Wat is The Secret of Happiness by theolduni

VIEWS: 27 PAGES: 3

									SPIRITUALITEIT                                                             SPIRITUALITEIT
   Intensive met Eckhart Tolle

Wat is The Secret of Happiness?                                             Auteur: Frans Vermeulen                        Of The Secret of Happiness vorig jaar werd onthuld door Eckhart Tolle (59) in Amsterdam?

                        Dat mochten de deelnemers aan de intensive Know That I Am wel verwachten. Het stond

                        immers prominent op hun toegangskaart. Maar kan zo’n aankondiging niet anders dan

                        leiden tot een teleurstelling? Temeer omdat Tolle bij opkomst het thema van de avond was

                        vergeten. Maar in plaats van ergernis, klonk er gelach in de Forumzaal van de RAI. De toon

                        was gezet, want Hier en Nu maakt zoiets niets uit.

     Frontier 14.1  januari | februari 008                                   januari | februari 008   14.1 Frontier      
SPIRITUALITEIT                                                                                                                                                SPIRITUALITEIT
B
     ij gebrek aan een beter woord, wordt   Woorden zijn slechts wijzers. De woorden      gebeurt. Dat zijn de gedachten die met tijd te        tevredenheid. Het er-mist-iets-in-mijn-le-     zei niet voor niets na haar oscar (voor beste   in dat grotere huis, met die nieuwe partner
     de avond een intensive genoemd.      zijn namelijk niet zó opwindend. Wil je dat     maken hebben, met het verleden en heden.           ven ontsteekt het denken als een bougie een    vrouwelijk hoofdrol, Virginia Woolf in The    of de volgende carrièremove. De Boeddha
     Maar wat is er intensief aan zitten en  deze intensive werkt, merk dan de stilte op,    Door die denkpatronen raak je verdwaald            motor. ‘Maar ook een houding van: Ik heb      Hours, 2003): “En nog steeds heb ik geen le-   had toentertijd al door, dat lijden een creatie
luisteren, aldus Tolle, veelvuldig de meester   tussen en onder de woorden.’            in een interne dialoog, de commentaarstem           verlichting nodig, omdat je al gezien hebt     ven”. Zaak is daarom voorbij deze menselijke   van de mens zelf is. Daarom kun je gerust
van het Hier en Nu genoemd. Dus als het      ‘Ook als ik zeg: merk de stilte op. Kijk wat    over wat er vanavond gebeurt, het eten of           dat al het andere niet werkt, is fnuikend’,    conditionering te geraken; aangeleerd ge-     zeggen dat de menselijke geest gek is. Knet-
niet op fysiek, emotioneel of mentaal vlak     er dan van binnen gebeurt. Je aandacht ver-     een probleem van morgen.’                   houdt Tolle de zaal een spiegel voor.       drag dat er bij ieder van ons in de Westerse   tergek.’ Want wie streeft nu naar lijden?
intensief is, wat is er dan intensief aan deze   plaatst zich naar niets, niet iets. Als je stilte  Al het denken, en dat is genoegzaam bekend          ‘Maar je kunt die (illusoire) onrust niet vul-   maatschappij met de - al dan niet gouden -    Het goede nieuws is dat dat inzicht bevrij-
bijeenkomst? Een mogelijk tweede domper      waarneemt, word je stil van binnen. Dan       uit de boeken van Tolle, is geconditioneerd          len noch wegnemen. Het ego is daarom ge-      paplepel wordt ingegoten. Anders werkt Het    dend werkt, dus dat stress een mentale ziek-
voor de massaal toegestroomde belangstel-     wordt de geest ook stil. Denken kan stilte     in het verleden, in taal, in cultuur, in opvoe-        stresst, want het wil naar het volgende mo-    Leven niet.’                   te is. ‘Als je dat kan zien, als je dat weet, dan
lenden dient zich aan. Tolle: ‘Als jullie van-   niet opmerken. Denken is geluid ook al zijn     ding, scholing enzovoort. ‘Al het denken gaat         ment. Stress is synoniem voor waanzin, kijk    Ook spirituele mensen worstelen als ze      weet je ook dat er iets is dat geen onderdeel
avond fysiek, emotioneel of mentaal een      het mentale constructies. Voor de denkende     over de inhoud. “Mijn leven” bestaat slechts         maar naar de geschiedenis. Het stemmetje      denken dat hun bevrijding in de vorm van     uitmaakt van het denken. Hoe je eruit stapt,
stimulans verwachten, dan moet ik jullie te-    geest, die gelijk is aan vorm, heeft stilte geen  uit gedachtevormen in mijn hoofd. Maar            in je hoofd, het ego, de stress moet naar het   verlichting in de toekomst ligt. Het volgende   uit deze disfunctionele geschiedenis? Door
leurstellen. Ik kom vanavond niets brengen.    betekenis. Denkend zit je gevangen in de      bèn je ooit in het verleden geweest? Neen.          volgende moment. Het is de mentale pro-      moment is dan het opstapje om iets te wor-    het te zien in je eigen leven, en níét te den-
Ik voeg niets toe aan de geest.’          inhoud, ben je op zoek naar Het Geluk in      Zijn houdt in: Nu. Toch lijken maar weinig          jectie naar daar van hier. Mensen hebben      den, namelijk verlicht. Dan blijf je een zoeker  ken dat je een ander probleem hebt, zoals ik
                          je leven.’                     mensen dat te weten. Ze doen net alsof er           dat nauwelijks in de gaten, ze dénken dat ze    zegt Tolle keihard. Maar het ego is gelukkig,   ben gek. Het is een beweging ín jou, en als je
Ingedeukte kroket                 De gouden tip van Tolle voor deze avond,      iets belangrijkers is dan het Nu, namelijk de         het stemmetje zijn.                is vervuld want het houdt van tijd. Het ego    het herkent ben je niet compleet gek. Echte
Maar dat maakt niets uit. De zaal hangt in-                                                                                                                gekte herkent gekte niet.’
middels aan de lippen van de man die exact
dezelfde kleding draagt als tijdens een Find-                                                                                                               Nu opent deur van gevangenis
horn retraite in Schotland (voorjaar 2004).                                                                                                                Die geest die constant in beweging is, die
Tolle’s à charismatische verschijning - beetje                                                                                                              stem die constant ik en mijn zegt, die stem
gebogen houding met afhangende schou-                                                                                                                   veronderstelt van alles. Daaruit vloeien lij-
ders - ontlokte schrijver Kuun ooit de verge-                                                                                                               den en frustratie onvermijdelijk voort. Dat


