; Lease agreement iblingual apstprin 17Sept 1
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Lease agreement iblingual apstprin 17Sept 1

VIEWS: 0 PAGES: 4

 • pg 1
									 DIENESTA VIESNĪCAS DZĪVOJAMO               AGREEMENT ON LEASE OF
    TELPU ĪRES LĪGUMS                 RESIDENTIAL PREMISES OF THE
     ĀRVALSTNIEKIEM                  OFFICE HOTEL TO FOREIGNERS

Rēzeknē, Latvijā                    Rezekne, Latvia
2012.gada _________                   ___ _________ 2012

Rēzeknes Augstskola, reģ.nr 90000011588, tās      Rēzeknes     Augstskola,   reg.  No
rektora vietnieka saimnieciskajā darbā Andra      90000011588, represented by the deputy
Skredeļa personā, kurš darbojas pamatojoties      rector responsible for fatigue duties Andris
uz likumu „Par Rēzeknes Augstskolas           Skredels, who acts on the grounds of the
Satversmi” un amata aprakstu, turpmāk tekstā      law   “On    Rezeknes   Augstskola’s
saukts - Izīrētājs, no vienas puses un         Satversme”, hereinafter referred to as the
RA studējošais _________________, p.k.         Lessor, on the one hand, and
_____________, turpmāk tekstā saukts –         RA student _________________, personal
Īrnieks, no otras puses, abi kopā saukti Puses,     code _____________, hereinafter referred to
noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums,       as the Lessee, on the other hand, jointly
par sekojošo:                      hereinafter referred to as the Parties,
                            conclude this Agreement, hereinafter
                            referred to as the Agreement, as follows:

1.   LĪGUMA PRIEKŠMETS                1. SUBJECT OF THE AGREEMENT
1.1. Izīrētājs nodod, bet Īrnieks pieņem        1.1 The Lessor provides and the Lessee
lietošanā par maksu istabu Nr.__ ar kopējo       accepts for use for a fee the room No __, of
platību __ m2, kopā ar visiem raksturīgākajiem     the total area __ m2, together with all
piederumiem un mēbelēm, labā tehniskajā         accessories and furniture, in a good technical
stāvoklī un tiesībām izmantot vienu gultas       condition, with the right to use one bed,
vietu, turpmāk tekstā – Objekts, kas atrodas      hereinafter referred to as the Object, which
Izīrētāja dienesta viesnīcā Maskavas ielā 22,      is located in the Lessor's office hotel,
Rēzeknē.                        address: 22 Maskavas Street, Rezekne.
1.2. Objektu    Īrnieks   izmanto   uz    1.2 The Lessee uses the Object on the
koplietošanas tiesību pamata kopā ar citiem       grounds of the right of joint use together
īrniekiem gadījumā, ja ir lieto Objektu kopīgi ar    with other lessees in case if he/she uses the
citiem īrniekiem.                    Object with other lessees jointly.

2.  LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ              2. VALIDITY OF THE AGREEMENT
2.1. Līgums stājas spēkā ______________         2.1 The Agreement comes in force on
un darbojas visu Īrnieka studiju Rēzeknes        ___________ and remains valid during the
Augstskolā periodu.                   whole period of the Lessee's studies at
                            Rezeknes Augstskola.
                            2.2 The Agreement is terminated upon the
2.2. Līgums izbeidzas vienlaikus ar Īrnieka       actual termination of the Lessee's studies, if
studiju faktisko izbeigšanos, ja tās tiek        they are terminated until the end of the term
pārtrauktas līdz Līguma termiņa beigām.         of the Agreement.

  3.    ĪRES MAKSA UN NORĒĶINU              3. LEASE PAYMENT AND
         KĀRTĪBA                      SETTLEMENTS
3.1.  Īres maksa par Objekta īri tiek noteikta    3.1 The lease payment for lease of the


                          1
Ls ___ (EUR_____) apmērā mēnesī, ko Īrnieks      Object is LVL ___ (EUR_____) per month
samaksā Izīrētājam līdz katra tekošā mēneša      that shall be paid by the Lessee to the Lessor
25.datumam.                      until the 25th date of each current month.
3.2. Maksa       par     komunālajiem    3.2 Fees for public utilities (heating, water
pakalpojumiem (siltumenerģijas piegāde, ūdens     supply, sewerage, garbage disposal) are
piegāde, kanalizācijas notekūdeņu savākšana,      included in the lease payment.
atkritumu izvešana) tiek iekļauta īres maksā.     3.3 The Lessor has the right to change the
3.3. Līguma darbības laikā Izīrētājs ir tiesīgs    lease payment according to changes of
mainīt īres maksu sakarā ar tarifu un cenu       tariffs and prices during validity of the
izmaiņām, brīdinot Īrnieku 10 dienas iepriekš.     Agreement notifying the Lessee 10 days in
3.4. Līguma noslēgšanas brīdī Īrnieks         advance.
samaksā Izīrētājam drošības naudu 2 (divu)       3.4 The Lessee pays to the Lessor a security
mēnešu īres maksas apmērā. Izbeidzot Līgumu,      deposit in the amount of the lease payment
drošības nauda tiek atgriezta Īrniekam 1 (viena)    for 2 (two) months at the moment of
mēneša laikā viņa norādītajā bankas kontā vai     conclusion of the Agreement. Upon
iestājoties Līguma 6.1.-6.3.punktos minētajiem     termination of the Agreement, the security
gadījumiem, tiek ieskaitīta īres maksas vai citu    deposit is refunded to the Lessee within 1
maksājumu parādu, kas izriet no Līguma,        (one) month to the bank account specified
segšanai.                       by him/her, or in the cases mentioned in
                            Clauses 6.1-6.3 of the Agreement, it is used
                            for making the lease payment or other
                            payments resulting from the Agreement.

