1341335472_bg_linh_kiện_máy_tính by linfengfengfz

VIEWS: 48 PAGES: 230

									       §/c: 89 Lª §×nh Kiªn, Liªn Ph-¬ng, Tp H-ng Yªn - Tel: 0321.35.38.666 Fax: 0321.35.65.016 - Website: www.maytinhthuyduonghungyen.com
                         THIẾT BỊ MÔ TẢ                                 MÃ     GIÁ ($)  GIÁ (VND)  B.HÀNH
                                     CPU ( BỘ VI XỬ LÝ )
Chóng t«i khuyÕn c¸o kh¸ch hµng nªn sö dông CPU hµng Box v× CPU lo¹i nµy ®-îc ®ãng gãi kÌm theo qu¹t tiªu chuÈn cña INTEL, sö dông
 CPU lo¹i nµy sÏ tr¸nh ®-îc hiÖn t-îng treo m¸y do CPU gi¶i nhiÖt kÐm (tr-êng hîp xÊu cã thÓ dÉn ®Õn ch¸y næ). H¬n n÷a INTEL cßn b¶o
                        hµnh ®æi míi c¶ CPU vµ qu¹t trong suèt 3 n¨m.
                                   CPU INTEL SOCKET 775
Celeron- E3300 (Box)      2.5GHz/ 512KB/ FSB 800MHz/ Socket LGA 775                           CPUM12051201  38.00   860,000   36
Celeron- E3400 (Box)      2.6GHz/ 512KB/ FSB 800MHz/ Socket LGA 775                            CPUM02    #REF!   970,000   36
Pentium E5500 ( Box)      Intel® Pentium® Processor E5500 (2M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB)               CPU02071201  63.00   1,350,000   36
Pentium E5700 ( Box)      2 x 3.0GHz/ 2MB/ Bus 800MHZ / 64bit EDB(XD) * Dual core                     CPU12ac   #REF!   1,580,000   36
Pentium E6600 ( Box)      Dual Core - 3.06GHz socket 775 bus 1066, 2MB Cache, Box                     CPU160601   71.00   1,730,000   36
                                   CPU INTEL SOCKET 1155
Intel Dual Core G530 (Box)   Intel Celeron D-2.4GHZ socket 1155 , 2MB Cache, Box                       CPU281001    54    950,000   36

Intel Dual Core G540 (Box)   Intel Celeron D-2.5GHZ socket 1155 , 2MB Cache, Box                      CPU18061201   45    970,000   36

                Intel Pentium Dual Core G620 - Socket Type LGA 1155 Sandy Bridge Frequency 2.60GHz
Intel Pentium Dual Core    L3 Cache 3MB Manufacturing Tech 32 nm 64 bit Support: Hyper-Threading, Integrated
                                                                CPU230501   #REF!   1,330,000   36
G620              Graphics, Virtualization Technology Graphics Base Frequency 850MHz Thermal Design
                Power 65W Cooling Device Heatsink and Fan included

Intel Pentium Dual Core
                Dual Core G630 (new) Pentium D-2.7GHZ socket 1155 , 3M Cache                  CPU30051201  #REF!   1,370,000   36
G630
                Intel Pentium Dual Core G840 - Socket Type LGA 1155 Sandy Bridge Frequency 2.80GHz
Intel Pentium Dual Core    L3 Cache 3MB Manufacturing Tech 32 nm 64 bit Support: Hyper-Threading, Integrated
                                                                CPU230502   #REF!   1,640,000   36
G840              Graphics, Virtualization Technology Graphics Base Frequency 850MHz Thermal Design
                Power 65W Cooling Device Heatsink and Fan included
Intel Pentium Dual Core
                Dual Core G850 (new) Pentium D-2.9GHZ socket 1155 , 3M Cache                  CPU30051202  #REF!   1,760,000   36
G850
Intel® Xeon® Processor E3- Intel® Xeon® Processor E3-1230 -3.2.GHz/8MB L3 Cache/socket 1155/ 64Bit controller
                                                                CPU270501   #REF!   5,090,000   36
1230            (8M Cache, 3.20 GHz) "

Intel® Xeon® Processor E3-
1220(Ivy Bridge) - Box(No Intel® Xeon® Sandy Bridge Processor E3-1220 (8M Cache, 3.10 GHz)                  CPU27041201  #REF!   4,870,000   36
GP)
Intel® Xeon® Processor E3-
              Intel® Xeon® Processor E3-1230 -3.2.GHz/8MB L3 Cache/socket 1155/ 64Bit controller
1230(Ivy Bridge) - Box(No                                                   CPU27041202  #REF!   5,250,000   36
              (8M Cache, 3.20 GHz) "
GPU)
Intel® Xeon® Processor E3-
               Intel® Xeon® Processor E3-1235 -3.4.GHz/8MB L3 Cache/socket 1155/ 64Bit controller
1235(Ivy Bridge) - Box(Intel                                                 CPU27041203  #REF!   6,040,000   36
               (8M Cache, 3.40 GHz) "
HD P3000, 1.35Ghz)

Intel Core™ i3-2120 (Box)   Intel Core i3-2120 : 3.3Ghz , socket 1155 , 3M Cache , BOX                   CPU27041204  #REF!   2,710,000   36
Intel Core™ i3-2130 (Box)   Dual Core i3-2120 : 3.4Ghz , socket 1155 , 3M Cache , BOX                    CPU260502   #REF!   3,350,000   36
Intel Core i5-2320       Intel Core i5-2320 : 3.0Ghz socket 1155 , 6MB L3 cache, BOX                   CPUi302c   #REF!   4,250,000   36
Intel Core i5-2400       Quad Core i5-2400 : 3.1Ghz socket 1155 , 6MB L3 cache, BOX                    CPUi302d   #REF!   4,390,000   36
Intel Core i5-2500       Quad Core i5-2500 : 3.3Ghz socket 1155 , 6MB L3 cache, BOX                    CPUi302e   #REF!   4,840,000   36
Intel Core i5-2500K      Intel Core i5-2500K : 3.3Ghz socket 1155 , 6MB L3 cache, BOX                  CPUi302ea   #REF!   5,130,000   36
Intel® Core™ i5-3450(Ivy
                Intel® Core™ i5-3450 : 3.1 GHz Socket 1155, 6 MB 5 GT/s, Box, 22nm               CPU27041205  #REF!   4,620,000   36
Bridge) -Box
Intel® Core™ i5-3550(Ivy
                Intel Core i5-3550 : 3.3Ghz socket 1155 , 6MB L3 cache                     CPU30051203  #REF!   4,870,000   36
Bridge) -Box
Intel® Core™ i5-3570K(Ivy
                Intel® Core™ i5-3570K : 3.4GHz Socket 1155, 6 MB 5 GT/s, Box, 22nm               CPU27041206  #REF!   5,230,000   36
Bridge) -Box
Intel Core i7-2600       Intel Core i7-2600 : 3.4 Ghz socket 1155 , 8MB L3 Cache , BOX                  CPUi502b   #REF!   6,810,000   36
Intel Core i7-2600K      Intel Core i7-2600K : 3.4 Ghz socket 1155 , 8MB L3 Cache , BOX                 CPUi502ba   #REF!   6,920,000   36
                Series: Intel - Core i7* Codename (Tên mã): Intel - Ivy Bridge * Socket type: Intel - Socket
Intel® Core™ i7-3770(Ivy
                1155* Manufacturing Technology ( Công nghệ sản xuất ): 22 nm * CPU Speed (Tốc độ        CPU27041208  #REF!   6,910,000   36
Bridge) -Box          CPU): 3.40GHz
                                   CPU INTEL SOCKET 1156
Intel Core i3 530 (Box)    2x 2.93Ghz/4M Cache SK1156 (Box)                                 CPUi302a   #REF!   1,950,000   36
Intel Core i3 540 (Box)    2x 3.06Ghz/4M Cache SK1156 (Box)                                 CPUi302   #REF!   2,190,000   36
Intel Core i5 - 650 (Box)   4x 3.2Ghz/4M Cache SK1156 (Box)                            CPUi501   #REF!  4,190,000  36
Intel Core i5 - 760 (Box)   4x 2.66GHz - 8MB - Quad Core - SK 1156, Box                      CPUi502a  #REF!  4,650,000  36
                                CPU INTEL SOCKET 1366
Intel Core i7 - 950 (Box)   LGA1366, 3.066GHz/ 8MB L3 Cache/ FSB 1066MHz/ 64Bit                   CPU23   #REF!  6,450,000  36
Intel® Core™ i7 960 (Box)   Intel® Core™ i7 960 - 3.2GHz/ 8MB L3 Cache/ FSB 1066MHz/ 64Bit             CPU23a   #REF!  6,850,000  36
Intel® Core™ i7-990
               Intel® Core™ i7-990X - 3.46GHz/ 12MB L3 Cache/ FSB 1066MHz/ 64Bit+C39          CPU23b   #REF!  26,190,000  36
Extreme Edition(Box)
                                CPU INTEL SOCKET 2011
Intel Core i7-3930K      3.2Ghz/ FSB(Mhz) : LGA2011/130W cache: 15MB/ Cores/Threads : 6/12 (No Fan)      CPU29021201  #REF!  13,490,000  36

Intel Core i7-3960X      3.3Ghz/ FSB(Mhz) : DMI 5GT/s/ L2 cache: 12MB/ Cores/Threads : 6/12 (No Fan)     CPU29021202  #REF!  24,550,000  36

Intel Core i7-3820      3.60 GHz / 10MB / 5.0 GT/s DMI / Socket 2011 (No Fan)                CPU25051201  #REF!  7,030,000  36

Intel Xeon E5 2620      2.0Ghz/ FSB(Mhz) / cache: 15MB/ Cores/Threads : 6/12                 CPU29021203  #REF!  9,290,000  36

                              CPU AMD SOCKET ( AM2 - AM3))
               Bus hệ thống: 2000MHz. Xung tốc độ: 2.7GHz. Bộ nhớ đệm (cache): 1152KB. Công suất:
SEMPRON X1 LE-140 Box                                                CPUA021   #REF!  870,000   36
               45W
               Bus hệ thống: 2000MHz. Xung tốc độ: 2.8GHz. Bộ nhớ đệm (cache): 1152KB. Công suất:
SEMPRON X1 LE-145 Box                                                CPUAMD001  #REF!  935,000   36
               45W
ATHLON II X2 245+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 2.9GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                           CPUA052   #REF!  1,365,000  36
 Dual Core          L2 1MB(x2). Công suất: 65W
ATHLON II X2 250+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.0GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                           CPUA053   #REF!  1,410,000  36
 Dual Core          L2 1024 KB(x2). Công suất: 65W, 45nm
ATHLON II X2 255+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.1GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                          CPUAMD002  #REF!  1,470,000  36
 Dual Core          L2 1024 KB(x2). Công suất: 65W, 45nm
ATHLON II X2 260+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.2GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                          CPUAMD003  #REF!  1,540,000  36
 Dual Core          L2 1024 KB(x2). Công suất: 65W, 45nm
ATHLON II x2 270 box Dual   Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.4GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                          CPU06031201  #REF!  1,640,000  36
Core             L2 1024 KB(x2). Công suất: 65W, 45nm
ATHLON II X2 265+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.3GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x2),
                                                          CPUAMD004  #REF!  1,685,000  36
 Dual Core          L2 1024 KB(x2). Công suất: 65W, 45nm
ATHLON II X3 440+ Box     Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.0GHz(x2), Bộ nhớ đệm (cache): L2 512KB (x2),
                                                           CPUA053a  #REF!  1,705,000  36
 Triple Core         L2 1024 KB(x2). Công suất: 95W, 45nm
Ahthlon II X3 445 Triple-   Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.1GHz(x3)
                                                           CPUA071b  #REF!  1,770,000  36
Core             Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB(x3), L2 512KB(x3), L3 6M. Công suất: 95W
Ahthlon II X3 450 Triple-   Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.2GHz(x3)
                                                          CPUAMD005  #REF!  1,830,000  36
Core             Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB(x3), L2 512KB(x3), L3 6M. Công suất: 95W
Ahthlon II X3 460 Triple-   Bus hệ thống: 3600MHz. Xung tốc độ: 3.4GHz(x3)
                                                          CPU06031202  #REF!  2,200,000  36
Core             Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB(x3), L2 512KB(x3), L3 6M. Công suất: 95W
               Bus hệ thống: 4000MHz. Xung tốc độ: 2.6GHz(x4)
Athlon II X4 620 QuaD-Core                                              CPUA073   #REF!  2,100,000  36
               Bộ nhớ đệm (cache): L1 128KB (x4), L2 512KB(x4) . Công suất: 95W, 45nm
              Athlon™ II X4-630 Speed: 4x 2.8Ghz, Bus: 4000MHz
Athlon II X4 630 QuaD-Core                                              CPUA073a  #REF!  2,190,000  36
              Cache L1: 4x128KB, L2: 4x512 KB, Cool N Quiet 3.0, 95W
               Athlon™ II X4-630 Speed: 4x 2.9Ghz, Bus: 4000MHz
Athlon II X4 635 QuaD-Core                                             CPUAMD006  #REF!  2,270,000  36
               Cache L1: 4x128KB, L2: 4x512 KB, Cool N Quiet 3.0, 95W
               Athlon™ II X4-630 Speed: 4x 3.0Ghz, Bus: 4000MHz
Athlon II X4 640 QuaD-Core                                             CPUAMD007  #REF!  2,330,000  36
               Cache L1: 4x128KB, L2: 4x512 KB, Cool N Quiet 3.0, 95W
               Athlon™ II X4-630 Speed: 4x 3.1Ghz, Bus: 4000MHz
Athlon II X4 645 QuaD-Core                                             CPUAMD008  #REF!  2,520,000  36
               Cache L1: 4x128KB, L2: 4x512 KB, Cool N Quiet 3.0, 95W
               Speed 4x3.2Ghz, Bus 4000MHz .Cache L1: 4x 128KB, L2: 4x 512KB, L3: 8MB, Cool N
Phenom™ II X4-840                                                  CPUAMD009  #REF!  2,540,000  36
               Quiet 3.0, 125W
               Speed 4x3.2Ghz, Bus 4000MHz .Cache L1: 4x 128KB, L2: 4x 512KB, L3: 8MB, Cool N
Phenom™ II X4-955                                                  CPUA077   #REF!  2,850,000  36
               Quiet 3.0, 125W
               Speed 4x3.4Ghz, Bus 4000MHz .Cache L1: 4x 128KB, L2: 4x 512KB, L3: 8MB, Cool N
Phenom™ II X4-960                                                 CPU06031203  #REF!  3,150,000  36
               Quiet 3.0, 125W
               Speed 4x3.4Ghz, Bus 4000MHz .Cache L1: 4x 128KB, L2: 4x 512KB, L3: 8MB, Cool N
Phenom™ II X4-965                                                  CPUA074a  #REF!  3,610,000  36
               Quiet 3.0, 125W
               Speed 4x3.5Ghz, Bus 4000MHz .Cache L1: 4x 128KB, L2: 4x 512KB, L3: 8MB, Cool N
Phenom™ II X4-970                                                 CPU06031204  #REF!  3,650,000  36
               Quiet 3.0, 125W
               Bus hệ thống: 4000MHz . Xung tốc độ: 2.8GHz /3.3GHzTurbo Core
Thuban II X6 1055T                                                  CPUA075   #REF!  3,890,000  36
               Bộ nhớ đệm (cache): L2 512KB (x6), L3 6MB Công suất: 125W
               Bus hệ thống: 4000MHz . Xung tốc độ: 3.0GHz /3.3GHzTurbo Core
Thuban II X6 1075T                                                 CPUAMD010  #REF!  4,200,000  36
               Bộ nhớ đệm (cache): L2 512KB (x6), L3 6MB Công suất: 125W
               Bus hệ thống: 4000MHz . Xung tốc độ: 3.2GHz /3.3GHzTurbo Core
Thuban II X6 1090T                                                 CPUAMD011  #REF!  4,370,000  36
               Bộ nhớ đệm (cache): L2 512KB (x6), L3 6MB Công suất: 125W
               Bus hệ thống: 4000MHz . Xung tốc độ: 3.3GHz /3.3GHzTurbo Core
Thuban II X6 1100T                                                 CPUAMD012  #REF!  4,805,000  36
               Bộ nhớ đệm (cache): L2 512KB (x6), L3 6MB Công suất: 125W
AMD Llano™X2 A4 - 3300    Socket FM1/2.5GHz/L2 Cache 2x512KB/ AMD Radeon HD 6410D               CPUAMD081201 #REF!  1,760,000  36

AMD Llano™X2 A4 3400     Socket FM1/2.7GHz/L2 Cache 2x512KB/ AMD Radeon HD 6410D               CPUAMD081202 #REF!  1,940,000  36

AMD Llano™X3 A6 3500     Socket FM1/2.1GHz/L2 Cache 3MB/ AMD Radeon HD 6530D                 CPUAMD081203 #REF!  2,480,000  36

AMD Llano™ X4 A6 - 3650    Socket FM1/2.6GHz/L2 Cache 4MB/ AMD Radeon HD 6530D                 CPUAMD081204 #REF!  2,930,000  36

AMD Llano™X4 A8 - 3850    Socket FM1/2.9GHz/L2 Cache 4MB/ AMD Radeon HD 6550D                 CPUAMD081205 #REF!  3,470,000  36

                              FAN FOR CPU (QUẠT CHO CPU)
FAN CPU P4- SK775       Quạt cho CPU P4                                     FAN02   #REF!  90,000   12
Fan CM Hyper TX3       Quạt cho SK 775/1156                                     FAN02a   #REF!  560,000   12
CPU AIR COOLER        Socket type: Intel 775/ Material: Aluminum Fin, Cu base/ Fan dimension X95x25mm,
                                                             FAN03    #REF!  250,000   12
MASTER X DREAM P775     speed 2200rpm+/-10%/ Fan Rifle Bearing/ Noise level: 17 dbA/ Connector: 3pins
CPU AIR COOLER        CPU socket: + intel LGA 775/ 1156/ 1366 + AMD 939/ AM2/ AM3/Kích thước (Cao / Dài/
                                                             FAN04    #REF!  1,310,000  12
MASTER V8          Rộng) : 161.1 x 128 x 120 mm /Chất liệu : Đế: đồng, lá tản nhiệt: nhôm

CPU AIR COOLER        CPU socket: + intel LGA 775/ 1366/ (1156 optional)/AMD 939/ AM2/ AM3/Kích thước
                                                             FAN05    57   2,000   12
MASTER HYPER Z600      (Cao / Dài/ Rộng) :160 x 127.28 x 127.28 mm /Chất liệu : Đế: đồng, lá tản nhiệt: nhôm

Tản nhiệt nước CORSAIR    Quạt: 120mm (x1)
                                                             FAN16    #REF!  1,750,000  12
H60             Socket: AMD AM2/AM3, Intel LGA 1155/1156/1366/775

               Tản nhiet 360°/Luông khí lưu thông quanh t n nhiet giúp tăng 10- 20% hieu suât làm mát
Xigmatek Colosseum
               /đế & ông dan nhiet chât lieu đồng m- nickel cao câp cho ngo-i hình bat mat / Ho trợ các   FANM01   #REF!  1,590,000  6
[SM128164]          socket CPU Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011, CPU AMD AM2/AM2+/AM3/FM1

               đế tản nhiet chât lieu đồng m- nickel cao câp, sử dụng công nghe HDT (Heat-pipe Direct
Xigmatek Prime
               Touch)/ 4 ông đồng dan nhiet đường kính Φ8mm/ socket CPU Intel® LGA             FANM02   #REF!  1,490,000  6
[SD1484]           775/1155/1156/1366/2011, CPU AMD AM2/AM2+/AM3/FM1
Xigmatek Achilles II     support socket CPU Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011, CPU AMD
                                                             FANM03   #REF!  950,000   6
[SD1284]           AM2/AM2+/AM3/FM1
Xigmatek Gaia
               socket CPU Intel® LGA 775/1155/1156/1366/2011, CPU AMD AM2/AM2+/AM3/FM1           FANM04   #REF!  750,000   6
[SD1283]
Xigmatek Apache II
               socket CPU Intel® LGA 775/1155/1156; CPU AMD K8/AM2/AM2+/AM3                 FANM05   #REF!  430,000   6
[EP-CD903]
               CPU socket:
CoolerMaster Hyper 212    + intel LGA 775/ 1366 / 1156
               + AMD 939/AM2/ AM3                                      FANM06    40   850,000   12
plus
               Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) : 159 x 116 x 51 mm
               Chất liệu : Đế: Nhôm, lá tản nhiệt: nhôm
                                RAM (BỘ NHỚ TRONG)
                              DDRAM I (BUS 333MHZ/400MHZ)
512MB DYNET/TROTIUM     DDRAM Bus 400 (PC 3200)                                   SDR02    #REF!  450,000   36
1.0GB DYNET/TROTIUM     DDRAM Bus 400 (PC 3200)                                   SDR03    #REF!  890,000   36
                          DDRAM II (BUS 667MHZ/800MHZ/1066MHZ)
256MB DYNET/TROTIUM     Hãng sản xuất:DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-5300 / Dung lượng: 256Mb / Tốc độ
                                                             DDR201   #REF!  60,000   36
(533)            BUS: 533Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất:DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ
1.0GB DYNET/Elixir (800)                                                 DDR207   #REF!  320,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất:DYNET / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ
2.0GB DYNET (800)                                                     DDR208   #REF!  580,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGSTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ
1.0GB KINGSTON (800)                                                   DDR213   #REF!  340,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGSTON / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng :2GB / Tốc độ
2.0GB KINGSTON (800)                                                   DDR214   #REF!  680,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ
1.0GB KINGMAX (800)                                                    DDR216   #REF!  430,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ
2.0GB KINGMAX (800)                                                    DDR217   #REF!  710,000   36
               BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
2.0GB CORSAIR GAMING     Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR2 PC2-6400 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ
                                                             DDR221   #REF!  690,000   36
(800)            BUS: 800Mhz / Socket: DIMM /
PATRIOT 1GB bus 800
               PC2-6400 - CL6 | Voltage: 1.8v                               DDR24021201  #REF!  286,000   36
(PSD21G800816)
                             DDRAM III (TỐC ĐỘ NHANH NHẤT)
2.0GB CORSAIR Value
               Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS:
Select ( Hãng Ram nổi                                                  DDRCS06   #REF!  320,000   36
               1333Mhz / CAS9 9-9-9-24, điện áp 1.5v
tiếng ! )
4.0GB CORSAIR Value
               Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB / Tốc độ BUS:
Select ( Hãng Ram nổi    1333Mhz / CAS9 9-9-9-24, điện áp 1.5v
                                                            DDRM00320   #REF!  560,000   36
tiếng ! )
2.0GB CORSAIR XMS3 (
               Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS:
Tản nhiệt nhôm - Thay thế                                                DDRC211001  #REF!  350,000   36
               1333Mhz / CAS9 9-9-9-24, điện áp 1.5v. Dành cho Overclock có tản nhiệt nhôm
Corsair Gaming ! )
4.0GB CORSAIR XMS3      Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng:(1* 4GB) / Tốc độ BUS:
                                                            DDR300801   #REF!  650,000   36
1333C9 ( Dòng cao cấp ! )  1333Mhz / Độ trễ CAS9 9-9-9-24/ Điện áp 1.5V
4.0GB CORSAIR XMS3      Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng:(1* 4GB) / Tốc độ BUS:
                                                             DDRCS05   #REF!  880,000   36
1600C9 ( Dòng cao cấp ! )  1600Mhz / Độ trễ CAS9 9-9-9-24/ Điện áp 1.5V
G.skill NT series F3-    Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 2GB (1 x 2GB) | Tốc độ: DDR3-PC 10666 (1333MHz) | Độ
                                                            DDRCS05aa   #REF!  290,000   36
10666CL9S-2GBNS       trễ: 9-9-9-24 | Voltage: 1.5v
G.skill RIPJAWS X series |  Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 2GB (1x 2GB) | Tốc độ: PC3-10666 (1333MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220901  #REF!  360,000   36
F3-10666CL9D-2GBXL      CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill RIPJAWS X series |  Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) | Tốc độ: PC3-10666 (1333MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220902  #REF!  740,000   36
F3-10666CL9D-4GBXL      CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill RIPJAWS X series |  Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) | Tốc độ: PC3-10666 (1333MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220903  #REF!  710,000   36
F3-10666CL8D-4GBXM      CL 8-8-8-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill RIPJAWS X series   Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 2GB (1x 2GB) | Tốc độ: PC3-1280 (1600MHz) | Độ trễ: CL
                                                            DDRC220904  #REF!  430,000   36
|F3-12800CL9D-2GBXL     9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill RIPJAWS X series |  Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) | Tốc độ: PC3-12800 (1600MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220905  #REF!  940,000   36
F3-12800CL9D- 4GBXL     CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill [ Ripjaws-X ] F3-  Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) | Tốc độ: PC3-12800 (1600MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220906  #REF!  950,000   36
12800CL8D-4GBXM       CL 8-8-8-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill [ SNIPER ] F3- Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) | Tốc độ: PC3-10666 (1333MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220907   #REF!  1,280,000  36
10666CL9D-8GBSR2 (4Gx2) CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
G.skill [ SNIPER ] F3-    Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) | Tốc độ: PC3-12800 (1600MHz) | Độ trễ:
                                                            DDRC220908   #REF!  1,320,000  36
12800CL9D-8GBSR (4Gx2)    CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v

G.skill [ SNIPER ] F3- Loại RAM: DDR3 | Dung lượng: 12GB (3 x 4GB) | Tốc độ: DDR3-1600 (PC3 12800) | Độ
                                                            DDRC220909   #REF!  5,190,000  36
12800CL9T-12GBSR (4Gx3) trễ:9-9-9-24-2N| Voltage: 1.5v
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 PC3-10600 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ
1.0GB KINGMAX (1333)                                                   DDR301    #REF!  230,000   36
               BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 PC3-10600 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ
2.0GB KINGMAX (1333)                                                   DDR302    #REF!  280,000   36
               BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB/ Tốc độ BUS:
4.0GB KINGMAX (1333)                                                   DDR305a   #REF!  530,000   36
               1333MHz / Socket: DIMM /
8.0GB KINGMAX- Kit      Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 8GB (2 x 4GB) / Tốc độ
                                                             DDR306b   #REF!  1,060,000  36
(2*4GB RAM) (1333)      BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
12GB KINGMAX- Kit       Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 12GB (3 x 4GB) / Tốc độ
                                                             DDR306c   #REF!  1,590,000  36
(3*4GB RAM) (1333)      BUS: 1333MHz / Socket: DIMM /
8.0GB KINGMAX™ DDR3      Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 8GB / Tốc độ BUS:
                                                            DDR9458495  #REF!  1,950,000  36
1333Mhz - chuẩn 240 pins   1333MHz / Socket: DIMM /
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ
1.0GB KINGMAX (1600)     BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Dành cho Overclock có tản nhiệt nhôm Heatsink tản nhiệt   DDR303    #REF!  270,000   36
               lớn
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 PC3-12800 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ
2.0GB KINGMAX (1600)     BUS: 1600Mhz / Socket: DIMM / Dành cho Overclock với Công nghệ Nano cao cấp hơn      DDR304    #REF!  410,000   36
               Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4GB (2 x 2GB) / Tốc độ
4.0GB KINGMAX- Kit
               BUS: 1600MHz / Socket: DIMM / Dành cho Overclock có tản nhiệt nhôm Heatsink tản nhiệt   DDR308    #REF!  590,000   36
(2*2GB RAM) (1600)      lớn
               Hãng sản xuất: KINGSTON / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 1GB / Tốc độ BUS:
1.0GB KINGSTON (1333)                                                  DDR311    #REF!  190,000   36
               1333MHz / Socket: - /
               Hãng sản xuất: KINGSTON / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS:
2.0GB KINGSTON (1333)                                                  DDR312    #REF!  280,000   36
               1333MHz / Socket: - /
               Hãng sản xuất: KINGSTON / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2GB / Tốc độ BUS:
4.0GB KINGSTON (1333)                                                  DDR312abc   #REF!  520,000   36
               1333MHz / Socket: - /
PATRIOT 1GB bus 1333
               PC3-10600 (1333MHz) CL9 | Voltage: 1.5v                          DDRPM01   #REF!  170,000   36
(PSD31G133381)
PATRIOT 2GB bus 1333
(PSD32G133382/PSD32G13    PC3-10600 (1333MHz) CL9 | Voltage: 1.5v                          DDRPM02   #REF!  250,000   36
3381)
PATRIOT 2GB bus 1333
               PC3-10600 (1333MHz) CL9 | Voltage: 1.5v/ có tản nhiệt                   DDRPM03   #REF!  270,000   36
(/PSD32G133381H)
PATRIOT 4GB bus 1333
               PC3-10600 (1333MHz) CL9 | Voltage: 1.5v,                          DDRPM04   #REF!  470,000   36
(PSD34G13332)
PATRIOT 4GB bus 1333
               PC3-10600 (1333MHz) CL9 | Voltage: 1.5v, CÓ TẢN NHIỆT                   DDRPM05   #REF!  495,000   36
(PSD34G13332H)
PATRIOT 4GB bus 1600
               PC3-12800 (1600MHz) CL9 | Voltage: 1.5v                          DDRPM06   #REF!  460,000   36
(PSD34G16002)
PATRIOT 4GB bus 1600     PC3-12800 (1600MHz) CL9 | Voltage: 1.5v,
                                                             DDRPM07   #REF!  490,000   36
(PSD34G16002H)        Tản nhiệt nhôm
                  DDRAM CAO CẤP DÙNG CHO OVER CLOCK (OC) & GAMER
Kingston HyperX Blue 8GB
(2x4GB) DDR3 Bus     Dung lượng: 8GB (kit 2 thanh 4GB dual chanel) Kiểu Ram: DDRam III Bus Ram hỗ trợ:
                                                            DDRM21051201  #REF!  1,190,000  36
1333Mhz -        1333 (PC3-10600) Độ trễ: Cas 9-9-9-27 Tản nhiệt: Có (màu xanh) Điện áp: 1,5 Volt
(KHX1333C9D3B1K2/8G)
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2.0GB chuẩn 240 pins/
2.0GB KINGMAX (2000) The
             PC 16.00GB/sec - CAS Latency: 9-9-9-21, CL9. Dành cho Overclock với Công nghệ Nano       DDRG0C1   65.00  830,000   36
best for O.C series   cao cấp hơn Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4.0GB chuẩn 240 pins
4.0GB KINGMAX (2000) The
             Dual Kit (2*2GB RAM) / PC 16.00GB/sec - CAS Latency: 9-9-9-21, CL9. Dành cho          DDRG0C2    129  1,660,000  36
best for O.C series   Overclock với Công nghệ Nano cao cấp hơn Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 6.0GB chuẩn 240 pins
6.0GB KINGMAX (2000) The
             Triple Kit (3*2GB RAM) / PC 16.00GB/sec - CAS Latency: 9-9-9-21, CL9. Dành cho         DDRG0C3    199  2,490,000  36
best for O.C series   Overclock với Công nghệ Nano cao cấp hơn Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 2.0GB chuẩn 240 pins/
2.0GB KINGMAX (2200) The
             PC 17.60GB/sec - CAS Latency: 10-10-10-21, CL10. Dành cho Overclock với Công nghệ        DDRG0C4    90   1,070,000  36
best for O.C series   Nano cao cấp hơn Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 4.0GB chuẩn 240 pins
4.0GB KINGMAX (2200) The
             Dual Kit (2*2GB RAM)/ PC 17.60GB/sec - CAS Latency: 10-10-10-21, CL10 . Dành cho        DDRG0C5    178  2,140,000  36
best for O.C series   Overclock với Công nghệ Nano cao cấp hơn Heatsink
               Hãng sản xuất: KINGMAX / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 6.0GB chuẩn 240 pins
6.0GB KINGMAX (2200) The
             Triple Kit (3*2GB RAM) / PC 17.60GB/sec - CAS Latency: 10-10-10-21, CL10 . Dành cho       DDRG0C6    270  3,210,000  36
best for O.C series   Overclock với Công nghệ Nano cao cấp hơn Heatsink
             DDR3 Kit 4GB (2x2Gb) bus 1600Mhz CORSAIR XMS3 (PC 12.8GB/sec - CAS Latency: 9-
4.0GB CORSAIR XMS3 (KIT)                                                DDRG0C6a    70   880,000   36
             9-9-24 | Voltage: 1.5v) - Tản nhiệt nhôm
             Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 6.0GB (3* 2GB) / Tốc độ
6.0GB CORSAIR Dominator GT                                               DDRCSCC04   350  5,290,000  36
             BUS: 2000Mhz / Độ trễ CAS8 8-9-8-24, Điện áp 1.5V, Tản nhiệt lớn
             Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 6.0GB (3* 2GB) / Tốc độ
6.0GB CORSAIR Dominator                                                 DDRCSCC09   215  3,590,000  36
             BUS: 1600Mhz / Độ trễ CAS8 8-8-8-24, Điện áp 1.65V, Tản nhiệt lớn
             Hãng sản xuất: CORSAIR / Dòng Memory: DDR3 / Dung lượng: 6.0GB (3* 2GB) / Tốc độ
6.0GB CORSAIR XMS3                                                   DDRCSCC10   122  1,290,000  36
             BUS: 1600Mhz / Độ trễ CAS9 9-9-9-24, Điện áp 1.65V, Tản nhiệt lớn
DDR3 CORSAIR
              Dung lượng 4GB | Bus 1600MHz (PC 12.8GB/sec), CAS Latency: 9-9-9-24, CL9 | Voltage:
VENGEANCE 4GB, KIT
              1.5v, Hiệu năng cao hơn dòng XMS truyền thống. Thiết kể tản nhiệt mới mát hơn 20% so   DDRCSCC11   74    790,000  36
(1*4GB) BUS 1600 CAS9,   với tản nhiệt truyền thống
(SINGLE MODULE)
DDR3 CORSAIR
              Dung lượng 4GB | Bus 1600MHz (PC 12.8GB/sec), CAS Latency: 9-9-9-24, CL9 | Voltage:
VENGEANCE 4GB, KIT
              1.5v, Hiệu năng cao hơn dòng XMS truyền thống. Thiết kể tản nhiệt mới mát hơn 20% so   DDRCSCC12   74    790,000  36
(2*2GB) BUS 1600 CAS9 (   với tản nhiệt truyền thống
Đen, xanh)
DDR3 CORSAIR        Dung lượng 6GB | Bus 1600MHz (PC 12.8GB/sec), CAS Latency: 9-9-9-24, CL9 | Voltage:
VENGEANCE 6GB, KIT     1.65v, Hiệu năng cao hơn dòng XMS truyền thống. Thiết kể tản nhiệt mới mát hơn 20% so  DDRCSCC13   125   1,590,000  36
(3*2GB) BUS 1600 CAS9    với tản nhiệt truyền thống
DDR3 CORSAIR
              Dung lượng 8GB | Bus 1600MHz (PC 12.8GB/sec), CAS Latency: 9-9-9-24, CL9 | Voltage:
VENGEANCE 8GB, KIT
              1.5v, Hiệu năng cao hơn dòng XMS truyền thống. Thiết kể tản nhiệt mới mát hơn 20% so   DDRCSCC14   147   1,290,000  36
(2*4GB) BUS 1600 CAS9 (   với tản nhiệt truyền thống
Đen, xanh )
DDR3 CORSAIR        Dung lượng 12GB | Bus 1600MHz (PC 12.8GB/sec), CAS Latency: 9-9-9-24, CL9 |
VENGEANCE 12GB, KIT     Voltage: 1.5v, Hiệu năng cao hơn dòng XMS truyền thống. Thiết kể tản nhiệt mới mát hơn  DDRCSCC15   303   2,490,000  36
(3*4GB) BUS 1600 CAS9    20% so với tản nhiệt truyền thống
PATRIOT PSD Series 4GB   PC3-12800, DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
                                                           DDRPT001   #REF!   590,000  36
bus 1333 - KIT 2*2GB    Thiết kế tản nhiệt thời trang

PATRIOT PSD Series 4GB   PC3-12800, DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
                                                           DDRPT002   #REF!   690,000  36
bus 1600 - KIT 2*2GB    Thiết kế tản nhiệt thời trang

PATRIOT PSD Series 6GB   PC3-12800, DDR3-1600MHz CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
                                                           DDRPT003   #REF!  1,050,000  36
bus 1600 - KIT 3*2GB    Thiết kế tản nhiệt thời trang

PATRIOT PSD Series 8GB   PC3-10666, DDR3-1333MHz CL 9-9-9-24-2N | Voltage: 1.5v
                                                           DDRPT004   #REF!  1,130,000  36
bus 1333 - KIT 2*4GB    Thiết kế tản nhiệt thời trang
PATRIOT GAMER 2       PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency (9-9-9-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
Division 2 Series 4GB bus  | Tested for Sandy Bridge                                DDRPT005  #VALUE!  Tham khảo  36
1600 - KIT 2*2GB      Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT GAMER 2       PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency (9-9-9-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
Division 2 Series 8GB bus  | Tested for Sandy Bridge                                DDRPT006   #REF!  1,190,000  36
1600 - KIT 2*4GB      Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT GAMER Series
              PC3-16000, DDR3-2000MHz Enhanced Latency (9-11-9-27), XPM Ready | Voltage: 1.65v
Sector 5 4GB bus 2000 -                                               DDRPT007   #REF!   930,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
KIT 2*2GB
PATRIOT GAMER Series/
              PC3-10666, DDR3-1333MHz CL 7-7-7-20 | Voltage: 1.7v | AMD High-End TESTED
AMD 8GB bus 1333 - KIT                                                DDRPT008   #REF!  1,190,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*4GB
PATRIOT Viper Xtreme
              PC3-12800, DDR3-1600MHz, CL 8-9-8-24, XPM Ready | Voltage: 1.65v
series Division 2 series                                               DDRPT009   #REF!   930,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
4GB bus 1600 - KIT 2*2GB
PATRIOT Viper Xtreme
              PC3-15000, DDR3-1866MHz, CL 9-11-9-27, XPM Ready | Voltage: 1.65v
series Division 2 series                                               DDRPT010   #REF!   990,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
4GB bus 1866 - KIT 2*2GB
PATRIOT Viper Xtreme
              PC3-12800, DDR3-1600MHz, CL 8-9-8-24, XPM Ready | Voltage: 1.65v
series Division 2 series                                               DDRPT011   #REF!  1,490,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
8GB bus 1600 - KIT 2*4GB
PATRIOT Viper Xtreme
              PC3-15000, DDR3-1866MHz, CL 9-11-9-27, XPM Ready | Voltage: 1.65v
series Division 2 series                                               DDRPT012   #REF!  1,670,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
8GB bus 1866 - KIT 2*4GB
PATRIOT Viper Xtreme
              PC3-17000, DDR3-2133MHz, CL 9-11-9-27, XPM Ready | Voltage: 1.65v
series Division 2 series                                               DDRPT013   #REF!  1,050,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
4GB bus 2133 - KIT 2*2GB
PATRIOT VIPER II Sector 5
              PC3-10666, DDR3-1333MHz CL (7-7-7-20), XPM Ready | Voltage: 1.65v
series 4GB bus 1333 - KIT                                              DDRPT014   #REF!   650,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*2GB
PATRIOT VIPER II Sector 5
              PC3-12800, DDR3-1600MHz CL (8-9-8-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
series 4GB bus 1600 - KIT                                              DDRPT015   #REF!   940,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*2GB
PATRIOT VIPER II Sector 5
              PC3-12800, DDR3-1600MHz CL (8-9-8-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
series 8GB bus 1600 - KIT                                              DDRPT016   #REF!  1,520,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*4GB
PATRIOT VIPER II Sector 5
              PC3-16000, DDR3-2000MHz CL (8-9-8-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
series 8GB bus 2000 - KIT                                              DDRPT017   #REF!  1,630,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*4GB
PATRIOT Xtreme Sector 5
              PC3-12800, DDR3-1600MHz CL (8-9-8-24), XPM Ready | Voltage: 1.65v
series 4GB bus 1600 - KIT                                              DDRPT018   #REF!   790,000  36
              Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
2*2GB
PATRIOT Xtreme Sector 5   PC3-16000, DDR3-2000MHz Enhanced Latency (9-11-9-27), XPM Ready |
series 4GB bus 2000 - KIT  Voltage: 1.65v                                      DDRPT019   #REF!  1,080,000  36
2*2GB            Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT Xtreme Sector 5   PC3-16000, DDR3-2000MHz Enhanced Latency (9-11-9-27), XPM Ready |
series 8GB bus 2000 - KIT  Voltage: 1.65v                                      DDRPT020   #REF!  1,790,000  36
2*4GB            Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
             PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency (9-9-9-24), XPM Ready |
PATRIOT GAMER Series
             Voltage: 1.65v                                            DDRPT021   #REF!  2,640,000  36
12GB bus 1600 - KIT 3*4GB
             Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT Viper II Series  PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency ( 8-9-8-24 ), XPM Ready |
Sector 7 Edition 6GB bus Voltage: 1.65v                                            DDRPT022   #REF!  1,265,000  36
1600 - KIT 3*2GB     Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT Viper II Series  PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency (9-9-9-24), XPM Ready |
Sector 7 Edition 12GB bus Voltage: 1.65v                                            DDRPT023   #REF!  2,690,000  36
1600 - KIT 3*4GB     Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
PATRIOT Viper Xtreme   PC3-12800, DDR3-1600MHz Enhanced Latency (9-9-9-24), XPM Ready |
Sector 7 series 12GB bus Voltage: 1.65v                                            DDRPT024   #REF!  2,850,000  36
2000 - KIT 3*4GB     Thiết kế tản nhiệt dạng lưỡi cưa, hỗ trợ OC cao cấp
                                      HDD (Ổ CỨNG)
 Chúng tôi khuyến cáo khách hàng kiẻm tra kĩ các loại tem và phiếu bảo hành trước khi rời cửa hàng, hiện tất cả các hãng sản xuất đã có công văn từ
               HDD INTERNAL DESTOP 3.5'' 7200RPM (8MB/16MB/32MB/64MB CATCHE)
Hitachi 500GB        7200rpm (SATA, 16Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDHi03   #REF!  1,750,000  36

Hitachi 1.0TB        7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDHi04   #REF!  2,390,000  36

Hitachi 2.0TB        7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDHi05   #REF!  2,890,000  36

Samsung 250GB        7200rpm (SATA, 16Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS13   #REF!  1,350,000  12

Samsung 320GB        7200rpm (SATA, 16Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS14   #REF!  1,590,000  12

Samsung 500GB        7200rpm (SATA, 16Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS15   #REF!  1,650,000  12

Samsung 1TB         7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS16   #REF!  2,250,000  12

Samsung 1.5TB        7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS161   #REF!  2,650,000  12

Samsung 2TB         7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS162   #REF!  2,950,000  12

Seagate 250GB        7200rpm (SATA, 8Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                       HDDS06   #REF!  1,350,000  12

Seagate 500GB        7200rpm (SATA, 16Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS08   #REF!  1,650,000  12

Seagate 1TB         7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS10   #REF!  2,250,000  12

Seagate 1.5TB        7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                      HDDS101   #REF!  2,650,000  12

Seagate 2.0TB        7200rpm (SATA, 32Mb caches) -Tem chính hãng-BH tại hãng                     HDD240801   #REF!  2,950,000  12

WESTERN 250GB - Blue     7200rpm (SATA, 8Mb caches) -Tem chính hãng                            HDDS220801  #REF!  1,350,000  24

WESTERN 320GB - Blue     7200rpm (SATA, 8Mb caches) -Tem chính hãng                            HDDS023   #REF!  1,490,000  24

WESTERN 500GB - Blue     7200rpm (SATA, 16Mb caches) Caviar Blue -Tem chính hãng                      HDDS024   #REF!  1,590,000  24
HDD 750G Western Caviar   HDD 750G Western Caviar black SATA /7200rpm/64M                         HDDS024aa   #REF!  2,350,000  60
black
HDD 1TB Western Caviar
               HDD 1TB Western Caviar black SATA /7200rpm/64M-WD1002FAEX                    HDD270502   #REF!  2,490,000  60
black SATA
HDD 2TB Western Caviar    HDD 2TB Western Caviar black SATA /7200rpm/64M-WD1002FAEX                    HDD270502aa  200.00  3,990,000  60
black SATA
WESTERN 1TB         7200rpm (SATA, 64Mb caches) Caviar Green -Tem chính hãng                     HDDS025   #REF!  2,090,000  24

WESTERN 1.5TB        7200rpm (SATA, 64Mb caches) Caviar Green -Tem chính hãng                     HDDS026   #REF!  2,290,000  24

WESTERN 2TB         7200rpm (SATA, 64Mb caches) Caviar Green -Tem chính hãng                     HDDS027   #REF!  2,590,000  24

WESTERN 3TB         7200rpm (SATA, 64Mb caches) Caviar Green -Tem chính hãng                     HDDS028   #REF!  3,990,000  24

                            Fan Case - Quạt làm mát case máy tính
Cooler Master 90cfm silent
              Kích thước : 120 x 120 x 25mm Công suất tiêu thụ : 4W Tốc độ: 2000 ±10% R.P.M Lưu
LED fan 120mm (Red / Blue                                                   FANCASE001  #REF!  170,000   12
              lượng gió: 90cfm Độ ồn: 19 dB-A Kết nối: 3 pins
/ Green)

Cooler Master Blue LED    Kích thước : 140 x 140 x 25mmCông suất tiêu thụ : 2WTốc độ: 1000 R.P.M Lưu lượng
                                                               FANCASE002  #REF!  200,000   12
silent fan 140mm       gió: 60.9cfmĐộ ồn: 16 dB-AKết nối: 3 pins

Cooler Master FAN
               Kích thước : 200 x 200 x 30mmCông suất tiêu thụ : 3.36WTốc độ: 700 R.P.M Lưu
MegaFlow 200 Blue/RED                                                     FANCASE003  #REF!  390,000   12
               lượng gió: 110cfmĐộ ồn: 19 dB-AKết nối: 3 pins
LED
               Kích thước : 120 x 120 x 25mmCông suất tiêu thụ : 5.4W (8.4W MAX)Tốc độ: 800 -
XtraFlo fan 120mm (Red    2200 R.P.M ± 10%(PWM)Lưu lượng gió: 34.02 – 93.74 CFM ± 10%Độ ồn: 15 - 38
                                                               FANCASE004  #REF!  250,000   12
LED)             dBAKết nối: 4 pinsDynaLoop™ Bearing: Bearing with enhanced lubricant circuits provides
               longer life span and performance.
               Overall Dimension: 81mm x 81mm x 26mmStrong plastic frame with soft and elastic TPE
               cover to absorb operating vibration maximally.Special fan blade design to offer a unique
Deep Cool UF 80                                                        FANCASE005  #REF!  150,000   12
               visual effect when operating.2 ball bearing to offer smooth rotation and long lifetime.Super
               silent and big airflow.
               Overall Dimension: 94mm x 94mm x 26mm Strong plastic frame with soft and elastic TPE
               cover to absorb operating vibration maximally. Special fan blade design to offer a unique
Deep Cool UF 92                                                        FANCASE006  #REF!  220,000   12
               visual effect when operating. 2 ball bearing to offer smooth rotation and long lifetime. Super
               silent and big airflow.
             Overall Dimension: 120mm x 120mm x 26mm Strong plastic frame with soft and elastic
Deep Cool UF 120     TPE cover to absorb operating vibration maximally. Special fan blade design to offer a           FANCASE007  #REF!  180,000   12
             unique visual effect when operating. 2 ball bearing to offer smooth rotation and long
             lifetime. Super silent and big airflow.
             Overall Dimension: 140mm x 140mm x 26mm Strong plastic frame with soft and elastic
             TPE cover to absorb operating vibration maximally. Special fan blade design to offer a
Deep Cool UF 140                                                           FANCASE008  #REF!  185,000   12
             unique visual effect when operating. 2 ball bearing to offer smooth rotation and long
             lifetime. Super silent and big airflow.


Deep Cool WIND BLADE   Tham khao                                                 FANCASE009  #REF!  100,000   12

             Overall Dimension: 120X120X25mm
             Fan Speed: 1300±7%RPM
Deep Cool XFAN 120L/B                                                        FANCASE010  #REF!  100,000   12
             Transparent fan with blue LED to give special visual effect at night.
             Low speed RPM to ensure quiet operation.
             Overall Dimension: 120X120X25mm
             Fan Speed: 1300±10%RPM
Deep Cool XFAN 120U O/G                                                       FANCASE011  #REF!  100,000   12
             High quality UV material, orange appearance with green LED, special visual effect.
             Low speed RPM to ensure silent operation.
             Overall Dimension: 120X120X25mm
Deep Cool XFAN 120U    Fan Speed: 1300±10%RPM
                                                                   FANCASE012  #REF!  100,000   12
G/BLUE          High quality UV material, green appearance with blue LED, special visual effect.
             Low speed RPM to ensure silent operation.
             Overall Dimension: 120X120X25mm
             Fan Speed: 1300±7%RPM
Deep Cool XFAN 120L/RED                                                       FANCASE013  #REF!  100,000   12
             Transparent fan with red LED to give special visual effect at night.
             Low speed RPM to ensure quiet operation.
                                  Ổ CỨNG THỂ RẮN - SSD
Corsair F180GB3      SSD Corsair Force Series™ 3 180GB SATA 3 6Gb/s Solid-S                          HDSS09021201  #REF!  5,590,000  36

Corsair F240GB3      SSD Corsair Force Series™ 3 240GB SATA 3 6Gb/s Solid-S                          HDSS09021202  #REF!  7,550,000  36
             Ổ cứng thể rắn 120Gb SSD CORSAIR /2.5"/Read up to 550MB /Write up to 510MB (SATA
Corsair F120GB3      3) 6GB/s
                                                                   HDSSD02   #REF!  3,500,000  24
             Series 3
Corsair F60GB3      SSD Corsair Force Series™ 3 60GB SATA 3 6Gb/s Solid-State Hard Drive                   HDSS09021203  #REF!  1,850,000  36

Corsair F90GB3      SSD Corsair Force Series™ 3 90GB SATA 3 6Gb/s Solid-State Hard Drive                   HDSS09021204  #REF!  2,850,000  36
SSD Corsair Force GT   Corsair Force GT 60GB SATA III 2.5'' SSD (Đọc 555MB/s, Ghi 495MB/s)                  HDDSSD16061201 #REF!    2,690,000  36
60GB SATA III 2.5''
SSD Corsair Force GT
             Corsair Force GT 90GB SATA III 2.5'' SSD (Đọc 555MB/s, Ghi 505MB/s)                  HDDSSD16061202 #REF!    3,750,000  36
90GB SATA III 2.5''
SSD Corsair Force GT   Corsair Force GT 120GB SATA III 2.5'' SSD (Đọc 555MB/s, Ghi 515MB/s)                 HDDSSD16061203 #REF!    4,350,000  36
120GB SATA III 2.5''
             60GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g
             Tiết kiệm điện năng: 2.7W Active, 1.5W Idle. Max Read: up to 525MB/s. Max Write: up to
SSD OCZ Agility 3 AGT3-  500MB/s. Random Write 4KB: 50,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
                                                                  HDDSS12051201 #REF!  1,620,000  36
25SAT3-60G        OCZ Agility 3 - Dung lượng: 90GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) -
             Hỗ trợ TRIM - Hỗ trợ RAID - Tương thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX,
             Linux - Tuổi thọ ước tính: 2 triệu giờ sử dụng

             90GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g Tiết kiệm điện
             năng: 2.7W Active, 1.5W Idle. Max Read: up to 525MB/s. Max Write: up to 500MB/s. Random Write 4KB:
SSD OCZ Agility 3 AGT3-  50,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
                                                                  HDDSS22021201 #REF!  2,370,000  36
25SAT3-90G        OCZ Agility 3 - Dung lượng: 90GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) - Hỗ trợ TRIM -
             Hỗ trợ RAID - Tương thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX, Linux - Tuổi thọ ước tính: 2
             triệu giờ sử dụng
             120GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g Tiết kiệm điện
             năng: 2.7W Active, 1.5W Idle. Max Read: up to 525MB/s. Max Write: up to 500MB/s. Random Write 4KB:
SSD OCZ Agility 3 AGT3-  50,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
                                                                  HDDSS22021202 #REF!  2,750,000  36
25SAT3-120G        OCZ Agility 3 - Dung lượng: 120GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) - Hỗ trợ TRIM -
             Hỗ trợ RAID - Tương thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX, Linux - Tuổi thọ ước tính: 2
             triệu giờ sử dụng
             240GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g Tiết kiệm điện
             năng: 2.7W Active, 1.5W Idle. Max Read: up to 525MB/s. Max Write: up to 500MB/s. Random Write 4KB:
SSD OCZ Agility 3 AGT3-  50,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS
                                                                  HDDSS22021203 #REF!  5,550,000  36
25SAT3-240G        OCZ Agility 3 - Dung lượng: 240GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) - Hỗ trợ TRIM -
             Hỗ trợ RAID - Tương thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX, Linux - Tuổi thọ ước tính: 2
             triệu giờ sử dụng
             120GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g - Tiết kiệm
             điện năng: 3W Active, 1.65W Idle. Max Read: up to 550MB/s. Max Write: up to 500MB/s
SSD OCZ Vertex 3 VTX3-  Random Write 4KB: 60,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS. OCZ Vertex 3 - Dung
                                                                  HDDSS22021204 #REF!  2,950,000  36
25SAT3-120G        lượng: 120GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) - Hỗ trợ TRIM - Hỗ trợ RAID - Tương
             thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX, Linux - Tuổi thọ ước tính: 2 triệu giờ sử dụng - Kèm
             theo khay hỗ trợ lắp đặt khoang 3.5"
             240GB 2.5" Solid State Drives - SATA III - MLC NAND Flash - 99.8 x 69.63 x 9.3mm - 77g - Tiết kiệm
             điện năng: 3W Active, 1.65W Idle. Max Read: up to 550MB/s. Max Write: up to 500MB/s
SSD OCZ Vertex 3 VTX3-  Random Write 4KB: 60,000 IOPS. Maximum 4K Random Write: 85,000 IOPS. OCZ Vertex 3 - Dung
                                                                  HDDSS22021205 #REF!  6,650,000  36
25SAT3-240G        lượng: 240GB - Giao tiếp SATA 6Gbps (tương thích ngược 3Gbps) - Hỗ trợ TRIM - Hỗ trợ RAID - Tương
             thích Windows 7, Vista, XP 32-bit/64-bit, Mac OSX, Linux - Tuổi thọ ước tính: 2 triệu giờ sử dụng - Kèm
             theo khay hỗ trợ lắp đặt khoang 3.5"
SSD OCZ Vertek 4 64GB
             OCZ Vertek 4 64GB SATA III 2.5" SSD (Đọc 460MB/s, Ghi 220MB/s)                    HDDSSD16061204 #REF!    2,399,000  36
SATA III 2.5"
SSD OCZ Vertek 4 128GB
             OCZ Vertek 4 128GB SATA III 2.5" SSD (Đọc 550MB/s, Ghi 420MB/s)                    HDDSSD16061205 #REF!    3,650,000  36
SATA III 2.5"
SSD OCZ Vertek 4 256GB
             OCZ Vertek 4 256GB SATA III 2.5" SSD (Đọc 550MB/s, Ghi 465MB/s)                    HDDSSD16061206 #REF!    7,190,000  36
SATA III 2.5"
SSD OCZ Vertek 4 512GB
             OCZ Vertek 4 512GB SATA III 2.5" SSD (Đọc 550MB/s, Ghi 475MB/s)                    HDDSSD16061207 #REF!    15,650,000  36
SATA III 2.5"
PATRIOT PYRO
                60GB / 2.5" /Read up to 550MB / Write up to 515MB / up to 85K IOPS           HDDSS12051202 #REF!     1,690,000  36
PP60GS25SSDR - 60G
PATRIOT PYRO
                120GB / 2.5" / Read up to 550MB / Write up to 515MB / up to 85K IOPS/ Sata III      HDSSD08     #REF!  2,850,000  36
PP120GS25SSDR
PATRIOT PYRO
                240GB / 2.5" / Read up to 550MB / Write up to 515MB / up to 85K IOPS          HDDSS12051203 #REF!     5,690,000  36
PP240GS25SSDR - 240G
KINGSTON SSDNow V+
                90GB / 2.5" / Read up to 535MB / Write up to 480MB / up to 85K IOPS           HDDSS12051204 #REF!     2,490,000  36
SVP200S3/90G - 90G
KINGSTON SSDNow V+
                120GB / 2.5" / Read up to 535MB / Write up to 480MB / up to 85K IOPS          HDDSS12051205 #REF!     2,890,000  36
SVP200S3/120G - 120G
Intel SSD X25 M- 120GB
                Ổ Cứng máy tính hiệu intel loại x25 M 120GB, MLC 2.5'' 7.0mm/ Sata II           HDSSD10     #REF!  4,390,000  36
MLC Loại 2.5'' 7.0mm
                       HDD EXTERNAL USB (Ổ CỨNG CẮM NGOÀI QUA USB)
                      HDD EXTERNAL 3.5" ( LOẠI ĐỂ BÀN KÍCH THƯỚC LỚN )
                USB 3.0 - 7200RPM - Thiết kế đơn giản.
1Tb HITACHI TOURO DESK Tặng miễn phí 3G backup điện toán đám mây trên trang chủ:                    HDDE03041201    #REF!  2,390,000  36
                www.hitachibackup.com
                USB 3.0 - 7200RPM - Thiết kế đơn giản.
2.0TB Hitachi Touro Desk    Tặng miễn phí 3G backup điện toán đám mây trên trang chủ:                HDDE021101    #REF!  3,090,000  36
                www.hitachibackup.com
2.0TB Hitachi Touro Pro    3.5", USB 3.0. 7200prm. Tích hợp pm local backup và miễn phí 3Gb backup điện toán đám
                                                            HDDE021103    #REF!  3,390,000  36
Desk              mây trên trang chủ: www.hitachibackup.com
3.0TB Hitachi Touro Pro    3.5", USB 3.0. 7200prm. Tích hợp pm local backup và miễn phí 3Gb backup điện toán đám
                                                            HDDE021104    #REF!  4,590,000  36
Desk              mây trên trang chủ: www.hitachibackup.com
1.0TB Seagate Raptor
                HDD External 3.5'' Seagate Expansion Desktop 1TB - USB 2.0                HDDE11a     92.00  2,390,000  24
Expansion
1.5TB Seagate Raptor
                HDD External 3.5'' Seagate Expansion Desktop 1.5TB - USB 2.0               HDDE11b     130.00  2,490,000  24
Expansion
2.0TB Seagate Raptor
                HDD External 3.5'' Seagate Expansion Desktop 2TB - USB 2.0                HDDE11c     155.00  2,990,000  24
Expansion
3.0TB Seagate Raptor
                HDD External 3.5'' Seagate Expansion Desktop 3TB - USB 2.0                HDDE11ca44    #REF!  4,890,000  36
Expansion
SEAGATE 2TB FreeAgent     Ổ cứng Seagate 2Tb Freeagent Goflex Desktop: Dung lượng 2TB, kích thước 3.5”, giao
                                                            HDDE021101    #REF!  3,290,000  36
Goflex Desktop ( USB 3.0)   tiếp USB, USB 2.0, Firewire 800, eSata.
SEAGATE 3TB FreeAgent     Ổ cứng Seagate 3Tb Freeagent Goflex Desktop: Dung lượng 2TB, kích thước 3.5”, giao
                                                            HDDE220901    #REF!  5,090,000  36
Goflex Desktop ( USB 3.0)   tiếp USB, USB 2.0, Firewire 800, eSata.

1.5TB Western Elements     HDD External 3.5'' Western Elements 1.5TB - USB 2.0                    HDDE15     #REF!  2,590,000  36

2TB Western Elements      HDD External 3.5'' Western Elements 2.0TB - USB 2.0                    HDDE16     #REF!  3,090,000  36
2TB Western My Book      Kết nối theo chuẩn USB 3.0 tốc độ tuyền tải tối đa 4.8Gbits/ giây. Tích hợp phần mềm
                                                            HDDE021102    158.41  3,390,000  36
Essential - Smart Edition   backup dữ liệu WD Smartware
3TB Western Element      HDD External 3.5'' Western Elements 3.0TB - USB 2.0                   HDDE23041201    #REF!  4,190,000  36
             Kết nối theo chuẩn USB 3.0 tốc độ tuyền tải tối đa 4.8Gbits/ giây. Tích hợp phần mềm
1TB WD My Book Essential                                                HDDE23041202    #REF!  2,790,000  36
             backup dữ liệu WD Smartware
                Kết nối theo chuẩn USB 3.0 tốc độ tuyền tải tối đa 4.8Gbits/ giây. Tích hợp phần mềm
3TB WD My Book Essential                                                HDDE23041203    #REF!  4,550,000  36
                backup dữ liệu WD Smartware
                HDD External 3.5'' USB 3.0. Trang bị cổng ethernet gigabit để kết nối vào mạng gia đình, lý
1TB Western My Book Live                                                  HDDE23041204  #REF!  3,650,000  36
                tưởng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như hình ảnh, nhạc và video.
                HDD External 3.5'' USB 3.0. Trang bị cổng ethernet gigabit để kết nối vào mạng gia đình, lý
2TB Western My Book Live                                                  HDDE23041205  #REF!  4,390,000  36
                tưởng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như hình ảnh, nhạc và video.
                HDD External 3.5'' USB 3.0. Trang bị cổng ethernet gigabit để kết nối vào mạng gia đình, lý
3TB Western My Book Live                                                  HDDE23041206  #REF!  5,390,000  36
                tưởng để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu như hình ảnh, nhạc và video.

                         HDD EXTERNAL 2.5" ( LOẠI CẦM TAY NHỎ GỌN )
500GB Adata SH93        HDD External 2.5'' ADATA 500GB- USB 2.0                          HDDE24b     #REF!  1,890,000  24

750GB Adata SH93        HDD External 2.5'' ADATA 750GB- USB 2.0                         HDDE030801    #REF!  2,340,000  36

320GB Adata SH02        HDD External 2.5'' ADATA 320GB- USB 2.0                         HDDE030802 #VALUE!     Tham khảo  36

640GB Adata SH02        HDD External 2.5'' ADATA 640GB- USB 2.0                         HDDE030804 #VALUE!     Tham khảo  36

1TB Adata SH02         HDD External 2.5'' ADATA 1TB- USB 2.0                          HDDE07031201    #REF!  2,690,000  36

500GB Adata SH14        HDD External 2.5'' ADATA 500GB- USB 2.0                         HDDE101101    #REF!  1,890,000  36
                2.5", USB 3.0, 5400prm. Đèn led hiển thị. Vỏ bọc bằng cao su tổng hợp siêu bền, chống
750GB Adata SH14                                                    HDDE04061201    #REF!  2,340,000  36
                nước, chống sốc.

1TB Adata SH14         HDD External 2.5'' ADATA 1TB- USB 2.0                          HDDE101102    #REF!  2,950,000  36

500GB Adata CH94        HDD External 2.5'' ADATA 500GB- USB 2.0                         HDDE030805    #REF!  1,750,000  36

640GB Adata CH94        HDD External 2.5'' ADATA 640GB- USB 2.0                         HDDE030806    #REF!  1,950,000  36

750GB adata CH94        HDD External 2.5'' ADATA 750GB- USB 2.0                         HDDE09041201    #REF!  2,390,000  36
1T Adata CH94         HDD External 2.5'' ADATA 1T- USB 2.0                           HDDE030807  #REF!  2,790,000  36
500GB Adata CH11 - New
             HDD External 2.5'' ADATA 500GB- USB 3.0                            HDDE030808  #REF!  1,950,000  36
USB 3.0
750GB Adata CH11 - New
             HDD External 2.5'' ADATA 750GB- USB 3.0                           HDDE09041202  #REF!  2,499,000  36
USB 3.0
1TB Adata CH11 - New USB
             HDD External 2.5'' ADATA 1TB- USB 3.0                             HDDE101103  #REF!  2,890,000  36
3.1
320GB Trancend StoreJet    HDD External 2.5'' Trancend StoreJet Mobile 320GB- USB 2.0                 HDDE34    57   Tham khảo  24

500GB Trancend StoreJet    HDD External 2.5'' Trancend StoreJet Mobile 500GB- USB 2.0                 HDDE35    71   1,790,000  24

640GB Trancend StoreJet    HDD External 2.5'' Trancend StoreJet Mobile 640GB- USB 2.0                HDDE35aa   81   1,950,000  24

1TB Trancend StoreJet     HDD External 2.5'' Trancend StoreJet Mobile 640GB- USB 2.0                HDDE171101  #REF!  2,850,000  24
320GB Seagate Raptor
               HDD External 2.5'' Seagate Raptor Protable 320GB- USB 2.0                 HDDE382   54   1,950,000  24
Expansion
500GB Seagate Raptor
               HDD External 2.5'' Seagate Raptor Protable 500GB- USB 2.0                 HDDE383   68   1,890,000  24
Expansion
1TB Seagate Raptor
               HDD External 2.5'' Seagate Raptor Protable 1TB- USB 2.0                  HDDEM232   147   2,750,000  36
Expansion
1.5TB Seagate Raptor
               HDD External 2.5'' Seagate Raptor Protable 1.5TB- USB 2.0                HDDEM13061201 #REF!   4,590,000  36
Expansion
               Là dòng ổ cứng di động mỏng làm dễ dàng cho bạn để lưu trữ, sao lưu, mã hóa và truy
SEAGATE™ FREEAGENT      cập các tập tin của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400
                                                           HDDEM13061202 #REF!   1,990,000  36
GOFLEX ( 500GB)        RPM, 8MB Cache. Kết nối chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 plug-and-play kết nối, không cần sử
               dụng Adapter gắn ngoài
               Là dòng ổ cứng di động mỏng làm dễ dàng cho bạn để lưu trữ, sao lưu, mã hóa và truy
SEAGATE™ FREEAGENT      cập các tập tin của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400
                                                           HDDEM13061203 #REF!   2,890,000  36
GOFLEX ( 1TB)         RPM, 8MB Cache. Kết nối chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 plug-and-play kết nối, không cần sử
               dụng Adapter gắn ngoài
               Là dòng ổ cứng di động mỏng làm dễ dàng cho bạn để lưu trữ, sao lưu, mã hóa và truy
SEAGATE™ FREEAGENT      cập các tập tin của bạn bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400
                                                           HDDEM13061204 #REF!   5,090,000  36
GOFLEX ( 1.5TB)        RPM, 8MB Cache. Kết nối chuẩn USB 2.0 hoặc 3.0 plug-and-play kết nối, không cần sử
               dụng Adapter gắn ngoài
               HDD EXT Hitachi Touro Pro 500G USB 3.0 5400rpm - USB 2.1 ( Tích hợp phần mềm
500Gb HITACHI TOURO      Local Backup và miễn phí 3GB backup điện toán đám mây trên trang :           HDDE080902   #REF!  1,890,000  36
               www.hitachibackup.com
               2.5", USB 3.0. 5400prm. Tích hợp pm local backup và miễn phí 3Gb backup điện toán đám
1Tb HITACHI TOURO                                                  HDDE03041202   #REF!  2,590,000  36
               mây trên trang chủ: www.hitachibackup.com
               USB 3.0 - 7200 rpm                           Tích hợp
500Gb HITACHI TOURO      phần mềm Local backup và miễn phí 3GB backup điện toán đám mây trên trang chủ:
                                                           HDDE03041203  #REF!  2,090,000  36
PRO              www.hitachibackup.com                       Thiết kế: Đen
               Piano - sáng bóng - sang trọng. Tặng bao da ( Số lượng có hạn).
               USB 2.0 Thiết kế siêu mỏng - vỏ bằng hợp kim cao cấp.
320Gb HITACHI BOX                                                   HDDE03041204  #REF!  1,350,000  36
               Tặng kèm bao da. Ổ CỨNG GẮN NGOÀI HITACHI - VỎ HỢP KIM CAO CẤP
               USB 2.0 Thiết kế siêu mỏng - vỏ bằng hợp kim cao cấp.
500Gb HITACHI BOX                                                   HDDE03041205  #REF!  1,590,000  36
               Tặng kèm bao da. Ổ CỨNG GẮN NGOÀI HITACHI - VỎ HỢP KIM CAO CẤP
320GB Western Elements    HDD External 2.5'' WD Elements 320GB - USB 2.0                       HDDE41    57   1,750,000  36
500GB Western Elements    HDD External 2.5'' WD Elements 500GB - USB 2.0                       HDDE42    75   1,890,000  36
1.0TB Western Elements    HDD External 2.5'' WD Elements 1.0TB - USB 2.0                       HDDE45    128   2,890,000  36
500G Western Passport
               Kết nối theo chuẩn USB 3.0 tốc độ tuyền tải tối đa 4.8Gbits/ giây. Tặng túi chống sốc  HDDEM021101  102.34  2,190,000  36
Esssential - Smart Edition
1T Western Passport
               Kết nối theo chuẩn USB 3.0 tốc độ tuyền tải tối đa 4.8Gbits/ giây. Tặng túi chống sốc  HDDEM021102  149.07  2,699,000  36
Esssential - Smart Edition
500GB Western Elements
               HDD External 2.5'' WD Elements 500GB - USB 3.0                     HDDEM23041201 150.07  2,190,000  36
usb 3.0
1.0TB Western Elements
               HDD External 2.5'' WD Elements 1.0TB - USB 3.0                     HDDEM23041202 151.07  3,190,000  36
usb 3.0
HDD EXTERNAL SILICON-     Chuẩn HDD 2.5", 5.400 RPM, 8MB Cache. Kết nối USB 2.0/1.1, không cần sử dụng
                                                           HDDEM021103  #REF!  1,390,000  36
POWER ARMOR A50 320G     Adapter gắn ngoài
HDD EXTERNAL SILICON-     Chuẩn HDD 2.5", 5.400 RPM, 8MB Cache. Kết nối USB 2.0/1.1, không cần sử dụng
                                                           HDDEM021104  #REF!  1,690,000  36
POWER ARMOR A50 500G     Adapter gắn ngoài
               * Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400 RPM, 8MB Cache/ Kết nối chuẩn USB 3.0, không cần sử
TOSHIBA™2.5" Canvio
               dụng Adapter gắn ngoài/ Kích thước: 119 x 78 x 13.5mm (LxWxH), Trọng lượng: 146,5g/
Basic portable USB 3.0                                              HDDEM13061205 #REF!     1,850,000  36
               Tương thích tất cả các HĐH Windows, Mac, Linux mới nhất/ Bảo hành: 36 Tháng 01 ĐỔI
500GB             01 MỚI
               * Chuẩn HDD 2.5", tốc độ 5.400 RPM, 8MB Cache/ Kết nối chuẩn USB 3.0, không cần sử
TOSHIBA™2.5" Canvio    dụng Adapter gắn ngoài/ Kích thước: 119 x 78 x 13.5mm (LxWxH), Trọng lượng: 146,5g/
                                                           HDDEM13061206 #REF!   2,750,000  36
Basic portable USB 3.0 1TB Tương thích tất cả các HĐH Windows, Mac, Linux mới nhất/ Bảo hành: 36 Tháng 01 ĐỔI
               01 MỚI

               * Chuẩn HDD USB 3.0, tốc độ 5400 RPM, 8MB Cache/ Tốc độ chuyển giao 5GB/s2; tốc độ
               khi dùng trạng thái USB2.0 là 480Mb/s/ Thời gian tìm kiếm trung bình : 12ms/ Tương thích
TOSHIBA™2.5" CANVIO
               với mọi hệ điều hành mới nhất/ Phần mềm : NTI ® BACKUP NOW EZ™ cho PC          HDDEM13061207 #REF!  1,890,000  36
USB 3.0 500GB         và NTI ® Shadow 4 ™ cho MAC, hỗ trợ chế độ bảo mật 256bit/ Bảo hành: 36 Tháng 01
               ĐỔI 01 MỚI
              * Chuẩn HDD USB 3.0, tốc độ 5400 RPM, 8MB Cache/ Tốc độ chuyển giao 5GB/s2; tốc độ
              khi dùng trạng thái USB2.0 là 480Mb/s/ Thời gian tìm kiếm trung bình : 12ms/ Tương thích
TOSHIBA™2.5" CANVIO
              với mọi hệ điều hành mới nhất/ Phần mềm : NTI ® BACKUP NOW EZ™ cho PC          HDDEM13061208 #REF!     2,990,000  36
USB 3.0 1TB         và NTI ® Shadow 4 ™ cho MAC, hỗ trợ chế độ bảo mật 256bit/ Bảo hành: 36 Tháng 01
              ĐỔI 01 MỚI

              Chuẩn HDD 2.5", 5.400 RPM, 8MB Cache/ Kết nối USB 3.0/2.0/ không cần sử dụng
HDD EXTERNAL SILICON-
              Adapter gắn ngoài/ Plug & Play, đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động /Kích thước: 139.45   HDDE07021201  #REF!  1,550,000  36
POWER ARMOR A80 320G    x 94 x 18.1 mm (L*W*H)
              Chuẩn HDD 2.5", 5.400 RPM, 8MB Cache/ Kết nối USB 3.0/2.0/ không cần sử dụng
HDD EXTERNAL SILICON-
              Adapter gắn ngoài/ Plug & Play, đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động /Kích thước: 139.45   HDDE07021202  #REF!  1,890,000  36
POWER ARMOR A80 500G    x 94 x 18.1 mm (L*W*H)
HDD EXTERNAL SILICON-
              Chuẩn HDD 2.5", 5.400 RPM, 8MB Cache
POWER Diamond D10 (kèm                                                  HDDEM021105  #REF!  1,950,000  24
              * Kết nối USB 3.0/2.0
theo túi đựng)
BUFFALO MiniStation HD-
PZ500U3B-AP
              MiniStation Extreme USB3.0 500GB Black / Red / Silver                     HDDEM27031201 #REF!  2,350,000  36
HD-PZ500U3R-AP
HD-PZ500U3S-AP
BUFFALO MiniStation HD-
              MiniStation Extreme USB3.0 1TB Black                             HDDEM27031202 #REF!  3,450,000  36
HD-PZ1.0U3B-AP
BUFFALO MiniStation HD-
PNT500U3B-AP
              MiniStation USB3.0 500GB Black / Red / Silver                         HDDEM27031203 #REF!  2,150,000  36
HD-PNT500U3R-AP
HD-PNT500U3S-AP
BUFFALO MiniStation HD-
PNT1.0U3BB-AP
              MiniStation USB3.0 1TB Black / Red / Silver                          HDDEM27031204 #REF!  3,050,000  36
HD-PNT1.0U3BR-AP
HD-PNT1.0U3BS-AP
BUFFALO MiniStation HD-
              MiniStation Pocket USB3.0 500GB Black                             HDDEM27031205 #REF!  1,940,000  36
PCT500U3/B-AP
BUFFALO MiniStation HD-
              MiniStation Pocket USB3.0 1TB Black                              HDDEM27031206 #REF!  2,840,000  36
PCT1TU3/BB-AP
                    HDD BOX (HỘP ĐỰNG Ổ CỨNG CẮM NGOÀI CHƯA VAT)
HDD Box JVJ 2.5" for NB
             HDD Box 2.5" for NB SATA                                      BOXM02    10   Tham khảo  12
SATA
HDD Box Olive ( Sata,
             HDD Box 3.5" for PC                                        BOXX01    35   750,000  12
Esata)
HDD Box 3.5" for PC SATA-
             HDD Box 3.5" for PC                                        BOXM03    21   Tham khảo  12
IDE
HDD Box 3.5" Dataone Sata HDD Box 3.5" Dataone Sata                                     BOXM05    20   Tham khảo  12

HDD Box 5.25" Combo     HDD Box 5.25" Combo HDD +CD                                   BOXM06    21   Tham khảo  12

HDD Box Seagate FA 2 Go   HDD Box Seagate FA 2 Go Accessories Docking station                       BOXM07    25   Tham khảo  12

HDD Box Trancend      TRANSCEND HDD BOX (ESATA + USB)                                 BOXM08    39   Tham khảo  12

                               MAINBOARD (BO MẠCH CHỦ)
                                MAINBOARD SOCKET 775
                                Asrock MAINBOARD
              Intel®G31 + ICH7, LGA 775 for Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo /
              Pentium® DualCore / Celeron® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core
G31M-VS2                                                          MBAR001    43   940,000  36
              Yorkfield and Dual Core Wolfdale processors, Dual channel DDR2 800/667 x 2 DIMMs,
              Max. 8GB, Intel® Graphics Media Accelerator 3100/Max shared memory 384MB

              Intel® G41+ ICH7, Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium®
              Dual Core /Celeron® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and
              Dual Core Wolfdale processors, Dual Channel DDR3 1333(OC)/ 1066/ 800, 2 x DIMM
G41M-VS3                                                          MBAR002    50   960,000  36
              slots, Max. capacity up to 8GB, Intel® Graphics Media Accelerator X4500, Pixel Shader 4.0,
              DirectX 10, Max. shared
              memory 1759MB

              Manufacture (Hãng sản xuất): ASROCK/Socket: Intel Socket 1155/ Form Factor: MicroATX
H61M-VS                                                          MBAR002abc       990,000  36
              (uATX)/ Chipset: Intel H61/ CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i3/i5/i7


              H61 chipset - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package - 2 x
              DDR3 DIMM slots. (Dual Channel, DDR3 1333/1066, max 16GB) - 32Mb AMI UEFI Legal
              BIOS - Supports Intel® HD Graphics, Intel® HD Graphics 2000/3000,/Intel® Advanced
H61M-HVS          Vector Extensions (AVX)), DirectX 10.1, Max. shared memory 1759MB, Supports HDMI
                                                              MBAR300801   65   1,040,000  36
              1.4a/. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz, Supports D-Sub with max. resolution up to/
              2048x1536 @ 75Hz - 5.1 CH HD Audio - Realtek PCIE x1 LAN RTL8105E (10/100
              Ethernet) - 1 x PCI Express/ 2.0 x16 slot (blue @ x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 slot, 1
              x VGA/D-Sub Port, 1 x HDMI Port, 6 x USB/ 2.0 - mATX
              H61 chipset - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package - 2 x
              DDR3 DIMM slots. (Dual Channel, DDR3 1333/1066, max 16GB) - 32Mb AMI UEFI Legal
              BIOS - Supports Intel® HD Graphics, Intel® HD Graphics 2000/3000,/Intel® Advanced
              Vector Extensions (AVX)), DirectX 10.1, Max. shared memory 1759MB, Supports HDMI
ASRock H61M-HGS                                                     MBAR26061201   #REF!  1,190,000  36
              1.4a/. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz, Supports D-Sub with max. resolution up to/
              2048x1536 @ 75Hz - 7.1 CH HD Audio - Realtek PCIE x1 LAN RTL8115E (10/100/1000
              Ethernet) - 1 x PCI Express/ 3.0 x16 slot (blue @ x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 slot, 1
              x VGA/D-Sub Port, 1 x HDMI Port, 6 x USB/ 2.0 - mATX


              Solid Capacitor for CPU Power /Supports Intel® K-Series CPU / Supports Dual Channel
              DDR3 1333 / PCIE Gigabit LAN / Supports Intel® HD Graphics with Built-in Visuals / Dual
ASRock H61M-HVGS      VGA Output options : D-Sub and HDMI / Supports ASRock XFast RAM, XFast LAN, XFast MBAR26061201abc #REF!       1,040,000  36
              USB Technologies / Supports AXTU, Graphical UEFI, Instant Boot, Instant Flash, Good
              Night LED, APP Charger, SmartView / Combo Cooler Option (C.C.O.)

