auditoria

Document Sample
auditoria Powered By Docstoc
					Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
             AUDITORIA INTERNA DEL
             “Sistema de Gestió de la
                 Qualitat”
             DILLUNS 6 A DIVENDRES
              10 NOVEMBRE DE 2006
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
      OBJECTIUS DE L’AUDITORIA
  Objectiu general: Conèixer el grau d’implantació del
   Sistema de Gestió
  Objectius específics:
  - corregir les NO CONFORMITATS abans de
   l'auditoria externa
  - verificació de la realització del servei segons els
   Plans de Qualitat
  - orientació de l'institut cap a la satisfacció dels
   usuaris i la millora contínua
  - orientació a la gestió per processos
  - funcionalitat i adequació sistema documental
  - ...
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat               PLA D’AUDITORIA I
  • Equip auditor: Anabel Rodríguez, Olga
   Quesada,Sergi Reverte, Mª Carmen Brito,
   Andrés Villena, Joan Vives (professor extern),
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

               PLA D’AUDITORIA II

  • Horaris:
     - Segons disponibilitat del professorat, hores
      complementàries a ser possible.
  • Espais:
         - Coordinació ESO-Batx i Departaments de Famílies
          Professionals
         - Direcció i coordinació de qualitat.


  Les convocatòries personalitzades es distribuiran
   properament..
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
                  PLA D’AUDITORIA
                   (Aclariments)
L'objectiu és conèixer el grau d'implantació del SGQ i en cap cas jutjar ni
qüestionar a ningú, ja que es dona per entès que tothom vol fer les
coses bé, d'acord amb l'establert al Projecte de Centre.

No es busquen culpables sinó les causes potencials de les NO
CONFORMITATS, o el que és més important, les oportunitats de millora.

L'auditoria es basa en un sistema de mostreig, sempre existeix la
possibilitat de no determinar correctament les causes. Per això al final es
presenta un informe a l'equip directiu, es contrasta la informació i es
determinen quines causes s'han d'abordar i amb quina prioritat.
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat


    COM ES DESENVOLUPARÀ L’AUDITORIA

  • Presentació dels objectius de l'auditoria i equip
   auditor.
  • Explicitar el compromís d'integritat, confidencialitat i
   discreció. Per això es demana la confiança dels
   auditats.
  • Explicar perquè es fan anotacions.
  • Explicar quins seran els següents passos a seguir en
   el procediment d'auditoria (entrevista, comprovació
   documentació, observació, etc.)
  • Informe de l’auditoria.
 Institut d’Educació Secundària i Superior
 d’Ensenyaments Professionals
 Esteve Terradas i Illa
 Coordinació de Qualitat   DOCUMENTACIÓ
             (Consideracions prèvies)
Els professors hem de tenir present que L'Institut té un Projecte de Centre,
una Política de Qualitat i uns objectius anuals enfocats a la satisfacció
de les persones que reben el servei.

L'equip humà de l'Institut tenim unes responsabilitats definides al RRI.

El servei principal, el procés d'Ensenyament – Aprenentatge, està definit al
Projecte Curricular de Centre i concretat a les programacions dels
crèdits les quals s'han de planificar el mes de setembre, es revisen al llarg
del curs, es verifica l'acompliment mitjançant el control dels crèdits i acta
del Departament i finalment es valida el PCC a la reunió de Comissió
Pedagògica per tal de planificar el proper curs
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
              DOCUMENTACIÓ
             (Consideracions prèvies)
  Els procediments, ens guien en COM hem de fer les accions definides als
  processos determinats al mapa de processos de l’Institut. Els més importants són
  els procediments inclosos als Plans de Qualitat:

       -    Pla de qualitat d'FP: acollida; activitats d'aula; orientació, seguiment, avaluació i
           qualificació; formació en centres de treball

       -    Pla de qualitat d'ESO-Batx: acollida; acollida nouvinguts; activitats d'aula; tria de
           variables i optatives; orientació, seguiment, avaluació i qualificació i activitats fora
           d'aula.

  Ens poden demanar tots els documents que es desprenen dels procediments
  aprovats i el funcionament determinat pel propi centre.

