecznej (np. Travisa Hirschi’ego) to co
   prawda teoria pozytywistyczna, ale neoklasycy (np.
   Marcus Felson) potrafili przekuć ją w swój oręż.
2.  W myśl tej koncepcji - ludzie popełniają przestępstwa,
   gdy załamują się mechanizmy kontrolne: wewnętrzne i
   zewnętrzne. Gdy szwankują socjalizacja lub nieformalne
   mechanizmy kontroli zewnętrznej (np. rodzina) –
   pozostaje kontrola formalna, tj. sankcja prawnokarna.
3.  Zdaniem Felsona, za rozmiary przestępczości w
   społeczeństwach nowoczesnych i ponowoczesnych
   odpowiedzialna jest też „podaż okazji przestępczych”, tj.
   koncentracja – zwłaszcza na terenach miejskich –
   „zdatnych celów ataku przestępnego” (okazja czyni złodzieja).
4.  Uwaga też na czas wolny – niezagospodarowany, poza
   kontrolą (np. wakacyjny) – sprzyja przestępczości.
                               27
   Kryminologia neoklasyczna
1.  Neoklasycyzm spowodował istotne zmiany w wymiarze
   sprawiedliwości USA:
a.  Po kilkunastu latach nieformalnego moratorium na
   wykonywanie kary śmierci powrócono doń w roku 1976.
b.  Sądy zaczęły orzekać dłuższe wyroki pozbawienia
   wolności, ograniczono możliwość warunkowego,
   przedterminowego zwolnienia. W rezultacie średnia
   długość pobytu skazanych w więzieniach wydłużyła się, a
   liczba więźniów – przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców
   znacząco wzrosła. Potrzebne były nowe więzienia.
c.  Choć neoklasycy pomstowali na koszty systemu
   „pozytywistycznego”, z ich inicjatywy te koszty wzrosły.
d.  Spadek przestępczości odnotowano dopiero w latach 90.,
   ale raczej wskutek zmian demograficznych i hossy gosp.
                             28
 I to by było dziś na tyle
Dziękuję za uwagę
               29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/21/2013
language:Polish
pages:29