                                                                                              ‘Zoeken naar verlichting
lijking met een ingedeukte kroket. Tolle zou                                                                                                               wat het stemmetje produceert is nooit hele-
denk ik hartelijk kunnen lachen om deze be-                                                                                                                maal waar, het is een manier van kijken die
schrijving die in de vorm blijft steken. Daar                                                                                                               nooit stopt en waarmee je je identificeert. En


                                                                                                 blijf je een zoeker’
gáát het namelijk niet om, vorm. Vorm is                                                                                                                 alles wat daaruit voortvloeit, behalve Happi-
van de geest.                                                                                                                               ness. Geluk ligt namelijk achter de deur van
Tolle schiet ook deze avond op ingetogen                                                                                                                 het Hier en Nu, die wegvoert uit de gecondi-
en geduldige wijze keer op keer voorbij de                                                                                                                tioneerde staat.
vorm, die onlosmakelijk verbonden is met                                                                                                                 De meesten raken slechts het oppervlak van
het denken. ‘We willen toegang krijgen tot                                                                                                                het Hier en Nu, en dan lijkt het misschien
bewustzijn, en dat kan niet via het denken.                                                                                                                niet zo geweldig. De geest zegt: saai. Wat is
Het denken is wel nodig om ergens te komen                                                                                                                er zo geweldig aan? Daarmee maak je het
                                                                           Eckhart Tolle
- bewust zijn, proef de nuance! - maar het                                                                                                                Hier en Nu tot een blokkade. Het ego heeft
is niet de hoofdzaak. Woorden zijn slechts                                                                                                                de gewoonte het Hier en Nu te ontkennen.
richtingaanwijzers. Richtingaanwijzers naar                                                                                                                Maar heb je dat door, dan kies je voor het
een dimensie die al in ieder mens aanwezig                                                                                                                verwelkomen van dit moment en kijk je wat
is, maar meestal over het hoofd wordt ge-                                                                                                                 er dan gebeurt. Dan heb je de het-is-zoals-
zien. Ondanks dat is de neiging van mensen     en op elk ander moment, is evenveel aan-      toekomst. Maar ook die bestaat niet. Tomor-          Hobbit vs Nicole Kidman              zegt: geef mij de tijd om mezelf te vinden.    het-is van het leven te pakken. Tolle noemt
zó gefascineerd te zijn door de inhoud van     dacht te besteden aan de woorden als aan      row free beer never comes.’                  The Secret of Happiness is eerder binnen      Het valt misschien niet altijd mee om in het   dat isness.
het leven, dat het wel op hypnose lijkt. Bijna   de stilte. Pas dan ontstaat er een dieper in-    Voor mij schuiven op dat moment twee jon-           handbereik van de dwaas, of de hobbit uit     Hier en Nu te zijn vanwege de situatie of de-   Zittend in de zaal betekent dat: luisteren