  En qualsevol cas segur que ens demanaran el que tenim previst als Plans de
  Qualitat ja que en aquests plans és determina el més important que fem, el procés
  d’EA i s’ha establert i consensuat el mínim que tots nosaltres hem de fer i
  evidenciar.
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
                  DOCUMENTS

  Registre de planificació i seguiment de la programació: Es
  porta a la llibreta del professor/a la planificació i el control de
  les activitats i continguts, i les hores realitzades a les unitats
  didàctiques, ja que al finalitzar el curs el Departament Didàctic
  avalua el desenvolupament dels Cicles i Crèdits, proposa la
  seva millora i lliura a Coordinació el document següent:
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
                  DOCUMENTS

     Registre d’avaluació: D’acord amb el procés d’Ensenyament-
     Aprenentatge tots els professors mantenen actualitzats, en la llibreta del
     professor/a o en qualsevol altre format sempre que sigui paper, els
     següents registres:
      Nom del curs, grup i crèdit al qual pertanyen les anotacions.
      Llista dels alumnes que s’han d’avaluar.
      Notes de l’1 al 10, i/o codis d’avaluació (amb els seu significat) per a cada
      alumne/a, corresponents als diferents ítems, instruments o formes d’avaluació.
      Exàmens, controls, treballs i d'altres instruments d'avaluació.
      Les qualificacions de l’avaluació ordinària i extraordinària i final del crèdit, quan
      es produeixen.
      Les assistències i/o les faltes d’assistència de l’alumnat avaluat.
      Full inici de curs o evidències que s’ha explicitat els continguts a desenvolupar
      al crèdit, criteris metodològics, d’avaluació i recuperació.
      Programacions.
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
                  DOCUMENTS
     Registre de tutoria: els tutors han de mantenir actualitzats els
     següents registres:
      Actes de reunions d’Equips Docents, còpia de l’acta d’avaluació i
      còpia de l’acta trimestral de notes.
      Fitxa personal de l’alumne amb indicacions, si és el cas de:
      entrevistes amb l’alumne i/o família, actuacions, dades rellevants,
      incidències i /o d’altres.
      Copia acta delegat/da grup, full d’autorització general de sortides
      signat pels pares (en el cas de CCFF les autoritzacions són per
      sortides puntuals), còpia autorització assistència a TAE si s’escau
      (ESO), llista d’alumnes que assisteixen a l’aula de nouvinguts, si
      s’escau (ESO), full de tria de CV/ Optatives i llistats corresponents
      (ESO-Batx.), seguiment del PAT, llistat d’alumnes amb
      assignatures pendents i pla de treball, dossier benvinguda alumnes
      i agendes guia dels alumnes.
      La Planificació de les pràctiques, el Pla d’activitats i l’imprès de
      seguiment de la Formació en Centres de Treball
      Activitats d'orientació personal, acadèmica, laboral i professional
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat

                 DEPARTAMENTS
 •  Acta de reunions de Departament. (Copia al director), és convenient disposar d’un punt
    trimestral del grau d’avançament o seguiment de les programacions per crèdit i curs.

 •  Acta d’inici de curs específica per l’harmonització de les programacions (també una altra a
    final de curs).

 •  Registre de les sol·licituds d’activitats extraescolars (ESO-Batx).

 •  Programacions. Revisions de les programacions. Elements per al disseny de les
    programacions (currículums). Validació de les programacions del Departament i/o Projecte
    Curricular de cicle o Família. Control dels canvis introduïts.

 •  Llistat de llibres i materials.

 •  Activitats d’orientació programades pel Departament.

 •  Planificació de les activitats del Departament. Objectius. Anàlisi de resultats i propostes de
    millora. Alineat amb objectius de centre.

 •  Infrastructura (Inventari), pressupost, control de compres, prevenció de la seguretat,
    ambient de treball.

 •  Mesura dels resultats propis del Departament? S’analitzen les dades, hi ha en marxa
    accions correctives? Es proposen accions de millora?
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat


          COORDINADORS DE NIVELL
            (ESO-Batxillerat)
  • Acta de reunions d’equip docent
  • Llistes generals de l’alumnat del nivell
   corresponent.
  • Llistes de Crèdits variables i/o assignatures
   optatives
  • Registre de sortides tutorials.
  • Relació de llibres i materials dels alumnes.
Institut d’Educació Secundària i Superior
d’Ensenyaments Professionals
Esteve Terradas i Illa
Coordinació de Qualitat
    http://www.iesesteveterradas.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/15/2013
language:Unknown
pages:14