Normesreguladores by yanyanliu123

VIEWS: 0 PAGES: 11

									 Normes reguladores de la
convivència a l’aula i al centre
   Joan Teixidó Saballs
       Universitat de Girona            març 2009


      www.joanteixido.org
Aspectes inicials
 La “disciplina” ha evolucionat a “con-
 vivència”... però als centres hi conti-
 nua havent situacions de...
 El centre adopta postura disciplinària:
 RRI, conductes, sancions, comissió...
 Hi ha posicions contraposades entre
 els docents
 La disciplina és necessària. La clau és
 com s’hi arriba, com implicar-hi les
 persones, quin tipus d’estructura li ha
 de donar suport
 Educar per conviure, no per a la
 disciplina
Disciplina i normes
Cal que hi hagi normes
 *Formalistes
 *Autoritaris
 *Creatius
 *Arbitraris
 *Laissez faire


El/la millor/a professor/a és qui
manté la classe en ordre
Per què no observen les normes
els alumnes?
 *Espais de relació i comunicació.
 *Interès per alumnes aïllats, ignorats
 *Crear ocasions d’èxit per a tots
 *Donar significat a les feines
 *Experimentar resolució conflictes


Convé que coneguin les normes
 *Els dóna seguretat, estabilitat
Com han de ser?
Clares
 *Recollir conseqüències incompliment
Concretes
 *Enunciats breus i de fàcil comprensió
Consensuades
 *Resultat del debat, la negociació
Realistes
 *Evitem les que sabem que s’incompliran
Poques
Justes
 *Tenir en compte situacions singulars
En positiu
 *Evitar el catàleg de prohibicions
Educatives
 *El compliment implica aprenentatge
Conegudes
i ...Participades
Alumnes
 *Introduir aprenentatges de manera pràctica
 *Afavorir la implicació en el compliment

Professorat
 *Consensuar normes a l’equip docent ajuda a
reflexionar sobre estils docents
 *Contribueix a millorar la competència
docent.

Altres estaments
 *Directius, PAS, famílies...

Les normes han d’afavorir la relació entre les
persones

El temps destinat a parlar-les i discutir-les és
ben invertit.

Perdre la por al conflicte, a parlar-ho
Fases en establiment
Preparació
 *Percebre-les com necessitat per viure junts
 *Valorar importància creació col.lectiva

Producció
 *Presa de decisió sobre aspectes a regular
 *Inclusió de correccions a incompliments
 *També per al professorat?

Negociació
 *Aprovar-les una a una
 *Començar per les més senzilles
 *En moments de bloqueig...comunicació
 *Considerar conseqüències incompliment
 *Preveure sistema revisió

Aplicació
 *Difusió i treball a l’aula
 *Període d’adaptació i aprenentatge
 *Aplicació dialogada/personalitzada de
  correccions davant les transgressions
Les normes no fan màgia
*El fet de tenir les normes, per molt treballa-
des que siguin, no farà desaparèixer els pro-
blemes de disciplina
*El procés d’elaboració suposa enriquiment per
als alumnes i per al professor
*Estableix una base a partir de la qual és més
senzill treballar
*La millora implica intervenció
*Vegem-ho en perspectiva: l’endemà, al cap
d’un mes, d’un curs...

Normes d’aula/de centre
*L’eterna cançó enfadosa
  Alguns exemples prou coneguts
*Allò desitjable i allò possible
*Atorgar marges d’autonomia docent en l’apli-
cació de la norma
*Avançar cap al creixement institucional
I quan es transgredeixen?
*Subjectivitat: la dificultat d’establir barreres
*Ha de succeir quelcom: prova del cotó
*De qui és problema?
  Del professor/a?
  Del tutor?
  De l’equip directiu?
  De l’alumne/a?
  De la família?
*Habilitat de PRO per fer intervenir alumnes
en el compliment de les normes
*Si l’alumne ho refusa, tria no tenir control de
les conseqüències dels seus actes

Alternatives bàsiques
 *Impunitat
 *Sanció
 *Participació del grup
Impunitat
*Manca coherència entre discurs i realitat
*Reforça les conductes d’incompliment
*Efecte d’imitació: bola de neu
*Genera sentiment d’injustícia
*No sembla l’opció adequada

Sanció
*Cal establir clarament responsabilitats
*Evitar les sancions col.lectives
  *Entre delatar els companys i rebre càstig injust
  *Prova tensions i desconfiança en el grup
*Tenir en compte l’eficàcia de la sanció en el
control del comportament
*Preveure els efectes col.laterals
*Característiques de la bona sanció
  És realista
  Té relació amb la falta comesa
  És proporcionada a la falta comesa
  Se centra en el fet i no en la persona
  Eficàcia en la correcció de la conducta
*De la sanció a la correcció
En resum...
*Cal distingir entre castig i les conseqüències de
l’incompliment d’una norma

*La intervenció correctora no és una revenja, ni una
descàrrega emocional

*Quan atorguem premis o càstig d’una manera gratuïta, la
persona queda desconcertada. Allò important és la comprensió
del per què succeeix

*Vers una justícia restitutiva: reparació del mal causat en
compte d’aplicació cega d’una pena.

*Bateria de mesures reparadores i intervenció de l’afectat en
la seva aplicació.

*L’expulsió ha de ser una mesura extrema, en la qual ha
d’intervenir l’organització.

*L’expulsió reiterada de l’aula o del centre no contribueix a la
millora de la convivència.

*La millora de l’autocontrol de conducta només s’assoleix amb
pràctica: cal avançar de l’heterocontrol o l’autocontrol. És un
aprenentatge bàsic per viure en societat
Moltes gràcies!


  www.joanteixido.org

								
To top