iedereen is gebiologeerd door de inhoud      zicht. ‘Als je merkt dat de geest iets over de   ge vrouwen onrustig op hun stoelen. ‘Ik kan          Lord of the Rings, dan de gewone mens. Net     genen die wij ontmoeten. Dat resulteert in    naar de woorden van Tolle. Dat is de vorm
van het leven: gebeurtenissen, zintuiglijke    stilte zegt, over iets dat hier niet is, neem het  nooit zo lang luisteren’, zegt de een tegen de        zoals een dier meer contact heeft met het le-   klagen en veroordelen. ‘Door te klagen in je   van het Nu. Dat is zoals het is. Dat is altijd
percepties, gedachten, emoties et cetera. Dat   dan weer terug. Dan raak je present en leef     ander. Tolle, die het gehoord lijkt te heb-          ven. Zij zijn slechts. De vraag die daardoor    hoofd wordt het Hier en Nu een vijand, een    met het Nu en geeft vrijheid van externe
alles bij elkaar noemen mensen: mijn leven.’    je totaal in dit moment. Want alleen als de     ben: ‘Alleen als je gaat denken: nog een uur         opkomt is: hoe bevrijd je jezelf? Tolle: ‘Het   obstakel. Je wilt dáár zijn. Reken maar dat je  condities, zeggen ook mensen die in een ge-
                          geest tot stilstand komt, ben je volledig in    met hem? Neen, dat is te veel, dan komt de          ego zoekt compleet-zijn, bevrediging in de     dat terug krijgt van het leven. Dat leven zit   vangenis opgesloten zitten. Daarmee begint
‘Het leven en ik. Ik heb een leven. Maar dat    het Hier en Nu.’                  toekomst. Begrijp me goed, het denken kan           toekomst, en komt daarbij vanuit ervarin-     je tegen, wordt vijandig. Begin daarom bij    een experiment met het leven zelf, met de
kan je ook verliezen.’                                         praktisch zijn, maar is verder een illusie.’         gen in het verleden. Een statement als “Ik     jezelf, word niet-reactief. Dan verspreidt de   vorm van het Nu. Waarin de vormen con-
                          Tomorrow free beer                 Het verleden, doceert Tolle voor de opper-          heb het gemaakt”, is daarom alleen genoeg     verandering zich langzaam, als een rimpel in   tinu in het Nu veranderen.
Op naar de volgende domper, of juist niet,     Gelukkig hoeft niemand vanavond te wan-       vlakkige luisteraar saai, is de optelsom van         als anderen dat ook vinden. Dat werkt mis-     het water.’                    Tolle stelt dat er een onderliggend ruimte is
als Tolle zegt: ‘De inhoud is (vanavond)      hopen, want bij ieder van ons komt deze       wat de geest heeft gecreëerd als ik, mijn en         schien een tijdje, maar dan moet je weer op    ‘Het adresseren en herkennen van dingen      van waaruit deze vormen komen. ‘Wíj zijn
onbelangrijk, inclusief de woorden die ik     dimensie al op, houdt Tolle ons voor. An-      mezelf. Gedachten als: Ik heb geen leven,           zoek naar het volgende, of dat nu een relatie,   die niet werken in je leven, is niet persoon-   die onderliggende vormloze dimensie, die
uitspreek. Woorden komen namelijk uit de      ders zouden wij hier sowieso niet zijn in dit    zijn onderdeel van non-stop gepraat in je           een baan of een woning is. Vandaar ook re-     lijk’, zegt Tolle. Dat moet al heel wat mensen  tijdloos is. Dat zul je gaan ervaren. Maar als
stilte. De eerste stap naar bewustzijn is dat   congrescentrum waar Krishnamurti (1895-       hoofd. Die persoon is de optelsom van het           clameteksten als: Live life to the fullest. Maar  opgelucht hebben. ‘Het zit hem namelijk in    je de vormen in het Nu ervaart als obstakels,
we merken: er zijn woorden en er is een on-    1986, spiritueel leraar uit India) in de jaren   verleden. Het gevoel van een zelf ontstaat uit        als je alles hebt wat je nodig hebt volgens de   de structuur van de geconditioneerde men-     dan zijn ze dat óók. De vorm wordt dan de
derliggende stilte. Als je hier alleen bent van-  80 ook al sprak. ‘Jullie diep gewortelde denk-   een persoonlijke geschiedenis die synoniem          publieke opinie om gelukkig te zijn, zul je    selijke geest. Ondanks de vorm. Dat bete-     blokkade en houdt de poort gesloten. Als je
wege de woorden, dan raak je gefrustreerd.     patronen hebben geen idee wat er vanavond      is voor een staat van tekort, ongemak en on-         merken dat dat niet vervult. Nicole Kidman     kent dat je uiteindelijk ongelukkig zult zijn   de vorm accepteert, de vorm die zó beper-