              100% All Solid Capacitor design - Supports Intel® K-Series CPU - Supports Dual Channel
              DDR3 1333 - Supports Intel® HD Graphics 2000/3000 - Multi VGA Output options: D-Sub,
Mainboard Asrock H61iCafe
              DVI-D and HDMI - 2 x USB 3.0, 2 x SATA3 - Supports XFast USB, XFast LAN, AXTU,        MBAR09011201  96   1,850,000  36
              Graphical UEFI, Instant Boot, Instant Flash, APP Charger, SmartView - Combo Cooler
              Option (C.C.O.)
              Chipset INTEL H67, DDR3*2 1333/1066 max 32Gb, Lan Gigabit, 1 x PCI Express 2.0 x16
ASROCK H67M-ITX                                                      MBAR070504   116  2,490,000  36
              slot (blue @ x16 mode)
              ASRock DuraCap (2.5 x longer life time, 100% Japan-made high-quality Conductive
              Polymer Capacitors)/ Supports Intel® K-Series CPU/ Supports Dual Channel DDR3 1333/
              Supports Blu-ray Stereoscopic 3D with HDMI 1.4a/ Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-
              D, HDMI/ 2 x SATA3, 2 x USB 3.0, 1 x eSATA2, 2 x Antenna Ports/ Supports AXTU,
ASROCK H67M-ITX/HT     Graphical UEFI, XFast USB, Instant Boot, Instant Flash, APP Charger, Good Night LED,     MBAR180601   160  3,090,000  36
              SmartView/ 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec), THX
              TruStudio PRO™ and Premium Blu-ray audio support/ Free Bundle:1 x 3D Red/Cyan
              Anaglyph Glasses, 1 x MCE Remote Controller, 1 x Multi-Angle CIR Remote Receiver, 1 x
              ASRock WiFi 2.4GHz Antenna
              Intel H67, 4 x DDR3 DIMM slots 1333/1066 Max 32GB, 1PCI Express x16 , 2PCI Express
ASROCK H67M-GE/HT      x1, 1PCI, 1 VGA/D-Sub, 1VGA/DVI-D, 1 HDMI, 1 x Display Port, 4 USB 2.0, 1eSATA2,        MBAR003c    157  2,680,000  36
              2USB 3.0
              Intel H67, 4 x DDR3 DIMM slots 1333/1066 Max 32GB, 1PCI Express x16, 3 PCI Express
ASROCK H67DE3        x1, 1PCI, Gigabit, 1 x VGA/D-Sub Port, 1 VGA/DVI-D , 1 HDMI , 1 Display, 4 USB 2.0, 2     MBAR003d    121  2,190,000  36
              USB 3.0

              Chipset Intel P67, DDR3 2600+(OC)/2133(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 non-ECC, un-
              buffered memory Max 16GB. Supports Intel CoreTM i7 / i5 Processors in LGA1156, PCIE
              Gigabit 10/ 100/ 1000, 1 x PCI Express x16 slot, 3 x PCI Express x1 slot, 2 x PCI slot, 2 x
ASROCK P67 Transformer   SATAIII, 5 x SATAII, 6 additional USB 2.0 via header, 1 x PS/2 Mouse Port, 1 x PS/2      MBAR003e    147  2,750,000  36
              Keyboard Port, 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports, 1 x eSATA2 Connector, 2 x Ready-to-Use
              USB 3.0 Ports, 1 x RJ-45 LAN Port with LED, 1 x Clear CMOS Switch with LED, HD Audio
              Jack: Side Speaker / Rear Speaker / Central / Bass / Line in /Front Speaker / Microphone


              P67 chipset - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package - 4 x
              DDR3 DIMM slots/(Dual Channel, DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB)
              - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 7.1 CH/ HD Audio - Atheros® AR8151 (PCIE x1 Gigabit
P67 Pro3 SE
              LAN) - 2 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2 @ x16 mode;/ PCIE4 @ x4 mode), 2 x PCI       MBAR300802   121  2,460,000  36
NEW             Express 2.0 x1 slots, Supports ATI™ Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ -/ 2 x SATA3
              6.0 Gb/s support RAID, 1 x Coaxial SPDIF Out Port, 1 x Optical SPDIF Out Port, 6 x USB
              2.0, 2x USB 3.0 - ATX, All Solid Capacitor

              Chipset Intel P67, 4 DDR3 2133(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 Max 32GB, PCIE
ASROCK P67 Pro3       Gigabit 10/100/1000/ 1 x PCI Express x16 slot, 3 x PCI Express x1 slot, 3 x PCI slot , 1 x  MBAR250501   157  2,890,000  36
              eSATAIII, 2 x SATAIII, 4 x SATAII, 6 additional USB 2.0 via header

              Core i7 / i5 / i3 (LGA1155)Turbo Boost Technology 2.0 /Intel Z68 chipset/ 4x DDR3
              2133(OC) / 1866(OC) / 1600 / 1333 / 1066/ Realtek ALC892/ 10/100/1000Mbps/ D-Sub +
              DVI, 1 x HDMI/ 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Optical/ 1 x IR header, 1 x CIR header
ASROCK Z68 Pro3 Gen3                                                   MBAR03021201 149.00  3,190,000  36
              1 x COM port header, 1 x HDMI_SPDIF header ,1 x Power LED header,
              CPU/Chassis/Power FAN connector, 24 pin ATX power connector, 8 pin 12V power
              connector, Front panel audio connector


              Z68 chipset - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package (V8 +
              4 Power Phase. Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3, 2133(OC)/
              1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32GB) -, 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel®
ASROCK Z68 Extreme4     HD Graphics Built-in Visuals (Intel® Quick Sync Video, Intel®. Clear Video HD Technology,
                                                             MBAR280701   #REF!  4,790,000  36
Gen3            Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX)),. DirectX 10.1,
              Max. shared memory 1759MB, Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to.
              1920x1200 @ 60Hz, Supports DVI with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz,
              Supports DisplayPort with max. resolution up to 2560x1600 @ 60Hz

              Premium Gold Caps (2.5 x longer life time), 100% Japan-made high-quality Conductive
              Polymer Capacitors. Digi Power, Advanced V8 + 4 Power Phase Design.NVIDIA® NF200
              Chip Onboard (Dual VGA cards at PCI-E x16/x16; three VGA cards at x16 / x8 /
ASROCK Z68 Extreme7     x8).Integrated PLX PEX8608 chip onboard to offer sufficient PCI-E lanes. 1x PCIe 3.0 x16
                                                             MBAR101001   #REF!  7,290,000  36
Gen3            Slot, 4 PCIe 2.0 x16 Slots, Supports AMD 3-Way CrossFireX™ and NVIDIA® 3-Way SLI™.
              Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals. Multi VGA Output : D-Sub, DVI-D, HDMI,
              DisplayPort
              Supports Dual LAN with Teaming function
            Z68 chipset - Supports 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package (V12
            + 6 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3 2133(OC)/
            1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel®
            HD Graphics Built-in Visuals (Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology,
ASROCK Fatal1ty Z68
            Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions (AVX)),DirectX 10.1,
Professional Gen3                                                  MBAR280702  #REF!  6,790,000  36
            Max. shared memory 1759MB, Supports HDMI 1.4a Technology with max. resolution up to
NEW"          1920x1200 60Hz - 7.1 CH HD Audio - Realtek RTL8111E (PCIE x1 Gigabit LAN), Supports
            Dual LAN withTeaming function - 2 x PCI Express 3.0 x16 slots, 1 x PCI Express 2.0 x16
            slot, 2 x PCI Express 2.0 x1 slots, 2 x PCI slots, 6 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x VGA/D-Sub Port,
            2 x HDMI Ports, 1 x Optical SPDIF


            Premium Gold Caps (2.5 x longer life time), 100% Japan-made high-quality Conductive
            Polymer Capacitors.Digi Power, Advanced V8 + 4 Power Phase Design.NVIDIA® NF200
            Chip Onboard (Dual VGA cards at PCI-E x16/x16; three VGA cards at x16 / x8 /
            x8).Integrated PLX PEX8608 chip onboard to offer sufficient PCI-E lanes. 1x PCIe 3.0 x16
ASROCK Z68 Extreme7
            Slot, 4 PCIe 2.0 x16 Slots, Supports AMD 3-Way CrossFireX™ and NVIDIA® 3-Way         MBAR061001  #REF!  7,290,000  36
Gen3          SLI™.Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals. Multi VGA Output : D-Sub, DVI-D,
            HDMI, DisplayPort. Supports Dual LAN with Teaming function. Dr. Debug, Smart Switch
            Design: Power/Reset/Clear CMOS Switch with LED            Intel H61, >>Supports 2nd Generation Intel® CoreTM i7 / i5 / i3 in LGA1155
            Package,>>Supports Intel® K-Series unlocked CPU, 2 x DDR3 DIMM slots 1333/ 1066
            Max 16GB,>>Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear
            Video HD Technology, Intel® HD Graphics 2000/3000, Intel® Advanced Vector Extensions
H61M/U3S3        (AVX) Pixel Shader 4.1, DirectX 10.1,Max. shared memory 1759MB, Multi VGA Output        MBAR004   93   1,690,000  36
            options: D-Sub, DVI-D and HDMI, Supports HDMI 1.4a with max. resolution up to
            1920x1200 @ 60Hz, Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High
            Bit Rate Audio) with HDMI, Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with
            DVI and HDMI ports,1 x PCI Express x16 slot, 1 x PCI Express x1 slot, 2 x PCI slots

            Intel H67, >>Supports 2nd Generation Intel® CoreTM i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package, 4 + 1
            Power Phase Design, Supports Intel® K-Series unlocked CPU, 2 x DDR3 DIMM slots
H67M          1333/1066 Max 16GB, Intel® HD Graphics 100/200 Pixel 4.1, DirectX 10.1, Max Shared       MBAR005   112  2,090,000  36
            1759MB, Supports HDMI 1.4a, 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892
            Audio Codec), Premium Bluray audio support

            X79 chipset - Supports Intel® Core™ i7 processor family for the LGA 2011 Socket (5 + 1
            Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Quad Channel, DDR3
ASROCK X79 Extreme3 (  2400+(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 7.1 CH HD Audio,
tặng 1 thanh RAM    THX TruStudio - Broadcom BCM57781 (PCIE x1 Gigabit LAN) - 3 x PCI Express 3.0 x16     MBAR03021202  #REF!  5,190,000  36
Kingston HyperX 2GB)  slots, 1 x PCI Express 2.0 x1 slots, 2 x PCI slots, 3 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Optical SPDIF
            Out, 1 x Coaxial SPDIF Out, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x eSATA3, 1 x Clear CMOS
            Switch with LED - ATX, Premium Gold Capacitor made-in-Japan


            X79 chipset - Supports Intel® Core™ i7 processor family for the LGA 2011 Socket (6 + 2
            Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Quad Channel, DDR3
ASROCK X79 Extreme4   2400+(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - 7.1 CH HD Audio,
(tặng 1 thanh RAM    THX TruStudio - Broadcom BCM57781 (PCIE x1 Gigabit LAN) - 3 x PCI Express 3.0 x16     MBAR03021203  #REF!  5,420,000  36
Kingston HyperX 2GB)  slots, 2 x PCI Express 2.0 x1 slots, 2 x PCI slots, 5 x SATA3 6.0 Gb/s, 1 x Optical SPDIF
            Out, 1 x Coaxial SPDIF Out, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x eSATA3, 1 x IEEE 1394, 1 x
            Clear CMOS Switch with LED - ATX, Premium Gold Capacitor made-in-Japan


            X79 chipset - Supports Intel® Core™ i7 processor family for the LGA 2011 Socket (16 + 2
            Power Phase Design) - 8 x DDR3 DIMM slots (Quad Channel, DDR3
ASROCK X79 Extreme9 (  2400+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal
tặng 1 thanh RAM    BIOS - Creative Sound Core3D 7.1 CH, THX TruStudio - Broadcom BCM57781 (PCIE x1       MBAR03021204 #REF!  8,090,000  36
Kingston HyperX 2GB)  Gigabit LAN) - 5 x PCI Express 3.0 x16 slots, 1 x PCI Express 2.0 x1 slots, 8 x SATA3 6.0
            Gb/s, 6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x eSATA3, 1 x IEEE 1394, 1 x Clear CMOS Switch with
            LED - ATX, Premium Gold Capacitor made-in-Japan


            B75 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
            (3 + 1 Power Phase Design) - 2 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
            1600/1333/1066, max 16GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics
            Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
Asrock B75M       Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm MBAR03051201    #REF!  1,990,000  36
            CPU, Max. shared memory 1760MB - 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662) - PCIE x1
            Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode), 1 x
            PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode), 2 x PCI slots, 5 x SATA2, 3 x SATA3, 1 x D-
            Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 - mATX, All Solid Capacitor


            B75 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
            (4 + 1 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
            1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics
            Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
            Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm
ASROCK B75 PRO3                                                  MBAR03051202  #REF!  2,290,000  36
            CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1
            Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode), 1 x
            PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 slot, 2 x PCI slots, 5 x
            SATA2, 3 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 4
            x USB 2.0, 2 x USB 3.0 - mATX, All Solid Capacitor
           B75 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (4+1 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3 1600/1333/1066,
           max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics 2500/4000,
ASRock B75 Pro3-M   DirectX 11 with Intel® 22nm CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD Audio       MBASR18061201 #REF!   1,750,000  36
           (Realtek ALC892) - PCIE x1 Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe
           2.0 x16 (x4 mode), 2 x PCI, 5 x SATA2, 3 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x PS/2, 1 x D-Sub,
           1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF Out, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 - mATX, All Solid
           H77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 4 + 2 Power Phase Design) - 2 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           1600/1333/1066, max 16GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics
           Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
           Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm
Asrock H77M                                                  MBAR03051203 #REF!    2,420,000  36
           CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1
           Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode), 1 x
           PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE2: x4 mode), 2 x PCI slots, 4 x SATA2, 2 x SATA3, 8 pin
           12V power, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 -
           mATX, All Solid Capacitor

           H77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 4 + 2 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics
           Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD
           Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics 2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm
ASROCK H77 PRO4/MVP                                               MBAR03051204  #REF!  2,590,000  36
           CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1
           Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE2: x16 mode), 1 x
           PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x4 mode), 1 x PCI Express 2.0 x1 slot, 3 x PCI slots, 4 x
           SATA2, 4 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 6
           x USB 2.0, 2 x USB 3.0 - mATX, All Solid Capacitor


           CPU - Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           Digi Power Design 4 + 1 Power Phase Design Chipset - Intel® Z75 Supports Intel® Rapid
ASROCK Z75 PRO3    Start Technology and Smart Connect Technology Memory - Dual Channel DDR3 memory MBAR03051205       #REF!  2,690,000  36
           technology 4 x DDR3 DIMM slots Supports DDR3
           2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory


           Z77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 4 + 1 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI
           Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0,
           Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
Asrock Z77 Pro3                                                 MBAR03051206  #REF!  2,990,000  36
           2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD
           Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1 Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0
           x16 slot (PCIE2: x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x4 mode), 1 x PCI
           Express 2.0 x1 slot, 2 x PCI slots, 4 x SATA2, 2 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-Sub, 1 x
           HDMI, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 - ATX, All Solid Capacitor


           Z77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 4 + 2 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI
           Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0,
           Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
ASROCK Z77 PRO4                                                 MBAR03051207  #REF!  3,490,000  36
           2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD
           Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1 Gigabit LAN (Realtek RTL8111E) - 1 x PCI Express 3.0
           x16 slot (PCIE2: x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x4 mode), 1 x PCI
           Express 2.0 x1 slot, 3 x PCI slots, 4 x SATA2, 4 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-Sub, 1 x
           DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 6 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 - ATX, All Solid Capacitor


           Z77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 8 + 4 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI
           Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0,
           Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
Asrock Z77 Extreme4  2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD MBAR03051208      #REF!  3,990,000  36
           Audio (Realtek ALC898) - PCIE x1 Gigabit LAN (Broadcom BCM57781) - 2 x PCI Express
           3.0 x16 slots (PCIE2/PCIE3: single at x16 (PCIE2) / x8 (PCIE3) or dual at x8/x8 mode), 2 x
           PCI Express 2.0 x1 slots, 2 x PCI slots, 4 x SATA2, 4 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-
           Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 1 x eSATA3, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 - ATX,
           100% Japan-made high-quality Conductive Polymer Capacitors


           Z77 chipset - Supports 3rd & 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package
           (Digi Power, 8 + 4 Power Phase Design) - 4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
           2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) - 64Mb AMI UEFI
           Legal BIOS - Supports Intel® HD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video 2.0,
           Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® HD Graphics
Asrock Fatal1ty Z77  2500/4000, DirectX 11 with Intel® 22nm CPU, Max. shared memory 1760MB - 7.1 CH HD
                                                        MBAR03051209  #REF!  4,690,000  36
Performance      Audio (Realtek ALC892) - PCIE x1 Gigabit LAN (Broadcom BCM57781) - 1 x PCI Express
           3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode), 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (PCIE3: x4 mode), 1 x PCI
           Express 2.0 x1 slot, 2 x PCI slots, 4 x SATA2, 2 x SATA3, 8 pin 12V power, 1 x D-Sub, 1 x
           DVI-D, 1 x HDMI, 1 x Optical SPDIF, 1 x eSATA2, 1 x Fatal1ty Mouse Port, 3 x USB 2.0, 4
           x USB 3.0, 1 x Clear CMOS - ATX, 100% Japan-made high-quality Conductive Polymer
           Capacitors
           Chipset Intel Z77(i3,i5,i7)4 x DDR3 DIMM slots (Dual Channel, DDR3
ASROCK FATAL1TY Z77  2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066, max 32GB) 6xSATA3,8 pin
                                                       MBAR03051210 #REF!  6,690,000  36
PROFESSIONAL     12V power,1xHDMI,1xDisplayPort,1xFatal1ty Mouse Port,1x Optical
           SPDIF,1xeSATA3,1xIEEE 1394,1xClear CMOS,5xUSB2.0,6xUSB3.0
                                MSI MAINBOARD
           Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/ 800 , Dual DDR2*2 800/ 667, max 4Gb, VGA &
MSI - G41M4-F                                                 MBM05    60   1,050,000  36
           Sound 8 ch, Lan Gigabit on, 2PCI, 4 SATA + IDE, 8 USB 2.0, PCIE 16x.
           Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800 , Dual DDR2*2 800/ 667 max 4Gb, Lan
MSI P41T - C31                                                MBM05a    52   930,000   36
           Gigabit, Sound 8ch, 2PCI, PCIE 16x, 4SATA + IDE, 8USB
           Intel® G43/ICH10 chipset support FSB 1333/1066/800 (Core 2 Quad, 45nm
           support),Full Support Dual Chanel 2*DDR2-667/800MHz (upto 4GB),01 HDMI Port
           ,VGA A Onboard Upto 512MB (GMA-4500), 1x PCI-Express x16 tốc độ cao dành cho
           card rời , 1x PCI-Express x1 dành cho card wifi/Sound, 2x PCI , 1 khe IDE 66/100, 4x
MSI G43TM-E51                                                 MBM06a    64   1,170,000  36
           SATAII tốc độ lên tới 3Gb/s , Cổng GIGAbitLan 100/1000 của Realtek 8111C mới nhất
           , Sound 8 Chanel Realtek® ALC888 hỗ trợ Vista, 1 x SPDIF-out , 8 cổng Hi-Speed
           USB2.0 support tốc độ lên tới 480Mb/s , Form Full-ATX ,BIOS Plug & Play để dễ
           tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
           Chipset INTEL P45, bus 1600 (O.C)/1333/1066/800, Dual DDR2*4 1066/ 800, max
MSI P45T-C51     16Gb, Lan Gigabit, Sound 8ch, 3PCI, PCIE 16x, 6SATA + IDE, 12USB 2.0. BIOS Plug     MBM10    85   1,490,000  36
           & Play
           Intel H55 (Core i3-i5-i7 - socket 1156 support). Full Support Dual Chanel 4*DDR3
           1066/ 1333/ 1600*/ 2000*/ 2133* (OC) Max 16Gb, 1x PCI-Express x16 tốc độ cao dành
           cho card rời,VGA Share Memory (512MB)DDR3 DirectX 10 Support, 1x PCI , 01 DVI
           Port,01 HDMI Port,1 khe IDE 66/100/133, 6x SATAII tốc độ lên tới 3Gb/s, Lan
MSI H55M - E33                                                MBM19ab    106  2,190,000  36
           GIGAbitLan 100/1000 của Realtek 111C mới nhất, Sound 8 Chanel Realtek® ALC888
           hỗ trợ Vista (Optical SPDIF), 6 cổng Hi-Speed USB2.0 support tốc độ lên tới
           480Mb/s,, , Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài
           của bạn
           Intel® X58 Chipset (Core i7-iLGA1366 ), Triple 6*DDR3 1066/ 1333* (OC), 2x PCI-
           Express x16 tốc độ cao dành cho card rời (Với bo mạch chủ này bạn có thể cắm 2
           Card đồ hoạ ATI hay NVIDIA), 1x PCI-Express x4 - 2x PCI-Express x1 dành cho card
MSI X58M       wifi/Sound, 2x PCI ,Audio ports (Rear) 6+ Coaxial SPDIF/Optical SPDIF , 1 khe IDE    MBM22b    192  3,950,000  36
           66/100/133, 8x SATAII tốc độ lên tới 3Gb/s, RAID 0/ 1/ 5/ 10/ JBOD , Dual GIGAbitLan
           100/1000 của Realtek 111C mới nhất, 14 cổng Hi-Speed USB2.0 support tốc độ lên
           tới 480Mb/s, 1x Power-eSATA, 2x IEEE1394
           Intel Chipset H61 (B3) Support Core i3-i5-i7 - socket 1155/ Support Dual Chanel
           2*DDR3 1066/1333 - Max 16GB/ Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/ HD3000
H61M-P31 (G3)     with DSub - DVI/ Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E/ Sound Realtek ALC887 - 3     MBM06031201  #REF!  1,290,000  36
           Ports/ 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI/ 4x SATAII 3Gb/s,/4 x USB 2.0
           Up to 10 Ports/ Form M-ATX
           Intel® H61 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 2*DDR3
           1066/1333 - Max: 16GB, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x SATA
           3Gb/s, Back Panel I/O Ports (- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 4 x USB 2.0 ports, 1 x
MSI H61M-E23 (B3)                                              MBMM261201   91   1,390,000  36
           HDMI port, 1 x Graphic Card port, 1 x DVI-D port, 1 x RJ45 LAN Jack, 1 x 6 in 1 audio
           jack), Form mATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của
           bạn
           Intel® H61 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 2*DDR3
           1066/ 1333 - Max: 16GB, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x SATA
           3Gb/s, Back Panel I/O Ports (- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 4 x USB 2.0 ports, 1 x
MSI H61M-E33 (B3)                                              MBMM20    99   1,550,000  36
           HDMI port, 1 x Graphic Card port, 1 x DVI-D port, 1 x RJ45 LAN Jack, 1 x 6 in 1 audio
           jack), Form mATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của
           bạn
           ntel® H67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 2*DDR3
           1066/1333 - Max: 32GB, 1x PCI-Express x16 tốc độ cao dành cho card rời, 3x PCI-
           Express x1 dành cho card wifi/Sound, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O
MSI H67MA-E35 (B3)  Ports (1 x Optical SPDIF port, 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 1 x IEEE1394 port, 4 x   MBMM22   104  2,230,000  36
           USB 2.0 ports, 1 x HDMI port, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0 ports,
           1 x Graphic Card port, 1 x DVI-D port,1 x 6 in 1 audio jack (Realtek® ALC892)), Form
           mATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn

           Intel® H67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
           1066/1333 - Max: 32GB, 1x PCI-Express x16 tốc độ cao dành cho card rời, 3x PCI-
           Express x1 dành cho card wifi/Sound, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O
MSI H67MA-E45 (B3)  Ports (1 x Optical SPDIF port, 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 1 x IEEE1394 port, 4 x   MBMM23   121  2,590,000  36
           USB 2.0 ports, 1 x HDMI port, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0 ports,
           1 x Graphic Card port, 1 x DVI-D port,1 x 6 in 1 audio jack (Realtek® ALC892)), Form
           mATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
           Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
           1066/ 1333MHz - Max: 32GB, 1x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 3x PCI, 2x
           SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard port,
MSI PH67A-C43 (B3)                                               MBMM24   132  2,390,000  36
           8 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical SPDIF
           port, 1 x RJ45 LAN Jack, 2 x USB 3.0 ports, 1 x 6 in 1 audio jack), Form ATX , BIOS
           Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
           Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
           1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, 1x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x
           PCI, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x PS/2 Mouse/Keyboard
MSI P67A-C45 (B3)   port, 8 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical   MBMM26   169  3,290,000  36
           SPDIF port, 1 x IEEE1394 port, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0
           ports, 1 x 6 in 1 audio jack(Realtek® ALC892)), Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ
           tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x
              PCI, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (- 1 x PS/2
MSI P67A-G45 (B3)      Mouse/Keyboard port, 8 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF     MBMM300501  166  3,290,000  36
              port, 1 x Optical SPDIF port, 1 x IEEE1394 port, 1 x RJ45 LAN Jack, 2 x USB 3.0 ports,
              1 x 6 in 1 audio jack), Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị
              cắm ngoài của bạn
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x
              PCI, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x PS/2 Mouse/Keyboard
MSI P67A-GD55 (B3)     port, 8 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical    MBMM27   187  3,790,000  36
              SPDIF port, 1 x IEEE1394 port, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0
              ports, 1 x 6 in 1 audio jack(Realtek® ALC892)), Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ
              tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/1333/1600/2133 (OC) - Max: 32GB, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x
              PCI, 4x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x PS/2 Mouse/Keyboard
MSI P67A-GD65 (B3)     port, 8 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical    MBMM28   222  4,190,000  36
              SPDIF port, 1 x IEEE1394 port, 2 x eSATA ports, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E),
              2 x USB 3.0 ports, 1 x 6 in 1 audio jack (Realtek® ALC892)), Form ATX , BIOS Plug &
              Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, PCI-Ex16 3X PCI-E Gen Gen2 (1x16, 1x8,
              1x1) 1, RAID 0/1/5/10 LAN 10/100/1000*1 , 4x PCI, 4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII
              3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 8 x USB 2.0 ports, 1 x
MSI P67A-GD80 (B3)                                                 MBMSI090501  305  6,290,000  36
              Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical SPDIF port, 1 x IEEE1394
              port, 2 x eSATA ports, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0 ports, 1 x 6 in
              1 audio jack (Realtek® ALC892)), Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với
              mọi thiết bị cắm ngoài của bạn
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, PCI-Ex16 8PCI Express gen2 x16 slots 4x
              SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, RAID 0/1/5/10 , Back Panel I/O Ports (1 x PS/2
              Mouse/Keyboard port, 2 x USB 2.0 ports, 1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF
MSI Big Bang-Marshal (B3)                                             MBMSI090502  455  9,390,000  36
              port, 1 x Optical SPDIF port, 1 x IEEE1394 port, 2 x eSATA ports, 1 x RJ45 LAN Jack
              (Realtek 8111E), 8 x USB 3.0 ports, 1 x 6 in 1 audio jack (Realtek ALC892), LAN
              10/100/1000*2 Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm
              ngoài của bạn
              Intel Chipset Z68 (B3)
              Support Core i3-i5-i7 - socket 1155
              Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC) - Max 32GB
               - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/HD3000 with DSub - DVI - HDMI
               - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E
MSI Z68MA-G45 (B3)                                                MBMSI16011201 168   3,290,000  36
               - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
              2x PCI-Express x16 ( x16, x8), 2x PCI-Express x1
              2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1
              2x USB 3.0 Ports, 6x USB 2.0 Up to 12 Ports, SPDIF Out, FireWire
              Form M-ATX
              Intel® P67 (Core i3-i5-i7 - socket 1155 support), Full Support Dual Chanel 4*DDR3
              1066/ 1333/ 1600/ 2133 (OC) - Max: 32GB, Onboard 01x DVI Port, 01x HDMI Port,
              01xVGA port, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x PCI, 2x SATA 6Gb/s, 4x
              SATA 3Gb/s, Back Panel I/O Ports (1 x PS/2 Mouse/Keyboard port, 8 x USB 2.0 ports,
MSI Z68MA-ED55 (B3)                                                 MBM300502  222  4,190,000  36
              1 x Clear CMOS button, 1 x Coaxial SPDIF port, 1 x Optical SPDIF port, 1 x IEEE1394
              port, 1 x RJ45 LAN Jack (Realtek 8111E), 2 x USB 3.0 ports, 1 x 6 in 1 audio
              jack(Realtek® ALC892)), Form ATX , BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết
              bị cắm ngoài của bạn
              Intel Chipset X79
              Support Core i7 - socket 2011
              Support Quad Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) - Max 64GB
               - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E
MSI X79MA-GD45        - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports                      MBMSI16011202 #REF!  5,690,000  36
              2x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x16), 2x PCI-Express x1
              2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
              2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 6x USB 2.0 Up to 10 Ports, SPDIF out
              Form M-ATX
              Intel Chipset X79
              Support Core i7 - socket 2011
              Support Quad Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) - Max 64GB
               - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E
               - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
MSI X79A-GD65                                                   MBMSI16011203 #REF!  6,990,000  36
              3x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x16, x8)
              2x PCI-Express Gen2 x16 (run at x1), 1x PCI-Express x1
              4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
              2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 8x USB 2.0 Up to 12 Ports, FireWire, SPDIF out
              Form ATX
             Intel Chipset X79
             Support Core i7 - socket 2011
             Support Quad Chanel 8*DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) - Max 128GB
             - Gigabit LAN 100/1000 Intel 82579
             - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
MSI X79A-GD65 (8D)                                          MBMSI16011204 #REF!     6,990,000  36
             3x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x16, x8)
             2x PCI-Express Gen2 x16 (run at x1), 1x PCI-Express x1
             4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 8x USB 2.0 Up to 12 Ports, FireWire, SPDIF out
             Form ATX

             Main Main X79A-GD65(8D) Spec:
             Intel Chipset X79
             Support Core i7 - socket 2011
             Support Quad Chanel 8*DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) - Max 128GB
             - Gigabit LAN 100/1000 Intel 82579
MSI X79A-GD65(8D)
             - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports                 MBMSI16011205 #REF!     7,990,000  36
Frio Adv
             3x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x16, x8)
             2x PCI-Express Gen2 x16 (run at x1), 1x PCI-Express x1
             4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 8x USB 2.0 Up to 12 Ports, FireWire, SPDIF out
             Form ATX

             Big Bang-XPower II Spec:
             Intel Chipset X79
             Support Core i7 - socket 2011
             Support Quad Chanel 8*DDR3 1066/1333/1600/1800*/2133*/2400*(OC) - Max 128GB
             - Dual Gigabit LAN 100/1000 Intel 82579
MSI Big Bang-XPower II                                        MBMSI19031201    770  16,490,000  36
             - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
             7x Gen3 (16, 8, 8, 8), Gen2 (1, 1, 1)
             4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 8x USB 2.0 Up to 12 Ports, FireWire, SPDIF out
             Form ATX

             Intel Chipset Intel® B75
             Support Intel 2nd, 3rd: Celeron-Pentium- Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 1.5 Volt 2*DDR3 1066/1333 Up to 2400 - Max 16GB
             - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/ HD3000/HD4000 with DSub - DVI -
             Support dual monitor
B75MA-P45         - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E                     MSIM28051201   #REF!  1,590,000  36
             - Sound Realtek ALC887 - 3 Ports
             1x PCI-ExpressGen 3.0 x16, 1x PCI-Express 2.0 x1
             1x SATAIII 3Gb/s , 3 SATA II Smart Jack
             6 x USB 2.0 Up to 10 Ports
             Form M-ATX
             Intel Chipset H77 (G3)
             Support 2nd, 3rd Celeron-Pentium- Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600 - Max 32GB
             - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E
MSI H77MA-G43 (G3)    - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports                  MSIM28031201   #REF!  2,390,000  36
             1x PCI-Express Gen 3.0 x16, 1x PCI-E 2.0 x16 run at x4, 1x PCI-E 2.0 x1
             2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 up to 3 port, 4x USB 2.0 Up to 10 Ports, SPDIF Out
             Form ATX

             Intel Chipset Z77 (Gen 3)
             Support 2nd, 3rd Celeron-Pentium-Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*2400*/2667*(OC) - Max
             32GB
             - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/HD3000/HD4000 with DSub - DVI - HDMI
MSI Z77MA-G45 (G3)    - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E                      MSIM28031202  #REF!  3,490,000  36
             - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
             2x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x8), 1x PCI-E 2.0 x16 (run at x4), 4x PCI-E 2.0 x1
             2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s, RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 6x USB 2.0 Up to 10 Ports
             Form ATX

             Intel Chipset Z77 (Gen 3)
             Support 2nd, 3rd Celeron-Pentium-Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*2400*/2667*(OC) - Max
             32GB
             - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/HD3000/HD4000 with DSub - DVI - HDMI
MSI Z77A-G45 (G3)     - Gigabit LAN 100/1000 Realtek 8111E                     MSIM28031203   196  4,090,000  36
             - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
             2x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x8), 2x PCI-E 2.0 x1
             2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s, RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 4x USB 2.0 Up to 10 Ports
             Form M-ATX
             Intel Chipset Z77 (Gen 3)
             Support 2nd, 3rd Celeron-Pentium-Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*2400*/2667*(OC) - Max
             32GB
              - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/HD3000/HD4000 with DSub - DVI - HDMI
MSI Z77A-GD55 (G3)     - Gigabit LAN 100/1000 Intel 82579V                       MSIM28031204        247  4,990,000  36
              - Sound 8 Chanel Realtek ALC892 - 6 Ports
             2x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x8), 1x PCI-E 2.0 x16 (run at x4), 4x PCI-E 2.0 x1
             2x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s, RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 4x USB 2.0 Up to 10 Ports
             Form ATX

             Intel Chipset Z77 (Gen 3)
             Support 2nd, 3rd Celeron-Pentium-Core i3-i5-i7 - socket 1155
             Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*2400*/2667*(OC) - Max
             32GB
              - Support Intel HD Graphic HD1000/HD2000/HD3000/HD4000 with DSub - DVI - HDMI
MSI Z77A-GD65 (G3)     - Gigabit LAN 100/1000 Intel 82579V                      MSIM28031205         289  5,590,000  36
              - Sound 8 Chanel Realtek ALC898 - 6 Ports
             3x PCI-Express Gen3 x16 (x16, x8, x4), 4x PCI-Express 2.0 x1
             4x SATAIII 6Gb/s, 4x SATAII 3Gb/s, RAID 0/1/5/10
             2x USB 3.0 Up to 3 Ports, 4x USB 2.0 Up to 10 Ports
             Form ATX

                                 FOXCON MAINBOARD
             INTEL G31, Bus 1333/1066/800, Dual DDR2*2 800/667, max 4Gb, VGA, Sound, LAN,
FOXCONN G31MV                                                       MBF06    42   890,000   36
             PCI, 2SATA+IDE, PCIE 16x, 8USB2.0

             Intel Core2 Quad, Core2 Duo, Pentium Dual-Core processors, Socket T (LGA775)
             Supports Intel® 45nm Multi-Core processors 1333/1066/800 MHz (FSB) Dual channel
MB Foxconn G41MXE-V                                                   MBF02a    50   1,060,000  36
             DDR3 1333(oc)/ 1066/ 800/MHz, 2 DIMMs, Max 8GB, 1* PCIe x16, 1* PCIe x1, 2* PCI
             2*SATAII ,1*ATA100, 5.1 channel by Realtek IC Gigabit LAN by Realtek IC, 8 USB 2.0 ports

             Chipset INTEL G43, Bus 1333/1066/800, Dual DDR2*2 1066(OC**)800/667, max 8Gb,
FOXCONN G43MX                                                       MBF04    58   1,250,000  36
             VGA, Sound 7.1, Lan Gigabit, 6SATA, 2PCI, PCIE 16x, 4USB 2.0
             Intel Socket 1156 / Form Factor: MicroATX (uATX) / Chipset: Intel P55 / CPU Support (Loại
             CPU hỗ trợ) (1): Intel Core i7, / CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (2): Intel Core i5, / Front
FOXCONN P55MX       Side Bus (FSB): (2500 MT/s), / Memory Slot (Số khe cắm ram): 3 / Max Memory Support       MBF07    130  2,500,000  36
             (Gb): 12 / Memory Type (Loại Ram sử dụng): DDR3 / Memory Bus: 1066Mhz, 1333Mhz, /
             Other Supports (Công nghệ hỗ trợ khác): RAID
                        ASUS MAINBOARD CHIPSET INTEL G41,G43
             Chipset INTEL G41, Bus 1333/1066/800, Dual DDR3*2 1333(O.C.)/ 1066/ 800, max
ASUS P5G41T-M LX     8Gb, VGA, D-sub, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA 3 Gb/s, 2PCI, PCIE 16x, 8USB 2.0,    MBASM04       65   1,050,000  36
             1 com port
              Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, Dual channel 2
             x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, Integrated Intel GMA X4500
             graphic, D-Sub outport, Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 (@75Hz), 1 x
P5G41T-M LX3 PLUS                                                MBASM141101     #REF!  1,250,000  36
             PCIe x16 slots, 2 x PCIe x1, 1 x PCI, Southbridge: 4 xSATA 3 Gb/s ports, 8-channel
             HD audio , Optical S/PDIF-out ports, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0, 1 x COM port . M-
             ATX
             Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, Dual channel 2
             x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, Integrated Intel GMA X4500
             graphic, maximum shared memory 1G, D-Sub outport, Supports RGB with max.
P5G41T-M LX PLUS                                                 MBASM141102     #REF!  1,290,000  36
             resolution 2048 x 1536 (@75Hz), 1 x PCIe x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge:
             4 xSATA 3 Gb/s ports,1 xUltraDMA 100/66/33, 8-channel HD audio , Optical S/PDIF-
             out ports, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0, 1 x COM port
              Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, Dual channel 2
             x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, Integrated Intel GMA X4500
             graphic, maximum shared memory 1G, D-Sub outport, Supports RGB with max.
P5G41T-M LX PLUS                                                 MBAS101001      65   1,290,000  36
             resolution 2048 x 1536 (@75Hz), 1 x PCIe x16 slots, 1 x PCIe x1, 2 x PCI, Southbridge:
             4 xSATA 3 Gb/s ports,1 xUltraDMA 100/66/33, 8-channel HD audio , Optical S/PDIF-
             out ports, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0, 1 x COM port . M-ATX
             Intel® G41/ ICH7 Bus 1333/1066/800 MHz(Prescott), Intel LGA 775, Dual channel 2 x
             DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1333(O.C.)/1066/800, ,1 x PCIe 2.0 x16 slots, 2 x PCIe x1, 2
P5P41T LE                                                        MBAS101002  65   1,390,000  36
             x PCI, Southbridge: 4 xSATA 3 Gb/s ports,1 xUltraDMA 100/66/33, Sound ALC662 6-
             Channel High-Definition Audio CODEC, Gigabit LANx1ports / 8xUSB2.0. ATX

                      ASUS MAINBOARD CHIPSET INTEL H61, P67, Z68
              Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI outports: (Supports DVI with Max.
ASUS P8H61-MX/SI (White
             Resolution : 1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536),        MBAS161101  #REF!  1,370,000  36
Box)           supports DirectX 10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit
             LAN + 10*USB2.0 port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +1 x PCI 2.0 x1 + 1 x PCI 2.0
             x4. m-ATX
             Intel® Ibex Peak 3450 Chipset + Nvidia NF200*1 chipset - Socket LGA 1156 support
             Intel® Socket 1156 Core™ i7 Processor/Core™ i5 Processor/Core™ i3 Processor and
             Intel® XEON 3400 series server processor / Dual Channel DDR3 * 6DIMM upto 16GB
             DDR3 2000(OC)/1600/1333MHz / integrated HD Audio 10-CHANNEL (Optical S/PDIF out
ASUS P7F7-E WS
             ports at back I/O) / 2 x Realtek 81112L Dual Gb LAN   Support Teaming Technology.    MBAS040501  327  5,290,000  36
SUPERCOMPUTER      Multi-VGA output support: DVI-I port Supports DVI with max. resolution 1920x 1200 @
             60Hz, Supports RGB with max. resolution 2048x 1536 @ 75 Hz Maximum shared memory
             of 1748 MB; CUDA support Up to 3 NVIDIA Tesla cards + 1 NVIDIA Quadro card Up to 4
             NVIDIA Tesla cards (only for Clarkdale processor).


             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI outports: (Supports DVI with Max.
             Resolution : 1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536),
ASUS P8H61-M LE                                                  MBASM09ba   84   1,590,000  36
             supports DirectX 10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit
             LAN + 10*USB2.0 port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 + 1 x PCI. m-
             ATX. Điểm nhấn: Anti-Surge (Protect 3.0)+ASUS GPU Boost - Go to the Limit with iGPU
             Level Up! +EFI BIOS (EZ Mode) + TurboV + EPU.


             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub outports: (Supports DVI with Max. Resolution :
ASUS P8H61-M LX                                                MBASM101001   #REF!  1,570,000  36
             1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX
             10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 10*USB2.0
             port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +3 x PCI 2.0x1. m-ATX.


             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub outports: (Supports DVI with Max. Resolution :
ASUS P8H61-M LX PLUS                                             MBASM101002    #REF!  1,650,000  36
             1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX
             10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 10*USB2.0
             port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +3 x PCI 2.0x1. m-ATX


             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI-D/ HDMI outports: (Supports HDMI™
             Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 @60Hz, DVI with Max. Resolution :
ASUS P8H61-V       1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX    MBAS140601  #REF!  1,850,000  36
             10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 10*USB2.0
             port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 + 3 x PCI. ATX. Điểm nhấn: ATX
             with 3 PCI slots+Anti-Surge (Protect 3.0)+ASUS GPU Boost - Go to the Limit with iGPU
             Level Up! + EFI BIOS + 100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors

             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI outports: (Supports DVI with Max.
ASUS P8H61-M LE/USB3   Resolution : 1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536),      MBASM09bae  95   1,740,000  36
             supports DirectX 10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit
             LAN + 02*USB3.0 + 08*USB2.0 port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 +
             1 x PCI. m-ATX
             ntel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3,
             i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated VGA
             On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI-D/ HDMI outports: (Supports HDMI™
ASUS P8H61-M                                                    MBASM09bb   102  1,740,000  36
             Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 @60Hz, DVI with Max. Resolution :
             1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX
             10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL
             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
             VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI-D/ HDMI outports: (Supports HDMI™
             Technology with max. resolution up to 1920 x 1200 @60Hz, DVI with Max. Resolution :
ASUS P8H61-M PRO                                                  MBASM09bdb  121  1,950,000  36
             1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX
             10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 10*USB2.0
             port + 02*USB3.0, 4 x SATA 3Gb/s +02*SATA III 6.0Gb/s, 2 x PCIe 2.0 x16(x16, x1) +2 x
             PCI 2.0 x1. m-ATX

             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, Integrated HD
ASUS P8H61 ( VGA rời )  Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 10*USB2.0 port, 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe    MBASM09bedb    100  2,130,000  36
             2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 + 3 x PCI. ATX. Điểm nhấn: Anti-Surge (Protect 3.0)+ASUS GPU
             Boost - Go to the Limit with iGPU Level Up! +EFI BIOS (EZ Mode) + TurboV + EPU.

             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, Integrated HD
             Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 02*USB3.0 + 10*USB2.0 port, 4 x SATA
ASUS P8H61/USB3                                                 MBASM09baedb   110  2,150,000  36
             3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 + 3 x PCI. ATX. Điểm nhấn: Anti-Surge (Protect
             3.0)+ASUS GPU Boost - Go to the Limit with iGPU Level Up! +EFI BIOS (EZ Mode) +
             TurboV + EPU + USB3.0

             Intel H61 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
             i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, Integrated HD
ASUS P8H61 PRO                                                 MBASM101003   #REF!  2,190,000  36
             Audio 8-CHANNEL + Reatek Gigabit LAN + 02*USB3.0 + 10*USB2.0 port, 2 xSATA 6.0
             Gb/s ports + 4 x SATA 3Gb/s, 1 x PCIe 2.0 x16 +2 x PCI 2.0 x1 + 3 x PCI
                Intel H67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3 1333 / 1066MHz, integrated
               VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ DVI-D outports: (DVI with Max. Resolution :
ASUS P8H67-M LX                                                      MBASM09bc  118  2,390,000  36
               1920 X 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536), supports DirectX
               10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Gigabit LAN + 14*USB2.0 port, 4
               x SATA 3Gb/s support SATA RAID 0, 1, 5, and RAID 10


               Intel H67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 1333 / 1066 / 800MHz,
               integrated VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub/ HDMI outports: (Support HDMI with
ASUS P8H67-M         max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536),    MBASM06a   144  2,890,000  36
               supports DirectX 10.1 and OpenGL, integrated HD Audio 8-CHANNEL + Gigabit LAN +
               14*USB2.0 port + 1 x Ultra DMA 133, 4 x SATA 3Gb/s support SATA RAID 0, 1, 5, and
               RAID 10 + SATA 6Gb/s controller with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports


                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 1 x PCIe 2.0 x16 slot (blue, single@16 mode) + 1 x
ASUS P8P67-M                                                       MBAS040502  148  3,250,000  36
               PCIe 2.0 x16 slot (black, max.@x4 mode, compatible with PCIe x 1 and x4 devices)
               support Quad-GPU CrossFireX™ technology + 1 x PCIe2.0x1 + 1 x PCI. Integrated HD
               Audio 8-CHANNEL + 12*USB2.0 ports+2*USB3.0+2*IEEE1394 ports. STORAGE


                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCIe 2.0 x16 slots (Single@x16 or dual@x8/x8
ASUS P8P67-M PRO                                                     MBAS040503  175  3,950,000  36
               mode or dual@x16/x1 mode) + 1 x PCIe 2.0 x16 slot (black, max.@x4 mode, compatible
               with PCIe x 1 and x4 devices) support Quad-GPU CrossFireX™ / SLI technology + 1 x
               PCIe2.0x1. Integrated HD Audio 8-CHANNEL with DTS + 14*USB2.0

                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 / x4 mode compatible with PCI
ASUS P8P67 LE                                                       MBAS040504  176  3,390,000  36
               Express x1 and x4 devices) supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology + 2 x
               PCIe2.0x1 + 3 x PCI. Integrated HD Audio 8-CHANNEL with DTS + 14*USB2.0
               ports+2*USB3.0+2*IEEE1394 ports. STORAGE

               Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
ASUS P8P67          1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 / x4 mode) supports ATI® Quad-   MBASM06b   185  4,150,000  36
               GPU CrossFireX™ Technology + 2 x PCIx1 + 3 x PCI. Integrated HD Audio 8-CHANNEL
               with DTS + 12*USB2.0 ports+ 4*USB3.0 +2*IEEE 1394 ports+ BLUETOOTH v2.1(+EDR


                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCIe 2.0 x16 (single at x16 or dual at x8/x8 mode)
ASUS SABERTOOTH P67      supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology and NVIDIA® Quad-GPU SLI™           MBASM06baa  212  4,690,000  36
               Technology / 3 x PCIx1 / 1 x PCI. Integrated HD Audio 8-CHANNEL + 14*USB2.0
               ports+4*USB3.0+2*IEEE1394 ports, STORAGE: Intel® P67(B3) Express Chipset with 2
               xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)+4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue),


                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCI Express 2.0 x16 slots (single at x16 or dual at
ASUS P8P67 PRO        x8 / x8 mode) + 1 x PCI Express 2.0 x16 slot* [black] (max. at x4 mode, compatible with   MBASM06c   189  4,290,000  36
               PCIe x1 and x4 devices), supports ATI Quad- GPU CrossFireX Technology and NVIDIA
               Quad-GPU SLI™ Technology. 2 x PCIx1; 2 x PCI. Integrated HD Audio 8-CHANNEL with
               DTS + 12* USB2.0 ports+ 4*USB 3.0+2* IEEE1394 ports + BLUETOOTH v2.1(+EDR


                Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCI Express 2.0 x16 slots (single at x16 or dual at
               x8 / x8 mode) + 1 x PCI Express 2.0 x16 slot* [black] (max. at x4 mode, compatible with
ASUS P8P67 EVO        PCIe x1 and x4 devices), supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology and         MBAS160501  247  4,790,000  36
               NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology. 2 x PCIx1; 2 x PCI. Integrated HD Audio 8-
               CHANNEL with DTS + 12*USB2.0 ports+4*USB3.0+2*IEEE1394 ports+BLUETOOTH
               v2.1(+EDR). STORAGE: Intel® P67(B3) Express Chipset with 2 xSATA 6.0 Gb/s ports
               (gray)+4 xSATA 3.0 Gb/s ports (blue), support

               Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 2 x PCI Express 2.0 x16 slots (single at x16 or dual at
               x8 / x8 mode) + 1 x PCI Express 2.0 x16 slot* [black] (max. at x4 mode, compatible with
ASUS P8P67 DULUXE                                                     MBASM06d   261  5,290,000  36
               PCIe x1 and x4 devices), supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology and
               NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology. 2 x PCIx1; 2 x PCI. Integrated HD Audio 8-
               CHANNEL with DTS + 12* USB2.0 ports+ 4*USB 3.0+ 2* IEEE 1394 ports+ BLUETOOTH
               v2.1(+EDR
           Intel P67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
           i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)**/ 2133(O.C.)/
           1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz, 4 x PCIe 2.0 x16 (single @x16, dual @x8, triple @x8,
           x16, x16 ) , Support NVIDIA® 3-Way SLI™ / ATI CrossFireX™ Technology. 1 x PCIe 2.0
ASUS MAXIMUS IV EXTREME                                                  MBASM06daa  396  7,790,000  36
           x4; 1 x PCIe 2.0 x1. Integrated HD Audio 8-CHANNEL + 15*USB2.0
           ports+4*USB3.0+2*IEEE1394 ports+BLUETOOTH v2.1(+EDR), STORAGE: Intel®
           P67(B3) Express Chipset with 2 xSATA 6.0 Gb/s ports (gray)+4 xSATA 3.0 Gb/s ports
           (blue)
               Intel C206 chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3 CPU,
               Intel socket 1155 for Intel XEON E3-12xx CPU - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto
               1333/1066MHz, integrated VGA max. share 1748MB, DVI-D outports: (DVI with Max.
               Resolution : 1920 X 1200 @60Hz), 4 x PCIe 2.0 x16 ( x16,x4,x4 OR x8, x8, x4, x4 mode)
               supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology / 1 x PCIx1 / 1 x PCI. Integrated HD
ASUS P8B WS                                                        MBASM06deaa   247  5,290,000  36
               Audio 8-CHANNEL + 2*USB3.0 + 14*USB2.0 ports + 2*IEEE1394 ports. STORAGE:
               Intel® C206 Chipset with 2 xSATA 6.0 Gb/s ports+4 xSATA 3.0 Gb/s ports, support Intel®
               Rapid Storage Technology Support RAID 0,1,5,10. DUAL INTEL Gigabit LAN . ATX. Điểm
               nhấn: 4 x PCIe x 16 + G.P. Diagnostic Card + Quick Gate: 2 x vertical USB 2.0 on-board +
               ASUS SAS card suppor + ASUS WS Diag. LED + 8+2 Phase Power Design + Anti-Surge

                Intel Q67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
ASUS P8Q67-M         i3, i5, i7 - + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
DO/USB3/TPM/SI (White     2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated VGA On CPU max. share        MBAS14021202   163  2,690,000  36
               1748MB, D-Sub/ DVI-D / DisplayPort outports: D-SUB Max. resolution : 2048 X 1536 X
Box)
               32Bpp @75Hz / DVI Max. resolution : 1920 X 1200 x 32Bpp @60Hz / DisplayPort Max.
               resolution : 2560 X 1600 @60Hz
               Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3,
               i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
               2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066MHz, integrated VGA On CPU max.
               share 1748MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max. resolution 1920 x
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3                                                  MBAS12031202   #REF!  5,390,000  36
               1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports DVI with max.
               resolution 1920 x 1200@60Hz), supports DirectX 10.1 and OpenGL. Expanssion slots: 2 x
               PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8); 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *1; 2 x PCIe x1; 2 x
               PCI

                Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
               2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066MHz, integrated VGA On CPU max.
               share 1748MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max. resolution 1920 x
               1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports DVI with max.
ASUS P8Z68-V LE                                                      MBAS150801   175  3,950,000  36
               resolution 1920 x 1200@60Hz), supports DirectX 10.1 and OpenGL. Expanssion slots: 1 x
               PCIe 2.0 x16 (blue); 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) ; 2 x PCIe x1; 3 x PCI . Supports
               AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Supports LucidLogix® Virtu™ Technology.
               Integrated HD Audio 8-CHANNEL + Realtek8111E Gigabit LAN + 4 x USB 3.0/2.0 ports,
               12*USB2.0 port. STORAGE: Intel® Z68 chipset with 4 x SATA 3G


                Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core
               i3, i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
               2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066MHz, integrated VGA On CPU max.
ASUS P8Z68-V LX        share 1748MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max. resolution 1920 x      MBAS220801   171  2,599,000  36
               1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports DVI with max.
               resolution 1920 x 1200@60Hz), supports DirectX 10.1 and OpenGL. Expanssion slots: 1 x
               PCIe 2.0 x16 (blue); 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) ; 2 x PCIe x1; 3 x PCI .


            Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3,
            i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
            2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333MHz. Expanssion slots: 2 x PCIe 2.0 x16
            (x16 or dual x8); 1 x PCIe 2.0 x 4 . Supports NVIDIA® SLI™ Technology and Supports
            AMD® CrossFireX™ Technology / Supports LucidLogix® Virtu™ Technology . SupremeFX
ASUS MAXIMUS IV GENE-Z                                                  MBAS150802   241  4,399,000  36
            X-Fi 2 built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC
            - Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking + Intel Gigabit
            LAN + 4 x USB 3.0/2.0 ports, 12*USB2.0 port. STORAGE: Intel® Z68 chipset with 4 x
            SATA 3Gb/s + 2 x SATA 6.0 Gb/s ports, support SATA RAID 0, 1, 5, and RAID 10;
            JMicron® JMB362 controller : 2 x eSATA 3Gb/s port(s), red. m-ATX


               Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3,
               i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3 2200(O.C.)/ 2133(O.C.)/
               1866(O.C.)/ 1600/ 1333/ 1066MHz. Expanssion slots: 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8); 1 x
               PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *1; 2 x PCIe x1; 2 x PCI . Supports NVIDIA® Quad-GPU
               SLI™ Technology and Supports AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology / Supports
ASUS P8Z68 DELUXE                                                     MBAS060601   300  6,550,000  36
               LucidLogix® Virtu™ Technology . Integrated HD Audio 8-CHANNEL with DTS + DUAL
               Gigabit LAN + 4 x USB 3.0/2.0 ports, 12*USB2.0 port. STORAGE: Intel® Z68 chipset with
               4 x SATA 3Gb/s + 2 x SATA 6.0 Gb/s ports, support SATA RAID 0, 1, 5, and RAID 10;
               Marvell® PCIe SATA 6Gb/s controller : 2 x SATA 6Gb/s port(s) navy blue, JMicron®
               JMB362 controller support 1 x eSATA 3G


               Intel Z68 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel second generation Core i3,
               i5, i7 + Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
               2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066MHz, integrated VGA On CPU max.
               share 1748MB, D-Sub/DVI/HDMI/DISPLAY PORT outports: (Support HDMI with max.
ASUS P8Z68-M PRO       resolution 1920 x 1200 @60Hz / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports   MBAS220802   175  3,950,000  36
               DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz / Supports DisplayPort with max. resolution
               2560 x 1600 @ 60 Hz), supports DirectX 10.1 and OpenGL. Expanssion slots: 1 x PCIe 2.0
               x16 (blue); 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) ; 2 x PCI . Supports AMD® Quad-GPU
               CrossFireX™ Technology. Supports LucidLogix® Virtu™

               Intel® C202 Chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel® Xeon® E3-1200 Processor
               Family / Intel® Core™ i3-2100 Processor Family / Intel® Core™ G8X0 Processor Family /
ASUS P8B-X(White Box)     Intel® Core™ G6X0 Processor Family Processor.                        MBAS14021203  175  4,090,000  36
               MEMORY: Total Slots : 4 (2-channel) Maximum up to 32GB UDIMM, Memory Type :
               DDR3, 1333/1066, UDIMM, with ECC.
                            ASUS MAINBOARD CHIPSET INTEL X58
             Intel® X58 chipset+ICH10R, Intel Core i7 Extreme 6-core & Intel Core i7 CPU support.
             System bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. DDR3
ASUS SABERTOOTH X58   1866/1800/1600/1333/1066 Max. 24GB (Triple channel support) / • 2 x PCIe 2.0 x16 (dual     MBAS52a    259  4,750,000  36
             at x16/x16 mode)+1 x PCIe x16 (at x4 mode) : •Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™
             Technology , • Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology,
             Intel® X58 chipset+ICH10R, Intel Core i7 Extreme 6-core & Intel Core i7 CPU support.
             System bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. DDR3
ASUS P6X58D-E      2000(O.C.)*/1600/1333/1066 Max. 24GB (Triple channel support) / • 3 x PCI Express 2.0     MBAS52b    278  4,190,000  36
             x16 slots (x16/x16/x1 mode or x16/x8/x8 mode): •Supports NVIDIA® 3-Way SLI™
             Technology , • Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology,

             Intel® X58 chipset+ICH10R, Intel Core i7 Extreme & Intel Core i7 CPU support. System
             bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. 6xDDR3 2200(o.c.)/ 2133(o.c.)/
             2000(O.C.)/ 1800(O.C)/ 1600/ 1333/ 1066 Max 24GB (Triple channel support) / • 2 x PCIe
             2.0 x16 , support dual x16 mode: •Support NVIDIA SLI Technology, • Support ATI
ASUS RAMPAGE III GEN                                                  MBAS52ba    296  5,990,000  36
             CrossFireX Technology • 1 x PCI Express x4 slots, • 1 x PCI slots; Southbridge: • 6 x SATA
             3.0 Gb/s ports • Intel Matrix Storage supporting SATA RAID 0,1,5 and 10 • Marvell® 9128
             PCIe SATA 6Gb/s controller: 2 xSATA 6.0 Gb/s ports • SupremeFX X-Fi 2 Built-in:- 8-
             channel High Definition Audio CODEC; - EAX® Advanced™ HD 5.0


             Intel® X58 chipset+ICH10R, Intel Core i7 Extreme & Intel Core i7 CPU support. System
             bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. 6xDDR3 2200(o.c.)/ 2133(o.c.)/
ASUS RAMPAGE III     2000(O.C.)/ 1800(O.C)/ 1600/ 1333/ 1066 Max 24GB (Triple channel support) / • 3 x PCIe
                                                            MBAS52bae   384  6,790,000  36
FORMULA         2.0 x16 , support x16; x16/x16; x16/x8/x8 configurations : •Support 3-WAY NVIDIA SLI
             Technology, • Support 3-WAY ATI CrossFireX Technology • 2 x PCIe x16 slots, • 1 x PCI
             slots; Southbridge: • 6 x SATA 3.0 Gb/s ports

             Intel® X58 chipset+ICH10R, Intel Core i7 Extreme & Intel Core i7 CPU support. System
             bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. 6xDDR3
ASUS RAMPAGE III
             2200(o.c.)/2133(o.c.)/2000(O.C.)/1800(O.C)/1600/ 1333/1066 Max 24GB (Triple channel      MBAS52c    448  9,590,000  36
EXTREME         support) / • 4 x PCIe 2.0 x16 , support x16; x16/x16; x16/x8/x8 and x8/x8/x8/x8
             configurations: •Support 3-WAY NVIDIA SLI Technology,

             Intel® X58 chipset+ICH10R+Nvidia® NF200 , Intel Core i7 Extreme & Intel Core i7 CPU
             support, Intel® Xeon® W5500/3600/3500 Series, Intel® Xeon® X5600/5500 Series, Intel®
             Xeon® E5600/5500 Series, Intel® Xeon® L5600/5500 Series, Supports Intel® Dynamic
ASUS P6X58-E WS
             Speed Technolog. System bus:• Intel QuickPath Interconnect;• Up to 6.4 GT/s. 6xDDR3     MBAS040506   392  7,690,000  36
(Workstation MB)     2000(O.C.)/1800(O.C)/1600/ 1333/1066 Max 24GB (Triple channel support) / • 5 x PCIe 2.0
             x16: 1 x PCIe 2.0 x16 (@ x16)+2 x PCIe 2.0 x16 (@ x16 or x8)+2 x PCIe 2.0 x16 (@ x8)
             Support 3-WAY NVIDIA SLI Technology

             ntel® 5500 Chipset IOH - 2 x Socket LGA 1366 support CPU Intel® Six-Core/ Quad-Core
             Intel® Xeon® X5600/ 5500 Series (95W), Quad-Core/ Dual-Core Intel® Xeon® E5600/
             5500 Series (80W), Six-Core/ Quad-Core/ Dual-Core Intel® Xeon® L5600/ 5500 Series
             (60W/ 40W).
ASUS Z8NA-D6C (Two
             SYSTEM BUS: QPI 4.8 / 5.86 / 6.4 GT/s                            MBAS14021204  392  6,990,000  36
ways)          MEMORY: Total Slots: 6 (3-channel per CPU, 3-DIMM per CPU) Maximum up to 48GB
             (RDIMM), Maximum up to 24GB (UDIMM). Memory Type : DDR3 800/1066/1333 Reg
             DIMM/ Unbuffered DIMM with ECC/ non ECC. Memory Size: 1GB 2GB 4GB 8GB *
             (RDIMM); 1GB 2GB 4GB (UDIMM).

             Intel® 5500 Chipset IOH - 2 x Socket LGA 1366 support CPU Intel® Six-Core/ Quad-Core
             Intel® Xeon® X5600/ 5500 Series (95W), Quad-Core/ Dual-Core Intel® Xeon® E5600/
             5500 Series (80W), Six-Core/ Quad-Core/ Dual-Core Intel® Xeon® L5600/ 5500 Series
             (60W/ 40W).
ASUS Z8NA-D6C MIO (Two
             SYSTEM BUS: QPI 4.8 / 5.86 / 6.4 GT/s                         MBAS14021205      392  7,290,000  36
ways)          MEMORY: Total Slots: 6 (3-channel per CPU, 3-DIMM per CPU) Maximum up to 48GB
             (RDIMM), Maximum up to 24GB (UDIMM). Memory Type : DDR3 800/1066/1333 Reg
             DIMM/ Unbuffered DIMM with ECC/ non ECC. Memory Size: 1GB 2GB 4GB 8GB *
             (RDIMM); 1GB 2GB 4GB (UDIMM).

                   ASUS MAINBOARD CHIPSET INTEL H77 ( IVY BRIDGE)
             Intel B75 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
             i3, i5, i7
             Memory: Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB, DDR3
ASUS P8B75-M LX     2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:  MBAS11061201     #REF!  1,650,000  36
             On CPU max. share 1024MB, D-Sub/DVI outports: ( Support RGB with max. resolution
             2048 x 1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports Intel® HD
             Graphics, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology.

             Intel B75 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
             i3, i5, i7
             Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB, DDR3
             2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
ASUS P8B75-M                                                  MBAS05061201     #REF!  1,850,000  36
             On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI outports: ( Support RGB with max. resolution
             2048 x 1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports Intel® HD
             Graphics, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , Supports AMD Quad-GPU
             CrossFireX™ Technology.
             Intel B75 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core i3,
             i5, i7
             Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB, DDR3
             2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
ASUS P8B75-V                                                    MBAS21051201   #REF!  1,990,000  36
             On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI outports: ( Support RGB with max. resolution
             2048 x 1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports Intel® HD
             Graphics, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , Supports AMD Quad-GPU
             CrossFireX™ Technology.
          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core i3,
          i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
ASUS P8H77-M LE  On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.        MBAS23041202  #REF!  2,450,000  36
          resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
          DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports LucidLogix® Virtu™ MVP
          Technology , supports DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync
          Video, Clear Video HD Technology, Insider™.

          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
          i3, i5, i7
          Memory: Dual Channel 4DIMM upto 32GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
          On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.
ASUS P8H77-M                                                MBAS21051202  #REF!  2,550,000  36
          resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
          DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™
          Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , supports DirectX 11.
          Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology,
          Insider™.

          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core i3,
          i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 2DIMM upto 16GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
ASUS P8H77-I    On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.        MBAS23041203  #REF!  2,990,000  36
          resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
          DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz ), Supports LucidLogix® Virtu™ MVP
          Technology , supports DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync
          Video, Clear Video HD Technology, Insider™.

          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 supp. CPU Intel 3rd / 2nd generation Core i3,
          i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic:
ASUS P8H77-M PRO                                               MBAS23041204  #REF!  3,290,000  36
          On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI/DISPLAY PORT outports: (Support HDMI
          with max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536
          / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz / Supports DisplayPort with max.
          resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology,

          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
          i3, i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
          On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.
ASUS P8H77-V LE                                               MBAS21051203  #REF!  2,950,000  36
          resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
          DVI with max. resolution 1920 x 1200@60H), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™
          Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , supports DirectX 11.
          Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology,
          Insider™.

          Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
          i3, i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
          2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
ASUS P8H77-V    On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI/DISPLAY PORT outports: (Support HDMI MBASN27031202 #REF!        2,950,000  36
          with max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536
          / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz / Supports DisplayPort with max.
          resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology,
          Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology

          Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
          i3, i5, i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
          2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz,
          integrated Graphic:: On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support
ASUS P8Z77-M                                                MBASN10041201 #REF!   2,790,000  36
          HDMI with max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x
          1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports AMD Quad-GPU
          CrossFireX™ Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , supports
          DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD
          Technology, Insider™.

          Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd gen. Core i3, i5,
          i7
          Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
          2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz,
          integrated Graphic:: On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support
ASUS P8Z77-M PRO  HDMI with max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x MBASN10041202 #REF!   3,490,000  36
          1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports NVIDIA® Quad-
          GPU SLI™ Technology , Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports
          AMD 3-Way CrossFireX™ Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology ,
          supports DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear
          Video HD Technology, Insider™.
            Intel H67 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
           i3, i5, i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
ASUS P8Z77-V LX                                                MBASN27031203 #REF!    3,290,000  36
           On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.
           resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
           DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™
           Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology

           Intel H77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
           i3, i5, i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
           On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.
ASUS P8H77-V LE                                                MBAS23041205   #REF!  2,950,000  36
           resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
           DVI with max. resolution 1920 x 1200@60H), Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™
           Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , supports DirectX 11.
           Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology,
           Insider™.

           Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd generation Core
           i3, i5, i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
ASUS P8Z77-V     On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.        MBASN27031204 #REF!    4,390,000  36
           resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
           DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™
           Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports AMD 3-Way
           CrossFireX™ Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology


           Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd gen. Core i3, i5,
           i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
ASUS P8Z77-V PRO   On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support HDMI with max.        MBASN27031205 #REF!   5,390,000  36
           resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x 1536 / Supports
           DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™
           Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports AMD 3-Way
           CrossFireX™ Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology           Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd/2nd gen. Core i3, i5, i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz,
           integrated Graphic:: On CPU max. share 1696MB, D-Sub/DVI/HDMI outports: (Support
           HDMI with max. resolution 1920 x 1080 (1080p) / Support RGB with max. resolution 2048 x
ASUS SABERTOOTH Z77                                                MBAS10041201  #REF!  5,190,000  36
           1536 / Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz), Supports NVIDIA® Quad-
           GPU SLI™ Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports
           LucidLogix® Virtu™ MVP Technology , supports DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics,
           InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™.
           Expansion Slots: 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8), 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 3 x PCI            Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd gen. Core i3, i5,
           i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz, integrated Graphic::
ASUS P8Z77-V DELUXE  On CPU max. share 1696MB, HDMI/DISPLAY PORT outports: (Support HDMI with max.       MBASN27031206 #REF!   6,490,000  36
           resolution 1920 x 1080 (1080p) / Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @
           60 Hz), Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology, Supports AMD Quad-GPU
           CrossFireX™ Technology, Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology, Supports
           LucidLogix® Virtu™ MVP Technology

            Intel C216 chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3-generation Core i3/i5/i7 CPU,
           Intel socket 1155 for Intel XEON E3-12xx CPU . Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto
           1600/1333MHz, integrated VGA max. share 1024MB, DVI-D outports: (DVI with Max.
           Resolution : 1920 X 1200 @60Hz), 2 x PCIe 3.0 x16(x16 or dual x8), 2 x PCIe 2.0 x16 ( x4
ASUS P8C WS      mode) supports AMD® Quad-GPU CrossFireX™ Technology / 1 x PCIx1 / 1 x PCI.         MBAS26061201  #REF!  5,390,000  36
           Integrated HD Audio 8-CHANNEL + 4*USB3.0 + 10*USB2.0 ports + 2*IEEE1394 ports.
           STORAGE: Intel® C216 Chipset with 2 xSATA 6.0 Gb/s ports+4 xSATA 3.0 Gb/s ports,
           Supports Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart
           Connect Technology, RAID 0,1,5,10. DUAL INTEL Gigabit LAN


           Intel Z77 Express chipset - Socket LGA 1155 support CPU Intel 3rd / 2nd gen. Core i3, i5,
           i7
           Memory: Dual Channel DDR3 * 4DIMM upto 32GB DDR3
           2800(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800/16
ASUS P8Z77 WS
           00/1333 MHz, integrated Graphic:: On CPU max. share 1696MB, DVI outports: (Support             #REF!  7,090,000  36
(Worrkstation)    DVI with max. resolution 1920 x 1200), Supports NVIDIA® 4-way SLI™ Technology,
           Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports LucidLogix® Virtu™ MVP
           Technology , supports DirectX 11. Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync
           Video, Clear Video HD Technology, Insider™.


                       ASUS MAINBOARD CHIPSET X79 SK2011
               Intel® X79 chipset, socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3
               2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz, Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™
               Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expanssion slots: 2 x
               PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2 x PCIe 2.0 x1,
ASUS P9X79                                                        MBAS100412001 #REF!  6,690,000   36
               1 x PCI . Integrated HD Audio 8-CHANNEL . STORAGE: Intel® X79 chipset : 2 x SATA
               6Gb/s port(s), white+4 x SATA 3Gb/s port(s), blue support Raid 0, 1, 5, 10. ASMedia®
               ASM1061 controller : 1 x Power eSATA 6Gb/s port(s) + 1 x eSATA 6Gb/s port. LAN: 1 x
               Gigabit LAN Controller(s) Intel® 82579V. USB Ports: 4 x USB 3.0 port(s)+14 x USB 2.0
               port(s). IEEE1394a x 1

               Intel® X79 chipset, socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3
               2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz, Supports NVIDIA® 3-Way SLI™
ASUS P9X79 PRO        Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expanssion slots: 3 x        MBASX003  #REF!  7,690,000   36
               PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8) *1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) *1, 2 x PCIe
               2.0 x1 . Integrated HD Audio 8-CHANNEL + Realtek8111E Gigabit LAN . STORAGE:
               Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s)
               Intel® X79 chipset, socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3
ASUS SARBERTOOTH X79     2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz, Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™        MBAS100412002 #REF!  7,790,000   36
               Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expanssion slots: 2 x
               PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) , 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI .
               Integrated HD Audio 8-CHANNEL + Realtek8111E Gigabit LAN . STORAGE: Intel® X79
               Intel® X79 chipset, socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3
               2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz, Supports NVIDIA® 3-Way SLI™
               Technology, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expanssion slots: 3 x
ASUS P9X79 DELUXE                                                      MBASX001  #REF!  8,390,000   36
               PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8) *1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) *1, 2 x PCIe
               2.0 x1 . Integrated HD Audio 8-CHANNEL + Realtek8111E Gigabit LAN + 2 x USB
               3.0/2.0 ports, 12*USB2.0 port. STORAGE: Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s),
               white+4 x SATA 3Gb/s port(s),

               Intel® X79 chipset, socket 2011 for 2nd Generation Core™ i7 Processors + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3
               2400(O.C.)/2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz, Supports NVIDIA® 4-Way SLI™
ASUS RAMPAGE IV       Technology, Supports AMD 4-Way CrossFireX Technology. Expanssion slots: 4 x PCIe
                                                              MBASX002  #REF!  9,190,000   36
EXTREME           3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode, gray), 1 x PCIe 2.0 x1 Realtek® ALC898 7.1-
               Channel High Definition Audio CODEC + Realtek8111E Gigabit LAN + 2 x USB 3.0/2.0
               ports, 12*USB2.0 port. STORAGE: Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), white+4 x
               SATA 3Gb/s port(s), blue support Raid 0, 1, 5, 10.

               Intel® C602 chipset, socket 2011 for Dual Intel Xeon proccessor E5-2600 family + Quad
               Channel Memory Architecturel 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2133(O.C.)/ 1866/ 1600/
               1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Unbuffered Memory (for Registered Memory, Max.
               256GB 1600/1333/1066/800MHx). Supports NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology, Supports
               AMD 4-Way CrossFireX Technology. Expanssion slots: 4 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe
ASUS Z9PE-D8 WS (DUAL
               3.0/2.0 x16, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16(x8 mode) . Realtek® ALC898 7.1-Channel High     MBAS26061202     #REF!  12,490,000  36
CPU WORKSTATION)       Definition Audio CODEC + Intel 82574LGigabit LAN x 2. STORAGE: Intel® C602 chipset :
               2 x SATA 6Gb/s port(s), blue +8 x SATA 3Gb/s port(s), black support Raid 0, 1, 5, 10.
               Marvell® PCIe SATA controller :4 x SATA 6Gb/s port(s), gray support RAID 0,1,10. LAN:
               Intel®, 2 x Gigabit LAN Controller(s). USB Ports: 4 x USB 3.0 port(s). EEB FORM
               FACTOR.

                                  GIGABYTE MAINBOARD
               Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz support 45nm Intel Multi-
               Core™ - tích hợp VGA Intel® GMA X4500 upto 1GB RAM (D-SUB port) + SOUND 8-
GIGABYTE™ GA G41MT-     CHANNEL & LAN Gigabit 1000Mbps. 2*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C) w/Dual
                                                              MBGA100901  69    1,290,000  36
S2PT             Channel upto 8GB RAM + 4*SATA2 3Gb/s + 8*USB 2.0 + 1*PCI-E x1 + 2*PCI. Có khe
               VGA GRAPHIC slot*PCI-E 16X (full x16) Với nhiều công nghệ, tính năng cao cấp độc
               quyền: DualBIOS™ - 3TB+ HDD Support (Hybrid EFI Technology)

           Intel G41 / ICH7 Express chipset - CPU BUS upto 1333MHz support 45nm Intel Multi-
           Core + SOUND 8-CHANNEL with S/PDIF Out & LAN Realtek Gigabit 1000Mbps.
GIGABYTE™ GA P41T-D3P 2*DIMM upto DDR3 1333MHz (O.C) w/ Dual Channel upto 4GB RAM + 4*SATA2          MBGA29031201       85   1,650,000   36
           3Gb/s + 1*IDE + 8*USB 2.0 + 3*PCI-E x1 + 3*PCI) Có khe VGA GRAPHIC slot*PCI-E
           16X (full x16) Ultra Cool - with UD2 - Siêu bền, siêu mát với Ultra Durable 2 I DualBIOS


            Intel X58 + ICH10R Chipset - CPU QPI upto 6.4GT/s (support CPU Core i7, socket
            LGA 1366) – SOUND Creative CA20K2 8-CHANNEL support X-Fi Xtreme Fidelity®
            and EAX® Advanced HD™ 5.0 technologies + LAN Gigabit Bigfoot Killer E2100 tốc độ
            1000Mbps (Chip LAN chuyên phục vụ gamer) + 12*USB2.0 port + 4 USB 3.0 (Renesas
            D720200 chip and VLI VL810 hubs) + 2x SATA 6Gb/s connectors Support SATA RAID
GIGABYTE™ GA G1.Sniper                                                   MBGAG1002   436  9,990,000   36
            0,1 (Marvell 9128 chip) + 2 eSATA/USB Combo (SATA 3Gb/s support RAID 0,1, JBOD
            with JMB362 chip) + 6xSATA2 3Gb/s support RAID 0,1, 5, 10 + (công nghệ Tri-
            Channel 3*RAM) + 6*slot DDR3 DIMM upto 24GB RAM DDR3 bus 2200MHz support
            XMP + 2*PCI-E x1 + 1*PCI + 3*slot VGA mở rộng 2*PCI-E x16 + 1*PCI-E x8) hỗ trợ đa
            hiển thị với 3-way/ 2ways ATI CrossFireX và NVIDIA SLI technology.

               Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL +
               VGA Intel® GMA HD 32nm Technology with D-SUB port + LAN Gigabit tốc độ
GIGABYTE™ GA H61M-      1000Mbps + 1*PCI-E x1 slot + 2*PCI + 8*USB2.0 port + 4x SATA2 3Gb/s connectors +
                                                              MBGA100903  #REF!  1,790,000   36
S2P-B3            RAM Dual Channel DDR3 2*DIMM upto 16GB RAM + Có khe PCI-E 2.0 x16 (full 16x).
               - Super Safe with DualBIOS™ 3TB+ HDD Support (Hybrid EFI Technology) và 100%
               tụ điện nhôm cao cấp Japan
           Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 hỗ trợ CPU SandyBridge Core i3,i5, i7 - tích hợp
           SOUND HD Audio 6-CHANNEL + VGA Intel® GMA HD 32nm Technology with/ D-SUB
GIGABYTE™ H61M-S2V-B3 / DVI port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 2*PCI slot + 10*USB2.0 port + 4x SATA2   MBGA310501   93   1,790,000  36
           3Gb/s connectors + RAM Dual Channel DDR3 1600 O.C 2*DIMM upto 16GB RAM +
           Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 2.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX
            Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 support 2nd Intel Core ixx (22mm) - tích hợp
           SOUND HD Audio 8-CHANNEL + VGA Intel® HD Core 2000/3000 with D-SUB + DVI-
GIGABYTE™ GA H61MA-  D port + LAN Gigabit Realtek tốc độ 1000Mbps + 3*PCI-E x1 slot + 2*USB3.0 +
                                                      MBGA22031201   100  1,890,000  bomachchuGigab
D3V          8*USB2.0 port + 2*SATA 6Gbps support RAID 0,1 + 4x SATA2 3Gb/s connectors +
           RAM Dual Channel DDR3 2*DIMM upto 16GB RAM + Có khe PCI-E 2.0 x16 (VGA
           cắm ngoài)
           Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 support 2nd Intel Core ixx (22mm) - tích hợp
           SOUND HD Audio 8-CHANNEL + VGA Intel® HD Core 2000/3000 with D-SUB port +
GIGABYTE™ GA H61M-DS2 LAN Gigabit Realtek tốc độ 1000Mbps + 2*PCI-E x1 slot + 8*USB2.0 port + 4x SATA2 MBGA22031202     100  1,580,000  bomachchuGigab
           3Gb/s connectors + RAM Dual Channel DDR3 2*DIMM upto 16GB RAM + Có khe PCI-
           E 2.0 x16
           Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 hỗ trợ CPU SandyBridge Core i3,i5, i7 - tích hợp
           SOUND HD Audio 6-CHANNEL + VGA Intel® GMA HD 32nm Technology with/ D-SUB
GIGABYTE™ GA H61M-
           / DVI port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 2*PCI slot + 1*PCI x1 slot + 8*USB2.0   MBGAG1005    114  1,990,000  36
USB3-B3
           port + 2*USB3.0 port + 4x SATA2 3Gb/s connectors + RAM Dual Channel DDR3 1600
           O.C 2*DIMM upto 16GB RAM + VGA Graphic khe PCI-E 2.0 x16
           Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 support 2nd Intel Core ixx (22mm) - tích hợp
           SOUND HD Audio 8-CHANNEL + VGA Intel® HD Core 2000/3000 with D-SUB + DVI-
GIGABYTE™ GA H61M-
           D port + LAN Gigabit Realtek tốc độ 1000Mbps + 1*PCI-E x1 slot + 8*USB2.0 port + 1  MBGA211203   #REF!  1,720,000  36
S2PV
           x parallel port cổng LPT + 4x SATA2 3Gb/s connectors + RAM Dual Channel DDR3
           2*DIMM upto 16GB RAM + Có khe PCI-E 2.0 x16
           Intel H61 chipset - Socket LGA 1155 support 2nd Intel Core ixx (22mm) - tích hợp
           SOUND HD Audio 8-CHANNEL + LAN Gigabit Realtek tốc độ 1000Mbps + 2*PCI-E x1
GIGABYTE™ GA P61A-D3 + 3*PCI slot + 2*USB3.0 + 6*USB2.0 port + 2*SATA 6Gbps support RAID 0,1 + 4x      MBGA211203a  107  1,980,000  36
           SATA2 3Gb/s connectors + cổng COM/LPT + RAM Dual Channel DDR3 2*DIMM upto
           16GB RAM + Có khe PCI-E 2.0 x16 (VGA cắm ngoài)
            Intel B75 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL +
           VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D port + LAN Gigabit tốc độ
GIGABYTE™ GA B75M-D3V 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 1*SATA3 6Gb/s + 5*SATA2 3Gb/s       MBGA17041201 #REF!  1,790,000  36
           connectors + 2*PCIE x1 + 1*PCI + 1*LPT + RAM Dual Channel DDR3 2*DIMM upto
           16GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. Có khe PCI-E 3.0 x16
            Intel B75 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 1*SATA3
GIGABYTE™ GA B75M-D3H 6Gb/s + 5*SATA2 3Gb/s connectors + 2*PCI + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto      MBGA17041202 #REF!  1,890,000  36
           32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-
           E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX, Support PCI Express Gen.3 - chuẩn giao tiếp
           card đồ họa cao cấp và mới nhất
           Intel B75 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0
           port + 1*SATA3 6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors + 1*mSATA connector + 4*PCI +
GIGABYTE™ GA P75-D3  1*LPT + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ         MBGA17041203 #REF!  2,280,000  36
           XMP memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD
           CrossFireX, Designed for PCI Express Gen.3 Support- chuẩn giao tiếp card đồ họa cao
           cấp và mới nhất. Onboard mSATA
               Intel B75 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
              w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D port +
              LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 1*SATA3 6Gb/s +
GIGABYTE™ GA B75-D3V    4*SATA2 3Gb/s connectors + 1*mSATA connector + 3*PCIE x1 + 2*PCI + RAM Dual   MBGA17041204 #REF!  2,290,000  36
              Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile.
              Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX, Support PCI
              Express Gen.3 - chuẩn giao tiếp card đồ họa cao cấp và mới nhất. Onboard mSATA

            Intel H77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 10*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 2*SATA3
GIGABYTE™ GA H77M-D3H 6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*PCIE x1 + 1*PCI     MBGA17041205 #REF!  2,590,000  36
           + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP
           memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX,
           Support PCI Express Gen.3 - chuẩn giao tiếp card đồ họa cao cấp và mới nhất.
           Intel H77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 2*SATA3
           6Gb/s + 3*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*mSATA +
GIGABYTE™ GA H77-DS3H 2*PCIE x1 + 2*PCI + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3        MBGA17041206    #REF!  2,790,000  36
           1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ
           trợ AMD CrossFireX, Support PCI Express Gen.3 - chuẩn giao tiếp card đồ họa cao
           cấp và mới nhất. Onboard mSATA - Hỗ trợ ổ cứng mSATA tăng tốc hệ thống với Intel
           Smart Response
           Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 10*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 2*SATA3
GIGABYTE™ GA Z77M-D3H                                            MBGA17041207 #REF!  2,790,000  36
           6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*PCIE x1 + 1*PCI
           + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP
           memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX.
           Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 8*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 2*SATA3
GIGABYTE™ GA Z77-DS3H 6Gb/s + 3*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*mSATA + 2*PCIE MBGA17041208           #REF!  3,090,000  36
           x1 + 2*PCI + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ
           trợ XMP memory profile. Dual VGA Graphic 2 khe PCI-E 3.0 (x16 : x4) hỗ trợ AMD
           CrossFireX.
           Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
           w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI
           port + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 6*USB2.0 port + 8*USB 3.0 port + 4*SATA3
GIGABYTE™ GA Z77X-D3H 6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*mSATA      MBGA17041209          #REF!  3,890,000  36
           connector + 3*PCIE x1 + 1*PCI + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM
           DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. Dual VGA Graphic 3 khe PCI-E 3.0 (x16 :
           x8 : x4) hỗ trợ 2-way AMD CrossFireX & NVIDIA SLI (PCI-E x16 and x8).
               Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
               w/S/PDIF conections + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI /
               Displayport + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 6*USB2.0 port + 8*USB 3.0 port +
GIGABYTE™ GA Z77X-      2*SATA3 6Gb/s + 2*eSATA3 6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID
                                                       MBGA17041210      #REF!  4,490,000  36
UD3H             0,1,5,10 + 1*mSATA connector + 3*PCIE x1 + 1*PCI + RAM Dual Channel DDR3
               4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. Dual VGA
               Graphic 3 khe PCI-E 3.0 (x16 : x8 : x4) hỗ trợ 2-way AMD CrossFireX & NVIDIA SLI
               (PCI-E x16 and x8).
               Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 - tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
               w/S/PDIF conections, Support for X-Fi Xtreme Fidelity® and EAX® Advanced HD™ 5.0
               technologies + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI /
               Displayport + Dual LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 6*USB2.0 port + 10*USB 3.0 port
GIGABYTE™ GA Z77X-
               +5*SATA3 6Gb/s + 1*eSATA3 6Gb/s + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID MBGA17041211         #REF!  5,990,000  36
UD5H
               0,1,5,10 + 1*mSATA connector + 3*PCIE x1 + 1*PCI + 2*IEEE 1394a + RAM Dual
               Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile.
               Dual VGA Graphic 3 khe PCI-E 3.0 (x16 : x8 : x4) hỗ trợ AMD CrossFireX & NVIDIA
               SLI.

            Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 Support Intel 22nm 3rd and 2nd gen Core CPUs -
            tích hợp SOUND Creative Sound Core 3D HD Audio 8-CHANNEL w/S/PDIF
            conections, Support for X-Fi Xtreme Fidelity® and EAX® Advanced HD™ 5.0
            technologies + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI /
GIGABYTE™ GA G1.Sniper
            Displayport + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps (Intel 82579V) + 8*USB2.0 port + 4*USB  MBGA17041212        #REF!  8,790,000  36
M3
            3.0 port +2*SATA3 6Gb/s + 3*SATA2 3Gb/s (with 1*eSATA3 6Gb/s) connectors hỗ trợ
            SATA RAID 0,1,5,10 + 1*PCIE x1 + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB
            RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ XMP memory profile. 1 khe PCI-E 3.0 x16 + 1 khe PCI-E
            3.0 x8 + 1 khe PCI-E x4 hỗ trợ AMD 2 Way CrossFireX & NVIDIA 2 Way SLI.
            Intel Z77 chipset - Socket LGA 1155 Support Intel 22nm 3rd and 2nd gen Core CPUs-
            tích hợp SOUND Creative Sound Core 3D HD Audio 8-CHANNEL w/S/PDIF
            conections, Support for X-Fi Xtreme Fidelity® and EAX® Advanced HD™ 5.0
            technologies + VGA Intel® GMA HD Technology with/ D-SUB / DVI-D / HDMI /
GIGABYTE™ GA G1.Sniper Displayport + Dual LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps (Bigfoot E2201 + Intel 82579V) +
                                                             MBGA17041213 #REF!  8,890,000  36
3           4*USB2.0 port + 10*USB 3.0 port +4*SATA3 6Gb/s + 2*eSATA3 6Gb/s + 4*SATA2
            3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 1*mSATA connector + 2*PCIE x1 +
            1*PCI + RAM Dual Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 1600MHz hỗ trợ
            XMP memory profile. 2 khe PCI-E 3.0 x16+ 2 khe PCI-E 3.0 x8 hỗ trợ AMD CrossFireX
            & NVIDIA 3 Way SLI. Wifi + BT4.0 PCIe card (GC-WB300D)
            Intel X79 chipset - Socket LGA 2011 ~ tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
            w/S/PDIF Out + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 14*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port +
            2*eSATA3 6Gb/s + 4*SATA3 6Gb/s w/ RAID 0,1 (Marvell chip) + 2*SATA3 6Gbps +
GIGABYTE™ GA X79-UD3 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 2*PCIE x1 + 1*PCI slot +            MBGA09021201 #REF!  6,090,000  36
            RAM Quad Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB RAM DDR3 2133 hỗ trợ XMP memory
            profile. 4 khe PCI-E 2.0 (x16 : x16 : x8 : x8) hỗ trợ 4-Way/3-Way/2-Way AMD
            CrossFireX & nVIDIA SLI.
            Intel X79 chipset - Socket LGA 2011 ~ tích hợp SOUND HD Audio 8-CHANNEL
            w/S/PDIF Out + LAN Gigabit tốc độ 1000Mbps + 14*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port +
            2*eSATA3 6Gb/s + 4*SATA3 6Gb/s w/ RAID 0,1 (Marvell chip) + 2*SATA3 6Gbps +
GIGABYTE™ GA X79-UD5 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID 0,1,5,10 + 2*PCIE x1 + 1*PCI slot +            MBGA09021202 #REF!  7,990,000  36
            2*IEEE 1394a + RAM Quad Channel DDR3 8*DIMM upto 64GB RAM DDR3 2133 hỗ
            trợ XMP memory profile. 3 khe PCI-E 2.0 (x16 : x16 : x8) hỗ trợ 3-Way/2-Way AMD
            CrossFireX & nVIDIA SLI.
            Intel X79 chipset - Socket LGA 2011 ~ SOUND Creative CA20K2 8-CHANNEL
            support X-Fi Xtreme Fidelity® and EAX® Advanced HD™ 5.0 technologies + LAN
            Gigabit Bigfoot Killer E2100 tốc độ 1000Mbps (Chip LAN chuyên phục vụ gamer) +
GIGABYTE™ GA      14*USB2.0 port + 4*USB 3.0 port + 2*eSATA3 6Gb/s + 2*SATA3 6Gb/s w/ RAID 0,1
                                                             MBGA09021203 #REF!  9,090,000  36
G1.Assassin 2     (Marvell chip) + 2*SATA3 6Gbps + 4*SATA2 3Gb/s connectors hỗ trợ SATA RAID
            0,1,5,10 + 2*PCIE x1 + 1*PCI slot + RAM Quad Channel DDR3 4*DIMM upto 32GB
            RAM DDR3 2133 hỗ trợ XMP memory profile. 3 khe PCI-E 2.0 (x16 : x16 : x8) hỗ trợ 3-
            Way/2-Way AMD CrossFireX & nVIDIA SLI.
                                   INTEL MAINBOARD
               Intel H55 Express chipset with ICH10R: ATX; Supports the Intel Core i7, i5, i3, and Intel
               Pentium processors in the LGA1156 package; 8-channel (5.1+ 2 independent multi-
               streaming) audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek
               ALC888S* audio codec; Intel Pro 1 GB Network; 5xPCI Express; Four 240-pin DDR3
Intel H55 Express (BOX)                                                   MBI09   120  Tham khảo  36
               SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets (Max 16 GB Ram); 5 x SATA, 1 x
               eSATA (3.0Gb/s); 12 x USB 2.0 RAID: Intel Matrix Storage Technology (0, 1, 5, 10 with
               Intel Rapid Recover Technology); Up to 2 IEEE 1394a ports (1 back port, 1 via internal
               header) (BOX)
           Chipset ntel H55 (core i3,i5,i7), DDR3*2 -2000/ 1600/ 1333 (D.C), VGA/D-Sub/DVI,
Intel DH55PJ                                                  MBI09a  88  1,890,000  36
           Sound 8ch, Lan Gigabit, 4SATA, PCI, PCIE16x, 12USb 2.0
           Mainboard INTEL, Intel® H67 Express Chipset, PCH10R, supports Intel® Core™ i7, I5,
           I3 (SANDY BRIDGE-LGA 1155)Intel® ,4DIMM dual-chanel x DDR3-1333 MHz Upto
           32GB ,VGA 1* PCI Express 16x Gen 2.x, 2*PCI Express 1x Gen 2.x 1PCI, HDMI-
H67BL BOX                                                   MBI09aa  122  Tham khảo  36
           output, DVI-I output , 1000 Network, Intel® Audio HD ( 08 chanel audio back - 2 chanel
           front), RAID 0,1,5,10 & MATRIX, 6+8 USB 2.0, 2 USB 3.0, 3* SATA, 2*SATA 6.0GB/s,
           1*E SATA, SPDIF out connector, micro-ATX form factor.
           Mainboard INTEL, Intel® H67 Express Chipset, PCH10R, supports Intel Core™ i7,i5, i3
           (SANDY BRIDGE- LGA 1155) Intel ,4DIMM dual-chanel x DDR3-1333 MHz Upto
           32GB ,VGA 1* PCI Express 16x Gen 2.x, HDMI-output, DVI-I output, display port ,
H67CF BOX                                                   MBI09ab  143  Tham khảo  36
           1000 Network, Intel Audio HD ( 08 chanel audio back - 2 chanel front), RAID 0,1,5,10 &
           MATRIX, 4+6 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2* SATA, 2*SATA 6.0GB/s, 1*E SATA, SPDIF out
           connector, mini-ITX form factor. 1*1394a
           Mainboard INTEL, Intel® H67 Express Chipset, PCH10R, supports Intel Core i7,i5, i3
           (SANDY BRIDGE- LGA 1155) Intel,4DIMM dual-chanel x DDR3-1333 MHz Upto 32GB
           ,VGA 1* PCI Express 16x Gen 2.x, 2*PCI Express 1x Gen 2.x. 1PCI, HDMI-output,
H67GD BOX                                                   MBI09ac  130  Tham khảo  36
           DVI-I output, display port, 1000 Network, Intel® Audio HD ( 08 chanel audio back - 2
           chanel front), RAID 0,1,5,10 & MATRIX, 6+8 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2* SATA, 2*SATA
           6.0GB/s, 1*E SATA, SPDIF out connector, micro-ATX form factor. 1*1394a
           Intel DH55TC Express Chipset, ICH10R, CPU FSB 1600/1333/1066 MHz, supports
           Intel Core i7 - i5 - i3 (FCPA-1156)Intel® , dual-channel 4 x DDR3-1333 MHz (16G
Intel DH55TC ( Box)  Max), VGA+ DVI+ HDMI onboard, 1* PCI Express 16x 2.0, 2* PCI-E 1x, 1 PCI, 1000      MBI09b  107  2,290,000  36
           Network, Intel Audio 7.1 Sorround with Dolby control center ( 08 channel
           audio),MATRIX, 6+6 USB 2.0,6* SATA, MicroATX form factor .
           INTEL DG41RQ - Intel G41 Express Chipset (Core 2 Duo / Core 2 Quad) 2XDual DDR2
           667/ 800 (Max 4GB Ram) ;Intel Graphics Media Accelerator X4500, 6-channel (5.1) audio
Intel DG41RQ Box                                                MBIM01  63  Tham khảo  36
           subsystem using the Realtek* ALC888VC audio codec & NIC Gigabit onboard; 1xPCI
           Express; 3xPCI; 4xSATA; 800/ 1066 / 1333 FSB
           Intel® G41 Express Chipset, CPU upto FSB 1333MHz, socket 775 supports Intel® Core™2
           Quad Processors, Tích hợp VGA Intel X4500 upto 512MB (có đường DVI-D) + LAN Gigabit
INTEL BOX DG41TY                                                MBI11  70  Tham khảo  36
           Intel Network + SOUND 6 Channel Audio, 2 slot x DIMM DDR2 800MHz upto 8GB RAM,
           8*USB 2.0, 4*SATA2, 1* IDE ATA, ATX form factor.
                  MAINBOARD SỬ DỤNG CHO CPU AMD - SK 940 (AM2)
                       MSI MAINBOARD (AMD)
           AMD® 790X/SB600 Hyper Transport 3.0 (5200 MT/s), AM2+ Ready, Dual Chanel 4*DDR2
MSI-K9A2 CF      667/800/1066 (8GB), 2x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 2x PCI, 1x IDE133, 4x SATA,        MBAMD05  50  1,090,000  36
           RAID0/1/0+1, Lan Gigabit, Sound 8 Chanel, 8x USB2.0,
           AMD 780G - FSB 5200Mhz, socket AM2/AM2+, Dual DDR2*2 1066/800/667, max
MSI KA 780GM2     4Gb, VGA & Sound 6 ch, Lan Gigabit on, PCIE 16x, 2PCI, 4USB2.0, 6SATA+IDE,        MBAMD07  70  1,570,000  36
           Raid, IEEE1394.
           AMD® 880G+SB850 - Socket AM3 - Hyper Transport 3.0 (2.6 Ghz) ,Full Support Dual
           Chanel 2*DDR3-Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3
           800/1066/1333/1600*(OC) DRAM, 32GB Max, VGA Onboard ATI Radeon™ HD4200
           upto 512MB có cổng HDMI và cả DVI-D,Side Port Memory DDR3 DRAM 1Gbit, 1x PCI-
MSI 880GMS-E35    Express x16 tốc độ cao dành cho card rời , 1x PCI-Express x1 dành cho card   MBAMD090501    110  2,460,000  36
           wifi/Sound, 1x PCI , 6x SATA 3.0 tốc độ lên tới 6Gb/s , RAID0/1/0+1/JBOD ,Cổng
           GIGAbitLan 100/1000 của Realtek RTL8111E, Sound 8 Chanel Realtek® ALC887 hỗ
           trợ Vista, 6 cổng Hi-Speed USB2.0 support tốc độ lên tới 480Mb/s , Form M-ATX,
           BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạn

           AMD® 870 and SB850 Chipset - Socket AM3 - Hyper Transport 3.0 (2.6 Ghz) ,Full
           Support Dual Chanel Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3
           800/1066/1333/1600*(OC) DRAM, 32GB Max, VGA Onboard ATI Radeon™ HD4200
           upto 512MB có cổng HDMI và cả DVI-D,Side Port Memory DDR3 DRAM 1Gbit, 1x PCI-
MSI 870S-G46     Express x16 tốc độ cao dành cho card rời , 1x PCI-Express x1 dành cho card   MBAMD090502     100  2,250,000  36
           wifi/Sound, 1x PCI , 6x SATA 3.0 tốc độ lên tới 6Gb/s , RAID0/1/0+1/JBOD ,Cổng
           GIGAbitLan 100/1000 của Realtek RTL8111E, Sound 8 Chanel Realtek® ALC887 hỗ
           trợ Vista, 6 cổng Hi-Speed USB2.0 support tốc độ lên tới 480Mb/s , Form M-ATX,
           BIOS Plug & Play để dễ tương thích với mọi thiết bị cắm ngoài của bạ

           • 1 PCI Express x16 slot with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant) On-
           Board SATA • 4 SATA 6Gb/s ports by AMD® Hudson M1- Supports storage and data
           transfers at up to 6Gb/s Audio • Chipset integrated by Realtek® ALC887- Flexible 8-
MSI E350IS-E45    channel audio with jack sensing- Compliant with Azalia 1.0 SpecLAN • Realtek PCI-E  MBAMD090503  137  2,690,000  36
           GbLAN controller RTL8111E - Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s- Compliance
           with PCI-Express Bus specification v1.0a USB 3.0 • 2 USB 3.0 ports by NEC®
           uPD720200F1 Internal I/O Connectors
           Integrated AMD Zacate-FT1 APU- Zacate E350, dual core Chipset AMD® Hudson M1
           Chipset Main Memory • Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3
           800/1066/1333* (OC) DRAM, 8GB Max Slots• 1 PCI Express x16 slot with x4 operation
MSI E350IA-E45    (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant) On-Board SATA • 4 SATA 6Gb/s ports by     MBAMD090504  147  2,990,000  36
           AMD® Hudson M1- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s Audio• Chipset
           integrated by Realtek® ALC887- Flexible 8-channel audio with jack sensing -
           Compliant with Azalia 1.0 Spec
           AMD 785G/SB710 chipset, SK AM3, Dual Chanel 4*DDR3-800/1066/1333MHz (upto
MSI 785GM - P45    16GB), VGA/ HDMI/ DVI, Sound 8ch, Lan Gigabit, 5SATA II 3GB/s, 2PCI, PCIE16x,     MBAMD08   78  1,710,000  36
           8USB 2.0, RAID, BIOS
              Support AMD A55 Chipset
              Support AMD Llano APU Socket FM1
              Support Dual Chanel 2*DDR3 1066/1333/1600 DRAM, 16GB Max
MSI A55-G35                                               MBAMD16011201 #REF!   2,350,000  36
              Support AMD Radeon HD 6000 integrated CPU with DSub - DVI - HDMI
              - GigabitLan 100/1000 Realtek RTL8111E
              - Sound 8 chanel Realtek ALC887 6 ports
              Support AMD A75 Chipset
              Support AMD Llano APU Socket FM1
              Support Dual Chanel 2*DDR3 1066/1333/1600 DRAM, 16GB Max
MSI A75MA-P35                                              MBAMD16011202 #REF!   2,450,000  36
              Support AMD Radeon HD 6000 integrated CPU with DSub - DVI
              - GigabitLan 100/1000 Realtek RTL8111E
              - Sound 8 chanel Realtek ALC887 6 ports
              Support AMD A75 Chipset
              Support AMD Llano APU Socket FM1
              Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600 DRAM, 16GB Max
MSI A75MA-G55                                              MBAMD16011203 #REF!   2,450,000  36
              Support AMD Radeon HD 6000 integrated CPU with DSub - DVI - HDMI
              - GigabitLan 100/1000 Realtek RTL8111E
              - Sound 8 chanel Realtek ALC887 6 ports
              Support AMD A75 Chipset
              Support AMD Llano APU Socket FM1
              Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600 DRAM, 16GB Max
MSI A75A-G35                                              MBAMD16011204 #REF!   2,650,000  36
              Support AMD Radeon HD 6000 integrated CPU with DSub - DVI - HDMI
              - GigabitLan 100/1000 Realtek RTL8111E
              - Sound 8 chanel Realtek ALC887 6 ports
              Support AMD A75 Chipset
              Support AMD Llano APU Socket FM1
              Support Dual Chanel 4*DDR3 1066/1333/1600 DRAM, 16GB Max
MSI A75A-G55                                              MBAMD16011205 #REF!   3,150,000  36
              Support AMD Radeon HD 6000 integrated CPU with DSub - DVI
              - GigabitLan 100/1000 Realtek RTL8111E
              - Sound 8 chanel Realtek ALC892 6 ports
                            GIGABYTE MAINBOARD (AMD)
           AMD A55 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic 1 cổng HDMI với độ phân giải tối đa 1920 x 1200 + SOUND 7.1
           CHANNEL with S/PDIF Out Connector support Bluray/HD DVD Full Rate + LAN card
           Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 2*DIMM DDR3 2400 O.C w/Dual Channel upto 32GB
GIGABYTE™ GA-A55-S3P RAM ~ 6 cổng SATA2 3.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD controller + 1 cổng Com + 6 MBGAM26061201 #REF!     2,170,000  36
           cổng USB 2.0 ~1 khe PCI Express 16 x, tốc độ x16 / 1 khe PCI Express 16 x , chạy
           ở x 8/ 3 khe PCI Express 1 x /(Tất cả các khe cắm PCI Express phù hợp với tiêu
           chuẩn PCI Express 2.0.) AMD CrossFireX™ technology / AMD Dual Graphics
           technology
           AMD A55 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic ATI Radeon™ HD 6000 series (DirectX 11) w/D-Sub / DVI-D port
           support + SOUND 7.1 CHANNEL with S/PDIF Out Connector support Bluray/HD DVD
GIGABYTE™ GA-A55M-DS2 Full Rate + LAN card Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 2*DIMM DDR3 1866 w/Dual     MBGAM22031201 #REF!   1,790,000  36
           Channel upto 32GB RAM ~ 4*SATA2 3.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD controller +
           8x USB 2.0 port ~ Khe cắm VGA rời PCI-Express 2.0 16X support AMD Dual Graphics
           technology + 1* PCI-E x1 + 1*PCI.
           AMD A75 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic ATI Radeon™ HD 6000 series (DirectX 11) w/D-Sub / DVI-D port
           support + SOUND 7.1 CHANNEL with S/PDIF Out Connector support Bluray/HD DVD
GIGABYTE™ GA-A75M-S2V Full Rate + LAN card Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 2*DIMM DDR3 2400(O.C) w/Dual   MBGAM061003  #REF!  2,380,000  36
           Channel upto 32GB RAM ~ 6*SATA 6.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD controller +
           Upto 6xUSB 2.0 port and 4xUSB 3.0 ~ 2 Khe PCI-Express 2.0 (x16, x4) support AMD
           Dual Graphics technology and AMD CrossFireX + 1* PCI-E x1 + 1*PCI
           AMD A75 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic w/D-Sub / DVI-D port support + SOUND 7.1 CHANNEL with S/PDIF
           Out Connector support Bluray/HD DVD Full Rate + LAN card Realtek Gigabit
GIGABYTE™ GA-A75M-DS2 1000Mbps ~ 2*DIMM DDR3 2400(O.C) w/Dual Channel upto 32GB RAM ~ 6*SATA       MBGAM26061202 #REF!  2,170,000  36
           6.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD controller + Upto 6x USB 2.0 & 4x USB 3.0 ~ 1 Khe
           PCI-Express 2.0 (x16) support AMD Dual Graphics technology and AMD CrossFireX
           + 1* PCI-E x1 + 1*PCI.
           AMD A75 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic ATI Radeon™ HD 6000 series (DirectX 11) w/D-Sub / DVI-D/ HDMI
           port support + SOUND 7.1 CHANNEL with S/PDIF Out Connector support Bluray/HD
           DVD Full Rate + LAN card Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 4*DIMM DDR3 2400(O.C)
GIGABYTE™ GA-A75-D3H                                            MBGAM061004 #REF!  2,690,000  36
           w/Dual Channel upto 64GB RAM ~ 5*SATA 6.0Gbps + 1*eSATA 6Gb/s w/RAID 0,1,10
           and JBOD controller + Upto 10xUSB 2.0 port + Upto 4xUSB 3.0 (chipset) + 2xUSB 3.0
           (Etron EJ168 chip) ~ 2 Khe PCI-Express 2.0 (x16, x4) support AMD Dual Graphics
           technology and AMD CrossFireX + 2* PCI-E x1 + 3*PCI.
           AMD A75 chipset - Socket FM1 Support AMD A series & E2 series processors~ tích
           hợp VGA Graphic 1 cổng HDMI với độ phân giải tối đa 1920 x 1200 + SOUND 7.1
           CHANNEL with S/PDIF Out Connector support Bluray/HD DVD Full Rate + LAN card
           Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 4*DIMM DDR3 2400 (O.C) w/Dual Channel upto 32GB
GIGABYTE™ GA-A75-DS3P                                           MBGAM26061203 #REF!  2,690,000  36
           RAM ~ 6 cổng SATA2 3.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD controller + 2 cổng USB 3.0 /
           4 cổng USB 2.0 ~1 khe PCI Express 16 x, tốc độ x16 / 1 khe PCI Express 16 x ,
           chạy ở x 4/ 2 khe PCI Express 1 x /(Tất cả các khe cắm PCI Express phù hợp với tiêu
           chuẩn PCI Express 2.0.)
               AMD 880G / SB710 chipset - Socket AM3 and AM3+ CPU Ready Support CPU AMD
              mới nhất ~ System HT bus 5200 MT/s ~ tích hợp VGA Graphic ATI Radeon™ HD
              4250 (DirectX 10.1) upto 512MB w/D-Sub / DVI-D / HDMI port support Full HD 1080
GIGABYTE™ GA-880GM-     with HDCP + SOUND 7.1 CHANNEL with S/PDIF In/Out Connector support Bluray/HD
                                                         MBGAM061005  #REF!  1,870,000  36
D2H             DVD Full Rate + LAN card Realtek Gigabit 1000Mbps ~ 2*DIMM DDR3 1666(O.C)
              w/Dual Channel upto 8GB RAM ~ 4*SATA2 3.0Gbps w/RAID 0,1,10 and JBOD
              controller + 10x USB 2.0 port ~ Khe cắm VGA rời PCI-Express 2.0 16X support ATI
              Hybrid CrossFireX + 1* PCI-E x1 + 2*PCI.
              AMD 880G / SB710 chipset -Bus 5200 MT/s, DDR3*4 1800 (OC)/1666/1333/1066
GIGABYTE™ GA-880GM-
              MHz, max 16Gb, VGA/ HDMI, Sound 7.1ch, Lan Gigabit, 12 USB 2.0, e-SATA, IEEE     MBAMDMG11   113   1,980,000  36
UD2H
              1394, PCIE 16x, Raid
GIGABYTE™ GA-880GM-     AMD 880G / SB710 chipset - DDR3*4 1800 (OC)/ 1666/ 1333/ 1066MHz, max 16Gb,
                                                         MBAMDMG12   123   2,190,000  36
USB3            VGA, Sound 7.1ch, Lan Gigabit, 16GB, 12 USB 2.0, 3 USB 3.0, IEE1394, PCIE 16x
              AMD 790FX / SB750 chipset, socket AM3, Dual DDR3*4 1866+(O.C), max 16Gb, Dual
GIGABYTE™ GA-790FXTA-
           Lan Gigabit, Sound 8ch, 6SATA 3.0Gb/s, 2SATA 6Gb/s, IDE, 3PCI, 2PCI-Ex 16x,         MBAMDMG17   203   4,170,000  36
UD5
              10USB 2.0 + 2USB 3.0, 3IEEE 1394a, RAID
                                ASUS MAINBOARD AMD
              AMD 760G/SB710 chipset, Socket AM3 (Up to 5200 MT/s HyperTransport™
              3.0;Socket AM3 Phenom™ II/Athlon™ II/ Sempron™ 100 Series Processors/ AMD
              95W CPU Support, Dual Channel 2 x DIMM, max. 8GB, DDR3 1800(O.C.)/ 1333/1066,
M4A78LT-M LE        Integrated VGA ATI Radeon 3000 Onboard Max. share 1G, Multi-VGA output support: MBAMD050701     #REF!  1,390,000  36
              DVI-D and RGB ports; Hybrid CrossFireX support/ 1x PCIe(2.0) x16, 1 x PCIe x1, 2 x
              PCI, SB710 Chipset: 6 xSATA 3.0Gb/s (RAID 0, 1, 5, 10, JBOD) , 1 xUltraDMA 133 ,
              Gigabit LAN, 8-ch AudioHD (Coaxial / Optical S/PDIF-out ports), 10 x USB2.0. m-ATX.
              ASUS M4A88T-M LE AMD 880G/SB710 Chipset, Socket AM3 (Up to 5200 MT/s
              HyperTransport™ 3.0;Socket AM3 Phenom™ II/Athlon™ II/ Sempron™ 100 Series
ASUS M4A88T-M LE      Processors/ AMD 125W CPU Support, Dual Channel 2 x DIMM, max. 8GB, DDR3        MBAMD35a   102   1,850,000  36
              1866(O.C.)/ 1333/1066, Integrated VGA ATI Radeon HD 4250 Onboard Max. share
              1G, Sideport 128MB DDR3 1333, Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D
              AMD 790FX - FSB 2000Mhz, AM3/AM2+, Bus Upto 5200/2000Mhz, Dual DDR2*4
ASUS M4A79 DELUXE      1300(O.C)/1200(O.C), 1066*, 800, max 16Gb, Sound 8ch, Lan Gigabit, 4PCIE 16x,     MBAMD36    129   2,550,000  36
              2PCI, 5SATA+IDE, 12 USB 2.0, Raid, 2*IE 1394

              Chipset AMD 870/SB850 Socket AM3 (Up to 5200 MT/s HyperTransport™ 3.0; Socket
              AM3 Phenom™ II/Sempron™ 100 Series Processors/ AMD 140W CPU Support/ AMD
ASUS M4A87TD                                                    MBAMD37    109   2,330,000  36
              Cool 'n' Quiet™ Technology ; 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1600/1333/ 1066;
              1x PCIe 2.0 x16 ,1 x PCIe 2.0 x4,1 x PCIe x1 , 3 x PCI, SB850 Chipset

              AMD 880G/SB850 Chipset, SK AM3, Up to 5200 MT/s HyperTransport, DDR3
M4A88TD-M                                                     MBAMD38    114   2,090,000  36
              2000(O.C.)/ 1333/1066, VGA/ HDMI/ DVI, Sound 8 ch, LAN Gigabit, 6xSATA, RAID
              NVIDIA nForce GF7025/nForce 630a Chipset ( Up to 2GT/s) Socket AM3: Phenom™II
              /Athlon™II /Sempron™ 100 Series Processors, Dual Channel 2 x DIMM, Max. 16 GB,
              DDR3 1800(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 , ON-BOARD: Integrated Programmable
ASUS M4N68T-M V2      Shader model3.0 DirectX 9 graphics processor Max. shared memory: 256 MB , 1 x    MBAMD251001   68   1,450,000  36
              PCIe 2.0 x16, 1 x PCI x1, 2 x PCI, 1 xUltraDMA 133/100; 4 xSATA 3 Gb/s ports support
              RAID 0,1,5,10 and JBOD; Gigabit LAN, 8-ch AudioHD, Optical S/PDIF-out ports, 10 x
              USB2.0;.
              MD 880G/SB850 Chipset, AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100
              Series Processors / AMD 140W CPU Support, System Bus Up to 5.2 GT/s
              HyperTransport™ 3.0, Dual Channel 4 x DIMM, max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/
              1333/1066, Integrated VGA ATI Radeon™ HD 4250 GPU Onboard Max. share 1G,
              Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D and RGB ports; Supports HDMI™ Technology
M5A88-V EVO                                                   MBAMD251002  155.00  3,320,000  36
              with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P); Supports DVI with max. resolution up
              to 2560x1600 @60Hz; Supports DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1,
              Universal Video Decoder (UVD) 2.0; Hardware Decode Acceleration for H.264,VC-1,
              and MPEG-2; Hybrid CrossFireX support; Integrated Memory: SidePort Memory -
              onboard 128MB DDR3 1333 memory/
              AMD 890GX/SB850 Chipset, SK AM3, Up to 5200 MT/s,max 16Gb, DDR3 2000(O.C.)/
M4A89GTD PRO        1333/ 1066/ VGA, Sound HD 8-Channel, Gigabit LAN, 6xSATA + HDMI/ DVI/ RAID/ 2     MBAMD39    170   3,430,000  36
              IEEE 1394
              Chipset AMD® FCH A50 (Hudson M1), AMD CPU on Board ; Fusion APU E-350 Dual-
              Core Processors ; 4 AMD Cool 'n' Quiet™ Technology Up to 2 "Bobcat" cores,DX11
              GPU,FT1 BGA. 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1066; 1x PCIe 2.0 x16 @X4, 1 x PCIe
              2.0 x1, 2 x PCI 3.0, Integrated AMD® Radeon HD 6310 Max. UMA Memory Size: 1G.
E35M1-M PRO                                                    MBAMD090506  152   3,350,000  36
              HDMI/DVI/D-Sub outport ( Supports HDMI™ Technology with max. resolution up to
              1920X1080 @ 60Hz, Supports DVI with HDCP compliant with Max. resolution:
              1920X1080 @60 HZ, Supports RGB with max. resolution 2560X1600 @ 60Hz),
              Supports Microsoft® DirectX 11, Hardware Decode Acceleration for H.264,VC-1,
              hipset AMD® FCH A50M (Hudson M1), AMD CPU on Board ; Fusion APU E-450 Dual-
              Core Processors ; 4 AMD Cool 'n' Quiet™ Technology Up to 2 "Bobcat" cores,DX11
              GPU,FT1 BGA. 2 x DIMM, Max. 8 GB, DDR3 1066; 1x PCIe 2.0 x16 @X4, Integrated
E45M1-I DELUXE                                               MBAMD14021201     152   3,890,000  36
              AMD® Radeon HD 6320 Discrete-Class Graphics. HDMI/DVI ( Supports HDMI™
              Technology with max. resolution up to 1920X1080 @ 60Hz, Supports DVI with HDCP
              compliant with Max. resolution: 1920X1080 @60 HZ)
              AMD 760G/SB710 Chipset, AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100
              Series Processors / AMD 140W CPU Support, System Bus Up to 5.2 GT/s
              HyperTransport™ 3.0, Dual Channel 4 x DIMM, max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/
              1333/1066, Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU VGA output support : RGB port; -
M5A78L-M LX         Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz; Maximum shared memory:     MBAMD141101  #REF!  1,420,000  36
              1GB; Hybrid CrossFireX™ Support; Supports DirectX 10/ 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) + 2 x
              PCIe 2.0 x1 +1 x PCI ,SB710 Chipset: 6 x SATA 3Gb/s port(s), Support Raid 0, 1, 10,
              JBOD, Gigabit LAN, 8-ch AudioHD (Coaxial / Optical S/PDIF-out ports, 10 x USB2.0.
              m-ATX.

              AMD 880G/SB850 Chipset, AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100
              Series Processors / AMD 140W CPU Support, System Bus Up to 5.2 GT/s
              HyperTransport™ 3.0, Dual Channel 4 x DIMM, max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/
M5A88-V EVO         1333/1066, Integrated VGA ATI Radeon™ HD 4250 GPU Onboard Max. share 1G,        MBAMD141104  #REF!  3,290,000  36
              Multi-VGA output support: HDMI, DVI-D and RGB ports; Supports HDMI™ Technology
              with max. resolution up to 1920 x 1200 (1080P); Supports DVI with max. resolution up
              to 2560x1600 @60Hz; Supports DirectX 10.1, OpenGL 2.0, Shader Model 4.1,
              AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series Accelerated Processors, Supports AMD®
              Turbo Core 2.0 Technology ; Chipset AMD A55 FCH (Hudson D2). 2 x DIMM, Max.
              32GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Memory; 1 x PCIe 2.0 x16 (blue),
F1A55-M LX PLUS                                                  MBAMD141105  #REF!  1,750,000  36
              1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCI , Integrated AMD
              Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU VGA output support : RGB port,
              Supports RGB with max.
              AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series Accelerated Processors, Supports AMD®
              Turbo Core 2.0 Technology. Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3). 4 x DIMM, Max.
              64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Memory; 1 x PCIe 2.0 x16 (blue),
F1A75-V                                                      MBAMD141106  #REF!  2,350,000  36
              1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI, Integrated AMD Radeon™
              HD 6000 Series Graphics in Llano APU, Multi-VGA output support : HDMI /DVI /RGB
              ports
              AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series Accelerated Processors, Supports AMD®
              Turbo Core 2.0 Technology. Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3). 4 x DIMM, Max.
              64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Memory; 1 x PCIe 2.0 x16 (blue),
F1A75-V EVO                                                    MBAMD141107  #REF!  2,750,000  36
              1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI, Integrated AMD Radeon™
              HD 6000 Series Graphics in Llano APU, Multi-VGA output support : HDMI /DVI
              /RGB/DISPLAY PORT:
              AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series Accelerated Processors, Supports AMD®
F1A75-I DELUXE(with     Turbo Core 2.0 Technology. AMD A75 FCH (Hudson D3). 2 x DIMM, Max. 32GB,
remote control, with WIFI  DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Memory; 1 x PCIe 2.0 x16, Integrated AMD         MBAMD141108  #REF!  3,250,000  36
802.11 b/g/n)        Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU, Multi-VGA output support : HDMI
              /DVI /Display Port:
                                 BIOSTAR MAINBOARD
              BIOSTAR H61MGC - Intel H61 chipset (Core i7/Core i5/Core i3 thế hệ thứ 2) -
BIOSTAR H61MLV       Support Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz , Max Support 8GB Memory );
                                                          MBBIOS001   #REF!  1,190,000  36
(Tụ rắn)          Sound 6 Channel HD, integrated VGA On CPU max. share 1748MB, D-Sub port:
              Support RGB with max. resolution 20

              BIOSTAR H61MGC - Intel H61 chipset (Core i7/Core i5/Core i3 thế hệ thứ 2) -
BIOSTAR H61MGC       Support Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz , Max Support 8GB Memory );
                                                          MBBIOS002   #REF!  1,240,000  36
(Tụ rắn)          Sound 6 Channel HD, D-Sub/ DVI-D port: (DVI with Max. Resolution : 1920 X
              1200 @60Hz / Support RGB with max.

              BIOSTAR H61 MH - Intel H61 chipset (Core i7/Core i5/Core i3 thế hệ thứ 2) -
BIOSTAR H61 MH       Support Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz , Max Support 8GB Memory );
                                                          MBBIOS003   #REF!  1,340,000  36
(Tụ rắn)          Sound 6 Channel HD, D-Sub/ DVI-D/ HDMI port: (Supports HDMI™ Technology
              with max. resolution up to 1920 x 1

              BIOSTAR H61 MHB - Intel H61 chipset (Core i7/Core i5/Core i3 thế hệ thứ 2) -
BIOSTAR H61 MHB       Support Dual Channel DDR3 1066/1333 MHz , Max Support 8GB Memory );
                                                          MBBIOS004   #REF!  1,340,000  36
(Tụ rắn)          Sound 6 Channel HD, D-Sub/ DVI-D/ HDMI port: (Supports HDMI™ Technology
              with max. resolution up to 1920 x

              BIOSTAR Remote - gồm một điều khiển từ xa thiết kế đặc biệt cho Windows
              Media Center và 1 bộ thu hồng ngoại. Đặc biệt thích hợp cho thiết kế HTPC.
BIOSTAR BIO-Remote     Tiện ích BIO-Remote Utility cho phép đặt thêm phím tắt và điều khiển T-         MBBIOS005  #VALUE!  order   36
              Overlocker Utility (remote O.C).
              Tươn

              SP sử dụng chipset P45 có p/p tốt nhất
             BIOSTAR T-Series TP45 HP - Intel P45 chipset (Core 2 Duo/Core 2 Quad) FSB
BIOSTAR T-Series TP45 HP
             1600/1333/1066 - Dual DDRam 2 1200(Oc)/1066/800;                      MBBIOS006   #REF!  1,890,000  36
(Tụ rắn)
             Sound 8 Channel HD, NIC 10/100/1000 Mbps; 02 PCI Express x16:02 PCI
             Express x1; 6 SATA; 1 I
              SP phù hợp nhất cho Game Center! Intel IPAT 4.2
              BIOSTAR P43-A7 - Intel P43 chipset (Core 2 Duo/Core 2 Quad) FSB
BIOSTAR P43C-A7
              1600/1333/1066 - Dual DDRam 1066/800/667                        MBBIOS007   #REF!  1,340,000  36
(Tụ rắn)
               Sound 6 Channel HD, NIC 10/100/1000 Mbps; 01 PCI Express x16, 01 PCI
              Express x1; 03 PCI; 4 SATA; 6 U
              SP phù hợp nhất cho Game Center! Intel IPAT 4.2
              BIOSTAR P43-A7 - Intel P43 chipset (Core 2 Duo/Core 2 Quad) FSB
BIOSTAR P43D3
              1600/1333/1066 - Dual DDRam3 1333/1066/800                      MBBIOS008   #REF!  1,390,000  36
(Tụ rắn)
              Sound 6 Channel HD, NIC 10/100/1000 Mbps; 01 PCI Express x16, 01 PCI
              Express x1; 03 PCI; 4 SATA; 6

              Giải pháp máy văn phòng, game phổ thông! Intel IPAT 4.2
BIOSTAR G41D3C       BIOSTAR G41D3C - Intel G41 chipset (Core 2 Duo) - Dual DDR3
                                                        MBBIOS009   #REF!  1,030,000  36
(Tụ rắn)          1333(OC)/1066/800MHz ; VGA Intel GMA X4500 up to 512MB & Sound 6
              Channel, NIC 10/100Mbps; 01 PCI Express x16; 4 SATA 3Gb/s; 1 IDE; 1 Flopp

                                VGA (CARD ĐỒ HỌA)
                               ASUS CHIPSET NVIDIA
              GPU nVIDIA GeForce 210, Engine Clock 589Mhz, Memory Clock 1333Mhz ( 667Mhz
ASUS EN210 /DI/512MD3
              DDR3), HDMI, D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full     VGAAN06021201 41.00  850,000   36
(LP)(64bits)
              Microsoft® DirectX® 10.1; Window 7 support.
              GPU nVIDIA GeForce 210, Engine Clock 589Mhz, Memory Clock 1200Mhz( 600Mhz
ASUS EN210 SILENT
              DDR3), D-Sub Max Resolution: 2560x1600 ,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 ,    VGAAN251002  #REF!  1,170,000  36
/DI/1GD3 (64bits)
              HDMI Output, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX® 10.1; Window 7 support
              GPU nVIDIA GeForce GTX430 ,RAMDAC 400MHz, Engine Clock 700Mhz, Shader
              Clock 1400MHz, Memory Clock 1200 Mhz( 600MHz DDR3), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI
ASUS ENGT430
              Max Resolution 2560 x 1600 , D-Sub Max Resolution : 2048x1536, HDCP,Support Full  VGAAN271201  68.00  1,320,000  36
/DI/1GD3/MG(LP)(64bits)
              Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA
              PhysX™ ready
ASUS ENGT430 /DI/ 1GD3   GPU nVIDIA GeForce GTX430 ,RAMDAC 400MHz, Engine Clock 700Mhz, Shader
                                                        VGAAN20aa   #REF!  1,640,000  36
(LP) (128bits)       Clock 1400MHz, Memory Clock 1600 Mhz( 800MHz DDR3)
              GPU nVIDIA GeForce GTX440, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 810Mhz, Memory
ASUS ENGT440        Clock 3600 Mhz( 900MHz DDR3), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI Max Resolution 2560 x
                                                        VGAAN090501  #REF!  2,050,000  36
/DI/1GD3(128bits)     1600, D-Sub Max Resolution : 2048x1536, HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11,
              Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GTX440, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 822Mhz, Shader
ASUS ENGT440 /DI/ 1GD5   Clock 1644MHz, Memory Clock 3200 Mhz( 800MHz DDR5), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI
                                                        VGAAN20aab  #REF!  2,250,000  36
(128bits)         Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution : 2048x1536, HDCP,Support Full
              Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7,
              GPU nVIDIA GeForce GTS450 ,RAMDAC 400MHz, Engine Clock 594Mhz, Shader
              Clock 1189MHz, Memory Clock 1600 Mhz( 800 MHz DDR3), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI
ASUS ENGTS450
              Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution : 2048x1536. HDCP,Support Full   VGAAN110701  #REF!  2,250,000  36
/DI/1GD3(128bits)
              Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA
              PhysX™ ready.
              GPU nVIDIA GeForce GTS450 ,RAMDAC 400MHz, Engine Clock 810Mhz, Memory
ASUS ENGTS450       Clock 3608 Mhz( 902 MHz DDR5), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI Max Resolution 2560 x    VGAAN06021202 #REF!  3,090,000  36
/DI/1GD5(128bits)     1600, D-Sub Max Resolution : 2048x1536. HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11,
              Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GTS450 ,RAMDAC 400MHz, Engine Clock 850Mhz, Shader
              Clock 1700MHz, Memory Clock 3800 Mhz( 950 MHz DDR5), D-Sub, DVI-I, HDMI. DVI
ASUS ENGTS450 DirectCU
              Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution : 2048x1536. HDCP,Support Full   VGAAN110702  #REF!  2,850,000  36
OC /DI/1GD5(128bits)
              Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA
              PhysX™ ready.
              GPU nVIDIA GeForce GT520, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 700Mhz, Memory
ASUS ENGT520 SL
              Clock 1333 MHz (667 MHz DDR3), DVI+HDMI+D-Sub, DVI Max Resolution 2560 x      VGAAN06021203 #REF!  1,180,000  36
/DI/1GD3/V2(LP)(64bits)
              1600, D-Sub Max Resolution
              GPU nVIDIA GeForce GTX550 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 910Mhz, Shader
              Clock 1820 MHz, Memory Clock 4104 MHz (1026 MHz GDDR5), CUDA core:192 ,
ASUS ENGTX550 Ti      DVI+HDMI+D-Sub, DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :
                                                        VGAAMN001   #REF!  3,690,000  36
DC/DI/1GD5(192bits)    2048x1536, HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce
              CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready. Điểm nhấn: Factory overclocked to
              perform at 910MHz, •20%* cooler with exclusive DirectCU thermal solution
              GPU nVIDIA GeForce GTX560 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 810Mhz, Shader
ASUS ENGTX550 Ti DC    Clock 1620MHz, Memory Clock 4008 MHz (1002 MHz DDR5), CUDA core:336 ,
                                                        VGAAN06021204 #REF!  3,890,000  36
TOP/DI/1GD5(192bits)    2DVI-I+1xmini-HDMI, HDMI output via Mini HDMI to HDMI adaptor, D-Sub (via DVI to
              D-Sub adaptor x 1). DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution
              GPU nVIDIA GeForce GTX560 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 810Mhz, Shader
              Clock 1620MHz, Memory Clock 4008 MHz (1002 MHz DDR5), CUDA core:336 ,
ASUS ENGTX560 DC      2DVI-I+1xmini-HDMI, HDMI output via Mini HDMI to HDMI adaptor, D-Sub (via DVI to
                                                        vgaamn080802  #REF!  4,990,000  36
/2DI/1GD5(256bits)     D-Sub adaptor x 1). DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :
              2560x1600, HDCP,Support Full Microsoft DirectX 11, Built Window 7, GeForce CUDA
              Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GTX560, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 850Mhz, Shader
              Clock 1700MHz, Memory Clock 4200 MHz (1050 MHz DDR5), CUDA core:336 ,
ASUS ENGTX560 DCII OC   2DVI-I+1xmini-HDMI, HDMI output via Mini HDMI to HDMI adaptor, D-Sub (via DVI to
                                                        vgaamn080803  #REF!  5,290,000  36
/2DI/1GD5(256bits)     D-Sub adaptor x 1). DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :
              2560x1600, HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce
              CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GTX550 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 975Mhz, Shader
              Clock 1950MHz, Memory Clock 4104 MHz (1026 MHz GDDR5), CUDA core:192 ,
ASUS ENGTX550 Ti DC    DVI+HDMI+D-Sub, DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :
                                                        VGAAMN001   #REF!  3,890,000  36
TOP/DI/1GD5(192bits)    2048x1536, HDCP,Support Full Microsoft DirectX 11, Built Window 7, GeForce CUDA
              Technology, NVIDIA PhysX™ ready. Điểm nhấn: Factory overclocked to perform at
              975MHz, 20%
              GPU nVIDIA GeForce GTX560 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 830Mhz, Shader
ASUS ENGTX560 Ti DCII   Clock 1660MHz, Memory Clock 4000 MHz (1000MHz DDR5), CUDA core:384 , 2DVI-
                                                        VGAAN20ea   #REF!  5,790,000  36
/2DI/ 1280 MD5 (256bits)  I+1xmini-HDMI, HDMI output via Mini HDMI to HDMI adaptor, D-Sub (via DVI to D-Sub
              adaptor x 1).
              GPU nVIDIA GeForce GTX560 Ti, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 900Mhz, Shader
              Clock 1800MHz, Memory Clock 4200 MHz (1050 MHz DDR5), CUDA core:384 ,
ASUS ENGTX560 Ti DCII   2DVI-I+1xmini-HDMI, HDMI output via Mini HDMI to HDMI adaptor, D-Sub (via DVI to
                                                         VGAAN20eae    #REF!  6,250,000  36
TOP /2DI/1GD5(256bits)   D-Sub adaptor x 1). DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :
              2560x1600, HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce
              CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5(320bits) GPU nVIDIA GeForce GTX570,
              RAMDAC 400MHz, Engine Clock 742Mhz, Shader Clock 1464MHz, Memory Clock
              3800 MHz (950 MHz DDR5), CUDA core:480 , D-Subx1/ DVI-Ix2 /HDMIx1/Display
              Portx1 (Regular DP). DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDCP,Support Full Microsoft®
ASUS ENGTX570       DirectX® 11, Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready.
                                                         VGAAN010701   #REF!  9,290,000  36
DCII/2DIS/1280MD5(320bits) Điểm nhấn: Speed up heat dissipation with 600% more airflow via exclusive DirectCU
              with dual fan design, Factory overclocked to perform at 742MHz, 10MHz higher than
              stock performance ;ASUS Exclusive Voltage Tweak Technology for up to 50%
              performance; Extreme gaming satisfaction demonstrated by DirectX 11! + NVIDIA 3D
              Vision
              GPU nVIDIA GeForce GTX580, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 782Mhz, Shader
              Clock 1564MHz, Memory Clock 4008 MHz (1002 MHz DDR5), CUDA core:512 ,D-
ASUS ENGTX580
              Sub x 1 (via DVI to D-Sub adaptor x 1), 2xDVI-I+1xHDMI (via DVI to HDMI adaptor x 1). VGAAN251003   #REF!  11,990,000  36
/2DI/1536MD5(384bits)
              DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built
              Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GTX580, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 782Mhz, Shader
              Clock 1564MHz, Memory Clock 4008 MHz (1002 MHz DDR5), CUDA core:512 ,D-
ASUS ENGTX580 DCII
              Sub x 1 (via DVI to D-Sub adaptor x 1), 2xDVI-I+1xHDMI, Display Port x 1 (Regular   VGAAN20ebu    #REF!  12,790,000  36
/2DIS/1536MD5(384bits)
              DP). DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11,
              Built Window 7, GeForce CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready
              GPU nVIDIA GeForce GT630, RAMDAC 400MHz, Engine Clock 810Mhz, Shader
              Clock 1620 MHz, Memory Clock 1820 MHz (910 MHz DDR3), CUDA core:96 ,
ASUS ENGT630-
              DVI+HDMI+D-Sub, DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution :        VGAAN29051201   #REF!  2,310,000  36
2GD3(128bits)
              2048x1536, HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce
              CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready.
              GPU nVIDIA GeForce GTX680, Engine Clock 1058 MHz, Memory Clock 6008 MHz
              (1502 MHz GDDR5), CUDA core:1536, DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D) /
ASUS GTX680-
              HDMI Output : Yes x 1 / Display Port : Yes x 1 (Regular DP). DVI Max Resolution 2560 VGA03041201    #REF!  13,890,000  36
2GD5(256bits)
              x 1600 , HDCP,Support Full Microsoft® DirectX® 11, Built Window 7, GeForce
              CUDA™ Technology, NVIDIA PhysX™ ready.
                                  ASUS CHIPSET ATI
               GPU ATI Radeon HD 5450 , Engine Clock 650 Mhz, Memory Clock 800 MHz ( 400 MHz
ASUS EAH5450
               DDR3 ), D-Sub, DVI-I /HDMI Output, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full  VGAATI10b  #REF!  1,170,000  36
SILENT/DI/1GD3 (64bits)   Microsoft DirectX11 and Shader Model 5.0
               GPU ATI Radeon HD 5670, Engine Clock 770 Mhz, Memory Clock 4 GHz ( 1 GHz DDR5 ),
ASUS EAH5670/DI/1GD5
               D-Sub, DVI-I /HDMI Output, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Full support for    VGAATI10d  #REF!  2,450,000  36
(128bits)          Microsoft DirectX11, OpenGL®3.2 support
               GPU AMD RADEON HD 6570, Engine Clock 650 Mhz, Memory Clock 1800MHz ( 900MHz
ASUS EAH6570         DDR3 ), RAMDAC 400MHz; D-SUBx1, DVI-D x1, 01 x HDMI port. DVI Max Resolution
                                                          VGAATI280901  #REF!  1,570,000  36
/DI/1GD3(LP) (128bits)    2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x 1536, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX®
               11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X Support
               GPU AMD RADEON HD 6670, Engine Clock 800 Mhz, Memory Clock 1800MHz ( 900MHz
ASUS EAH6670         DDR3 ), RAMDAC 400MHz; D-SUBx1, DVI-D x1, 01 x HDMI port. DVI Max Resolution
                                                          VGAATI110701  #REF!  1,890,000  36
/DI/1GD3(128bits)      2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x 1536, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX®
               11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X Support.
               GPU AMD RADEON HD 6670, Engine Clock 800 Mhz, Memory Clock 1800MHz ( 900MHz
ASUS EAH6670 DC SL      DDR3 ), RAMDAC 400MHz; D-SUBx1, DVI-D x1, 01 x HDMI port. DVI Max Resolution
                                                          VGAATI271201  #REF!  2,150,000  36
/DI/1GD3(128bits)      2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x 1536, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX®
               11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X Support
               GPU ATI RADEON HD 6670, Engine Clock 810 Mhz, Memory Clock 4GHz ( 1GHz DDR5 ),
               RAMDAC 400MHz; D-SUB via DVI to D-Sub adaptor, DVI output x1, 01 x HDMI port, 01x
ASUS EAH6670
               Regular Display Port. DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x VGAATI300501    #REF!  2,490,000  36
/DIS/1GD5(128bits)      1536, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX® 11, Windows 7, ATI CrossFire X multi
               GPU Support.

               GPU AMD RADEON HD 6750, Engine Clock 700 Mhz, Memory Clock 4000MHz (
ASUS EAH6750         1000MHz DDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-SUB x1, DVI output x 1, 01 x HDMI port. DVI Max
                                                       VGAATI06021201 #REF!    2,550,000  36
/DI/1GD5(128bits)      Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x 1536, HDCP, Support Full
               Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X multi GPU Support

               GPU AMD RADEON HD 6750, Engine Clock 700 Mhz, Memory Clock 4000MHz (
ASUS EAH6750 FML       1000MHz DDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-SUB x1, DVI output x 1, 01 x HDMI port. DVI Max
                                                        VGAATI110702    #REF!  2,990,000  36
/DI/1GD5(128bits)      Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x 1536, HDCP, Support Full
               Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X multi GPU Support.

               GPU AMD RADEON HD 6770, Engine Clock 850 Mhz, Memory Clock 4000MHz (
               1000MHz DDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-SUB x1, DVI output x 2 (01 via HDMI to DVI
ASUS EAH6770
               adaptor), 01 x HDMI port. DVI Max Resolution 2560 x 1600, D-Sub Max Resolution 2048 x VGAATI06021202 #REF!  2,690,000  36
/DI/1GD5(128bits)      1536, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire
               X multi GPU Support.
               GPU ATI RADEON HD 6850, Engine Clock 790 Mhz, Memory Clock 4000MHz ( 1000
ASUS EAH6850
               MHz DDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-SUB via DVI to D-Sub adaptor, DVI output x2(01x      VGAATI16a  #REF!  4,090,000  36
DC/2DIS/1GD5(256bits)
               DVI-I & 01 DVI-D), 01 x HDMI port, 01xDisplay Port.
               GPU ATI RADEON HD 6870, Engine Clock 915 Mhz, Memory Clock 4200MHz ( 1050
ASUS EAH6870 DC
               MHz DDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-SUB via DVI to D-Sub adaptor, DVI output x2(01x      VGAATI16b  #REF!  5,090,000  36
/2DI2S/1GD5(256bits)
               DVI-I & 01 DVI-D), 01 x HDMI port, 02 x Mini-Display Ports.
             GPU ATI RADEON HD 6950, Engine Clock 810 MHz, Memory Clock 5000 MHz ( 1250
ASUS EAH6950 DCII    MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; DVI output x2(01x DVI-I & 01 DVI-D), 01 x HDMI
                                                         VGAATI16ca  #REF!  7,790,000  36
/2DI4S/2GD5(256bits)   port, 02 x Mini-Display Ports. DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full
             Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, ATI CrossFire X multi GPU Support.
             GPU ATI RADEON HD 6970, Engine Clock 890 MHz, Memory Clock 5500 MHz ( 1375
ASUS EAH6970 DCII
             MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; DVI output x2(01x DVI-I & 01 DVI-D), 01 x HDMI   VGAATI16d  #REF!      9,490,000  36
/2DI4S/ 2GD5 (256bits)
             port (via DVI to HDMI adaptor), 04 x regular Display Ports.
             GPU AMD RADEON HD 7750, Engine Clock 820 MHz, Memory Clock 4600 MHz (
             1150 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-Sub Output x 1 (via DVI to D-Sub adaptor),
ASUS HD7750-1GD5-
             DVI Output x 1, HDMI Output x 1,Display Port x 1 (Regular DP) . D-Sub Max   VGAATI29051201 #REF!      2,990,000  36
V2(128bits)
             Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full
             Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, CrossFire X multi GPU Support.
             GPU AMD RADEON HD 7770, Engine Clock 1020 MHz, Memory Clock 4600 MHz (
             1150 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-Sub Output x 1 (via DVI to D-Sub adaptor),
ASUS HD7770-DC-1GD5-
             DVI Output x 1 (DVI-I), HDMI Output x 1,Display Port x 2 (Mini DP) . D-Sub Max VGAATI29051202 #REF!      3,490,000  36
V2(128bits)
             Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full
             Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, CrossFire X multi GPU Support.
             GPU AMD RADEON HD 7850, Engine Clock 870 MHz, Memory Clock 4840 MHz
             (1210 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-Sub Output x 1 (via DVI to D-Sub
ASUS HD7850-DC2-     adaptor), DVI Output x 1 (DVI-I), HDMI Output x 1,Display Port x 2 (Mini DP) . D-Sub
                                                        VGAATI29051203 #REF!  6,890,000  36
2GD5(256bits)      Max Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full
             Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, Software CrossFire X multi GPU
             Support.
             GPU AMD RADEON HD 7870, Engine Clock 1010 MHz, Memory Clock 4840 MHz
             (1210 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; D-Sub Output x 1 (via DVI to D-Sub
ASUS HD7870-DC2-     adaptor), DVI Output x 1 (DVI-I), HDMI Output x 1,Display Port x 2 (Mini DP) . D-Sub
                                                        VGAATI29051204 #REF!  9,290,000  36
2GD5(256bits)      Max Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP, Support Full
             Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, Software CrossFire X multi GPU
             Support.
             GPU AMD RADEON HD 7950, Engine Clock 900 MHz, Memory Clock 5000 MHz
             (1250 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; DVI output x 2 (one of them via MiniDP to
ASUS HD7950-DC2T-
             DVI adaptor), 01 x HDMI port, 02 x Mini Display Ports. DVI Max Resolution 2560 x    VGAATI29051205 #REF!  10,690,000  36
3GD5(384bits)
             1600, HDCP, Support Full Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, AMD
             CrossFire X multi GPU Support.
             GPU AMD RADEON HD 7970, Engine Clock 925 MHz, Memory Clock 5500 MHz
             (1375 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; DVI output x 2, 01 x HDMI port via DVI-to-
ASUS HD7970-DC2-
             HDMI adaptor, 04 x Regular Display Ports. DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP,    VGAATI29051206 #REF!  12,590,000  36
3GD5(384bits)
             Support Full Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, AMD CrossFire X multi
             GPU Support.
             GPU AMD RADEON HD 7970, Engine Clock 1000 MHz, Memory Clock 5600 MHz
             (1400 MHz GDDR5 ), RAMDAC 400MHz; DVI output x 2, 01 x HDMI port via DVI-to-
ASUS HD7970-DC2T-
             HDMI adaptor, 04 x Regular Display Ports. DVI Max Resolution 2560 x 1600, HDCP,    VGAATI29051207 #REF!  12,990,000  36
3GD5(384bits)
             Support Full Microsoft® DirectX® 11, Microsoft® Windows® 7, AMD CrossFire X multi
             GPU Support.
                         GIGABYTE VGA NVIDIA (PCI Express)
GIGABYTE™ GV N220OC-   Geforce GT220/ DVI-I / D-Sub / HDCP / HDMI port/ DDR3/ 128bits. Dual FAN 8cm, hỗ
                                                         VGAG24b   #REF!  1,470,000  36
1GI           trợ Game thủ và Over clocker
             Geforce GT 220 GPU - 1GB GDDR3 ~ PCI-E 2.0 ~ 128bit ~ hỗ trợ đường ra Dual-link
             DVI-I / D-Sub / HDMI with HDCP protection (MemClock = 1600MHz / Core Clock =
GIGABYTE™ GV N220-1GI                                              VGAG14051201  #REF!  1,480,000  36
             625MHz / Shaders Clock = 1566 MHz) support NVIDIA PureVideo Technology + MS
             DirectX Shader 4.0 / Support DirectX 10.1 and OpenGL 3.1
GIGABYTE™ GV N430OC-   Geforce GT 430 GPU - 1GB GDDR3 ~ PCI-E 2.0 ~ 128bit ~ hỗ trợ đường ra Dual link
                                                          VGAG24c   #REF!  1,580,000  36
1GL NEW          DVI-I / D-sub / HDMI with HDCP
             nVIDIA Geforce GT 430 GPU - PCI-E 2.0 - 1GB DDR3 ~ 128bit ~ hỗ trợ đường ra
             Dual link DVI-I / D-sub / HDMI with HDCP protection (Core Clock 700MHz; Mem Clock
GIGABYTE™ GV N430-1GI  1600MHz; Shader Clock 1400MHz) + NVIDIA PureVideo Technology + MS DirectX        VGA26061201  #REF!  1,590,000  36
             Shader 5.0 / Support DirectX 11 and OpenGL 4.0 + GIGABYTE's Gamer HUD™ utility
             + PhyX + CUDA Technology
             nVIDIA Geforce GT 430 GPU - PCI-E 2.0 - 2GB DDR3 ~ 128bit ~ hỗ trợ đường ra
             Dual link DVI-I / D-sub / HDMI with HDCP protection (Core Clock 700MHz; Mem Clock
GIGABYTE™ GV N430-2GI                                              VGAG22031201  #REF!  1,780,000  36
             1600MHz; Shader Clock 1400MHz) + MS DirectX Shader 5.0 / Support DirectX 11 and
             OpenGL 4.1 + Support NVIDIA® PhyX + CUDA Technology.
             Geforce GT 440 GPU - 1GB GDDR3 ~ 128bits (96 Stream processor) ~ (Core Clock
             810MHz; Mem Clock 1600MHz; Shader Clock 1620MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N440-1GI  DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and OpenGL    VGAG22031202  #REF!  1,950,000  36
             4.0 + PhyX & CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost
             utility.
             Geforce GT 440 GPU - 2GB GDDR3 ~ 128bits (96 Stream processor) ~ (Core Clock
             810MHz; Mem Clock 1600MHz; Shader Clock 1620MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N440-2GI  DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and OpenGL    VGAG22031203  #REF!  1,970,000  36
             4.0 + PhyX & CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost
             utility.
             Geforce GT 630 GPU - 1GB GDDR3 ~ 128bits (96 Stream processor) ~ (Core Clock
             810MHz; Mem Clock 1600MHz; Shader Clock 1620MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N630-1GI  DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and OpenGL    VGAG14051202  #REF!  1,950,000  36
             4.0 + PhyX & CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost
             utility.
               Geforce GT 630 GPU - 2GB GDDR3 ~ 128bits (96 Stream processor) ~ (Core Clock
               810MHz; Mem Clock 1600MHz; Shader Clock 1620MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N630-2GI    DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and OpenGL VGAG14051203 #REF!      2,070,000  36
               4.0 + PhyX & CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost
               utility
               GeForce GT 640 GPU - 2GB GDDR3 ~ 128bits (96 Stream processor) ~ (Core Clock
               1050MHz; Mem Clock 1800MHz; Shader Clock 1820MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N640OC-
               DVI-I/ D-Sub/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and OpenGL VGAGM26061201 #REF!     3,090,000  36
2GI
               4.0 + PhyX & CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost
               utility
               GeForce GTX 670 GPU - 2GB GDDR5 ~ PCI-E 3.0 256bits ~ (Base clock: 980 MHz
               Boost clock: 1058 MHz; Mem Clock 6008MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I/ D-
GIGABYTE™ GV N670OC-
               Sub/DisplayPort/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and   VGAGM26061202 #REF!     10,490,000  36
2GD
               OpenGL 4.2 + PhyX & CUDA Technology + Support NVIDIA 3D Vision™ + MS DirectX
               Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost utility
               GeForce GTX 680 GPU - 2GB GDDR5 ~ PCI-E 3.0 ~ 256bits ~ (Base clock: 1071
               MHz / Boost clock: 1137 MHz; Mem Clock 6008MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-
GIGABYTE™ GV N680OC-
               I/ D-Sub/DisplayPort/ HDMI with HDCP protection, Support Microsoft DirectX 11 and VGAGM26061203 #REF!     13,690,000  36
2GD
               OpenGL 4.2 + Support NVIDIA 3D Vision™ Surround and SLI technologies + PhyX &
               CUDA Technology + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Easy Boost utility

GIGABYTE™ GV-N460OC-     Geforce GTX 460 GPU, Dual-Link DVI-I / HDMI/ GDDR5/256bits/ Tản nhiệt tốt, nâng
                                                            VGAG28a   258  4,990,000  36
1GI NEW           cao độ ổn định cũng như ép xung
GIGABYTE™ GV N210TC-
               Geforce G210 GPU/ DVI-I / D-Sub / HDMI with HDCP/ GDDR3/ 64 bits.             VGAG38    55   990,000   36
1GI
GIGABYTE™ GV N210D2-     GIGABYTE™ GV N210D2-1GI - NVIDIA Geforce G210 GPU - 1GB GDDR2 ~ PCI-E 2.0 ~
                                                            VGAG39    65   1,290,000  36
1GI             128 bit
               nVIDIA Geforce 210 GPU - PCI-E 2.0 ~ Integrated with industry's best 1GB DDR3 memory
               and 64-bit memory interface / đường ra Dual-link DVI-I / D-Sub / HDMI with HDCP
GIGABYTE™ GV N210D3-     protection (MemClock = 1200MHz / Core Clock = 590MHz / Shaders Clock = 1405 MHz)
                                                           VGAG281001  57   1,120,000  36
1GI             support NVIDIA PureVideo Technology + MS DirectX Shader 4.1 / Support DirectX 10.1
               and OpenGL 3.1 + TurboCache + CUDA + GigaThread™ Technology + Windows 7
               supported
GIGABYTE™ GV N220TC-     GIGABYTE™ GV N220TC-1GI - Geforce GT 220 GPU - Turbo Cache upto 1GB GDDR3 ~
                                                         VGAG40       83   1,450,000  36
1GI             PCI-E 2.0 ~ 128 bit
               Geforce GTS 450 GPU - 1GB GDDR3 ~ PCI-E 2.0 ~ 128bit ~ hỗ trợ đường ra Dual link
GIGABYTE™ GV N450D3-
               DVI-I*2 / mini HDMI with HDCP protection (Core Clock 783MHz; Mem Clock 1800MHz;  VGAM13011201     129  2,390,000  36
1GI             Shader Clock 1566MHz) Support DirectX 11 and OpenGL 4.0 + GIGABYTE's Gamer
                       PhyX Technology + CUDA Technology 1GB GDDR5 ~ PCI-E 2.0 ~ 128bit
               HUD™ utility +GV N450-1GI - Geforce GTS 450 GPU - + Quantum Effects™ Technology ~
               GIGABYTE™
GIGABYTE™ GV N450-1GI                                                 VGAG42b   173  2,990,000  36
               hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I / D-Sub / HDMI
               Geforce GTX 550 Ti GPU - 1GB GDDR5 ~ 192bits (192 Stream processor) ~ (Core Clock
               900MHz; Mem Clock 4100MHz; Shader Clock 1800MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I
GIGABYTE™ GV N550D5-1GI   / D-sub / HDMI with HDCP protection, support nSLI Technology + Support Microsoft     VGAG211203  #REF!  3,390,000  36
               DirectX 11 and OpenGL 4.1 + PhyX & CUDA Technology + NVIDIA® 3D Vision™ + MS
               DirectX Shader 5.0.
             Geforce GTX 550 Ti GPU - 1GB GDDR5 ~ 192bits (192 Stream processor) ~ (Core Clock
             970MHz; Mem Clock 4200MHz; Shader Clock 1940MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I
GIGABYTE™ GV N550WF2-1GI / D-sub / HDMI with HDCP protection, support nSLI Technology + Support Microsoft       VGAG211204  #REF!  3,590,000  36
             DirectX 11 and OpenGL 4.1 + PhyX & CUDA Technology + NVIDIA® 3D Vision™ + MS
             DirectX Shader 5.0.

               Geforce GTX 560 GPU - PCI-E 2.0 - 1GB GDDR5 memory and 256-bit memory interface ~
               hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I*2 / mini HDMI with HDCP protection ~ (Core Clock
               830MHz; Mem Clock 4008MHz; Shader Clock 1660MHz) ~ Support NVIDIA 3D VisionTM
GIGABYTE™ GV N56GOC-
               and SLI technologies + Microsoft DirectX 11 and OpenGL 4.1 + PhyX & CUDA Technology   VGAG281002  #REF!  5,130,000  36
1GI (TOP VGA)        + PureVideo HD + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's Gamer HUD™ utility.
               Sử dụng tản nhiệt cao cấp Windforce 2x và công nghệ tụ điện nhôm siêu bền, đáp ứng
               cho OCer và Gamer

               Geforce GTX 560 GPU - PCI-E 2.0 - Integrated with industry's best 1GB GDDR5 memory
               and 256-bit memory interface ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-I*2 / mini HDMI with HDCP
GIGABYTE™ GV N56GSO-     protection ~ (Core Clock 900MHz; Mem Clock 4008MHz; Shader Clock 1800MHz) ~
                                                           VGAG281003  #REF!  5,490,000  36
1GI (TOP VGA)        Support NVIDIA 3D VisionTM and SLI technologies + Microsoft DirectX 11 and OpenGL 4.1
               + PhyX & CUDA Technology + PureVideo HD + MS DirectX Shader 5.0 + GIGABYTE's
               Gamer HUD™ utility.

               Geforce GTX 570 GPU - 1280MB GDDR5 ~ 320bits (480 Stream processor) ~ (Core Clock
               780MHz; Mem Clock 3800MHz; Shader Clock 1560MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-
GIGABYTE™ GV N570OC-     I*2 / mini HDMI with HDCP protection, support nSLI Technology + Support Microsoft
                                                            VGAG45   #REF!  8,290,000  36
13I (TOP VGA)        DirectX 11 and OpenGL 4.1 + PhyX & CUDA Technology + PureVideo HD + MS DirectX
               Shader 5.0 + GIGABYTE's Gamer HUD™ utility. Sử dụng tản nhiệt cao cấp Windforce 3x
               và công nghệ Ultra Durable VGA, đảm bảo nhiệt độ tốt nhất với tiếng ồn thấp nhất.


               Geforce GTX 580 GPU - 1536MB GDDR5 ~ 384bits (512 Stream processor) ~ (Core Clock
               795MHz; Mem Clock 4008MHz; Shader Clock 1590MHz) ~ hỗ trợ đường ra Dual link DVI-
GIGABYTE™ GV N580UD-     I*2 / mini HDMI with HDCP protection, support nSLI Technology + Support Microsoft
                                                            VGAG46   #REF!  12,990,000  36
15I (TOP VGA)        DirectX 11 and OpenGL 4.1 + PhyX & CUDA Technology + PureVideo HD + MS DirectX
               Shader 5.0 + GIGABYTE's Gamer HUD™ utility. Sử dụng tản nhiệt cao cấp Windforce 3x
               và công nghệ Ultra Durable VGA, đảm bảo nhiệt độ tốt nhất với độ ồn thấp nhất.

                              GIGABYTE CHIPSET ATI RADEON
              GIGABYTE™ GV R557D3-1GI - ATI Radeon HD 5570 GPU - 1GB GDDR3 ~ 128bit (400
              Stream Processing Units) ~ (Core Clock 670MHz ; Memory Clock 1600MHz) ~ Chuẩn PCI-
              Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra Dual-link DVI-I / D-sub / HDMI ~ HDCP Protection. Support
GIGABYTE™ GV R557D3-    ATI Eyefinity multi-display ~ ATI Stream acceleration technology ~ ATI Avivo HD Video &
                                                          VGAGI09041201  68   1,450,000  36
1GI             Display ~ ATI PowerPlay™ ~ ATI CrossFireX™ Technology. Tương thích hoàn toàn với
              Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 3.2 + Shader Model 5.0. Sản xuất trên dây
              chuyền công nghệ 40nm ATI Radeon HD 5570 phục vụ Giải trí số, Overclock và Gamer
              đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu với bộ nhớ GDDR3 và 128-bit memory

              AMD Radeon HD 5450 GPU - 1GB GDDR3 ~ 64bit (80 Stream Processing Units) ~ (Core
              Clock 650MHz ; Memory Clock 1100MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra
              Dual-link DVI-I / D-sub / HDMI. Support ATI Eyefinity multi-display ~ ATI Stream
GIGABYTE™ GV R545-1GI                                                VGAGI14051201 #REF!   960,000   36
              acceleration technology ~ ATI Avivo HD Video & Display ~ ATI PowerPlay™ ~ ATI
              CrossFireX™ Technology Screen Cooling ~ MS DirectX 11 + OpenGL 3.2 + Shader
              Model 5.0
              AMD Radeon HD 6570 GPU - 1GB GDDR3 ~ 128bit ~ (Core Clock 670MHz ; Memory
GIGABYTE™ GV R657OC-    Clock 1600MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra Dual-link DVI-D / D-sub /
                                                           VGAGI061002  #REF!  1,690,000  36
1GI             HDMI. Support AMD EyeSpeed ~ ATI Stream acceleration technology ~ ATI Avivo HD
              Video & Display ~ ATI PowerPlay™ ~ ATI CrossFireX™ Technology
              MD Radeon HD 6670 GPU - 1GB GDDR3 ~ 128bit ~ (Core Clock 800MHz ; Memory Clock
GIGABYTE™ GV R667D3-    1600MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra Dual-link DVI-D / D-sub / HDMI.
                                                           VGAGI061003  #REF!  1,930,000  36
1GI             Support AMD EyeSpeed ~ ATI Stream acceleration technology ~ ATI Avivo HD Video &
              Display ~ ATI PowerPlay™ ~ ATI CrossFireX™ Technology
              AMD Radeon HD 6670 GPU - 2GB GDDR3 ~ 128bit ~ (Core Clock 800MHz ; Memory
              Clock 1600MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra Dual-link DVI-D / D-sub /
GIGABYTE™ GV R667D3-
              HDMI. Support AMD EyeSpeed ~ ATI Stream acceleration technology ~ ATI Avivo HD      VGAGI14051203 #REF!  2,090,000  36
2GI             Video & Display ~ ATI PowerPlay™ ~ ATI CrossFireX™ Technology. MS DirectX 11 +
              OpenGL 4.1 + Shader Model 5.0
              MD Radeon HD 6750 GPU - 1GB GDDR5 ~ 128bit ~ (Core Clock 740MHz ; Memory Clock
GIGABYTE™ GV R675OC-    4800MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường ra Dual-link DVI-I / DVI-D / D-Sub /
                                                           VGAGI061005  #REF!  2,590,000  36
1GI             HDMI. Support AMD Eyefinity multi-display ~ AMD EyeSpeed ~ AMD CrossFireX™ ~ AMD
              Avivo HD
              AMD Radeon HD 6870 GPU - 1GB GDDR5 ~ 256bit (1120 Stream Processing Units) ~
GIGABYTE™ GV R687OC-    (Core Clock 915MHz ; Memory Clock 4200MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 2.1 ~ Hỗ trợ đường
                                                            VGAGI26c   298  4,990,000  36
1GD             ra Dual-link DVI-I /DVI-D / D-sub (By adapter)/ HDMI/ mini Displayport. Support ATI
              CrossFireX™ + MS DirectX 11 + OpenGL 4.1 + Shader Model 5.0
              AMD Radeon HD 6950 GPU - 1GB GDDR5 (OC ~ phục vụ Over clocking) ~ 256bits (Core
              clock 870MHz; Memory clock 5000MHz) ~ chuẩn PCI-Express 2.1 ~ support CrossFireX™
GIGABYTE™ GV R695OC     , Avivo™HD, Eyefinity and EyeSpeed Technology / Dual-link DVI-I / DVI-D / HDMI /
                                                           VGAG130502   341  6,190,000  36
1GD             DisplayPort ~ Support DirectX 11 + OpenGL 4.1 (Catalyst™ Control Center HD gaming
              experience best MS-Window). Trang bị công nghệ Ultra Durable VGA siêu bền và tản nhiệt
              cao cấp Windforce 3x
              AMD Radeon HD 7750 GPU - 1GB GDDR5 ~ 128-bit (512 Stream Processing Units) ~
              (Core Clock 880MHz ; Memory Clock 4500MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ trợ đường
GIGABYTE™ GV R775OC-
              ra Dual-link DVI-D / HDMI / D-Sub. Support AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương  VGAGI22031201     #REF!  3,060,000  36
1GI             thích hoàn toàn với Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model
              5.0. Cổng HDMI mạ vàng ~ Siêu bền với Ultra Durable 2
              MD Radeon HD 7770 GPU - 1GB GDDR5 ~ 128-bit (640 Stream Processing Units) ~ (Core
              Clock 1100MHz ; Memory Clock 5000MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ trợ đường ra
GIGABYTE™ GV R777OC-    Dual-link DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2. Support AMD CrossFireX™ ~ AMD Eyefiniy (4
                                                          VGAGI22031202  #REF!  3,490,000  36
1GD             màn hình) ~ AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương thích hoàn toàn với Microsoft
              Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model 5.0. Cổng HDMI mạ vàng ~
              Siêu bền với Ultra Durable 2
              AMD Radeon HD 7850 GPU - 2GB GDDR5 ~ PCI-E 3.0 256-bit (640 Stream Processing
              Units) ~ (Core Clock 975MHz ; Memory Clock 4800MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ
GIGABYTE™ GV R785OC-    trợ đường ra Dual-link DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2. Support AMD CrossFireX™ ~
                                                         VGAGI26061201   #REF!  6,490,000  36
2GD             AMD Eyefiniy (4 màn hình) ~ AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương thích hoàn toàn
              với Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model 5.0. ~ Siêu bền với
              Ultra Durable 2.
              AMD Radeon HD 7870 GPU - 2GB GDDR5 ~ PCI-E 3.0 ~ 256-bit (640 Stream Processing
              Units) ~ (Core Clock 1100MHz ; Memory Clock 4800MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ
GIGABYTE™ GV R787OC-    trợ đường ra Dual-link DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2. Support AMD CrossFireX™ ~
                                                        VGAGI26061202    #REF!  8,990,000  36
2GD             AMD Eyefiniy (4 màn hình) ~ AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương thích hoàn toàn
              với Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model 5.0. Cổng HDMI
              mạ vàng ~ Siêu bền với GIGABYTE UDV
           AMD Radeon HD 7950 GPU - 3GB GDDR5 ~ 384-bit (1792 Stream Processing Units) ~
           (Core Clock 900MHz ; Memory Clock 5000MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ trợ đường
GIGABYTE™ GV R795WF3- ra Dual-link DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2. Support AMD CrossFireX™ ~ AMD Eyefiniy
                                                       VGAGI22031203     #REF!  10,690,000  36
3GD          2.0 (4 màn hình) ~ AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương thích hoàn toàn với
           Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model 5.0. Cổng HDMI mạ
           vàng ~ Siêu bền với Ultra Durable VGA
              AMD Radeon HD 7970 GPU - 3GB GDDR5 ~ 384-bit (2048 Stream Processing Units) ~
              (Core Clock 1000MHz ; Memory Clock 5500MHz) ~ Chuẩn PCI-Express 3.0 ~ Hỗ trợ
GIGABYTE™ GV R797OC-    đường ra Dual-link DVI-I / HDMI / mini DisplayPort*2. Support AMD CrossFireX™ ~ AMD
                                                           VGAGI22031204 #REF!  12,990,000  36
3GD             Eyefiniy 2.0 (4 màn hình) ~ AMD EyeSpeed ~ AMD Avivo™ HD. Tương thích hoàn toàn
              với Microsoft Window7 ~ MS DirectX 11 + OpenGL 4.2 + Shader Model 5.0. Cổng HDMI
              mạ vàng ~ Siêu bền với Ultra Durable VGA
                               MSI VGA (PCI Express)
                             MSI VGA CHIPSET ATI RADEON
              ATI Radeon HD 4670 - 1GB GDDR3 128its
R4670-MD1G ( Best for    - Core/Mem clock 750/1600Mhz
                                                           VGAMI1601201  79   1,650,000  36
Game net)          - Dual-link DVI-I x 1 - Dsub x 1, HDMI x1
              - MSI Afterburner OverClock Tool - PCI-E 2.0
             ATI Radeon HD 5670 - 1024 GDDR5 128bits (Core/Mem clock 800MHz / 3800 Mhz) - Dual-
             link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT
R5670-PMD1G/OC      Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support /       VGAMI090501  114  2,390,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX
             ATI Radeon HD 6450 - 1024 GDDR3 64bits (Core/Mem clock 625MHz / 1333 Mhz) - Dual-
             link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT
R6450 MD1GD3H/LP     Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support /       VGAMI081201  #REF!  1,370,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™ /
             ATI Radeon HD 6570 - 1024 GDDR3 128bits (Core/Mem clock 650MHz / 1800 Mhz) - Dual-
             link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT
R6570 MD1GD3/LP      Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support /       VGAMI081202  #REF!  1,950,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™ /
             ATI Radeon HD 6670 - 1024 GDDR5 128bits (Core/Mem clock 800MHz / 4000Mhz) - Dual-
             link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT
R6670-MD1GD5       Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support /       VGAMI090502  129  2,450,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX
             ATI Radeon HD 6770 - 1024MB GDDR5 128bits (Core/Mem clock 800MHz / 4400Mhz) -
             Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT
VGA MSI R6770-MD1GD5   Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support /       VGAM220701  #REF!  3,080,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™ /
             AMD Radeon HD 6850 - 1GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 860MHz / 4400Mhz)
             DisplayPort x 1 - Dual DVI-I x 1 - Signal DVI-D x1 - HDMI x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI
R6850 Cyclone 1GD5
             Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 4 /02     VGAMM03dab   219  4,090,000  36
Power Edition/OC     HDMI Support / HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 /
             Support ATI CrossFireX™
             AMD Radeon HD 6870 - 1GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 930MHz / 4200Mhz) - Mini
             DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI
R6870 Hawk        Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 4 /      VGAMM03eb   311  5,390,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™
             AMD Radeon HD 6950 - 2GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 850MHz / 5200Mhz) - Mini
             DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI
R6950 Twin Frozr III/OC  Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 4 /      VGAMN081201  #REF!  7,190,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™
             AMD Radeon HD 6970 - 2GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 940MHz / 5500Mhz) - Mini
             DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI
R6970 Lightning      Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 4 /      VGAMN081202  #REF!  9,190,000  36
             HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support / RoHS Compliant / PCI-E 2.0 / Support ATI
             CrossFireX™
             AMD Radeon HD7750 - 1GB GDDR5 128 bits /Core/Mem clock 830MHz / 4500Mhz
              - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
R7750-PMD1GD5/OC     , Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner    VGAMN19031201 #REF!  2,890,000  36
             Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
              - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
             AMD Radeon HD7770 - 1GB GDDR5 128 bits/ Core/Mem clock 1020MHz / 4500Mhz
              - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
R7770-2PMD1GD5/OC     , Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner    VGAMN19031202 #REF!  3,490,000  36
             Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
              - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
             AMD Radeon HD7770 - 1GB GDDR5 128 bits
              - Core/Mem clock 1100MHz / 4500Mhz
R7770 Power Edition    - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
                                                             VGAMN28051201 #REF!  3,690,000  36
1GD5/OC          , Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner
             Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
              - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
             AMD Radeon HD7850- 2GB GDDR5 256bits
              - Core/Mem clock 860MHz / 4800Mhz
              - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
R7850 Twin Frozr 2GD5                                                  VGAMN08051201 #REF!  6,490,000  36
             , Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner
             Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
              - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
             AMD Radeon HD7870 - 2GB GDDR5 256bits
              - Core/Mem clock 1000MHz / 4800Mhz
              - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
R7870 Twin Frozr 2GD5                                                  VGAMN08051202 #REF!  8,790,000  36
             , Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner
             Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
              - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL

             AMD Radeon HD7950 - 3GB GDDR5 384bits. Core/Mem clock 830MHz / 5000Mhz. Mini
             DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1, Hi-c Cap, Full Solid
R7950-2PMD3GD5/OC                                                    VGAMN081203  #REF!  11,590,000  36
             Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner Best OverClock Tool /
             PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX. Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL

             AMD Radeon HD7970 - 3GB GDDR5 384bits.Core/Mem clock 925MHz / 5500Mhz. Mini
             DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1. Hi-c Cap, Full Solid
R7970-2PMD3GD5                                                      VGAMN081204  #REF!  12,990,000  36
             Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner Best OverClock Tool /
             PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX. Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
               AMD Radeon HD7970 - 3GB GDDR5 384bits
               - Core/Mem clock 1070MHz / 5600Mhz
               - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1
R7970 Lightning                                                      VGAMN08051203 #REF!   14,490,000  36
               - Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner
               Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support ATI CrossFireX
               - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL

                             MSI VGA CHIPSET NVIDIA GEFORCE
               GeForce GT 430 - 2024Mb DDR3 128 bits (Core/Mem clock 700MHz /1000 Mhz) - Dual
               DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual
MSI N430GT-MD2GD3       Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI     VGAMN200901   #REF!  1,630,000  36
               Live Update 3 / MSI Shader O.C / HDMI Support / HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD
               Support / NVIDIA PureVideo HD / RoHS Compliant / Support NVIDIA® 3-way SLI™


               GeForce GT 440 - 512Mb DDR5 128 bits (Core/Mem clock 810MHz /3200 Mhz) - Dual DVI-
               I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core
N440GT-MD512D5        Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live    VGAMN090503    108  1,890,000  36
               Update 3 / MSI Shader O.C / HDMI Support / HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD Support /
               NVIDIA PureVideo HD / RoHS Compliant / Support NVIDIA® 3-way SLI™


               GeForce GTX 550 Ti - 1024 MB GDDR5 192 bits (Core/Mem clock 950MHz / 4300Mhz) -
               Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
MSI N550GTX-Ti Cyclone II   Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
                                                              VGAMN11abc   186  3,090,000  36
1GD5/OC            HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
               and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
               Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver


               GeForce GTS 450 - 1024Mb DDR5 256 bits (Core/Mem clock 850MHz /3600Mhz) - Dual
               DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual
MSI N450GTS Cyclone
               Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI      VGAMN12c    180  2,990,000  36
1GD5/OC            Live Update 3 / MSI Shader O.C / HDMI Support / HDCP Capable / Blu-ray/HD DVD
               Support / NVIDIA PureVideo HD / RoHS Compliant / Support NVIDIA® 3-way SLI™


               GeForce GTX 560 - 1280 MB GDDR5 256 bits (Core/Mem clock 870MHz / 4080Mhz) -
               Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
               Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
N560GTX Twin Frozr II/OC                                                  VGAMN130601   #REF!  5,190,000  36
               HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
               and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
               Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver


