Docstoc

Moderno_valodu_un_biznesa_studijas_Francu_valodas_modulis

Document Sample
Moderno_valodu_un_biznesa_studijas_Francu_valodas_modulis Powered By Docstoc
					                               MVBS studiju plāns, franču valodas modulis

      Moderno valodu un biznesa studiju BSP studiju plāns, pilna laika studijas
                      (PLK)

                      Franču valodas modulis

Kursa                      1. gads     2. gads     3. gads     4. gads
kods     Kursa nosaukums          1.s. 2.s.   3.s.  4.s.   5.s.  6.s.   7.s.  8.s.
                     I. Obligātā daĜa (A daĜa)
Universitātes pamatstudiju modulis (10
KP)
Filz1024   Filozofijas pamati          4
JurZ1118   Ievads tiesību zinātnē                 4
       Latviešu zinātnes valoda un
Valo1568   terminoloăijas pamati                                 2
Nozares pamatstudiju kursi (82 KP)
Valo1506   Biznesa angĜu valoda         4
       Lietišėās komunikācijas tekstu
Valo1828   analīze                   4
Valo1516   Finanšu angĜu valoda                      4
Valo1512   Juridiskā angĜu valoda                            4
       AngĜu valodas komunikatīvā
Valo1510   gramatika I              2
       AngĜu valodas komunikatīvā
Valo1511   gramatika II                 2
       AngĜu rakstu valoda
Valo1589   akadēmiskām studijām             2
       Ievads valodniecībā ar
Valo2418   specializāciju anglistikā          4
       AngĜu valoda akadēmiskajām
       studijām un starpdisciplīnu
Valo1505   pētījumiem              2
Valo1514   Ievads biznesa diskursā                2
Valo1430   Tulkošanas pamati                               2
       Semināri ekonomisko un
Valo3281   juridisko tekstu tulkošanā                              4
Antr2005   Ekonomikas antropoloăija                        4
Ekon1059   Mikroekonomika            4
Ekon1115   Makroekonomika                4
VadZ1013   Vadības teorija                        4
Ekon2555   Grāmatvedības teorija                     4
VadZ3079   Tirgvedība                               4
       Starptautiskās ekonomiskās
Ekon2151   attiecības                                  4
       UzĦēmējdarbība Eiropas
VadZ3099   Savienībā                                       2
Valo2180   Semestra darbs I                            2
Valo3015   Semestra darbs II                               2
Valo3107   Semestra darbs III                                  2
Valo4175   Bakalaura darbs                                        10
                 II. Ierobežotās izvēles daĜa (B daĜa)
Obligātie B daĜas franču moduĜa kursi
(24 KP)
       Kontrastīvās studijas I: franču
       (2. svešvaloda no iesācēju
Valo1405   līmeĦa)                4


                                                    1
                                MVBS studiju plāns, franču valodas modulis

Kursa                        1. gads   2. gads      3. gads      4. gads
kods    Kursa nosaukums            1.s.  2.s. 3.s.  4.s.    5.s.  6.s.    7.s.  8.s.
      Kontrastīvās studijas II: franču
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo1402  līmeĦa)                     4
      Kontrastīvās studijas III: franču
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo2287  līmeĦa)                          4
      Kontrastīvās studijas IV: franču
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo2288  līmeĦa)                              4
      Franču valodas gramatika
Valo2423  kontekstā                                 2
      Lietišėā franču valoda (2.
Valo2425  svešval.)                                      4
      Franču valoda mūsdienu
Valo2555  diskursā                                                2
3. svešvaloda (obligātie 12 KP)
      Kontrastīvās studijas I: vācu (2.           4
Valo1408  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas I: spāĦu
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo2282  līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas I: itāĜu (2.
Valo1393  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas I: zviedru
      (2. svešvaloda, no iesācēju
Valo1427  līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas II: vācu (2.               4
Valo1409  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas II: spāĦu
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo2284  līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas II: itāĜu (2.
Valo1394  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas II: zviedru
      (2. svešvaloda, no iesācēju
Valo1428  līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas III: vācu (2.                  4
Valo2999  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas III: spāĦu
      (2. svešvaloda no iesācēju
Valo2285  līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas III: itāĜu (2.
Valo2279  svešvaloda no iesācēju līmeĦa)
      Kontrastīvās studijas III: zviedru
      (2. svešvaloda, no iesācēju
Valo2310  līmeĦa)
      B daĜas izvēles kursi - Valodu, kultūras un biznesa studiju kursi (30 KP)
SDSK3010  Lielbritānijas kultūras studijas       4
SDSK3009  ASV kultūras studijas
SDSK1006  Kanādas kultūras studijas
Valo1520  Starpkultūru komunikācija                       4
Ekon2368  Finanšu teorija
      Forma, nozīme un funkcija                           2*
Valo1515  mūsdienu angĜu valodā
      Satura un valodas integrētā
Valo1507  apguve biznesa studijās

                                                      2
                              MVBS studiju plāns, franču valodas modulis

Kursa                     1. gads     2. gads     3. gads     4. gads
kods    Kursa nosaukums          1.s.  2.s.   3.s.  4.s.   5.s.  6.s.   7.s.  8.s.
Valo1577  Lietišėo prezentāciju pamati            2
SDSK4005  Vadības psiholoăija
Filz1688  Ētikas pamati biznesā
VadZ3017  Personālvadība                                        4
      UzĦēmuma stratēăijas un
VadZ2013  politikas vadīšana
Antr1008  Attīstības antropoloăija
Valo1856  Lietišėās vācu valodas aspekti
Valo2431  Lietišėā spāĦu valoda I
un
Valo2432  Lietišėā spāĦu valoda II
      Globalizācijas un integrācijas                      2*
      procesi starptautiskajā
Ekon3134  ekonomikā I
      AngĜu valodas leksikoloăija un                           4
Valo3169  stilistika
      Globalizācijas un integrācijas
      procesi starptautiskajā
Ekon3135  ekonomikā II
VadZ3044  Starpkultūru biznesa attiecības                               2
      SpāĦu valoda mūsdienu
Valo2440  diskursā
Valo3388  Vācu valoda mūsdienu diskursā
VadZ3119  Starptautiskā vadība                                4
      SpāĦu valodas gramatika                               2
Valo2465  kontekstā
      Vācu valodas gramatika
Valo3389  kontekstā
VadZ2551  Projektu vadība

      Kopā A daĜā             16   16     6   12   10    12    10    10
      Kopā B daĜā             4    4    14    8   10     8    10    8
      Brīvās izvēles daĜa (C daĜa)                                   2
      Kopā programmā (160 KP)       20   20    20   20   20    20    20    20


    * 3. gada 6. semestrī paredzētos divus B daĜas 2 KP kursus (atzīmēti ar zvaigznīti)
    iespējams aizstāt ar Kontrastīvās studijas IV: … (2. svešvaloda, no iesācēju līmeĦa)
    izvēlētās 3. svešvalodas kursu 4 KP apjomā.

    Iespējamas arī citas programmas B daĜas izvēles kursu - Valodu, kultūras un biznesa
    studiju kursi kombinācijas nekā piedāvātās ar noteikumu, ka studenta individuālais
    studiju plāns tiek saskaĦots ar programmas administrāciju un tās nepārsniedz noteiktos
    30 KP.
                                                    3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:2/18/2013
language:Unknown
pages:3