Accounting Dictionary - DOC - DOC

Document Sample
Accounting Dictionary - DOC - DOC Powered By Docstoc
					                     ACCOUNTING DICTIONARYAccounting equation: Temel muhasebe denklemi
Accounting estimates: Muhasebe tahminleri
Accounting methods: Muhasebe metodları
Accounting policies: Muhasebe politikaları
Accounting: Muhasebe
Accounts payable turnover: Borç devir hızı
Accounts payable: Borçlar
Accounts receivable turnover: Alacak devir hızı
Accounts receivable: Ticari alacaklar
Accrual basis of accounting: Tahakkuk usulu muhasebe
Accrued expense: Gider tahakkukları
Accrued income: Gelir tahaukkukları
Accumulated depreciation: Birikmiş amortisman
Acquisition: Alım, Elde etme
Additional paid-in capital: Hisse senedi ihraç primi
Adjusting entry: Düzeltme kaydı
Administrative expenses: İdari Giderler
Advances from customers: Müşteri avansları
Affiliate: İştirakler
Aging of accounts receivables: Alacakların yaşlandırılması
Aging schedule of accounts receivable: Yaşlandırılmış
alacaklar çizelgesi
Allowance for decline in value of inventory: Stok değer
düşüklüğü karşılığı
Allowance for excess cost of marketable securities over market
value: Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
Amortization: İtfa
Analytical analysis: Analitik inceleme
Articles of Association: Anasözleşme
Asset backed securities: Varlığa dayalı menkul kıymetler
Assets: Varlıklar, aktifler
At a premium: Yüksek fiyatla
Authorized capital: Kayıtlı sermaye
Authorized stock: Sermaye tavanı
Average number of days inventory on hand: Stokta kalma süresi
Average unit cost: Ortalama birim maliyet
Balance (of an account): Bakiye
Balance sheet: Bilanço
Bank reconciliation: Banka mutabakatı
Bank transfer: Banka havalesi
Be affiliated with/to: (Kurum vs.ye) bağlı olmak
Bearer bond: Hamiline tahvil
Bearer’s stock: Hamiline yazılı hisse senedi
Bid bond: Geçici Teminat
Bond discount: Tahvil ihraç iskontosu
Bond premium: Tahvil ihraç primi
Bond: Tahvil
Bonded warehouse: Gümrük antreposu
Bonds: Tahviller
Break-even point: Başa baş noktası
Budget: Bütçe
Callable bond: İhbarlı tahvil
Capital lease: Finansal kiralama
Capital Market Board: Sermaye Piyasası Kurulu
Capital structure ratios: Sermaye yapısı oranları
Capital: Sermaye
Capitilization: Aktifleştirme
Cash and cash equivalent: Nakit ve nakte eşdeğer varlıklar
(Hazır değerler)
Cash basis of accounting: Nakit usulü muhasebe
Cash collections or receipts: Tahsilat
Cash disbursements: Nakit ödemeleri
Cash discount: Nakit iskontosu
Cash flow from operations to current liabilities ratio:
İşletme faaliyetlerinden nakit akışının kısa vadeli borçlara
oranı
Cash flow from operations to total liabilities: İşletme
faaliyetlerinden nakit akışının toplam borçlara oranı
Cash flow statement: Nakit akış tablosu
Cash in-flows: Nakit girişleri
Cash out-flows: Nakit çıkışları
Cash payments: Nakit ödemeler
Central Bank: Merkez Bankası
Check clearing: Çek takas işlemi
Clearing house: Takas odası
Closing entry: Kapanış kaydı
Code of Obligation: Borçlar Kanunu
Collection of accounts receivable: Alacak tahsilatlar
Collections: Tahsilatlar
Commercial Code: Ticaret Kanunu
Common stock: Adi hisse senedi
Compliance: Uygunluk,uyumluluk
Conservatism: Tutuculuk
Consignment: Konsinye
Consistency: Tutarlılık
Consolidated financial statements: Konsolide mali tablolar
Consumer loan: Tüketici kredisi
Contingent liabilities: Şarta bağlı yükümlülükler