               GeForce GTX 560 Ti - 1280 MB GDDR5 256 bits (Core/Mem clock 880MHz / 4200Mhz) -
               Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
N560GTX-Ti Twin Frozr II   Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
                                                              VGAMN090505   272  5,590,000  36
OC              HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
               and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
               Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver


               GeForce GTX 560 Ti - 1280 MB GDDR5 256 bits (Core/Mem clock 950MHz / 4200Mhz) -
               Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
               Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
N560GTX-Ti Hawk                                                      VGAMN090506   310  6,290,000  36
               HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
               and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
               Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver

               GeForce GTX 570 - 1280 MB GDDR5 320 bits
               - Core/Mem clock 732MHz / 3800Mhz
               - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1
N570GTX Twin Frozr III
               - Twin Frozr III Best Heatsink Big Fan / Full Solid Capacitor, Supper Ferrite Choke, Low   VGAMN02051201  383  8,190,000  36
Power Edition         RDS(On) Mosfet / MSI Afterburner Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 / Support NVIDIA 3-
               Way SLI
               - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL

               GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 384 bits (Core/Mem clock 800MHz / 4096Mhz) -
               Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
               Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
N580GTX Twin Frozr II/OC                                                  VGAMN090508   619  12,790,000  36
               HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
               and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
               Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver


             GeForce GTX 580 - 3072MB GDDR5 384 bits (Core/Mem clock 832MHz / 4200Mhz) -
             Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI
N580GTX Lightning Xtreme Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/
                                                              VGAMN0812020 #REF!   13,890,000  36
Edition         HDMI + DVI Output/ HDMI convertible output/ NVIDIA PureVideo HD Technology/ Blu-ray
             and HD DVD Support/ HDMI Support/ HDCP Capable(optional)/ PCI Express 2.0 Support/
             Meet RoHS regulations/ NVIDIA SLI Technology/ Power Saver

               GeForce GTX 670 - 2048MB GDDR5 256 bits
               - Core/Mem clock965 (Boost Clock: 1045)MHz / 6008 (3004x2)Mhz
               - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1
N670GTX-PM2D2GD5/OC      - Twin Frozr III Best Heatsink Extra Fan / 16+2 Phase, Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, VGAMN28051202 #REF!     9,890,000  36
               Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 /
               Support NVIDIA 3-Way SLI
               - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
           GeForce GTX 680 - 2048MB GDDR5 256 bits
           - Core/Mem clock1006 (Boost Clock: 1058)MHz / 6008 (3004x2)Mhz
           - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1
N680GTX-PM2D2GD5   - Twin Frozr III Best Heatsink Extra Fan / 16+2 Phase, Hi-c Cap, Full Solid Capacitor, VGAMN08051204 #REF!  12,790,000  36
           Supper Ferrite Choke, Cooper Mosfet / MSI Afterburner Best OverClock Tool / PCI-E 2.0 /
           Support NVIDIA 3-Way SLI
           - Triple Over Voltage: GPU, Memory, PLL
                                HP VGA ATI - NVIDIA
XP612AA       NVIDIA NVS300 512MB PCIe Graphics Card                       VGAHP01    #VALUE!  Tham khảo  12

WL048AA       ATI FirePro V3800 512MB Graphics                          VGAHP02     #REF!   4,300,000  12

WL049AA       ATI FirePro V4800 1GB Graphics                           VGAHP03     #REF!   5,600,000  12

LS992AA       AMD FirePro V5900 2GB Graphics                           VGAHP04    #VALUE!  Tham khảo  12

LS993AA       AMD FirePro V7900 2GB Graphics                           VGAHP05    #VALUE!  Tham khảo  12

LD542AA       NVIDIA Quadro 400 512MB Graphics Card                        VGAHP06    #VALUE!  Tham khảo  12

WS093AA       NVIDIA Quadro 600 1.0GB Graphics                          VGAHP07     #REF!   5,600,000  12

WS095AA       NVIDIA Quadro 2000 1.0GB Graphics                          VGAHP08    #VALUE!  Tham khảo  12

WS095AA       NVIDIA Quadro 4000 2.0GB Graphics                          VGAHP09    #VALUE!  Tham khảo  12

WS095AA       NVIDIA Quadro 5000 2.5GB Graphics                          VGAHP10    #VALUE!  Tham khảo  12

WS097AA       NVIDIA Quadro 6000 6GB Graphics Card                        VGAHP11    #VALUE!  Tham khảo  12

                                  VGA BIOSTAR
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN4403TH41 - GT440 (810Mhz/1066Mhz), 4GB DDR3-128bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN4403TH41  Microsoft® DirectX®11 support                            VGABIO001    #REF!   1,990,000  36
           NVIDIA PureVideo HD Support
           NVIDIA PhyX and CUDA Technology
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN4403THX1 - GT440 (810Mhz/1066Mhz), 2GB DDR3-128bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN4403THX1  Microsoft® DirectX®11 support                            VGABIO002    #REF!   1,890,000  36
           NVIDIA PureVideo HD Support
           NVIDIA PhyX and CUDA Technology
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN4303THX1 - GT430(700Mhz/1300Mhz), 2GB DDR3-128bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN4303THX1  Microsoft® DirectX®11 support                            VGABIO003    #REF!   1,650,000  36
           NVIDIA PureVideo HD Support
           NVIDIA PhyX and CUDA Technology Support
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN2403THG1 - GT240 (650Mhz/1000Mhz), 1GB DDR3-128bit.
           Output: D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN2403THG1  DirectX 10.1 Support.                                VGABIO004    #REF!   1,290,000  36
           NVIDIA PureVideo HD and PhysX® technology
           High Definition 1080p Display Support
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN2203THG1 - GT220 (625Mhz/1000Mhz), 1GB DDR3-128bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN2203THG1  DirectX 10.1 Support.                                VGABIO005    #REF!   1,250,000  36
           NVIDIA PureVideo HD and PhysX® technology
           High Definition 1080p Display Support
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Net, giải trí, tích hợp HDMI cho giải trí kỹ thuật số cao cấp!!!
           Biostar VN2203THG1 - GT220 (625Mhz/667Mhz), 1GB DDR2-128bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN2202THG1  DirectX 10.1 Support.                                VGABIO006    #REF!   1,070,000  36
           NVIDIA PureVideo HD and PhysX® technology
           High Definition 1080p Display Support
           Support PCI-E 2.0 x16
           Phù hợp cho Game/Netvăn phòng, giải trí gia đình
           Biostar VN2103NHG6 - GT210 (589Hhz/1000Mhz), 1GB DDR3-64bit. Output:
           D-Sub,DVI, DVI Max Resolution 2560 x 1600 , HDMI
BIOSTAR VN2103NHG6                                            VGABIO007    #REF!   860,000   36
           DirectX 10.1 Support.
           NVIDIA PureVideo and CUDA Technology Support
           Support PCI-E 2.0 x16
                                    VGA HIS
              - Mã: H545FR1G Nhân đồ hoạ: Radeon HD5450 Xung nhân: 650Mhz Xung bộ nhớ:
HIS ATI HD5450 1024MB   1000Mhz Bộ nhớ:1024MB DDR3 Băng thông: 64 bit.Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA.Khe
                                                          VGAHIS001  #REF!  950,000   36
GDDR3           cắm hỗ trợ: PCI Express® 2.1. Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI Avivo HD ATI
             PowerPlay ATI CrossFireX
             Mã: H557QC1G Nhân đồ hoạ: Radeon HD5570 Xung nhân:      650Mhz Xung bộ nhớ:
HIS ATI HD5570 IceQ    1000Mhz Bộ nhớ: 1024MB DDR3 - Băng thông:128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA
                                                          VGAHIS002  #REF!  1,550,000  36
1024MB GDDR3       Khe cắm hỗ trợ: PCI Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI Avivo HD
             ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6570 Xung nhân:650Mhz Xung bộ nhớ: 1600Mhz Bộ nhớ:
HIS ATI HD6570 1024MB   1024MB DDR3 Băng thông: 128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS003  #REF!  1,690,000  36
GDDR3           Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6570 Xung nhân:650Mhz Xung bộ nhớ: 1600Mhz Bộ nhớ:
HIS ATI HD6570 IceQ    1024MB DDR3 Băng thông:128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS004  #REF!  1,890,000  36
1024MB GDDR3       Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6670 Xung nhân: 800Mhz Xung bộ nhớ: 1600Mhz Bộ nhớ:
HIS ATI HD6670 1024MB   1024MB DDR3 Băng thông: 128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS005  #REF!  2,090,000  36
GDDR3           Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6670 Xung nhân:     800Mhz Xung bộ nhớ: 4000Mhz Bộ
HIS ATI HD6670 1024MB   nhớ:    1024MB DDR5 Băng thông:   128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI, VGA Khe
                                                          VGAHIS006  #REF!  2,290,000  36
GDDR5           cắm hỗ trợ: PCI Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11ATI PowerPlay ATI
             CrossFireX AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6750 Xung nhân: 700Mhz Xung bộ nhớ: 4600Mhz Bộ
HIS ATI HD6750 1024MB   nhớ:1024MB DDR5 Băng thông: 128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, DVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS007  #REF!  2,550,000  36
GDDR5           Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD2
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6770 Xung nhân:     850Mhz Xung bộ nhớ: 4800MhzBộ
HIS ATI HD6770 1024MB   nhớ: 1024MB DDR5 Băng thông: 128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ:
                                                          VGAHIS008  #REF!  2,890,000  36
GDDR5           PCI Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI
             CrossFireX AMD Eyefinity AMD HD3D UVD2
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6770 Xung nhân: 850Mhz Xung bộ nhớ: 4800Mhz Bộ nhớ:
HIS ATI HD6770 ICEQ    1024MB DDR5 Băng thông: 128 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS009  #REF!  3,190,000  36
1024MB GDDR5       Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD2
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6790 Xung nhân:840Mhz Xung bộ nhớ: 4200Mhz Bộ nhớ:
HIS ATI HD6790 ICEQ    1024MB DDR5 Băng thông: 256 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS010  #REF!  3,650,000  36
1024MB GDDR5       Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD2
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6850 Xung nhân:     775Mhz Xung bộ nhớ: 4000Mhz Bộ
HIS ATI HD6850 ICEQ    nhớ:1024MB DDR5 Băng thông: 256 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS011  #REF!  4,050,000  36
1024MB GDDR5       Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6870 Xung nhân:900Mhz Xung bộ nhớ: 4200Mhz Bộ
HIS ATI HD6870 ICEQX   nhớ:1024MB DDR5 Băng thông: 256 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS012  #REF!  4,790,000  36
1024MB GDDR5       Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6950 Xung nhân:840Mhz Xung bộ nhớ:5120Mhz Bộ
HIS ATI HD6950 ICEQX   nhớ:2048MB DDR5 Băng thông:256 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ: PCI
                                                          VGAHIS013  #REF!  6,590,000  36
Tubro 2048MB GDDR5    Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI CrossFireX
             AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD6970 Xung nhân:     880Mhz Xung bộ nhớ: 5500Mhz Bộ
HIS ATI HD6970 REF    nhớ: 2024MB DDR5 Băng thông: 256 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ:
                                                          VGAHIS014  #REF!  8,390,000  36
2024MB GDDR5       PCI Express® 2.1 Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI
             CrossFireX AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
             Nhân đồ hoạ: Radeon HD7970 Xung nhân:     925Mhz Xung bộ nhớ: 5500Mhz Bộ
HIS ATI HD7970 3072MB   nhớ: 3072MB DDR5 Băng thông: 384 bit Cổng giao tiếp: HDMI, 2xDVI Khe cắm hỗ trợ:
                                                          VGAHIS015  #REF!  12,700,000  36
GDDR5           PCI Express® 3.0- Công nghệ hỗ trợ: Microsoft DirectX® 11 ATI PowerPlay ATI
             CrossFireX AMD Eyefinity AMD HD3D UVD3
                                   VGA Sapphire
             SA-7750-1GD5
             Radeon HD7750: Core clock 800Mhz / Mem clock 4500Mhz / 1024MB GDDR5 / 128 bit
Sapphire HD7750 1024MB
             Display output: HDMI ( 3D ), DVI, 2xMiniDP                        VGASP001  #REF!  2,590,000  36
GDDR5           PCI Express® 3.0 / Microsoft DirectX® 11 / ATI PowerPlay / ATI CrossFireX / AMD
             Eyefinity 2.0 / AMD HD3D / UVD3


             SA-7770-1GD5-GHZ
             Radeon HD7750: Core clock 1000Mhz / Mem clock 4500Mhz / 1024MB GDDR5 / 128 bit
Sapphire HD7770 GHZ
             Display output: HDMI ( 3D ), DVI, 2xMiniDP                        VGASP002  #REF!  3,550,000  36
EDITION 1024MB GDDR5   PCI Express® 3.0 / Microsoft DirectX® 11 / ATI PowerPlay / ATI CrossFireX / AMD
             Eyefinity 2.0 / AMD HD3D / UVD3 / QUAD HD Display support ( 4K )


             SA-7770-1GD5-GHZ
             Radeon HD7750: Core clock 1100Mhz / Mem clock 5200Mhz / 1024MB GDDR5 / 128 bit
Sapphire HD7770 Vapor-X
             Display output: HDMI ( 3D ), DVI, 2xMiniDP                        VGASP004  #REF!  3,650,000  36
1024MB GDDR5       PCI Express® 3.0 / Microsoft DirectX® 11 / ATI PowerPlay / ATI CrossFireX / AMD
             Eyefinity 2.0 / AMD HD3D / UVD3 / QUAD HD Display support ( 4K )
                SA-7850-2GD5
                Radeon HD7850: Core clock 860Mhz / Mem clock 4800Mhz / 2048MB GDDR5 / 256 bit
Sapphire HD7850 GHZ
                Display output: HDMI ( 3D ), DVI, 2xMiniDP                           VGASP003   #REF!  5,990,000  36
EDITION 2048MB GDDR5      PCI Express® 3.0 / Microsoft DirectX® 11 / ATI PowerPlay / ATI CrossFireX / AMD
                Eyefinity 2.0 / AMD HD3D / UVD3 / QUAD HD Display support ( 4K )

                            CASE ATX ( VỎ MÁY TÍNH CHƯA NGUỒN)
                                 CASE HÃNG COOLER PATRIOT
Patriot PS - 4         Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP01   15   290,000   0
Patriot YES - 2        Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP02   16   290,000   0
Patriot SONI - 3        Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP03   22   290,000   0
Patriot Cyber - 2       Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP04   18   290,000   0
Patriot Plasma         Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP05   28   590,000   0
Patriot Sandy - 2       Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP06   23   290,000   0
Patriot GT - 5         Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP07   18   290,000   0
Patriot A6/ Patriot Atom - 4  Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt                CASEP08   15   290,000   0
Patriot HA-2          Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt 2 Fan 8 cm          CASEP12    16   290,000   0
Patriot HP - 2A        Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, sơn tĩnh điện               CASEP12a   17   290,000   0
Patriot C300          Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt 1 Fan 8 cm          CASEP13    15   290,000   0
Patriot LS690/ AN2       Thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt               CASEP14    17   290,000   0
                Thiết kế đặc biệt mặt gỗ nhỏ gọn, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, tản nhiệt tốt, sơn tĩnh
Patriot Grand 5                                                        CASEP16a   20   410,000   0
                điện
                Thiết kế, kiểu dáng hiện đại, thông thoáng, sơn tĩnh điện, tản nhiệt tốt 2 quạt 12cm, 1 quạt
Patriot Roland                                                        CASEP16b   30   620,000   0
                8cm màu
                                 CASE HÃNG COOLER MASTER
Cooler master Elite RC-310 Elite RC310 viền cam, xanh, bạc, hệ thống làm mát 3 quạt                      CASE12    38   870,000   0
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 450 x 477x190 mm
Elite 311B (Blue/ Silver/   Chất liệu : Khung Thép (SECC) + Mặt Nhựa (Plastic)
                                                               CASE271001  #REF!  870,000   0
Orange/Red)          Trọng lượng: 5.6kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 427 x 494 x 193 mm
                Chất liệu : Khung Thép (SECC); Mặt lưới
Elite 334 U RC-334U                                                      CASE271002  #REF!  950,000   0
                Trọng lượng: 4.6 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
Cooler master Elite RC-332/
              Elite màu đen hệ thống làm quạt mát                                CASE13    42   950,000   0
333/ 334/
Cooler master Elite RC-360 Elite 360 màu đen, case đứng hoặc nằm, hệ thống làm mát 5 quạt                   CASE17    38   830,000   0
Cooler master Elite RC-330/
              Elite 330 Rất đẹp, có cửa sổ                                   CASE18    47   1,060,000  0
331/ 335
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 427 x 495 x 193 mm
Elite 330U / 335U (có cửa   Chất liệu : Khung Thép (SECC); Mặt lưới
                                                               CASE271003  #REF!  1,050,000  0
sổ MICA)            Trọng lượng: 4.6 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng)356.7x 445.8x 183 mm, Chất liệu : Khung Thép (SECC) +
Cooler master Elite 343                                                    CASE18ab   34   760,000   0
                Mặt Nhựa (Plastic), Trọng lượng: 4.0 kg, Chuẩn Mainboard: M-ATX
Cooler master Centurion 5
                Centurion 5 II (RC-502-KWN1), màu đen, mặt trái thùng là kính trong suốt.            CASE22    63   1,490,000  0
II RC-502-KKN1
Cooler master Elite RC_334 Elite RC_334 nVIDIA vật liệu nhựa ABS + thÐp cao cấp, Fan 12cm*2                  CASE15    42   950,000   0
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 508 x 483x 214 mm
USP 100 (có 2 màu đỏ và    Chất liệu : Khung Thép (SECC) + Mặt lưới
                                                               CASE271004  #REF!  1,390,000  0
đen)              Trọng lượng: 7.2 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 451.5 x 502.4 x 210 mm
Silencio 550 (đen) RC-550-   Chất liệu : Khung Thép (SECC) + Mặt lưới
                                                               CASE271005  #REF!  2,050,000
KKN1              Trọng lượng: 7.2 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
Cooler master RC 690 II
                Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn,. Hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt 140 mm. Màu
(RC-692- KWN2- GP)                                                       CASE24a   124  2,530,000  0
                đen
Advance
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 480 x 496 x 230 mm, Chất liệu : Khung Thép (SECC) ,
Cooler master HAF 912
                Mặt lưới + nhựa, Trọng lượng: 8.7 kg, Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX, Khay ổ 5.25" :       CASE24ab   118  2,340,000  0
Advance (lòng sơn đen)
                4, Khay ổ 3.5" : 6 (+1 ẩn) , Khay ổ 2.5" : 4 (2 khay từ khay 3.5)
Cooler master HAF-922(RC-
             HAF RC-922M màu đen, hệ thống làm mát 4 quạt                             CASE24b   116  2,740,000  0
922M)
Cooler master HAF-932
             HAF-932(RC-932) bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ, có cửa sổ & bánh xe                   CASE29    158  3,360,000  0
(RC-932)
Cooler master HAF 942
             HAF-932(RC-932) bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ,                             CASE29a   215  3,940,000  0
Nvidia Edition
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 560 x 564 x 243 mm
Cooler master HAF X - HAF Chất liệu : Khung Thép (SECC), Mặt lưới + nhựa
                                                               CASE271006  #REF!  4,360,000  0
942 RC-942-KKN1      Trọng lượng: 13.2 kg
             Chuẩn Mainboard: M-ATX / ATX / E-ATX / GIGABYTE XL-ATI
             Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 560 x 564 x 243 mm
Cooler master HAF X - HAF Chất liệu : Khung Thép (SECC), Mặt lưới + nhựa
                                                               CASE271007  #REF!  4,790,000  0
942 Nvidia edition    Trọng lượng: 13.2 kg
             Chuẩn Mainboard: M-ATX / ATX / E-ATX / GIGABYTE XL-ATI
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng): 499 x 427 x 192 mm
                Chất liệu : Thép, nhựa ABS cao cấp
Cooler master Elite 431                                                   CASE09021201  58   1,250,000  0
                Trọng lượng: 5.0 kg / 11 lb
                Chuẩn Mainboard: ATX /Micro-ATX
Cooler master 690 II
Advance Nvidia Editon/     HAF-932(RC-932) bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ                           CASE29c    123   2,760,000  0
White
Cooler master Cosmos S
                Cosmos S RC 1100 bằng hợp kim nhôm 100%,sườn bạc,mặt đen.                   CASE30    245   5,490,000  0
RC-1100
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 495.5 x 489 x 219 mm
                Chất liệu : Khung thép mặt lưới.
CM Storm Scout SGC-2000                                                   CASE271008   #REF!  2,190,000  0
                Trọng lượng: 8.7 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 484.5 x 523.5 X 229 mm
Cooler Master Storm      Chất liệu : Khung thép, mặt lưới, có nắp che ổ quang
                                                              CASE09021202  200.00  4,290,000  0
Trooper (SGC-5000)       Trọng lượng: 8.9 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Kích thước (Cao / Dài/ Rộng) 484.5 x 523.5 X 229 mm
CM Storm Enforcer SGC-     Chất liệu : Khung thép, mặt lưới, có nắp che ổ quang
                                                              CASE271009   #REF!  2,450,000  0
1000-KWN1           Trọng lượng: 8.9 kg
                Chuẩn Mainboard: ATX, M-ATX
                Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn,. Hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt 140 mm. Màu
Cooler Plus G603                                                       CASEM001   #REF!  290,000   0
                đen
                Thiết kế mạnh mẽ, kết cấu chắc chắn,. Hệ thống tản nhiệt gồm 2 quạt 140 mm. Màu
Cooler Plus G605                                                       CASEM002   #REF!  290,000   0
                đen
                             CASE HÃNG CORSAIR - HÀNG CAO CẤP
                Kích thước : 20.5” x 8.1” x 19.8”/ Hỗ trợ VGA dài 316mm/ 6x Fan 120mm/140mm fan/       CASECS30080
CORSAIR 400R                                                                105   1,990,000  0
                4x 120mm / Includes two front-mounted 120mm fans and one rear 120mm fan              1
CORSAIR 600T Mid-Tower
                Sản phẩm mang lại vẻ ngoài quyến rũ nhờ tiếp thu và cải tiến thiết kế của 600T Black
Case ( Special Edition                                                    CASECS001   #REF!  4,330,000  0
                với màu trắng độc đáo, kính trong suốt cho mặt bên. Thông số tương tự 600T.
White Graphite)
                Hỗ trợ 4 khoang 5.25", 6 khoang HDD tương thích SSD, hệ thống giấu dây tiên tiến
CORSAIR 600T Mid-Tower
                cùng fan LED 200mm thẫm mỹ làm mát tuyệt vời, 600T mang phong cách thời trang         CASECS002   #REF!  4,080,000  0
Case
                và dễ dàng cho việc xây dựng một hệ thống chơi game tối ưu.
CORSAIR 650D Mid-Tower     Dòng case Mid-Tower sử dụng mặt trước nhôm phay với sơn phủ kết cấu.Hỗ trợ 8
                                                               CASECS003   #REF!  4,540,000  0
Case              khe mở rộng, bo mạch chủ ATX, mATX , nguồn ATX

                Case full-tower mặt nhôm phay đầy đủ tính năng và không giới lớn cho tất cả thiết bị,
CORSAIR 800D Full-Tower
                Hỗ trợ tối da 7 fan 120mm, 4 khoang hot swap SATA 2, 7 khe mở rộng, bo mạch chủ        CASECS004   #REF!  7,430,000  0
Case
                ATX, EATX, mATX , nguồn ATX và 3 RAD cỡ lớn cho Water Cooling

                                     CASE HÃNG VICOM
Vicom 812/ 815/ 816/ 818/
                Case Vicom có USB & MIC, quạt làm mát bên hông. Mẫu case đẹp, chắc chắn.           CASE39    15         0
2866 901B, 901BR, 902BR
Vicom M701C          Case Vicom có USB & MIC, quạt làm mát bên hông. Mẫu case đẹp, chắc chắn.           CASE41    19         0
Case ViCOM MK8         Case Vicom có USB & MIC, quạt làm mát bên hông. Mẫu case đẹp, chắc chắn.           CASEV001   #REF!  290,000   0

Case ViCOM Đầu 9        Case Vicom có USB & MIC, quạt làm mát bên hông. Mẫu case đẹp, chắc chắn.           CASEV002   #REF!  280,000   0

Case ViCOM X6         Case VICOM Series ATX X5/X6 Có 2 fan bên cạnh kiểu dáng đẹp                 CASEV003   #REF!  510,000   0
                                  CASE HÃNG GOLDEN FIELD
Golden Field 1205B/ 1209B/
              Kiểu dáng đẹp, chắc chắn, tản nhiệt nhanh.Vỏ màu đen, có nhiều mẫu mã để lựa chọn.        CASE45    15   305,000   0
1285B
Golden Field 2719R/ 2718B/ kiểu dáng đẹp, case chắc chắn, tản nhiệt nhanh.Vỏ màu đen, có nhiều mẫu mã để lựa
                                                               CASE44    16   305,000   0
2716B/ 2859B        chọn.
                kiểu dáng đẹp, case chắc chắn, tản nhiệt nhanh.Vỏ màu đen, có nhiều mẫu mã để lựa
Golden Field 8198B                                                      CASE46    19   390,000   0
                chọn.
                                     CASE HÃNG ORIENT
                Case Orient : chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện. Fan
Orient 1A-Magic                                                        CASE50a    20   420,000   0
                12cm*1

Orient 2102B/2105B/2106B/
             Case Orient : chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện            CASE54    15   305,000   0
2101B/
Orient / 303B/ 308B      Case Orient : chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện          CASE540    16   340,000   0
Orient 901B /905B/904B     Case Orient : chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện          CASE52    17   360,000   0
Orient 603B /604B/ 605B/
                Case Orient: chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện          CASE51    24   495,000   0
219 /228/ 202
Orient 701B, 704B       Case Orient: chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện          CASE56    29   595,000   0
Orient W1 - Gaming Black
                Case Orient: chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. màu đen, sơn tĩnh điện          CASE56a    79   1,530,000
Full Size ATX
                                      CASE HÃNG ANTEC
                Antec’s One là dòng sản phẩm bình dân của Antec nhưng lại mang đầy đủ tính chất của
                các sản phẩm cao cấp của Antec cũng như của các hãng khác. Nguồn đặt dưới, vỏ case
Antec One                                                          CASEAT001   #REF!  970,000   0
                được sơn đen toàn bộ, 2 cổng usb 3.0 phía trước, thiết kế tooless không cần ốc vít, hỗ trợ
                lắp đặt nhiều HDD và ODD
                                      CASE HÃNG IKONIK
                Kích thước : (Cao / Dài/ Rộng) 465 x 480x 200 mm Chất liệu : Khung Thép Bezel (SECC
Ikonik Soho 1                                                        CASEIK01    35   740,000   0
                0.6mm) Mặt lưới thoáng Màu : Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                Kích thước : (Cao / Dài/ Rộng) 465 x 480x 200 mm Chất liệu : Khung Thép Bezel (SECC
Ikonik Soho 2                                                        CASEIK02    36   776,000   0
                0.6mm) Mặt lưới thoáng Màu : Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                Kích thước : (Cao / Dài/ Rộng) 465 x 480x 200 mm Chất liệu : Khung Thép Bezel (SECC
Ikonik G900                                                           CASEIK03   39   840,000   0
                0.6mm) Mặt lưới thoáng Màu : Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                Kích thước : (Cao / Dài/ Rộng) 465 x 480x 200 mm Chất liệu : Khung Thép Bezel (SECC
Ikonik EN2                                                           CASEIK04   44   945,000   0
                0.6mm) Mặt lưới thoáng Màu : Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                Kích thước : (Cao / Dài/ Rộng) 465 x 480x 200 mm Chất liệu : Khung Thép Bezel (SECC
Ikonik EN5                                                           CASEIK05   48   1,020,000  0
                0.6mm) Mặt lưới thoáng Màu : Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                                       CASE HUNTKEY
                Kích thước (mm) : 460*190*440(L*W*H)
                Độ dày: 0.6 mm
                Số khoang: 4*5.25'' & (6+1)*3.5''
                Kiểu nguồn: AT/ATX
HUNTKEY H403                                                          CASEHK001  #REF!  990,000   0
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
                Cổng phía trước: 2*USB;Audio+Mic
                Số khe PCI: 7
                Quạt làm mát (mm): trước 12cm (Led màu, kèm theo), sau 12cm
                Kích thước (mm) : 460*190*440(L*W*H)
                Độ dày: 0.6 mm
                Số khoang: 4*5.25'' & (6+1)*3.5''
                Kiểu nguồn: AT/ATX
HUNTKEY H405                                                          CASEHK002  #REF!  1,050,000  0
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
                Cổng phía trước: 2*USB;Audio+Mic
                Số khe PCI: 7
                Quạt làm mát (mm): trước 12cm (Led màu, kèm theo), sau 12cm
                Kích thước (mm) : 450*180*420(L*W*H)
                Độ dày: 0.5 mm
                Số khoang: 4x5.25'' & (6+1)x3.5''
HUNTKEY H507          Kiểu nguồn: AT/ATX                                       CASEHK003  #REF!  550,000   0
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
                Cổng phía trước: 4xUSB;Audio+Mic
                Số khe PCI: 7
                Kích thước (mm) : 445*183*415(L*W*H)
                Độ dày: 0.5 mm
                Số khoang: 3x5.25'' & (6+1)x3.5''
HUNTKEY H509          Kiểu nguồn: AT/ATX                                       CASEHK004  #REF!  550,000   0
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
                Cổng phía trước: 4xUSB;Audio+Mic
                Số khe PCI: 7
                Kích thước (mm) : 480*185*415(L*W*H)
                Độ dày: 0.6 mm
                Số khoang: 3*5.25'' & 4*3.5''
HUNTKEY T191          Kiểu nguồn: AT/ATX                                       CASEHK005  #REF!  590,000   0
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
                Cổng phía trước: 2xUSB;Audio
                Số khe PCI: 7
                Kích thước (mm) : 370*170*360(L*W*H)
                Độ dày: 0.5 mm
                Chuẩn mainboard: ATX/M-ATX
HUNTKEY T161          Số khoang: 2x 5.25'' & 3 x 3.5''                                CASEHK006  #REF!  320,000   0
                Kiểu nguồn: AT/ATX
                Cổng phía trước: 2*USB;Audio+Mic
                Số khe PCI: 4
                                      CASE SILVERSTONE
SILVERSTONE SST-FT02B- Mid towerwith 90° M/B mounting,, unibody alu. body, w/o PSU, black or silver, ATX,SSI-
                                                                CASESIL01  #REF!  5,240,000  0
W           CEB,side window, 5x5.25", 5x3.5" (hot-swap capable), 3x180mm fan and 1x120mm fan

SILVERSTONE SST-FT02B- Mid towerwith 90° M/B mounting,, unibody alu. body, w/o PSU, Red (Limited Ed), ATX,SSI-
                                                                CASESIL02  #REF!  6,500,000  0
W RI          CEB,side window, 5x5.25", 5x3.5" (hot-swap capable), 3x180mm fan and 1x120mm fan

                ATX mid tower with 90° M/B mounting, ATX,SSI-CEB, External 5.25" x 5 or 8 without HDD
SILVERSTONE SST-RV02B-
            cage, 3.5" converter x 1, Internal 3.5”*3,2.5”x1,Plastic panel, 0.8mm Steel body, black,         CASESIL03  #REF!  4,180,000  0
W           Window
                ATX middle tower, External 5.25” bay *4 , External 3.5” bay*1, Internal 3.5” bay *5, Optional
SILVERSTONE SST-PS04B                                                      CASESIL04  #REF!  1,010,000  0
                standard PS2 PSU
SILVERSTONE SST-PS05B- ATX middle tower, External 5.25” bay *4 , External 3.5” bay*2, Internal 3.5” bay *4, Optional
                                                                CASESIL05  #REF!  1,470,000  0
W           standard PS2 PSU. With side window
                                      CASE HÃNG KHÁC…
COODMAX X310B, 370B,
                Case COODmax: chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. sơn tĩnh điện               CASE63    26   550,000   0
370C, 370D, 360A,320B
COODMAX X370LC, COOD
                Case COODmax: chất liệu Thép, Nhôm, Tôn, Thép mạ kẽm. sơn tĩnh điện               CASE62    30   640,000   0
MAX X370LA LCD
                Kích thư c (WxHxD): 175mm x 355mm x 420mm/Ho tr mainboard Micro ATX, Mini ITX
                Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình ñơn gi2n, c3ng cáp/Mat trư c câu trúc d0ng lư i
Case Fractal Design Core
                thông thoáng, kèm theo tâm chan l?c b@i de tháo rBi tien làm s0ch/ Ho tr chiêu dài VGA     CASE161101  #REF!  950,000   0
1000              lên t i 350mm/Chiêu cao t2n nhiet HSF tôi ña 135mm/ Ho tr lap 2 o c3ng HDD 3.5", tương
                thích vBi 3 o cDng SSD/HDD 2.5", có ñem cao su chông rung

                Kích thư c (WxHxD): 200mm x 430mm x 480mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX, Mini
                ITX/ Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình ñơn gi2n, c3ng cáp/ Mat trư c câu trúc d0ng lư i
Case Fractal Design Core    thông thoáng, kèm theo tâm chan l?c b@i de tháo rBi tien làm s0ch/Ho tr chiêu dài VGA
                                                                CASE161102  #REF!  1,790,000  0
3000              lên t i 420mm Khoang cat san ho tr lap HSF sau mainboard; có khe ñi dây cable g?n gàng
                6 khay lap o c3ng HDD 3.5", tương thích vBi 6 o cDng SSD/HDD 2.5", có ñem cao su
                chông rung
                Kích thư c (WxHxD): 230mm x 460mm x 515mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX, Mini
                ITX/Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình "nhìn-như-nhôm" ân tư ng, thu hút/ Mat trư c và
                trên nóc sd d@ng câu trúc d0ng lư i giúp tôi ưu lư ng không khí lưu chuyen, kèm theo tâm
Case Fractal Design Acr     chan l?c b@i de tháo rBi tien làm
                                                              CASE161103   #REF!  2,590,000  0
Midi              s0ch/ Ho tr chiêu dài VGA lên t i 470mm/ Chiêu cao t2n nhiet HSF tôi ña 180m Khoang cat
                san ho tr lap HSF sau mainboard; có khe ñi dây cable g?n gàng, ñư c b?c cao su tránh
                ñ3t dây


                Kích thư c (WxHxD): 207.4mm x 442mm x 521.2mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX,
                Mini ITX/Khung v( sơn chông xư c màu ñen toàn bo; ngo0i hình trang nhã, sang tr?ng/ Mat
Case Fractal Design Define
              n0 phía trư c d0ng cda ñóng mW t0o c2m giác thú vS và de dàng trong quá trình sd d@ng/     CASE161104   #REF!  2,590,000  0
R3-B            Phía trong mat n0 cda trư c và 2 bên hông ñư c b?c san l p ñem cách âm chât lư[ng cao
                /Thiêt kê ñoc ñáo ModuVent™ - tùy ch?n tôi ưu yên tĩnh hoac làm mát hieu qu2


                Kích thư c (WxHxD): 207.4mm x 442mm x 521.2mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX,
                Mini ITX/Khung v( sơn chông xư c màu ñen toàn bo; ngo0i hình trang nhã, sang tr?ng/ Mat
Case Fractal Design Define
              n0 phía trư c d0ng cda ñóng mW t0o c2m giác thú vS và de dàng trong quá trình sd d@ng/     CASE161105   #REF!  2,890,000  0
R3-W            Phía trong mat n0 cda trư c và 2 bên hông ñư c b?c san l p ñem cách âm chât lư[ng cao
                /Thiêt kê ñoc ñáo ModuVent™ - tùy ch?n tôi ưu yên tĩnh hoac làm mát hieu qu2

                Kích thư c (WxHxD): 232mm x 560mm x 561.3mm/Ho tr mainboard Extended ATX, ATX,
                Micro ATX, Mini ITX/Khung v( sơn chông xư c màu ñen toàn bo; ngo0i hình trang nhã,
Case Fractal Design Define   sang tr?ng/Mat n0 phía trư c d0ng cda ñóng mW t0o c2m giác thú vS và de dàng trong
                                                              CASE161106   #REF!  3,890,000  0
XL-B              quá trình sd d@ng/Phía trong mat n0 cda trư c và 2 bên hông ñư c b?c san l p ñem cách
                âm chât lư[ng cao/Thiêt kê ñoc ñáo ModuVent™ - tùy ch?n tôi ưu yên tĩnh hoac làm mát
                hieu qu2
                Kích thư c (WxHxD): 198mm x 425mm x 484mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX, Mini
                ITX/Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình cá tính ñam chât "for gaming" dành cho game
Case Cougar 67M3        thk/Hông trái có cda so Acrylic - Mica, ho tr gan qu0t 140mm, kèm theo tâm chan l?c     CASE161107   #REF!  900,000   0
                b@i/Mat trư c và trên nóc sd d@ng câu trúc d0ng lư i giúp tôi ưu lư ng không khí lưu
                chuyen
                Kích thư c (WxHxD): 223mm x 514mm x 523mm/Ho tr mainboard ATX, Micro ATX, Mini
                ITX/Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình cá tính ñam chât "for gaming" dành cho game
Case Cougar Evolution      thk/Hông trái có cda so Acrylic - Mica, ho tr gan qu0t 140mm, kèm theo tâm chan l?c     CASE161108   #REF!  1,990,000  0
                b@i/Mat trư c và trên nóc sd d@ng câu trúc d0ng lư i giúp tôi ưu lư ng không khí lưu
                chuyen
                Kích thư c (WxHxD): 185mm x 408mm x 475mm
Case Xigmatek Asgard pro-
             • Ho tr mainboard ATX, Micro ATX, Mini ITX                            CASE161109   #REF!  1,190,000  0
W             • Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình trang nhã

                Kích thư c (WxHxD): 230mm x 618mm x 663mm
                • Ho tr mainboard high-end HPTX, XL-ATX, Extended ATX, Micro ATX, Mini ITX
Case Xigmatek Elysium-W                                                   CASE161110   #REF!  4,990,000  0
                • Khung v( sơn ñen toàn bo; ngo0i hình kh(e, chac chan v i mat n0 lư i thép viên nhôm
                • Mat trư c và nóc câu trúc d0ng lư i to ong giúp tôi ưu lư ng không khí lưu chuyen

             Khung Thép Bezel (SECC 0.6mm) Mặt lưới thoáng
             - Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
             - Mini-ITX, Micro ATX, Standard ATX, E-ATX
Case Cougar 67M3 Solution                                                  CASE161111   #REF!  990,000   0
             - Một mẫu Gaming tối ưu về hiệu năng giá thành, có thể lắp full đến 8 chiếc fan 120 cho
             hiệu năng làm mát siêu đỉnh, khoang quản lý cable rộng, phù hợp cho hệ thống Gaming và
             Workstation Mid-End.B774
                Khung Thép Bezel (SECC 0.8mm) Mặt lưới thoáng
                - Nội ngoại thất sơn đen toàn bộ
                - Mini-ITX, Micro ATX, Standard ATX, E-ATX
Case Cougar Evolution                                                    CASE161112   #REF!  2,000,000  0
                - Một mẫu Gaming tối ưu về hiệu năng giá thành, có thể lắp full đến 8 chiếc fan 120 cho
                hiệu năng làm mát siêu đỉnh, khoang quản lý cable rộng, phù hợp cho hệ thống Gaming và
                Workstation Mid-End.
              Screw-less tooling for the bay device
              - Dust filter behind front panel for intake airflow
Case Xigmatek Asgard pro- - Dimensions: 185 x 475 x 408 mm (W x D x H)
W tặng Fan 14cm Xigmatek - 4 x 5.25" Drive Bays
XLF-F1452 với giá bán lẻ  - 6 x 3.5" Drive Bays                                      CASE161113   #REF!  1,200,000  0
1.100.000 vào đầu tuần sau - Front Cooling: 1 x 120mm black fan
ngày 05.03.2012      - Rear Cooling: 1 x 80/90/120mm fan (optional)
              - Side Cooling: 2 x 80/90/120mm fans (optional)
              - Front I/O Ports: 2x USB2.0, 1 x HD Audio

                                   NGUỒN SILVERSTONE
SILVERSTONE SST-ST40F-  400W, Active PFC, single +12V rails with 25A output, Silent 120mmFan with 18dBA,
                                                               CASESIL001  #REF!  1,190,000  24
ES            efficiency 80Plus certification, Fixed cable, 1x8pin PCI-E, 2x6pin PCI-E
SILVERSTONE SST-ST50F-  500W, Active PFC, single +12V rails with 34A output, Silent 120mmFan with 18dBA,
                                                               CASESIL002  #REF!  1,440,000  24
ES            efficiency 80Plus certification, Fixed cable, 1x8pin PCI-E, 2x6pin PCI-E.
             600W, single +12V rails with 42A combined output, Silent 135mmFan with 19dBA,
SILVERSTONE SST-ST60F-
             efficiency 80Plus Bronze certification, 100% Modular cable, 2x8pin-EPS, 1x8pin-PCIE,        CASESIL003  #REF!  2,520,000  24
P
             4x6pin-PCIE.
             Nhôm & Thép, 1x12cm fan, 1x12cm fan, 1x
Case cao cấp DH 104 HTPC Ext 5.25”, 3 x Int 3.5”, 7 khe mở rộng, USB
                                                              CASE21021201  #REF!  15,600,000  36
Case VH4001BNS      2.0x2, 1394, HD Audio, 7” LCD Touchscreen,
             Có Remote Control.
Case cao cấp DH 202 HTPC Nhôm & Thép, 1x12cm fan, 1x12cm fan, 1x
             Ext 5.25”, 3 x Int 3.5”, 7 khe mở rộng, USB
Case VJ80051N2Z
             2.0x2, 1394, HD Audio, 7” LCD Touchscreen,                             CASE21021202  #REF!  13,800,000  36
             Có Remote Control.

                                POWER SUPPLY (NGUỒN ATX)
                                   NGUỒN HÃNG HUNKEY
HUNKEY POP2000E (200W)
               Huntkey Power Supply POP2000E (Nguồn máy tính) 200W - 24 pin                  PSM01b   16   340,000  12
- Công suất thực
HUNKEY HK400-GP52/ LW
               Output Max Power = 400W, Tính năng thông minh tự động điều chỉnh tốc quay của quạt       PS05   24   490,000  24
6400(Retail box)- 400W
HUNKEY Green Star 400 -    (Output Max. power): 400W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS06   34   680,000  24
LW6400HG (Retail box)     W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)
HUNKEY Green Star 450 -    (Output Max. power): 450W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS061   38   Tham khảo  24
LW64500HG (Retail box)    W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm) & mạch
HUNKEY Green Star 500 -    (Output Max. power): 500W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS07   40   Tham khảo  24
LW6500HG (Retail box)     W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)

HUNKEYGreen Star 550     (Output Max. power): 550W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS08   42   Tham khảo  24
(LW-6550HG) (Reatail Box)   W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)

HUNKEY Green Star Vista
               (Output Max. power): 400W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
400W - LW6400HG                                                       PS06m   36   Tham khảo  24
               W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)
VPOWER
HUNKEY Green Star Vista    (Output Max. power): 450W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS061m   39   Tham khảo  24
450 - LW64500HGVPOWER     W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm) & mạch


HUNKEY Green Star Vista    (Output Max. power): 500W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS07m   47   Tham khảo  24
500 - LW6500HG VPOWER     W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)


HUNKEYGreen Star Vista (Output Max. power): 550W , Hiệu suất làm việc lý tưởng 85% => tiết kiệm được 300.000
                                                               PS08m   53   790,000  24
550 (LW-6550HG) VPOWER W / năm (300 số điện), quạt làm mát cõ lớn (12cm)
HUNKEY TITAN 650       (Output Max. power): 650W , Chức năng cao cấp APFC (active power factor corection)
                                                               PS09   95   1,690,000  24
(HK650-52PEP)         Cung cấp tới 4 đường ra +12V riêng biệt giúp hệ thống chạy ổn định
               + Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel
               + Công suất cực đại Output Max Power: 300W
               + Hiệu suất làm việc cao (>70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz
               + Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core
               + Quạt làm mát loại 8 cm
HUNKEY CP-300                                                        PSHK001  #REF!  390,000  24
               + Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD
               + 100% Hi-pot test (Kiểm tra khả năng cách điện & phòng chống phóng điện)
               + 100% Burn-in test (Kiểm tra tính ổn định của các linh kiện khi chạy trong môi trường nhiệt
               độ cao > 45 độ C)
               + Tuổi thọ: MTBF(Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC

               + Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel
               + Công suất cực đại Output Max Power: 350W
               + Hiệu suất làm việc cao (>70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz
               + Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core
               + Quạt làm mát loại 8 cm
HUNKEY CP-350                                                        PSHK002  #REF!  410,000  24
               + Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD
               + 100% Hi-pot test (Kiểm tra khả năng cách điện & phòng chống phóng điện)
               + 100% Burn-in test (Kiểm tra tính ổn định của các linh kiện khi chạy trong môi trường nhiệt
               độ cao > 45 độ C)
               + Tuổi thọ: MTBF(Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC

               + Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel
               + Công suất cực đại : Output Max Power: 350W
               + Hiệu suất làm việc cao (>70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz.
               + Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core
               + Quạt làm mát loại 12 cm
HUNKEY CP-350H                                                        PSHK003  #REF!  430,000  24
               + Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD
               + 100% Hi-pot test (Kiểm tra khả năng cách điện & phòng chống phóng điện)
               + 100% Burn-in test (Kiểm tra tính ổn định của các linh kiện khi chạy trong môi trường nhiệt
               độ cao > 45 độ C)
               + Tuổi thọ: MTBF(Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC

               Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.0, Output Max Power = 400W
               Quạt siêu êm
               Cung cấp 2 đường output nguồn 12V (+12V1 & +12V2) chạy độc lập riêng cho các thiết bị
               như HDD, ODD, FAN system… để không ảnh hưởng tới nguồn 12V cấp cho Mainboard
HUNKEY HK-400-52GP      Hỗ trợ cho các hệ thống chạy CPU của cả Intel & AMD
                                                               PSHK004  #REF!  550,000  24
(bulk)            Jack cắm 24 chân cho Mainboard SK775 & Jack nguồn SATA cho HDD
               Có mạch bảo vệ OVP/SCP/OCP rời của nguồn cao cấp!
               Sử dụng MOSFET công suất lớn
               Tuổi thọ: MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC
               Chứng nhận tiêu chuẩn : EMI/RFI/FCC part 15 Class B

               + Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.3 của Intel
               + Công suất cực đại : Output Max Power: 400W
               + Thiết kế P-PFC hiệu quả
               + Hiệu suất làm việc cao (>70%) khi làm việc ở chế độ full load 230VAC/50Hz.
               + Hỗ trợ cho các loại CPU Intel & AMD Dual Core
HUNKEY CP-400HP        + Quạt làm mát loại 12 cm                                   PSHK005  #REF!  570,000  24
               + Jack cắm nguồn 24 chân cho Mainboard & Jack nguồn SATA cho HDD
               + 100% Hi-pot test (Kiểm tra khả năng cách điện & phòng chống phóng điện)
               + 100% Burn-in test (Kiểm tra tính ổn định của các linh kiện khi chạy trong môi trường nhiệt
               độ cao > 45 độ C)
               + Tuổi thọ: MTBF(Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC
             Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.0, Output Max Power = 450W
             Quạt siêu êm
             Cung cấp 2 đường output nguồn 12V (+12V1 & +12V2) chạy độc lập riêng cho các thiết bị
             như HDD, ODD, FAN system… để không ảnh hưởng tới nguồn 12V cấp cho Mainboard
             Hỗ trợ cho các hệ thống chạy CPU của cả Intel & AMD
HUNKEY CP-450H      Jack cắm 24 chân cho Mainboard SK775 & Jack nguồn SATA cho HDD
                                                          PSHK006  #REF!  650,000   24
             Có mạch bảo vệ OVP/SCP/OCP rời của nguồn cao cấp!
             Sử dụng MOSFET công suất lớn
             Tuổi thọ: MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 50,000 giờ trong điều kiện 25oC
             Chứng nhận tiêu chuẩn : EMI/RFI/FCC part 15 Class B


             Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.2, EPS V2.91. Output Max Power=500w
             Quạt màu 12CM siêu êm
             Dải điện áp đầu vào rộng: 180V-264VAC
             Cung cấp 2 đường output nguồn 12V (+12V1 & +12V2) chạy độc lập riêng cho các thiết bị
HK500-52AP        như HDD, ODD, FAN system… để không ảnh hưởng tới nguồn 12V cấp cho Mainboard
Active PFC        Hỗ trợ cho các hệ thống chạy CPU của cả Intel & AMD                    PSHK007  #REF!  980,000   24
(retail box)       Jack cắm 24 chân cho Mainboard SK775 & Jack nguồn SATA cho HDD
             Mạch bảo vệ đa năng OCP, OVP, OPP, SCP cao cấp!
             Sử dụng MOSFET công suất lớn
             Tuổi thọ: MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 100,000 giờ trong điều kiện 25oC
             Chứng nhận tiêu chuẩn : EMI/RFI/FCC part 15 Class B


             Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.2, EPS V2.91. Output Max Power=600W
             Quạt màu 12CM siêu êm
             Dải điện áp đầu vào rộng: 180V-264VAC
             Cung cấp 2 đường output nguồn 12V (+12V1 & +12V2) chạy độc lập riêng cho các thiết bị
HK600-53AP        như HDD, ODD, FAN system… để không ảnh hưởng tới nguồn 12V cấp cho Mainboard
Active PFC        Hỗ trợ cho các hệ thống chạy CPU của cả Intel & AMD                    PSHK008  #REF!  1,130,000  24
(retail box)       Jack cắm 24 chân cho Mainboard SK775 & Jack nguồn SATA cho HDD
             Mạch bảo vệ đa năng OCP, OVP, OPP, SCP cao cấp!
             Sử dụng MOSFET công suất lớn
             Tuổi thọ: MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 100,000 giờ trong điều kiện 25oC
             Chứng nhận tiêu chuẩn : EMI/RFI/FCC part 15 Class B

             Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.2, EPS V2.91. Output Max Power = 700W
             Quạt màu 14CM siêu êm
             Dải điện áp đầu vào rộng: 180V-264VAC
             Cung cấp 4 đường output nguồn 12V (+12V1 ,+12V2, +12V3 và +12V4) chạy độc lập riêng
HK700-52PP        cho các thiết bị như HDD, ODD, FAN system… để không ảnh hưởng tới nguồn 12V cấp
             cho Mainboard
Active PFC                                                     PSHK009  #REF!  1,450,000  24
             Hỗ trợ cho các hệ thống chạy CPU của cả Intel & AMD
(retail box)       Jack cắm 24 chân cho Mainboard SK775 & Jack nguồn SATA cho HDD
             Mạch bảo vệ đa năng OCP, OVP, OPP, SCP cao cấp!
             Sử dụng MOSFET công suất lớn
             Tuổi thọ: MTBF (Mean Time Between Failure) ≥ 100,000 giờ trong điều kiện 25oC
             Chứng nhận tiêu chuẩn : EMI/RFI/FCC part 15 Class B
Green Power 500 -     Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.2 của Intel
LW6500HG         Công suất cực đại (Output Max. power): 500W
                                                          PSHK010  #REF!  760,000   24
(BOX-           Hiệu suất làm việc đạt mức lý tưởng, lên tới 85% => giúp bạn tiết kiệm được 300.000 W /
             năm (tương đương 300 số điện)
Fan 12cm)
Green Power 550 -     Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.2 của Intel
LW6550HG         Công suất cực đại (Output Max. power): 550W
                                                          PSHK011  #REF!  790,000
(BOX-           Hiệu suất làm việc đạt mức lý tưởng, lên tới 85% => giúp bạn tiết kiệm được 300.000 W /
             năm (tương đương 300 số điện)
Fan 12cm)
V-POWER 6550SG
             Tuân thủ theo chuẩn ATX12V V2.2 của Intel
(BOX-                                                        PSHK012  #REF!  890,000
             Công suất cực đại (Output Max. power): 550W
Fan 14cm)
             Nguồn cao cấp công suất thực, tự động hiệu chỉnh đường 12V tùy theo tải của CPU và
Balance King 3500     VGA! Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V v2.2
                                                          PSHK013  #REF!  690,000
(retail box)       Chức năng cao cấp P-PFC (passive power factor corection)
             RATED Power: 350W
             Nguồn cao cấp công suất thực, tự động hiệu chỉnh đường 12V tùy theo tải của CPU và
Balance King 4000     VGA! Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V v2.2
                                                          PSHK014  #REF!  790,000
(retail box)       Chức năng cao cấp P-PFC (passive power factor corection)
             RATED Power: 400W
             Nguồn cao cấp công suất thực, tự động hiệu chỉnh đường 12V tùy theo tải của CPU và
             VGA! Tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V v2.2, EPS12V V2.91 hỗ trợ cho PC, Workstation,
Balance King 6000
             Server                                          PSHK015  #REF!  1,490,000  24
(retail box)       Chức năng cao cấp A-PFC (active power factor corection)
             RATED Power: 600W
             Nguồn cao cấp công suất thực, sử dụng thiết kế mạch Dual-MOS đạt hiệu suất cao và cực
Jumper 450B        kì ổn định, tiết kiệm điện năng!
80Plus Bronze  (retail  Chức năng cao cấp A-PFC (active power factor corection)                  PSHK016  #REF!  1,150,000  24
box)           Chứng chỉ 80Plus cấp độ Bronze
             RATED Power: 450W
                Nguồn thiết kế modular, tuân thủ theo chuẩn Intel ATX12V V2.3 & EPS12V V2.92 hỗ trợ
                cho PC, IPC, Workstation, Server
X7 900             Nguồn đạt chứng nhận 80Plus Silver (rất ít nguồn đạt chứng nhận này, ngay cả sản phẩm
                                                              PSHK017   #REF!  2,810,000  24
80Plus  Silver (retail box)  cao cấp nhiều hãng cũng chỉ đạt đến Bronze), hiệu suất đạt trên 88% với tải thông thường!
                Chức năng cao cấp A-PFC (active power factor corection)
                RATED Power: 900W

                               NGUỒN HÃNG COOLER MASTER
           Chuẩn Intel Form factor ATX 12V V2.3 / 1 đường +12v (10A) 20+4pin x 1 / 4pin CPU x 1 /
COOLER MASTER Thermal
           SATA x 2 / 4pin peripheral x 4 / 4pin Floppy x 1/ Quạt làm mát 80mm / Bảo vệ OVP /           PSN01    18   415,000   24
Master 350W      OPP / SCP / UVP / OLP / Chuẩn RoHS
COOLER MASTER Elite 350
                (Công suất thực) 350W Ver2.3 ATX 12V 24Pin (Max 365W) Fan 12Cm                PS11    25   550,000   24
PSAR-J3
COOLER MASTER Extreme
                (Công suất thực) 350W Ver2.3 ATX 12V 24Pin (Max 365W) Fan 12Cm                PS10    32   660,000   24
350-PCAR
COOLER MASTER Elite 400
                (Công suất thực) 400W Ver2.3 ATX 12V PCI-e*1 (Max 417W) Fan 12Cm               PS12    32   720,000   24
PSAR-J3
COOLER MASTER Elite 460
                (Công suất thực) 460W Ver2.3 ATX 12V PCI-e*1 (Max 417W) Fan 12Cm               PS12abc   38   820,000   24
PSAR-J4
COOLER MASTER (RS-460-
                (Công suất thực) 460W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm                 PS13    48   1,010,000  24
PCAR-A3)
COOLER MASTER (RS-500-
                (Công suất thực) 500W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm                 PS14    58   1,200,000  24
PCAR-A3
COOLER MASTER (RS-550-
                (Công suất thực) 550W Ver2.3 ATX 12V PCI16x*1,24Pin Fan 12Cm                 PS15    72   1,510,000  24
PCAR-E3)
COOLER MASTER (RS-600-
                (Công suất thực) 600W Ver2.3,12V PCI16x*2,24Pin Fan12Cm(SLI&Crossfire)            PS16    78   1,650,000  24
PCAR-E3)
COOLER MASTER (RS-650-
                (Công suất thực) 650W Ver2.3,12V PCI16x*2,24Pin Fan12Cm(SLI&Crossfire)            PS17    85   1,850,000  24
PCAR-E3)
COOLER MASTER (RS-500-
            500W Ver2.91,,(nguồn Server) PCIE6pin*2,8pin*2, SLI,Max625W, Auto Volt                PS27    99   1,900,000  60
AMBA-D3)- Silent Pro M

COOLER MASTER (RS-600-
            600W Ver2.91,,(nguồn Server) PCIE6pin*2,8pin*2, SLI,Max720W, Auto Volt                PS28    122  2,430,000  60
AMBA-D3)- Silent Pro M

COOLER MASTER (RS-700-
            700W Ver2.91,,(nguồn Server) PCIE6pin*2,8pin*2, SLI,Max840W, Auto Volt                PS29    160  3,050,000  60
AMBA-D3)- Silent Pro M
COOLER MASTER Silent
                24pins Dual ATX 12V–VERSION 2.3 / EPS 12V - VERSION 2.92 (Max 1020W) Active PFC
Pro M 850W (RS-850-AMBA-                                                   PS29a    172  3,790,000  60
                (0.99)
J3)
COOLER MASTER Silent
                24pins Dual ATX 12V–VERSION 2.3 / EPS 12V - VERSION 2.92 (Max 1200W) Active
Pro M 1000W (RS-A00-                                                     PS29ab   211  4,640,000  60
                PFC (0.99)
AMBA-J3)
COOLER MASTER GX
                450W Ver2.91,(nguồn Server) PCIE6pin*4,8pin*2, SLI,Max540W, Auto Volt            PS130501   68   1,250,000  60
450W (RS-450-ACAA-E3)
COOLER MASTER GX
                550W Ver2.91,(nguồn Server) PCIE6pin*4,8pin*2, SLI,Max660W, Auto Volt            PS130502   84   1,790,000  60
550W (RS-550-ACAA-E3)
COOLER MASTER GX
                650W Ver2.91,(nguồn Server) PCIE6pin*4,8pin*2, SLI,Max1200W, Auto Volt            PS22b    112  2,190,000  60
650W (RS-650-ACAA-E3)
COOLER MASTER GX
                750W Ver2.91,(nguồn Server) PCIE6pin*4,8pin*2, SLI,Max1200W, Auto Volt            PS22c    126  2,550,000  60
750W (RS-750-ACAA-E3)
             NGUỒN CORSAIR - DÀNH CHO GAMER, DÂN OC HỆ THỐNG CHUYÊN NGHIỆP
CORSAIR 430CX 430W       CORSAIR Builder Series CX430 CMPSU-430CX 430W ATX12V Active PFC Power Supply         PSCS01   #REF!  1,090,000  36

CORSAIR 500CX 500W       CORSAIR Builder Series CX500 CMPSU-500CX 500W ATX12V Active PFC Power Supply         PSCS02   #REF!  1,390,000  36
CORSAIR Gaming Series™     600W. Active PFC/ SINGLE RAIL 12V 80 Plus® Bronze 80% hiệu suất 8 dây Molex 4 pin.
                                                              PSCS170801  #REF!  1,630,000  36
GS600             1 dây ATX, 1 EPS, 2 FDD. 2 dây PCI-E, 6 dây SATA
CORSAIR Gaming Series™     800W. Active PFC/ SINGLE RAIL 12V 80 Plus® Bronze 80% hiệu suất 8 dây Molex 4 pin.
                                                              PSCS170803  #REF!  2,390,000  36
GS800             1 dây ATX, 1 EPS, 2 FDD. 2 dây PCI-E, 6 dây SATA
                Hỗ trợ ATX12V 2.2, 2.01. AC input 90~264V. Tụ rắn Nhật Bản chất lượng cao,. Fan siêu
CORSAIR TX750 V2 750W     chống ồn 120mm. Bảo vệ sụt áp, quá tải điện thế & công suất, single-RAIL 12V chuyên     PSCS04   #REF!  2,280,000  36
                biệ. Active PFCt
                Hỗ trợ ATX12V 2.2, 2.01. AC input 90~264V. Tụ rắn Nhật Bản chất lượng cao,. Fan siêu
CORSAIR TX850 V2 850W     chống ồn 120mm. Bảo vệ sụt áp, quá tải điện thế & công suất, single-RAIL 12V chuyên     PSCS05   #REF!  3,590,000  36
                biệ. Active PFCt
                Hỗ trợ ATX12V 2.31, 2.2, 2.01 & EPS 2.92. AC input 90~264V. Tụ rắn Nhật Bản chất
                lượng cao. Fan siêu chống ồn 140mm. Công nghệ European Union ErP tiết kiệm tối đa
CORSAIR Gold AX750 750W                                                   PSCS06   #REF!  3,920,000  36
                điện ở chế độ nghỉ. Bảo vệ sụt áp, quá tải điện thế & công suất, single-RAIL 12V chuyên
                biệt. Active PFC
                Hỗ trợ ATX12V 2.31, 2.2, 2.01 & EPS 2.92. AC input 90~264V. Tụ rắn Nhật Bản chất
                lượng cao. Fan siêu chống ồn 140mm. Công nghệ European Union ErP tiết kiệm tối đa
CORSAIR Gold AX850 850W                                                   PSCS07   #REF!  4,640,000  36
                điện ở chế độ nghỉ. Bảo vệ sụt áp, quá tải điện thế & công suất, single-RAIL 12V chuyên
                biệt. Active PFC
                Hỗ trợ ATX12V 2.31, 2.2, 2.01 & EPS 2.92. AC input 90~264V. Tụ rắn Nhật Bản chất
CORSAIR Gold AX1200      lượng cao. Fan siêu chống ồn 140mm. Công nghệ European Union ErP tiết kiệm tối đa
                                                              PSCS08   #REF!  6,430,000  36
1200W             điện ở chế độ nghỉ. Bảo vệ sụt áp, quá tải điện thế & công suất, single-RAIL 12V chuyên
                biệt. Active PFC
                               NGUỒN HÃNG COOLER ACBEL
ACBEL CE2- 300W        ATX/ công suất 300W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 8cm            PS33a    22   450,000  12
ACBEL CE2- 350W        ATX/ công suất 350W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS33b    23   480,000  24
ACBEL CE2-400W        ATX/ công suất 400W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS33c    32   690,000  24
ACBEL CE2- 450W        ATX/ công suất 450W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS33d    39   840,000  24
ACBEL CE2- 550W        ATX/ công suất 500W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS33e    64   1,370,000  24
ACBEL E2- 400W PC7019-
               ATX/ công suất 400W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS34a    36   670,000   24
Z(G) NEW !
ACBEL E2- 470W PC7004-
               ATX/ công suất 470W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm            PS34    39   840,000   24
Y (G)
ACBEL E2 - 470W PLUS     ATX/ công suất 470W/ 20+4 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, Fan 12cm           PS34a    40   860,000   24
ACBEL E2-510W PC7006-Y
               ATX/ công suất 510W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt                  PS35    46   960,000   24
(G)
ACBEL I- POWER 430
               ATX/ công suất 430W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt                  PS36    44   880,000   24
PC7008-Z(G) Vỏ đen
ACBEL I- POWER 470W
               ATX/ công suất 470W/ 24 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen            PS37    53   1,000,000  24
PC 7010 Quạt đen
ACBEL I- POWER 470W
               ATX/ công suất 470W/ 24 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen            PS38    60   1,180,000  24
PC 7011 Quạt màu
ACBEL I- POWER 510W
               ATX/ công suất 510W/ 20+4 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen           PS39    63   1,190,000  24
PC 7013 Quạt đen
ACBEL I- POWER 510W
               ATX/ công suất 510W/ 20+4 chân, PCIE, điều chỉnh AC vào, quạt đen           PS40    67   1,360,000  24
PC 7013 Quạt màu
ACBEL I- POWER 560W
               ATX/ công suất 560W/ 24 chân, quạt màu 12cm, mạ niken                 PS41    83   1,530,000  24
PC 7014 Quạt đen
ACBEL I- POWER 560W PC
             ATX/ công suất 560W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt đen               PS42    94   1,870,000  24
7014 Quạt màu - mạ NiKen
ACBEL I- POWER 660W PC
            ATX/ công suất 660W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt màu                PS43    96   1,805,000  24
7016 Quạt đen
ACBEL I- POWER 660W PC
             ATX/ công suất 660W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, quạt màu               PS44    111  2,030,000  24
7016 Quạt màu - mạ NiKen
ACBEL R8II 600W        ATX/ công suất 660W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, 12 cm màu, Ball bearing     PS44a    84   1,800,000  24
ACBEL R88 - 1100W       ATX/ công suất 1100W/ 24 chân, điều chỉnh tốc độ quạt, 12 cm màu, Ball bearing    PS44b    247  5,290,000  24
               - Forward Converter design architecture
               - 12V to 3.3V DC-DC VRM layout - increase efficiency
               - Support Intel Core i5 & i7 and AMD Phenom & Athlon CPUs
Acbel iPower 85H 750     - Support nVIDIA SLI & ATI Crossfire multi-GPU VGA cards               PS44baa   #REF!  1,550,000  24
               - 230Vac input with active PFC design
               - 85% efficiency
               - Compliance with ErP Lot 6 2010: 5Vsb AC input < 1W at standby & off mode
                - Forward Converter design architecture
               - 12V to 3.3V DC-DC VRM layout - increase efficiency
               - Support Intel Core i5 & i7 and AMD Phenom & Athlon CPUs
Acbel iPower 85H 650     - Support nVIDIA SLI & ATI Crossfire multi-GPU VGA cards               PS44bbb   #REF!  1,350,000  24
               - 230Vac input with active PFC design
               - 85% efficiency
               - Compliance with ErP Lot 6 2010: 5Vsb AC input < 1W at standby & off mode

                                 NGUỒN HÃNG SEASONIC
              Seasonic S12II 430 Bronze - 4320W - Sleeved Cables - Active PFC - 80PLUS®
 Seasonic S12II 430 - 430W                                            PSSE161101   #REF!  980,000   36
              BRONZE - ATX12V
Seasonic S12II 500 Bronze - Seasonic S12II 500 Bronze - 500W - Sleeved Cables - Active PFC - 80PLUS®
                                                         PSSE09021201      1,250,000  36
500W            BRONZE - ATX12V
Seasonic S12II 520 Bronze - Seasonic S12II 520 Bronze - 520W - Sleeved Cables - Active PFC - 80PLUS®
                                                         PSSEA001    75   1,450,000  36
520W            BRONZE - ATX12V
              Seasonic S12II 620 Bronze - 620W - Sleeved Cables - Active PFC - 80PLUS®
Seasonic S12II 620 Bronze                                             PSSEA002    89   1,640,000  36
              BRONZE - ATX12V
              Seasonic M12II 500 Bronze - 500W - Semi Modular Cables - Active PFC - 80PLUS®
Seasonic M12 500 Bronze                                             PSSE09021202  #REF!  1,650,000  36
              BRONZE - ATX12V
              Seasonic M12II 600 Bronze - 600W - Semi Modular Cables - Active PFC - 80PLUS®
Seasonic M12 600 Bronze                                             PSSE09021203  #REF!  1,890,000  36
              BRONZE - ATX12V
              Seasonic M12II 520 Bronze - 520W - Semi Modular Cables - Active PFC - 80PLUS®
Seasonic M12II 520 Bronze                                             PSSEA003   #REF!  1,790,000  60
              BRONZE - ATX12V
              Seasonic M12II 620 Bronze - 620W - Semi Modular Cables - Active PFC - 80PLUS®
Seasonic M12II 620 Bronze                                             PSSEA004   #REF!  2,090,000  60
              BRONZE - ATX12V
              750W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) 1 x 4-
Seasonic M12D 750      Pin ATX 12V / 1 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ mềm / 4 x  PSSE09021204  #REF!  2,990,000  36
              PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp
              850W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) 1 x 4-
Seasonic M12D 850      Pin ATX 12V / 1 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ mềm / 4 x  PSSE09021205  #REF!  3,490,000  36
              PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp
Seasonic JS750 - 750W    Seasonic JS750 - 750W - Sleeved Cables - Active PFC - 80PLUS® - ATX12V        PSSEA005   #REF!  2,240,000  36
              Seasonic X660 - 660W - Full Modular Cables - Active PFC - 80PLUS® GOLD - Quạt
Seasonic X660 - 660W                                               PSSEA271001  #REF!  3,250,000  60
              SANYO DENKI - ATX12V / EPS12V
              Seasonic X760 - 760W - Full Modular Cables - Active PFC - 80PLUS® GOLD - Quạt
Seasonic X760 - 760W                                               PSSEA271002  #REF!  3,650,000  60
              SANYO DENKI - ATX12V / EPS12V
              Seasonic X860 - 860W - Full Modular Cables - Active PFC - 80PLUS® GOLD - Quạt
Seasonic X860 - 860W                                               PSSEA271003  #REF!  4,299,000  60
              SANYO DENKI - ATX12V / EPS12V
Seasonic P860 Platinum -  860W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) / 1 x
860W - Active PFC,     4+4 Pin ATX12V CPU / 1 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ   PSSE09021206  #REF!  4,890,000  60
80PLUS® PLATINUM      mềm / 4 x PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp/ 7.48" x 5.91" x 3.39" W x L x H
Seasonic P1000 Platinum -  1000W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) / 1 x
1000W - Active PFC,     4+4 Pin ATX12V CPU / 1 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ   PSSE09021207  #REF!  5,890,000  60
80PLUS® PLATINUM      mềm / 6 x PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp/
Seasonic X1050 Gold -    1050W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) / 1 x
1050W - Active PFC,     4+4 Pin ATX12V CPU / 2 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ   PSSE09021208  #REF!  5,190,000  60
80PLUS® GOLD        mềm / 6 x PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp/ 7.49" x 5.91" x 3.39" L x W x H
Seasonic X1250 Gold -    1250W/ 20+4Pin/ Chuẩn Intel Form factor ATX / 1 x cho bo mạch chủ (20+4Pin) / 1 x
1250W - Active PFC,     4+4 Pin ATX12V CPU / 2 x 8-Pin EPS 12V / 8 x Ổ quang (4pin) / 11 x SATA / 2 x ổ   PSSE09021209  #REF!  6,390,000  60
80PLUS® GOLD        mềm / 8 x PCIE 6pin + 2Pin cho VGA cao cấp/ 7.48" x 5.91" x 3.39"

                                 NGUỒN HÃNG KHÁC…
ATX 450W/480W - 24 Pins   ATX công suất 450W , 24 chân GOLDENFIELD, VCOM ….                    PS01    14   280,000   12
ATX 500W          ATX công suất 500W , 24 chân GOLDENFIELD, VCOM….                    PS02    15   295,000   12
Orient 480W         Orient công suất 480W, 24 chân, Quạt tản nhiệt lớn 12cm                PS01a    14   275,000   12
Orient 500W         Orient công suất 500W , 24 chân Quạt tản nhiệt lớn 12cm                PS02a    18   390,000   12
Orient 600W         Orient công suất 600W , 24 chân Quạt tản nhiệt lớn 12cm                PS02b    21   450,000   12
Vicom 520W         Vicom công suất 520W , 24 chân ,VCOM….                         PSM01    16   350,000   12
              ATX 12V 2.3 Version ready · Meets 80PLUS · DUAL | 2-Channel 12V Rails Design
Nguồn FSP Saga 400W     20+4PIN, 4PIN*1, 2 S-ATA, 6PIN*1, 2 FDD, 6 Connector .Fan 120mm cảm biến tốc độ    PSM0043    32   690,000   12
              quay theo hệ thống
FSP SAGA II 400W      ATX/ công suất thực 400W/ 24 chân, kiểu dáng đẹp, Active FPC màu trắng         PS51a    42   860,000   24
FSP BLUE STORM Pro
              ATX/ công suất 500W/ 24 chân, kiểu dáng đẹp, màu xanh                  PS52    65   1,050,000  24
500W
FSP Epsilon 600W    ATX/ công suất 600W/ 24 chân, kiểu dáng đẹp, màu đen                    PS53    89   1,350,000  24
            600-WATT | ATX 2.3 | EPS 2.92 | SLI CERTIFIED
            ATI CROSSFIRE X CERTIFIED
            ULTRA HIGH EFFICIENCY @90%+ | 80 PLUS® GOLD CERTIFIED
            120mm PWM CONTROLLED FDB FAN
AURUM GOLD 600 (AU-600) 4 +12V OUTPUT CIRCUITS                                  PS29061201   142  1,930,000  24
            ENERGY SAVER STANDBY @ 1-WATT
            THERMAL COATED (BLACK) CASING WITH GOLD CROWN
            SECURE ON/OFF POWER SWITCH
            SAFETY APPROVAL: CE, FCC, CB, UL, TUV
            700-WATT | ATX 2.3 | EPS 2.92 | SLI CERTIFIED
            ATI CROSSFIRE X CERTIFIED
            ULTRA HIGH EFFICIENCY @90%+ | 80 PLUS® GOLD CERTIFIED
            120mm PWM CONTROLLED FDB FAN
AURUM GOLD 700 (AU-700) 4 +12V OUTPUT CIRCUITS                                  PS29061202   181  2,320,000  24
            ENERGY SAVER STANDBY @ 1-WATT
            THERMAL COATED (BLACK) CASING WITH GOLD CROWN
            SECURE ON/OFF POWER SWITCH
            SAFETY APPROVAL: CE, FCC, CB, UL, TUV
            750-WATT | ATX 2.3 | EPS 2.92 | SLI Certified
            ATI CrossFireX™ Certified
            80 PLUS Gold Certified | Efficiency > 90%
            120mm PWM Controlled Fluid Dynamic Bearing (FDB) Fan
AURUM CM GOLD 750 (AU- Modular Cable Management System
                                                         PS29061203   65   2,490,000  24
750M)          Low Profile Flat Cabling System
            4 +12V Output Circuits
            105 °C Japanese-Made Capacitor
            Energy Saver Standby @ 1-Watt
            Safety Approvals: : CE, FCC, CB, UL, TUV
                         MONITOR LCD (MÀN HÌNH TINH THỂ LỎNG)
                          MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU AOC
15.6"-AOC 1619SW      8ms, 1366 x 768, WIDE, Digital control, góc nhìn rộng                MOLCD06    79   1,640,000  36
17"- AOC 719SA/ 719VA    5ms, 1280x1024, màn vuông, 300cd/m2, 30000:1, Speaker 1Wx2              MOLCD08   #REF!  1,990,000  36
              Màn hình LED 18.5 inch wide màu đen bắt mắt với thiết kế nổi bật dành cho doanh
              nhân - cổng VGA/D-SUB. Resolution: 1366×768@60Hz, Reponse Time: 5ms, Real
18.5" -AOC™ - E950Sw    contrast Ratio: 20.000.000:1 (DCR) , Brightness: 250cd/m2, Viewing Angle:170° / 160° MOAOC180802  #REF!  1,890,000  36
              (CR ≥ 10) ~ Điện áp 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz, mức tiêu thụ điện năng cực thấp Power
              On: <15 W, Standby: <0.5 W.
              Màn hình LCD 18.5 inch wide màu đen bắt mắt với thiết kế trang nhã dành cho mọi
              người dùng - cổng VGA/D-SUB. Resolution: 1366×768@60Hz, Reponse Time: 5ms,
18.5" - AOC™ - N950Sw    Real contrast Ratio: 60.000:1 (DCR) , Brightness: 200cd/m2, Viewing Angle: 90/65°  MOAOC180803  #REF!  1,850,000  36
              (CR ≥ 10) ~ Điện áp 90 ~ 240 VAC, 50 / 60 Hz, mức tiêu thụ điện năng cực thấp Power
              On: <22 W, Standby: <0.5 W.
18.5" - AOC 931SWL     5ms, 1366x768, 200cd/m2, 10000:1 (DCR), Multi color Menu icons            MOLCD002    99   1,890,000  36

18.5" - AOC 931SN      5ms, 1366x768 WIDE, 250cd/m2, 60000:1 (DCR)                     MOLCD004    100  2,090,000  36
               Phân giải 1366 x 768 Độ tương phản 60.000 :1 Thời gian đáp ứng 5 (ms) Thông tin
18.5" AOC 941SW                                                 MOLCD004a   101  2,090,000  36
              khác D-Sub
19" -AOC 919SW       5ms, 1400x900, 10000:1 (công nghệ DCR) , 300cd/m2, D-sub               MOLCDA01    110  2,140,000  36

19" - AOC 917VW       5ms, 1440x 900, WIDE, DVI, Digital control, D-Sub, 3000:1               MOLCD11    118  2,530,000  36

19" - AOC Razor E943FW   5ms, 1440x 900, WIDE, DVI, Digital control, D-Sub, 3000:1              MOLCD11a    129  2,250,000  36
20" - AOC 2036S       5ms, 1600x900, Wide, 60000:1 (DCR), 250cd/m2, D-sub.                        MOLCDM04   127   2,590,000  36

20" - AOC Razor 2043F    5ms, 1600x900, Wide, 60000:1 (DCR), 250cd/m2, D-sub.                        MOLCDM04a   167   2,690,000  36
22" - AOC E2236VW
              5ms, 1920x1080, WIDE, 250cd/m2, 2000000:1, D-Sub/DVI-D. Tiết kiệm điện.              MOLCD005a   181   3,390,000  36
  Công nghệ WLED !!!
                             MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU ACER
15.6' ACER' LCD P166HQL
              Kích thước màn hình: 15.6 inch- Thời gian đáp ứng: 8ms;- Độ phân giải: 1366x 768         MOLCD160601   79   1,690,000  36
LED
Monitor Acer 18.5'' LCD
              5ms, 1366x768, màn gương, 12.000.000:1, 250cd/m2, LED                       MOLCD150801  105   2,190,000  36
S191HQL LED
18.5" ACER H193HQV     5ms, 1366x768, 10000:1, 300cd/m2, DVI                               MOLCD260501  90   1,950,000  36
18.5" ACER G195HQL LED   5ms, 1366x768, màn gương, 8.000.000:1, 250cd/m2, DVI, LED                     MOLCD21c   105   2,250,000  36
18.5" ACER G195HQV     5ms, 1366x768, 10000:1, 300cd/m2, D-sub                              MOLCD060901  91   1,890,000  36
              Màn hình Acer P196HQV: kích thước 18.5". Màn hình TFT có khả năng chống loá. Độ
Monitor Acer 18.5" LCD
              phân giải 1366 x 768 pixel. Thời gian đáp ứng 5ms. Kích thước điểm ảnh 0.3mm. Viền        MOLCD150802   91   1,910,000  36
P196HQV
              đen bóng. Chân đế hình tròn, kiểu dáng mỏng gọn
18.5" ACER P196HQL LED   5ms, 1366x768, màn gương, 12.000.000:1, 250cd/m2, LED                       MOLCD21c   106   2,220,000  36
21.5" ACER LCD H223HQ    kích thước 21.5", độ phân giải 1920x1080, thời gian đáo ứng 5ms,DVI, HDMI, FullHD,         MOLCD21ca   146   3,190,000  36
21.5'' ACER S221HQL LED   5m , Wide,1920x1080, 250cd/m2,12000000:1, HDMI, Full HD, slim.                   MOLCD19a   163   3,490,000  36
                             MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU ASUS
18.5"- ASUS- VH197T (LED) 5ms, 1366x768; WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; D-sub/ DVI; Speakers                  MOLCD080804  #REF!  2,150,000  36
              Kích thước: 20" Wide Screen/ Độ phân giải: 1600x900; tỷ lệ 16:9/ Độ sáng (Max): 300
              cd; / Tỉ lệ tương phản (Max): 10.000: 1 (ASCR)/ Màu sắc hiển thị: 16.7M; Góc nhìn
              (CR 10):160 ° (H)/160 ° (V)/ Thời gian đáp ứng: 5 ms / Công nghệ: Splendid Video
Asus LCD -TFT VE203D                                               MOLCD080805a #REF!         2,310,000  36
              Intelligence, HD-Ready !!!/ Kết nối: D-Sub / Công suất tiêu thụ: Nhỏ hơn 40W / Chế độ
              Power saving: Nhỏ hơn 1W / Nguồn điện liền không qua Adaptor không sợ mất cắp ở
              phòng Game.
              Kích thước: 20" Wide Screen. Độ phân giải: 1600x900; tỷ lệ 16:9. Độ sáng (Max): 250
              cd; Tỉ lệ tương phản (Max): 10.000.000: 1 (ASCR)/ Màu sắc hiển thị: 16.7M; Góc nhìn
Asus LCD -TFT VE208D    (CR 10):170 ° (H)/160 ° (V)/ Thời gian đáp ứng: 5 ms/ Công nghệ: Splendid Video
                                                         MOLCD05021201 #REF!        2,850,000  36
HD Ready!!! - LED      Intelligence, HD-Ready !!!/ Kết nối: D-Sub/ Công suất tiêu thụ: Nhỏ hơn 30W / Chế độ
              Power saving: Nhỏ hơn 1W/ Nguồn điện liền không qua Adaptor không sợ mất cắp ở
              phòng Game.
ASUS Monitor LCD - TFT
              5 ms, 1920x1080, 250 cd/m2, 10.000.000: 1, full HD 1080p, DVI-D/D-Sub               MOLCD080805b #REF!   3,390,000  36
VH228T
               Kích thước: 21,5 "Wide Screen/ Độ phân giải: 1920x1080/ Độ sáng (Max): 250 cd/ Tỉ
ASUS Monitor LCD - TFT   lệ tương phản (Max.): 50.000.000: 1 (ASCR); / Hiển thị Màu sắc: 16.7M/ Góc nhìn: 170
VS228N Full HD 1080P -   ° (H) / 160 ° (V)/ Thời gian đáp ứng: 5 ms;/ Công nghệ: Splendid Video Intelligence, full     MOLCD05021202 #REF!  3,550,000  36
LED             HD 1080p/ Kết nối: DVI-D/D-Sub/ Công suất tiêu thụ: Nhỏ hơn 25W / Chế độ Power
              saving: Nhỏ hơn 0.5W
               21,5 "Wide Screen/ 1920x1080/ 250 cd/ 50.000.000: 1 (ASCR)/ Hiển thị Màu sắc:
ASUS Monitor LCD - TFT
              16.7M / Góc nhìn: 178 ° (H) / 178 ° (V)/ 14 ms/ Splendid Video Intelligence, full HD       MOLCD080805c #REF!   4,190,000  36
VS229H - LED-IPS
              1080p / DVI-D/D-Sub/HDMI
21.5"- ASUS- VS228H LED   5ms; 1920x1080; 250cd/m2; 50.000.000:1; DVI-D/D-Sub/HDMI; full HD                 MOLCD080809  #REF!  3,690,000  36
              5ms; 1920x1080; Wide; 250cd/m2; 50.000.000:1; DVI-D/D-Sub/HDMI; full HD; IPS
21.5'- ASUS- ML229H LED                                                    MOLCD080811  #REF!  4,190,000  36
              Panel
23"- ASUS- ML238H      2ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 10.000.000:1; HDMI/ D-Sub/ DVI-D                  MOLCD080813  #REF!  4,390,000  36
              Công nghệ đèn nền LED/Full HD 1080p/IPS/ Kích thước: 23 "Wide Screen /Độ phân giải:
ASUS Monitor LCD-TFT    1920x1080; Độ sáng: 250 cd /Tỉ lệ tương phản: 50.000.000: 1 (ASCR)/ Màu sắc hiển thị: 16.7M/
                                                             MOLCD080813a    #REF!  4,190,000  36
VS239H           Góc nhìn (CR10): 178°(H)/178°(V)/ Thời gian đáp ứng: 14 ms (Gray-to-Gray)/Earphone jack:
              3.5mm Mini-jack (for HDMI only)
              5ms, 1920x1080 WIDE; 250cd/m2; 50.000.000:1; D-Sub/ DVI-D/ HDMI; full HD; IPS Panel; Thiết
23"- ASUS- ML239H LED                                                  MOLCD080814    #REF!  4,990,000  36
              kế Ergo Fit độc đáo