   4.    IZĪRĒTĀJA TIESĪBAS UN             4. LESSOR'S RIGHTS AND
         PIENĀKUMI                   RESPONSIBILITIES
Izīrētāja tiesības un pienākumus nosaka          The Lessor's rights and responsibilities
Rēzeknes Augstskolas apstiprinātie noteikumi      are stipulated in In-House Rules of the
„Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcu        Office Hotel of Rezeknes Augstskola
iekšējās kārtības noteikumi”.             approved by Rezeknes Augstskola.

   5.    ĪRNIEKA TIESĪBAS UN              5. LESSEE'S RIGHTS AND
         PIENĀKUMI                   RESPONSIBILITIES
Īrnieka tiesības un pienākumus nosaka           The Lessee's rights and responsibilities
Rēzeknes Augstskolas apstiprinātie noteikumi      are stipulated in In-House Rules of the
„Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcu        Office Hotel of Rezeknes Augstskola
iekšējās kārtības noteikumi”.             approved by Rezeknes Augstskola.

   6.   MANTISKĀ ATBILDĪBA               6. PROPERTY LIABILITY
6.1. Izīrētājam ir tiesības lauzt Līgumu pirms     6.1 The Lessor has the right to terminate the
termiņa, ja Īrnieks līdz tekošā mēneša pēdējam     Agreement prematurely, if the Lessee fails
datumam nav samaksājis īres maksu.           to make the lease payment until the last date
                            of the current month.

6.2. Īrnieks nes solidāro atbildību kopā ar      6.2 The Lessee bears joint responsibility
citiem Īrniekiem par materiālajām vērtībām, kas    together with other Lessees for material
viņiem tiek nodotas koplietošanā uz Līguma       values that have been transferred to them for
pamata, un pilnu atbildību par materiālajām      joint use on the grounds of the Agreement as
vērtībām, kuras ir saņēmis personīgajā         well as the Lessee bears full responsibility
lietošanā.                       for the material values accepted by him/her


                          2
6.3. Īrnieks nes atbildību par dienesta          for personal use.
viesnīcas koplietošanas telpās radītajiem         6.3 The Lessee bears responsibility for
zaudējumiem.                       damage of common use premises of the
                             office hotel.
                             6.4
    7.   PAPILDUS NOTEIKUMI               7. ADDITIONAL PROVISIONS
7.1. Izīrētājs kompensē īrniekam derīgos         7.1 The Lessor compensates to the Lessee
izdevumus, kurus viņš veiks istabas uzturēšanai,     reasonable expenses spent for maintenance
tikai tajā gadījumā, ja to veikšana ir bijusi       of the room only in case if the same have
rakstiski saskaņota ar Izīrētāju.             been approved by the Lessor in writing.
7.2. Īrnieks ir iepazīstināts ar Rēzeknes         7.2 The Lessee has read In-House Rules of
Augstskolas apstiprinātajiem noteikumiem         the Office Hotel of Rezeknes Augstskola
„Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcu          approved by Rezeknes Augstskola, fire
iekšējās   kārtības   noteikumi”,   Objekta,    safety rules of the Object, common use
koplietošanas   telpu   un  ugunsdrošības     premises, and the Lessee has been informed
noteikumiem, un ir informēts, ka par noteikumu      that he/she is subject to administrative, civil
neievērošanu     iestājas   administratīvā,    or criminal responsibility for non-
civiltiesiskā vai kriminālatbildība, kā arī Īrnieks    observance of the rules as well as the Lessee
tiek izlikts no dienesta viesnīcas pirms Līguma      will be evicted from the office hotel before
termiņa beigām.                      the end of the term of the Agreement.
7.3. Īrnieks nes pilnu atbildību par           7.3 The Lessee bears full responsibility for
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā        observance of the fire safety rules at the
un koplietošanas telpās.                 Object and common use premises.
7.4. Izīrētājs nav atbildīgs par komunālo         7.4 The Lessor does not bear responsibility
pakalpojumu pārtraukumiem, ja tie nav radušies      for public utilities outage, if the same is not
viņa vainas dēļ.                     due to the Lessor's fault.

