Final result for the post of divisional officer(mechanical), divisional officer(statistics/mathematics), senior research officer(chemistry), senior research officer( Botany), senior research officer(Z

Document Sample
Final result for the post of divisional officer(mechanical), divisional officer(statistics/mathematics), senior research officer(chemistry), senior research officer( Botany), senior research officer(Z Powered By Docstoc
					                             6rtffi{P\EIC[-.I      r{f,f,Rr
                           <lRqfifr".t {f,stft q.f Tfr"H   qtr{er
                              iFts{fu{T{-{sfi
                               rsqrfrs. Elst-)q)c     I


                              (www.bpsc.gov.bd)

                                   ffi
'TFFF  q\ uo.oo :. (rrPffr*)/qo )s/v\                                   stfr.l a :s/oVqo)rr &e    t
R'q{a   "rfu  r{Tq"ll-q'K{ qt{<tR6TEc"t <q rtr<T6ttIrEBB6-{ 'fufu'Hlq ffi41s" (oetfr+rm),
          \s
     'frSr1-a1-qqfr-ff{" ("tftryr51a7a6s1, "frfrffiffiqft'ry;g" <{tB-{(ds(rrl$t-), tq{sc"lT{-r.),
     "frfr's{ ffiqfury6 " Eeq l"tlFrqe-1,          ffi->
                                ) e<r "frfri-< R irf qmqn"
                                             qrftfu 6lrffi;-              1,
     (to dq< tmisr   "tq) "Eqfi'rrfc'K q-{] Elft TC{r{T{         r
       s =t"r rtrffdrm{ qfr{ <REf[q.t <;r rtrr{"tt ?sBBtrt< "ft'fu1q;q qfufi{" (ootfrE'ffq),
      'rRr<.r
'ffifi1-q qfug" ("fR'{$liFr/rtFts), "frRrf, ffi qft4-s" TiIIT{(cqs rfl${-), &r< <-qlTn-q;, "frfr${
Rqttq6'UGR ("rnto&-t, !sEffi-5; q<q "frfri-<ffiqfr{K" q1ftfrq1(<;{IEtfi')-), {fr'4qcmV{As-
)tr (>q c1fu EE"T "tq) "fc? frc{IrR q.-{i frq ffio c<&c N-{{tft effim-{ <lRqtcq-'t c-<-fift s( Tfr{T
+vn wt=.trE     fiffi a-s1 q6nq     1
)  I   '&B"r*nqfrtrf   (6r+lffi).                 8  r     'frfi{dffiqfimtrEBq("llFl'{&)
        (lq etfuEuqd "tq'ta                             Grqrq&) flq GtftdEry{   "rvr)a


        1g&t oooo){ = o) E6t       I                   f,<&'3 oooo)U  € oooo)9 -  oQ  \[{  I
\r     "EBfimqffi("rR-fi{rrt/'tfu). cr '@fu6qffi{ltfu(Eql'ffi)
        (rq ctfi-{EEET  "tq'ta
                                            (){GtfuEuse"tq)s

        r+nOff1ser(<*R      t                       rrRaffilw+(<rfr     t
e  I'frfrr{ffiqfrqr{'          T{ffids{qt{H.
        te-{ T{ts{) (lq G{fu EEET'r0a

      1K&8 oooo)o g oooort\= o{ $-{           |


                                                   (Mt>))>/rw
                                                    (nt:wft1r;'    /


                                                 ,fftFf fiTg-r (rw-Tn\rlT)

f<s-g'f;
  r fifri-< fr#q erTIE?, <|RE[m-f {f,otft Tf Tfrfi qGRIE{, rffi r ffiF sfr"k;K sr{q-q]tcD e$f6:ls
                                                  q-41
>
   Elmq{L<t{ T-fl{]@      rI r "tRrrq-o, tBFF- !o <liqfcn tq-solft+{ofr"rqqF{E{, Erst                 rrr r osk{rf{{rqtn-Gr-{ q$.tsctr{ (cmKvl+v<tnrn-< qnr q<ttB-{ q-{]), <t\skq{ q-<-€tfts{Tfr"r{ {B{f{s,
    ElTt  I

s  1ffiE:66q1qrs{,a+.lsqtr{ (qtr<:rrqlarffiqqrq<'tGrq-ql), <l\Etcq'tq-<-rtftT{Tfrl{qB<lEs, trffi                  t
c. r q-+c(rqt't+fs91, qfrq-rcntq-dslftT{Tfrfiqtr<tE{, Elst tEir,                ffiErfl
                                       ffiqfq{?nfi-r 'rfr-sts
   er$IrK <rq{  qq("K qql q{rslq s-{r qrqt t
s I frE qq-ry-q e{ <t&{E 4.f6bl (frw qqcr {rq1q'6r{ rTqr w{ttG-{ wlr), <l"sffi q-{oft $d Tfr"l{
   qF{rq-{, rt$t    I

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:2/20/2013
language:Latin
pages:1
Description: Final result for the post of divisional officer(mechanical), divisional officer(statistics/mathematics), senior research officer(chemistry), senior research officer( Botany), senior research officer