     Frontier 14.1  januari | februari 008                                                                                                                      januari | februari 008   14.1 Frontier      
SPIRITUALITEIT


kend lijkt, dan is dat de isness van het Nu.    Krisnamurti aan. ‘Weet je wat hij zei toen
En daarmee transcendeert (verheffen als in     hem werd gevraagd naar zijn geheim? “Het
alchemie: lood wordt goud) de wereld van      maakt me niet uit wat er gebeurt.” In mijn
vorm en verdwijnt het lijden.’           woorden is dat: ik ben de ruimte. Weerstand
Breng je innerlijk ja naar het Nu, ook al     sluit de deur; overgave en acceptatie openen
vechten de kinderen, sta je in een file, wordt   de deur.’
er geheid of is er oorlog. Zonder weerstand    Dan geeft hij een eenvoudige oefening. ‘Ga


                                                    ‘Echte gekte
gaat het dóór je, raakt het je niet. Met weer-   de komende dagen eens naar buiten en kijk
stand raakt het je vol, doordat je verdicht. ‘Er  om je heen. Kijk naar een boom. Kijk, zon-


                                                    herkent gekte
zijn geen irritante mensen, alleen mensen     der deze te benoemen. Jezus zei al “wordt als
die zich geconditioneerd gedragen en de ir-    een kind”, wat zoveel betekent als: definieer


                                                          niet’
ritatie in jou bovenop die het-is-zoals-het-is.  niet, oordeel niet, ga voorbij het denken.
Dan wordt het Nu simpel. Je innerlijke staat    En als je je aanwezigheid écht op de proef
wordt onafhankelijk als je de vorm van het     wilt stellen, zoek dan je familie op. Dat is
Nu accepteert. Die is dan geen beperking      de ultieme testcase. Want als je denkt dat
meer, maar een interne deur die openzwaait.    je verlicht bent, zei Ram Dass (76, spiritu-
Je merkt de vrede en het levendige gevoel.     eel leraar) eens, ga dan eens een week bij je
De vorm wordt een opening naar de vorm-      ouders logeren. Het is een test voor de mate
loze essentie die je bent. Jij wordt daarmee    van je Tegenwoordigheid. Want hoe meer
de ruimte’, zegt Tolle, ‘de diepte waarin alles  verleden je hebt met elkaar, des te bewuster
tijdloos plaatsvindt. Dát is jezelf vinden; Ik   moet je zijn anders herbeleef je dat verleden
Ben.’                       keer op keer.’