Contra Expense Account: Kontra gider hesabı
Contra Revenue Account: Kontra gelir hesabı
Contributed capital: Ödenmiş sermaye
Convertible bond: Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil
Cooperative: Kooperatif
Corporate income tax: Kurumlar vergisi
Corporation: Anonim şirket
Cost : Maliyet
Cost of goods available for sale: Satışa hazır mallar maliyeti
Cost of goods purchased: Satın alınan malın maliyeti
Cost of goods sold: Satılan malın maliyeti
Council of bank audit and regulation: Bankacılık düzenleme ve
denetleme kurulu
Credit entry: Alacak kaydı
Credit terms: Satış koşulları
Creditor: Borç veren
Current assets: Cari aktifler, dönen varlıklar
Current liabilities: Kısa vadeli borçlar (yabancı kaynaklar)
Current portion of long-term debt: Uzun vadeli kredilerin
anapara taksit ve faizleri
Current ratio: Cari oran
Current value accounting: Cari maliyet muhasebesi
Cut off date: Hesap kesim tarihi
Debit entry: Borç kaydı
Debt investments: Tahvil vb. Yatırımlar
Debt ratios: Borç oranları
Declining balance depreciation: Azalan bakiyelerle amortisman
Deferred revenue: Ertelenen gelir
Deferred taxation: Ertelenmiş vergi
Depletion: Tükenme
Depreciation : Amortisman
Depreciation expense: Amortisman gideri
Derivative instruments: Türev araçları
Discount on bonds: İskontolu tahvil
Discount on notes payable: Borç senetleri reeskontu
Disposal: Elden çıkarma
Dividend payout ratio: Karpayı ödeme oranı
Dividend share: İntifa senedi
Dividend: Kar payı (temettü)
Drawing cash: Para çekme
Earnings per share: Hisse başına kazanç
Effective interest: Piyasa faiz oranı
Entity concept: İşletmenin kişiliği kavramı
Equity investments: Sermaye yatırımları
Equity measures: Özsermaye ölçütleri
Equity method: Özkaynaklar yöntemi
Ethics: Ahlak
Expense: Gider
Expenses: Giderler
Extraordinary gains and losses: Olağanüstü kar ve zarar
Face value: Yazılı değer
Financial leverage: Finansal kaldıraç
Financial reporting: Finansal raporlama
Financial statements: Finansal tablolar
Financing activities: Finansman faaliyetleri
First in first out: İlk giren ilk çıkar
Fixed assets: Sabit aktif
Fob destination: Fob varış yeri
Fob shipping point: Fob çıkış yeri
Foreign currency transaction: Yabancı para birimine dayalı
işlemler
Foreign currency translation: Yabancı para birimiyle ifade
edilmiş olan finansal tabloların raporlama para birimine
çevrilmesi
Foreign exchange gain or loss: Kur farkı kazancı veya zararı
Foreign financed: Dış kredili
Forfeiture: Teminat vs. nin yanması
Forward contract: İleride teslim şartlı sözleşme
Freight: Kargo
Fundamental errors: Temel hatalar
Futures: Vadeli alım satım işlemleri
Gain or loss on monetary items: Satınalma gücü kazanç veya
kaybı
Gain or loss on sale of assets: Maddi duran varlık satış karı
veya zararı
General journal: Yevmiye Defteri
General ledger: Büyük defter (Defter-i Kebir)
General partner: Komadite ortak
General partnership: Kollektif şirket
General price level adjusted accounting: Genel fiyat düzeyi
muhasebesi
Going concern: İşletmenin sürekliliği prensibi
Goods on consignment: Konsinye mallar
Goodwill: Şerefiye
Government bonds: Devlet tahvilleri
Gross margin method: Brüt kar yöntemi
Gross profit percentage: Brüt kar yüzdesi
Gross profit: Brüt kar
Hedging: Finansal koruma
Home currency: Ana şirketin para birimi
Horizontal analysis: Yatay analiz
Immediate incorporation: Ani kuruluş
In market: İç pazar