              Hãng sản xuất: ASUS / Kích thước màn hình: 20inch / Kiểu màn hình: TFT-LCD / Độ phân giải tối
              đa: 1600 x 900 / Góc nhìn: 160°(H) / 160°(V) / Kích thước điểm ảnh: 0.277mm / Khả năng hiển thị
Asus VH203D 20"                                                        molcd23031202 106.00  2,230,000  36
              màu: 16.7 Triệu màu / Độ sáng màn hình: 300cd/m2 / Độ tương phản: 10000 / Thời gian đáp ứng:
              5ms / Các kiểu kết nối hỗ trợ: D-Sub, / Công suất tiêu thụ (W): 25 /

              Kích thước: 23.6" Wide Screen/ Độ phân giải: 1920X1080; Độ sáng: 300 cd/ Tỷ lệ tương phản:
              50,000,000 :1 (ASCR)/ Màu sắc hiển thị: 16.7M; Thời gian đáp ứng: 5 ms/ Góc nhìn (CR10):
ASUS Monitor LCD-TFT
              170°(H)/160°(V)/ PC Input: DVI-D/D-Sub/HDMI/ PC Audio Input: 3.5mm Mini-jack; Video Input:    MOLCD080814a #REF!   4,690,000  36
VS247H LED/Full HD 1080p
              HDMI/ AV Audio Input: HDMI 1.3; Earphone jack: 3.5mm Mini-jack /Công suất tiêu thụ: Nhỏ hơn
              33W / Chế độ Power saving: Nhỏ hơn 0.5W

               Kích thước: 24" Wide Screen/ Độ phân giải: 1920X1080; Độ sáng: 250 cd/ Tỷ lệ tương phản:
              10,000,000 :1 (ASCR)/ Màu sắc hiển thị: 16.7M; Thời gian đáp ứng: 2 ms/ Góc nhìn (CR10):
ASUS Monitor LCD-TFT
              170°(H)/160°(V)/ Stereo Speakers 1Wx2 stereo RMS/ PC Input: DVI-D/D-Sub/HDMI/ PC Audio      MOLCD080814b #REF!   4,790,000  36
VE248H LED/Full HD 1080p
              Input: 3.5mm Mini-jack; Video Input: HDMI/ AV Audio Input: HDMI 1.3; Earphone jack: 3.5mm
              Mini-jack
              2 ms, 1920x1080 Wide; 250cd/m2, 50,000,000 :1, DVI-D/D-Sub/HDMI. Wall-Mouting
24"- ASUS - VS248H LED                                                    MOLCD080817  #REF!  4,860,000  36
              treo được lên tường
              2 ms, 1920x1080; 250cd/m2, 10,000,000 :1, DVI-D/ D-Sub/ HDMI, Công nghệ đèn nền
24"- ASUS -ML248H LED                                                     MOLCD080818  #REF!  5,490,000  36
              LED/Full HD 1080p
              6ms; 1920x1200; 400cd/m2; 50.000:1; HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI-D; USB; Card
24.1"- ASUS- PA246Q                                                      MOLCD080819  #REF!  12,990,000  36
              reader.Công nghệ đèn nền P-IPS /Full HD 1080p
              2ms, 1920x1080 WIDE, 250cd/m2; 50.000.000:1, DVI-D/ D-Sub/ HDMI/ Display Port;
25"- ASUS- VE258Q LED                                                     MOLCD080820  #REF!  6,390,000  36
              Speakers 2Wx2; full HD
              2 ms, 1920x1080; 300 cd/m2, 10,000,000 :1, HDMI/ D-Sub/ DVI-D/ DISPLAY PORT;
27"- ASUS- VK278Q-LED                                                     MOLCD080822  #REF!  8,590,000  36
              SPEAKERS: 3Wx2 stereo, RMS; Full HD 1080p
                           MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU BENQ
15.6'' BENQ G610HDA    5ms ; 1366x768 - 700:1 (DC 500:1)250cd/m2, D-Sub                      MOLCDB01      Tham khảo  36
17" BENQ G702AD      5ms ; 1280x1024 - 700:1 (DC 2000:1) 300cd/m2, D-Sub                     MOLCD58       Tham khảo  36
21.5'' BENQ V2220 (LED)  5ms, 1920x1080,WIDE, 250cd/m2, 1000L:1, D-Sub/ DVI-D/DDCP. Công nghệ LED          MOLCD59a       2,990,000  36
                           MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU DELL
17" DELL E170S       8ms, 1440x900, 250cd/m2, 600:1                               MOLCD01   121  2,380,000  36
DELL E1709W        17" widescreen (433.0 mm) / Active matrix - TFT LCD/8 ms/600:1              MOLCD27061201 #REF!  1,999,000  36
18.5'' DELL IN1930N Thay
              5ms,1366x768,250cd/m2,1000:1                               MOLCD120801  #REF!  2,190,000  36
Thế IN1920
19" DELL E190S (Vuông)   5ms, 1280x1024, 250cd/m2, 800:1, màn vuông                         MOLCD02b   140  2,990,000  36
              1366x768,DVI-D,độ tương phản tĩnh 1000:1,thời gian đáp ứng 5ms.HD Monitor with
DELL 18.5" E1912H LED                                                MOLCD07021201 #REF!  2,190,000  36
              LED
20" - DELL E2011H     1600 x 900 5ms LED BackLight Widescreen LCD Monitor 250 cd/m2 1000:1            MOLCD3ab   153  2,650,000  36
              1920x1080, DVI-D, độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms.HD Monitor with
DELL 21.5" E2211H LED                                             MOLCD07021202 #REF!     3,199,000  36
              WLED

DELL E2311H 23"W HD -   1920x1080, DVI-D, độ tương phản tĩnh 1000:1, thời gian đáp ứng 5ms.HD Monitor with
                                                       MOLCD07021203 #REF!     3,490,000  36
WLED            WLED

              Màn hình Dell P2011H: kích thước 20", thời gian đáp ứng 5ms, độ phân giải 1600x900,
Dell Pro P2011H (P69MF)                                                MOD251101  #REF!  2,999,000  36
              WLED, độ sáng 250cd/m2, độ tương phản 2.000.000:1, cổng kết nối D-sub/ DVI, 2USB
              Màn hình Dell P2211H: kích thước 21.5", thời gian đáp ứng 5ms, độ phân giải
DELL PRO P2212H      1920x1080, WLED, độ sáng 250cd/m2, độ tương phản 2.000.000:1, cổng kết nối D-    MOLCD27061202 #REF!     3,799,000  36
              sub/ DVI, 2USB, full HD
              Màn hình Dell P2412H: kích thước 24", thời gian đáp ứng 5ms, độ phân giải
Dell Pro P2412H (4GM46)  1920x1080, WLED, độ sáng 250cd/m2, độ tương phản 2.000.000:1, cổng kết nối D-     MOD251102  #REF!     4,790,000  36
              sub/ DVI, 2USB, full HD
              Panel Size: 54.61cm (21.5”) Aspect Ratio Widescreen (16:9) Optimal Resolution: 1920
21.5" Wide DELLl
              x 1080 at 60 Hz 250 cd/m2 (typical) Response Time: 8ms (gray to gray) Viewing Angle MOLCDD160501  170     3,590,000  36
UltraSharp U2211H
              (178° vertical / 178° horizontal)
              Dell UltraSharpTM U2711 27” Monitor with PremierColor
27" DELL UltraSharp
              Resolution 1600 x 900/ Contrast 1000:1/ Brightness 300cd/m2 / ViewingAngle h/v    MOLCD120803 #REF!     16,290,000  36
U2711H
              1600/1600 / Response time 5ms / Interfaces: Dsub + DVI-D , HDMI

Dell UltraSharp U2312HM  23" (60.96 cm) viewable area/ Widescreen (16:10)/ IPS (In-Plane Switching), anti glare
                                                         MOLCD12011201 #REF!   4,090,000  36
23"Wide          with hard coat 3H/ 1920 x 1200 at 60 Hz

Dell UltraSharp U2412M   24" (60.96 cm) viewable area/ Widescreen (16:10)/ IPS (In-Plane Switching), anti glare
                                                         MOLCD12011202 #REF!   5,790,000  36
24"Wide          with hard coat 3H/ 1920 x 1200 at 60 Hz

              Màn hình Dell ST2220L: kích thước 21.5", thời gian đáp ứng 5ms, độ phân giải
Dell Studio ST2220L
              1920x1080, WLED, độ sáng 250cd/m2, độ tương phản 8.000.000:1, cổng kết nối D-       MOD251103  #REF!  3,499,000  36
(W4T4G)
              sub/ DVI/ HDMI, full HD
              Màn hình Dell ST2320L: kích thước 23", thời gian đáp ứng 5ms, độ phân giải
Dell Studio ST2320L
              1920x1080, WLED, độ sáng 250cd/m2, độ tương phản 8.000.000:1, cổng kết nối D-       MOD251104  #REF!  3,790,000  36
(Y5HMP)
              sub/ DVI/ HDMI, full HD
Dell Studio ST2420L    24"- DELL- ST2420L,5ms, 1920x1080, WLED, 250cd/m2, 8.000.000:1, D-sub/ DVI/
                                                           MOD251105  #REF!  4,590,000  36
(3T9T4)          HDMI, full HD
                            MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU LG
17"- LG 1742SE       5ms, 1280x1024, Digital control                               MOLCD24   102  2,190,000  24
18.5" LG W1943SE      5ms, 1366 x 768, 300cd/m2, 30000:1                             MOLCD28   103  1,990,000  24
18.5" LG E1940S (LED)   5ms,1366x768,200cd/m2,D-sub, ULTra Slim ( siêu mỏng). Tiết kiệm điện            MOLCDL02   110  2,180,000  24
19" LG L1942S       5ms, 1280x1024, 300cd/m2, 8000:1, D-sub                          MOLCDL03   124  2,640,000  24
20" LG E2040T (LED)    5ms,1600x900,DC: 50.000:1; DVI - LTra Slim (siêu mỏng). Tiết kiệm điện           MOLCD31ca   129  2,640,000  24
20" LG E2050T (LED)    5ms,1600x900,250cd/m2,DVI, ULTra Slim (siêu mỏng). Tiết kiệm điện             MOLCD31cb   135  2,830,000  24
LG LED 20 inch Wide    Kích thước màn hình: 20 inch/ Độ phân giải: 1600 x 900/ Thời gian đáp ứng: 5ms/ Độ
                                                           MOLCD131201  #REF!  2,990,000  24
E2060T           tương phản: DC: 1.000.000:1/ giao tiếp D-sub, DVI/ Tiết kiệm 40% so với LCD
              Kích thước màn hình: 20 inch/ Độ phân giải: 1600 x 900/ Thời gian đáp ứng: 5ms/Độ
LG LED 20" Wide IPS206T                                               MOLCD131202  #REF!  3,790,000  24
              tương phản: 5.000.000:1/ giao tiếp DVI-D / D-Sub
21.5" LG W2253TQ      5ms, 1920×1080 WIDE, 300cd/m2, 50000:1/DVI/Full HD                     MOLCD31e   #REF!  3,680,000  24
21.5" LG E2250T (LED)   5ms,1920x1080,250cd/m2,DVI, ULTra Slim (siêu mỏng). Tiết kiệm điện             MOLCD31ee  #REF!  3,540,000  24
LG LED 21.5 inch Wide   Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD)/ Thời gian đáp ứng: 5ms/Độ tương phản: DC:
                                                           MOLCD131203  #REF!  3,790,000  24
E2260T           1.000.000:1/ giao tiếp D-sub, DVI / Tiết kiệm 40% so với LCD
              Hãng sản xuất: LG / Kích thước màn hình: 23inch / Kiểu màn hình: Active Matrix TFT
LG LCD 23" IPS236V     LCD / Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080 / Góc nhìn: 178°(H) / 178°(V) / Kích thước điểm  MOLCD131204  #REF!  5,090,000  24
              ảnh: 0.265mm / Khả năng hiển thị màu: 16.7 Triệu màu
              LG LCD 23" 3D - D2342P - 1920 x 1080; 5ms; 5.000.000:1; giao tiếp D-sub, DVI,
LG LCD 23" 3D - D2342P                                                MOLCD131205  #REF!  6,890,000  24
              HDMI, mỏng 7.7mm
LG LED 24" E2442V     LG LED 24" E2442V- 1920 x 1080; 5ms; 5.000.000:1; giao tiếp D-sub, DVI, HDMI       MOLCD131206  #REF!  5,090,000  24
                         MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU SAMSUNG
17" SAMSUNG E1720NRX    5ms,1280 x1024, 250cd/m2, Độ tương phản DC 50000:1                  MOLCD31g  110      2,260,000  24
              Kích thước: 18.5" (16 :9) Screen Size/ Độ phân giải: 1399 * 768;/ Độ sáng (Max): 200
SAMSUNG SyncMASTER
              cd/m2/ Tỉ lệ tương phản (Max): Mega ∞ DCR (Static 1000:1) Contrast Ratio/ Màu sắc MOLCD28021201 #REF!      2,290,000  24
LED LS19B300B
              hiển thị: 16.7M; Góc nhìn (CR 10):170 ° (H)/160 ° (V)
              độ phân giải :1600 *900 ; Hỗ trợ mầu : 16.7M; Độ sáng : 250cd/m2 ; Góc nhìn : 170độ
Monitor Samsung 20"
              / 160 độ ( CR >10) ; ( Typ 1000 :1) Thời gian đáp ứng : 5ms ; Cổng kết nối : D- Sub, MOLCD211001 139      2,890,000  24
S20A350B LED
              Điện năng : 19W , cổng DVI, Thiết kế viền pha lê
             Độ phân giải :1920 * 1080; ( Full HD 1080p) Hỗ trợ mầu : 16.7M; Độ sáng : 250cd/m2
Samsung 21.5" S22A350B
             ; Góc nhìn : 170độ / 160 độ ( CR >10) ; Độ tương phản : 5M:1 , Thời gian đáp ứng :  MOLCD210502   183  3,499,000  24
LED
             2ms; Cổng kết nối : DVI-I, Thiết kế viền pha lê; Điện năng : 23W
Samsung 20'' S20B370B  Độ phân giải :1920 * 1080; ( Full HD 1080p) Hỗ trợ mầu : 16.7M; Độ sáng : 250cd/m2
             ; Góc nhìn : 170độ / 160 độ ( CR >10) ; Độ tương phản : 5M:1 , Thời gian đáp ứng :  MOLCD09041201  144  3,090,000  24
LED - DVI
             2ms; Cổng kết nối : DVI-I, Thiết kế viền pha lê; Điện năng : 23W
             21.5" SAMSUNG S22B370B LED, 1920 * 1080 ; 250 cd/m2, (Static 5000:1) 16.7M;
SAMSUNG S22B370B LED   Góc nhìn (CR 10):170 ° (H)/160 ° (V)                         MOLCD16061201 #REF!   3,590,000  24
             2 ms, D-Sub/DVI. Thiét kế viền pha lê
             Độ phân giải :1920 * 1080; ( Full HD 1080p) Hỗ trợ mầu : 16.7M; Độ sáng : 250cd/m2
Samsung 22.5" LCD
             ; Góc nhìn : 170độ / 160 độ ( CR >10) ; Độ tương phản : 5M:1 , Thời gian đáp ứng :  MOLCD05041201  200  4,199,000  24
S23B370B LED-DVI
             2ms; Cổng kết nối : DVI-I, Thiết kế viền pha lê; Điện năng : 23W
Samsung LED 23 inch   Kích thước màn hình: 23 inh/ Độ phân giải: 1920 * 1080/ Màu 16.7M/ Độ sáng:
                                                        MOLCDM131202 #REF!   5,690,000  24
S23A55H         250cd/m2 / Thời gian đáp ứng: 2ms/ HDMI
             Kích thước màn hình: 23 inh/ Độ phân giải: 1920 * 1080/ Màu 16.7M/ Độ sáng:
Samsung LED 23"     250cd/m2 / Thời gian đáp ứng: 5ms/ Tiêu thụ điện: 40 Watts / Công suất ở chế độ
                                                        MOLCDM131203 #REF!   9,890,000  24
S23A750D         nghĩ: 1W

Samsung LED 27"     Kích thước màn hình: 27 inh/ Độ phân giải: 1920 * 1080/ Màu 16.7M/ Độ sáng:
                                                        MOLCDM131204 #REF!   13,790,000  24
C27A750X         250cd/m2 / Thời gian đáp ứng: 2ms / D-sub
                           MONITOR LCD THƯƠNG HIỆU HP
17"- HP LE1711      5ms, 1280 x 1024, 250 cd/m2, 1000:1                           MOLCD39a    119  2,350,000  12
18.5 " HP S1932     5ms, 1366x768, 700:1, DVI-D                              MOLCDHP001   98   1,950,000  36
LCD HP LV1911 LED    5ms, 1366x768, 1000:1, DVI-D , D-Sub                         MOHP25041201  #REF!  1,950,000  36
             Compaq Presario 20" Diagonal Widescreen LCD Monitor Widescreen with Aspect
20 " HP S2021Q                                                  MOLCDHP004a  112  2,150,000  36
             Ratio16:9 Display resolution 1600 x 900 @ 60Hz, Brightness (typical) 200 cd/m2
20 " HP S2032      5ms, 1600x900, 700:1, DVI-D                               MOLCDHP002   130  2,150,000  12
             1600x900; tỷ lệ 16:9, 250 cd; 1000:1 static; 3000000:1 dynamic 16.7M; Góc nhìn: 170 °
20"- HP LE2002x LED                                               molcdhp11041201 112  2,390,000  12
             / 160 ° (V), 5 ms
             HP 2011x (XP597AA) 20" Diagonal LED Monitor/ Display size: 20"/ Resolution: 1920 x
             1080/ Pixel pitch: 0,277mm/ Contrast ratio: 1000/1/ Brightness : 250 nits/Video input
HP 20" LED X2011                                                MOLCDHP210801 #REF!  2,390,000  12
             connector: VGA & DVI/ Response time: 2,5 ms/ Display viewing angle :170o
             horizontal/160o
             Display size: 23"/ Resolution: 1920 x 1080/ Pixel pitch: 0,265mm/ Contrast ratio:
HP 23" 2311f (LA176AA)  1000/1/ Brightness: 250 nits/ Video input connector:VGA, DVI & HDMI/ Response time: MOLCDHP210802 #REF!    4,240,000  12
             5 ms/ Display viewing angle :170o horizontal/16
                             MONITOR LCD VIEWSONIC
             Viewsonic LCD 18.5" (16:9) - Anti-Glare/ Công nghệ đèn nền LED.
             Độ phân giải 1366x768. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản DCR 10.0000.000:1, Góc
VA1931WMA-LED                                                  MOVIEW001   #REF!  2,090,000  36
             nhìn H170° V160°.VGA / Thời gian đáp ứng 5ms. Tiêu chuẩn Energy Star 5.0 và TSO
             5.0. Công suất: 12.5W; PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 18.5" (16:9) - Anti-Glare/ Công nghệ đèn nền LED.
             Độ phân giải 1366x768. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản DCR 10.0000.000:1, Góc
VA1938W-LED                                                   MOVIEW002   #REF!  2,250,000  36
             nhìn H170° V160°.DVI/VGA/ Thời gian đáp ứng 5ms. Tiêu chuẩn MPR II và Energy
             Star 5.0. Công suất: 18W; PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 19" (16:10) - Anti-Glare/ Công nghệ đèn nền LED. SIÊU MỎNG 17mm.
             Độ phân giải 1440x90. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản DCR 10.0000.000:1, Góc
VX1951M-LED                                                   MOVIEW003   #REF!  2,790,000  36
             nhìn H170° V160°.DVI/VGA. LOA STEREO 2w×2 Thời gian đáp ứng 5ms. Tiêu chuẩn
             MPR II và Energy Star 5.0. Công suất: 12.5W; PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 20" (16:9) - Anti-Glare/ Công nghệ đèn nền LED.
             Độ phân giải 1600x900. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản DCR 10.0000.000:1, Góc
VA2038WM-LED                                                  MOVIEW004   #REF!  2,950,000  36
             nhìn H170° V160°.DVI/VGA/ LOA STEREO 2w×2; Thời gian đáp ứng 5ms. Tiêu
             chuẩn MPR II và Energy Star 5.0. Công suất: 30W; PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 21.5" (16:9) - Anti-Glare - FULL HD/ Công nghệ đèn nền LED.
VA2238WM-LED       Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng 300cd/m2. Độ tương phản 10.000.000:1, Góc nhìn    MOVIEW005   #REF!  3,890,000  36
             H170° V160°.DVI/VGA/ Invisible Audio. Thời gian đáp ứng 5ms. PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 21.5" (16:9) - Anti-Glare - FULL HD Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng
VX2239WM (2ms)      250cd/m2. Độ tương phản 100.000:1, Góc nhìn H170° V160°.DVI/VGA/HDMI Invisible    MOVIEW006   #REF!  3,890,000  36
             SRS Premium Sound. Thời gian đáp ứng 2ms. PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 21.5" (16:9) - Anti-Glare - FULL HD/ Công nghệ đèn nền LED.
VX2250WM-LED       Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản 10.000.000:1, Góc nhìn    MOVIEW007   #REF!  3,890,000  36
             H170° V160°.DVI/VGA/ Invisible Audio. Thời gian đáp ứng 5ms. PC & MAC compatible
             Viewsonic LCD 21.5" (16:9) - Anti-Glare - FULL HD/ Công nghệ đèn nền LED.
             Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng 250cd/m2. Độ tương phản 30.000.000:1, Góc nhìn
VX2253MH-LED                                                  MOVIEW008   #REF!  4,350,000  36
             H170° V160°. 2xHDMI+ VGA/Invisible SRS Premium Sound - LOA STEREO 2w×2.
             Thời gian đáp ứng 2ms. Công suất: 20W
             Viewsonic LCD 23.6" - Anti-Glare - FULL HD Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng
             300cd/m2. Độ tương phản 100.000:1, Góc nhìn H170° V160°.DVI/VGA/ LOA STEREO
VG2428WM                                                    MOVIEW009   #REF!  5,690,000  36
             2w×2/ 2 x USB 2.0 ports. Thời gian đáp ứng 5ms. PC & MAC compatible. Pivot: 90°
             Swivel: 360° Height Adjust: 5.3" Tilt: -5°, up 20°
             Viewsonic LCD 23" - Anti-Glare - FULL HD Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng
VP2365WB         300cd/m2. Độ tương phản 20.000:1, Góc nhìn H178° V178°.DVI/VGA/USB 2.0 up-
                                                        MOVIEW010   #REF!  5,990,000  36
(IPS PANEL)       sream x 1 , down-sream x 4. Thời gian đáp ứng 14ms. PC & MAC compatible. Pivot,
             height, tilt and 360° swivel adjustments.
             Viewsonic LCD 27" - Anti-Glare - Full HD 1080p, 1920 x 1080 res,Thời gian đáp ứng
VX2739WM         1ms. Độ phân giải 1920x1080. Độ sáng 300cd/m2. Độ tương phản 100.000:1, Góc
                                                        MOVIEW011   #REF!  8,800,000  36
(1ms)          nhìn H170° V160°. VGA/ DVI-D (with HDCP)/HDMI / Audio: 2x2W with SRS Premium
             Sound/ 4 USB2.0 ports; PC & MAC compatible
                                MONITOR LCD PHILIP
18.5"- PHILIPS 192E2SB2  5ms, 1366x768, 200cd/m2, 400.000:1, VGA                              MOLCDPL01   102  Tham khảo  24
18.5"- PHILIPS 191E2SB  5ms, 1366x768, WIDE, 250cd/m2, 500.000:1, VGA/ DVI-D                        MOLCDPL02   102  Tham khảo  24
18.5"- PHILIPS 191EL2SB  5ms, 1366x768, Wide, 250cd/m2, 20.000.000:1, VGA/ DVI-D. Kiểu dáng mỏng, tiết
                                                               MOLCDPL03   107  Tham khảo  24
(LED)           kiệm điện.
20" PHILIPS 202E2SB    5ms, 1600 x 900, 250 cd/m2, 500.000 : 1, VGA/DVI-D                         MOLCDPL04   121  Tham khảo  24
21.5"- PHILIPS 221E2SB  5ms, 1920 x 1080, 250 cd/m2, 500.000 : 1, VGA/DVI-D. Thiết kế siêu mỏng, Full HD          MOLCDPL05   161  Tham khảo  24
21.5"- PHILIPS 221EL2SB  5ms, 1920 x 1080, 250 cd/m2, 20.000.000 : 1, VGA/DVI-D. Màn hình LED, siêu mỏn           MOLCDPL06   182  Tham khảo  24
                                 MONITOR LCD LENOVO
18.5" - LENOVO D186    5ms, 1366x768, 200cd/m2, 1000:1, VGA                                MOLCDL01   #REF!  2,190,000  12
                                   MONITOR LCD FPT
18.5" - FPT M8 WZR    5ms, 1366x768, 200cd/m2, 1000:1, VGA                                MOLCDFPT01  #REF!  1,990,000  12

18.5" - FPT F18RG     5ms, 1366x768, 200cd/m2, 1000:1, VGA                                MOLCDFPT02  #REF!  2,090,000  12

18.5" - FPT E18RH     5ms, 1366x768, 200cd/m2, 1000:1, VGA                                MOLCDFPT03  #REF!  1,990,000  12

                       KEYBOARD + MOUSE (BỘ BÀN PHÍM + CHUỘT)
MITSUMI ( White )     Bộ Keyboard + Mouse bi (Trắng) PS/2                                 KM01    10   Tham khảo  12
MITSUMI (BLACK)      Bộ Keyboard + Mouse bi (Đen) PS/2                                  KM001    12   Tham khảo  12
MITSUMI ( Black )     Bộ Keyboard + Mouse USB                                       KM02    13   270,000  12
             Bao gồm chuột quang có dây. Bàn Phím Thiết kế chắc chắn với khả năng chống tràn
Delux K6100 +M375     nước, phím bấm êm ái, thuận tiện. Chuẩn giao tiếp USB 2.0 .                     KM291201  #REF!  190,000  12
             Màu : Đen.
             Bao gồm chuột quang không dây. Khoảng cách
             hoạt động lên tới 12m. Thiết kế chắc chắn với khả năng chống tràn nước. Bàn phím với
Delux K9010+M391                                                       KM291202  #REF!  360,000  12
             phím bấm êm ái, thuận tiện. Pin hoạt động lâu. Đầu tiếp nhận tín hiệu nano.
             Mầu: Đen
             Bao gồm chuột quang không dây. Khoảng cách hoạt động lên tới 10m. Thiết kế chắc chắn
             với khả năng chống tràn nước. Bàn phím với phím bấm êm ái, thuận tiện. Pin hoạt động
Delux K6000+M371                                                       KM291203  #REF!  350,000  12
             lâu. Đầu tiếp nhận tín hiệu nhỏ gọn.
             Mầu: Đen
GIGABYTE™ GZ PK1A-00R   Bộ Keyboard + Mouse quang Giga                                    KM03a    9    180,500  12
GIGABYTE™ GZ PKB10    Bộ Keyboard + Mouse quang Giga                                    KM04a    9    180,500  12
GIGABYTE™ GM-6PW     Bộ Keyboard + Mouse quang Giga                                    KM05a    7    142,500  12
GIGA GK KM5000 V3     Bộ Keyboard + Mouse quang Giga                                    KMG01    12   250,000  12
GIGA GK KM6150      Bộ Keyboard + Mouse quang Giga                                    KMG02    14   290,000  12
             Bộ bàn phím và chuột quang không dây - Mầu đen tuyền thanh lịch và màu trắng tinh
             tế/Bàn phím (keyboard): Thiết kế không dây, sử dụng chung bộ thu sóng với chuột, bàn
Key + Mouse GIGABYTE™
             phím gõ êm, chống ồn/ Chuột quang (Optical Mouse): Stylish Optical mouse - chuột quang       KMG300801   25   540,000  12
GK-KM7580         500 - 1000 dpi (có nút chuyển đổi dpi) + scroll wheels, bộ thu sóng siêu nhỏ, tiện lợi khi gắn
             vào notebook hay netbook
Key + Mouse Rapoo 1800
             Bộ Keyboard + Mouse quang Rapoo                                   KMRP01    18   390,000  12
Black
Key + Mouse Rapoo 8100  Bộ Keyboard + Mouse quang Rapoo                                   KMRP02    26   550,000  12
Key + Mouse Rapoo 8300  Bộ Keyboard + Mouse quang Rapoo                                   KMRP03    28   590,000  12
Key + Mouse Rapoo 5000V  Bộ Keyboard + Mouse quang Rapoo                                   KMRP03a   14   Tham khảo  12
Key + Mouse Rapoo 8800
             Bộ Keyboard + Mouse quang Rapoo                                   KMRP04    35   Tham khảo  12
Black
CHUỘT BAN PHIM HP     Bộ Keyboard + Mouse opical HP Hãng                                  KMGHP    12   250,000  6
Key mouse Microsoft
             Key mouseMicrosoft Wired Desktop 600 USB                               KM011a   18   390,000  36
Wired Desktop 600 USB
Key mouse Microsoft WL
             Key mouse Microsoft Wireless Desktop 800 (khong day)                         KM011b   28   Tham khảo  36
Desktop 800
COMSONIC         Bộ bàn phím và mouse không dây, màu trắng                              KM013    12   220,000  12
GIGABYTE GZPKM1A     Bộ Keyboard PS/2 + Mouse Laser USB (màu đen)                             KM014    16    #REF!   12
GENIUS Slim Star C100   Bộ Keyboard + Mouse Optical - Siêu mỏng , PS/2 (Rất đẹp)                       KM06    12   250,000  12
LOGITECH- MK250      Keyboard & Mouse quang, giao tiếp PS/2.                               KM090a   27   590,000  12
Key + Mouse Wireless
             Keyboard & Mouse quang không dây                                  KM090aa   30   650,000  12
Logitech MK320
LOGITECH- 250 DESKTOP
             Keyboard & Mouse quang, giao tiếp USB                                KM091    15   315,000  12
USB
LOGITECH-Cordless     USB - AP - Bộ bàn phím và chuột không dây, thiết kế theo kiểu siêu mỏng và đơn gian
                                                                KM15    84   1,790,000  12
Desktop S520       nhưng đầy đủ các phím chức năng,phím tắt,tích hợp đủ các công nghệ hiện đại nhất

                                 KEYBOARD (BÀN PHÍM)
MITSUMI ( White )     Bàn phím thường, giao tiếp PS/2                                    KB02    6    150,000  12
MITSUMI ( Black )     Bàn phím thường, giao tiếp PS/2                                    KB03    8    180,000  12
MITSUMI ( Black )     Bàn phím thường, giao tiếp USB                                    KB04    8    180,000  12
             Bàn phím Multimedia chống nước, nhỏ gọn, thời trang.Nút bấm to, êm, tạo cảm giác rất
Keyboard NEWMEN E220
             thoải mái.Tích hợp 11 phím nóng điều khiển dễ dàng: Chụp hình, Âm thanh, Duyệt          KB20021201  #REF!  130,000  12
Multimedia        Web,…Giao diện PS/2
             Bàn phím Multimedia chống nước giao diện USB.Nút bấm to, êm,nhậy tạo cảm giác rất
Keyboard NEWMEN E300
             thoải mái.Tích hợp 11 phím nóng điều khiển dễ dàng: Chụp hình, Âm thanh, Duyệt          KB20021202  #REF!  150,000  12
Multimedia        Web,…Sử dụng công nghệ in khắc Laser siêu bền.
Keyboard NEWMEN Raptor    Bàn phím Games, Net Raptor 3000(E360).Bàn phím 100% chống bụi, Chống nước
               (Có thể nhấn chìm toàn bộ bàn phím trong nước vẫn hoạt động). chịu lực cực lớn(Chịu
3000
               được lực chèn của Xe tải 750Kg). Bề mặt giả da, nút bấm êm cảm giác rất thật khi sử    KB20021203  #REF!  180,000  12
100% CHỐNG BỤI, CHỐNG     dụng.Tích hợp điện thoại Internet giúp liên lạc trong một nhóm, Công ty, Quán Games Net
NƯỚC             dễ dàng.Giao diện PS 2
KEYBOARD DELUX 8021P
               Bàn phím thường, giao tiếp PS/2                              KB170601   #REF!  140,000  12
(PS2)
KEYBOARD DELUX
               Bàn phím thường, giao tiếp USB                               KB170602   #REF!  190,000  12
MULTIMEDIA 5201U (USB)
GIGA GA GK K7100       Bàn phím thường, giao tiếp USB                                KBG02    14   290,000  12
               Bàn phím tiêu chuẩn - Mầu đen sang trọng. Bàn phím gõ êm, chống ồn và trang bị
GIGABYTE™ GZ PK1A-00R                                                   KBG03    9    181,000  12
               Multimedia + Internet Hot keys, chuẩn kết nối PS/2 ~ U.S version
               Bàn phím mulitimedia - Mầu đen sang trọng. Bàn phím gõ êm, chống ồn và trang bị
GIGABYTE™ GZ PKB10                                                     KBG04    9    181,000  12
               Multimedia + Internet Hot keys, chuẩn kết nối PS/2 ~ U.S version
               Bàn phím siêu mỏng như bàn phím cho laptop - Mầu nâu da đồng ấn tượng. Thiết kế theo
               công nghệ Double Durability với chứng nhận FCC, CE (độ bền gấp đôi các loại phím gõ
GIGABYTE™ GK-K6150                                                     KBG05    11   220,000  12
               thông thường) bàn phím gõ êm, chống ồn và trang bị 9 Multimedia + Internet Hot keys,
               chuẩn kết nối USB
Logitech Newtouch 100     Gõ nhẹ, kiểu dáng đẹp, bền Black -PS2 port                          KB06    9    193,000  12
GENIUS KB 110         Bàn phím giao tiếp PS2                                    KB13    5    130,000  12
GENIUS KB 110 USB       Bàn phím giao tiếp USB                                              110,000  12
GENIUS KB220         Bàn phím giao tiếp USB (12 phím nóng: Internet, Multimedia, Word, Excel..)         KB14    9    200,000  12
GENIUS KB220E         Bàn phím Multi dạng mỏng, 12 phím nóng, giao tiếp USB                              210,000  12
GENIUS KB21E         Bàn phím giao tiếp PS2 (21 phím nóng: Internet, Multimedia, Word, Excel..)         KB15    10         12
GENIUS KB G235        Bàn phím giao tiếp PS2 (21 phím nóng: Internet, Multimedia, Word, Excel..)         KB15a    13   280,000  12
               Bàn phím số dành cho MTXT, thuận tiện cho công việc Kế toán. Giao tiếp USB, chức năng
GENIUS Numpad                                                       KB21    10   180,000  12
               bảo mật

               Bàn phím số dành cho Laptop MTXT, 8 phím nóng hỗ trợ thuận tiện cho công việc Kế
GENIUS Numpad Pro                                                     KB22    14   310,000  12
               toán. Kiểu dáng mỏng, Màn LCD hiển thị 12 số. Giao tiếp USB, chức năng bảo mật

               Bàn phím Multi dạng mỏng, phím nóng: Multimedia, web, máy tính
GENIUS LuxeMate 300,                                                    KB16    12   270,000  12
               Giao tiếp USB kèm đầu chuyển từ cổng USB sang cổng PS/2
               Bàn phím Multi dạng mỏng, phím nóng: Multimedia, web, máy tính
GENIUS KB 350E                                                       KB16a    13   280,000  12
               Giao tiếp USB kèm đầu chuyển từ cổng USB sang cổng PS/2
               Bàn phím Multi dạng mỏng, phím nóng: Multimedia, web, máy tính
GENIUS LUxeMate i220                                                    KB16b    13   280,000  12
               Giao tiếp USB kèm đầu chuyển từ cổng USB sang cổng PS/2
               Bàn phím Multi dạng mỏng, giao tiếp PS/2, 14 phím nóng. "BÀN PHÍM KHÔNG SỢ
GENIUS Slim STAR 310                                                    KB17    16   Tham khảo  12
               NƯỚC, CHỐNG BÁM BỤI"
Microsoft SideWinder X4
               SideWinder X4 Keyboard USB Port Eng Intl ROW Hdwr CD                    KB181001   69   1,480,000  36
Keyboard
Microsoft Sidewinder X6
               Sidewinder X6 Kybrd Win USB Port Eng Intl ROW Hdwr                     KB181002   89   1,900,000  36
Keyboard
Keyboard Eblue Elated
               Bàn phím giao tiếp chuẩn USB                                KB13011201  #REF!  170,000  12
EKM 046BK USB
Keyboard Eblue Media
               Bàn phím giao tiếp chuẩn USB có phím nóng                        KB13011202  #REF!  210,000  12
Combo EKM 032BK USB
               Giao diện: USB 2.0; Rate Power (dBm):-8dB Phím: 104; Các phím chức năng: 12 Cáp bàn
E-BLUE™ - Type Writer                                                  KB10011201  #REF!  120,000  12
               phím dài: 1M Khả năng chịu nước

E-BLUE™ - Elated       Giao diện: USB 2.0; Số lượng phím: 104 Cáp bàn phím dài: 1.65M Switch Life: 10 triệu lần  KB10011202  #REF!  163,000  12

               Giao diện: USB 2.0; Rate Power (dBm):-8dB Phím: 104; Các phím chức năng: 12 Working
E-BLUE™ - Media Combo + Distance :0-10M Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7 Màu      KB10011203  #REF!  250,000  12
               sắc: màu đen (EKM032BK)

LEXMA LK6430         USB 2.0 Chống thấm nước                                  KB04041201  #REF!  130,000  12

LEXMA LK6430 + M243      Bộ bàn phím chuột cổng USB                                 KB04041202  #REF!  170,000  12

LEXMA LK6430 + M200      Bộ bàn phím chuột cổng USB                                 KB04041203  #REF!  180,000  12
               Bộ kit Wireless 2.4Ghz  Keyboard 106 phím Optical mouse độ phân giải 2000
LEXMA LS6400R                                                      KB04041204  #REF!  450,000  12
               DPI
                        Keyboard multimedia hỗ trợ phím nóng win 7
               Bộ kit Wireless 2.4Ghz
LEXMA LS8310R                                                      KB04041205  #REF!  550,000  12
               Optical mouse độ phân giải 2000 DPI
                                     MOUSE (CHUỘT)
Mouse MITSUMI         Chuột thường, giao tiếp PS/2 Trắng                              MS01a    4   Tham khảo  6
Mouse MITSUMI         Chuột thường, giao tiếp PS/2 Đen                               MS01    5    95,000  6
Mouse MITSUMI (hãng nhỏ) Chuột quang, giao tiếo PS2/ USB Đen                                MS04    6    130,000  6
Mouse Genius Traveler
               Chuột quang, giao tiếo USB                                  MS04a    15   230,000  6
6000
Mouse Genius Traveler7000 Chuột quang, giao tiếo USB                                   MS04ab    14   290,000  6

MouseGenius Traveler 9000 Chuột quang, giao tiếo USB                                    MS04b    18   350,000  6
Mouse NIMBUS         Chuột quang, giao tiếo PS2/ USB                               MS001    4    90,000   6
Mouse Microsoft Express
               Chuột quang, giao tiếp USB                                 MS181001   20   420,000  36
Mouse
Mouse Microsoft Basic
               Mouse quang Microsoft Basic Optical black                         MS130501   13   290,000  36
Optical Black P58 - 00027
Mouse Nimbus Deluxe
               Chuột quang NIMBUS, giao tiếo PS2/ USB                           MSN01    6    110,000  12
Optical
Chuột quang NEWMEN      Chuột quang có dây 3 nút điều khiển. Sử dụng bộ Bộ cảm biến mới nhất của Newmen: Di
                                                            MS20021201  #REF!  99,000   12
M300             chuyển trên nhiều bề mặt và mặt kính.Giao diện USB
Chuột quang NEWMEN      Chuột quang có dây 3 nút điều khiển. Sử dụng bộ Bộ cảm biến mới nhất của Newmen: Di
                                                            MS20021202  #REF!  99,000   12
M200             chuyển trên nhiều bề mặt và mặt kính.Giao diện USB
               Chuột quang có dây 6 nút điều khiển.Thiết kế Ergonomic, giúp bạn sử dụng thời gian dài
Chuột quang NEWMEN
               mà không mỏi tay.Độ nặng vừa đủ, ôm tay thích hợp chới Game.Sử dụng bộ Bộ cảm biến    MS20021203  #REF!  130,000  12
M360             mới nhất của Newmen: Di chuyển trên nhiều bề mặt và mặt kính.

CHUỘT LASER NEWMEN      Chuột Laser Newmen dùng cho Game thủ, độ phân giải kinh điển 6000DPI Upto
               12000DPI, kèm theo 9 viên bi điều chỉnh độ nặng của chuột.Đèn cảm biến trên lưng chuột
MS-172OL
               cho người dùng có những trải nghiệm thú vị khi chơi những chò chơi hành động hay phiêu  MS20021204  #REF!  790,000  12
CHUỘT LASER CHO        lưu,…Có chế độ cân bằng tiêu điểm, Có chế độ lập trình, điều khiển âm thanh, hình ảnh
GAMER             ngay trên chuột.
Microsoft Compact Optical
               Microsoft Compact Optical mouse 500 USB                           MSN01a    14   290,000  36
mouse 500 USB
Microsoft Wireless Mobile
               Wrlss Mobile Mouse 1000 Mac/Win USB Port EN/XT/ZH/HI/KO/TH                 MS181002   23   490,000  36
Mouse 1000
Microsoft Wireless Mobil
               Microsoft Wireless Mobil mouse 3500 (ko day)                        MSN01b    28   650,000  36
mouse 3500
Mouse Microsoft Express
               Chuột quang, giao tiếp USB, nhiều màu sắc                         MSM231201   #REF!  390,000  36
Blue (T25-00014)
Mouse Microsoft Basic
               Chuột quang, giao tiếp USB                                MSM231202   #REF!  290,000  36
Optical Black P58
Microsoft SideWinder X3
               SideWinder X3 Mouse WinXP/Vista USB Port EN/XT/ZH/KO Hdwr                 MS181003   44   950,000  36
Mouse
Microsoft ARC Mouse (ko
               Microsoft ARC Mouse (ko day)                                MSN01c    47   1,900,000  36
day)
Mouse Nimbus Comfort     Chuột quang NIMBUS, giao tiếo PS2/ USB                           MSN02    4    90,000  6
Mouse Nimbus Mobile      Chuột quang NIMBUS, giao tiếo PS2/ USB                           MSN03    7   Tham khảo  6
Mouse Nimbus Cordless
               Chuột quang NIMBUS, giao tiếo PS2/ USB                           MSN04    16   Tham khảo  6
Tiny Nano
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
               5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
Razer Abyssus                                                      MSN07051201  #REF!  600,000  24
               Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 115mm x 63mm x 40mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
               5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
Razer Abyssus Mirror                                                  MSN07051202  #REF!  600,000  24
               Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 115mm x 63mm x 40mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
               5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
Razer DeathAdder 3500                                                  MSN07051203  #REF!  900,000  24
               Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder 3500     5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
                                                            MSN07051204  #REF!  950,000  24
Black Edition         Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder Dragon    5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
                                                            MSN07051205  #REF!  950,000  24
Age II            Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder
               5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
Transformer 3 (Optimus                                                 MSN07051206  #REF!  950,000  24
               Giắc cắm USB mạ vàng
Prime)            Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
               Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
               Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder       5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
                                                            MSN07051207  #REF!  950,000  24
Transformer 3 (Megatron)   Giắc cắm USB mạ vàng
               Dây USB bọc lưới chắc chắn
               Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
             Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
             Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder     5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
                                                            MSN07051208  #REF!  950,000  24
Transformer 3 (Bumblebee) Giắc cắm USB mạ vàng
             Dây USB bọc lưới chắc chắn
             Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
             Cảm biến Lazer 3.5G 3500dpi
             Thời gian đáp ứng: 1000Hz Ultrapolling / 1ms
Razer DeathAdder     5 chế độ riêng biệt để lập trình các nút bấm
                                                            MSN07051209  #REF!  950,000   24
Transformer 3 (Shockware) Giắc cắm USB mạ vàng
             Dây USB bọc lưới chắc chắn
             Kích thước: 128mm x 70mm x 42.5mm
Mouse Rapoo 1100 Yellow    Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP01    12   238,000  6
Mouse Rapoo 1200 Yellow    Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP01a    14   300,000  6
Mouse Rapoo 3000 Grey     Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP02    15   330,000  6
Mouse Rapoo 3200 Blue     Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP03    16   350,000  6
Mouse Rapoo 3300 White    Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP04    18   390,000  6
Mouse Rapoo V1        Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP06    11   245,000  6
Mouse Rapoo V2        Chuột Laserg Rapoo không dây                                MSRP07    21   470,000  6
Mouse Rapoo V8        Chuột Laser Rapoo không dây                                MSRP08    58   1,250,000  6
Mouse Rapoo 1000Black     Chuột quang Rapoo không dây                                MSRP09     9   200,000  6
Mouse Delux 406XT       Chuột quang Dulex                                     MSDL001   #REF!  190,000  6
Mouse Delux 363BU (USB)    Chuột quang Dulex                                     MSDL002   #REF!  140,000  6
Mouse Delux 100BU (USB)    Chuột quang Dulex                                     MSDL003   #REF!  140,000  6
Mouse Delux 110BU (USB)    Chuột quang Dulex                                     MSDL004   #REF!  155,000  6
Mouse Delux 106BU (USB)    Chuột quang Dulex                                     MSDL005   #REF!  150,000  6
Mouse Delux 338BP (PS2)    Chuột quang Dulex                                     MSDL006   #REF!  110,000  6
               Chuột quang không dây 3 nút điều khiển, độ phân giải 1000 DPI, khoảng cách hoạt động
Mouse Delux M391       lên tới 10m, sử dụng 02 pin AAA Alkaline đóng kèm, có công tắc bật tắt. Có 3 màu lựa  MSDL007   #REF!  185,000   12
               chọn: Red, Green, Black
               Chuột quang không dây 3 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano, điều chỉnh được
Mouse Delux M105       2 mức độ phân giải 500 và 1000 DPI, Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 02 pin   MSDL008   #REF!  260,000   12
               AAA Alkaline đóng kèm. Có 4 màu lựa chọn: Reb, Black, White, Grey
               Chuột quang không dây 5 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano, điều chỉnh được
Mouse Delux M526       2 mức độ phân giải 1000 và 1500 DPI, Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 1 pin   MSDL009   #REF!  350,000   12
               AA Alkaline đóng kèm. Có 3 màu lựa chọn: Reb, Black, Grey.
               Chuột quang không dây 3 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano, độ phân giải
Mouse Delux M111       1000 DPI, Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 2 pin AAA Alkaline đóng kèm. Có   MSDL010   #REF!  380,000   12
               3 màu lựa chọn:White, Green, Pink.
Mouse Wireless Targus     Mouse Wireless Targus                                    MSM02    13   290,000   6
Mouse Saitek Gaming      Mouse Saitek Gaming Dành cho game thủ                            MSM03    8   160,000   6
Mouse rút dây Jupistar
               Mouse rút dây Jupistar MP143                                MSM04    8   170,000   6
MP143
Mouse Genius Netscroll
               Chuột quang, giao tiếp USB                                 MSM090   #REF!  105,000   12
110X USB
Mouse GENIUS NetScroll
               Chuột quang, giao tiếp PS/2                                 MS10a    #REF!  90,000   12
120
Mouse GENIUS NetScroll
               Chuột quang, giao tiếp USB                                 MSMDMM    #REF!  99,000   12
120 USB
Mouse GENIUS Optical
               Mouse quang, giao tiếp USB, mini                              MS12ab    5   100,000   12
310X
Mouse GENIUS Optical
               Mouse quang, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi, mini, dây rút               MS131    7   130,000   12
Micro Traveler
Mouse GENIUS Optical
               Mouse quang, giao tiếp USB, độ phân giải 1200dpi, mini cho notebook             MS131a    7   130,000   12
Micro Traveler 300
Mouse GENIUS Optical     Mouse quang, độ phân giải 1200dpi. Giao tiếp USB, hai gam màu xám đen và xanh biển
                                                              MS15    10   170,000   12
Navigator 320         lịch lãm cùng laptop
Mouse Genius Micro      Mouse quang, giao tiếp USB, 1200dpi, super mini
                                                             MSMMDDE    9   190,000   12
Traveler 330S         Dây rút, Stick-N-Go giá gắn vào laptop tiện dụng
Mouse Genius Laser Micro   Mouse quang, giao tiếp USB, 1200dpi, super mini
                                                             MS291201   #REF!  230,000   12
Traveler 330LS        Dây rút, Stick-N-Go giá gắn vào laptop tiện dụng
               Mouse Laser,cho điều chỉnh 800-1600dpi, giao tiếp USB
Mouse Genius Laser Ergo
               ông nghệ Flying Scroll cho phép duyệt Web và văn bản theo 8 hướng,             MS291202   #REF!  350,000   12
525X             2 nút Forward / Back để chuyển trang, bài nhạc... hỗ trợ Win 7/Mac OS
Mouse GENIUS Laser
               Mouse laser, giao tiếp USB                                  MS18    10   205,000   12
200/220
Mouse GENIUS Laser 305    Mouse laser, 1600 - 800dpi, giao tiếp USB                          MS19    11   245,000   12
               Mouse Laser, scroll 4D, giao tiếp USB, Độ phân giải hiệu chỉnh được ở 2 mức 800dpi và
Mouse GENIUS Laser 315                                                   MS20    9   190,000   12
               1600dpi, Công nghệ Nano chống bám bụi và giữ màu cho mouse. Hỗ trợ Win Vista

Mouse GENIUS Wireless
               Mouse quang không dây, độ phân giải 800 dpi. Giao tiếp USB                  MS28    15   299,000   12
Navigator
               Mouse quang, cho điều chỉnh 800-1600dpi
Mouse Genius Navi G500                                                  MS4455    14   290,000   12
               Giao tiếp USB, đèn LED chiếu sáng
Mouse Genius Wireless
               Mouse quang không dây, độ phân giải 800 dpi. Giao tiếp USB                 MS28ab    14   290,000   12
mini Navi 900
               Mouse Blue-eye tracking không dây, 2.4GHz, chức năng Stick-N-Go
Mouse Genius Wireless
               khoảng cách họat động 10m, Receiver hạt đậu, hộc chứa receiver trên mouse         MS291203   20   420,000   12
Navi 905           Wake-up touch tiết kiệm năng lượng đến 40%, kích cỡ 85mm lý tưởng cho tay
Mouse GENIUS Wireless     Mouse laser, 1600dpi, scoll 8D. Sử dụng công nghệ 2.4GHz, khoảng cách hoạt động 10m.
                                                             MS291    36   550,000   12
ScrollToo 955         Receiver hạt đậu, hộc chứa receiver trên mouse.
Mouse GENIUS Wireless     Mouse Laser, wireless, scroll 4D. Độ phân giải 1600dpi, Scroll cảm ứng. Công nghệ
                                                              MS31    46   550,000   12
Laser T925          2.4GHz khoảng cách hoạt động 10m, đầu nhận tín hiệu "HẠT ĐẬU" nhỏ gọn
                Thiết bị thuyết trình và điều khiển Media Player không dây.Khoảng cách hoạt động tốt 15m,
Mouse GENIUS Media
                sử dụng cùng Projector, máy tính.Chức năng QUẢN TRỊ THỜI GIAN, màn hình LCD thể        MS33    60   1,280,000  12
Pointer            hiện thời gian ấn định và tình trạng pin.
                Chuột quang thông dụng với thiết kế mang lại sự thoải mái nhất cho vị trí tay cầm và sử
Mouse GIGABYTE™ GM-
                dụng - trọng lượng 93g, độ nhạy 800 dpi + scroll wheels chuẩn PS/2. Màu trắng tinh thanh   MS33a    7   145,000   12
6PW              nhã.

                Chuột laser cao cấp thời trang, 800/1600dpi có nút chuyển đổi dpi, trọng lượng 105g với
Mouse GIGABYTE™ GZ
                chứng nhận FCC, CE, BSMI cùng với thiết kế hiện đại và đem lại sự thoái mái nhất khi sử    MS33b    11   220,000   12
PM1A-00R            dụng đặc biệt có 2 lớp da bên hông rất êm khi cầm, chuẩn USB. Màu đen xám Novel Black

                Chuột không dây Wireless + Optical cao cấp thời trang, 1000dpi, trọng lượng 60g với
Mouse GIGABYTE™ GM-      chứng nhận FCC, CE, BSMI, NCC cùng với thiết kế hiện đại và đem lại sự thoái mái nhất
                                                               MS33c    20   350,000   12
M7580             khi sử dụng rất vừa tay khi cầm, chuẩn Wireless. Màu đen xám Novel Black chuột nhỏ gọn
                rất thích hợp cho Laptop
                Chuột không dây Wireless + Optical cao cấp thời trang, 1000dpi, trọng lượng 60g với
Mouse Gigabyte Wireless    chứng nhận FCC, CE, BSMI, NCC cùng với thiết kế hiện đại và đem lại sự thoái mái nhất
                                                              MS33ca    30   640,000   12
quang GM-M7800 Black      khi sử dụng rất vừa tay khi cầm, chuẩn Wireless. Màu đen xám Novel Black chuột nhỏ gọn
                rất thích hợp cho Laptop
                Chuột không dây Wireless + Laser cao cấp thời trang, 800/1600dpi có nút chuyển đổi dpi,
Mouse GIGABYTE™ GM-
                trọng lượng 60g với FCC, CE, BSMI, Laser Product classI/ NCC, thiết kế hiện đại và đem    MS33d    56   1,140,000  12
M7800S             lại sự thoái mái nhất khi sử dụng. Dual-len
MOUSE GIGA M5050        Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG01    8   110,000   12
MOUSE GIGA M5100        Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG02    8   160,000   12
MOUSE GIGA M6580        Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG03    14   220,000   12
MOUSE GIGA 3D GM M6800 Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                        MSG04    14   300,000   12
MOUSE GIGA LASER GM-
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG05    17   370,000   12
6880
Mouse GIGABYTE™ GM-
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG05a    13   230,000   12
M7000
MOUSE GIGA LASER GM-
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB                    MSG06    60   1,220,000  12
M8000
MOUSE Wireless GA GM
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB wireless                MSG07    21   470,000   12
M7600
MOUSE Wireless GA GM
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB wireless                MSG08    23   520,000   12
M7700
                Chuột không dây Wireless + Laser cao cấp thời trang, 800/1600dpi có nút chuyển đổi dpi,
Mouse GIGABYTE™ GM-      trọng lượng 49g, với chứng nhận FCC, CE, BSMI, Laser Product classI / NCC. Được trang
                                                              MSG300801  #REF!  580,000   12
M7770             bị miếng ốp cao su 2 bên hông, tạo cảm giác chắc chắn và chống trơn trượt cho người sử
                dụng
                Chuột không dây Wireless + Laser cao cấp thời trang, 800/1600dpi có nút chuyển đổi dpi,
Mouse GIGABYTE™ GM-
                trọng lượng 58.6g với FCC, CE, BSMI, Laser Product classI / NCC, M7800E sang trọng     MSG300802  #REF!  490,000   12
M7800E             dành cho giới doanh nhân
MOUSE Wireless GA GM
                Mouse quang, độ phân giải 1000/1200dpi . Giao tiếp USB wireless                MSG09    28   630,000   12
M7800
Mouse LOGITECH V120    USB - Black - FE - Có 4 màu Đen - Xanh - Trắng - Ghi. Chuột Laser có dây sử dụng cho
                                                               MS37    16   330,000   36
Laser Mouse for Notebooks laptop, Cực nhỏ gọn,đẹp nhìn cực sành điệu

MouseLogitech M125 Laser Chuột quang USB - 1000 DPI, dây chuột có thể kéo ra kéo vào được, khá tiện lợi, nhỏ gọn
                                                              MS37ma    13   280,000   36
Mouse for Notebooks   xinh xắn thích hợp sử dụng với Laptop


Mouse LOGITECH M215    USB - Black - FE - Có 4 màu Đen - Xanh - Trắng - Ghi. Chuột Laser có dây sử dụng cho
                                                               MS37a    22   390,000   36
Laser Mouse for Notebooks laptop, Cực nhỏ gọn,đẹp nhìn cực sành điệu
Mouse LOGITECH M310      Chuột Logitech M310 - USB tín hiệu nhỏ cho laptop                      MS38ab    22   480,000   36
Mouse LOGITECH M235      Chuột Logitech M235 - USB tín hiệu nhỏ cho laptop                      MS121001   17   370,000   36
Mouse LOGITECH M185      Chuột Logitech M185 - USB tín hiệu nhỏ cho laptop                      MS121002   14   280,000   36
Mouse LOGITECH®VX470      Mouse for Bluetooth-Features: Bluetooth® Wireless Technology • Cordless • Mac • Optical
                                                               MS40    51   780,000   36
Laser- Bluetooth        • PC 

Mouse             MX Air - USB - FE - Chuột Bay - Không dây - Vua của các loại chuột cho máy tính, Có thể
LOGITECH®Cordless MX      di chuyển trong không khí,tích hợp nhiều nút điều khiển cảm ứng,có đèn,vật liệu chế tạo   MS44    163  3,420,000  36
AIR              cực xịn, nhìn đẹp kinh khủng- thuộc dòng sản phẩm hi-end
Mouse LOGITECH® M505      M505 Gaming-Grade Optical Mouse - USB - Chuột cho Game thủ - 1800DPI             MS44a    24   730,000   36
Mouse LOGITECH® MX518
                MX518 Gaming-Grade Optical Mouse - USB - Chuột cho Game thủ - 1800DPI             MS45    28   590,000   36
Gaming
MOUSE LOGITEC
                Chuột Logitech cho game thủ chuyên nghiệp (chuột không dây)                 MS48a    21   470,000   36
WIRELESS M325
MOUSE LOGITEC
                Chuột Logitech cho game thủ chuyên nghiệp (chuột không dây)                  MS49a    16   350,000   36
WIRELESS M225
Mouse LOGITECH® G9
                G9 Laser Mouse - USB - FE - Chuột Logitech cho game thủ chuyên nghiệp - 2000DPI        MS47    82   1,750,000  36
Laser Gaming
                Chuột quang không dây ENSOHO 3 nút điều khiển, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận
MOUSE ENSOHO E-230B                                                    MS281001   #REF!  290,000   12
                Micro, khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 02 pin AA Alkaline đóng kèm.

                Chuột quang không dây ENSOHO 3 nút điều khiển, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận
MOUSE ENSOHO E-230Y                                                    MS281002   #REF!  290,000   12
                Micro, khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 02 pin AA Alkaline đóng kèm.

                Chuột quang không dây ENSOHO, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận Micro, khoảng
ENSOHO E-231B         cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 01 pin AA Alkaline đóng kèm. Thiết kế hiện đại hết   MS20021205  #REF!  190,000   12
                sức thuận tiện cho người sử dụng.
                Chuột quang không dây ENSOHO, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận Micro, khoảng
ENSOHO E-231R         cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 01 pin AA Alkaline đóng kèm. Thiết kế hiện đại hết   MS20021206  #REF!  190,000  12
                sức thuận tiện cho người sử dụng.
                Chuột quang không dây ENSOHO, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận Micro, khoảng
MOUSE ENSOHO E-236B      cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 01 pin AA Alkaline đóng kèm. (Kiểu dáng nhỏ gọn, có  MS281003   #REF!  390,000  12
                thể chạy tốt trên mặt kính sẫm mầu)
                Chuột quang không dây ENSOHO, độ phân giải 1000 DPI, đầu tiếp nhận Micro, khoảng
MOUSE ENSOHO E-236G      cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 01 pin AA Alkaline đóng kèm. (Kiểu dáng nhỏ gọn, có  MS281004   18.00  390,000  12
                thể chạy tốt trên mặt kính sẫm mầu)
CHUỘT WIRELESS         Chuột quang không dây thời trang, 3 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
                                                              MSM20021201  #REF!  270,000  12
NEWMEN F320          nhỏ),Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, 360o
CHUỘT WIRELESS         Chuột quang không dây thời trang, 4 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
                                                              MSM20021202  #REF!  260,000  12
NEWMEN F180          nhỏ),Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, 360o
CHUỘT WIRELESS         Chuột quang không dây thời trang, 4 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
                                                              MSM20021203  #REF!  320,000  12
NEWMEN F200          nhỏ),Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, 360o
                Chuột quang không dây Newmen, 6 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
CHUỘT WIRELESS
                nhỏ), 75 kênh tần số, điều chỉnh được 3 mức độ phân giải 800/1200/1600 DPI bởi nút điều
NEWMEN F530                                                        MSM20021204  #REF!  350,000  12
                khiển, Khoảng cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng1 pin AA Alkaline đóng kèm. Có khe
CỰC COOL            chứa đầu tiếp nhận tín hiệu.
                Chuột quang không dây đặc sắc, 6 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
CHUỘT WIRELESS
                nhỏ), điều chỉnh được 2 mức độ phân giải 800 và 1600 DPI bởi nút điều khiển, Khoảng
NEWMEN F570                                                        MSM20021205  #REF!  340,000  12
                cách hoạt động lên tới 10m, sử dụng 2 pin AAA Alkaline đóng kèm. Có khe chứa đầu tiếp
CÁ TÍNH - LỊCH LÃM       nhận tín hiệu.Tiết kiệm năng lượng.
CHUỘT WIRELESS
                Chuột quang không dây Newmen, 6 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
NEWMEN F560                                                        MSM20021206  #REF!  380,000  12
                nhỏ),Khoảng cách hoạt động 10m,360o
ƯA CHUỘNG TẠI MỸ
                Chuột quang không dây đặc sắc, 6 nút điều khiển với đầu tiếp nhận tín hiệu Nano (Siêu
CHUỘT WIRELESS         nhỏ), điều chỉnh được 3 mức độ phân giải 800/1200/ 1600 DPI bởi nút điều khiển, Khoảng
                                                              MSM20021207  #REF!  410,000  12
NEWMEN F580          cách hoạt động lên tới 10m, 360 độ, sử dụng 2 pin AAA Alkaline đóng kèm. Có khe chứa
                đầu tiếp nhận tín hiệu.
                Chuột Bluetooth 3.0 do Newmen sản xuất đầu tiên trên thế giới. Tốc độ truyền dữ liệu gấp
CHUỘT WIRELESS
                800% so với chuột Bluetooth 2.0.Tiết kiệm Pin 70% so với Bluetooth 2.0
NEWMEN MS-173BT                                                      MSM20021208  #REF!  490,000  12
                6 nút điều khiển, 3 chế độ phân giải: 800/1200/1600DPI. 78 kênh tần số. Sử dụng công
BLUETOOTH 3.0         nghệ 99GlassGo di chuyển dễ dàng trên mặt kính và nhiều bề mặt khác.
CHUỘT WIRELESS
                Sản phẩm mới nhất của Newmen. Thời gian sử dụng Pin lên đến 3 năm.
NEWMEN F600
                6 nút điều khiển, Độ phân giải cực cao giúp bạn chơi Game hay sử lý đồ họa dễ dàng:     MSM20021209  #REF!  590,000  12
NIGNTINGALE          800/1500/3000DPI. Di chuyển dễ dàng trên mặt kính và nhiều bề mặt khác.
3 YEARS -ULTRA
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 1480 DPI Kích thước: 29.2 * 49.3 * 87.2mm; Nặng: 55g
MOUSE E-BLUE™ - Nion2
                ± 5g Các nút chức năng: 3D + 1 wheel                            MS10011201  #REF!  121,000  12
Retractable          Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life: 500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 1480 DPI Kích thước:90*58.7*35mm; Nặng: 56g±5g Các
MOUSE E-BLUE™ -
                nút chức năng: 3D+1Scroll Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life: 500,000  MS10011202  #REF!  151,000  12
Extency            times

                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 1480 DPI Kích thước:32.8 * 47.2 * 84.5mm; Nặng:
MOUSE E-BLUE™ - S-Brigo 54g±5g Các nút chức năng: 3D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch      MS10011203  #REF!  122,000  12
                Life: 500,000 times Tương thích hệ điều hành: Windows 98 / 2000 / ME / NT / XP / win 7

                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 1000 DPI Kích thước: 29.2*49.3*87.2mm; Nặng:
MOUSE E-BLUE™ -
                55g±5g Các nút chức năng: 3D+1Scroll Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch   MS10011204  #REF!  126,000  12
Monster Babe          Life: 500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 600/1200/1800/2400 DPI; IC Chipset: Avago
                A5050Frame Rate: 4000 Frame/sec Kích thước: 126*63.7*38.6mm; Nặng: 130g±5g Các
MOUSE E-BLUE™ - Cobra                                                   MS10011205  #REF!  290,000  12
                nút chức năng: 5D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 400/800/1600 DPI; IC Chipset: OI 3509 Frame Rate:
MOUSE E-BLUE™ - Cobra     4000 Frame/sec Kích thước: 126 * 63.7 * 38.6mm; Nặng: 130g±5g
                                                              MS10011206  #REF!  220,000  12
Junior & Cobra -S       Các nút chức năng: 6D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times

                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 400/800/1600 DPI; IC Chipset: OI 3509 Frame Rate:
MOUSE E-BLUE™ - Cobra
                4000 Frame/sec Kích thước: 111 * 63.5 * 40mm; Nặng: 121g±5g Các nút chức năng: 6D +     MS10011207  #REF!  220,000  12
Type M             1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life: 500,000 times

                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải tự điều chỉnh: 400/800/1480 DPI; Transmission: 2.4G;
MOUSE E-BLUE™ -        Working Distance : 0-10M; Batteries:1 x AA Kích thước: 115 * 79 * 42mm; Nặng: 67g±5g
                                                              MS10011208  #REF!  306,000  12
Dynamic- Wireless       Các nút chức năng: 5D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải tự điều chỉnh: 500/1000/1800 DPI; Transmission: 2.4G;
MOUSE E-BLUE™ -        Working Distance : 6-10M; Batteries:1 x AA Kích thước: 96.9*59*38mm; Nặng: 61g±5g
                                                              MS10011209  #REF!  326,000  12
Astronaut Wireless       Các nút chức năng: 5D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải tự điều chỉnh: 500/1000/1800 DPI; Transmission: 2.4G;
MOUSE E-BLUE™ - Air      Working Distance : 6-10M; Batteries:1 x AA Kích thước: 96.9*59*38mm; Nặng: 61g±5g
                                                              MS10011210  #REF!  243,000  12
Finder 2 - Wireless      Các nút chức năng: 3D + 1 wheel Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times
                Giao diện: USB 2.0; độ phân giải tự điều chỉnh: 400/800/1480 DPI; Transmission: 2.4G;
MOUSE E-BLUE™ - Arco 2 Working Distance : 6-10M; Batteries:1 x AA Kích thước: 100*62*35mm; Nặng: 59g±5g
                                                              MS10011211  #REF!  358,000  12
- Wireless       Các nút chức năng: 5D +1Scroll Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life:
                500,000 times
            Giao diện: USB 2.0; độ phân giải: 1480 DPI;
            Transmission: 2.4G; Working Distance : 0-10M; Batteries:1 x AA
E-BLUE™ - Smarte 2 -
            Kích thước: 101*58*32mm; Nặng: 55g±5g                            MS10011212  #REF!  262,000  12
Wireless        Các nút chức năng: 3D + 1 wheel
            Micro Switch Life: 3,000,000 times; Scroll switch Life: 500,000 times
            Chuột quang Odyssey nhỏ gọn, tiện lợi, chuyên dùng cho laptop, kết nối qua cổng USB, có
Mouse ODYSSEY 501   2 màu Đen - Trắng cho bạn lựa chọn. Phù hợp với lòng bàn tay - Không bị mỏi tay khi sử    MS21021201  #REF!  150,000  12
            dụng thời gian dài
            Thích hợp với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ Tự tin khoe cá tính! Chân cắm chuẩn
Mouse ODYSSEY 801   USB rất thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển Có những đường viền màu trắng chạy theo   MS21021202  #REF!  200,000  12
            những đường cong trên thân chuột, toát lên vẻ đẹp cá tính và hấp dẫ

Mouse JVJ MS-808    Chuột quang ,giao tiếp USB * Thiết kế vừa tay cầm * Độ phân giải 800dpi            MSJVJ01   #REF!  50,000  12

Mouse JVJ MS-206    Chuột quang ,giao tiếp USB * Thiết kế vừa tay cầm * Độ phân giải 800dpi            MSJVJ02   #REF!  115,000  12
                         Dây rút nhỏ gọn dài 70cm. * Thích hợp
            Chuột quang Mini ,giao tiếp USB*
Mouse JVJ MS-206R                                                  MSJVJ03   #REF!  150,000  12
            sử dụng cho Notebook * Hoạt động trên hầu hết mọi bề mặt.
Mouse JVJ MS-201    Chuột quang ,giao tiếp USB * Thiết kế vừa tay cầm * Độ phân giải 800dpi            MSJVJ04   #REF!  85,000  12

Mouse JVJ MS-212                   Dây rút nhỏ gọn dài 70cm. * Thích hợp
            Chuột quang Mini ,giao tiếp USB *                               MSJVJ05   #REF!  125,000  12
            sử dụng cho Notebook * Hoạt động trên hầu hết mọi bề mặt.
            Chuột quang giao tiếp USB * Thích hợp sử dụng cho PC, các game thủ* Hoạt
Mouse JVJ MS-213                                                   MSJVJ06   #REF!  150,000  12
            động trên hầu hết mọi bề mặt.
Mouse JVJ MS-215    Chuột quang ,giao tiếp USB* Thiết kế vừa tay cầm* Độ phân giải 800dpi             MSJVJ07   #REF!  150,000  12

Mouse JVJ MS-216    Chuột quang ,giao tiếp USB * Thiết kế vừa tay cầm * Độ phân giải 800dpi            MSJVJ08   #REF!  150,000  12

Mouse JVJ MS-218    Chuột quang ,giao tiếp USB * Thiết kế vừa tay cầm * Độ phân giải 800dpi * Có vỏ       MSJVJ09   #REF!  150,000  12
            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 / PS2 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom
Mouse LEXMA M200    Độ phân giải cao 900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000,              MSLEXMA01  #REF!  95,000  24
            Winme Black - Blue -Sliver
            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 / PS2 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom
Mouse LEXMA M240    Độ phân giải cao 900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000,              MSLEXMA02  #REF!  125,000  24
            Winme Black - Blue -Sliver
            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 / PS2 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom
Mouse LEXMA M243    Độ phân giải cao 900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000,              MSLEXMA03  #REF!  95,000  24
            Winme Black - Blue -Yealow
            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 / PS2 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom
Mouse LEXMA M270    Độ phân giải cao 900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000,              MSLEXMA04  #REF!  110,000  24
            Winme
            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân giải cao
Mouse LEXMA R300                                                  MSLEXMA05  #REF!  170,000  24
            900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000, Winme Dây rút ẩn trong Mouse Red

            Optical mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân giải cao
Mouse LEXMA R301                                                  MSLEXMA06  #REF!  170,000  24
            900 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000, Winme Dây rút ẩn trong Mouse Red

            YoYo Optical mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button - scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân giải
Mouse LEXMA R310    cao 900 dpi Tuơng thích Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7 ....Mac OS 10.4.X.... Dây rút ẩn    MSLEXMA07  #REF!  170,000  24
            trong Mouse (75cm)
            YoYo Bllue Trace Mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button - scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân
Mouse LEXMA R770    giải cao Tuơng thích Window xp,vista, window 2000, Winme.Mac OS 10.4.X.... Dây rút ẩn    MSLEXMA08  #REF!  260,000  24
            trong Mouse (75cm) Được thiết kế đàn hồi, tạo sự êm tay khi sử dụng
            Laser mini mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân giải
Mouse LEXMA M529                                                  MSLEXMA09  #REF!  210,000  24
            cao 1600 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000, Winme
            Blue Trace mouse, USB 1.1, 2.0 Kiểu dáng mới lạ Công nghệ BlueTrace sử dụng trên
            hầu hết các loại mặt phẳng Scroll thiết kế đặc biệt sử dụng cho văn bản và duyệt web 3
Mouse LEXMA M710                                                  MSLEXMA10  #REF!  290,000  24
            Button + scroll wheel, auto scroll + zoom Tuơng thích Window xp,vista,win7 window 2000,
            Winme
            Blue Trace mouse, USB 1.1, 2.0 3 Button - scroll wheel, auto scroll + zoom Độ phân giải
Mouse LEXMA M730    cao Tuơng thích Window xp,vista, window 2000, Winme.Mac OS 10.4.X.... Được thiết kế     MSLEXMA11  #REF!  200,000  24
            đàn hồi, tạo sự êm tay khi sử dụng
            2.4G GHz Wireless Mouse Công nghệ BlueTrace sử dụng trên hầu hết các loại mặt phẳng
            Scroll thiết kế đặc biệt sử dụng cho văn bản và duyệt web USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll
Mouse LEXMA M710R                                                  MSLEXMA12  #REF!  590,000  24
            wheel, auto scroll + zoom Tuơng thích Window xp,vista,win7 window 2000, Winme,MAC
            Phạm vi sử dụng 8-10m 2 Pin AAA
            2.4G GHz Wireless Mouse Công nghệ BlueTrace sử dụng trên hầu hết các loại mặt phẳng
            Scroll thiết kế đặc biệt sử dụng cho văn bản và duyệt web USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll
Mouse LEXMA M730R
            wheel, auto scroll + zoom Tuơng thích Window xp,vista,win7 window 2000, Winme,MAC
                                                          MSLEXMA13  #REF!  550,000  24
            Phạm vi sử dụng 8-10m 2 Pin AAA
            2.4G GHz Wireless Mouse Công nghệ BlueTrace sử dụng trên hầu hết các loại mặt phẳng
            Scroll thiết kế đặc biệt sử dụng cho văn bản và duyệt web USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll
Mouse LEXMA M740R
            wheel, auto scroll + zoom Tuơng thích Window xp,vista,win7 window 2000, Winme,MAC
                                                          MSLEXMA14  #REF!  490,000  24
            Phạm vi sử dụng 8-10m 2 Pin AAA

            2.4G GHz Wireless Mouse Công nghệ BlueTrace sử dụng trên hầu hết các loại mặt phẳng
Mouse LEXMA M750R   USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, auto scroll + zoom Tuơng thích Window xp,vista, win7  MSLEXMA15  #REF!  600,000  24
            window 2000, Winme,MAC Phạm vi sử dụng 8-10m 2 Pin AAA

            Wireless Optical Mouse 2.4G GHz Cordless Mouse 3 Button + scroll wheel, auto scroll +
Mouse LEXMA M240R   zoom Độ phân giải cao 2000 dpi Phạm vi sử dụng 8-10m Tuơng thích Window 7,vista,XP,     MSLEXMA16  #REF!  340,000  24
            window 2000, Winme Black/Red
             Wireless Mouse 2.4G GHz Cordless Optical Mouse USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel,
             auto scroll + zoom Độ phân giải cao 2000 dpi Kết nối đến máy tính qua RF receiver Tuơng
Mouse LEXMA M250R
             thích Window xp,vista,7 window 2000, Winme,MAC Phạm vi sử dụng có thể lên đến 10m
                                                          MSLEXMA17   #REF!  280,000  24
             Pin AAA
             NEW Mini Retractable Blue Optical Mouse USB 1.1, 2.0 Được thiết kế
             dây rút thuận tiện cho người dùng Kiểu dáng nhỏ gọn Độ phân giải cao
MOUSE CLIPTEC RZS977                                          MSCLIPTEC01        #REF!  140,000  12
             1000 dpi Tuơng thích Window xp,vista, window 2000,7 Màu : đen bạc,
             đen tím
             The Natural optical mouse USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, Được thiết kế
             dây rút thuận tiện cho người dùng Độ phân giải cao 1000 dpi Đèn Quang
MOUSE CLIPTEC RZS976                                          MSCLIPTEC02        #REF!  140,000  12
             được thiết kế màu xanh trông bắt mắt Tuơng thíc Window xp,vista,
             window 2000,7 Màu : bạc, nâu socola, đỏ đô
             NEW The Natural 2 optical mouse USB 1.1, 2.0 Được thiết kế dây rút
             thuận tiện cho người dùng Độ phân giải cao 800/1200 dpi 3 Button +
MOUSE CLIPTEC RZS979   scroll wheel,Nút điều chỉnh DPI Dây cable được hổ trợ 70cm Đèn Quang           MSCLIPTEC03  #REF!  170,000  12
             được thiết kế màu xanh trông bắt mắt Tuơng thích Window
             98,98Se,.Me,xp,vista, window 2000,7 Màu : đen xanh, đen bạc, đen đỏ
             BlueOptic 2.4GHz Wireless mouse USB 1.1, 2.0 3 Button + scroll wheel, nút
             chỉnh CPI, nút bật tắt on/off tiết kiệm điện Đèn Quang được thiết kế màu
MOUSE CLIPTECRZS823   xanh trông bắt mắt Điện nguồn vào : 1.5v (1pin AA) Độ phân giải cao            MSCLIPTEC04  #REF!  270,000  12
             800 / 1600 dpi Tuơng thích Window xp, Màu : đen vàng, đen xanh, đen
             hồng, đen cam
                              MOUSEPAD - BÀN DI CHUỘT
             Bàn di chuột tốc độ tối ưu
             Sợi vải đặc biệt cho tốc độ không hạn chế & dễ dàng kiểm soát
Razer GOLIATHUS Omega  Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD001   #REF!  290,000  0
SPEED          Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 270mm x 215mm x 3mm
             Bàn di chuột cho việc điều khiển tối ưu
             Sợi vải cấu trúc đặc biệt tối ưu hóa khả năng điều khiển chuột
Razer GOLIATHUS Omega  Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD002   #REF!  290,000  0
CONTROL         Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 270mm x 215mm x 3mm
             Bàn di chuột tốc độ tối ưu
             Sợi vải đặc biệt cho tốc độ không hạn chế & dễ dàng kiểm soát
Razer GOLIATHUS     Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD003   #REF!  380,000  0
Standard SPEED      Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 355mm x 254mm x 3mm
             Bàn di chuột tốc độ tối ưu
             Sợi vải cấu trúc đặc biệt tối ưu hóa khả năng điều khiển chuột
Razer GOLIATHUS     Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD004   #REF!  380,000  0
Standard CONTROL     Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 355mm x 254mm x 3mm
             Bàn di chuột cho việc điều khiển tối ưu
             Sợi vải đặc biệt cho tốc độ không hạn chế & dễ dàng kiểm soát
Razer GOLIATHUS Alpha  Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD005   #REF!  450,000  0
SPEED          Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 444mm x 355mm x 3mm
             Bàn di chuột cho việc điều khiển tối ưu
             Sợi vải cấu trúc đặc biệt tối ưu hóa khả năng điều khiển chuột
Razer GOLIATHUS Alpha  Bo viền chống rách tăng độ bàn cho bàn di
                                                          MPAD006   #REF!  450,000  0
CONTROL         Theo dõi và nhắm bắn mục tiêu chính xác
             Đế cao su chống trượt đảm bảo chuột di chuyển mượt mà
             Kích thước Extended: 444mm x 355mm x 3mm
                              Ổ ĐĨA QUANG DVD + DVDRW
                               DVD ROM (Đọc Đĩa DVD)
ASUS (IDE/ SATA)     DVD 18X (Read CD 48X): DVD Multi SMART-X, SATA Interface                   DVD03    19   360,000  12
HP™ 465i (Black- SATA)  DVD 18X / CDROM 48X, chuẩn SATA Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN                DVD05    18   320,000  12
Lite-On ( SATA)     DVDROM 18X (Read CD 48X, IDE/ SATA)                             DVD05ab   15   330,000  12
LG (IDE/ SATA)      DVDROM 18X (Read CD 48X, IDE/ SATA)                             DVD02    16   340,000  12
SAMSUNG (IDE/ SATA)   DVDROM 18X (Read CD 48X, IDE/ SATA)                             DVD01    17   335,000  12
SAMSUNG (IDE/ SATA) -
             DVDROM 18X (Read CD 48X, IDE/ SATA)                            DVD20021201  18   360,000  12
BOX
                                DVDRW - DUAL LAYER
             Multi Function: (X MULTI):- Max. 24X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-RW/ 8X DVD±R (DL);
ASUS DVDRW 24B3ST
             - Max. 48X CD-R/ 32X CD-RW; - Max. 16X DVD-ROM/ 48X CD-ROM; - Max: 12X DVD-        DVDRW031   #REF!  530,000  12
SATA Tray        RAM Write/12X DVD-RAM Read
             Multi Function: (X MULTI):- Max. 24X DVD±R/ 8X DVD+RW/ 6X DVD-RW/ 8X DVD±R (DL);
ASUS DVDRW 24B3ST
             - Max. 48X CD-R/ 32X CD-RW; - Max. 16X DVD-ROM/ 48X CD-ROM; - Max: 12X DVD-   DVDR04061201      #REF!  610,000  12
SATA BOX         RAM Write/12X DVD-RAM Read
               External/USB 2.0 Super Slim (Màu đen)DVD+R: 8 X; DVD-R: 8 X; DVD+RW: 6 X;DVD-RW:
ASUS DVDRW 08B1-U      6 X DVD-ROM: 8 X; DVD+R(DL): 6 X; DVD-R(DL):6 X DVD-ROM(DL): 6 X;DVD-RAM: 5
                                                             DVDRW032a   #REF!  860,000  12
EXTERNAL           X;CD-R: 24 X; CD-RW: 24 X; CD-ROM: 24 X; DVD video playback: 4 X;VCD playback: 10
               X; Audio CD Playback: 10 X
               DVD+R(SL) 8X/DVD-RW 6X/DVD+RW 8X/DVD+R (DL) 6X/CD-R 24X/CD-RW 16X/DVD-
ASUS SDRW-08D2S-U      ROM (SL)(DL) 8X max./DVD+R/RW 8X max./DVD+R(DL) 6X max./CD-ROM/R/RW 24X           DVDR04061202  #REF!  1,420,000  12
               max./DVD-RAM 5X max.
               External/USB 2.0 Super Slim . DVD+R(SL) 8X/DVD-RW 6X/DVD+RW 8X/DVD+R (DL)
ASUS SDRW-08D2S-U LITE
            6X/CD-R 24X/CD-RW 16X/DVD-ROM (SL)(DL) 8X max./DVD+R/RW 8X max./DVD+R(DL)             DVDR04061203  #REF!  1,420,000  12
EXT (USB) (Black)   6X max./CD-ROM/R/RW 24X max./DVD-RAM 5X max.
               Tốc độ ghi DVD 22X, chuẩn SATA / Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS, Red
HP™ DVDRW 1135i ATA     Laser, DVD Multi Write (DVD+/-R 24x, DVD+/-R DL 12x, ) Re-Write (DVD+RW 8x, DVD-       DVDRWS01   #REF!  570,000  12
               RW 6x), CD-RW 48x32x20X) - DVD-RAM upto 12X;

               Tốc độ ghi DVD 24X - Cao nhất thế giới hiện nay chuẩn SATA / Công nghệ: SMART-X,
HP™ DVDRW 1260i SATA     SMART-BURN, ABS, Red Laser, DVD Multi Write (DVD+/-R 24x, DVD+/-R DL 12x, ) Re-       DVDRW09    #REF!  535,000  12
               Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x), CD-RW 48x32x20X) - DVD-RAM upto 12X;