Etiketten beperken de ruimte            Fast forward
Daarmee steekt Tolle en passant degenen      Een andere oefening noemt hij een bezoek
met een traumatisch verleden een riem on-     aan een begraafplaats. ‘Daar kom ik graag
der het hart. ‘Het slechtste in je leven wordt   om te mediteren. Daar kun je je prima re-
dan het beste omdat het de deur wordt.       aliseren dat je niet lang op aarde bent. Ik
Gevangenschap, een handicap, het overlij-     kijk dan graag naar grafstenen met daarop
den van een dierbare of een faillissement,     de inscriptie geboortedatum-streepje-sterf-
het maakt niet uit. ‘De vormloze dimensie     datum. Focus voor een diepe meditatie eens
schijnt door alles heen. Door alle vormen en    op dat streepje, zijnde het leven.’ Het drukt
door jezelf. Dan herken je jezelf in alles, wat  Tolle in elk geval op de relativiteit van het
de ware betekenis van liefde is. De herken-    leven. Net zoals zijn voorbeeld van het ver-
ning van een-heid. Die dimensie is het Ware    sneld doorspoelen van films. ‘Ik zag eens een
geluk’, hoewel die beschrijving geeft Tolle    reclame op TV van een geboorte waarbij de
toe, ‘te oppervlakkig is. Maar we moesten     baby als een afgeschoten kanonskogel ter
jullie hier nu eenmaal krijgen.’          wereld kwam. In zijn vlucht werd het een
Het tweede deel van de avond is dan eigen-     peuter, adolescent, volwassene, bejaarde
lijk niet meer nodig. Net zoals de hele inten-   om ten slotte te landen in een graf. Het is de
sive niet nodig is. Tolle is de eerst om dat toe  bewustwording dat alles tijdelijk is, ook het
te geven. En woorden kunnen erg verwar-      leven. Pas dán ontstaat een diepe vrede.’
rend werken. Het zijn niet meer dan etiket-    Dat wat vergankelijkheid herkent is het
ten die in het beste geval als richtingwijzers   vormloze, het tijdloze. ‘Eerst is dat een ab-
dienen. Wij hoeven ons namelijk niet veel te    stract besef, daarna ga je het voelen. Vind de
herinneren na afloop, of het moet de vraag     dood, voordat de dood jou vindt. Vind het
zijn: Kan ik hier de ruimte voor zijn? ‘Je bent  vormloze, voordat de vorm oplost. Dan rea-
dat natuurlijk al’, zegt Tolle, ‘maar ook be-   liseer je je dat er niet zoiets is als de dood en
wust? Kan ik dit accepteren, deze staat van    daarmee houdt de vorm op te bestaan.’
zijn, Nu?’
De realisatie van het loslaten van de ver-     Tolle stuurt de zaal uiteindelijk naar huis
borgen aannames en voorwaarden, dat de       met een laatste oefening: Als er iets gebeurt,   Publicaties van Eckhart Tolle:
vorm die het Nu aanneemt aangenaam zou       accepteer het en wees er de ruimte voor. Laat    - De kracht van het nu, Gids voor spirituele verlichting,
moeten zijn, is een belangrijke in de visie    het denken secundair zijn, en niet je leven      ISBN 9789020282306
zoals Tolle die verwoordt. Daarmee gaan wij    leiden. Vervang het door bewustzijn. Niet      - De stilte spreekt, ISBN 9789020283198
voorbij de omstandigheden, we accepteren      door op wilskracht niet te denken, maar       - Een nieuwe aarde, dé uitdaging van deze tijd,
ze zoals ze zijn. Wij groeien zodoende bo-     door te denken: kan ik hier de ruimte voor      ISBN 9789020284065
ven de situatie uit en worden vrij. Tolle haalt  zijn?                    �    - Eckhart Tolle’s Findhorn retraite, ISBN 9789020284768

     Frontier 14.1  januari | februari 008

								
To top