Income statement: Gelir tablosu
Income tax: Gelir vergisi
Incur liability: Borç yükümlülüğüne girmek
Independent accountant and Financial Advisor: Serbest
muhasebeci mali müşavir
Independent Accountant: Serbest muhasebeci
Independent audit: Bağımsız denetim
Initial public offering: Halka açılma
In-kind capital: Ayni sermaye
Intangible assets: Maddi olmayan duran varlıklar
Inventory turnover: Stok devir hızı
Investee: Yatırım yapılan şirket
Investing activities: Yatırım faaliyetleri
Investment funds: Yatırım fonları
Investment participations: Yatırım ortaklıkları
Invoice: Fatura
Issued capital: İhraç edilmiş hisse senetlerinden oluşan
sermaye
Journal: Yevmiye
Last in first out: Son giren ilk çıkar
Leasehold: Uzun süreli kiralanan varlıklar
Ledger: Muavin defter
Legal entities tax rolls: Tüzel kişi vergi kayıtları
Legal reserves: Yasal yedekler
Legislation: Mevzuat
Legitimate: Meşru
Length of the operating cycle: Faaliyet çevrimi süresi
Liabilities: Borçlar
Limited liability corporation: Limited şirket
Limited partner: Komanditer ortak
Limited partnership divided into shares: Sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirket
Limited partnership: Komandit şirket
Liquidity ratios: Likidite oranları
Liquidity: Nakte çevrilebilme, borç ödeyebilme yetisi
Long-term assets: Duran varlık
Long-term liabilities: Uzun vadeli yabancı kaynaklar
Loss from decline in value of inventory: Stok değer düşüklüğü
zararı
Lower of cost or market: Maliyet veya piyasa değerinden düşük
olanı
Market price: Piyasa fiyatı
Market ratios: Piyasa oranları
Market value: Piyasa değeri
Marketable debt securities: Pazarlanabilir tahvil
Marketable equity securities: Pazarlanabilir hisse senedi
Marketable securities: Pazarlanabilir hisse senedi ve tahvil
Material Recquisition Slip: Malzeme talep fişi
Maturity date: Vade sonu
Merchandise inventory: Mal stok
Monetary items: Parasal kalemler
Mortgage: İpotekli borçlar
Multiple-step income statement: Kademeli gelir tablosu
Mutual funds: Yatırım fonları
Natural resources: Özel tükenmeye tabi varlıklar
Negative cash flow: Nakit çıkışı
Net income: Net kar
Net loss: Net zarar
Net purchases: Net alışlar
Net sales: Net satışlar
Nominal value: Yazılı değer
Non-cash expenses: Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler
Non-monetary items: Parasal olmayan kalemler
Notes payable: Borç senetleri
Notes receivable: Alacak senetleri
Number of times interest charges are covered: Faiz karşılama
sayısı
Objectivity: Tarafsızlık
Offsetting: Denkleştirme, mahsup
Operating activities: İşletme faaliyetleri
Operating expenses: Faaliyet giderleri
Operating income: Faaliyet karı
Options: Satın alma veya satma hakkı
Other expenses and losses: Diğer giderler ve zararlar
Other revenues and gains: Diğer gelirler ve karlar
Outstanding capital: Tedavüldeki hisse senetlerinden oluşan
sermaye
Overhead: Genel gider
Owner’s equity: Öz sermaye
Paid-in capital: Ödenmiş sermaye
Par value: Nominal değer
Par value: Yazılı değer
Parent company: Ana şirket
Participating share: Katılma intifa senedi
Payroll: Bordro
Performance Bond:Kat’i teminat
Periodic inventory system: Aralıkl (dönemsel) envanter sistemi
Periodicity: Dönemsellik
Perpetual inventory system: Sürekli envanter sistemi
Petty cash: Küçük kasa
Physical count: Fiziki sayım
Pledge: Rehin
Positive cash flow: Nakit girişi
Pre-emptive right: Rüçhan hakkı
Preferred stock: İmtiyazlı hisse senedi