               Tốc độ ghi DVD 24X - Cao nhất thế giới hiện nay , chuẩn SATA + Ghi nhãn đĩa LightScribe
HP™ DVDRW 1270i SATA     / Công nghệ: SMART-X, SMART-BURN, ABS, Red Laser, DVD Multi Write (DVD+/-R 24x,
                                                             DVDRW11    #REF!  590,000  12
(Xmulti+lighscribe)     DVD+/-R DL 12x, ) Re-Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x), CD-RW 48x32x20X) - DVD-
               RAM upto 12X
               Tốc độ ghi DVD 8X - chuẩn USB 2.0 + Ghi nhãn đĩa LightScribe / Công nghệ: SMART-X,
HP™ DVDRW 550s        SMART-BURN, ABS, Red Laser, DVD Multi Write (DVD+/-R 8x, DVD+/-R DL 6x, ) Re-
                                                             DVDRW131   #REF!  990,000  12
EXTERNAL Siêu mỏng      Write (DVD+RW 8x, DVD-RW 6x), CD-RW 24X) - DVD-RAM upto 5X; Tương thích chuẩn
               đĩa Double-Disc upto 8.5Gb (đĩa 2 mặt).
               DVDRW 22X DVD+R 8X DVD+RW 22X DVD-R 16X DVD-ROM 48X CD-ROM 2MB Cache
LG DVDRW 22X                                                       DVDRW01    #REF!  450,000  12
               SATA DVD Burner - OEM
               DVD R/RW &CD/RW Dual, Box (16W x 4RW x 16 x R for DVD) (40W x 24RW x 40 x R for
SAMSUNG DVDRW 22X                                                     DVDRW03    #REF!  460,000  12
               CD) - chuẩn IDE/ SATA
               DVDRW SamSung 22x - Ổ đĩa ghi DVD Super multi. Tốc độ đọc CD 52X, Ghi 1 lần CD
SAMSUNG DVDRW 22X
               32x, Ghi nhiều lần 24x. Đọc DVD tốc độ 20x, ghi 1 lần 8x, ghi nhiều lần 6X. Tương thích cả DVDR04061204  #REF!  470,000  12
(BOX)            DVD+- RW. Chuẩn giao tiếp SATA.
               DVD(±R)22x, DVD(±R DL)12x, (DVD±RW) 8x, DVD RAM 12x, CD-R 40x, CD-RW-32x.
DVDRW PIONEER S18LBK
               Tính năng mới: chống bụi, không tiếng ồn, không kén dĩa , tự động phục hồi thông tin khi  DVDRW03aabb  #REF!  540,000  12
(SATA, BOX)         dĩa bị xước
Samsung DVD-W 8X Slim    DVDRW 8X (Retail) Slim Slot in External, USB, L/S - Ổ ghi đĩa cắm ngoài cực nhỏ gọn,
                                                             DVDRW06M   #REF!  850,000  12
SE-208AB/TSRSA        Không cần Adapter, dùng nguồn điện USB, Ghi nhãn đĩa, dạng khe nuốt đĩa.
SAMSUNG 8X SE-        Ổ ghi đĩa cắm ngoài cực nhỏ gọn, Không cần Adapter, dùng nguồn điện USB, dạng khay
                                                             DVDR04061205  #REF!  990,000  12
S084F/RSBS Ext USB Box    lấy đĩa. Có nhiều màu: đen, trắng, hồng
SAMSUNG DVDRW 8X SE-     DVDRW, tốc độ 8X, chuẩn giao tiếp USB, kiểu dáng siêu mỏng.(Box). kết nối trực tiếp với
                                                             DVDR04061206  #REF!  1,090,000  12
S084D/TSBS External     TV, LCD. Có nhiều màu: đen, đỏ, hồng, vàng
                              SOUNDCARD (CARD ÂM THANH)
Sourd Card Creative PCI 3D Sourd Card Creative PCI 3D                                    SC01     9    160,000  12

               ASUS XONAR-DS INTERNAL SOUND CARD 7.1 PCI 7.1 PCI Sound Card with DTS®
ASUS XONAR-DS
               Sound Technologies - 192k/24bit true PC Hi-Fi audio presentation - High Definition Audio
INTERNAL SOUND CARD                                                     SCM01    #REF!  1,350,000  12
               Processing at 192KHz/24Bit Sampling Rates - Enjoy lively home theater audio through
7.1 PCI           DTS Connect technology - Immerse yourself in 3D gaming sound with GX2.5 audio engine

               ASUS XONAR U3 (USB Dolby® SOUND SPEAKER DEVICE FOR LAPTOP) - 20 Hz to 20
               KHz - Analog Output Jack : 1 x 3.5mm RCA jack - Analog Input Jack : 1 x 3.5mm RCA jack
ASUS XONAR U3 - USB                                                     SCM02    #REF!  990,000  12
               - 1 x Digital S/PDIF Output: Dolby® Technologies : Dolby® Digital Live/Dolby® Headphone
               /Dolby® Virtual Speaker /Dolby® Pro-Logic II
               ASUS XONAR-DG INTERNAL SOUND CARD 5.1 PCI: 5.1 PCI Sound Card with Dolby®
               Headphone for an immersive 5.1 surround imaging - 192k/24bit true PC Hi-Fi audio
ASUS XONAR-DG
               presentation - High Definition Audio Processing at 192KHz/24Bit Sampling Rates - Dolby®    SCM03    #REF!  670,000  12
INTERNAL SOUND CARD     Headphone for an immersive 5.1 surround imaging - Immerse yourself in 3D gaming sound
               with GX2.5 audio engine
               ASUS Xonar™ Essence STX PCI-Ex1 Audio STEREO Card (virtual 7.1) - Industry-leading
               124dB SNR (Signal-to-Noise Ratio) - Built-in headphone amp drives every available
ASUS Xonar™ Essence
               headphone with <0.001% distortion - Nichicon "Fine Gold" capacitors offer great dynamic    SCM04    #REF!  3,650,000  12
STX PCI-Ex1         performance - Perfectly shielded EMI-free analog output path - Customize your sound color
               effortlessly via swappable OPAmp socket
               ASUS XONAR HDAV1.3 DELUXE INTERNAL SOUND CARD PCI-Ex1 - Full-HD
               Audio/Video digital output - HDMI v1.3a compliance - Non-downsampled 192kHz Blu-Ray
ASUS XONAR HDAV1.3      audio - Splendid Technology Video enhancement - Complete Dolby True HD & DTS Master
                                                              SCM05    #REF!  5,150,000  12
DELUXE            Audio support - In addition to the Xonar HDAV1.3’s features, the Xonar HDAV1.3 Deluxe
               packs the HDAV H6 surround channel expansion card. The HDAV H6 offers 120dB SNR*,
               ultra-low 0.0004% distortion
CREATIVE Sound blaster X-
Fi Xtreme Audio bundle W   S/P: 7.1, DVD Audio, 24bit Decoder & Recorder, 108dB SNR, CMSS-3D               SC08     89   Tham khảo  12
HS-350
CREATIVEX-Fi Xtreme
               S/P: 7.1, DVD Audio, 24bit Decoder & Recorder, 109dB SNR, CMSS-3D - Built-in X-RAM       SC09     120  Tham khảo  12
Gamer
CREATIVE X-FiXtreme
               Thiết kế đặc biệt cho Games, bao gồm các công nghệ: X-RAM, Xfi CMSS®-3D            SC10     197  Tham khảo  12
Gamer Fatal1ty Pro Series
Creative Sound Blaster X-
Fi Platinum Fatal1ty     24bit Decoder & Recorder, 109dB SNR, CMSS-3D, 64MB Xtreme Fidelity RAM             SC12     270  Tham khảo  12
Champion Series
                                SPEAKER (LOA MÁY TÍNH)
                                 SPEAKER 2.0 (2 LOA)
GENIUS SP-S110        Công suất thực 1W,Volume Control,jack cắm tai nghe                       SPK02    7    150,000  12
             Dùng cho MP3, điện thoại di động, laptop, Loa di động sử dụng pin sạc, dùng 5-6 giờ liên
Divoom i-tour 10     tiếp, Có đèn led hiện thị khi sạc, Có 3 jack cắm âm thanh cho các loại điện thoại khác   SPK2-101   12   250,000   12
             nhau, Xạc điện qua nguồn USB.
Divoom itour POP     1 cục, 3.8W, dùng cho MP3, điện thoại di động…                        SPK2-102   17   370,000   12
Divoom OMO        1 cục, 4W, loa thời trang , dùng cho Mp3                           SPK2-103   15   320,000   12
Divoom iTour OZZO     1 cục, 5W, dùng cho MP3, ipod, điện thoại, laptop, xạc qua nguồn điện USB           SPK2-104   19   415,000   12
Divoom iTour 70      1 cục, 5W, dùng cho MP3, ipod, điện thoại, laptop, xạc qua nguồn điện USB           SPK2-105   18   380,000   12
Divoom uPo - 1      1 cục, 6W, dùng cho laptop. Nghe qua cổng USB, có đèn loá sáng báo hiệu           SPK2-106   15   325,000   12
Divoom iris-2       Loa 2.0 dùng cho Laptop , với nhiều màu sắc để lựa chọn                    SPK2-107   13   275,000   12
             Loa Divoom Divo 2.1 có tổng công suất : 20W. Đáp ứng tần số: 40Hz-20kHz. Tỉ lệ tiếng
Divoom Divo                                                       SPK2-108   36   780,000   12
             ồn:> 80dB .Kích thước: 166Lx139Dx215H
ALTEC LANSING VS2620
             Loa Altec Lansing VS2620 (2.0): 5W, 2.5W/kênh, Sử dụng cho máy tính, mp3 / CD player     SPK31051201  #REF!  790,000   12
(2.0)
Loa Altec Lansing     Kiểu loa: portable, 2.0 channel Kích thước (WxDxH): 2.6 in x 3.3 in x 6.3 in Tần số: 180 -
                                                            SPK31051202  #REF!  550,000   12
BXR1320AA (2.0)      20000 Hz Nguồn: USB Kết nối: jack 3.5mm
             Thiết kế khá lạ,kích thước nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương(70mm(W) x 121mm(D) x
Altec Lansing BXR1220AA  94mm(H) Điện nguồn cấp qua cổng USB đem đến sự tiện lợi và rất gọn gàng. Chất lượng
                                                            SPK31051203  #REF!  545,000   12
(2.0)           âm thành stereo với cảm giác sống động hơn khi xem phim, nghe nhạc,hay chơi game. 2
             Loa toàn dải kích thước 2"(50mm)
Altec Lansing BXR1321
             Hệ thống Loa 2.0 - công suất 9Watts                             SPK31051204  #REF!  790,000   12
(2.0)
             Độ lệch âm: 84dB Tần số đáp ứng: 180Hz - 18kHz Kích thước: 126mm(W) x 158mm(D) x
Altec Lansing BXR1221                                                 SPK31051205  #REF!  820,000   12
             185mm(H) Công suất: 9W
MICROLAB MD520      Loa Mini 2.0 , dành cho Notebook                                SPK06    13   210,000   12
FENDA V520        Loa Mini 2.0 , dành cho Notebook                               SPK171101   #REF!  270,000   12
             System audio 2.0,for notebook, volume control, (1.2 W*2), 2", Frequency Response:
FENDA V620                                                        SPK06a    16   370,000   12
             150Hz-20KHz
             Hệ thống âm thanh 2.0, hỗ trợ kết nối máy tính xách tay / máy tính /
FENDA V630        iPhone/iPod/MP4/PSP / và các nguồn khác;máy tính xách tay, điều khiển âm lượng, (1,2     SPK191201   23   490,000   12
             W * 2), 2 ", ứng tần số: 150Hz-20KHz
FENDA V560        Có thể kẹp được vào 2 bên của Laptop , nhỏ gọn và tiện dụng                 SPK06ab    14   310,000   12
              Loa chuyên dụng dùng cho Laptops. Gắn liền trên màn hình Laptops, Lấy nguồn trực tiếp
Logitech Z205                                                     SPK010801   #REF!  860,000   24
             và ngõ ra âm thanh từ cổng USB 2.0
             Loa chuyên dụng dùng cho Laptops. ÂM THANH 360 độ, Không cần Soundcard. CHẤT
Logitech Z305       LƯỢNG ÂM THANH HOÀN HẢO, Lấy nguồn trực tiếp và ngõ ra âm thanh từ cổng USB         SPK010802   #REF!  1,320,000  24
             2.0
Logitech R-5       Công suất 4W (RMS), streo, Black, jack 3.5mm cho headphone                  SPK010803   #REF!  320,000   24
             Tổng công xuất: 5 Watts RMS. Tích hợp amplifier, Âm thanh trung thực, sắc sảo. Jack cắm
Logitech Z130                                                     SPK010804   #REF!  640,000   24
             3.5mm headphone
             Hệ thống loa Protable Speaker System ~ Màu sắc trẻ trung, thiết kế hiện đại ~ Volume
Sound Max A120/2.0    Control ~ Tổng công suất 6W (RMS) ~ Ngõ vào: 3.5mm Stereo Jack ~ Tỷ số nén nhiễu        SPK15    10   175,000   12
             >40dB ~ Sử dụng trực tiếp nguồn điện từ cổng USB 5V DC.
             Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa vệ tinh ~ Volume Control, Sub-Tone Control ~ Tổng công suất
             10W (RMS) ~ Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack ~ Ngõ tín hiệu ra: 3.5mm Stereo Jack
SOUNDMAX A-140 (2.0)                                                  SPKM0012   12   249,000   12
             ~Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu
             DVD, CD

             Hệ thống loa 2 kênh/ 2 loa vệ tinh/ Volume Control, Bass, Treble Control/ Tổng công suất
Sound Max A150/2.0    10W (RMS)/ Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack/ Ngõ tín hiệu ra: 3.5mm Stereo Jack/ Tỷ     SPK16    11   229,000   12
             số nén nhiễu >75dB/ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ/ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

             Hệ thống loa IP Phone Speaker ~ Volume Control ~ Tổng công suất 4W (RMS) ~ Ngõ tín
SOUNDMAX V-5 (2.0)    hiệu vào: Stereo Headphone Jack, USB ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 x 2W ~Tỷ số nén nhiễu       SPKM281101  #REF!  520,000   12
             >60dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

             Hệ thống loa: Portable Speaker System ~Volume Control ~ Tổng công suất 6W (RMS)
             ~Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack, SD/MMC Card ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 x 3W ~Tỷ số
SOUNDMAX V-6 (2.0)                                                   SPKM281102  #REF!  380,000   12
             nén nhiễu >40dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm từ~Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~
             Sử dụng trực tiếp nguồn điện từ cổng USB 5V DC hoặc dùng pin AAAx4

             Hệ thống loa: Portable Speaker System ~Volume Control ~ Tổng công suất 5W (RMS) ~
             Tần số đáp ứng 90Hz đến 20KHz ~Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack, SD/MMC Card ~
SOUNDMAX V-7 (2.0)    Ngõ tín hiệu ra: 2 x 2.5W ~Tỷ số nén nhiễu >70dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm       SPKM281103  #REF!  470,000   12
             từ~Tuơng thích PC ~ Có tính năng nghe đài FM ~ Sử dụng trực tiếp nguồn điện từ cổng
             USB 5V DC hoặc dùng pin AAAx4
             Hệ thống loa: Portable Speaker System ~Volume Control ~ Tổng công suất 6W (RMS) ~
             Tần số đáp ứng 20Hz đến 20KHz ~Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack, SD/MMC Card ~
SOUNDMAX V-8 (2.0)    Ngõ tín hiệu ra: 2 x 3W ~Tỷ số nén nhiễu >40dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm        SPKM281104  #REF!  490,000   12
             từ~Tuơng thích PC ~ Có tính năng nghe đài FM ~ Sử dụng trực tiếp nguồn điện từ cổng
             USB 5V DC hoặc dùng pin sạc ~ Màu đen

             Hệ thống loa: Portable Speaker System ~Volume Control ~ Tổng công suất 6W (RMS) ~
             Tần số 100Hz đến 20KHz ~Ngõ tín hiệu vào: 3.5mm Stereo Jack, SD/MMC Card ~ Ngõ
SOUNDMAX V-9 (2.0)    tín hiệu ra: 2 x 3W ~Tỷ số nén nhiễu >70dB ~ Công nghệ chống nhiễm từ~ Màn hình hiển SPKM31051203     #REF!  490,000   12
             thị danh sách, lời bài hát ~Tuơng thích PC ~ Có tính năng nghe đài FM, báo thức ~ Sử
             dụng trực tiếp nguồn điện từ cổng USB 5V DC hoặc dùng pin ~ Trọng lượng siêu nhẹ 340g

             Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa vệ tinh ~Volume Control, Bass, Treble Control ~ Tổng công
             suất 60W (RMS) ~Ngõ tín hiệu vào: RCA Jacks ~ Ngõ tín hiệu ra: Push Terminal ~Tỷ số
SOUNDMAX BS-10 (2.0)                                                  SPKM281105  #REF!  790,000   12
             nén nhiễu >75dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm từ~Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD,
             Audio connect,...
             Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa vệ tinh ~Volume Control, Bass, Treble Control ~ Tổng công
             suất 50W (RMS) ~Ngõ tín hiệu vào: RCA Jacks, USB, SD/MMC Memory Card ~ Ngõ tín
SOUNDMAX BS-20 (2.0)                                                 SPKM281106  #REF!  950,000  12
             hiệu ra: Push Terminal ~Tỷ số nén nhiễu >75dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm
             từ~Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

             Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa vệ tinh ~Volume Control, Bass, Treble Control ~ Tổng công
SOUNDMAX BS-30 (2.0)   suất 80W (RMS) ~Ngõ tín hiệu vào: 2 RCA Jacks ~ Ngõ tín hiệu ra: Push Terminal ~Tỷ số    SPKM281107  #REF!  1,340,000  12
             nén nhiễu >75dB ~Trang bị công nghệ chống nhiễm từ~Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

             Kích thước: 72*72*72mm Chất liệu: vật liệu composite; Nặng: 328 g Độ nhạy: 89 dB +/- 3;
Enzatec™ - SP303     Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 60 dB                              SPKMM001   #REF!  233,000  12
             Dải tần số: 60-20K Hz; Công suất thiết kế: 2W * 2

             Kích thước: 140*60*53mm Chất liệu: vật liệu composite; Nặng: 350 g Độ nhạy: 89 dB +/- 3;
Enzatec™ - SP304                                                   SPKMM002   #REF!  435,000  12
             Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 60 dB Dải tần số: 60-20K Hz; Công suất thiết kế: 2.5W * 2


             Kích thước: 53*43*92mm Chất liệu: vật liệu nhôm và composite; Nặng: 98 g Độ nhạy: 89
Enzatec™ - SP102                                                   SPKMM003   #REF!  550,000  12
             dB +/- 3; Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm: 60 dB Dải tần số: 60-20K Hz; Công suất thiết kế: 2W

             Loa dành cho máy tính PC.* Sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng USB* Công suât: 2,5W * 2*
Speaker JVJ JS-26                                                   SPKJVJ2001  #REF!  150,000  12
             Tần suất hoạt động: 20Hz - 20KHz

              Loa dành cho máy tính PC. Công suất : 3W + 3W* Nguồn: USB 5V* Kích thước : 6,2* 7,5
Speaker JVJ JS-28                                                   SPKJVJ2002  #REF!  180,000  12
             *12cm


Speaker JVJ JS-29     Loa dành cho máy tính PC.* Công suất : 3W + 3W* Nguồn: USB 5V                SPKJVJ2003  #REF!  175,000  12

             * Loa chuyên dụng dành cho máy tính xách tay , Mp3 , Mp4 , Blackberry ,điện thoại
                          Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb.* Dùng
             Nokia,Sam Sung, JVJ, Q- mobile...*
Speaker JVJ JS-52     pin điện thoại JMB- 4L* Thời gian sử dụng lên đến 5h* Công                 SPKJVJ2004  #REF!  315,000  12
             suất: 3W * 2* Tần số đáp ứng: 125Hz - 18KHz* Có 2 màu:
             đen,xanh dương và đỏ.
              * Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb.* Sử dụng nguồn trực tiếp từ cổng USB * Thời gian sử dụng
Speaker JVJ JS-53                                                   SPKJVJ2005  #REF!  310,000  12
             lên đến 5h * Có rất nhiều màu* Công suất: 3W * 2, pin Lithium
             * Loa chuyên dụng dành cho máy tính xách tay , Mp3 , Mp4 , Blackberry ,điện thoại
             Nokia,Sam Sung, JVJ, Q- mobile...*Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb.* Thời
Speaker JVJ JS-320                                                  SPKJVJ2006  #REF!  420,000  12
             gian sử dụng lên đến 5h* Công suất: 3W * 2* Tần số đáp ứng:
             125Hz - 18KHz
             * Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb.Nghe FM* Dùng pin điện thoại
Speaker JVJ JS-33
             JMB-5C*Công suất: 3W *1* Tần số đáp ứng: 50Hz - 20KHz* Thời                 SPKJVJ2007  #REF!  350,000  12
             gian sử dụng lên đến 5h* Có màn hình LCD * Có 2 màu: trắng
             ,đen.
             * Loa chuyên dụng dành cho máy tính xách tay , Mp3 , Mp4 , Blackberry,điện thoại.*

Speaker JVJ JS-44     Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb/FM* Dùng pin điện thoại * Thời gian                SPKJVJ2008  #REF!  340,000  12
             sử dụng lên đến 5h* Thiết kế cực kỳ độc đáo - Mang phong cách
             nổi trội
             *Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ,USB.*Màn hình LCD *Có khiển từ xa tiện lợi*Âm
Speaker JVJ JS-60     thanh bass/treble trung thực*Pin xạc Li-ion 800mA* Điện cung                SPKJVJ2009  #REF!  300,000  12
             cấp: DC5V/1000mA*Có 2 màu:đen và hoa văn trắng-xanh.
             * Nghe nhạc qua thẻ nhớ,usb.* Thời gian sử dụng lên đến 5h*
Speaker JVJ JS-BOSS   Công suất: 3W * 2* Tần số đáp ứng: 125Hz - 18KHz* Hộp cộng                  SPKJVJ2010  #REF!  520,000  12
             hưởng hỗ trợ âm bass trầm ấm
             Loa USB 2.0, 1.1 Cổng USB cung cấp điện và truyền tín hiệu audio
             (không cần cắm jack audio) Tần số đáp ứng 120Hz-20KHz Nguồn điện
Speaker ARTDIO NB 23                                                 SPKJVJ2011  #REF!  280,000   12
             được cấp từ USB Hỗ trợ hệ đều hành window, macintosh Kiểu dáng
             nhỏ gọn
             Loa USB 2.0, 1.1 Cổng USB cung cấp điện và truyền tín hiệu audio
             (không cần cắm jack audio) Tần số đáp ứng 120Hz-20KHz Nguồn điện               SPKJVJ2012  #REF!
Speaker ARTDIO NB NB 203                                                          360,000   12
             được cấp từ USB Hỗ trợ hệ đều hành window, macintosh Kiểu dáng
             nhỏ gọn
             Loa USB 2.0, 1.1 Cổng USB cung cấp điện và truyền tín hiệu audio
             (không cần cắm jack audio) Tần số đáp ứng 250Hz-18kHz Nguồn điện
Speaker ARTDIO NB NB 307                                               SPKJVJ2013  #REF!  370,000   12
             được cấp từ USB Kiểu dáng tương thích gắn trên máy tính xách tay,
             LCD Kiểu dáng nhỏ gọn
             Loa Nghe nhạc đa dụng trên iPhone, iPod, PC, notebook… Hỗ trợ
Speaker ARTDIO NB DS-760 sạc Pin cho điện thoại iPhone, iPod Tính năng báo giờ Nghe Radio               SPKJVJ2014  #REF!  1,650,000  12
             FM Tần số đáp ứng 120Hz-20KHz
             Loa Microlab B18 (2.0) Kiểu: Bộ 2loa Công suất(W): 4.8W Tần số tối
Microlab B18 (2.0)    thiểu(Hz): 100 Tần số tối đa (KHz): 20 Số loa: 2 Mức độ âm thanh(dB):            SPK2.0001  #REF!  240,000   12
             46 Trọng lượng: 700g
             Công suất ra: 1 RMS Wx2 (USB).3Wx2 RMS (5 V).Tần số đáp ứng : 100
Microlab B55 (2.0)    Hz-18 KHz.Độ nhạy: 150 mV.Sử dụng cổng USB để cung cấp nguồn cho               SPK2.0002  #REF!  250,000   12
             hệ thống.Có thể nối DC của 5-9 V.
Microlab B56 (2.0)    Csuất 3W, nhỏ gọn, âm thanh tuyệt hảo                            SPK2.0003  #REF!  290,000   12
             Csuất 1W, âm thanh trung thực, nhỏ gọn có thê rđút túi,pin xạc, đọc thẻ
Microlab MD112 (2.0)                                                 SPK2.0004  #REF!  570,000   12
             nhớ,FM
              Loa Bluetooth cho phép kết nối với điện thoại di động hoặc máy nghe
              nhạc. Sử dụng cấu hình A2DP, AVRCP nghe nhạc âm thanh nổi bằng
              kết nối với bất kỳ sản phẩm có Bluetooth. Vỏ ngoài thiết kế chất liệu da
              đẹp, hệ thống âm thanh nổi đa năng phù hợp trong phòng khách, phòng
Microlab H20 (2.0)                                                    SPK2.0005  #REF!  3,290,000  12
              máy tính hoặc thậm chí phòng ngủ của bạn. Công nghệ âm thanh
              eAirbass độc quyền của Microlab với hiệu ứng bass sâu hơn. Sử dụng
              phù hợp với LCD, máy tính, laptop và ứng dụng đa phương tiện. Vẫn có
              thể kết nối qua giắc 3.5mm
              Chuyên nghiệp hơn với nút điều khiển ở bên đưới loa siêu trầm.Loa
              được làm từ gỗ chất lượng cao.. Thiết kế tiết kiệm được diện tích. Hiệu
Microlab Solo 1 (2.0)                                                  SPK2.0006  #REF!  1,690,000  12
              ứng âm thanh chất lượng cao.. Chất từ tính được che kín. Có thể được
              nối tới thiết
              Thiết kế cho PC Đa phương tiện, âm thanh với công suất rất lớn sẽ làm
Microlab Solo 6 (có điều  bạn ngạc nhiên. Loa được làm từ gỗ chất lượng cao và thanh lịch làm
                                                             SPK2.0007  #REF!  3,090,000  12
khiển)           những âm thanh thuần khiết, tránh sự pha trộn âm thanh.. Có điều khiển
              đi kèm.Tăng âm: Công suất ra 50Wx2 RMS.
Microlab Solo 7 (có điều  Công suất đầu ra (W) : 110W.Màu sắc: Wood.Kích thước ( WxHxD ) (
                                                             SPK2.0008  #REF!  3,850,000  12
khiển)           mm) : 325h220x558.Trọng lượng (kg) : 22,4.Có điều khiển đi kèm
              Output power: 60 Watt RMS.Power distribution: 30 Watt x 2.Harmonic
Microlab Solo 15 (có điều  distortion: < 0.3% 1W 1kHz.Frequency response: 40Hz -
                                                             SPK2.0009  #REF!  2,490,000  12
khiển)           20kHz.Signal/Noise ratio: > 75dB.Separation: > 50dB.Input sensitivity:
              460mV.Nominal impedance: 4 ohm
              Hệ thống loa 2.1 phù hợp với giải trí TV LCD. Âm bass mạnh mẽ và rộng
              khắp. Loa siêu trầm với hiệu ứng âm thanh chiếu sân khấu.
              - Sử dụng hệ thống loa trầm S12 và V16 loa kép.
Microlab S335                                                      SPK2.0010  #REF!  1,690,000  12
              - Bảng điều khiển và màn hình hiển thị LED
              - Công nghệ âm thanh eAirbass độc quyền của Microlab đem đến độ sâu
              âm thanh và độ phân giải lớn
                      SPEAKER 2.1 ( 2 LOA SATELITE + 1 SUBWOOFER )
              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max C11                                                      SPK28051201  #REF!  390,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Tổng công suất
              25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA &
SOUNDMAX A-820 (2.1)                                                  SPK31051201  #REF!  440,000  12
              Jack 3.5mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ PC
              & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max A830/2.1                                                   SPK230801   #REF!  520,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max A840/2.1                                                   SPK230802   #REF!  450,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max A850/2.1                                                   SPK230803   #REF!  450,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max A860/2.1                                                   SPK230804   #REF!  560,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack RCA ~ Ngõ tín
SOUNDMAX A-880 (2.1)                                                  SPK31051202  #REF!  465,000  12
              hiệu ra: Jack RCA & Jack 3.5mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ
              chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
              Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
Sound Max A890/2.1                                                   SPK230805   #REF!  470,000  12
              RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
Loa SoundMax A - 2100    Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 25W (RMS)(15W + 5Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack
                                                            SPK230806   #REF!  810,000  12
(2.1)            RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị
              công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

              Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control, Bass,
              Treble Control ~ Tổng công suất 35W (RMS)(15W + 10Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Jack RCA
Sound Max A870/2.1                                                    SPK2102    26   560,000  12
              ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công
              nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD
            Hệ thống loa 2 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer Subwoofer với DUAL
            BASS cực mạnh) ~ Volume Control, Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 60W (RMS)
Sound Max A2210/2.1                                                   SPK2103a   32   690,000   12
            (15Wx2 + 15Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2 Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 Jacks RCA ~ Tỷ số
            nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
            Bass, Treble ~ Tổng công suất 60W (RMS) (30W + 15Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2 Jack
SOUNDMAX A2114 (2.1)                                                  SPK12011201  #REF!  680,000   12
            RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 Jack RCA ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ chống
            nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer với DUAL BASS cực
            mạnh) ~ Volume Control, Bass, Treble Control ~ Tổng công suất 40W (RMS) (10Wx2 +
SOUNDMAX A2250 (2.1)                                                  SPK12011202  #REF!  670,000   12
            10Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Push Terminal ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 Jacks RCA ~ Tỷ số nén
            nhiễu >75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
            Bass, Treble, Echo, Mic Control ~ Tổng công suất 60W (RMS) (30W + 15Wx2) ~ Ngõ tín
SOUNDMAX A-2300 (2.1)  hiệu vào: 2 Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: 2 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang      SPK281101   #REF!  790,000   12
            bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Có chức năng Karaoke ~ Màn hình LED hiển thị mức công
            suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
            Bass, Treble, Echo, Mic Volume ~ Tổng công suất 60W (RMS) (30W + 15Wx2) ~ Ngõ tín
SOUNDMAX A-2700 (2.1)  hiệu vào: Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén nhiễu      SPK281102   #REF!  860,000   12
            >75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Có chức năng Karaoke ~Màn hình LED
            hiển thị mức công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
            Bass, Treble ~ Tổng công suất 60W (RMS) (30W + 15Wx2) ~ Ngõ tín hiệu vào: Stereo
SOUNDMAX A-2727 (2.1)                                                 SPK281103   #REF!  880,000   12
            Headphone Jack ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 68dB ~ Trang bị công
            nghệ chống nhiễm từ ~Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD
            Hệ thống loa 2.1 kênh ~ 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume Control,
            Bass, Treble, Echo, Mic Volume ~ Tổng công suất 60W (RMS) (30W + 15Wx2) ~ Ngõ tín
SOUNDMAX A-2729 (2.1)  hiệu vào: Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Push Terminal ~ Tỷ số nén nhiễu >75dB ~ Trang bị    SPK281104   #REF!  880,000   12
            công nghệ chống nhiễm từ ~ Có chức năng Karaoke ~Màn hình LED hiển thị mức công
            suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD
            SOUNDMAX AW-100 (2.1) - Hệ thống loa 2 kênh. 2 loa Vệ tinh + 1 loa Siêu trầm
            (Subwoofer). Volume Control, Bass, Treble. Tổng công suất 80W (RMS) (40W + 20Wx2).
SOUNDMAX AW-100 (2.1)  Ngõ tín hiệu vào: Stereo Headphone Jack. Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA. Tỷ số nén nhiễu >     SPK281104a  #REF!  1,190,000  12
            68dB. Trang bị công nghệ chống nhiễm từ. Có chức năng Karaoke. Đèn hiển thị mức công
            suất. Tương thích PC & Đầu DVD, CD
            System audio 2.1, volume,bass,treble control, 11W(2W*2+7W),4''+2.5'', Frequency
FENDA F-203 G      Response:35Hz-21KHz
                                                             SPKF01    15   350,000   12
            System audio 2.1, volume,bass,treble control, 11W(2W*2+7W),4''+2.5'', Frequency
FENDA F-280       Response:35Hz-21KHz
                                                            SPKM010    21   460,000   12
            System audio 2.1, bass,volume control, 41W (15W+13W*2), 6.5''+3'', Frequency
FENDA A310       Response:50Hz-20KHz
                                                             SPKF02    25   610,000   12
            System audio 2.1, Bass,volume control, (36.5W) 13.5W+11.5W*2, 6.5'+3"'2, Frequency
FENDA A320       Response:50Hz-20KHz
                                                             SPKF05    31   680,000   12
            System audio 2.1, Bass and treble, Volume control, USB, reader,, cable control, 39W
FENDA F322U       (12W*2+15W), 5''+3'',frequency response: 20Hz-20KHz
                                                             SPKF06    36   775,000   12

            Hệ thống âm thanh 2.1, âm lượng, bass, treble kiểm soát. Tần số đáp ứng: 30Hz ~ 130Hz
FENDA A210       Công suất (RMS): 28W. Vệ tinh: 8W × 2, Subwoofer: 12W
                                                            SPKF06a    25   540,000   12

            Hệ thống âm thanh 2.1, âm lượng, bass, treble kiểm soát. Cắm thẻ nhớ USP. Tần số đáp
FENDA A111       ứng: 65Hz ¡«120Hz. Công suất (RMS): 35W. Vệ tinh: 11W x 2, Subwoofer: 13W
                                                            SPKF06b    30   635,000   12

            Hệ thống âm thanh 2.1, âm lượng, bass, treble kiểm soát. Tần số đáp ứng: 55Hz ~ 130Hz
FENDA A311       Công suất (RMS): 39W. Vệ tinh: 13W x 2, Subwoofer: 13W
                                                            SPKF06ba   37   840,000   12

            Hệ thống âm thanh 2.1, âm lượng, bass, treble kiểm soát. Tần số đáp ứng: 20Hz ~ 120Hz
FENDA A110       Công suất (RMS): 18W. Vệ tinh: 5W x 2, Subwoofer: 8W
                                                            SPKF06c    21   490,000   12

            System audio 2.1, Bass,volume control, (36W) 18W+9W*2, 6.5'+3"'2, Frequency
FENDA C80        Response:50Hz-20KHz
                                                            SPKF191201   68   1,450,000  12

HYUNDAI -CJC 302    SubWoofer 2.1 - 250W , Frequency 40HZ-18KHZ,S/N Ratio 52DB                    SPK15    16   360,000   12
MICROLAB M109/M106   17W, 3 cục, 1SubWoofer                                      SPK29    19   410,000   12
MICROLAB M119/ M113   17W, 3 cục, 1SubWoofer                                      SPK30    22   580,000   12
MICROLAB M590/ M223   20W, 3 cục, 1SubWoofer                                      SPK31    27   630,000   12
MICROLAB M100      20W, 3 cục, 1SubWoofer                                      SPK31m    19   370,000   12
MICROLAB M111      20W, 3 cục, 1SubWoofer                                      SPK31a    29   650,000   12
            Loa vi tính Microlab m200/2.1: 3 cục (01 loa siêu trầm, 02 loa vệ tinh) công suất 40W, kiểu
Microlab M200                                                     SPK2.10001  #REF!  870,000   12
            dáng nhỏ gọn, âm thanh trung thực.

Microlab M223/2.1    Công suất 21W, 3 cục (01 loa siêu trầm, 02 loa vệ tinh), thiết kế vỏ bóng, mới lạ, đẹp mắt.  SPK2.10002  #REF!  650,000   12
            Production Size:(DxWxH) (Woofer)345x164x246mm (Satellite)70x110x85mm Color:
Microlab M280 (2.1)                                                  SPK2.10003  #REF!  650,000   12
            Silver,Black Output Power:40W…
Microlab M500 (2.1)   Loại: 2.1 Công suất tổng: 40 Watt Tỉ số nén nhiễu: 75 dB                    SPK2.10004  #REF!  890,000  12
Microlab M600 (2.1)   30W, 1 Subwoofer 16W + 2 satellites 12W/ch, kiểu dáng trẻ trung.                SPK2.10005  #REF!  999,000  12
MICROLAB M880/2.1    20W, 3 cục, 1SubWoofer                                     SPK31b    51   1,230,000  12
Microlab M820 (2.1)   Loa vi tính 2.1, màu đen, kiểu dáng đẹp. Chất lượng âm thanh trung thực.            SPK2.10006   43   920,000  12
            Công suất 46W RMS Tần số 35Hz-20KHz Đường kính loa trầm (Woofer) 5.25 inch Đường
MICROLAB X2 (2.1)                                                    SPK34    51   1,150,000  12
            kính loa nhỏ (Satellite) 2.5 inch Trọng lượng 7.1 kg …
Microlab X13 (2.1)       68W, 3 cục, 1subwoofer 40W + 2 satellites 14W/chiếc, chống nhiễm từ, có điều khiển từ xa.   SPK2.10007  #REF!  2,350,000  12

Microlab M100U/2.1 (Tích
             Hệ thống loa 2.1, công suất 10W, âm thanh trung thực, tích hợp khe cắm thẻ nhớ            SPK2.10008  #REF!  690,000   12
hợp đầu đọc USB, thẻ nhớ)

Microlab M500U/2.1 (Tích
             Microlab M-500 U [10] (2.1), 40W RMS (12Wx2 16 W), USB + thẻ SD, int. PSU, đen            SPK2.10009  #REF!  1,150,000  12
hợp đầu đọc USB, thẻ nhớ)

                Công suất: 46W RMS(14 Watt x 2 + 18 Watt) Tần số đáp ứng: 35Hz-20Khz Tỷ số nén
Microlab M700U/2.1 (Tích
             nhiễu S/n(dB): >75 Độ nhạy(dB): >45 Loa siêu trầm loại: 5 " 2 loa Tweeter 2.5" Kết nối,       SPK2.10010  #REF!  1,390,000  12
hợp đầu đọc USB, thẻ nhớ) USB, thẻ SD Cổng vào 3.5mm Điều khiển từ xa tích hợp đầu đọc USB, thẻ nhớ


Microlab M223U/2.1 (Tích 21W, 3 cục, 1SubWoofer, thiết kế vỏ bóng mới lạ, đẹp mắt, âm thanh trung thực, tích hợp
                                                                SPK2.10011  #REF!  1,050,000  12
hợp đầu đọc USB, thẻ nhớ) khe cắm thẻ nhớ

Microlab FC530U (Tích hợp
             Tổng công suất: 64W, (28W+18Wx2) ,có cổng USB, Thẻ nhớ, nghe FM                   SPK2.10012  #REF!  1,950,000  12
đầu đọc USB, thẻ nhớ)


                Loa với thiết kế độc đáo hình kim tự tháp phù hợp với phòng khách hoặc cả phòng ngủ.
Microlab A6523         Hệ thống loa siêu trầm cho âm thanh phổ rộng hơn và có chiều sâu. Âm bass mạnh mẽ và     SPK2.10013  #REF!  2,190,000  12
                loa vệ tinh hình khối lập phương giúp cải thiện cho các hiệu ứng âm thanh

Microlab A6380         4 cục 44W, 1SubWoofer bộ điều khiển âm thanh rời, điều khiển từ xa.              SPK2.10014  #REF!  1,690,000  12
                Công suất loa 54 w Công suất loa siêu trầm 24 w Công suất loa vệ tinh 15 w x 2 Trở
Microlab FC360 (2.1)                                                      SPK2.10015  #REF!  1,690,000  12
                kháng 75dB Độ nhạy 35 - 20 k Hz
                Công suất 49W, SubWoofer 2.1 (3 cục: 01 loa siêu trầm, 02 loa vệ tinh), âm thanh trung
Microlab FC361 (2.1)                                                      SPK2.10016  #REF!  1,450,000  12
                thực, thiết kế rất đẹp, là vật trang trí sang trong trong ngôi nhà của bạn.

Microlab FC330 (2.1)      Loa Microlab FC330: kiểu dáng đẹp, âm thanh mạnh mẽ. Một loa siêu trầm, 2 loa vệ tinh.     SPK2.10017  #REF!  1,290,000  12
                Loa vi tính FC530/2.1: 4 cục (01 loa trầm, 02 loa vệ tinh, 1 cục điều khiển), công suất 54W,
Microlab FC530 (2.1)                                                      SPK2.10018  #REF!  1,620,000  12
                chất lượng âm thanh mạnh mẽ, trung thực. Có điều khiển từ xa.

CREATIVE SBS A200        Gồm 2 loa vệ tinh & 1 loa Sub – công suất 2W /per Channel Satellite & 5W Subwoofer        SPK50    26   520,000   12
                Gồm 2 loa vệ tinh & 1 loa Sub – công suất 5W /per Channel Satellite & 11W Subwoofer -
CREATIVE SBS A300                                                        SPK51    34   590,000   12
                nút điều chỉnh Volume Level & Bass Level riêng

CREATIVE Inspire T-3100     Dòng loa 2.1 Gồm 2 loa vệ tinh & 1 loa Sub – 6W RMS/per channel satellite – 17W RMS
                                                                 SPK53    66   890,000   12
(2.1)              Sub. Có jack cắm Headphone - nút điều chỉnh Volume Level & Bass Level riêng

LOGITECH R20- 2.1        Total RMS power: 12 watts : Satellites: 6 watts RMS (3W x 2), Subwoofer: 6 watts RMS.      SPK59    31   390,000   12
                LOGITECH Z313 2.1-Channel Speaker System (3-Piece): Control pod; compact size; 2
Logitech Z313                                                         SPK010805   #REF!  820,000   24
                satellites; 1 subwoofer; 50W total power (25W RMS)
                Công suất loa 30W RMS , Công suất loa siêu trầm 20W RMS, Công suất loa vệ tinh 2x5W
Logitech Z323                                                         SPK010806   #REF!  1,240,000  24
                RMS, Tần số 40Hz - 20kHz
                Hãng sản xuất: LOGITECH / Kiểu: Bộ 2 loa & đệm / Công suất(W): 40W / Công suất loa
Logitech Z523                                                         SPK010807   #REF!  2,190,000  24
                trầm(W): 21 / Công suất loa vệ tinh(W): 9.5 / Số loa: 2
DIVOOM ATOM 357-25W       SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKN03    26   670,000   12
DIVOOM AURORA 30W        SubWoofer 2.1 (3 cục) có đèn Led trang trí đẹp mắt                       SPKN04    35   865,000   12
                Loa 2.1, Tổng công suất 45W. Loa thiết kế sử dụng cho PCs; Mp3, ipod, Loa subwoffer:
DIVOOM Titan -777        25W RMS; Loa vệ tinh : 20 W RMS ( 10W x2), có đèn led trang trí, tiếng bass sâu, sử 2     SPKN04a    40   860,000   12
                cặp loa vệ tinh.
Divoom Ares - 300        Loa 2.1, hợp sử dụng cho games; có jack cắm tai nghe                      SPKN04b    44   940,000   12
                Loa 2.1 , Loa thiết kế sử dụng cho PCs; Mp3, ipod , có điều khiển từ xa , màn hình LCD
Divoom Revo - 3                                                         SPKN04c    50   1,080,000  12
                hiển thị
DIVOOM XFORCE -1-60W
                SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKN06    42   1,030,000  12
RMS
DIVOOM XFORCE -2-70W
                SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKN07    62   1,410,000  12
RMS
DIVOOM XFORCE -3-75W
                SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKN08    61   1,410,000  12
RMS
DIVOOM XFORCE -5-100W
                SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKN09    88   2,045,000  12
RMS
Divoom Sollo3          Loa 2.1 , Loa sử dụng công nghệ đèn chân không; âm thanh Hifi                  SPKN09a    76   1,625,000  12
CJC 218             SubWoofer 2.1 (3 cục)                                     SPKN11ab    18   390,000  12
Nasin 2.1 V3000         SubWoofer 2.1 (3 cục)                                      SPKM03    20   350,000  12
Delux DLS 2100         SubWoofer 2.1 (3 cục)                                     SPK071001   #REF!  325,000  12
Delux DLS 2165         SubWoofer 2.1 (3 cục)                                     SPK071002   #REF!  350,000  12
                Loa DELUX DLS 2115 (2.1) Loa DELUX 2.1. Công suất: 40W, Công suất thực loa siêu
DELUX DLS 2115 (2.1)                                                      SPK11041201  #REF!  450,000   12
                trầm: 25W, Loa vệ tinh: 7.5Wx2

Delux 2109 -25W (2.1)      Loa DELUX DLS 2109 2.1 Siêu mạnh và chất lượng, PO 7.5Wx2, Bass 35W              SPK11041202  #REF!  620,000   12

                Loa Delux DLS-X508 Công suất thực loa siêu trần: 30W - Loa vệ tinh 5W x 2 loa - Độ nhạy
Delux DLS-X508 (2.1)      đầu vào: 350mW - Tiếng ồn tín hiệu radio: 70dB - Tần số đáp ứng: 40Hz > 20Khz - Loa      SPK11041203  #REF!  630,000   12
                siêu trầm kích thước 4" - Loa vệ tinh kích thước 3"

                2.1 Multimedia Speaker System Wooden Subwoofer & Plastic Satellites with USB 2.0 and
                Card Reader Features: Power,Volume,Bass • Output power: 10W(5W+2W*2 )•
Speaker Odyeesy ODSP
                Frequency response: 20Hz-200Hz 20Hz-20kHz • IC Solution: 2*2025• Drivers: 4" woofer,      SPK21021201  #REF!  530,000   12
1250 US (2.1)          3" full range• Distortion: 0.1% at 1W • S/N ratio: >70dB • Separation: >45dB •
                Dimensions(WxHxD):Satellite:92*125*83mm Subwoofer:110*215*205mm
               2.1 Multimedia Speaker System Wooden Subwoofer & Plastic Satellites with USB 2.0 and
               Card Reader Features: Power,Volume,Bass • Output power: 10W(5W+2W*2 )•
Speaker Odyeesy ODSP
               Frequency response: 20Hz-200Hz 20Hz-20kHz • IC Solution: 2*2025• Drivers: 4" woofer,       SPK21021202  #REF!  780,000   12
2750 USF (2.1)        3" full range• Distortion: 0.1% at 1W • S/N ratio: >70dB • Separation: >45dB •
               Dimensions(WxHxD):Satellite:92*125*83mm Subwoofer:110*215*205mm

               * Loa 2.1 hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ,USB.* Âm thanh Bass trầm
               ấm,treble rõ ràng.* Có Volum điều khiển âm Bass theo ý thích.*
Speaker JVJ JS-80      Nguồn điện : ~220V/5Hz* SUB 12W + 5W *2 = 22W* Tần suất:                     SPK21021203  #REF!  590,000   12
               40Hz ~ 18KHz* Separation > 40dB(1KHz)* Thiết kế khỏe
               khoắn,màu sắc sang trọng.
               Thiết kế độc đáo - Kiểu dáng hiện đại Thật sự là nhìn rất đẹp và ấn tượng 2 Loa toàn dải
Altec Lansing FX3021AA
               2"(50mm) công suất 4 watts mỗi loa 1 Loa Subwoofer tạo âm trầm 5.25"(135mm) thiết kế      SPKMM31051201 #REF!  2,390,000  12
(2.1)            down-firing (hướng xuống đất) công suất 20watts Tổng công suất 28Watts

               Mẫu loa mới ra thay thế cho model VS4121, kiểu dáng đẹp, khỏe, hiện đại, tiết kiệm diện
               tích bàn làm việc.Loa Subwoofer kích thước màng loa 6,5",công suất 13Watts.4ohms @
               10% THD 30 Hz to 150Hz 2 Loa vệ tinh mỗi loa gồm có 1 Loa Mid-bass (Loa trung) kích
Altec Lansing VS4621 (2.1)                                              SPKMM31051202 #REF!      2,390,000  12
               thước màng loa 3" và 1 loa High-Frequency(Loa tần số cao) có kích thước màng loa
               1"8ohms @ 10% THD 150 Hz to 20kHz Sound Pressure Level (SPL) : 95dB - SNR : 1kHz
               input >70dB - System response 40Hz-15kHz (-10dB)

                       SPEAKER 4.1 ( 4 LOA SATELITE + 1 SUBWOOFER )
               Loa vi tính Microlab M590/4.1: 5 cục, màu trắng đen. Một loa siêu trầm, 4 loa vệ tinh cho
MICROLAB M590 (4.1)                                                       SPK73    39   850,000   12
               âm thanh trung thực, mạnh mẽ.

MICROLAB M900/TMN3/4.1 SubWoofer 4.1 (5 cục) , 400W                                       SPK74    54   1,040,000  12

Microlab FC730 (5.1)     (6 cục), 84W, bộ điều khiển âm thanh rờI, có điều khiển từ xa                  SPK4.10001  #REF!  2,890,000  12
               Loa vi tính Microlab FC861/5.1: 1 loa siêu trầm, 4 l0a vệ tinh, 1 cục điề khiển rời, có điều
Microlab FC861 (5.1)                                                      SPK4.10002  #REF!  2,780,000  12
               khiển từ xa, kiểu dáng đẹp, sang trọng.
CREATIVE -Insprire M4500   Loa vệ tinh: 6W/ kênh (4 kênh) ,Bas:17W, Tần số: 40Hz ~ 20kHz, SNR: 75dB              SPK75    60         12
               Hệ thống loa 4.1 kênh ~ 4 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau) + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~
               Volume Control, Bass, Treble, Balance ~ Tổng công suất 60W (RMS) (20W + 10Wx4) ~
SOUNDMAX A-4000 (4.1)    Ngõ tín hiệu vào: 2 Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số        SPK4.101   #REF!  750,000   12
               nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD,
               CD
               Hệ thống loa 4.1 kênh ~ 4 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau) + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~
               Bass, Volume Front,Volume Surround ~ Tổng công suất 60W (RMS) (20W + 10Wx4) ~
SOUNDMAX A-5000 (4.1     Ngõ tín hiệu vào: 2 Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số        SPK4.102   #REF!  800,000   12
               nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD,
               CD

               Hệ thống loa 4.1 kênh ~ 4 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau) + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~
               Volume Control, Bass, Treble, Mic volume, Echo ~ Tổng công suất 90W (RMS) ~ Ngõ tín
SOUNDMAX A-8800 (4.1)    hiệu vào: 2 Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: Jack RCA & Jack 3mm Stereo ~ Tỷ số nén          SPK4.103   #REF!  950,000   12
               nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Có chức năng Karaoke ~ Đèn LED
               hiển thị mức công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD

               4.1 Multimedia Speaker System with remote control Wooden Subwoofer & Satalliteswith
Speaker OdyeesyODSP     USB 2.0 Card Reader and FM Bulit inFeatures: Volume,Treble,Bass,Power• Compatible
                                                               SPK21021204  #REF!  950,000   13
3750 US (4.1)        with 2.0 and 4.1-channel inputs • Full function remote control• Output power:
               40W(20W+5W*4)• Frequency respons
                       SPEAKER 5.1 ( 5 LOA SATELITE + 1 SUBWOOFER )
               Hệ thống loa 5.1 kênh ~ 5 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau, 1 trung tâm) + 1 loa Siêu trầm
               (Subwoofer) ~ Volume Control, Bass ~ Tự động giả lập từ 2.1 sang 5.1. Tổng công suất
SOUNDMAX B-10 (5.1)     70W (RMS) (20W + 10Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1 & 5.1 ~ Ngõ tín hiệu ra: 6 Jacks RCA       SPK5.101   #REF!  1,030,000  12
               ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Tuơng thích PC & Đầu
               DVD, CD ~ Có điều khiển từ xa

               Hệ thống loa 5.1 kênh ~ 5 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau, 1 trung tâm) + 1 loa Siêu trầm
               (Subwoofer) ~ Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol ~ Tự động giả lập từ 2.1 sang 5.1.
SOUNDMAX B-30 (5.1)     Tổng công suất 105W (RMS) (30W + 15Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1 & 5.1 ~ Ngõ tín hiệu       SPK5.102   #REF!  1,550,000  12
               ra: 6 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Đèn
               hiển thị công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~ Có điều khiển từ xa


               Hệ thống loa 5.1 kênh ~ 5 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau, 1 trung tâm) + 1 loa Siêu trầm
               (Subwoofer) ~ Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol ~ Tự động giả lập từ 2.1 sang 5.1.
SOUNDMAX B-40 (5.1)     Tổng công suất 115W (RMS) (40W + 15Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1 & 5.1 ~ Ngõ tín hiệu       SPK5.103   #REF!  1,590,000  12
               ra: 6 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ chống nhiễm từ ~ Đèn
               hiển thị công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~ Có điều khiển từ xa

               SOUNDMAX B-50 (5.1) - Hệ thống loa 5.1 kênh ~ 5 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau, 1 trung
               tâm) + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol ~ Tự động giả
               lập từ 2.1 sang 5.1. Tổng công suất 125W (RMS) (50W + 15Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1
SOUNDMAX B-50 (5.1)                                                      SPK5.104   #REF!  1,620,000  12
               & 5.1 ~ Ngõ tín hiệu ra: 5 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công nghệ
               chống nhiễm từ ~ Màn hình LED hiển thị công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~
               Có điều khiển từ xa
               Hệ thống loa 5.1 Channel Home Theater ~ 4 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau) + 1 loa trung tâm
               + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol ~ Tổng công suất
               225W (RMS) (100W + 25Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1 Mode: CD, AUX 1, AUX 2 và 5.1
SOUNDMAX B-91 (5.1)                                                      SPK5.105   #REF!  3,600,000  12
               Mode: DVD. ~ Ngõ tín hiệu ra: 5 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công
               nghệ chống nhiễm từ ~ Đèn hiển thị công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~ Có
               điều khiển từ xa
               Hệ thống loa 5.1 Channel Home Theater ~ 4 loa Vệ tinh (2 trước, 2 sau) + 1 loa trung tâm
               + 1 loa Siêu trầm (Subwoofer) ~ Volume, Bass, F.Vol, C.Vol, S.Vol ~ Tổng công suất
               225W (RMS) (100W + 25Wx5) ~ Ngõ tín hiệu vào: 2.1 Mode: CD, AUX và 5.1 Mode: 6
SOUNDMAX B-92 (5.1)                                                     SPK5.106   #REF!  4,050,000  12
               Jacks RCA ~ Ngõ tín hiệu ra: 6 Jacks RCA ~ Tỷ số nén nhiễu > 75dB ~ Trang bị công
               nghệ chống nhiễm từ ~ Đèn hiển thị công suất ~ Tuơng thích PC & Đầu DVD, CD ~ Có
               điều khiển từ xa
MICROLAB M500 5.1      SubWoofer 5.1 (6 cục)                                      SPK78    68   2,190,000  12
               Loa vi tính Microlab X2/5.1: 1 loa siêu trầm, 5 loa vệ tinh. Kiểu dáng đơn giản, nhỏ gọn, âm
MICROLAB X2 5.1                                                        SPK79    81   1,930,000  12
               thanh trung thực, mạnh mẽ.
               MICROLAB X14 5.1/ 5.1 (6 cục)/ điều khiển từ xa + Điều khiển tay kỹ thuật số, sang trọng
Microlab X14 (5.1)                                                      SPK79aa    194  4,150,000  12
               hiện đại, kiểu dáng đẹp/ Công suất: 135w
               System 5.1,Standby,volume control,iuput and Channel,remote control.
FENDA D-1061A        4",2.5"*5,18Hz~20KHz, 54W( 19W+7W*5)
                                                               SPK91a    60   1,280,000  12
               System 5.1, wooden case, strong bass, 123W(13W*4+14W + 57W), 8''+3''*0.5", frequency
FENDA F6000         response: 20Hz-20KHz
                                                               SPK91b    111  2,490,000  12

               Hãng sản xuất Fenda Xuất xứ Chính hãng Bảo hành 12 tháng Công suất loa 80 w Công
loa Fenda F700U (5.1)    suất loa siêu trầm 25 w Công suất loa vệ tinh 5 x 11w Tần số 145 - 20k Hz Trở kháng 4      SPK91bab   99   2,120,000  12
               ohm Độ nhạy 65dB Cổng kết nối 2.0 + 5.1 Tính năng khác đọc USB , thẻ SD
Logitech Z906         317 watts RMS (2 x 62 W front, 2 x 62 rear, 69 W center)                    SPK95a    345  7,290,000  12
               Loa 5.1 dành cho máy để bàn. Công suất 75W. THAY THẾ X540, Subwoofer: 27W RMS/
               Satellites: 2 x 8 W front, 16 W center, 2 x 8 W rear, Tần số đáp ứng: 40Hz - 20 KHZ. -
Logitech Z506                                                        SPK010809   #REF!  2,090,000  12
               Thiết kế chống nhiễu khi đặt gần màn hình vi tính, Công nghệ âm thanh FDD2™ loại bỏ
               tạp âm cho âm thanh trong
               5.1 Multimedia Speaker System with remote controlWooden Subwoofer & Satellites with
Speaker Odyeesy ODSP     USB 2.0 Card Reader and FM Bulit in Features: Power,Input,Mode• Full function remote
                                                              SPK21021203  #REF!  2,380,000  13
4800U (5.1)         control• Output power: 80W(30W+10W*5)• Frequency response: 20Hz-200Hz 20Hz-
               20kHz• IC Solution: 7*2030• Drivers: 5.25" woofer, 3" full range
               5.1 Multimedia Speaker System with remote controlWooden Subwoofer & Satellites with
Speaker OdyeesyODSP
               USB 2.0 Card Reader and FM Bulit in Features: Power,Input,Mode• Full function remote      SPK21021205  #REF!  950,000   13
1850 USF (5.1)        control• Output power: 80W(30W+10W*5)• Frequency response: 20Hz-200Hz 20Hz-
                            USB FLASH DISK ( Ổ CỨNG DI ĐỘNG)
 Để đảm bảo quyền lợi bảo hành, xin quý khách hàng kiẻm tra kĩ các loại tem và phiếu bảo hành trước khi rời cửa hàng, hiện tất cả các
Corsair CMFUSB2.0-4GB    USB Corsair, dung lượng 4G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su                 USB291201   #REF!  220,000   12

Corsair CMFUSB2.0-8GB    USB Corsair, dung lượng 8G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su                 USB291202   #REF!  280,000   12

Corsair CMFUSB2.0-16GB    USB Corsair, dung lượng 16G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su                 USB291203   #REF!  460,000   12

Corsair CMFUSBMINI-4GB    USB Corsair, dung lượng 4G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su, Chống thấm nước         USB291204   #REF!  230,000   12

Corsair CMFUSBMINI-8GB    USB Corsair, dung lượng 8G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su, Chống thấm nước         USB291205   #REF!  320,000   12

Corsair CMFUSBMINI-16GB USB Corsair, dung lượng 16G, chống bụi, chống shock, vỏ cao su, Chống thấm nước           USB291206   #REF!  530,000   12

2GB JVJ A3          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USB0303    10    220,000  12
4GB JVJ A3          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USB0304    13   Tham khảo  12
8GB JVJ A3          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USB0305    23   Tham khảo  12
2GB JVJ K5          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USBJ01    9    185,000  12
2GB JVJ A5          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USBJ02    7    160,000  12
4GB JVJ A5          Vỏ bằng kim loại, chống shock, chống nước                            USBJ03    10    220,000  12
2GB KINGSTON         USB Data Traveler 101. Màu sắc trẻ trung                             USB32    6    112,000  12
4GB KINGSTON         USB Data Traveler 101. Màu sắc trẻ trung                             USB33    7     99,000  12
8GB KINGSTON         USB Data Traveler 101. Màu sắc trẻ trung                             USB34    11    129,000  12
16GB KINGSTON        USB Data Traveler 101. Màu sắc trẻ trung                             USB35    31    299,000  12
32GB KINGSTON        USB Data Traveler 101. Màu sắc trẻ trung                            USB35a    74   1,250,000  12
4GB KINGSTON Slim      USB Data Traveler Mini Slim. Màu sắc trẻ trung          NEW!!!             USB351    11    190,000  12
8GB KINGSTON Slim      USB Data Traveler Mini Slim. Màu sắc trẻ trung          NEW!!!             USB352    21    290,000  12
16GB KINGSTON Slim      USB Data Traveler Mini Slim. Màu sắc trẻ trung          NEW!!!             USB353    37    520,000  12
4GB SILICON Ultima II I-
               Gọn và tiện dụng. Vỏ kim loại xước, 10gam. RoHS. Phần mềm: SP Widget (downloads)       USB100801   #REF!  140,000   24
Series
8GB SILICON Ultima II I-
               Gọn và tiện dụng. Vỏ kim loại xước, 10gam. RoHS. Phần mềm: SP Widget (downloads)       USB100802   #REF!  270,000   24
Series
               Chống sốc cao su nguyên liệu. Hỗ trợ lưu trữ dung lượng lớn. Tương thích với thông số kỹ
4GB SILICON Unique 520    thuật USB 2.0. LED cho biết tình trạng sử dụng. Chống nước, chống shock, chống rung.      USB100803   #REF!  190,000   24
               Tương thích với RoHS
               Chống sốc cao su nguyên liệu. Hỗ trợ lưu trữ dung lượng lớn. Tương thích với thông số kỹ
8GB SILICON Unique 520    thuật USB 2.0. LED cho biết tình trạng sử dụng. Chống nước, chống shock, chống rung.      USB100804   #REF!  290,000   24
               Tương thích với RoHS
               Kiểu dáng thể Thao .
4GB SILICON Unique 530    * Vỏ bọ chất lượng cao bằng silicon                              USB021101   #REF!  155,000   24
               *Sử dụng công nghệ đóng gói COB (Chip On Board)
               Kiểu dáng thể Thao .
8GB SILICON Unique 530    * Vỏ bọ chất lượng cao bằng silicon                              USB021102   #REF!  210,000   24
               *Sử dụng công nghệ đóng gói COB (Chip On Board)
4GB SILICON POWER      Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                               USBSI02   #REF!  160,000   24
Touch 810          nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
8GB SILICON POWER      Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                              USB100805   #REF!  215,000   24
Touch 810          nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
16GB SILICON POWER  Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                         USB100805a  #REF!  495,000  24
Touch 810       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
4GB SILICON POWER   Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                          USBSI07    9    155,000  24
Touch 830       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
8GB SILICON POWER   Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                          USBSI08    17   210,000  24
Touch 830       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
16GB SILICON POWER  Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                          USBSI08a   21   450,000  24
Touch 830       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
4GB SILICON POWER   Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                          USBSI08ab  #REF!  190,000  24
Touch 851       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
8GB SILICON POWER   Siêu mỏng và nhỏ với thiết kế mặt chìm, đầu cắm trượt Rất nhẹ, chỉ 5gam. RoHS. Công
                                                          USBSI08ac  #REF!  250,000  24
Touch 851       nghệ Chip on Board Chống nước, chống shock, chống rung
2GB TRANCEND     USB Flash Disk USB 2.0                                    USB36    5    116,000  12
4GB TRANSCEND     USB Flash Disk USB 2.0                                    USB37    7    124,000  12
8GB TRANSCEND     USB Flash Disk USB 2.0                                    USB38    12   182,000  12
16GB TRANSCEND    USB Flash Disk USB 2.0                                    USB39    33   380,000  12
4GB KINGMAX PD01 /  Thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, chống mất nắp bảo vệ với thiết kế gài nắp đặc biệt ở
                                                          USB51    14   109,000  12
PD03 / PD07      phía đuôi USB và tốc độ truyền, nhận dữ liệu cao High-speed transfer
8GB KINGMAX PD01 /  Thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, chống mất nắp bảo vệ với thiết kế gài nắp đặc biệt ở
                                                          USB51a   #REF!  149,000  12
PD03 / PD07      phía đuôi USB và tốc độ truyền, nhận dữ liệu cao High-speed transfer
16GB KINGMAX PD01 /  Thiết kế đơn giản nhưng chắc chắn, chống mất nắp bảo vệ với thiết kế gài nắp đặc biệt ở
                                                         USB04061201  #REF!  299,000  12
PD03 / PD07      phía đuôi USB và tốc độ truyền, nhận dữ liệu cao High-speed transfer

           Tốc độ High-speed transfer, Ready Boost và tương thích Windows Vista, Xu hướng màu
4GB KINGMAX UD05 /  xanh lá cây đơn giản, thân thiện với môi trường. Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao
                                                         USB04061202  #REF!  125,000  12
Super Stick      cấp với công nghệ cao, tạo nên độ bền và độ cứng như kim cương. Ngoài ra, mặt hợp
           kim này có bề mặt được thiết kế như phun cát để ngăn chặn dấu vân tay từ bề

           Tốc độ High-speed transfer, Ready Boost và tương thích Windows Vista, Xu hướng màu
8GB KINGMAX UD05 /  xanh lá cây đơn giản, thân thiện với môi trường. Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao
                                                         USB04061203  #REF!  169,000  12
Super Stick      cấp với công nghệ cao, tạo nên độ bền và độ cứng như kim cương. Ngoài ra, mặt hợp
           kim này có bề mặt được thiết kế như phun cát để ngăn chặn dấu vân tay từ bề

           Tốc độ High-speed transfer, Ready Boost và tương thích Windows Vista, Xu hướng màu
16GB KINGMAX UD05 /  xanh lá cây đơn giản, thân thiện với môi trường. Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao
                                                         USB04061204  #REF!  309,000  12
Super Stick      cấp với công nghệ cao, tạo nên độ bền và độ cứng như kim cương. Ngoài ra, mặt hợp
           kim này có bề mặt được thiết kế như phun cát để ngăn chặn dấu vân tay từ bề

           Thiết kế chống mất nắp với rãnh giữ nắp ở cuối USB * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn
USB APACER™ STENO
           LED hiển thị trạng thái hoạt động * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm :   USB16041201  #REF!  115,000  24
AH326 SERIES 4GB   Apacer Compression Explorer™
           Thiết kế chống mất nắp với rãnh giữ nắp ở cuối USB * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn
USB APACER™ STENO
           LED hiển thị trạng thái hoạt động * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm :   USB16041202  #REF!  155,000  24
AH326 SERIES 8GB   Apacer Compression Explorer™
           Thiết kế chống mất nắp với rãnh giữ nắp ở cuối USB * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn
USB APACER™ STENO
           LED hiển thị trạng thái hoạt động * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm :   USB16041203 #VALUE!  Tham khảo  24
AH326 SERIES 16GB   Apacer Compression Explorer™
           Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED
USB APACER™ STENO
           hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer  USB16041204  #REF!  115,000  24
AH325 4GB       Compression Explorer™
           Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED
USB APACER™ STENO
           hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer  USB16041205  #REF!  155,000  24
AH325 8GB       Compression Explorer™
           Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED
USB APACER™ STENO
           hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer  USB16041206  #REF!  320,000  24
AH325 16GB      Compression Explorer™
USB APACER™ STENO   Là một dòng sản phẩm mới của Apacer , siêu mỏng, siêu nhỏ với hau màu cơ bản trắng
                                                         USB16041207  #REF!  155,000  24
AH110 8GB       và đen* Phần mềm : Apacer Compression Explorer™
           USB APACER AH130/ AH132 * Thiết kế dạng xoay, thanh mảnh * Chuẩn USB 2.0, Plug &
USB APACER AH130/
           Play * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression        USB16041208  #REF!  145,000  24
AH132 4GB       Explorer™
           USB APACER AH130/ AH132 * Thiết kế dạng xoay, thanh mảnh * Chuẩn USB 2.0, Plug &
USB APACER AH130/
           Play * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression        USB16041209  #REF!  195,000  24
AH132 8GB       Explorer™
           USB APACER AH130/ AH132 * Thiết kế dạng xoay, thanh mảnh * Chuẩn USB 2.0, Plug &
USB APACER AH130/
           Play * Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s - 6 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression        USB16041210  #REF!  420,000  24
AH132 16GB      Explorer™
           USB APACER™ STENO AH128 SERIES Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0,
USB APACER™ STENO
           Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s - 8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression     USB16041211  #REF!  180,000  24
AH128 SERIES 4GB   Explorer™
           USB APACER™ STENO AH128 SERIES Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0,
USB APACER™ STENO
           Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s - 8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression     USB16041212  #REF!  230,000  24
AH128 SERIES 8GB   Explorer™
           USB APACER™ STENO AH128 SERIES Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0,
USB APACER™ STENO
           Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s - 8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression     USB16041213  #REF!  445,000  24
AH128 SERIES 16GB   Explorer™
USB APACER™ STENO   Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s -
                                                         USB16041214  #REF!  180,000  24
AH129 SERIES 4GB   8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression Explorer™
USB APACER™ STENO   Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s -
                                                         USB16041215  #REF!  230,000  24
AH129 SERIES 8GB   8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression Explorer™
USB APACER™ STENO   Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: 30 MByte/s -
                                                         USB16041216  #REF!  445,000  24
AH129 SERIES 16GB   8 MByte/s * Phần mềm : Apacer Compression Explorer™
            Khung Metallic cứng cáp, với đầu USB dạng trượt* Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn
USB APACER™ STENO
            USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: Upto 200X Speed * Phần mềm : Apacer            USB16041217  #REF!  495,000   24
AH521 SERIES 8GB    Compression Explorer™
            Khung Metallic cứng cáp, với đầu USB dạng trượt* Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn
USB APACER™ STENO
            USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: Upto 200X Speed * Phần mềm : Apacer            USB16041218  #REF!  850,000   24
AH521 SERIES 16GB    Compression Explorer™
USB APACER™ STENO    Khung Metallic cứng cáp, với đầu USB dạng trượt* Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn
            USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: Upto 200X Speed * Phần mềm : Apacer
                                                             USB16041219  #REF!  540,000   24
AH522 SERIES 8GB
            Compression Explorer™ với đầu USB dạng trượt* Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn
            Khung Metallic cứng cáp,
USB APACER™ STENO
            USB 2.0, Plug & Play* Tốc độ đọc/ghi: Upto 200X Speed * Phần mềm : Apacer            USB16041220  #REF!  980,000   24
AH522 SERIES 16GB    Compression Explorer™
USB TOSHIBA™:      Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chống sốc, chống nước và bụi* Chuẩn
                                                             USB16041221  #REF!  190,000   24
Retracable Design 8GB  USB 2.0, Plug & Play* Support Windows® ReadyBoost™
            Thiết kế cổ điển -thon, gọn gàng, tương thích với tất cả các hệ điều hành mới nhất.* Chuẩn
USB PATRIOT XPORTER
            USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s -    USB16041222  #REF!  119,000   24
4GB           6 MByte/s * Trọng lượng: 5.5g
            Thiết kế cổ điển -thon, gọn gàng, tương thích với tất cả các hệ điều hành mới nhất.* Chuẩn
USB PATRIOT XPORTER
            USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s -    USB16041223  #REF!  155,000   24
8GB           6 MByte/s * Trọng lượng: 5.5g
            Thiết kế cổ điển -thon, gọn gàng, tương thích với tất cả các hệ điều hành mới nhất.* Chuẩn
USB PATRIOT XPORTER
            USB 2.0, Plug & Play* Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động* Tốc độ đọc/ghi: 20 MByte/s -    USB16041224  #REF!  320,000   24
16GB          6 MByte/s * Trọng lượng: 5.5g
USB PATRIOT XPORTER   Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Upto 200x R
                                                             USB16041225  #REF!  425,000   24
RANGE 8GB        and 180X W
USB PATRIOT XPORTER   Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Upto 200x R
                                                             USB16041226  #REF!  744,000   24
RANGE 16GB       and 180X W
USB PATRIOT XPORTER   Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Upto 200x R
                                                             USB16041227  #REF!  1,664,000  24
RANGE 32GB       and 180X W
USB PATRIOT XPORTER   Thiết kế dạng trượt với khóa trượt ở giữa USB* Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Upto 200x R
                                                             USB16041228  #REF!  3,360,000  24
RANGE 64GB       and 180X W
USB PATRIOT AXLE/FLEX  Dòng slim siêu mỏng, thiết kế nhỏ gọn, thời trang dạng xoay và thanh đơn. Tương thích
                                                             USB16041229  #REF!  150,000   24
SLIM 4GB        với các hệ điều hành mới nhất
USB PATRIOT AXLE/FLEX  Dòng slim siêu mỏng, thiết kế nhỏ gọn, thời trang dạng xoay và thanh đơn. Tương thích
                                                             USB16041230  #REF!  230,000   24
SLIM 8GB        với các hệ điều hành mới nhất
USB PATRIOT XPORTER   Với thiết kế vỏ cao su, nhỏ nhắn và đa dạng về màu sắc. Sự lựa chọn hoàn hảo.* Chống
                                                             USB16041231  #REF!  150,000   24
MINI 2GB        sốc, chống nước * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Trọng lượng : 6.8g
USB PATRIOT XPORTER   Với thiết kế vỏ cao su, nhỏ nhắn và đa dạng về màu sắc. Sự lựa chọn hoàn hảo.* Chống
                                                             USB16041232  #REF!  172,000   24
MINI 4GB        sốc, chống nước * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Trọng lượng : 6.8g
USB PATRIOT XPORTER   Với thiết kế vỏ cao su, nhỏ nhắn và đa dạng về màu sắc. Sự lựa chọn hoàn hảo.* Chống
                                                             USB16041233  #REF!  285,000   24
MINI 8GB        sốc, chống nước * Chuẩn USB 2.0, Plug & Play* Trọng lượng : 6.8g
                                       USB 3G
USB DCOM 3G 3.6Mbqs   USB 3G DCOM - VIETTEL 3.6Mbqs                                   USB3G01a   27   530,000   12
USB DCOM 3G 7.2Mbqs   USB 3G DCOM - VIETTEL 7.2Mbqs                                   USB3G02b   38   760,000   12
USB HSDPA 3G 7.2Mbqs  USB 3G HSDPA/ Ensoho 7.2Mbqs (Dùng cho 3 mạng)                          USB3G03c   34   680,000   12
            Tốc độ HSDPA 7.2 Mbps - Có khe cắm Micro SD mở rộng Chức năng gọi điện, ghi cuộc
MODEM 3G USB ENSOHO   gọi nhỡ, nhật ký cuộc gọi.. Chức năng USSD để kiểm tra tài khoản và nạp tiền Hỗ trợ
                                                             USB3G04    34   650,000   12
EN-861         mạng 3G: Vinaphone, mobiFone, Viettel,EVN" Phần mềm được thiết kế phù hợp với mạng
            3G Việt Nam
            Tốc độ HSDPA 7.2 Mbps - Có khe cắm Micro SD mở rộng Chức năng gọi điện, ghi cuộc
MODEM 3G USB ENSOHO
            gọi nhỡ, nhật ký cuộc gọi.. Chức năng USSD để kiểm tra tài khoản và nạp tiền Hỗ trợ
EN-861 + Kit EzCOM                                                    USB3G05    34   7,500,000  12
            mạng 3G: Vinaphone, mobiFone, Viettel,EVN" Phần mềm được thiết kế phù hợp với mạng
Vinaphone        3G Việt Nam
            Tốc độ HSDPA 7.2 Mbps - Có khe cắm Micro SD mở rộng Chức năng gọi điện, ghi cuộc
MODEM 3G USB ENSOHO
            gọi nhỡ, nhật ký cuộc gọi.. Chức năng USSD để kiểm tra tài khoản và nạp tiền Hỗ trợ
EN-861 + Kit EzCOM                                                    USB3G06    34   7,500,000  12
            mạng 3G: Vinaphone, mobiFone, Viettel,EVN" Phần mềm được thiết kế phù hợp với mạng
Student Vinaphone    3G Việt Nam
                      USB FLASH MP3 - MÁY NGHE NHẠC (CHƯA VAT)
            Định dạng file nhạc MP3/WMA 192kbs-320kbs, Chuẩn USB 2.0 , Chuyển tải file tốc độ
2GB JVJ J-ONE      cao,                                                MP308    16   330,000   12
            kết nối pc, bộ sạc
            Định dạng file nhạc MP3/WMA, Chuẩn USB 2.0, Chuyển tải file tốc độ cao, Ghi âm, FM, ghi
2GB JVJ NICE                                                        MP309    21   450,000   12
            âm FM,
            Định dạng file nhạc MP3/WMA, Chuẩn USB 2.0, Chuyển tải file tốc độ cao, Ghi âm, FM, ghi
2GB JVJ X2                                                         MP312    20   420,000   12
            âm FM,
            Digital audio player support MP3, EQ modes: Pop, Rock, Jazz, Class, Soft, Normal, Play
            modes: Normal, repeat all, repeat 1, repeat folder, ... ID3 function, support Synchronal lyric
2GB JVJ APOLO                                                       MP319    25   520,000   12
            display.
            * Digital Voice (built in MIC), Wav/ACT format.
            Thời lượng pin 60h, Digital audio player support Mp3/ Wma, EQ modes: Normal/ Pop/
2GB JVJ X6       Rock/ Classic/ Jazz/ Bass...Play modes: Normal/Repeat 1/Repeat all/…, Digital voice (built     MP313    35   750,000   12
            in Mic)/ FM recorder (Wav format), ID3 function
            Thời lượng pin 60h, Digital audio player support Mp3/ Wma, EQ modes: Normal/ Pop/
2GB JVJ X10       Rock/ Classic/ Jazz/ Bass...Play modes: Normal/Repeat 1/Repeat all/…, Digital voice (built     MP3191    40   850,000   12
            in Mic)/ FM recorder (Wav format), ID3 function
            Thời lượng pin 60h, Digital audio player support Mp3/ Wma, EQ modes: Normal/ Pop/
4GB JVJ X6       Rock/ Classic/ Jazz/ Bass...Play modes: Normal/Repeat 1/Repeat all/…, Digital voice (built     MP313    43   920,000   12
            in Mic)/ FM recorder (Wav format), ID3 function
            Thời lượng pin 60h, Digital audio player support Mp3/ Wma, EQ modes: Normal/ Pop/
4GB JVJ X10       Rock/ Classic/ Jazz/ Bass...Play modes: Normal/Repeat 1/Repeat all/…, Digital voice (built     MP314    45   960,000   12
            in Mic)/ FM recorder (Wav format), ID3 function
             USB RECORDER PROFESSIONAL (MÁY GHI ÂM CHUYÊN NGHIỆP)
           * Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuân ghi âm (HQ,SP,LP), Pin AAA / Nghe MP3,
DVR Cenix W600 2GB  USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog) , Line điện thoại   VR01   60  1,290,000  12
           →Cục chuyển line→ Điện thoại + Xoá file trực tiếp
           * Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuân ghi âm (HQ,SP,LP), Pin AAA / Nghe MP3,
DVR Cenix W650 2GB  USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog) , Line điện thoại   VR02   33  700,000  12
           →Cục chuyển line→ Điện thoại + Xoá file trực tiếp
           * Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuân ghi âm (HQ,SP,LP), Pin AAA / Nghe MP3,
DVR Cenix A200 4GB  USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog) , Line điện thoại   VR03   52  1,100,000  12
           →Cục chuyển line→ Điện thoại + Xoá file trực tiếp
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 2 chuẩn ghi âm (SP,LP): SP 40h; LP 140h
DVR JVJ 950 2GB   * Tự động ghi âm khi có tiếng động, Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog) Pin AAA/ Nghe    VR04   34  720,000  12
           MP3, WMA, Kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 2 chuẩn ghi âm (SP,LP): SP 40h; LP 140h
DVR JVJ 920 2GB   * Tự động ghi âm khi có tiếng động, Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog) Pin AAA/ Nghe    VR05   34  720,000  12
           MP3, WMA, Kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB
           *Kích thước nhỏ,gọn (dài: 95.4mm×ngang 18.2mm×dày 12.6mm, nặng 54.8g) Thời gian
DVR JVJ 500 4GB   ghi âm: HQ 72 giờ; LP 1980 giờ; *Pin Lithium, Nghe MP3, WMA * Kết nối trực tiếp với máy     VR06   80  1,700,000  12
           tính qua cổng USB

           * Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 2 chuẩn ghi âm (SP,LP): SP
DVR JVJ 945T 4GB   40h; LP 140h, Tự động ghi âm khi có tiếng động, Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog),     VR07   63  1,350,000  12
           Pin AAA/ Nghe MP3, WMA, Kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB

           * Ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn: Stereo Rec 70 giờ, Standard Rec 264 giờ, Long rec
           1064 giờ
DVR JVJ 952 2GB   * Ghi âm line in (kết nối ghi âm trực tiếp từ các thiết bị khác) Ghi âm tín hiệu từ điện thoại  VR08   66  1,400,000  12
           (Analog) Tự động ghi âm khi có tiếng động *Nghe và ghi âm đồng thời, *Pin Lithium/ Nghe
           MP3,WMA/ FM và ghi âm FM, *Kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB


           * Ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuẩn: Stereo Rec 70 giờ, Standard Rec 264 giờ, Long rec
           1064 giờ
DVR JVJ 952 4GB   * Ghi âm line in (kết nối ghi âm trực tiếp từ các thiết bị khác) Ghi âm tín hiệu từ điện thoại  VR09   77  1,650,000  12
           (Analog) Tự động ghi âm khi có tiếng động *Nghe và ghi âm đồng thời, *Pin Lithium/ Nghe
           MP3,WMA/ FM và ghi âm FM, *Kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB

           Bộ nhớ trong - Memory : 2G/ Microphone cực nhậy - Công nghệ DUAL Microphone/ Hỗ
DVR JVJ 955 2GB   trợ 5 folders (A,B,C,D,M) với 200 files/ Hỗ trợ tính năng nghe lặp đoạn (A- B)/. Màn hình :   VR10   71  1,520,000  12
           màn LCD 1.1 inch đơn sắc/ Dùng pin đũa AAA (1.5Vx2).
           Bộ nhớ trong - Memory : 4G/ Microphone cực nhậy - Công nghệ DUAL Microphone/ Hỗ
DVR JVJ 955 4GB   trợ 5 folders (A,B,C,D,M) với 200 files/ Hỗ trợ tính năng nghe lặp đoạn (A- B)/. Màn hình :   VR11   82  1,750,000  12
           màn LCD 1.1 inch đơn sắc/ Dùng pin đũa AAA (1.5Vx2).
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 3 chuân ghi âm (HQ,SP,LP), Pin sac / Nghe MP3 / USB
DVR Safa R500C 2GB  2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog), Line điện thoại      VR12   56  1,200,000  12
           →Cục chuyển line→ Điện thoại
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 4 chuân ghi âm (StereoHQ,HQ,SP,LP) / * Pin AAA,
DVR Safa R600C 2GB  Nghe MP3 / USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog),      VR13   54  1,150,000  12
           Line điện thoại →Cục chuyển line→ Điện thoại.
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 4 chuân ghi âm (StereoHQ,HQ,SP,LP) / * Pin AAA,
DVR Safa R600C 4GB  Nghe MP3 / USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog),      VR14   59  1,250,000  12
           Line điện thoại →Cục chuyển line→ Điện thoại.
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 4 chuân ghi âm (StereoHQ,HQ,SP,LP) / * Pin AAA,
DVR Safa R700 2GB  Nghe MP3 / USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog),      VR15   55  1,170,000  12
           Line điện thoại →Cục chuyển line→ Điện thoại.
           Thiết bị ghi âm chuyên nghiệp với 4 chuân ghi âm (StereoHQ,HQ,SP,LP) / * Pin AAA,
DVR Safa R700 4GB  Nghe MP3 / USB 2.0 + Ghi âm Mic (HQ, SP, LP), Ghi âm tín hiệu từ điện thoại (Analog),      VR16   59  1,270,000  12
           Line điện thoại →Cục chuyển line→ Điện thoại.
           * Mã hoá Triple rate * Ghi âm: 59h45 (HQ) / 159h20 (SP) / 261h45 (LP), Dễ sử dụng, Âm
DVR Sony PX980 2GB  thanh phát công suất cao 250mW, Thư mục (mỗi thư mục lưu trữ 99 tập tin), Tự động ghi      VR17   66  1,400,000  12
           âm theo giọng nói (VOR)
            USB MP4 - MÁY XEM PHIM, MÁY NGHE NHẠC CÁ NHÂN ( CHƯA VAT)
           Chức năng Ghi âm, FM, MP3, MP4, Từ điển - Sử dụng in Xạc. Giao diện USB.Màn hỡnh
1GB WEMO       OLED 65K 1.8 . Chức năng nghe FM, Record, Playback.Đọc được cỏc file Text "Dựng học       MP407  15  Tham khảo  12
           tiếng anh".

