APOVIT C-vitamin ekstra stærk_ brusetabletter 1000 mg by leader6

VIEWS: 2 PAGES: 4

									                                           10. september 2009                      PRODUKTRESUMÉ

                          for

               APOVIT C-vitamin ekstra stærk, brusetabletter


0.    D.SP.NR.
     -

1.    LÆGEMIDLETS NAVN
     APOVIT C-vitamin ekstra stærk

2.    KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
     1 brusetablet indeholder:
     Ascorbinsyre 1000 mg.

     Indeholder aspartam (2,5 mg) og natrium (ca. 4,8 mmol).

     Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.    LÆGEMIDDELFORM
     Brusetabletter.

     Udseende: Rund, hvid til svagt gullig, flad brusetablet med skråkant.


4.    KLINISKE OPLYSNINGER

4.1    Terapeutiske indikationer
     Forebyggelse og behandling af C-vitaminmangel.

4.2    Dosering og indgivelsesmåde
     Voksne: 1 brusetablet dagligt. Inden indtagelse opløses tabletten i et glas vand.

     Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det oplyst, at APOVIT
     C-vitamin ekstra stærk ikke bør anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

4.3    Kontraindikationer
     Overfølsomhed for de aktive stoffer eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.
4430f162-7696-4cda-85d9-92e78242aecf.doc                             Side 1 af 3
4.4    Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
     C-vitamin øger jernoptagelsen og tilskud bør derfor ikke anvendes af personer med
     jernophobningssygdomme. Bør ikke anvendes af personer med tendens til nyresten, med
     nedsat nyrefunktion eller med glucose 6-phosphat dehydrogenasemangel.

     Indeholder aspartam, der er fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med
     fenylketonuri (PKU, føllings sygdom).

     Indeholder ca. 4,8 mmol matrium pr. dosis. Hvis patienten er på saltfattig diæt skal der tages
     hensyn hertil.

4.5    Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
     Ascorbinsyre forsinker den oxidative nedbrydning af dobutamin og kan forstærke
     dobutamins effekt. Monitorering af dobutamins effekt kan være nødvendig.

     Høje doser ascorbinsyre (1000 mg) kan nedsætte Cmax og AUC af en enkelt dosis indinavir
     med 15-20 %. Den orale clearance af indinavir er uændret. Mekanismen ukendt.

     Ved samtidig indtagelse af deferoxamin (jernbindende middel) forøges effekten af dette.
     Dette kan medføre kardiale behandlingskomplikationer, hvorfor ascorbinsyreindtagelse bør
     undgås de første 2 uger af deferoxaminbehandling.
     Ligeledes bør der udvises forsigtighed ved samtidig indgivelse af deferipron og C-vitamin.

     Større doser C-vitamin kan påvirke styringen af en antikoagulationsbehandling.

     Effekten af samtidig indtagelse af andre lægemidler inklusive naturlægemidler eller føde er
     ikke undersøgt.

4.6    Graviditet og amning
     Graviditet
     APOVIT C-vitamin ekstra stærk kan anvendes til gravide, se pkt. 4.9.

     Amning
     APOVIT C-vitamin ekstra stærk kan anvendes i ammeperioden, se pkt. 4.9 og 5.2.

4.7    Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner
     Ikke mærkning.
     Ikke relevant

4.8    Bivirkninger

         Frekvens Almindelig    Ikke almindelig  Sjælden      Meget sjælden
             (>1/100 og    (>1/1000 og    (>1/10.000 og   (>1/10.000)
      Organklasse  <1/10)      <1/100)      <1/1000)
      Mave-     -         -         Diarré      -
      tarmkanalen                     Fordøjelsesbesvær
4430f162-7696-4cda-85d9-92e78242aecf.doc                            Side 2 af 3
4.9    Overdosering
     Ved indgift af store doser (>1g) kan ses kemisk induceret blæreirritation og diarré. Store doser
     vitamin C kan hos visse personer medføre risiko for forhøjet oxalindhold i urinen med risiko
     for stendannelse og skade af nyrerne (tubulær nekrose).

     Ved overdosering kan muligvis ses en mangeltilstand efter pludseligt ophør med tilskuddet
     ("rebound fænomen"). Dette gælder også spædbørn, hvis mødre under graviditeten har
     indtaget store doser vitamin C.

4.10   Udlevering
     HF


5.    FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0    Terapeutisk klassifikation
     A 11 GA 01, Ascorbinsyre (Vitamin C).

5.1    Farmakodynamiske egenskaber
     Vitamin C er en vigtig antioxidant, der indgår i intracellulære redoxsystemer, men den
     nærmere virkningsmekanisme kendes ikke. Vitamin C behovet er øget i situationer med
     oxidativt stress, eksempelvis ved større læsioner, forbrændinger og ved alvorlige
     betændelsestilstande. Behovet for vitamin C er let øget hos rygere.

5.2    Farmakokinetiske egenskaber
     Absorption
     Vitamin C absorberes næsten fuldstændigt (80-90%) fra tarmen, ved doser op til 100 mg
     dagligt. I højere doser er absorptionen faldende. Ved diarré er absorptionen nedsat. Tiden til
     maksimal plasmakoncentration er 2-3 timer.

     Fordeling
     C-vitamin fordeles i organismens vandfase. Højeste koncentration findes i leukocytter og
     blodplader samt i kirtelvæv (især binyre og hypofyse).

     Biotransformation
     Ascorbinsyre oxideres i leveren reversibelt til dehydroascorbinsyre.

     Elimination
     Overskud af vitamin C udskilles i nyrerne med urinen overvejende i uforandret tilstand og
     som oxalat. Udskilles uomdannet i modermælk. Vitamin C er dialyserbart. Hæmodialyse
     fjerner op til 40 % af vitamin C i plasma.

5.3    Prækliniske sikkerhedsdata
     Ingen.
4430f162-7696-4cda-85d9-92e78242aecf.doc                            Side 3 af 3
6.    FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1    Hjælpestoffer
     Citrosyre, vandfri
     Citronaroma
     Mannitol (E 421)
     Natriumhydrogencarbonat
     Saccharinnatrium (E954)
     Aspartam (E 951)
     Paraffinolie

6.2    Uforligeligheder
     Oxidationsmidler og salte af tunge metaller.

6.3    Opbevaringstid
     3 år.

6.4    Særlige opbevaringsforhold
     Opbevares i original emballage.

6.5    Emballagetyper og pakningsstørrelser
     Alurør med gult låg af LDPE inklusiv tørrekapsel.

     Pakningsstørrelse: 20 stk.

6.6    Regler for destruktion og anden håndtering
     Ingen.

7.    INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
     Nycomed Danmark ApS
     Langebjerg 1
     4000 Roskilde

8.    MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
     6203193

9.    DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
     27. maj 1994

10.    DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
     10. september 2009
4430f162-7696-4cda-85d9-92e78242aecf.doc           Side 4 af 3

								
To top