Premium on bonds: Primli tahvil
Prepaid expense: Peşin ödenen gider
Prepaid expenses: Önceden ödenmiş giderler
Price earning ratio: Fiyat kazanç oranı
Price to book ratio: Fiyat defter değeri oranı
Proceeds: Hasılat
Profitability ratios: Karlılık oranları
Property plant and equipment: Maddi duran varlık
Proprietary rights: Mülkiyet hakları
Purchases discount: Alış iskontosu
Purchases returns and allowances: Alış iade ve indirimleri
Purchases: Alışlar
Quick ratio or acid test: Asit test
Ratio analysis: Oran analizi
Receivable turnover: Alacaklar devir hızı
Reconciliation: Denkleştirmek, Hesap tutturmak
Registered capital: Esas sermaye
Relevance: Uyumluluk
Reporting currency: Raporlama para birimi
Repurchase agreements: Repo
Retail method: Perakende satış yönetemi
Retained earnings: Dağıtılmamış karlar,yedekler
Return-on-assets: Varlık getirisi
Return-on-equity: Özsermaye getirisi
Revaluation fund: Maddi duran varlık yeniden değerleme artış
fonu
Revaluation: Yeniden değerleme
Revenue: Gelir
Revenues: Gelirler
Reverse repurchase agreements: Ters repo
Sales discounts: Satış iskontoları
Sales returns and allowances: Satış iade ve indirimleri
Sales slip: Satış fişi
Sales: Satışlar
Selling expenses: Satış giderleri
Serial bond: Taksitler halinde itfa edilebilen tahvil
Severance pay: Kıdem tazminatı
Short-term investments: Menkul kıymetler
Single-step income statement: Tek kademeli gelir tablosu
Social security premiums: Sosyal sigorta primleri
Solvency: Kurumun uzun dönem hayatta kalma yetisi
Specific identification: Kayıtlı maliyet
Stamp duty: Damga vergisi
Stated interest: Kupon faiz oranı
Statement of changes in shareholder’s equity: Özkaynaklar
değişim tablosu
Statement of cost of goods sold: Satışların maliyeti tablosu
Statement of profit appropriation: Kar dağıtım tablosu
Stockholders or shareholders or owner’s equity: Özsermaye
Stocks: Hisse senetleri
Straight-line depreciation: Normal, doğrusal amortisman
Strong currency: Güçlü para birimi
Subsidiary: Bağlı ortak, yavru şirket
Substance over form: Özgün önceliği
Sworn financial advisor: Yeminli mali müşavir
Tangible assets: Maddi duran varlıklar
To deplete: Tüketmek
To draw up a cheque: Cheque tanzim etmek
To relieve from an obligation: Yükümlülükten kurtulmak
To secure a tender: İhaleyi almak,garantilemek
Trade discount: Satış iskontosu
Treasury bills: Hazine bonosu
Trial balance: Mizan
Turkish Accounting and Auditing Standards Board: Türkiye
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
Turkish Accounting Standards: Türkiye Muhasebe Standartları
Turkish Code of Obligations: Borçlar Kanunu
Turkish Commercial Code: Türk Ticaret Kanunu
Unemployment premium: İşsizlik sigortası primi
Uniform Chart of Accounts: Tek Düzen Hesap Planı
Unrealized loss or gain: Gerçekleşmemiş zarar veya kar
Value added tax (VAT): Katma Değer Vergisi
VAT carried forward: Devreden KDV
VAT deductible: İndirilecek KDV
Verifiability: Doğrulanabilirlik
Vertical analysis: Dikey analiz
Weak currency: Zayıf para birimi
Weighted average: Ağırlıklı ortalama
Working capital to assets: Çalışma sermayesi toplam varlık
oranı
Working capital turnover: Çalışma Sermayesi Devir Hızı
Working capital: İşletme sermayesi, Döner sermaye
Zero-coupon bonds: Kuponsuz tahviller

				
DOCUMENT INFO
Description: This is an example of accounting dictionary. This document is useful for studying accounting.