   8.    LĪGUMA GROZĪŠANAS,              8. PROCEDURE OF AMENDMENT,
  PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS               SUPPLEMENT AND TERMINATION
          KĀRTĪBA                     OF THE AGREEMENT
8.1. Puses piekrīt, ka jebkādas Līguma          8.1 The Parties agree that any amendments
izmaiņas, grozījumi stāsies spēkā tikai tad, ja tie    of the Agreement come into force only when
būs sastādīti rakstiski un Pušu parakstīti.        made in writing and signed by the Parties.
8.2. Īrnieks ir tiesīgs lauzt Līgumu pirms        8.2 The Lessee has the right to terminate the
termiņa beigām, brīdinot Izīrētāju 30 dienas       Agreement prematurely notifying the Lessor
iepriekš.                         30 days in advance.
8.3. Izīrētājs ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja        8.3 The Lessor has the right to terminate the
Īrnieks pārkāpj Līguma nosacījumus, kā arī        Agreement, if the Lessee breaches
gadījumos un kārtībā, kas paredzēti likumā „Par      conditions of the Agreement as well as in
dzīvojamo telpu īri” un Rēzeknes Augstskolas       cases and according to the procedure
Senāta apstiprinātajos noteikumos „Rēzeknes        stipulated in the law 'On Residential
Augstskolas dienesta viesnīcu iekšējās kārtības      Tenancy' and In-House Rules of the Office
noteikumi”.                        Hotel of Rezeknes Augstskola approved by
                             the Senate of Rezeknes Augstskola.
8.4. Līguma termiņa izbeigšanās vai termiņa        8.4 In case of the cessation of the term of
pārtraukšanas  gadījumā,  neatkarīgi  no       the Agreement or termination of the
iemesliem, Īrniekam jāapmaksā visi ar Līgumu       Agreement notwithstanding reasons the
saistītie maksājumi uz Līguma pārtraukšanas        Lessee shall make all payments related to
datumu.                          the Agreement as of the date of termination


                           3
8.5. Visi jautājumi, kas saistīti ar Līguma      of the Agreement.
izpildi un kuri nav atrunāti Līgumā un Rēzeknes    8.5 All issues related to execution of the
Augstskolas Senāta apstiprinātajos noteikumos     Agreement that are not stipulated in this
„Rēzeknes Augstskolas dienesta viesnīcu        Agreement and In-House Rules of the Office
iekšējās kārtības noteikumi”, tiek risināti      Hotel of Rezeknes Augstskola approved by
saskaņā ar likumu „Par dzīvojamo telpu īri”,     the Senate of Rezeknes Augstskola shall be
Civillikumu un citiem Latvijas Republikas       governed by the law 'On Residential
normatīvajiem aktiem.                 Tenancy', Civil Law and other regulatory
8.6. Līgums sastādīts divos eksemplāros        enactments of the Republic of Latvia.
latviešu un angļu valodā uz 4 (četrām) lapām ar    8.6 The Agreement is drawn up in two
vienādu juridisku spēku, katrai pusei pa vienam    counterparts in the Latvian and English
eksemplāram.                     language on 4 (four) pages, having equal
                           legal force, each Party shall keep one
                           counterpart.

IZĪRĒTĀJS:                      THEĪRNIEKS
                             LESSOR:
 RĒZEKNES AUGSTSKOLA                   STUDĒJOŠAIS
                            REZEKNES AUGSTSKOLA
 PVN reģ.Nr.90000011588                 ________________________________
                            Reg. No 90000011588
 Pasta indekss LV4601                  _
                            Postal code LV4601
 Adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzeknē         Deklarētā
                            Address: 90 Atbrivosanas aleja, Rezekne
 Tālrunis +371 64623709                 adrese:__________________________
                            Telephone +371 64623709
 Fakss +371 64625901                 Fax_+371 64625901
 Valsts kase, kods TRELLV22               Pastāvīgās dzīvesvietas adrese
                            State Treasury, code TRELLV22
 Konts Nr. LV90TREL91501600000000            ________________________________
                            Account No LV90TREL91501600000000
                             _
 _______________ A.Skredeļs               Tālrunis
                            _______________ A. Skredels
                             __________________________
 ĪRNIEKS:                        Pases Nr.____________________
                            THE LESSEE:
                             Izd.              datums
 ________________ /Vārds, uzvārds/            _______________________
                            ________________ /Name, surname/
                             Kas               izdevis
                             _______________________
                             Pilsonība
                             _________________________
                             Dzimšanas     datums,    vieta
                             _____________


                              _______________ (atšifrējums)
                         4

								
To top