           LCD 2.4" 65k color • Speaker Out • SD Card up to 4GB • TV Out • Video Player (3GP / ASF
1GB MP4 JVJ- F4   / MP4 / AVI) • Audio Player (MP3 / WMA / AAC / AMR) • Picture View (JPG) • Radio FM •      MP411  25  Tham khảo  12
           Camera (1280X960) - ZOOM 2X • DV (320X240) - ZOOM 2X • AudioRec • Game (NES)

1GB YEPO       Màn hình 2.4-inch QVGA display , •Loa tích hợp • Điều chỉnh âm nhạc có EQ.           MP408  30  Tham khảo  12
2GB YEPO       Màn hình 2.4-inch QVGA display •Loa tích hợp • Điều chỉnh âm nhạc có EQ.            MP409  40  Tham khảo  12
           MUSIC (MP3/WMA/WAV)/ VIDEO (RMVB, AVI, 3GP, WMV, FLV, MP4)/ PHOTO (GIF,
2GB MP5 JVJ F3                                                    MP4121  43  Tham khảo  12
           JPG, BMP)/ EBOOK (TXT, LRC)
           MUSIC (MP3/WMA/WAV)/ VIDEO (RMVB, AVI, 3GP, WMV, FLV, MP4)/ PHOTO (GIF,
2GB MP5 JVJ F6                                                    MP413  50  Tham khảo  12
           JPG, BMP)/ EBOOK (TXT, LRC)
           1.8” LCD colors/ MPEG-4 (AVI) video , Mp3/ WAV/ WMA.../ Equalizer hỗ trợ sẵn: Classic,
2GB MP4 JVJ M2    Rock, Pop, Jazz, , Normal.Xem ảnh JPG, Play text, hiển thị lời bài hát.FM radio, FM       MP410  28  590,000  12
           record/ Multiple task (đọc E-book), 3D EQ surround effect..

           LCD 2.4" 65k color • Speaker Out • SD Card up to 4GB • TV Out • Video Player (3GP / ASF
4GB MP4 JVJ- E14   / MP4 / AVI) • Audio Player (MP3 / WMA / AAC / AMR) • Picture View (JPG) • Radio FM •      MP412  60  Tham khảo  12
           Camera (1280X960) - ZOOM 2X • DV (320X240) - ZOOM 2X • AudioRec • Game (NES)

           MUSIC (MP3/WMA/WAV)/ VIDEO (RMVB, AVI, 3GP, WMV, FLV, MP4)/ PHOTO (GIF,
4GB MP5 JVJ F3H                                                    MP414  58  Tham khảo  12
           JPG, BMP)/ EBOOK (TXT, LRC)
               * LCD 3.0" TFT color display (65K), Audio player support MP3/Wav, 3D surround, EQ
4GB MP5 JVJ F35I       Select: Classic, POP, Rock, Jazz, Bass, Dance, Opera ... Play Mode: Normal, Repeat     MP415    54   1,150,000  12
               Once, All Repeat, Order, Shuffle, Suppor
               * Rubber button, Support USB port, LCD 4.1" TFT color display (65K), Audio player
               support MP3/Wav, 3D surround, EQ Select: Classic, POP, Rock, Jazz, Bass, Dance,
4GB MP5 JVJ F18                                                     MP416    73   1,550,000  12
               Opera ...
               * Play Mode: Normal, Repeat Once, On
               1.8” LCD colors/ MPEG-4 (AVI) video , Mp3/ WAV/ WMA.../ Equalizer hỗ trợ sẵn: Classic,
8GB MP5 JVJ F35I       Rock, Pop, Jazz, , Normal.Xem ảnh JPG, Play text, hiển thị lời bài hát.FM radio, FM    MP417    63   1,350,000  12
               record/ Multiple task (đọc E-book), 3D EQ surround effect..
               * Rubber button, Support USB port, LCD 4.1" TFT color display (65K), Audio player
               support MP3/Wav, 3D surround, EQ Select: Classic, POP, Rock, Jazz, Bass, Dance,
8GB MP5 JVJ F18                                                     MP418    82   1,750,000  12
               Opera ...
               * Play Mode: Normal, Repeat Once, On
                                 TAY GAME (GAMEPAD)
Gamepad Nazar V33      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP001    #REF!  350,000   6

Gamepad Nazar V37      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP002    #REF!  240,000   6

Gamepad Nazar V43      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP003    #REF!  350,000   6

Gamepad Nazar V44      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP004    #REF!  280,000   6

Gamepad Nazar V48      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP005    #REF!  400,000   6

Gamepad Nazar V61      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP006    #REF!  480,000   6

Gamepad Nazar V70      Tay game hiệu Nazar - series V33 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, hỗ trợ rung.    GP007    #REF!  300,000   6
               Tay game hiệu BeTop - series 2165 Tương thích: Tất cả các Game trên PC. Hàng OEM
Gamepad BeTop 2165                                                   GP008    #REF!  380,000   6
               của FIFA ONLINE, hỗ trợ rung.
               Tay game hiệu BeTop - series C306
Gamepad BeTop C306                                                   GP009    #REF!  280,000   6
               Tương thích: Tất cả các Game trên PC. Hàng OEM của FIFA ONLINE, hỗ trợ rung.
Gamepad Saitek P3200     Tay game hiệu Saitek - series 3200 Rumble Tương thích: Tất cả các Game trên PC hỗ trợ
                                                            GP010    #REF!  590,000   6
Rumble            rung.
               Tay game hiệu Saitek - series 3200 Rumble Tương thích: Tất cả các Game trên PC hỗ trợ
Gamepad Saitek PS 1000                                                 GP011    #REF!  650,000   6
               rung.
               Tay game hiệu Saitek - series PS1000 Tương thích: Tất cả các Game trên PC, PS2, PS3,
Gamepad Saitek PS 2700                                                 GP012    #REF!  820,000   6
               hỗ trợ rung.
Gamepad Sony Dual Shock Tay game hiệu Sony - series 3 Tương thích: Tất cả các Game trên PC và PS3 (Tặng kèm
                                                            GP013    #REF!  950,000   6
3            dây cắm USB khi mua sản phẩm)
               Tay game hiệu Xbox360 For Windows Tương thích: Tất cả các Game trên PC, Xbox, tính
Gamepad Xbox360                                                     GP014    #REF!  1,050,000  6
               năng run mạnh mẽ, bảo hành 36T, hàng nhập trực tiếp từ Mỹ.
Gamepad Logitech Dual    Tay game hiệu Logitech - Series Dual Action Tương thích: tất cả các Game trên PC, tính
                                                            GP015    #REF!  650,000   6
Action            năng rung mạnh mẽ
Gamepad Logitech       Tay game không dây hiệu Logitech - Series Cordless Rumble Pad 2 Tương thích: Tất cả
                                                            GP016    #REF!  1,020,000  6
Cordless Rumble Pad 2    các Game trên PC, tính năng rung mạnh mẽ

Logitech Attack 3 Joystick  Thiết bị chơi Game                                     GP017    #REF!  450,000   6

                                     THIẾT BỊ MẠNG
                                   CABLE (DÂY MẠNG)
Cable AMP          AMP Cat5e ( China )                                     BR06    25    1,000
Cable VINACAP ( Original)  AMP Cat5e ( Taiwan )                                    BR07    68    2,000
Cable AMP (Original)     AMP Cat5e ( Taiwan )                                    BR08    72    3,000
                                       NETCARD
Netcard TPLINK        Netcard 10/100 Mbps - REALTEK chipset - PCI- Box                      BR01    4    90,000   24
               TP-Link 10/100/1000Mbps, (Gigabit), 32Bit, Auto MDI/MDX
TP-LINK TG-3201/3269                                                  BRM01    7    150,000   24
               Giá đã hạ rất nhiều, phục vụ nâng cấp mạng 100Mbps lên Gigabit
Netcard TPLINK Gigabit    Netcard Gigabit PCI 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDX        BR05    10   180,000   24
                                SWITCH (BỘ CHUYỂN MẠCH)
               Switch 5-ports 10/100M RJ45 (mini Desktop size, Plastic case), Auto MDI-MDIX, Auto
TL-SF1005D                                                        BR09    9    149,000   12
               Negotiation, Full & Half-Dupplex
TL-SG1005D Gigabit      5-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, Plastic case                BR09a    24   440,000   24
               Switch 8-ports 10/100M RJ45 (mini Desktop size, Plastic case). Auto MDI-MDIX, Auto
TL-SF1008D                                                        BR10    #REF!  190,000   24
               Negotiation, Full & Half-Dupplex
TL-SG1008D Gigabit      8-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, Plastic case                 BR11    #REF!  750,000   24
               Switch 16-port 10/100M RJ45 (Desktop size, Plastic case). Auto MDI-MDIX, Auto
TL-SF1016D                                                        BR13    #REF!  450,000   24
               Negotiation, Full & Half-Dupplex

TL-SG1016D Gigabit      16-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case   BRM29051201  #REF!  1,550,000  24
PLANET FSD 1603       Switch 16 port Planet 10/100Mbps…                              BR14    #REF!  750,000   24
               Switch 24-ports 10/100M RJ45, 1U 13-inch rack-mountable steel case. Auto MDI-MDIX,
TL-SF1024D                                                        BR18    #REF!  920,000   24
               Auto Negotiation, Full & Half-Dupplex (lắp được vào tủ Rack khi mua kèm bộ Rack-KIT)

TL-SG1024D Gigabit      24-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 13-inch rack-mountable steel case   BRM29051202  #REF!  2,090,000  24
PLANET FNSW 2401       10/100Mbps - 24port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.            BR19    #REF!  1,130,000  24
               Switch 48-ports 10/100M RJ45, 1U 19-inch rack-mountable steel case. Auto MDI-MDIX,
TL-SF1048                                                        BR20    #REF!  2,250,000  24
               Auto Negotiation, Full & Half-Dupplex

TL-SG1048 Gigabit      48-port Gigabit Switch 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-inch rack-mountable steel case   BRM29051203  #REF!  12,990,000  24
                8+2G Gigabit Switch, 8 10/100M RJ45 ports, 2 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-
TL-SL1210                                                         BRM29051204  #REF!  950,000   24
                inch rack-mountable steel case
                16+1G Gigabit Switch, 16 10/100M RJ45 ports, 1 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-
TL-SL1117                                                         BRM29051205  #REF!  1,250,000  24
                inch rack-mountable steel case
                24+2G Gigabit Switch, 24 10/100M RJ45 ports, 2 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1U 19-
TL-SL1226                                                         BRM29051206  #REF!  1,590,000  24
                inch rack-mountable steel case

                48+3G Gigabit Switch, 48 10/100M RJ45 ports, 2 Fixed 10/100/1000M RJ45 ports, 1 SFP
TL-SL1351                                                         BRM29051207  #REF!  4,190,000  24
                expansion slots supporting MiniGBIC modules, 1U 19-inch rack-mountable steel case

8 port SD208 LINKSYS      10/100Mbps - 8port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.              BR21    49   890,000   12
Switch Linksys Gigabit     Model Number: EG008W, IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, Ports: 8 RJ-45
                                                              BR21a    68   1,490,000  12
EG008 (8port)         10/100/1000 Mbps ports, Category 5e Recommended, LEDs: Power, Link/Act, Speed, FDX

16 port SD216 LINKSYS     10/100Mbps - 16port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.             BR22    73   1,490,000  12
16 port SD216T LINKSYS     10/100Mbps - 16port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.             BR23    84   1,640,000  12
16 port SR216 LINKSYS     10/100Mbps - 16port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.             BR24    89   1,640,000  12
24 port SR224 LINKSYS     10/100Mbps - 24port Auto-sensing, Link/Act, MDI/MDIX, plug and play.             BR25    107  2,190,000  24
                10/100 Fast Ethernet 8-Port Switch, Plastic case
                Hãng sản xuất: ENCORE / Số cổng kết nối: 8 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENCORE ENH908-NWY                                                      SW001    #REF!  203,000   24
                10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, / MAC Address Table: 1K, / Giao thức
                Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -, / Trọng Lượng(g): 0 /
                10/100 Fast Ethernet 16-Port Switch, Plastic case
                Hãng sản xuất: ENCORE / Số cổng kết nối: 16 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENCORE ENH916P-NWY       10/20/100/200Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC      SW002    #REF!  514,000   24
                Address Table: 8K, / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -,
                / Trọng Lượng(g): 0 /

                10/100 Fast Ethernet 24-Port Switch, 11" RACK mount, Metal case, External Power Adaptor
                Hãng sản xuất: ENCORE / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENCORE ENHS-24PT-11      10/20/100/200Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC      SW003    #REF!  984,000   24
                Address Table: 8K, / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -,
                / Trọng Lượng(g): 0 /


                10/100 Fast Ethernet 24-Port Switch, 19" RACK mount, Metal case, External Power Adaptor
                Hãng sản xuất: ENCORE / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENCORE ENH924-AUT       10/20/100/200Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC      SW004    #REF!  1,049,000  24
                Address Table: 8K, / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -,
                / Trọng Lượng(g): 0 /

GIGABIT SWITCH 8port (Cả Hãng sản xuất: ENCORE / Số cổng kết nối: 8 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
8 cổng là Gigabit)    10/100/1000Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1d, / MAC          SW005    46   989,000   24
MDI/MDIX         Address Table: -, / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -,

                10/100 5-PORT N-WAY
                Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 5 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, /
ASUS SWITCH GX-1005B      Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC Address Table: 1K, / Giao   SWASUS001   #REF!  203,000   25
                thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: Web - based, LAN, Web Interface, Telnet, /
                Nguồn: 90-240VAC/50-60Hz, / Trọng Lượng(g): 164 /

                10/100 8-PORT N-WAY
                Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 8 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, /
ASUS SWITCH GX-1008B                                                   SWASUS002   #REF!  342,000   26
                Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC Address Table: -, / Giao
                thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -, / Trọng Lượng(g): 280 /

                10/100 16 Port Ethernet
                Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 16 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, /
ASUS SWITCH GX-1016D                                                   SWASUS003   #REF!  792,000   27
                Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC Address Table: -, / Giao
                thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -, /

                10/100 16 Port Ethernet Desktop Switch (Up to 200 Mbps for fast connections and easy
                Apcess)
ASUS SWITCH FX-D1161      Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 16 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, /  SWASUS004   #REF!  792,000   28
                Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC Address Table: -, / Giao
                thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -, /

                10/100 Fast Ethernet 24-Port Switch,19" RACK mount,Metal case
                Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, /
ASUS SWITCH GX1024X                                                    SWASUS005   #REF!  1,412,000  29
                Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, / MAC Address Table: -, / Giao
                thức Routing/friewall: TCP/IP, / Manegement: LAN, / Nguồn: -, /

                10/100 24-PORT N-WAY Desktop SMART Switch
                Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 24 x RJ45, / Tốc độ truyềm dữ liệu: 10/100Mbps, /
ASUS SWITCH GX-1024I      Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, / MAC Address     SWASUS006   #REF!  1,626,000  30
                Table: 8K, / Giao thức Routing/friewall: -, / Manegement: Web - based, / Nguồn: 100-
                240VAC/50-60Hz, / Trọng Lượng(g): 2200 /
            GIGABIT 2-PORT + 10/100 24-PORT N-WAY Desktop SMART Switch
            Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 26 x RJ45, / Tốc độ truyềm dữ liệu: 2 port x
            10/100/1000Mbs+ 24 port x 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE
GIGABIT SWITCH GX-1026I 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control/          SWASUS007   #REF!  2,058,000  31
            MAC Address Table: 4K, /MAC Address Table: 4K / Packet Buffer Memory: 2.75Mb /
            Switch Fabric: 8.8Gbps / Transmission Method: Store and Forward / Nguồn: 100-
            240VAC/50-60Hz, / Trọng Lượng(g): 1500 /                                PRINT SERVER ( MÁY IN MẠNG)
                Print server with 1 parallel port + 1 RJ45 - Thiết bị giúp chia sẻ 1 máy in cho nhiều người
TPLINK TL-PS110P                                                        PRS01    #REF!  860,000   24
                dùng chung trong mạng LAN, hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào 1 PC nào

                Print server with 1 USB2.0 port + 1RJ45 - Thiết bị giúp chia sẻ 1 máy in cho nhiều người
TPLINK TL-PS110U                                                        PRS02    #REF!  830,000   24
                dùng chung trong mạng LAN, hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào 1 PC nào

                Single USB2.0 port MFP and Storage server, compatible with most of MFP( Multi-function
TPLINK TL-PS310U        printer) and USB storage devices, supports 4-port USB hub extension, supports POST       PRSSM01    #REF!  850,000   24
                (Power On Self Test) and Firmware upgrade
                Wireless Print Server, single USB2.0 port, Atheros wireless, 2.4GHz, 802.11g/b - Thiết bị
TPLINK TL-WPS510U       không dây chuẩn G tốc độ 54Mbps, giúp chia sẻ 1 máy in cho nhiều người dùng chung        PRS04    #REF!  1,250,000  24
                trong mạng LAN, có thể tiến hành in ấn qua mạng Wireless.
                 MODEM - ADSL 1PORT USB + 1 RJ45 (BĂNG THÔNG RỘNG 1CỔNG)
TP_ LINK 8817         ADSL2+ Router with 1 port RJ45 (Fast Ethernet) & 1 USB port                  MODEM10    18   320,000   24
                 MODEM - ADSL 1PORT USB + 4 RJ45 (BĂNG THÔNG RỘNG 4 CỔNG)
TP_ LINK TD-8840        Router ADSL2+, with 4 port 10/100Mbps Ethernet với các chức năng DHCP server, NAT,       MODEM19    #REF!  400,000   24
                54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT +
TP-LINK TD-W8901G       Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original.     MODEM19a   #REF!  630,000   24
                chống sét 4000V + support IPTV
D-LINK DSL DSL-2542B      ADSL2/2+ 4 Port Ethernet Router 1 Port WAN, 4 port RJ45 10/100Mbps/              MODEM21    #REF!  440,000   24
                ADSL2+ Modem Router, 1 port ADSL, 4 port LAN 10/100, hỗ trợ chuẩn kết nối RFC1483,
LINKSYS AG300                                                        MODEM241a   #REF!  1,250,000  12
                PPPoE, PPPoA, quản lý từ xa và SNMP.
PLANET ADE-4400        ADSL/ADSL2/2+ Firewall Router with 4-Port Ethernet built-in - Annix A (Trendchip)       MODEM22    #REF!  590,000   12
TPLINK TL-R470T+ (       5-Ports Multi-WAN load balance Router for Small Office & Internet Café, 1 Fixed WAN Port,
                                                             MODEM141201    #REF!  1,040,000  24
Modem Quang )         1 Fixed LAN Port, 3 configurable WAN or LAN ports.
                5-port Multi-Wan Router for Small and Medium Business, Configurable WAN/LAN Ports up
TP-LINK TL-R480T+
                to 4 Wan ports, 400MHz Networks Processor, Load Balance, Advanced firewall, Port   MODEM141202       #REF!  1,890,000  24
(V4.0)             Bandwidth Control, Port Mirror, DDNS, UPnP, VPN pass-through
                Tính năng giống TL-R480T+ nhưng có 4 cổng WAN + 1 LAN & CPU mạnh hơn ( Intel 533
TPLINK TL-R488T                                                   MODEM141203       #REF!  2,390,000  24
                Mhz)
                Tính năng giống TL-R480T+ nhưng có 2 cổng WAN + 8 cổng LAN chuẩn Gigabit (7 Gigabit
TPLINK TL-R4299G        RJ45 LAN ports + 1 SFP fiber expansion slot), CPU mạnh hơn (Intel 533 Mhz) >>> Thích MODEM141204       #REF!  4,990,000  24
                hợp cho phòng Game hoặc mạng LAN có trên 100 máy PCs.
              Dòng thiết bị ASUS AAM6010EV cung cấp một giải pháp hỗn hợp với hai giao diện kết nối
              Ethernet và USB .Tương thích đầy đủ với các chuẩn ADSL thông dụng: ANSI T1.413
              Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt), G.992.2(G.lite). Thiết bị cũng cung cấp khả năng hỗ trợ
ASUS ADSL2+ Router     chuẩn truyền tải tốc độ cao ADSL2, ADSL2+.
              T
              
ương thích các chuẩn ADSL thông dụng: T1.413 Issue 2, G.dmt, G.lite
1port/Firewall
              H
              
ỗ trợ: ADSL2/ADSL22+, RE-ADSL                                  MODEM141205  #REF!  535,000   24
Ethernet+USB (with spliter) 
ương thích hầu hết thiết bị DSLAM chính hiện nay
              T
 AM6010EV          F5 OAM Loopback/Send and Receive
              H
              
ỗ trợ thiết lập 8 PVC
              C
              
ài đặt USB qua PnP
              
ỗ trợ chuẩn Annex A, Annex B (AAM6310EV)
              H

              )Dòng thiết bị ASUS AAM6020EV cung cấp một giải pháp hỗn hợp với hai giao diện kết nối
              Ethernet và USB .Tương thích đầy đủ với các chuẩn ADSL thông dụng: ANSI T1.413
              Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt), G.992.2(G.lite). Thiết bị cũng cung cấp khả năng hỗ trợ
              chuẩn truyền tải tốc độ cao ADSL2, ADSL2+.
ASUS ADSL2+ Router     T
              
ương thích các chuẩn ADSL thông dụng: T1.413 Issue 2, G.dmt, G.lite
1port/Firewall       
ỗ trợ: ADSL2/ADSL22+, RE-ADSL
              H                                            MODEM141206       #REF!  556,000   24
              T
Ethernet+USB (with spliter) 
ương thích hầu hết thiết bị DSLAM chính hiện nay
(Vỏ trắng AM602       F5 OAM Loopback/Send and Receive
              
ỗ trợ thiết lập 8 PVC
              H
              C
              
ài đặt USB qua PnP
              H
              
ỗ trợ chuẩn Annex A, Annex B (AAM6310EV)

                           THIẾT BỊ MẠNG KHÔNG DÂY
                       CARD MẠNG KHÔNG DÂY CHUẨN PCI CHO DESKTOP
TP_LINK TL-WN350GD       54M Wireless PCI Adapter (Card Wireless 54M dùng cho Desktop, gắn qua khe PCI)
                                                                WPCI03a    13   230,000   24
(54Mbs)            2.4GHz, 802.11g/b, Ăng-ten có thể tháo rồi >>> dễ kết nối với các Ăngten khuyếch đại

                Card mạng wireless PCI-Express 150Mbps chuẩn N, Atheros chipset, 1T1R, 2.4GHz,
TP-LNK TL-WN781N/781ND compatible with 802.11n/g/b, ăng ten rời, tăng băng thông, tiết kiệm năng lượng, dùng cho       WPCI02041201  13   225,000   24
                những main có PCI-Express 1X.
                Card mạng Wireless USB chuẩn N 300Mbps, Atheros chipset, 2T2R, 2.4GHz, hỗ trợ chuẩn
TP_LINK TL-WN821NC                                                      WPCI141201   18   420,000   24
                802.11n Draft 2.0, 802.11g/b. Kèm đế cắm USB kéo dài
                PCI Wireless chuẩn N tốc độ 300Mbps, chipset cao cấp Atheros, có 2 ăng-ten ngoài có
TP_LINK TL-WN851N
                thể tháo rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten    WPCI06    #REF!  460,000   24
(Chuẩn N)           rời, dùng cho Desktop.
               Card mạng PCI Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset cao cấp Atheros,
TP_LINK TL-WN951N
               có 3 ăng-ten ngoài có thể tháo rời (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích ngược với    WPCI07  #REF!  650,000  24
(Chuẩn N)           chuẩn 802.11g/b, Ăng-ten rời, dùng cho Desktop.
PLANET (54Mbs)        54Mbps PCI Wireless Adapter, 802.11b/g, Built-in Antenna, ETSI                WPCI08   23   Tham khảo  12
PLANET (108Mbs)      108Mbps PCI Wireless Adapter, 802.11b/g, Built-in Antenna, ETSI                  WPCI09   32   Tham khảo  12
             300M Wireless LAN PCI Adapter, 802,11b/g/n, Detachable Antenna - Card mạng không
PLANET (Chuẩn N )                                                      WPCI10   50   Tham khảo  12
             dây khe cắm PCI chuẩn N tốc độ truy cập 300M sử dụng cho máy tính để bàn
             54Mbps Dùng cho PC để bàn kết nối thông qua giao diện PCI. Hoạt động theo chuẩn
D-Link DWA-510 (54Mbs)                                                   WPCI11   23   Tham khảo  12
             802.11b, 802.11g. Hỗ trợ các chế độ 64/128/152-bit WEP, Ad-hoc.
             108Mbps Dùng cho PC để bàn kết nối thông qua giao diện PCI. Kết nối không dây theo
D-LinkDWA-520 (108Mbs)                                                   WPCI12   28   Tham khảo  12
             chuẩn 802.11b, 802.11g. Hỗ trợ 64/128/152-bit WEP, Ad-hoc mode
             108Mbps Dùng cho PC để bàn kết nối thông qua giao diện PCI Express. Kết nối không dây
D-Link DWA-556 (Chuẩn N ) theo chuẩn 802.11n nhanh gấp 14 lần so với chuẩn G. Hỗ trợ 64/128/152-bit WEP, Ad-        WPCI13   55   Tham khảo  12
             hoc mode
             54Mbps Dùng cho PC để bàn kết nối thông qua giao diện PCI. Hoạt động theo chuẩn
LINKSYS WMP54G                                                       WPCI14   28   590,000  12
             802.11b, 802.11g. Hỗ trợ các chế độ 64/128/152-bit WEP, Ad-hoc.
               CARD MẠNG KHÔNG DÂY CHUẨN PCMCIA - DÀNH CHO MÁY NOTEBOOK
TP_LINK TL-WN310G       54M Wireless CardBus Adapter (Card Wireless 54M gắn khe PCMCIA dùng cho laptop),
                                                              WPCM01   18   Tham khảo  24
(54Mbs)            2.4GHz, 802.11g/b
               108M Wireless CardBus Adapter - Wireles Card dùng cho Laptop, tốc độ 108Mbps chuẩn
TP_LINK TL-WN610G
               super GTM, gắn qua khe PCMCIA, support 802.11b/g. Tích hợp công nghệ eXtended        WPCM02   24   Tham khảo  24
(108Mbs)
               RangeTM .
               Card mạng PCMCIA (Cardbus) Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset
TP_LINK TL-WN811N
               cao cấp Atheros vowis 2 ăng-ten ngầm bên trong (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích   WPCM03   34   Tham khảo  24
(Chuẩn N)           ngược với chuẩn 802.11g/b. Dùng lắp cho Laptop.
               Card mạng PCMCIA (Cardbus) Wireless chuẩn N với tốc độ 300Mbps, sử dụng chipset
TP_LINK TL-WN910N
               cao cấp Atheros vowis 3 ăng-ten ngầm bên trong (2.4GHz, 802.11n Draft 2.0), tương thích   WPCM04   38   Tham khảo  24
(Chuẩn N)           ngược với chuẩn 802.11g/b. Dùng lắp cho Laptop.
                Tốc độ kết nối không dây là 108Mbps , ăng ten được tích hợp bên trong, bảo mật theo các
D-Link DWL-G650        phương thức WEP, AES, IEEE 802.1x 64/128/152-bit. Hoạt động ở các chế độ: Ad-hoc,      WPCM09   27   Tham khảo  36
               Infrastructure và Roaming Operation.
               Card Bus 32BIT, tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA,
Linksys WPC54G                                                       WPCM10   31   Tham khảo  12
               WEP,… INTEL Wireless Centrino Certified
               Card wireless giao tiếp cổng PCMCIA cho máy tính Laptop. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và
Linksys: WPC300N Card
               2.0 Tương thích chuẩn 802.11b/g (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,…Công        WPCM11   99   Tham khảo  12
PCMCIA-            nghệ MIMO : 4 times farther and reduces dead spots
               CARD MẠNG KHÔNG DÂY CHUẨN USB DÀNH CHO LAPTOP VÀ DESKTOP
TP LINK TL-WN321G       54M Wireless USB Adapter, Card mạng Wireless gắn ngoài qua cổng USB, dùng được
                                                              WPCM12   11   230,000  24
(54Mbs)            cho cả cho máy Laptop & Desktop, tốc độ kết nối Wi-fi 54Mbps.
                                        TM       TM
TP LINK TL-WN721N       108M Wireless USB Adapter with eXtended Range     and Super G , Atheros, 2.4GHz,
                                                              WPCM14a   12   199,000  24
(108Mbs)           802.11g/b
TP LINK TL-WN821N
               Wireless N USB Adapter, Atheros chipset, 2T2R, 2.4Ghz, 802.11n Draft 2.0, 802.11g/b     WPCM15   22   340,000  12
(Chuẩn N)
             54M Wireless USB Adapter, Card mạng Wireless gắn ngoài qua cổng USB, dùng được
PLANET                                                           WPCM16   23   Tham khảo  12
             cho cả cho máy Laptop & Desktop, tốc độ kết nối Wi-fi 54Mbps.
             300M Wireless LAN USB Adapter, 802,11b/g/n, Built-in Antenna - Card mạng không dây
PLANET( Chuẩn N300 Mbs ) khe cắm USB chuẩn N tốc độ truy cập 300M sử dụng cho cả máy tính để bàn và máy tính        WPCM17   55   Tham khảo  12
             xách tay.
             54Mbps Kết nối không dây qua cổng USB có thể dùng cho PC để bàn và Laptop. . Theo
DLINK DWA-110                                                       WPCM20   23   Tham khảo  24
             chuẩn 802.11b/802.11g/USB2.0, Hỗ trợ 64/128/152-bit WEP, Ad-hoc mode
             Wireless USB tốc độ 300Mbps , Wireless chuẩn N nhanh hơn gấp 14 lần xa hơn gấp 6 lần
DLINK DWA-140                                                       WPCM21   54   Tham khảo  24
             so với chuẩn G

               Wireless Dual Band USB tốc độ 300Mbps (chuẩn N) ,Hoạt động ở 2 băng tần 2.4Ghz &
DLINK DWA-160                                                       WPCM22   73   Tham khảo  24
               5Ghz .Nhanh hơn gấp 14 lần & xa hơn gấp 6 lần so với chuẩn G thông thường

               Card wireless giao tiếp cổng USB cho máy tính Desktop hoặc Laptop.Thiết kế theo dạng
LINKSYS WUSB54GC       USB Harddisk. Hỗ trợ các chuẩn USB 1.1 và 2.0 .Tương thích chuẩn 802.11b/g          WPCM23   27   570,000  24
               (11Mbps/54Mbps). Hỗ trợ bảo mật WPA, WEP,…
                 ROUTER + ACESSPOINT (BỘ PHÁT SÓNG CHO MẠNG KHÔNG DÂY)
               Wireless Lite N Router, Athreos chipset, 1T1R, 2.4GHz, work with 802.11n product,
TP-LINK TL-WR740N       compatible with 802.11g/b, 4port 10/100 LAN, 1port 10/100 WAN, SPI firewall, autorun     ACC06a   22   390,000  24
               utility, Ăng-ten liền

               300M Wireless N Router với 2 Ăng-ten rời bên ngoài, sử dụng chipset cao cấp của hãng
               Atheros => mang lại tốc độ truyền Wi-fi lên tới 300Mbps & khoảng cách phát sóng mở rộng
TP_LINK TL-WR841N                                                      ACC07   32   560,000  24
               lên tới 3-4 lần so với các thiết bị chuẩn G thông thường, (802.11n Draft 2.0), tương thích
               ngược với các thiết bị chuẩn 802.11g/b, tích hợp thêm Switch 4-port 10/100Mbps

TP_LINK TL-WR940ND      Wireless N Router (Full 300Mbps), Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Built-in 4-port
                                                              ACC07a   39   760,000  24
Wireless N Router       Switch, 3 Ăng-ten liền.
               300M Wireless N ADSL2+ Modem Router, Broadcom chipset, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,
TP-LINK TD-
               ADSL/ADSL2/ADSL2+, Annex A, with ADSL spliter, detachable Antenna. 4 cổng Lan        ACC07aad  51   990,000  24
W8960N/W8961N         (RJ45), 1 line RJ11

                300M Wireless N Router với 3 Ăng-ten rời bên ngoài, sử dụng chipset cao cấp của hãng
               Atheros => mang lại tốc độ truyền Wi-fi lên tới 300Mbps & khoảng cách phát sóng mở rộng
TP_LINK TL-WR941ND                                                     ACC08   44   870,000  24
               lên tới 3-4 lần so với các thiết bị chuẩn G thông thường, (802.11n Draft 2.0), tương thích
               ngược với các thiết bị chuẩn 802.11g/b, tích hợp thêm Switch 4-port 10/100Mbps

PLANET WRT-416         54 MbpsAccess Point,, 802.11g, External Antenna, security WPA, 1 WAN + 4 LAN         ACC09   34   Tham khảo  12
PLANET WRT-410         108Mbs MbpsAccess Point,, 802.11g, External Antenna, security WPA, 1 WAN + 4 LAN       ACC10   70   Tham khảo  12
               Wireless Router. Tương thích chuẩn công nghệ không dây IEEE 802.11n ( Draft 1.0), tốc
PLANET WNRT-610       độ truyền dữ liệu trong mạng lên tới 300Mbps, sóng truyền xuyên vật cản, Tương thích với    ACC11    90   Tham khảo  12
               các chuẩn IEEE 802.11b/g

               Wireless G broadband Router with Linux support.Wireless Access Point chẩn IEEE
LINKSYS- WRT54GL       802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps.Chia sẽ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính
                                                               ACC23    58   1,170,000  12
 Linux support       năng Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ...Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn
               chăn truy cập Internet. Hỗ trợ chức năng Bridge, WDS để tăng vùng phủ sóng

               RangPlus Wireless G Router.Thiết kế theo kiểu dáng mới với Antenna Internal. Wireless
               Access Point chẩn IEEE 802.11g/b tốc độ lên đến 54Mbps. Công nghệ MIMO tăng vùng
LINKSYS- WRT110N       phủ sóng và triệt tiêu các điểm chết.Tốc độ kết nối tăng thêm khi sử dụng với card wireless   ACC25    46   990,000  12
               chuẩn N. Chia sẽ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng Router. Bảo mật
               WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ...Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn chăn truy cập Internet.

               ltra RangePlus Wireless-N Broadband Router .Kỹ thuật MIMO sử dụng đa sóng mang để
               tăng vùng phủ sóng và triệt tiêu các điểm chết. Nhanh hơn 9 lần và xa hơn 3 lần so với
               chuẩn G thông thường Chia sẽ kết nối Internet qua 4 cổng LAN. Tích hợp tính năng
LINKSYS- WRT160NL                                                      ACC26aa   105   2,090,000  12
               Router. Bảo mật WPA, WEB, lọc địa chỉ MAC không dây, ... Hỗ trợ Firewall, SPI, ngăn
               chăn truy cập Internet. Chức năng QoS phù hợp cho các dịch vụ VoIP, Video, Game
               online...

               Router Wireless-G Linksys by Cisco -Wireless-N Access Point with Dual-Band. All in one:
               Internet-sharing Router, 4-Port Switch, Access Point Wireles-G (54Mbps); WPA2 Support,
WAP610N                                                           ACC290702   #REF!  1,840,000  12
               wireless MAC address filtering, SPI firewall; DHCP Server, support VPN pass-through;
               Push button setup: giúp cấu hình bảo mật wireless nhanh chóng."

               Wireless chuẩn Draft N với công nghệ MIMO. Hỗ chuẩn draft 802.11n. Tương thích ngược
LINKSYS WAP 4410N      với các chuẩn 802.11g/b. Hỗ trợ cấp nguồn qua đường mạng IEEE 802.3af. Hỗ trợ bảo        ACC28a   214   4,590,000  12
               mật 802.1x, 802.11i và 802.11e (Wireless QoS)
               Maximum Performance Dual-Band Wireless-N Router. Dual - Band N (2.4Ghz $ 5Ghz).
Linksys E4200        Gigabit Ethernet 4 ports switch, Maximum Speed up to 300 + 450Mbps, usb port shared      ACC290701   #REF!  3,850,000  12
               storage
               1 cổng WAN, 4 Cổng LAN hỗ trợ 10/100M Tần số: 2.4 - 2.4835Ghz Tốc đô truyền không
AC TPLINK L-WR340G                                                      ACC36a    22   360,000  24
               dây 54Mbps Kích thước: ( 160 X 102 X 28mm)
AC TPLINK TL WA701ND     TP-Link 150Mbits Wireless N 1Port LAN Access Broadband Router (TL-WA701ND            ACC36b    30   570,000  24
               150M Wireless Lite N Router, Athreos chipset, 1T1R, 2.4GHz, work with 802.11n product,
AC TPLINK WR741ND      compatible with 802.11g/b, 4 10/100 LAN, 1 10/100 WAN, 1 detachable antenna, SPI         ACC36c    27   490,000  24
               firewall, autorun utility
Linksys Wireless-N Router
               Linksys Wireless-N Router 4 Port LAN 10/100Mbps (E1000) - công nghệ không dây chuẩn
4 Port LAN 10/100Mbps                                                     ACC32a   #REF!  1,090,000  12
               N, cài đặt nhanh, điều khiển dễ dàng, bảo mật cao, có đèn led hiển thị trạng thái hoạt động
(E1000)
               - Router E-Series thế hệ mới, dành cho gia đình và công ty
               - Phát sóng không dây chuẩn N mới nhất tốc độ 300Mbps, phạm vi phủ sóng 2 tầng với
Linksys E1200 Wireless-N   nhà diện tích 100m2
                                                              ACC291001   #REF!  1,090,000  12
Router            - Cài đặt đơn giản bằng phần mềm Cisco Connect, tích hợp các tính năng Parent Control
               để quản lý trẻ em truy cập web, tính năng Guest Network cho phép thiết lập mạng khách
               riêng biệt so với mạng nội bộ để khách hàng truy cập
Linksys Wireless-N Router
               Linksys Wireless-N Router 4 Port LAN 10/100Mbps (E1000) - công nghệ không dây chuẩn
4 Port LAN 10/100Mbps                                                     ACC32b   #REF!  1,950,000  12
               N, cài đặt nhanh, điều khiển dễ dàng, bảo mật cao, có đèn led hiển thị trạng thái hoạt động
(E2000)
               Router E-Series thế hệ mới, dành cho gia đình và công ty
Linksys E2500
               - Phát sóng không dây chuẩn N+, phạm vi phủ sóng 3 tầng với nhà diện tích 100m2
Advanced Wireless-N                                                     ACC291002   #REF!  2,090,000  12
               - Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz hoặc 5GHz chống nhiễu sóng do xung đột với các thiết bị
Router            công nghệ khác
               Linksys High Performent Wireless-N Router 4 Port Lan Gigabit (E3000) - hỗ trợ 2 dải băng
Linksys Wireless-N Router  tần 2.4Ghz và 5Ghz cùng đồng thời hoạt động mang đến hiệu năng cao cho các hoạt động
4 Port LAN 10/100Mbps    giải trí, hỗ trợ cổng chuẩn Lan gigabit, hỗ trợ cổng USB cho việc chia sẻ tập tin và tính    ACC32c   #REF!  3,020,000  12
(E3000)           năng UPnP cho kết nối với các thiết bị giải trí, 3 ăng ten ngầm tích hợp bên trong cho
               khoảng cách phủ sóng rộng hơn

               Router E-Series cao cấp thế hệ mới, dành cho giải trí đa phương tiện,thích hợp với các
               căn hộ hiện đại, doanh nghiệp vừa và nhỏ
Linksys E3200
               - Phát sóng không dây chuẩn N++ , phạm vi phủ sóng 4 tầng với nhà diện tích 100m2
High Performance Wireless-                                                 ACC291003   #REF!  3,050,000  12
               - Hỗ trợ cùng lúc 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chống nhiễu sóng do xung đột với các thiết
N Router           bị công nghệ khác, tối ưu hóa cho các ứng dụng giải trí số, truyền tải video HD, chơi game
               qua mạng không dây.

               150Mbps Portable 3G Wireless N Router, Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB
TP-Link TL-MR3020 (có    modem, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, rất thời trang & kích cỡ cực kỳ nhỏ gọn,
                                                              ACC291004a  #REF!  560,000  24
cổng cắm USB 3G)       có thể bỏ túi áo, dùng nguồn điện qua cổng USB, ăng ten ngầm. Thích hợp cho việc du
               lịch hay dã ngoại.

               150Mbps Portable 3G Wireless N Router, Compatible with UMTS/HSPA/EVDO USB
TP-Link TL-MR3220 (có    modem, 3G/WAN failover, 2.4GHz, 802.11n/g/b, rất thời trang & kích cỡ cực kỳ nhỏ gọn,
                                                              ACC291005b  #REF!  650,000  24
cổng cắm USB 3G)       có thể bỏ túi áo, dùng nguồn điện qua cổng USB, ăng ten ngầm. Thích hợp cho việc du
               lịch hay dã ngoại.
ROUTER TP-LINK TL-
            300Mbps Wireless N 3G Router, tương thích UMTS/ HSPA/ EVDO USB modem, 3G/
MR3420 (có cổng cắm USB WAN failover, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Ăng-ten rời                       ACC06031201  37   770,000  24
3G)
               802.11G Wireless LAN Router w/ 4-Port Switch w/detachable antenna, REALTEK chip
ENHWI-G2 802.11G       Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 5 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 54Mbps, /
Wireless LAN Router w/ 4-   Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, / MAC Address Table: -, / Giao thức bảo   ACC07031201  #REF!  471,000  24
Port Switch          mật: WPA, WEP, WPA2, / Giao thức Routing/friewall: ACK, CSMA/CA, NAT, DHCP,
               PPPoE, PPTP, L2TP, / Manegement: LAN, UPnP, / Nguồn: -, / Trọng Lượng(g): 0 /


               802.11g Wireless LAN Extender (Repeater)
ENRXWI-G 802.11g       Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 4 x RJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu: 54Mbps, /
Wireless LAN Extender     Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, /   ACC07031202  #REF!  428,000  24
(Repeater)          MAC Address Table: -, / Giao thức bảo mật: WPA, / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, /
               Manegement: LAN, / Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz, / Trọng Lượng(g): 0 /

               Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 4xRJ45, 1xWAN / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENHWI-N3 150Mbits
               10/100Mbps, 150 Mbps / Chuẩn giao tiếp: 802.11n/g/b / Giao thức bảo mật: WPA, WEP,
Wireless N Router with 4                                                ACC07031203  #REF!  642,000  24
               NAT, SPI, / Giao thức Routing/friewall: NAT, DHCP, PPPoE, PPTP, / Manegement:
Ethernet Ports        DDNS, UPnP, / Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz,
               Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 4xRJ45, 1xWAN / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENHWI-N2 300Mbits
               10/100Mbps, 300 Mbps / Chuẩn giao tiếp:IEEE 802.11n/g/b / Giao thức bảo mật: WPA,
Wireless N Router with 4                                                ACC07031204  #REF!  792,000  24
               WEP, NAT, SPI, / Giao thức Routing/friewall: NAT, DHCP, PPPoE, PPTP, / Manegement:
Ethernet Ports        DDNS, UPnP, / Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz,
               Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 4xRJ45, 1xWAN / Tốc độ truyền dữ liệu:
ENHWI-2AN34D 300Mbits     10/100Mbps, 300 Mbps / Chuẩn giao tiếp: Wi-Fi IEEE 802.11n/g/b / Giao thức bảo mật:
Wireless N Router /      64/128-bits WEP Encryption, WPA, WPA2 WPA-PSK, WPA2-PSK, MAC address filtering,
Repeater / Access Point: 3-    Protocol filtering, Domain filtering / Giao thức Routing/friewall: TCP/IP, NAT,    ACC07031205  #REF!  915,000  24
in-1 (new with 4dBi      PPPoE/PPTP/L2TP, TP
Antenna)           DHCP Server/Clien/ Network Management: Web based configuration utility via Ethernet.
               Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz,
               Hãng sản xuất: Encore / Số cổng kết nối: 2xRJ45, 1xWAN, USB port for 3G Modem
ENHWI-3GN3 Wireless N     adaptor / Tốc độ truyền dữ liệu: 10/100Mbps, 150 Mbps / Chuẩn giao tiếp: IEEE
3G-Router + Repeater with   802.11n/g/b / Giao thức bảo mật: WPA, WEP, NAT, SPI, / Giao thức Routing/friewall:    ACC07031206  #REF!  856,000  24
2 Ethernet Ports       NAT, DHCP, PPPoE, PPTP, / Manegement: DDNS, UPnP, / Nguồn: 100-240VAC/50-
               60Hz,
               Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 4xRJ45 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE
ASUS RT-N10+ 150Mbits     802.11b, IEEE 802.11g, / Tương thích với chuẩn Wi-Fi IEEE 802.11n/g/b / MAC Address
Wireless N Router with 4   Table: -, / Giao thức bảo mật: WPA, WEP, NAT, SPI, / Giao thức Routing/friewall: NAT,   ACC07031207  #REF!  728,000  24
Ethernet Ports        DHCP, PPPoE, PPTP, / Manegement: DDNS, UPnP / Multiple SSID*4 / Nguồn: 100-
               240VAC/50-60Hz,
ASUS RT-N12 300Mbits
               300Mbits Wireless N Router/Repeater with 4 Ethernet Ports
Wireless N
               4-Network-in-1: provide 4 wireless networks which feature dynamic bandwidth allocation  ACC07031208  #REF!  1,198,000  24
Router/Repeater with 4    and access control; 3 switchable modes: Router / Reapeter / Access Point.
Ethernet Ports
               300Mbits Wireless N Router with 4 Ethernet Ports+01 USB2.0 port with multiple Bandwidth
ASUS RT-N13U 300Mbits
               Management / Remote management / Design for Gaming and Powerfull Internet         ACC07031209  #REF!  1,370,000  24
Wireless N Router       applications with ALL-in-ONE Printer Server

              300Mbits Multi-Functional Gigabit Wireless N Router with 4 GIGABIT LAN port + 2x
              USB2.0 ports with storage,printer and MEDIA SERVER functions
              Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: 1xWAN+4xRJ45, / Tốc độ truyền dữ liệu:
RT-N16 300Mbits Multi-
              10/100/1000Mbps, / Chuẩn giao tiếp: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n        ACC07031210  #REF!  2,782,000  24
Functional Gigabit Wireless 300Mbits. Supports 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-
              Enterprise, Radius with 802.1x/ Management: DHCP Server: Supports up to 253 IP
              addresses; Changeable DHCP lease time, IP pool, domain name; Static mapped IP.

RT-N56U 300Mbits Stylish   300Mbits Stylish Concurrent Dual Band Wireless-N Gigabit Router with 4 GIGABIT LAN
Concurrent Dual Band     port + 2x USB2.0 ports. •Gigabit internet surfing with hardware NAT(While ISP support).  ACC07031211  #REF!  2,667,000  24
Wireless-N Gigabit Router   •Powerful Online Multitasking at up to 300,000 Data Sessions.

               WL-330N3G Industry-leading 6-in-1 Multi-role Functionality: Router, Access Point,
               Universal Repeater, Ethernet Adapter, Hotspot, 3G Sharing
               Hãng sản xuất: Asus / Số cổng kết nối: RJ45x1, 1xUSB for USB 3G SIM / Tốc độ truyền
ASUS WL-330N3G        dữ liệu: 10/100Mbps, / Chuẩn giao tiếp: Wi-Fi IEEE 802.11n/g/b + Kêt nối 3G / Giao thức  ACC07031212  #REF!  1,027,000  25
               bảo mật:64/128-bit WEP, WPA-PSK TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AES / Firewall : NAT,
               SPI, DoS attack prevention, Virtual DMZ, /Filtering : Port, IP address, Protocol, URL
               Keyword Manegement. Authentication : MAC address / Nguồn: 100-240VAC/50-60Hz

                      MODEM - ADSL +ROUTER + WIRELESS ACCESPOINT
               108M Wireless ADSL2+ Router with built-in 4 ports switch Ethernet với các chức năng
TP_LINK TD-TD8960N-300M                                                 MODEM28a   51.00  1,120,000  24
               DHCP, NAT, firewall, VPN, DMZ.. support 802.11b/g & super G. Speed ADSL
               54Mb Wireless ADSL2+ Router with built-in 1 ports LAN (RJ45), DHCP server + NAT +
TPLINK TD-W8101G       Firewall + DMZ.. support 802.11g/b, 1 Ăng-ten 5 dBi rời . Tặng kèm 1 spliter original.  MODEM141201  #REF!  650,000  24
               chống sét 4000V + support IPTV
               150Mb Wireless ADSL2+ Router, hỗ trợ wireless chuẩn N 150Mbps (1T1R) & tương thích
TP-LINK TD-W8951ND      ngược với chuẩn 802.11b/g, tính năng DHCP server + NAT + DMZ + Firewall…, Ăng-ten     MODEM300501  #REF!  750,000  24
               rời

               300Mb Wireless ADSL2+ Router with 4 Ports LAN ethernet, wireless chuẩn N 300Mbps
TPLINK TD-W8961ND       (2T2R) & tương thích ngược với chuẩn 802.11b/g, tính năng DHCP server + NAT + DMZ + MODEM141202     #REF!  990,000  24
               Firewall…chống sét 4000V + support IPTV, 2 Ăng-ten 3 di rời

               Wireless ADSL Router, 1 cổng WAN giao tiếp RJ11, Wireless 802.11g , 4 cổng RJ45
D-LINK DSL2640T                                                     MODEM30   62.00  Tham khảo  12
               DI/MDIX . Hỗ trợ NAT,VPN, DMZ, Firewall và ADSL2, ADSL2+,

PLANNET- W4401A        54 MbpsAccess Point,, 802.11g, External Antenna, 4 LAN Ports, security WPA, 802.1x     MODEM32   48.00  1,030,000  12
               ADSL2+ Modem tốc độ cao, kết nối mạng ổn định, tương thích với các ISP wireless
LINKSYS WAG 120N                                                     MODEM48a   65.00  1,350,000  12
               Router chuẩn IEEE 802.11g/b, tốc độ lên đến 54Mbps và chia sẽ kết nối
             ADSL2+ Wireless-N Gateway ,ADSL2+ tốc độ cao 4 cổng LAN, Tích hợp Access Point
LINKSYS WAG160N                                                     MODEM50   121.00  2,690,000  12
             Wireless chuẩn N.Hỗ trợ các
             Bộ phát Wifi tích hợp Modem ADSL2+ tốc độ tối đa giải pháp tất cả trong 1,
             - Phát sóng không dây chuẩn N+ tốc độ 300Mbps
LINKSYS WAG320N                                                    MODEM291001  #REF!  3,190,000  12
             - Công nghệ MIMO sử dụng nhiều sóng vô tuyến để tạo tín hiệu mạnh mẽ truyền đi xa
             hơnvà ít điểm chết hơn
             Bộ phát Wifi tích hợp Modem ADSL2+ tốc độ tối đa 24Mbps, giải pháp tất cả trong 1
             - Phát sóng không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
LINKSYS X2000                                                     MODEM291002  #REF!  2,090,000  12
             - Thiết kế khí động học tản nhiệt tốt, dành cho gia đình.
             - Tương thích tất cả nhà cung cấp Internet (ISP).
             ASUS 54Mbits 802.11G Wireless ADSL 2.0 Home Gateway with 4-port Ethernet
             Sản phẩm có cổng kết nối : 10/100Base-TX MDI / MDIX RJ-45 và hỗ trợ
DSL-G31          IEEE 802.11b/g WiFi. Hỗ trợ :                                MODEM291003  #REF!  1,477,000  12
             WPA-PSK, WPA1, 802.1x RADIUS, WPS and 802.11e WLAN QoS
             encryption standards.
             ASUS 300Mbits 802.11n Wireless ADSL 2/2+ Modem Router with 4 Ethernet Ports
             Sản phẩm có cổng kết nối : 10/100Base-TX MDI / MDIX RJ-45 và hỗ trợ
DSL-N11          IEEE 802.11b/g/n WiFi. Hỗ trợ :                               MODEM291004  #REF!  2,226,000  12
             WPA-PSK, WPA1, 802.1x RADIUS, WPS and 802.11e WLAN QoS
             encryption standards.
                         VPN - LOAD BALANCING - VOIP-CAMERA
             Wireless PTZ Internet Camera with Audio Thiết bị camera giám sát thông qua môi trường
             mạng LAN hoặc Internet. Hỗ trợ kết nối không dây với AP --> lắp đặt dễ dàng, tiện lợi. Có
LINKSYS WVC200                                                      VIPC03    170   Tham khảo  12
             thể xem hình ảnh từ trình duyệt Internet ở bất kỳ nơi đâu. Cho phép Zoom, quay camera.
             Có phần mềm đi kèm hỗ trợ việc ghi hình và lưu trử thành file.

             Ổ cứng mạng cho phép nối 04 ổ cứng ( 02 giao tiếp SATA và 02 giao tiếp USB).Phân
LINKSYS NAS200 Network
             quyền sử dụng cho các user truy cập vào ổ cứng mạng. Tích hợp phần mềm Backup. Hỗ       VIPC04    170   Tham khảo  12
Storage          trợ Map các ổ cứng,…
             Voice Gateway with Router.Thiết bị gọi điện thoại VOIP gồm 1 cổng FSX và 1 cổng FXO
             Thiết bị VOIP nhỏ gọn nhất - Giải pháp VOIP cho gia đình và văn phòng với khả năng gọi
LINKSYS SPA3102 VOIP                                                   VIPC05    170   Tham khảo  12
             và nhận các cuộc gọi quốc tế giá rẻ, cũng như gọi điện liên văn phòng ở các tỉnh thành
             phố và cả các nước khác nhau miễn phí
             Internet Phone Adapter with 2 Ports for Voice-over-IP.Thiết bị gọi điện thoại VOIP gồm 2
             cổng FSX - Thiết bị VOIP nhỏ gọn nhất - Giải pháp VOIP cho gia đình và văn phòng với
LINKSYS PAP2T VOIP                                                    VIPC06    68   Tham khảo  12
             khả năng gọi và nhận các cuộc gọi quốc tế giá rẻ, cũng như gọi điện liên văn phòng ở các
             tỉnh thành phố và cả các nước khác nhau miễn phí
             Dual Mode Internet Telephony Kit with Integrated Skype Thiết bị điện thoại Cordless Phone,
LINKSYS CIT300 Cordless
             tích hợp chức năng gọi Skype. Sử dụng được 4 máy con để gọi InterCom. Sử dụng PIN       VIPC07    129   Tham khảo  12
Skype Phone        sạc AA. Thời gian chờ 120 giờ / gọi 10 giờ. Kết nối PC bằng cổng USB.

             10/100 4-Port VPN Router .Thiết bị Router vừa làm Firewall, VPN và Load balance cho 2
LINKSYS RV042 Load    đường truyền WAN. Hỗ trợ 50 kênh VPN cho việc kết nối các văn phòng và chi nhánh
                                                             VIPC08    185   3,590,000  12
Balancing-        cũng như kết nối người dùng. Đặc biệt tích hợp giải pháp QuickVPN của LINKSYS cho
             phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi. Đây là sản phảm ROUTER cao cấp của LINKSYS.

             10/100 16-Port VPN Router .Thiết bị Router vừa làm Firewall, VPN và Load balance cho 2
             đến 7 đường truyền WAN. Hỗ trợ 100 kênh VPN cho việc kết nối các văn phòng và chi
LINKSYS RV016 Load
             nhánh cũng như kết nối người dùng. Đặc biệt tích hợp giải pháp QuickVPN của LINKSYS      VIPC09    550   11,290,000  12
Balancing-        cho phép kết nối VPN Client cực kỳ tiện lợi. Đây là sản phảm ROUTER cao cấp của
             LINKSYS.
                          FAX MACHINE ( MÁY FAX DÙNG GIẤY )
 Do đặc thu của nhà sản xuất nên toàn bộ các sản phẩm máy fax giấy thường và Laser cua PANASONIC có băng mực và Catridge kèm
                                   MÁY FAX CANON
             Máy fax giấy thường in phun khổ A4. Tốc độ modem 14.4Kbps. Thời gian gửi fax 6
             giây/trang. Khay nạp bản gốc tự động: 20 tờ. Bộ nhớ nhận & gửi Fax: 60 trang. Bộ nhớ gọi
CANON JX 201       nhanh bằng 1 phím: 9 số. Bộ nhớ gọi nhanh bằng 2 phím: 60 số. Kích thước máy:         FAXC02    115   Tham khảo  12
             400x269x174mm. Nguồn điện: 220V AC, 50-60Hz. Sử dụng mực PG-40 in được 500
             trang. Có tay nghe điện thoại.

             Máy fax giấy thường in Laser khổ A4. Tốc độ in bản fax: 14 trang/phút. Tốc độ modem
             33.6Kbps. Thời gian gửi fax 3 giây/trang. Khay nạp bản gốc tự động: 30 tờ. Bộ nhớ nhận &
             gửi Fax: 346 trang. Bộ nhớ gọi nhanh bằng 1 phím: 15 số. Bộ nhớ gọi nhanh bằng 2 phím:
CANON Laser Fax L - 140                                                 FAXC03    287   6,190,000  12
             100 số. Kích thước máy: 400x386x221mm. Nguồn điện: 220V AC, 50-60Hz. Sử dụng mực
             FX-9 in được 2000trang./ Chức năng Photocopy: Photocopy khổ A4. Tốc độ chụp 12
             trang/phút. Độ phân giải 600 x 600 dpi. Phóng to, thu nhỏ 50 - 200%. Nhân bản 99 tờ.

             Máy fax giấy thường in Laser khổ A4. Tốc độ in bản fax: 14 trang/phút. Tốc độ modem
             33.6Kbps. Thời gian gửi fax 3 giây/trang. Khay nạp bản gốc tự động: 30 tờ. Bộ nhớ nhận &
CANON Laser Fax L - 160  gửi Fax: 346 trang. Bộ nhớ gọi nhanh bằng 1 phím: 15 số. Bộ nhớ gọi nhanh bằng 2 phím:     FAXC04    404   Tham khảo  12
             100 số. Kích thước máy: 400x386x221mm. út. Độ phân giải 600 x 600 dpi. Phóng to, thu
             nhỏ 50 - 200%. Nhân bản 99 tờ.
                                  MÁY FAX BROTHER
              Máy fax giấy thường tốc độ Modem 9.6Kbps • Tính năng khóa hệ thống • Lưu bản Fax
BROTHER FAX-878 • (Máy
             tiếp theo • Quay số nhanh cho phép lưu 100 số • Nạp bản gốc tự động (ADF) 10 trang •      FAXB01    108   2,090,000  12
fax giấy thường)     Chế độ copy 50% - 150% • Tích hợp tay nghe
             Fax laser/ PC fax/ In/ Copy • Bộ nhớ 16MB • Tốc độ Modem 33.6Kbps • Tốc độ in
BROTHER FAX-2920     14trang/phút • Nạp bản gốc tự động (ADF) lên đến 20 trang • Nhận & lưu được 500 trang     FAXB02a   #REF!  6,190,000  12
             khi hết giấy
             Fax giấy nhiệt Tốc độ Modem 9.6Kbps • Tính năng khóa hệ thống • Tự động cắt giấy • Lưu
BROTHER FAX-236S     bản Fax tiếp theo • Quay số nhanh cho phép lưu 100 số • Chế độ copy • Sử dụng giấy       FAXB03b   #REF!  2,050,000  12
             cuộn 50m
            Fax giấy thường • Bộ nhớ 512KB • Tốc độ Modem 14.4Kbps • Tự động nhận bản Fax &
BROTHER-1020E (Giấy
            cuộc gọi • Nhận & lưu được 25 trang khi hết giấy • Quay số nhanh cho phép lưu 100 số, có    FAXB03  147  2,890,000  12
thường )        thể lưu theo 6 nhóm • Copy 50% - 150% • Khay giấy 200 trang
                          MÁY FAX PANASONIC (GIẤY NHIỆT)
            Máy fax giấy nhiệt. Cắt giấy tự động, khay nạp giấy 10 tờ - Tự động chuyển Tel/fax. 64
            mức xám - Số nhớ quay nhanh 100 số.-Hệ thống ghi âm trả lời kỹ thuật số (20 phút ghi
PANASONIC - KXFT983                                                   FAXP01  97  2,099,000  12
            âm)SP- Monitor 1 chiều - Nhớ được 28 trang khi hết giấy.Điều chỉnh âm lượng bằng điện
            tử. Chức năng cấm nhận fax khi cần thiết
            Máy fax giấy nhiệt. Cắt giấy tự động - Tự động chuyển Tel/fax. 64 mức xám - Số nhớ quay
            nhanh 100 số.-Hệ thống ghi âm trả lời tự động kỹ thuật số 18 phút .SP- Phone hai chiều
PANASONIC KX-FT987                                                   FAXP02  116  2,490,000  12
            chất lượng cao - Nhớ được 20 trang khi hết giấy.Điều chỉnh âm lượng bằng điện tử. Chức
            năng đổ chuông phân biệt.
            Máy fax giấy nhiệt kĩ thuật số (Có tay con) ,Nhớ 20 trang khi hết giấy , Tự động cắt giấy. Tự
PANASONIC - KXFC961  động chuyển Tel/Fax , Hiện số gọi đến và lưu 50 số gọi đến , Hệ thống ghi âm kĩ thuật số.    FAXP03  218  Tham khảo  12
            Ghi âm lời nhắn
                          MÁY FAX PANASONC GIẤY THƯỜNG
            Máy fax giấy thường sử dụng film KX-FA52 dài 30m , tôc độ fax 12 giây / 1 trang , tốc độ
PANASONIC - KXFP 206  Modem: 9.6 kbps 3- Fax từ bộ nhớ 25 trang. Fax liên tục 10 bản. Bộ nhớ 28 trang khi hết     FAXP04  95  Tham khảo  12
            mực . Khay nạp giấy 20 bản ,
            Bộ nhớ 28 trang văn bản, lưu 50 số điện thoại, Nạp văn bản tự động (10 tờ) Truyền gửi
            bằng bộ nhớ (25 trang) Màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên và số, danh ba, phím định vị dễ
PANASONIC - KXFC 218                                                  FAXP101  132  Tham khảo  12
            sử dụng, Khe cắm đường dây điện thoại ngoài. Ghi âm lời nhắn kỹ thuật số, hai loa ngoài
            kỹ thuật số. Sử dụng film mực KX-FA 52 dài 30m
            Fax giấy thường. 64 mức chất xám: Điều chỉnh độ sáng tối khi Fax và copy. -Scan nhanh
            vào bộ nhớ. Cuộn film dài 70 m. Chức năng Tel/ Fax tự động.- Truyền Fax với tốc độ cao
PANASONIC - KXFP 701  14,4kbps.Bộ nhớ 28 bản khi hết giấy. -Nhớ 110 số điện thoại. Chức năng sửa lỗi đường       FAXP06  96  1,999,000  12
            truyền ECM.Nhận fax từ xa- Khay nạp giấy 50 bản. Fax liên tục 10 bản, hiển thị số gọi đến
            và lưu 30 số gọi đến !

            Panasonic KX-FP 711: (Malaysia) Máy Fax giấy thường màu trắng, Màn hình LCD 2 dòng
            hiển thị tên và số, Lưu 25 trang fax gửi đi, Lưu 28 trang Fax nhận, Danh bạ lưu 110 tên và
            số (bao gồm cả 10 phím gọi nhanh), Chức năng Copy nâng cao: phóng to, thu nhỏ, chức
PANASONIC - KXFP 711                                                  FAXP06a  118  2,390,000  12
            năng sắp xếp trang, Độ phân giải: 4 mức (tiêu chuẩn, nét, rất nét, ảnh), Chức năng từ chối
            nhận fax 10 số, Nạp văn bản tự động (10 trang), Khay chứa giấy 50 trang, Hiển thị và nhớ
            30 số gọi đến, Tốc độ truyền dữ liệu 8 giâytrang Giá: 1.30 (bao gồm 5 % thuế)


            Fax giấy thường. 64 mức chất xám: Điều chỉnh độ sáng tối khi Fax và copy. -Scan nhanh
            vào bộ nhớ. Cuộn film dài 70 m. Chức năng Tel/ Fax tự động.- Truyền Fax với tốc độ cao
PANASONIC - KXFP 362  14,4kbps.Bộ nhớ 28 bản khi hết giấy. -Nhớ 110 số điện thoại. Chức năng sửa lỗi đường       FAXP07  135  Tham khảo  12
            truyền ECM.Nhận fax từ xa- Khay nạp giấy 50 bản. Fax liên tục 10 bản,chức năng ghi âm
            lời nhắn KTS (18 phút), Spk phone ( loa ngoài ) 2 chiều

            10 phím gọi nhanh , màn hình LCD 2 dòng hiển thị tên + số DT . Khay nạp bản fax 10
            trang, hệ thống trả lời tự động , Sphone 2 chiều ,Hiển thị số goị đến , Bộ nhớ 28 trang khi
PANASONIC - KXFP 372                                                  FAXP08  136  2,990,000  12
            hết giấy , chức năng cấm nhận fax khi cần thiết , khay giấy 50 tờ , Chức năng copy chuyên
            nghiệp + phóng to + thu nhỏ .
            Fax giấy thường. sử dụng giấy A4, sử dụng mực phim-Chức năng kết nối máy tính,
PANASONIC - KXFP 386  scanner, printer -Chức năng ghi âm trả lời tự động kĩ thuật số -Nhớ được 106 tên và số      FAXP09  181  Tham khảo  12
            ĐT, khay nạp giấy chứa 150 bản giấy A4
            Fax giấy thường. sử dụng giấy A4, sử dụng mực phim-Chức năng kết nối máy tính,
PANASONIC - KXFP 387  scanner, printer -Chức năng ghi âm trả lời tự động kĩ thuật số -Nhớ được 100 tên và số      FAXP10  178  Tham khảo  12
            ĐT, khay nạp giấy chứa 150 bản giấy A4,
            Máy fax giấy thường + 01 Tay con kỹ thuật số- cự ly 70mTay con: 32 kiểu chuông,âm
            thanh nổi- hiện số gọi đến- nhớ 200 số ĐT, lựa chọn kiểu chuông, từ chối lịch sự-Fax liên
PANASONIC - KXFC241                                                   FAXP12  199  Tham khảo  12
            tục 10 bản. Khay nạp giấy 30 bản.Có hệ thống ghi âm trả lời tự động Nhớ 28 trang khi hết
            giấy-Loa ngoài hai chiều- Nhớ 100 số ĐT trên máy fax.
                            MÁY FAX IN LASER PANASONIC
            Fax LASER, chất lượng in siêu nét: 600 dpi . Dung lượng bộ nhớ :40 trang hết giấy-Tốc độ
PANASONIC -KXFL 402  fax 6 giây/01 trang, Gửi fax 15 bản liên tục. Khay nạp giấy 200 bản -Hiển thị số gọi đến và   FAXP13  220   8,000   12
            lưu được 30 số gọi đến . Mực KX-FAT88 dung lượng 2000 trang (không kèm theo)

            Hãng sản xuất: PANASONIC / Tính năng: Copy, Điện thoại, / Cổng giao tiếp: USB, / Kiểu
            máy scan: Scan bằng tay / Điện thoại con đi kèm: Có / Độ phân giải dọc(dpi): 600 / Độ
PANASONIC KXFL 422   phân giải ngang(dpi): 600 / Độ phân giải khi fax(dpi): 600 / Độ phóng đại tối đa(%): 200 / Độ  FAXP13a  205  4,290,000  12
            thu nhỏ tối đa(%): 50 / Tốc độ in(trang/phút): 10 / Nén dữ liệu(số trang): 0 / Trọng lượng(g):
            0/
            Fax LASER, chất lượng in siêu nét: 600 dpi . Dung lượng bộ nhớ : 170 trang hết giấy-Tốc
PANASONIC - KXFL612  độ 4.2 giây/01 trang, Gửi fax 20 bản liên tục. Khay nạp giấy 250 bản -Hiển thị số gọi đến.    FAXP14  223  4,790,000  12
            Mực KX-FA83 dung lượng 2500 trang (không kèm theo)

            Máy fax IN LASER, chất lượng in siêu nét: 600 dpi Dung lượng bộ nhớ cực lớn: 512 trang
PANASONIC - KXFL542  khi hết giấy (không thể lớn hơn)-Tốc độ 4 giây/01 trang, Gửi fax 20 bản liên tục-Khay nạp    FAXP15  262   9,000   12
            giấy 250 bản - Hiển thị số gọi đến-Mực KX-FA83 dung lượng 2500 trang (không kèm theo)

                     MÁY FAX IN LASER ĐA CHỨC NĂNG PANASONIC
            Máy FAX, IN, SCAN màu, PHOTOCOPPY,chất lượng siêu nét: 600 dpi , Tốc độ in Laser
PANASONIC-KX-FLM 772  lên đến 18 trang/phút. Scan màu với khay giấy nằm ngang,Tốc độ photocoppy chuyên         FAXP16  272  5,490,000  12
            nghiệp 18 trang/phút. , Khay giấy 250 tờ, kết nối USB 2
            Gồm 6 tính năng FAX - PRINT - COPY - SCANER - TELEPHONE - PC FAX. Kết nối PC
            qua USB 2.0, khay giấy 250 tờ , Tự động Scan 20 bản , Lưu 300 tên và số DT ,phím gọi
PANASONIC-KX-FLM672                                                   FAXP19  289  Tham khảo  12
            nhanh 22 số , bộ nhớ 170 trang văn bản , copy phóng to thu nhỏ tối đa 99 bản , In+
            Fax+Copy tốc độ cao 4s/trang .Tích hợp cạc mạng sẵn .
                Máy fax IN LASER, chất lượng in siêu nét: 600 dpi . Nhớ 170 trang khi hết giấy , khay giấy
                thiết kế đọc đáo flat-bed photo-copy chuyên nghiệp . Tốc đọ Modem 33.6kbs. Bộ nhớ 112
PANASONIC-KX-FLM 802      số ĐT và tên người.SCANNER màu . Kết nối máy tính làm máy in .Tốc độ fax 3s/01 trang,        FAXP20    335  Tham khảo  12
                Gửi fax 40 bản liên tục tới 20 địa chỉ -Khay nạp giấy 150 bản - Hiển thị số gọi đến và lưu
                được 30 số gọi đến -Tương thích Window XP

                Máy fax IN LASER, chất lượng in siêu nét: 600 dpi . Nhớ 170 trang khi hết giấy , khay giấy
                thiết kế đọc đáo flat-bed photo-copy chuyên nghiệp . Tốc đọ Modem 33.6kbs. Bộ nhớ 112
PANASONIC-KX-FLM 812      số ĐT và tên người.SCANNER màu . Kết nối máy tính làm máy in .Tốc độ fax 3s/01 trang,        FAXP21    379  Tham khảo  12
                Gửi fax 40 bản liên tục tới 20 địa chỉ -Khay nạp giấy 150 bản - 2 khay ra giấy Hiển thị số gọi
                đến và lưu được 30 số gọi đến -Tương thích Window XP

                                    MÁY IN (PRINTER)
                                  MÁY IN LASER ĐEN TRẮNG
BROTHER HL 2140        A4; 22ppm; 600x2400dpi, 8Mb, USB                                  PRCL31    108  2,400,000  12
BROTHER HL-5340D        A4: 30ppm, Letter: 32ppm. 1200x1200dpi. 16Mb. In 2 mặt tự động. USB                 PRCL33    307  5,750,000  12
BROTHER HL-2270DW       Tốc độ in 22 trang/ phút • Độ phân giải 2400 x 600dpi • Bộ nhớ 32MB                PRCL09021201  149  3,190,000  36
BROTHER HL-5350DN       A4: 30ppm, Letter: 32ppm. 1200x1200dpi. 32Mb. In 2 mặt tự động. USB, có sẵn card mạng       PRCL34    390  6,450,000  12
CANON- LBP 2900        A4; 12ppm; 600x2400dpi, 2Mb, USB                                  PRCL10    131   2,700,000  12
CANON- LBP 3300        A4; 21ppm; 600x600dpi, 8Mb, USB, đảo giấy tự động.                         PRCN37    186   3,750,000  12
CANON- LBP 3500        A3; 21ppm; 600x1200 dpi; 8Mb                                    PRCL12    658  14,190,000  12
Printer Canon LBP 6650DN
( đảo mặt tự động & in     A4; 33ppm; 600x2400dpi; 64Mb; USB                                 PRCL12abc   480  9,890,000  12
mạng)
                Máy in HP LaserJet Pro P1102:Up to 18/19 ppm(A4/Letter), 266 MHz, 600x600 dpi (1200
HP Pro P1102          dpi effective output) , input 150sheets , 10 sheet priority tray , 2MB RAM, Printer languages PRCLM14061201    480  2,050,000  12
                : Host-based printing , USB 2.0 , 5.000 pages/month ;

                Máy in HP LaserJet Pro P1102w:Up to 18/19 ppm(A4/Letter), 266 MHz, 600x600 dpi (1200
HP Pro P1102W         dpi effective output) , input 250sheets , 10 sheet priority tray , 8MB RAM, Printer languages   PRCL100aaa   107  3,070,000  12
                : Host-based printing , USB 2.0/WiFi 802.11 b/g , 5.000 pages/month;

HP Laser Jet - P2035 (BH
                A4, 30ppm, 600x600 dpi, 16Mb, USB                                  PRCL161    322  6,090,000  36
hãng)
HP Laser Jet - P2035N (BH
                A4, 30ppm, 600x600 dpi, 16Mb, USB                                 PRCL161a    435  8,390,000  36
hãng)
HP Laser Jet - P2055D (BH
                A4, 33ppm, 600x600 dpi, tự đảo giấy, USB                              PRCL164    406  8,420,000  36
hãng)
                Laserjet P2055dn có tốc độ in rất nhanh, đặc biệt thời gian hoàn tất trang in đầu tiên chỉ là
HP Laser Jet - P2055DN     sau 8 giây nhờ được tích hợp công nghệ mang tính đột phá Instant-On, tiết kiệm lượng
                                                                  PRCL165    509  10,890,000  36
(BH hãng)           điện năng tiêu thụ. Với công nghệ tăng cường độ phân giải REt độc quyền, Laserjet
                2055dn hỗ trợ độ phân giải tối đa 1200x1200dpi
                Máy in laser HP 5200L: máy in khổ A3, tốc độ in A3, tốc độ in A4: 25ppm, độ phân giải
HP Laser Jet - 5200L                                                        PRCL28    1010  19,890,000  36
                600dpi. Khay đựng giấy 250 tờ. bộ nhớ 32Mb, giao tiếp USB. Bảo hành tại hãng
                Máy in Laser HP 5200N, khổ giấy A3: tốc độ in 18.5ppm, khổ giấy A4: tốc độ in 35ppm ;độ
HP Laser Jet - 5200N      phân giải 1200dpi; 48Mb bộ nhớ trong; khay giấy 350tờ; giao tiếp USB, Parallel & Network,      PRCL281   1635  31,990,000  36
                Bảo hành chính hãng...
                Máy in Laser HP 5200, khổ giấy A3: tốc độ in 18.5ppm, khổ giấy A4: tốc độ in 35ppm; độ
HP Laser Jet - 5200 (A3)    phân giải 1200dpi; 48Mb bộ nhớ trong; khay giấy 350tờ; giao tiếp USB & Parallel, Bảo        PRCL29    1235  24,690,000  36
                hành chính hãng...
Máy in laser SAMSUNG ML- In Laser khổ A4, tốc độ 20 trang A4/phút, độ phân giải 1200x1200 dpi, bộ xử lý 300 MHz,
                                                                 PRCL22021201  100  1,999,000  12
2161 khuyến mại USB 4GB bộ nhớ 8MB, USB 2.0, công suất 10,000 trang/tháng, mực in MLT-D101S/SEE
                Models mới 2011, Thiết kế thời trang và hiệu năng cao, 16 trang/phút (A4), 17 trang/phút
Samsung ML-1671        (letter); 1200x1200dpi; 8Mb; tốc độ xử lý 300Mhz; giao tiếp Usb 2.0; khay giấy đựng input     PRCL11051201  #REF!  1,599,000  12
                150 tờ, output 100 tờ; công suất 5,000 trang/tháng
                Thích hợp cho văn phòng nhỏ, Tốc độ 24 trang/phút (A4), 24 trang/phút (letter), Độ phân
                giải 1200*600dpi. Bộ nhớ chuẩn 8MB, Cổng giao tiếp USB 2.0 High-speed, Nối mạng:
Samsung ML-2525        Không có sẵn, Hệ điều hành hỗ trợ Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008       PRCL11051202  #REF!  2,590,000  12
                Server, Mac OS X 10.3 - 10.6, Linux. Loại giấy in: Thường, Mỏng, Dày, Đục lỗ, Đã in, Tái
                chế, Phong bì, Phim đèn chiếu, Nh&at
                                     MÁY IN LASER MÀU
                Máy in laser màu nhỏ gọn, thời trang, Tốc độ in Đen trắng : 16 trang/phút (A4), 17
                trang/phút (letter) . Màu : 4 trang/phút (A4), 4 trang/phút (letter). Độ phân giải 2400*600dpi,
Samsung CLP-325        Bộ nhớ chuẩn 32MB, Cổng giao tiếp USB 2.0 Hi-Speed, Nối mạng: Không có sẵn. Hệ điều       PRCL11051203  186  3,990,000  12
                hành Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X 10.3 - 10.6,
                Linux. Khay đựng giấy Input : 130 tờ. Output : 80 tờ. Công suất

CANON- LBP 5050        A4, 12ppm Black, 9600 dpi x 600 dpi, 16MB. USB 2.0                         PRL04    420   6,490,000  12
CANON- LBP 5050N        A4; 12ppm Black/ 8ppm Color; 9600x600dpi; 16Mb; USB, networking                   PRL04a    393   7,290,000  12
CANON- LBP 5300        A4; 9600x600dpi; 26ppm (Black) & 21ppm(Color); 16Mb; USB, Network.                 PRL05    1417  27,390,000  12
                Print/Copy/Scan; 20 ppm (A4). 600 by 600 dpi; HP ImageREt 3600. 128 MB RAM exp to
HP Color LaserJet       384 MB RAM. 250-sheet tray. Hi-Speed USB 2.0 port, built-in E 'net/Fast E 'net networking,
                                                                  PRL05c    985  21,750,000  12
CM2320n Printer        duplex 3 trays. HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation; Cartridge:
                CB540/541/542/543A
HP Color LaserJet CP 3525
                Up to 30/30 ppm (A4/letter), 515 MHz; 256 MB memory, 350 sheets input capacity           PRL05e    935  20,390,000  12
Printer
HP Color LaserJet CP
                Up to 30/30 ppm (A4/letter), 515 MHz; 256 MB memory, 350 sheets input capacity            PRL05f   1115  24,390,000  12
3525n Printer
HP-Color LASER CP1215     A4, 600dpi, 12ppm black, 8ppm color, 16Mb                              PRL07    336  7,090,000  12
HP Color LASER JET
                A4; 600dpi, 12ppm black, 8ppm color, 96Mb, Network.                         PRL10    475  10,690,000  12
CP1518Ni
HP Color LASER JET 2025N A4, 600dpi, 21ppm black, 21ppm color, 128Mb, Network                         PRL11    780  16,790,000  12
                21 ppm (Letter). 600 by 600 dpi; HP ImageREt 3600. 128MB RAM exp to 384MB RAM.
HP Color LaserJet 2025dn    250-sheet tray. Hi-Speed USB 2.0 port, built-in E 'net/Fast E 'net networking. HP PCL 6, HP   PRL11a    967  19,850,000  12
                PCL 5c, HP postscript level 3 emulation
                Đa chức năng (Flatbed) In laser màu/Fax laser màu/ Photocopy laser màu/ Scan màu &
BROTHER MFC-9450CN       PC Fax • Tốc độ Modem 33.6Kbps Supper G3 • Tốc độ in 20 trang/phút (A4) 21 trang/phút     PRL1123a   #REF!  18,500,000  36
                (Letter)
                Đa chức năng (Flatbed) In laser màu/Fax laser màu/ Photocopy laser màu/ Scan màu &
BROTHER HL MFC-
                PC Fax • Tốc độ Modem 33.6Kbps • Tốc độ in 20 trang/phút (A4) • Tốc độ copy 16        PRL1123ab   #REF!  22,000,000  36
9840CDW            trang/phút (A4)
                Tốc độ in màu 16 trang/phút (A4) 17 trang/phút (Letter) • Độ phân giải thực 2400 x 600dpi •
BROTHER HL-3040CN       Bộ nhớ 32MB up to 576MB • Giao tiếp USB 2.0 & Có sẵn card mạng • Khay giấy chuẩn       PRL1123abc  #REF!  6,250,000  36
                250 tờ
                Máy in laser màu BROTHER HL 3070CW: Khổ giấy A4; Tốc độ in 16 trang/phút; Độ phân
BROTHER HL 3070CW-
                giải2400 dpi x 600 dpi; Bộ nhớ đệm 64MB (up to 576MB); Giáo tiếp USB; khay giấy 250 tờ.    PRL120901   #REF!  7,650,000  12
MÁY IN LASER MÀU        Bảo hành tại Hãng
                             INKJET PRINTER - MÁY IN PHUN MÀU
CANON- IP1980         A4; 21ppm Black; 17ppm Color; 4800 x1200dpi; USB                        PRI02    61   1,220,000  12
CANON- IP4680         A4; 19ppm Black; 15ppm Color; 9600dpi; USB                           PRI06    137  2,530,000  12
                Máy in phun màu Canon IP 4760: khổ giấy A4, 9.2ipm black, 8.1ipm color, độ phân giải
CANON IP 4760                                                         PRI06a    130  2,790,000  12
                9600x2400dpi, in đảo mặt tự động, in ảnh trực tiếp từ máy ảnh, kết nối USB.
CANON- IX 4000 Từ 01/04
đến 30/04 Tặng ngay 01
                A3; 18ppm Black , 14ppm Color; 4800x1200dpi; USB; Khổ in A3 +, A3 , A4 , A5 , B5        PRI08    228  4,290,000  12
bản Norton Internet
Sercurity 1 User
Canon IP 4870 (in 2 mặt, in
nhãn đĩa CD ngay trên
                In phun màu khổ A4; 9600x2400dpi, Tốc độ 11ppm Black/ 9ppm Color, Đảo mặt tự động,
máy) Từ 01/04 đến 30/04    in đĩa DVD/CD, Kết nối USB/ In trực tiếp PictBridge
                                                                PRI08a    114  3,090,000  12
Tặng ngay 01 bản Norton
Internet Sercurity 1 User
Canon IP 100 (máy in phun
di động, gồm Pin) Từ 01/04
                In phun màu khổ A4; 9600x2400dpi, Tốc độ 20ppm Black/ 14ppm Color, Kết nối USB/
đến 30/04 Tặng ngay 01     Hồng ngoại IrDA Ir
                                                                PRI08b    275  5,890,000  12
bản Norton Internet
Sercurity 1 User
Canon MX 347 (in, photo,
                In phun màu đa năng khổ A4, 4800x1200dpi, Tốc độ in7,5 ảnh/phút Black,4,5
scan, fax, có Wifi) Từ 01/04
                ảnh/phútColor, Tốc copy 5.5ảnh/phútBlack, 2,2ảnh /phút Color, Scan CIS, 1200 x 2400dpi.
đến 30/04 Tặng ngay 01     In ảnh 19s/bản, Modem Fax Super G3. Bộ nhớ Fax 50 trang, Khay giấy 100 tờ, ADF 30 tờ.
                                                                PRI08c    123  2,650,000  12
bản Norton Internet      Kết nối USB, PictBridge
Sercurity 1 User
Canon IP 2770 Từ 01/04
đến 30/04 Tặng ngay 01     Máy in fun màu khổ A4, 4800 x 1200dpi, Tốc độ 21ppm Black, 13ppm Color , In ảnh 4x6"
                                                                PRI08d    40   850,000   12
bản Norton Internet      55s/bản. Kết nối USB 2.0
Sercurity 1 User
                Tốc độ in 24 trang/ phút • Chức năng in hai mặt tự động với tốc độ in hai mặt 5 trang/ phút
BROTHER HL-2240D                                                        PRI10a    116  2,390,000  12
                • Độ phân giải 2400 x 600dpi • Bộ nhớ 8MB • Giao tiếp USB 2.0 • Khay giấy 250 trang

EPSON- Stylus T11       A4; 25ppm Black; 13ppm color; 5760x 1440 dpi, có thể in tràn lề                PRI12    62   1,290,000  12
                Máy in phun màu Epson Stylus T13: Máy in 4 màu sử dụng công nghệ mực in mới EPSON
                Durabrite Ultra. Khổ giấy A4. Độ phân giải: 5,760 x 1,440 dpi. Tốc độ: 28 trang đen/A4
EPSON- Stylus T13       phút, 15 trang màu/A4 phút. Khả năng in tràn lề khổ A4. Kết nối: USB 2.0. Sử dụng 4 hộp    PRI13AABB   78   1,670,000  12
                mực rời, công nghệ mực in mới nhất Durabrite Ultra, không bị lem khi gặp nước, chất
                lượngin đẹp . Đã có bộ chế mực
                Máy in phun màu EPSON T1100: Khổ giấy A3/A4; Tốc độ in: 30 trang đen/phút, 17 trang
EPSON T1100                                                          PRI12a    317  6,450,000  12
                màu/phút, độ phân giải: 5760x1440dpi; sử dụng 4 hộp mực rời
EPSON- Stylus T30       A4; 30ppm Black; 18ppm color; 5760x 1440 dpi, có thể in tràn lề                PRI14    126  2,640,000  12
EPSON SP-1390 PHOTO      A3; 15ppm Black, 5760 x 1440 dpi, USB 2.0. tràn lề với 6 hộp mực rời              PRI17    402  8,790,000  12
                khổ A4, 6 màu mực rời, 5760x1440dpi, 37 trang đen A4/phút, 38 trang màu A4/phút, hạt
EPSON T50 Bảo hành tại
                mực siêu nhỏ 3 picolit, kết nối USB 2.0, sử dụng công nghệ mực in mới photo EPSON       PRI040701   #REF!  3,920,000  12
hãng              Claria, in ảnh 10x15cm chỉ trong 12 giây, in trực tiếp trên đĩa CD/DVD

EPSON T60           A3; 15ppm Black, 5760 x 1440 dpi, USB 2.0. tràn lề với 6 hộp mực rời              PRIM17    186  3,990,000  12
                Thermal Inkjet; A3; up to 33/32 ppm (Black/Color), 7,000 pages/month, Black & White:
HP Officejet 7000 wide     600dpi, color: up to 4800 x 1200 optimised dpi color, paper capacity: up to 150 sheets
                                                               PRIM17m2    265  5,690,000  12
format printer         input, 100 sheets output, 32MB Ram, Ethernet, 1USB 2.0, 4,8kgs. HP PCL 3GUI. Use: HP
                920: CD971/972/973/974/975AA.
                Thermal Inkjet; A4, up to 28/22 ppm (Black/Color), 1200 x 1200dpi, 80 sheet bin, 32 MB
HP Deskjet K109a - NEW                                                    PRIM17m4    98   2,090,000  12
                RAM, IEEE-1284 Parallel & USB 2.0 port, 3000 pages/month, HP PCL 3 GUI
HP OFFICEJET 6000       A4, 32ppm black, 31ppm color. 600dpi black, 4800x1200 color. 32Mb, USB             PRI221    151  3,230,000  12
HP OFFICEJET PRO K8600 A3; 24ppm Black; 21ppm Color; 4800dpi; 32MB, USB.                            PRI25    358  7,600,000  12
                        MÁY IN PHUN MÀU ĐA CHỨC NĂNG (ALL IN ONE)
HP DeskJet K209 A AIO     (A4; 4800 x1200dpi;Print/ Copy: 28ppm black - 22ppm color;Scan:1200 x 2400dpi )         PRIH02    127  2,390,000  12
                khổ giấy A4; tốc độ in 29ppm black/23ppm color; độ phân giải: 4800x1200dpi; chức năng:
HP K209G-CV035A                                                       PRI28021201  #REF!  2,390,000  12
                Scan/Copy.
                In khổ: A4.Tốc độ: 32 trang/phút.Độ phân giải: 4800x1200dpi.Công suất: 50W.Khối lượng:
HP Office Jet 6000                                                      PRI28021202  #REF!  3,750,000  12
                4,8Kg.Mực dùng: HP 920XL
                Máy in phun màu HP: Khổ giấy in A3: Tốc độ in 8ppm (đen trắng)/ 7ppm (màu). Khổ giấy
HP- OFFICE JET 7000      A4: tốc độ in 33ppm (đen trắng)/ 32ppm (màu) , độ phân giải 1200 x 4800 dpi. Bộ nhớ đệm    PRI28021203  #REF!  5,570,000  12
                32Mb. Network
               Up to 35/34 ppm (Black/Colour), up to 1,200 x 1,200 dpi black & 4,800 x 1,200 dpi colour,
Printer HP Officejet Pro   384 MHz, 32 MB RAM, HP PCL 3 GUI, HP PCI 3 Enhanced, input capacity standard 250
                                                               PRI40ab   169  3,520,000  12
8000             sheet, output capacity standard 150sheet; Supplies: C4902AA or C4906AA &
               C4907/08/09AA

               Thermal Inkjet; Print-Colour Fax-Scan-Copy, Up to 28/22 ppm (black/color), up to 600 x
               600 dpi black & 4,800 x 1,200 dpi color, 100-sheet input tray, 20-sheet output tray;
Printer HP Officejet 4500
               sheetfed; 64 MB RAM, SCANNER: flatbed, up to 1,200 dpi, 48-bit. COPPIER: 25 to 400%;       PRI40ac   122  2,920,000  12
Desktop AIO         90 copies. FAX: 3 sec/page, 100 pages, 300 x 300 dpi. Display LCD (1 line-text). 3,000
               pages/month; Supplies: HP 901 (CC653AA / CC656AA


               Print, scan, copy: Thermal Inkjet, up to 4800 x 1200 dpi, up to 29 ppm/23 ppm (black/color),
Printer HP Photosmart    PCL 3; 64 MB RAM. Memory Stick, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card,
                                                               PRI40ad   160  3,440,000  12
C4780 All in one       Memory Stick Duo, SDHC Memory Card. Copy: up to 9 ppm black and 6.5 ppm color, up to
               1200 x 1200 dpi. Scanning. Supplies: HP 60 (CC640/643AA).

               HP Officejet Printer 8500 AIO Printer : in,scan,copy,fax (Print 35ppm black -34ppm color
HP OFFICEJET PRO 8500    ;Up to 1200 x 1200 dpi (black), Up to 4800 x 1800 (color), 1 max tray(250-sheet input tray,
                                                               PRI40d    399  8,890,000  12
Printer           2-sided printing and ADF), 64 MB memory, Up to 15,000 pages per month, 1 USB 2.0, 1
               Ethernet, 1 PictBridge, 1 RJ-11 fax,
               Thermal Inkjet, A4, Print/Scan/Copy: 30/23 ppm/cpm (black/color), 4,800 x 1,200 dpi 1,200-
HP Photosmart C4680 AIO
               input dpi, up to 100 sheet input tray, Flatbed Scan: up to 1,200dpi optical, 3,000       PRIM17m1   115  2,520,000  12
Printer           pages/month, USB, 1.5 inch CGD; Ink: HP 74 (CB335WA/37WA)
               Đa chức năng (Flatbed) In màu/Fax màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ
BROTHER MFC-J415W      nhớ & gửi fax trực tiếp từ máy tính • Tốc độ Modem 33.6Kbps • Có sẵn card mạng         PRI58a    161  3,350,000  12
               Wireless 802.11 b/g • In trắng đen 35 trang/phút, in màu 28 trang/phút

               Đa chức năng (Flatbed) In màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ USB • In trắng
BROTHER DCP-195C       đen 33 trang/phút, in màu 27 trang/phút • Photo màu 20 trang/ phút • Độ phân giải 1200 x     PRI58b    96   2,050,000  12
               6000dpi • Độ phân giải scan 600 x 2400dpi • Bộ nhớ 32MB • In tràn khổ giấy A4

               Đa chức năng (Flatbed) In màu/Fax màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ
               nhớ & gửi fax trực tiếp từ máy tính. Tốc độ Modem 33.6Kbps. Có sẵn card mạng Wireless
BROTHER MFC-J615W                                                      PRI120902   191  4,100,000  12
               802.11 b/g. In trắng đen 35 trang/phút, in màu 28 trang/phút. Photo trắng đen 23
               trang/phút, photo màu 20 trang/phút. Độ ph&aci
               Đa chức năng (flatbed) In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan • Tốc độ Modem 14.4Kbps •
BROTHER MFC-7340       Tốc độ in/ copy 20 trang/phút • Bộ nhớ 16MB • Nhận và lưu được 400 trang khi đã hết giấy     PRI58b    257  5,490,000  12
               • Độ phân giải 2400 x 600dpi
               Đa chức năng (Flatbed) In màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ • In
BROTHER DCP-J125       trắng đen 33 trang/phút, in màu 27 trang/phút • Photo trắng đen 22 trang/phút, photo màu     PRI58d    98   2,090,000  12
               20 trang/phút • Độ phân giải 1200 x 6000dpi
               Đa chức năng (Flatbed) In A3 màu/Fax màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ
BROTHER MFC-6890CDW     nhớ & máy KTS • Tốc độ Modem 33.6Kbps Supper G3 • Bộ nhớ 64MB • Màn hình màu           PRIm01   #REF!  9,890,000  12
               cảm ứng LCD 4.2

               Đa chức năng (Flatbed) In A3 màu/Fax màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ
BROTHER MFC-6490CW      nhớ & máy KTS • Tốc độ Modem 33.6Kbps Supper G3 • Bộ nhớ 64MB • Màn hình màu           PRIm02   #REF!  7,800,000  12
               LCD 3.3”

               Đa chức năng (Flatbed) In A3 màu/ Photo màu/ Scan màu/ In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ &
               máy KTS • Bộ nhớ 64MB • Màn hình màu cảm ứng LCD 4.2” • In trắng đen 35trang/phút, in
BROTHER DCP-6690CW                                                      PRIm03   #REF!  7,890,000  12
               màu 28 trang/phút • Photo trắng đen 23 trang/phút, photo màu 20 trang/phút • Độ phân giải
               1200 x 6000dpi
               Đa chức năng (Flatbed) In laser màu/Fax laser màu/ Photocopy laser màu/ Scan màu &
BROTHER MFC-9120CN-     PC Fax. Tốc độ in 16 trang/phút (A4) 17 trang/phút (Letter). Photo 16 trang/phút (A4), 17
                                                               PRI120903  #REF!  12,890,000  12
MÁY IN LASER MÀU       trang/phút (Letter). Độ phân giải 2400 x 600dpi. Độ phân giải scan 19200 x 19200dpi. Màn
               hình màu LCD 2line backlit. Bộ nhớ 64MB u
               Đa chức năng (Flatbed) In laser màu/Fax laser màu/ Photocopy laser màu/ Scan màu &
BROTHER MFC-9320CW-     PC Fax. Tốc độ in 16 trang/phút (A4) 17 trang/phút (Letter). Photo 16 trang/phút (A4), 17
                                                               PRI120904  #REF!  14,190,000  12
MÁY IN LASER MÀU       trang/phút (Letter). Độ phân giải 2400 x 600dpi. Độ phân giải scan 19200 x 19200dpi. Màn
               hình màu LCD 2line backlit. Bộ nhớ 64MB u
               Văn phòng di động đáp ứng mọi nhu cầu in ấn, In và Copy: Đen trắng : 16 trang/phút (A4),
               17 trang/phút (letter). Màu : 4 trang/phút (A4), 4 trang/phút (letter), Fax: 33.6 kbps, In:
Samsung CLX-3185FN      2400*600dpi, Copy: 1200*1200dpi, Scan: 4800*4800dpi, Fax: 300*300dpi, 256MB, Fax        PRI11051204  #REF!  6,690,000  12 T
               Memory: 2MB, USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10 / 100 Base-TX, Input : 130 tờ ; Output : 80
               tờ, ADF : 15 tờ, 20,000 trang/tháng
                         MÁY IN LASER ĐA CHỨC NĂNG (ALL IN ONE )
CANON MF 4320D        A4, 600x600 dpi; 20ppm; 32 MB RAM. Scan, Copy                          PRAIO02    284  5,800,000  12
Printer Canon Đa chức    Máy in đa chức năng: In , Copy, Scan mầu, Tốc độ in: 23 trang/phút; thời gian copy bản
               đầu tiên chỉ mất 9 giây. Độ phân giải: 1200 x 600dpi. Bộ nhớ Ram: 64MB; Độ phân giải
năng MF4412 (Photo - In -
               quét: 9600dpi. Kết nối USB 2.0. Độ phóng to, thu nhỏ: 25 ~ 400 dpi. Khay giấy: 250tờ;     PRAIO02abc   229  4,690,000  12
Scan màu)          Khay tay: 100tờ. Hệ Điều Hành: Windows 2000,XP, Server 2003, Server 2008, Windows
               Vista, Windows 7 Mac OSX *2, Linux *3"
Canon MF4450 (Photo - In -  Tốc độ in 23ppm; 1200x600dpi; 64Mb; USB, Scan màu, độ phân giải 9600dpi, Tốc độ copy
                                                               PRAIO02a   364  7,690,000  12
Scan màu - Fax)       23ppm; kết nối USB 2.0, Tốc độ Fax: 3s/trang
 Canon MF4550D (Photo -
               Tốc độ in 25ppm; 600x600dpi; 64Mb; USB, Scan màu, độ phân giải 9600dpi, Tốc độ copy
In đảo mặt - Scan màu -                                                   PRAIO02b   396  8,490,000  12
               25ppm; kết nối USB 2.0, Tốc độ Fax: 3s/trang
Fax)
CANON D520 (Photo - In    Tốc độ in 25ppm; 600x600dpi; 64Mb; USB, Scan màu, độ phân giải 9600dpi, Tốc độ copy
                                                              PRAIO02bc   261  5,190,000  12
đảo mặt - Scan màu)     25ppm; kết nối USB 2.0

               In , Copy, Scan mầu, Tốc độ in: 19 trang/phút; Độ phân giải: 600 x 1200dpi Bộ nhớ Ram:
               64MB; Quét mầu CIS mầu; Độ phân giải quét: 9600dpi "Tốc độ copy: 19 bản/phút; Kết nối
CANON MF 3010        USB 2.0. CAPT 3.0, Độ phóng to, thu nhỏ: 25 ~ 200%", "Khay giấy: 150tờ; Sử dụng        PRAIO02bcab  196  4,290,000  12
               catridge mực:EP 725 (1600 trang);, Hệ Điều Hành: Windows® 2000,XP, Server 2003,
               Server 2008, Windows Vista®, Windows 7 Mac® OSX *2, Linux *3"
HP- M1522NF MFP         A4; Print 1200dpi, 23ppm; 64Mb; Scan; Copy; Fax, Network                       PRAIO06   465         12
HP-M2727NF           A4; Print 1200dpi, 26ppm; 64Mb; Scan; Copy; Fax, network                       PRAIO10   621   15,290,000  12
                Print, Color Scan, Copy, Fax; upto 26 ppm/cpm (A4); 450 MHz; Two-Sided printing auto;
                ADF capacity 50 pages, 64 MB, Hi-Speed USB 2.0. Scan upto 1,200 x 1,200 dpi, Fax: 33.6
HP M2727 NFS MFP                                                          PRAIO060501  874   19,400,000  12
                Kbps, up to 600 x 600 dpi; 10/100 Base-T Ethernet network port; 24 bit color, 15,000
                pages/month; Cartridge: Q7553A
                Hãng sản xuất: HP / Cỡ giấy: A4 / Khay đựng giấy(Tờ): 500tờ / Loại cổng kết nối: Ethernet,
HP M1212NF MFP                                                           PRAIO10ab   273   5,350,000  12
                USB2.0, RJ-11 fax, / Kiểu in: In laser / Độ phân giải khi in: 1200 x 1200dpi
                HP Laserjet M1132 MFP với chức năng: Print, Scan, Copy; Up to 18 ppm/cpm (A4), độ
HP Laserjet M1132 MFP      phân giải 600 x 600 x 2 dpi; 8 MB RAM, Hi-Speed USB 2.0, 8000 pages/month. Máy sử         PRAIO10abee  163   3,250,000  12
                dụng Cartridge mực CE278A.
                Cỡ giấy: A4 / 35tờ / USB2.0, / 1200x600dpi / 23tờ / Tốc độ in mầu(Tờ/phút): - / Độ phân
                giải khi Scan: - / Chiều sâu Bit màu Scan(Bit): 24 / Tốc độ truyền Fax(giây/trang): 3 / Độ
Printer Canon MF 4350D                                                        PRAIO12a   399   7,990,000  12
                phân giải khi Fax: 203 x 391 dpi / Tốc độ copy đen trắng(Tờ/phút): 23tờ / Tốc độ copy
                mầu(Tờ/phút): 23tờ / Số bản copy liên tục:
                A4, 24ppm 1200x1200dpi, 64MB RAM USB 2.0 Port, Ngôn ngữ PCL6/ Photocopy: A4,
FUJI XEROX MFP 3200B      24cpm, 25-400% / Color Scanner: A4, 4800x 4800dpi/ Fax A4, 33.6kbps, bộ nhớ 256           PRAIO12b   278   5,450,000  12
                trang/ PC-FAX: gửi fax trực tiếp từ máy tính
                Máy in laser đa chức năng Brother DCP-7030: - In laser màu/Copy laser màu/Scan phẳng -
Printer Laser Brother DCP-
              Tốc độ in 22 trang/ phút - Bộ nhớ chuẩn 16 MB - Khay giấy : 250 tờ - Độ phân giải 2400 x         PRAIO12ba   185   3,750,000  12
7030            600dpi Phóng to thu nhỏ 25% - 400% • Khay giấy 250 tờ
                A4; Print 1200dpi, 20ppm; 16Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhận và lưu 400 trang khi hết giấy,
BROTHER MFC-7220                                                           PRAIO13   256   4,850,000  12
                quay số nhanh, gửi Fax từ Máy tính, tự động nạp bản gốc.
BROTHER MFC-7040        A4; Print 2400dpi, 22ppm; 16Mb; Scan; Copy. Tự động nạp bản gốc                   PRAIO14   210   4,400,000  12
                20 trang/ phút, 2400 x 600 dpi, 16 MB, Công Suất in 5000 trang/ tháng, USB 2.0, Mực TN
BROTHER MFC-7055        2060, Drum 2255, trọng lượng 9.8kg, Zoom 25% - 400%, khay giấy 250 tờ, Sao chụp tối         PRAI014a   158   3,390,000  12
                đa 99 trang/lần, Ghép 2 hoặc 4 trang trong 1 trang giấy, Có tính năng in nền mờ

                A4; Print 2400dpi, 20ppm; 16Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhận và lưu 400 trang khi hết giấy,
BROTHER MFC-7340                                                           PRAIO15   282   5,200,000  12
                quay số nhanh, gửi Fax từ Máy tính, tự động nạp bản gốc.
                A4; Print 2400dpi, 22ppm; 32Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhận và lưu 400 trang khi hết giấy, gửi
BROTHER MFC-7450                                                           PRAIO16   329   6,350,000  12
                Fax từ Máy tính, tự động nạp bản gốc
                A4; Print 2400dpi, 22ppm; 32Mb; Scan/ Copy/ Fax, nhận và lưu 400 trang khi hết giấy,
BROTHER MFC-7840N                                                          PRAIO17   219167  7,890,000  12
                quay số nhanh, tự động nạp bản gốc, giao tiếp USB2.0, có sẵn card mạng.
                A4; Print 1200dpi, 28ppm; upto 544Mb; Scan; Copy; Fax. Hỗ trợ 40 phím tắt, gửi Fax trực
BROTHER MFC -8460N                                                          PRAIO18   294444  10,600,000  12
                tiếp từ Máy tính. có sẵn card mạng.
                Đa chức năng (Flatbed) In laser/Fax laser/ Photocopy/ Scan& PC Fax(mono Chrome) •
BROTHER MFC-8880DN       Tốc độ Modem 33.6Kbps Supper G3• Tốc độ in/ copy 28 trang/phút (A4) 30 trang/phút          PRAIO18a  #REF!  12,290,000  12
                (Letter)
                Đa chức năng (Flatbed) In màu/ Photo màu/ Scan màu • Tốc độ in 16 trang/phút (A4) 17
BROTHER DCP-9010CN       trang/phút (Letter) • Photo 16 trang/phút (A4), 17 trang/phút (Letter) • Độ phân giải 2400 x     PRAIO18b  #REF!  11,880,000  12
                600dpi
                A4; Print 2400dpi, 20ppm; 64Mb; Scan 19200dpi; Copy 16ppm, LCD, USB, có sẵn card
BROTHER DCP-9040CN                                                          PRAIO19   474722  17,090,000  12
                mạng, tự động nạp bản gốc.

                Thiết kế gọn nhẹ với đầy đủ tính năng, Mono Laser A4, 3 chức năng: In, Scan, Copy, In:
                16 trang/phút (A4), 17 trang/phút (letter). Copy: 16 trang/phút (A4), 17 trang/phút (letter, In:
Samsung SCX-3201        1200*1200dpi . Copy: 1200*1200dpi . Scan: 4800*4800dpi, 32MB, USB 2.0 Hi-Speed,          PRAIO11051201 #REF!  2,890,000  12
                Input : Cassette 150 tờ ; Output : 50 tờ, MLT-D1043S - 1,500 trang
                Cartridge đầu tiên theo máy - 1,500 trang, 5,000 trang/tháng

Samsung Mono laser MFP
                ( Printer - PhotoCopy - Scan ) 1200x1200,22 trang/1phut ,USB, 64MB                  PRCL12e   #REF!  3,690,000  12
SCX-4623F
                Tốc độ In: 22 trang/phút (A4), 23 trang/phút (letter). Copy: 22 trang/phút (A4), 23 trang/phút
                (letter). Độ phân giải In: 1200*1200dpi . Copy: 1200*1200dpi . Scan: 4800 * 4800dpi. Bộ
Samsung SCX-4623FN       nhớ chuẩn 128MB. Cổng giao tiếp USB 2.0 Hi-Speed. Nối mạng Ethernet 10 / 100 Base       PRAIO11051202   #REF!  5,490,000  12
                TX. Hệ điều hành Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server, Mac OS X
                10.3 - 10.6, Linux. Khay đựng giấy Input : 250 tờ ; Output

                                DOT MATRIX PRINT (MÁY IN KIM)
EPSON- LX300++         9 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 337 ký tự/giây(10cpi), LPT1, USB               PRDOT01   186   3,850,000  12
EPSON- LQ300++         24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 3 bản sao, 300 ký tự/giây(10cpi), LPT1&USB               PRDOT02   #REF!   4,590,000  12
EPSON- LQ590          24 kim, khổ hẹp, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây (10cpi), LPT1                PRDOT03   425   9,090,000  12
EPSON- FX2175          9 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 4 bản sao,476 ký tự/giây (10cpi), LPT1,USB 1.1             PRDOT04   465   8,990,000  12
EPSON- LQ 2090 ( A3)      24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 4 bản sao, 440 ký tự/giây(10cpi), LPT1&USB              PRDOT05   630   10,200,000  12
EPSON- LQ 2180 ( A3)      24 kim, khổ rộng, 1 bản chính, 5 bản sao, 480 ký tự/giây(10cpi), LPT1                PRDOT06   720   13,300,000  12
                                  SCANNER ( MÁY QUÉT ẢNH )
                Máy scan lạo Flatbed, độ phân giải 2400x4800 dpi. Máy quét khổ A4, CIS với phím nhấn
Canon- Lide 110                                                           SCAN01a   64   1,270,000  12
                Autoscan
                Máy scan lạo Flatbed, độ phân giải 4800x4800 dpi. Myas quét khổ A4, CIS. với phím nhấn
CANON- Lide 210         Autoscan. Độ sâu bit màu 48- bit, giao tiếp USB 2.0. Tốc độ quét 19msec/dòng (4800 dpi).       SCAN03b   100   1,950,000  12
                Khả năng scan phim ảnh. Trọng lượng: 2.8kg
CANON- Lide 600F        A4; 4800x9600dpi; 48bit, Scan filml; USB                               SCAN04   100556  3,620,000  12
CANON-5600F           A4; 4800x9600dpi, bộ cảm biến CCD màu 6 nét; 48bit; Scan filml; USB                  SCAN06   101389  3,650,000  12
EPSON- PER V30         A4; 3200x9600dpi; 48bit, USB                                     SCAN08    98    4,000   12
EPSON- PER V300 PHOTO      A4; 4800x9600dpi; 48bit, scan film âm bản, dương bản; USB                       SCAN10   154   2,990,000  12
EPSON- PER-V700         A4; 4800x9600dpi; Dual Lens; scan film; USB, IEEE1394                         SCAN14   640   15,700,000  12
HP- 2410            A4; 1200dpi optical; 9600 dpi enhanced, 48bit; USB                          SCAN18    84   1,650,000  12
HP- G3110            A4; 4800x9600dpi optical; USB                                     SCAN19   130   2,650,000  12
HP- G4010            A4; 4800dpi optical; 96bit; scan film, copy; USB, 4.4Kg                        SCAN20   226   4,790,000  12
HP - G4050           A4; 4800dpi optical; 96bit; scan film, copy; USB, 5.3Kg                        SCAN21   287   6,140,000  12
HP- 5590            A4; 2400x2400dpi optical; 48bit; scan film; USB                            SCAN22   480   10,490,000  12
HP SCANJET 8300       A4; 4800dpi optical; Edit text 48bit; scan film; USB, SCSI, Email              SCAN23    480  10,400,000  12
HP SCANJET N6010      A4; 600x600dpi optical; 48bit, 18ppm, copy, USB                       SCAN24    515    19,000  12
HP SCANJET 8270       A4; 4800x4800dpi optical; 48bit, 25ppm, copy, scan film, USB                SCAN26    860  18,890,000  12
Scaner Genius Mini     A4; 1200dpi; 48bit, USB                                   SCAN26a   12    250,000  12
GENIUS VIVID 1200TA     A4; 1200x 2400dpi ;48 bit Color ; USB 2.0 ; Film 35mm âm/ dương bản Scan          SCAN28   38333  1,380,000  12
GENIUS HR2400TA Slim    A4; 2400x 4800dpi;48 bit Color ; USB 2.0 ; Film 35mm âm/ dương bản Scan           SCAN31   45833  1,650,000  12
                                    UPS (BỘ LƯU ĐIỆN)
SANTAK 500VA        Công suất 500VA/300W                                     UPS01    43   890,000   36
SANTAK 1000VA        Công suất 1000VA/600W                                    UPS02    102  2,190,000  36
SANTAK BLAZER 600-E     Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 20 phút, Công suất 600VA / 360W             UPS03    75   1,790,000  36
SANTAK BLAZER 800-E     Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 28 phút, Công suất 800VA / 480W             UPS04    92   2,140,000  36
SANTAK BLAZER 1000-E    Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 18 phút, Công suất 1000VA / 600W            UPS05    138  3,290,000  36
SANTAK BLAZER 1400-EH    Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 25 phút, Công suất 1400VA / 840W            UPS06    165  3,890,000  36
SANTAK BLAZER 2000-EH    Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa, lưu điện 25 phút, Công suất 2000VA / 1200W            UPS07    199  5,150,000  36
SANTAK BLAZER 600      Giao tiếp cổng RS 232/ USB vỏ sắt, lưu điện 20 phút, Công suất 600VA / 360W         UPS08    78   1,790,000  36
SANTAK BLAZER 1000     Giao tiếp cổng RS 232/ USB vỏ sắt, lưu điện 23 phút, Công suất 1000VA / 600W         UPS10    149  3,890,000  36
SANTAK BLAZER 1400     Giao tiếp cổng RS 232/ USB vỏ sắt, lưu điện 23 phút, Công suất 1400VA / 800W         UPS11    172  3,990,000  36
SANTAK BLAZER 2000     Giao tiếp cổng RS 232/ USB vỏ sắt, lưu điện 25 phút, Công suất 2000VA / 1080W        UPS12    220  5,250,000  36
UPS TRUE ONLINE C1K vỏ
              PS Santak Online 1KVA (C1K ): Công suất 1kVA / 0.7kW.                    UPS280601  #REF!  7,590,000  36
mầu TRẮNG
UPS TRUE ONLINE C2K vỏ
              PS Santak Online 1KVA (C1K ): Công suất 2kVA / 1.4kW                    UPS280602  #REF!  14,290,000  36
màu TRẮNG
UPS TRUE ONLINE C3K vỏ
              PS Santak Online 1KVA (C1K ): Công suất 3kVA / 2.1kW                    UPS280603  #REF!  22,190,000  36
mầu TRẮNG
SANTAK ONLINE 1KVA     PS Santak Online 1KVA (C1K E): Công suất 1000VA/0.8KW, vỏ màu đen. Có chức năng
                                                             UPS12a   387  8,290,000  36
(C1K E)           tắt khẩn cấp (EPO).
SANTAK ONLINE 2KVA     UPS Santak True Online 2KVA (C2K E): Công suất 2000VA/2.1KW, vỏ màu đen. Có chức
                                                             UPS12b   649  14,290,000  36
(C2K E)           năng tắt khẩn cấp (EPO).
SANTAK ONLINE 3KVA     UPS Santak Online 3KVA (C3K E): Công suất 3000VA/2.4KW, vỏ màu đen. Có chức năng
                                                             UPS12c   878  23,590,000  36
(C3K E)           tắt khẩn cấp (EPO).
              Công suất C6kVA / 4.2kW
UPS TRUE ONLINE C6K E                                                  UPS120801  878  47,190,000  36
              (Không có chức năng kết nối song song để nhân Công suất như C6KVA)

UPS TRUE ONLINE C10K E    10kVA / 7kW (Không có chức năng kết nối song song để nhân công suất như C10KVA)      UPS120802  878  69,990,000  36

              TV BOX, TVCARD, USB TV (THIẾT BỊ DÙNG ĐỂ XEM TI VI TRÊN MÁY TÍNH
HUMAX , CODEC USB TV    USB đầu thu kỹ thuật số, thu tất cả các kênh truyền hình kỹ thuật số.             TVB01   49   890,000   12
TIVI BOX CRT        Bắt sóng các kênh tivi                                   TVB02a   17   Tham khảo  12
Tivi box EXT 5821LCD    Bắt sóng các kênh tivi                                   TVB03a   27   Tham khảo  12
                                                            TVB211201  #REF!  450,000
Tivi Box LCD 2830      Bắt sóng các kênh tivi dung cho Tivi LCD                          TVB03b   25   510,000   12
PIONEEER,. INO TV- USB(
              USB đầu thu kỹ thuật số, thu tất cả các kênh truyền hình kỹ thuật số             TVB02    30   Tham khảo  12
DVB)
BOX GAMEID 3488, 3820    External for CRT Monitor ,                                  TVB04    17   Tham khảo  12
BOX GAMEID LCD monitor 5810E Gadmei, dùng được cho màn LCD Res 1024x 768                         TVB05    35   Tham khảo  12
BOX GAMEID LCD
              5820 Gadmei, dùng được cho tất cả các màn LCD Res 1280x1024                 TVB06    42   Tham khảo  12
monitor 5820 Gadmei
TV Card GAMEID Internal   GAMEID Internal TV Capture                                  TVB07    27   Tham khảo  12
TV Card MUCH Internal    MUCH Internal                                        TVB08    30   Tham khảo  12
TV Card           AVER/ VISIONPLUS Int. Digital Thu được truyền hình số đang phát               TVB09    91   Tham khảo  12
TV Card           AVER/ EZ Capture                                       TVB10    38   Tham khảo  12
                             WEBCAM + HEADPHONE ( CHƯA VAT )
                                  WEBCAM
              Camera hồng ngoại 7 mắt, hình ảnh rất nét, 350K Pixel, Sử dụng tốt trong điều kiện thiếu
COLORVIS CVC 2005                                                     WC02    7    150,000   12
              ánh sáng !
              Độ phân giảI 1. 3M pixels, có bộ giá 3 chân đi kèm,Sử dụng tốt trong điều kiện thiếu ánh
COLORVIS CVC 1013                                                     WC03    11   190,000   12
              sáng !
COLORVIS CVC 1009      Độ phân giảI 1. 3M pixels, ,Sử dụng tốt trong điều kiện thiếu ánh sáng !           WC03a    14   Tham khảo  12
COLORVIS CVC 2010      Độ phân giảI 1.3 Mega pixels, ( Cực nét )                          WC04    14   Tham khảo  12
COLORVIS CVC ND8      Độ phân giảI 1.3 Mega pixels, ( Cực nét )                          WC04a    14   Tham khảo  12
              Độ phân giải 1.3 Mega pixels. Hình ảnh đẹp,nét,không bị giật hình.Hỗ trợ Window Vita,
Webcam Colorvis CVC 201                                                 WC061001  #REF!  270,000   12
              Xp,Win2000...(Tự nhận driver).
Webcam Colorvis       Độ phân giải 1.3 Mega pixels. Hình ảnh đẹp,nét,không bị giật hình.Hỗ trợ Window Vita,
                                                            WC061002  #REF!  240,000   12
CVC - ND70         Xp,Win2000...(Tự nhận driver).
              Độ phân giải 1.3 Mega pixels. Hình ảnh đẹp,nét,không bị giật hình.Hỗ trợ Window Vita,
Webcam Colorvis ND 50                                                  WC061003  #REF!  280,000   12
              Xp,Win2000...(Tự nhận driver).
              Độ phân giải 1.3 Mega pixels. Hình ảnh đẹp,nét,không bị giật hình.Hỗ trợ Window Vita,
Webcam Colorvis CVC 002                                                 WC061004  #REF!  280,000   12
              Xp,Win2000...(Tự nhận driver).
              Độ phân giải 1.3 Mega pixels. Hình ảnh đẹp,nét,không bị giật hình.Hỗ trợ Window Vita,
Webcam Colorvis ND 40                                                  WC061005  #REF!  270,000   12
              Xp,Win2000...(Tự nhận driver).
CREATIVE LIVE! CAM
              Cảm biến: VGA, bắt ảnh:800x600 (software enhanced); Video : 800x600@15fps, giao diện     WC07    20   Tham khảo  12
CHAT
CREATIVE LIVE! CAM
              Cảm biến VGA; Bắt ảnh 8 Megapixels; Độ phân giải 1600 x 1200; Giao diện USB 2.0        WC12    130  Tham khảo  12
OPTIA AF
Microsoft Life cam VX-700  Microsoft Life cam VX-700 (sieu net)                             WC12a    20   Tham khảo  12
                SB - FE - Thiết kế dành cho PC. Chụp ảnh ở chế độ 1.3 Megapixel, tích hợp công nghệ
LOGITECH Quickcam go                                                      WC13a    34   490,000  12
                điều chỉnh ánh sáng và lọc tiếng ồn

                Delivers 1.3 MP (software enhanced) photosProvides enhanced image clarity, even in dim
                lighting. Built-in microphone ensures crystal-clear conversations. Convenient plug and play.
Logitech E3500Plus                                                       WCDK     28   590,000  12
                Universal monitor clip/base fits both laptops and desktop PCs
                USB connection

                SB - FE - Thiết kế dành cho PC. Chụp ảnh ở chế độ 1.3 Megapixel, tích hợp công nghệ
Logitech Quickcam STX                                                      WC14a    55   Tham khảo  12
                điều chỉnh ánh sáng và lọc tiếng ồn
LOGITECHQuickCam        Thiết kề dành cho Laptop, rất nhỏ gọn và đẹp, chụp ảnh 1.3 MegaPixel, tích hợp Micro ,
                                                                 WC16    59   Tham khảo  12
Deluxe for Notebook      Công nghệ tự động điều chỉnh ánh sáng,âm thanh, có Avatar
                USB - AP chụp ảnh ở chế độ 5megapixel,tích hợp công nghệ tự động điều chỉnh ánh
Logitech QuickCam
                sáng, tự động lọc tiếng ồn,tích hợp sẵn microphone,tích hợp phần mềm xử lý video có       WC17    89   Tham khảo  12
Communicate Deluxe       nhiều avatar nhìn cực ngộ nghĩnh,funny
Logitech QuickCam Pro     USB - FE - Thiết kế dành cho Laptop,nhỏ , cực đẹp, chụp ảnh ở chế độ 8megapixel,quay
                                                                 WC18    120  Tham khảo  12
9000 -             phim ở chế độ HD 960*720,sử dụng ống kính Carl Zeiss
             Model đỉnh nhất trong các loại webcam của Logitech, Tích hợp công nghệ tự động bắt
Logitech QuickCam Sphere
             hình,nghĩa là khi bạn di chuyển đi đâu thì webcam tự động quay theo bạn, để giữ bạn luôn        WC19    155  Tham khảo  12
AF            ở trong khung hình, Sử dụng ống kính Carl Zeiss
                                 HEADPHONE TAI NGHE + MIC
HEADPHONE PE-         PE-161DIGITAL EARBUDS Được thiết kế với vỏ tai nghe bằng kim loai, kiểu dáng mạnh
                                                                HPM01    7    150,000  12
161DIGITAL EARBUDS       mẽ Jack cắm 3.5mm Stereo Chiều dài dây 1.2 m Tương thích với iPod, CD , MP3 Màu đen

Headphone Colorvis MA8     Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control                             hphone01c   4   60,000   0
NANSIN 313           Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control                             hphone01a   4   75,000   0
GENIUS HS-02N         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control                             hphone02    6         0
GENIUS / HS-02C        Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control                             hphone02a   5         0
GENIUS HS-03N         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control                            hphone02ab   7   155,000  3
GENIUS HS-02S         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, Micro control                     hphone03ab   5   110,000  6
GENIUS HS-200C         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, Micro control                     HP080901   #REF!   85,000  12
GENIUS HS-300A         Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, Micro control                     HP080902   #REF!  160,000  12
Headphone SoundMax       Tai nghe full size, dây dài 2m, giắc cắm USB, điều khiển âm lượng bằng nút bấm, có mic,
                                                               HP11041201  #REF!  590,000  13
AH311             thiết kế phù hợp với game thủ
Headphone SoundMax       Tai nghe In-Ear, dây dài 1.5m, giắc cắm 3.5mm, có mút cao su thay thế. Dòng tai nghe
                                                               HP11041202  #REF!  190,000  14
AH306             cách âm thời trang
Headphone SoundMax
                Tai nghe full size, dây dài1.4m, giắc cắm 3.5mm, có volume Control, có mic          HP11041203  #REF!  250,000  15
AH304
Headphone SoundMax
                Tai nghe full size, dây dài 2m, giắc cắm 3.5mm, có mic                    HP11041204  #REF!  245,000  16
AH302
GENIUS GHP-200V        Tai nghe dạng Ear-bud nhỏ nhẹ, dùng kèm Iphone, Ipod, MP3... Có 3 màu để lựa chọn       HP161101   #REF!  120,000  12
                Tai nghe Ear-phone, thiết kế thời trang, âm thanh chất lượng cao, kèm theo 2 đệm chỉnh
GENIUS GHP-200X                                                        HP161102   #REF!  180,000  12
                bass. Dùng kèm với MP3, có 2 màu cam và kiwi để lựa chọn
Head Phone Logitech
                Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, Micro control                     hphone03a  17.00  340,000  6
Headset H165 AMR
Headphone Kannen KM530 Headphone Kannen KM530                                          HPK01    7   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM880 Headphone Kannen KM880                                          HPK02    15   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM610 Headphone Kannen KM610                                          HPK03    7   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM611 Headphone Kannen KM611                                          HPK04    7   Tham khảo  0
Headphone Kannen MD71     Headphone Kannen MD71                                      HPK05    7   Tham khảo  0
Headphone Kannen KM801 Headphone Kannen KM801                                          HPK06    8   Tham khảo  0

Headphone Kannen MC702 Headphone Kannen MC702                                          HPK07    7   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM460 Headphone Kannen KM461                                          HPK08    7   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM690 Headphone Kannen KM690                                          HPK09    8   Tham khảo  0

Headphone Kannen KM330 Headphone Kannen KM330                                          HPK10    6   Tham khảo  0

Genius Headphone HS-04A Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, loại lớn                           hphone21   10   220,000  6

Genius Headphone HS-05A Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control, loại lớn                           hphone21ab   12   265,000  6
Genius Headphone HS-
                Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control; Micro Control;Lọc tiếng ồn , tạp âm          hphone22   13   280,000  6
04SU
                Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-112         Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp •      hphone24ab   3    89,000   13
                Tương thích với MP3 • Nghe nhạc
                Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-118         Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp •      hphone24abb  5    110,000  13
                Tương thích với MP3 • Nghe nhạc
                Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-212         Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp •      hphone24ac   5    150,000  13
                Tương thích với MP3 • Nghe nhạc
             Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-312      Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp •      hphone24ad  #REF!  198,000  13
             Tương thích với MP3 • Nghe nhạc
             Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-412      Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp •     hphone24aeb  #REF!  240,000  13
             Tương thích với MP3 • Nghe nhạc
             Mobile • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4 • Máy tính • Tivi • DVD
Odyssey OD-612      Tính năng khác : • Âm cao (treble) nhờ công nghệ Neodymium magnet. • Chức năng Gấp • hphone21011201     7.00  140,000  13
             Tương thích với MP3 • Nghe nhạc


Headphone Somic MX103  Tai nghe Clip-on, giắc cắm 3.5mm, kiểu dáng thời trang                     HPSO01   #REF!  139,000  12


             Tai nghe thiết kế vững chắc. Micro được dát kim loại màu inox bóng tạo sự thanh lịch, đẹp.
Headphone Somic ST1612                                                  HPSO02   #REF!  249,000  12
             Ốp tai sử dụng chất liệu dạng nhung tạo sự thoải mái, có thể xoay 150 độ


             Tai nghe portable, giắc cắm 3.5mm, điều có volume Control, có mic gắn liền, bộ đệm tai
Headphone Salar C2                                                    HPSA01   #REF!  130,000  12
             bằng cao su non cực êm, dây dù lớn chống đứt thích hợp cho Game thủ


             Tai nghe portable, giắc cắm 3.5mm, điều có volume Control, có mic gắn liền, bộ đệm tai
Headphone Salar C3                                                    HPSA02   #REF!  80,000  12
             bằng cao su non cực êm, dây dù lớn chống đứt thích hợp cho Game thủ


             Tai nghe portable, giắc cắm 3.5mm, điều có volume Control, có mic gắn liền, kiểu dáng
Headphone Somic Mini2                                                  HPSA03   #REF!  110,000  12
             thời trang


             Tai nghe portable, giắc cắm 3.5mm, điều có volume Control, có mic gắn liền, kiểu dáng
Headphone Somic DT301                                                  HPSA04   #REF!  80,000  12
             thời trang

NANSIN 316        Bộ tai nghe hỗn hợp, có volume Control; Micro Control;Lọc tiếng ồn , tạp âm          hphone26  #REF!  110,000  12
             Microphone:S/N Ratio: >/= 58 dB; Độ nhạy của Microphone: -52 +/- 3 dBMức áp suất âm
             thanh: 110 dB; Loại dây kết nối: Double Sided Dây dài: 2.3 m; Giắc kết nối: 3.5 mm Màu
Enzatec™ - HS101                                                    HPHONEMN001 #REF!   159,000  12
             sắc: màu trắng (HS101WH); màu đen (HS101BK); màu hồng (HS101PR) Headphone
             thích hợp dùng cho máy tính với mức giá phù hợp.
             Microphone: Cable Connection:Two-parallel, symmetric; Kiểu dây:OFC Dây dài: 2.1 m;
Enzatec™ - HS105     Giắc kết nối: 3.5 mm Dải tần số: 30~16,000 Hz; Độ nhạy của Microphone: 58dB ± 3dB Màu HPHONEMN002      #REF!  114,000  12
             sắc: màu đen (HS105BK)
             Microphone: S/N Ratio: >/= 58 dB; Độ nhạy của Microphone: -52 +/- 3 dB Mức áp suất âm
Enzatec™ - HS702     thanh: 110 dB; Loại dây kết nối: Double Sided Dây dài: 2.3 m; Giắc kết nối: 3.5 mm Màu    HPHONEMN003 #REF!   317,000  12
             sắc: màu đen (HS702BK)
             Microphone: S/N Ratio: >/= 58 dB; Độ nhạy của Microphone: -52 +/- 2 dB Mức áp suất âm
             thanh: 110 dB; Loại dây kết nối: Double Sided Dây dài: 1.3 m; Giắc kết nối: 3.5 mm Màu
Enzatec™ - HS102                                                    HPHONEMN004 #REF!   215,000  12
             sắc: màu đen (HS102BK); màu trắng (HS102WH); màu đỏ (HS102RE); màu xanh blue
             (HS102BL)
             Microphone: S/N Ratio: >/= 58 dB; Độ nhạy của Microphone: -45 +/- 2 dB Mức áp suất âm
Enzatec™ - HS501     thanh: 110 dB; Loại dây kết nối: Double Sided Dây dài: 2.2 m; Giắc kết nối: 4.0 mm Màu    HPHONEMN005 #REF!   169,000  12
             sắc: màu đen (HS5011BK); Headphone thích hợp dùng Smartphone

Headphone JVJ JH-301MV  *Có MIC*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù bền,đẹp                HPHONEMN006 #REF!   60,000  12


Headphone JVJ JH-303MV  *Có MIC*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù bền,đẹp                HPHONEMN007 #REF!   80,000  12

             *Có MIC*Có Volum điều khiển to,nhỏ*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù
Headphone JVJ JH-402MV                                                 HPHONEMN008 #REF!   130,000  12
             bền,đẹp

             *Có MIC*Có Volum điều khiển to,nhỏ*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù
Headphone JVJ JH-403MV                                                 HPHONEMN009 #REF!   130,000  12
             bền,đẹp

             *Có MIC*Có Volum điều khiển to,nhỏ*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù
Headphone JVJ JH-501MV                                                 HPHONEMN010 #REF!   150,000  12
             bền,đẹp*Kích thước tai nghe rộng,âm thanh trọn vẹn.

             *Có MIC*Có Volum điều khiển to,nhỏ*Kiểu dáng thời trang*Sử dụng chất liệu dây dù
Headphone JVJ JH-502MV                                                 HPHONEMN011 #REF!   220,000  12
             bền,đẹp*Kích thước tai nghe rộng,âm thanh trọn vẹn.

             *Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Đường kính tai nghe :15mm*Dây dài 1m*Jack
EARPHONE JVJ JH-25                                                   HPHONEMN012 #REF!   85,000  12
             nối có 2 loại 3.5 ly *Sản phẩm chính hãng JVJ


             *Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Đường kính tai nghe :15mm*Dây dài 1m*Jack
EARPHONE JVJ JH-68                                                   HPHONEMN013 #REF!   120,000  12
             nối có 2 loại 3.5 và 2.5 ly*Sản phẩm chính hãng JVJ


             *Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Đường kính tai nghe
EARPHONE JVJ JH-70                                                   HPHONEMN014 #REF!   135,000  12
             :15mm*Dây dài 1m*Jack nối có 2 loại 3.5 ly*Sản phẩm chính hãng JVJ
             *Tính năng ưu việt: Tai nghe có Micro *Tiện dụng kết nối với điện thoại
EARPHONE JVJ JH80i    Iphone; Blackbery...*Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Dây dài              HPHONEMN015 #REF!   180,000  12
             1m*Jack nối 3.5 Stereo*Sản phẩm chính hãng JVJ
             *Tính năng ưu việt: Tai nghe có Micro *Tiện dụng kết nối với điện thoại
EARPHONE JVJ JH85    Nokia, JVJ...*Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Dây dài 1m*Jack              HPHONEMN016 #REF!   135,000  12
             nối 3.5 Stereo*Sản phẩm chính hãng JVJ
             *Tính năng ưu việt: Tai nghe có Micro *Tiện dụng kết nối với điện thoại
EARPHONE JVJ JH3D    Nokia, JVJ...*Cặp lỗ thông cân bằng âm cao,âm trầm *Dây dài 1m*Jack              HPHONEMN017 #REF!   150,000  12
             nối 3.5 Stereo*Sản phẩm chính hãng JVJ
                             SENHEISER - HEADPHONE CAO CẤP
SENNHEISER Headphone     Với 5 màu thời trang Cam, Hồng, Nâu nhạt, Xanh tím than, Xanh dạ , CX 215 muốn thổi
                                                             hphonem001  #REF!  930,000   24
CX215            một làn gió mới , một hơi thở mới của thời đại đến những fans của âm nhạc và tai nghe.

SENHEISER - HEADPHONE Tai nghe chụp đầu, Jack cắm 3.5mm, Mobile, Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4, Máy tính, Tivi,
                                                             hphonem001a  #REF!  490,000   24
HD201         DVD
SENNHEISER Headphone     Với hệ thống màng Loa dynamic driver, cho đến 1 âm thanh sống động, với âm trầm mạnh
                                                             hphonem002  #REF!  440,000   24
MX365            mẽ.
SENNHEISER Headphone
               Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe In Ear cho chất lượng Bass tuyệt hảo            hphonem003  #REF!  730,000   24
CX270
SENNHEISER Headphone     Tích hợp nút điều khiển âm lượng.Có túi đựng đi kèm.Kèm theo các miếng cao su đút vào
                                                             hphonem004  #REF!  900,000   24
CX280            tai với 3 kích thước khác nhau.
               Ergonomic tai nghe điện thoại với âm bass tuyệt vời cho người nghe với tai nhỏ
SENNHEISER Headphone     -Đầu tai nghe được làm bằnh Silicon phù hợp thoải mái cho cá nhân
                                                             hphonem005  #REF!  730,000   24
CX271            -Có 2 màu đỏ và vàng với 2 thiết kế hoàn toàn khác nhau
               -Thiết kế đối xứng bện cáp cho một trải nghiệm nghe miễn phí

               Ergonomic tai kênh điện thoại với các hệ thống hiệu suất cao, loa động cho người nghe với
SENNHEISER Headphone     tai nhỏ.-Đầu tai nghe được làm bằng Silicon cho phù hợp thoải mái.-Tích hợp điều khiển
                                                             hphonem006  #REF!  900,000   24
CX281            âm lượng.-Tai nghe có 2 màu đỏ và vàng.-Thiết kế đối xứng bện cáp cho một trải nghiệm
               nghe rối-miễn phí.-Chia sẻ tai nghe - Chia sẻ nhạc với bạn bè!

               Hiệu suất cao với âm thanh stereo tai nghe Sennheiser LiveBass của hệ thống để tăng
SENNHEISER Headphone     bass mạnh mẽ-Ergonomic thiết kế cho phù hợp với cấp trên (miếng đệm tai và tay áo tai
                                                             hphonem007  #REF!  790,000   24
MX580            bao gồm giao hàng)-Tích hợp điều khiển âm lượng-Đối xứng cáp cho một trải nghiệm
               nghe âm thanh miễn phí
               Hiệu suất cao với âm thanh stereo tai nghe Sennheiser LiveBass của hệ thống để tăng
SENNHEISER Headphone     bass mạnh mẽ-Ergonomic thiết kế cho phù hợp với cấp trên (miếng đệm tai và tay áo tai
                                                             hphonem008  #REF!  790,000   24
MX581            bao gồm giao hàng)-Tích hợp điều khiển âm lượng-Đối xứng cáp cho một trải nghiệm
               nghe rối-miễn phí
SENNHEISER Headphone     Tai nghe nhỏ, có túi đi kèm, dễ dàng di chuyển, với tiếng Bass : Live Bass
                                                             hphonem009  #REF!  550,000   24
MX470            Thiết kế nhẹ và cảm thấy thoải mái khi nghe lâu
SENNHEISER Headphone     Tích hợp nút điều khiển âm lượng.Có túi đựng đi kèm.Sennheiser's LiveBass System for
                                                             hphonem010  #REF!  760,000   24
OMX180            powerful bass boost
SENNHEISER Headphone     Tích hợp nút điều khiển âm lượng.Có túi đựng đi kèm.Sennheiser's LiveBass System for
                                                             hphonem011  #REF!  760,000   24
OMX181            powerful bass boost

SENNHEISER Headphone     Tai nghe nhạc thuộc dòng tai nghe Ear - Canal.Thiết kế chi tiết, sự lựa chọn đáng giá giữa
                                                             hphonem012  #REF!  2,020,000  24
CX870            giá tiền và hiệu năng.Có túi đựng đi kèm, có thêm 2 miếng mút với kích thước khác nhau.

               Tai nghe MX55VC Street là tai nghe stereo bass hướng với hệ thống Twist cho phù hợp tốt
Sennheiser Street
               nhất có thể.-Tính năng điều khiển âm lượng tích hợp vào cáp.-Phụ kiện bao gồm cả phần    hphonem013  #REF!  1,090,000  24
Headphones MX55VC      thiết kế thuận tiện trao đổi, thiết lập adapter tai và hộp đựng.

                           HEADPHONE SENNHEISER SPORT LINE
               Chất âm trong như pha lê, chi tiết đến kinh ngạc, âm bass sâu, với thiết kế close, cách
SENNHEISER Headphone     âm tốt, giữ tiếng ồn ở bên ngoài, trọn vẹn thưởng thức âm thanh, 1 lựa chọn đáng giá để
                                                             hphonem014  #REF!  6,790,000  24
HD25 Originals        nghe hàng ngày , với sự thoải mái khi nghe lâu và kiểu dáng rất phong cách, hợp thời
               trang....

               Bộ chuyển đổi : Dynamic, open.Tai ghép : Intraaural.Đáp ứng tần số:19 - 21000 Hz.Độ lêch
SENNHEISER Headphone
               âm:< 0.2 % (1 kHz/100 dB SPL).Cường độ âm thanh:113 dB.Trở kháng:16 Ω.Chiều dài       hphonem015  #REF!  1,350,000  24
CX310 Original        dây:1.2 m symmetrical.Jack kết nối:3.5 mm angled.Trọng lượng:10 g

               Bộ chuyển đổi : Dynamic, open.Tai ghép : Supraaural.Đáp ứng tần số:19 - 21000 Hz.Độ
SENNHEISER Headphone
               lêch âm:< 0.5 % (1 kHz/100 dB SPL).Cường độ âm thanh:108 dB (1kHz/1Vrms).Trở         hphonem016  #REF!  1,290,000  24
HD220 Adidas         kháng:24 Ω.Chiều dài dây:1.4 m symmetrical.Jack kết nối:3.5 mm angled.Trọng lượng:90 g

               Tần số : 18 - 20000 Hz.Sound pressure level (SPL):120 dB.Impedance:16 Ω.Total
SENNHEISER Headphone     Harmonic Distortion (THD):< 0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL).Chiều dài dây nghe:0.6 m
                                                             hphonem017  #REF!  1,750,000  24
OMX680-IP          symmetric + 0.6 m extension cable with integrated volume control.Ear
               coupling:Intraaural.Transducer principle:Dynamic.Dạng kết nối:3.5 mm, straight

               Frequency response 18 - 20000 Hz.Sound pressure level (SPL) 120 dB.Impedance 16
SENNHEISER Headphone     ΩTHD, total harmonic distortion < 0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)Jack plug 3.5 mm straight
                                                             hphonem018  #REF!  1,550,000  24
CX680-Original        Cable length 0.6 m symmetric + 0.6 m extension cable with integrated volume
               control.Weight 10 g.Ear coupling Intraaural (ear canal fit).Transducer principle Dynamic

               Frequency response 18 - 20000 Hz.Sound pressure level (SPL) 120 dB.Impedance 16
SENNHEISER Headphone     ΩTHD, total harmonic distortion < 0.5 % (1 kHz, 100 dB SPL)Jack plug 3.5 mm straight
                                                             hphonem019  #REF!  2,300,000  24
CX680-I SPORT WEST      Cable length 0.6 m symmetric + 0.6 m extension cable with integrated volume
               control.Weight 10 g.Ear coupling Intraaural (ear canal fit).Transducer principle Dynamic

SENHEISER - HEADPHONE Tai nghe gắn lỗ tai, Jack cắm 3.5mm, Dùng cho Mobile, Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4, Máy
                                                             hphonem019a  #REF!  390,000   24
MX270         tính, Tivi, DVD

SENHEISER - HEADPHONE Tai nghe gắn lỗ tai, Jack cắm 3.5mm, Dùng cho Mobile, Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4, Máy
                                                             hphonem019b  #REF!  350,000   24
MX271         tính, Tivi, DVD

SENHEISER - HEADPHONE Tai nghe gắn lỗ tai, Jack cắm 3.5mm, Dùng cho Mobile, Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4, Máy
                                                             hphonem019c  #REF!  130,000   24
MX80         tính, Tivi, DVD

SENHEISER - HEADPHONE Tai nghe gắn lỗ tai, Jack cắm 3.5mm, Dùng cho Mobile, Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4, Máy
                                                             hphonem019d  #REF!  95,000   24
MXL560        tính, Tivi, DVD
                Bộ chuyển đổi : Dynamic.Tai ghép:Circumaural.Đáp ứng tần số:18 - 20000 Hz.Độ lệch âm
SENNHEISER Headphone
                : < 0.5 % (1 kHz/100 dB SPL).Cường độ âm thanh : 118 dB.Trở kháng : 16 Ω.Chiều dài      hphonem020  #REF!  1,450,000  24
MX680 - I SPORT WEST      dây : 1,2m . Jack kết nối : 3.5 mm straight . Trọng lượng : 12 g
                Bộ chuyển đổi : Dynamic.Tai ghép:Circumaural.Đáp ứng tần số:18 - 20000 Hz.Độ lệch âm
SENNHEISER Headphone
                : < 0.5 % (1 kHz/100 dB SPL).Cường độ âm thanh : 118 dB.Trở kháng : 16 Ω.Chiều dài      hphonem021  #REF!  1,090,000  24
PMX680 Original        dây : 1,2m . Jack kết nối : 3.5 mm straight . Trọng lượng : 12 g
                Bộ chuyển đổi : Dynamic.Tai ghép:Circumaural.Đáp ứng tần số:18 - 20000 Hz.Độ lệch âm
SENNHEISER Headphone
                : < 0.5 % (1 kHz/100 dB SPL).Cường độ âm thanh : 118 dB.Trở kháng : 16 Ω.Chiều dài      hphonem022  #REF!  1,750,000  24
PMX680 - I SPORT WEST     dây : 1,2m . Jack kết nối : 3.5 mm straight . Trọng lượng : 12 g

                               HEADPHONE CAO CẤP LOGITECH
                Âm thanh Dolby® technology 7.1 Surround.Thiết kế chùm ngoài tai giúp bạn cảm nhận và
                tập trung hơn khi chơi game + Màng loa 40mm giúp truyền tải âm thanh cao,thấp, trung
Logitech G35 Surround     đến tai bạn tốt + Mic chống ồn + Tích hợp sẵn card sound, bạn chỉ cần cắm G35 qua cổng
                                                               hphonem023  #REF!  2,590,000  6
Sound Headset         USB của máy tính là có thể dùng được ngay + Thiết kế hiện đại, gồ ghề và nhẹ giúp bạn
                đeo trong thời gian lâu không mệt. + Tích hợp các phím G với macro cho phép bạn ra lệnh
                chỉ bằng việc sờ vào phím G
                Tai nghe nhạc quàng sau cổ,được thiết kế tạo cảm giác cực kỳ thoải mái như không đeo
                gì.Micro chống ồn và có thể điều chỉnh lên xuống được.Có nút điều khiển âm lượng và
Logitech Gaming headset
                mute chế độ micro.Có Card Sound USB đi kèm nhằm tối ưu chất lượng âm thanh mà        hphonem024  #REF!  1,030,000  6
G330              không phụ thuộc cardsound hoặc sử dụng trong trường hợp máy tính không có card
                sound.

                Kết nối với máy tính qua cổng cắm USB ( đã tích hợp sẵn cardsound trên tai nghe, không
Logitech headset H530     cần máy tính phải có cardsound,nhằm tối ưu chất lượng âm thanh).Micro thiết kế chống ồn   hphonem025  #REF!  1,020,000  6
                và có thể điều chỉnh theo ý muốn.Có nút điều khiển âm lượng trên tai nghe.Khá nhẹ.

Logitech ClearChat® Style   Tai nghe nhạc gồm Micro.Thoải mái và thời trang,thiết kế ôm sau đầu.             hphonem026  #REF!  325,000   6
Logitech ClearChat®
                Tai nghe nhạc gồm Micro.Thoải mái và thời trang.                       hphonem027  #REF!  325,000   6
Premium Stereo Headset
              headset: 20-20,000 Hz microphone: 100-10,000Hz - Sensitivity: -62 dBV/uBAR, -
Logitech ClearChat® Stereo                                                  hphonem028  #REF!  260,000   6
              42.dBV/Pascal +/-3dB 6.5' shielded cord with 3.5mm analog plus
                Kết nối với máy tính qua cổng cắm USB, không cần cardsound trên máy tính, nhằm đảm
Logitech Headset H390 -    bảo tối ưu chất lượng âm thanh mà không phụ thuộc vào cardsound.Micro được thiết kế
                                                               hphonem029  #REF!  880,000   6
Tai nghe gồm Mic        giảm thiểu tiếng ồn và tiếng vọng tối đa. Có thể gập micro khi không cần dùng đến.Có nút
                điều chỉnh tăng , giảm âm lượng.

                Kết nối với máy tính qua cổng cắm USB, không cần cardsound trên máy tính, nhằm đảm
Logitech Headset H330 -    bảo tối ưu chất lượng âm thanh mà không phụ thuộc vào cardsound.Micro được thiết kế
                                                               hphonem030  #REF!  540,000   6
Tai nghe gồm Mic        giảm thiểu tiếng ồn và tiếng vọng tối đa.Có thể điều chỉnh độ rộng của tai nghe để phù hợp
                với nhiều kích cỡ khác nhau.Có thể gập micro khi không cần dùng đến

Logitech Headset H165 -
                Thiết kế để nhỏ và có hộp đựng xinh xắn đi kèm,giúp cho việc mang đi khi di chuyển dễ
Tai nghe nhạc gồm micro    dàng.+ Micro thiết kế chống ồn.+ Có 3 đầu đút tai 3 Silicon với các kích thước khác nhau.
                                                               hphonem031  #REF!  300,000   6
siêu nhỏ
                Tai nghe H150 có 3 màu : Trắng - Xanh - Hồng.Microphone chống ồn,loại bỏ tối đa có thể
Logitech Headset H150 -
                các tạp âm xung quanh.Microphone có thể điều chỉnh lên , xuống được.Gọng choàng tai
Tai nghe nhạc gồm                                                      hphonem032  #REF!  300,000   6
                nghe có thể điều chỉnh rộng, nhỏ cho vừa.Có miếng mút kèm theo tạo cảm giác thoải mái
microphone           khi đeo.Có nút điều chỉnh âm lượng tăng, giảm và nút bật tắt microphone

                Tai nghe nhạc gồm Micro.Thoải mái và thời trang,thiết kế ôm sau đầu, có thể thay đổi màu
Logitech Headset H230                                                    hphonem033  #REF!  345,000   6
                của của tai nghe sang các màu khác nhau , đỏ, xanh, đen , vàng cam.
                Có 2 màu , màu đen hoặc màu xanh.- Âm thanh stereo.- Microphone chống ồn.- Có nút
Logitech Headset H250                                                    hphonem034  #REF!  355,000   6
                điều khiển volume và nút bật tắt microphone
                Tích hợp sẵn card Sound trong tai nghe,nên cắm vào bất cứ máy tính nào có card sound
                hay không card sound đều có thể nghe âm thanh đươc ngay.+ Míc chống ồn,bọc tai nghe
Tai nghe Logitech
                bằng Da đệm bông rất nhẹ và sạch tạo cảm giác rất dễ chịu khi đeo.+ Tích hợp nút điều     hphonem035  #REF!  1,025,000  6
ClearChat Pro USB™       chỉnh Volume ngay trên tai nghe.+ Tích hợp nút Mute Mic.+ Mic có thể gập lên gập xuống
                khi dùng hoặc không dùng đến rất tiện lợi.

Tai Nghe nhạc và Micro -    Kết nối với máy tính qua cổng USB, không cần máy tính phải có cardsound, Thiết kế
                sound card trong tai nghe nhằm đảm bảo sự đồng bộ của tín hiệu âm thanh.+ Micro được
Logitech Comfort USB
                thiết kế chống ồn , lọc các tín hiệu nhiễu.+ Bạn có thể điều chỉnh được âm lượng của     hphonem036  #REF!  785,000   6
Headset            tiếng, điều chỉnh âm lượng to lên hoặc điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống hoăc có thể ấn chế
                độ mute để tắt âm thanh.

Tai Nghe nhạc và Micro     Tai nghe gồm Micro, chống ồn.+ Đi kèm theo card sound rời cắm qua cổng USB.+ Tai
Logitech H555         nghe có thể gập lại và có hộp đựng xịn, nhỏ gọn đi theo để cất đi.+ Một trong những tai   hphonem037  #REF!  1,040,000  6
                nghe được thiết kế chuyên biệt cho laptop đẹp nhất, hay nhất và tiện lợi nhất

                            HEADPHONE CAO CẤP ALTEC LANSING
                Dùng cho loại máy : • Máy nghe nhạc Mp3 , Mp4• Máy tính• Tivi . Tính năng khác : • Có nút
                điều chỉnh âm lượng.• Nghe nhạc . Kiểu kết nối : Jack cắm 3.5mm.Khoảng cách kết nối
Altec Lansing UHP306                                                     hphonem038  #REF!  2,370,000  6
                (m) : 1.2 . Dải tần số (Hz) : 20Hz - 20kHz . Độ nhạy (dB) : 104 . Trở kháng đầu vào (ohm) :
                16.Trọng lượng (g) : 14
Altec Lansing UHP336      Series tai nghe nhạc mới nhất của Altec Lansing, Rất đẹp và hay.               hphonem039  #REF!  2,370,000  6
Altec Lansing BackBeat     Dây làm bằng vải.+ Thuộc dòng tai nghe In-Ear ( đút hẳn vào trong tai, khác với đặt vào
                                                               hphonem040  #REF!  675,000   6
Classic UHP106         trong tai).+ Kèm theo một vài đầu tai nghe để phù hợp với kích thước tai khác nhau

Altec Lansing BackBeat     Dây làm bằng vải.+ Thuộc dòng tai nghe In-Ear ( đút hẳn vào trong tai, khác với đặt vào
                                                               hphonem041  #REF!  1,060,000  6
Plus Mobile UHP206       trong tai).+ Kèm theo một vài đầu tai nghe để phù hợp với kích thước tai khác nhau

Altec Lansing BackBeat     Dây làm bằng vải+ Thuộc dòng tai nghe In-Ear ( đút hẳn vào trong tai, khác với đặt vào
                                                               hphonem042  #REF!  1,650,000  6
Titanium UHP326        trong tai)+ Kèm theo một vài đầu tai nghe để phù hợp với kích thước tai khác nhau
             Tai nghe làm bằng gỗ,cho âm thanh tự nhiên.+ Tai nghe được thiết kế rất đep, và nhẹ.+
             Sử dụng công nghệ SnugFit™ lọc tiếng ồn khá tốt, và cho âm thanh chất lượng cao.+
Altec Lansing MHP136                                                  hphonem043  #REF!  675,000  6
             Màng loa 9mm.+ Có 3 miếng cao su thay thế có 3 kích thước khác nhau S,M,L.+ Cắm
             được vào Ipod,Iphone
             Thuộc dòng tai nghe In-Ear ( đút hẳn vào trong tai, khác với đặt vào trong tai)+ Cắm được
             cho tất cả các loại máy nghe nhạc,ngay cả cho máy Iphone.+ Trong 1 lúc nào đó bạn ngồi
             cạnh 1 người bạn, hoặc 1 cô nàng, bạn muốn chia sẻ bản nhạc bạn đang nghe , nhưng
Altec Lansing Muzx
             không có cách nào ? nay với MHP306 tích hợp thêm 1 lỗ cắm 3,5", sẽ giúp bạn và cô      hphonem044  #REF!  675,000  6
MHP306          nàng cùng thưởng thức bản nhạc.+ Kèm theo một vài đầu tai nghe để phù hợp với kích
             thước tai khác nhau+ Loa bên trong tai nghe bằng chất liệu neodymium với kích thước
             10mm
             Thuộc dòng tai nghe In-Ear ( đút hẳn vào trong tai, khác với đặt vào trong tai)+ Cắm được
             cho tất cả các loại máy nghe nhạc,ngay cả cho máy Iphone.+ Kèm theo một vài đầu tai
Altec Lansing Muzx
             nghe để phù hợp với kích thước tai khác nhau, thiết kế chống ồn với công nghệ        hphonem045  #REF!  675,000  6
MHP216          SnugFit™+ Loa bên trong tai nghe bằng chất liệu neodymium với kích thước 9mm+ Thiết
             kế thời trang
Altec Lansing UHP301.   Series tai nghe nhạc mới nhất của Altec Lansing,Kiểu dáng thời trang , phong cách      hphonem046  #REF!  1,170,000  6
             Series tai nghe nhạc mới nhất của Altec Lansing,Kiểu dáng thời trang , phong cách.Vành
Altec Lansing UHP101.                                                 hphonem047  #REF!  880,000  6
             kẹp vào tai gọn gàng cho sử dụng
             Series tai nghe nhạc mới nhất của Altec Lansing, Rất đẹp và hay. Vành nhôm chắc chắn ,
Altec Lansing UHP304                                                  hphonem048  #REF!  2,270,000  6
             nhỏ gọn mảnh mai.

             Dây dài 1m2 bằng vải. Đây là 1 cải tiến vượt bậc trong việc sản xuất tai nghe,dây bằng vải
             hạn chế tối đa những yếu tố khách quan có thể làm đứt dây như đối với dây làm bằng cao
             su hoặc nhựa như trước đây.Ngoài ra dây bằng vải còn có ưu điểm giúp bạn dễ dàng gỡ
Altec Lansing UHP307   ra sau khi vo viên cầm, nắm..không bị rối và khó gỡ .+ Thiết kế chống mồ hôi,ẩm,Móc    hphonem049  #REF!  960,000  6
             được vào tai và có thể co dãn được+ Có nút điều chỉnh Volume+ Có túi đưng đi kèm+ Độ
             nhạy: 110dB/mW+ trở kháng: 32Ohms+ Cực nhẹ+ Driver:15mm High Power Neodymium+
             Âm cao và âm trung tốt , Bass vừa đủ,Thích hợp các thể loại nhạc nhẹ.

Altec Lansing UHP303   Dòng tai nghe cao cấp , kiểu dáng thời trang cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo        hphonem050  #REF!  2,150,000  6
                    MEMOCARD (THẺ NHỚ DÀNH CHO DTDT & MÁY ẢNH)
CF 512MB         Compact Flash (CF card) Kingston/ Transcend/ Adata                       THE01    12   Tham khảo  12
CF 1GB          Compact Flash (CF card) Kingston/ Transcend/ Adata                       THE02    19   Tham khảo  12
RS MMC 256MB       Reduced Size Multimedia Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingsmax ( 1.8V)           THE03    5   Tham khảo  12
RS MMC 512MB       Reduced Size Multimedia Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingsmax ( 1.8V)           THE04    9   Tham khảo  12
RS MMC 1GB        Reduced Size Multimedia Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingsmax ( 1.8V)           THE05    10   Tham khảo  12
RS MMC 2GB        Reduced Size Multimedia Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingsmax ( 1.8V)           THE06    14   Tham khảo  12
SD CARD 256MB       Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE07    6   Tham khảo  12
SD CARD 512MB       Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE08    9   Tham khảo  12
SD CARD 1GB        Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE09    11   Tham khảo  12
SD CARD 2GB        Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE10    17   Tham khảo  12
SD MINI 512MB ( For O2)  Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE11    9   Tham khảo  12
SD MINI 1GB ( For O2)   Secure Digital Card Kingston/ Transcend/ Adata/ Kingmax/NCP                  THE12    12   Tham khảo  12
MS PRO/DUO 256MB     Memostick Pro/Duo Card SONY                                  THE13    10   Tham khảo  12
MS PRO/DUO 512MB     Memostick Pro/Duo Card SONY                                  THE14    12   Tham khảo  12
MS PRO/DUO 1GB      Memostick Pro/Duo Card SONY                                  THE15    15   Tham khảo  12
MS PRO/DUO 2GB      Memostick Pro/Duo Card SONY                                  THE16    24   Tham khảo  12
TRANSFLASH (TF) 256MB   TransFlash Card ( Micro SD) Kingston/ Transcend/ Adata/ Veritech                THE17    13   Tham khảo  12
TRANSFLASH (TF) 512MB   TransFlash Card ( Micro SD) Kingston/ Transcend/ Adata/ Veritech                THE18    15   Tham khảo  12
TRANSFLASH (TF) 1GB    TransFlash Card ( Micro SD) Kingston/ Transcend/ Adata/ Veritech                THE19    20   Tham khảo  12
XD 256 MB         XD card Fujifilm/ Oplympus                                   THE20    18   Tham khảo  12
XD 512MB         XD card Fujifilm/ Oplympus                                   THE21    28   Tham khảo  12
READER ALL in ONE     Đầu đọc thẻ nhớ 52 in 1                                    THE22    7   Tham khảo  6
READER ALL in ONE- MINI  Đầu đọc thẻ nhớ 52 in 1 - Đọc đươc các thẻ MiniSD, TF ………..                  THE23    10   Tham khảo  6
             NEW USB 4 Port Hub Có thể kết nối với cổng USB Máy In,USB Mouse ,Thiết bị lưu
             trữ,Một số thiết bị khác….. USB 2.0 Tốc độ truy suất dữ liệu 480 Mbps Thiết kế nhỏ gọn dễ
             cơ động Plug n Play hot swappable Tương thích với Win98/SE/ME/2000/XP/Vista Màu :
                                                            TBKTSM01   #REF!  140,000  12
   HUB RZH207     trắng, đen
             NEW USB 4 Port Hub Có thể kết nối với cổng USB Máy In,USB Mouse ,Thiết bị lưu
             trữ,Một số thiết bị khác….. USB 2.0 Tốc độ truy suất dữ liệu 480 Mbps Thiết kế nhỏ gọn dễ
             cơ động Plug n Play hot swappable Tương thích với Win98/SE/ME/2000/XP/Vista Màu :
                                                            TBKTSM02   #REF!  140,000  12
   HUB RZH208     trắng, đen, xanh tím
             NEW USB 4 Port Hub Có thể kết nối với cổng USB Máy In,USB Mouse ,Thiết bị lưu
             trữ,Một số thiết bị khác….. USB 2.0 Tốc độ truy suất dữ liệu 480 Mbps Thiết kế nhỏ gọn dễ
             cơ động Plug n Play hot swappable Tương thích với Win98/SE/ME/2000/XP/Vista Màu :
                                                            TBKTSM03   #REF!  150,000  12
   HUB RZH211     trắng sữa, đen

             Card Reader + USB Hub 4 Khe cắm thẻ nhớ USB Hub 3 port Đọc các loại thẻ nhớ
             SD,Mini SD, MS, MS Duo, MMC, RS-MMC,Micro SD, SDHC, T-Flash, M2 Tốc độ truy         TBKTSM04   #REF!  160,000  12
             suất dữ liệu 480 Mbps Chế độ hot swappable Tương thích với Win98/SE/ME/2
CARD READER RZR524
             All in 1 4 Khe cắm thẻ nhớ Đọc các loại thẻ nhớ SD,Mini SD, MS, MS Duo, MMC, RS-
             MMC,Micro SD, SDHC, T-Flash, M2 Tốc độ truy suất dữ liệu 480 Mbps Chế độ hot
             swappable Tương thích với Win98/SE/ME/2000/XP/Vista và Win7 Hỗ trợ Window 7
                                                            TBKTSM05   #REF!  120,000  12
CARD READER RZR508    Màu : xanh, trắng, đỏ,..

             Đọc ghi các chuẩn thẻ nhớ thông dụng: MS,SD,SDHC,Mini SD,MS Duo, RS-MMC,T-
             Flash/Micro SD,M2 tương thích với win98/SE/ME/2000/Vista + Hỗ trợ đọc thẻ Mini SD      TBKTSM06   #REF!  110,000  12
             không cần Adrapter Tốc độ truy suất cao 480Mbps, USB 2.0 Màu : trắng, đỏ, cam,..
CARD READER RZR507
                                THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ
               Cordless Presenter+ Phạm vi sử dụng 21m+ Nút bật/ tắt+ Nút chuyển
Bút thuyết trình laser    đổi các ứng dụng + Nút cuộn trang, và lên/ xuống trang, giúp thuận tiện
                                                             TBKTS01  #REF!  530,000  12
MP6             di chuyển giữa các trang trong khi thuyết trình+ Nút F5/ESC+ Phím trái
               chuột+ Di chuyển chuột bằng cuộn lăn viên bi- 2 Pin AAA, ít tiêu hao
               năng lượng
               Wireless 2.4Ghz + Phạm vi sử dụng 15m+ Nút cuộn trang và lên/xuống
Bút thuyết trình laser
               trang, giúp thuận tiện di chuyển giữa các trang trong khi thuyết trình- 1          TBKTS02  #REF!  480,000  12
PR7
               Pin AAA, ít tiêu hao năng lượng
               Cordless Presenter + Phạm vi sử dụng 21mNút bật/ tắt+ Nút chuyển đổi các
Bút thuyết trình laser    ứng dụng + Nút cuộn trang, và lên/ xuống trang, giúp thuận tiện di
                                                             TBKTS03  #REF!  430,000  12
MP9             chuyển giữa các trang trong khi thuyết trình+ Nút F5/ESC- 2 Pin AAA, ít
               tiêu hao năng lượng
               Cordless Presenter+ Phạm vi sử dụng 21m+ Nút bật/ tắt+ Nút chuyển
Bút thuyết trình laser    đổi các ứng dụng + Nút cuộn trang, và lên/ xuống trang, giúp thuận tiện           TBKTS04  #REF!  500,000  12
MP8             di chuyển giữa các trang trong khi thuyết trình+ Nút F5/ESCĐồng hồ
               điện tử đo thời gian thuyết trình- 2 Pin AAA, ít tiêu hao năng lượng
               Cliptec USB car Charger with Cable Hổ trợ cho iPad/iPad2,iPhone
CLIPTEC CHARGER
               Dòng đầu ra 2.1A Chiều dài cable charger 1.5m Lấy nguồn điện đốt              TBKTS05  #REF!  250,000  12
GZU393
               thuốc lá xe hơi
CLIPTEC CHARGER       Sạc Pin Điện thoại di động Kết nối điện gia dụng, máy tính 8 chuẩn
                                                             TBKTS06  #REF!  180,000  13
GZU380            phích cắm khác nhau Hỗ trợ phích cắm trên xe hơi

               Input 110v-240v AC ~ 50/60 Hz 0.3 A max output DC: 5V /2100
               mAh/1000 mAh *2 với 2 cổng USB Hổ trợ cho nhiều dòng sản phẩm
CLIPTEC CHARGER
               Iphone như: 4,3GS,3G,Ipod classic ,Ipod Shuffle,1 st,2nd, 3rd, 4th, 5th           TBKTS07  #REF!  330,000  14
GZU390
               and 6th…..ngoài ra còn có thẻ dùng charger cho các thiết bị điện tử có
               kết nối qua cỏng USB như Mobie,Smartphone,Mp3,game console.....
          CAMCODER (MÁY QUAY PHIM KỸ THUẬT SỐ) CHÍNH HÃNG (CÓ VAT) TẶNG THẺ NHỚ
               Độ cảm biến hình ảnh CCD 800.000 Pixels, Mn hình tinh thể lỏng rộng 2.7”, ống ngắm
CANON MD 120                                                       DCR01   0   Tham khảo  12
               rộng 0.35”, Zoom quang học 35x, Zoom KTS 1000, trọng lượng 375g.
               800.000 Pixels, Mn hình 2.7”, ống ngắm mu rộng 0.35”, Zoom 35x, Zoom KTS 1000x,
CANON MD 140                                                       DCR02   0   Tham khảo  12
               USB 2.0, In trực tiếp, Kích thứơc 57 x 92 x 119 mm, Trọng lượng 375g.
               800.000 Pixels, Mn hình tinh thể lỏng rộng 2.7” xấp xỉ 112.000 điểm ảnh, tỉ lệ 16:9, Zoom
CANON MV 920                                                       DCR03   0   Tham khảo  12
               quang học 25x, Zoom KTS 800x Trọng lượng 375g.
               1.07 Megapixels, Mn hình tinh thể lỏng rộng 2.7”, ống ngắm mu rộng 0.35”, Zoom quang
CANON MD 160                                                       DCR04   0   Tham khảo  12
               học 35x, Zoom KTS 1000x Trọng lượng 375g.
               Độ cảm biến hình ảnh 800.000 pixels. Công nghệ DIGIC DV II, zoom quang học 35x,
CANON DC 210                                                       DCR05   0   Tham khảo  12
               zoom KTS 1000x, Màn hình LCD 2.7 inch Trọng lượng 400g.
               Độ cảm biến hình ảnh 800.000 pixels. Công nghệ DIGIC DV II, zoom quang học 35x,
CANON DC 220                                                       DCR06   0   Tham khảo  12
               zoom KTS 1000x, Màn hình LCD 2.7 inch Trọng lượng 405g.
               Độ cảm biến hình ảnh CCD 800.000 Pixels, Mn hình tinh thể lỏng rộng 2.7” tỉ lệ 16:9, Zoom
CANON MV 960                                                       DCR07   0   Tham khảo  12
               quang học 25x, Zoom KTS 1000x, Kích thứơc 49 x 92 x 115 mm,
               Độ cảm biến hình ảnh 800.000 pixels. Công nghệ DIGIC DV II, zoom quang học 35x,
CANON DC 230                                                       DCR08   0   Tham khảo  12
               zoom KTS 1000x, Màn h