BAHAGIAN B : PENGURUSAN PENGHUNI ASRAMA

Document Sample
BAHAGIAN B : PENGURUSAN PENGHUNI ASRAMA Powered By Docstoc
					 BAHAGIAN G

  MANUAL
PROSEDUR KERJA
  (MPK)
       192
                     Kandungan
                   Manual Prosedur Kerja
BIL                   Kandungan               Muka Surat
01  MPK Pembukaan Asrama Baru                          194
02  MPK Pendaftaran dan Penempatan Murid                    198
03  MPK Kemasukan Murid ke Asrama                        201
04  MPK Pengurusan Makanan                           205
05  MKP Pengurusan Kesihatan                          209
06  MPK Semasa Gangguan Bekalan Air dan Elektrik                213
07  MPK Latihan Kebakaran                            217
08  MPK Pengurusan Bilik-bilik Khas                       221
09  MPK Pengurusan Aktiviti Kerohanian                     225
10  MPK Pengurusan Riadah dan Rekreasi                     229
11  MPK Etika Makan dan Jamuan Rasmi                      233
12  MPK Aktiviti Patriotisme                          237
13  MPK Pengurusan Jadual Harian                        241
14  MPK ‘Outing’ dan Pulang Bermalam                      245
15  MPK Masuk Keluar Pelawat                          249
16  MPK Penulisan Laporan Harian                        255
17  MPK Menjalankan Tugas Lain Yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar     259
18  MPK Pengurusan Kebersihan dan Keceriaan                   263
19  MPK Pengurusan Pengangkutan Pulang Bermalam Hujung Minggu/Cuti Penggal   267
20  MPK Mengendali Mesyuarat Lembaga Disiplin                  271
21  MPK Pengurusan Bilik Bacaan                         275
22  MPK Menyelia Kelas Persediaan                        279
23  MPK Penyediaan Prestasi Akademik                      283
24  MPK Pengurusan Kerosakan Bangunan/Alatan Keperluan Murid          287
25  MPK Pengaduan Murid Berkenaan Keperluan dan Masalah Kerosakan        291
26  MPK Pengurusan Stok                             295
27  MPK Pengurusan Perolehan                          299
28  MPK Pengurusan Bayaran                           303
29  MPK Pengurusan Stor                             307
30  MPK Pengurusan Pelupusan dan Hapus Kira                   311
31  MPK Pengurusan Penyediaan Buku Tunai                    316
32  MPK Pengurusan Sistem Maklumat Asrama (SMA)                 320
33  MPK Menggunakan Wang Lebihan Makan (WLM)                  324

                                         193
              MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK)

Bagi memperkemaskan pentadbiran dan pengurusan asrama pada tahap yang terbaik,
suatu manual prosedur kerja yang terancang dan sistematik perlu disediakan. Hal yang
demikian, manual prosedur kerja ini diharap dapat membantu mempertingkatkan
keberkesanan pengurusan asrama selaras dengan hasrat menuju ke arah     suasana
asrama yang kondusif.

   1.  MPK PEMBUKAAN ASRAMA BARU

      A. PROSES KERJA PEMBUKAAN ASRAMA BARU

Bil           Proses Kerja        Pegawai Yang      Seksyen
                          Bertanggungjawab    Undang-
                                      undang /
                                      Peraturan
1   Mesyuarat bersama unit HEM, Kewangan,
    Perhubungan dan Pendaftaran, Perkhidmatan
    dan Pentadbiran, Menengah/Rendah/Pelajaran       JPN
    Islam dan Moral, PPD berkaitan,
    Pengetua/Guru Besar, Pembangunan dan
    Bekalan
2   Taklimat kepada pihak pengurusan asrama   Pengetua/Guru Besar
3   Prasarana – kemasukan elektrik, air,        JPN/ KPM
    pembentungan, telefon
4   Proses tender/sebut harga: makanan,           JPN
    pembersihan dan keselamatan
5   Surat peruntukan dan penerimaan perabot di     JPN/KPM
    asrama daripada JPN/KPM
6   Penerimaan dan penyusunan perabot      Pengetua/PK (HEM)
    (murid/warden/dewan makan/pejabat)
7   Stok dan Inventori              Pengetua /Guru Besar
8   Pemilihan Murid               Pengetua /Guru Besar
9   Pelantikan Warden              Pengetua /Guru Besar
10   Dokumen – peraturan, panduan         Pengetua /Guru Besar
11   Launching grant                    JPN
12   Membuka akaun bank              Pengetua /PK (HEM)
13   Memohon kebenaran memungut yuran asrama        JPN
    dari Unit Pendaftaran dan Perhubungan JPN
14   Bantuan makanan / kewangan              JPN
15   Kemasukan murid               Pengetua /Guru Besar
16   Taklimat – waris/ Murid/warden/penyelia   Pengetua /Guru Besar
17   Penubuhan Badan Kebajikan Waris       Pengetua /Guru Besar
                                            194
B.  CARTA ALIRAN PEMBUKAAN ASRAMA BARU

               Mesyuarat Pengurusan

              Taklimat Pentadbiran/Pengurusan Asrama


              Menguruskan Prasarana

              Proses Tender


              Surat Peruntukan Perabot


              Penerimaan/Penyusunan

              Stok/Inventori


   TOLAK         TERIMA


              Pemilihan Murid

              Pelantikan Warden


              Dokumen/Peraturan


              Lauching grant

              Buka Akaun


              Kebenaran Mengutip Wang

              Bantuan/kewangan


              Kemasukan murid

              Taklimat


              Penubuhan Badan Kebajikan Waris
                                195
C. SENARAI SEMAK PEMBUKAAN ASRAMA BARU

Tindakan                  Tandakan    Catatan
                       ( ∕ )
1. Mesyuarat Pengurusan                ________

2. Taklimat Pentadbiran/Pengurusan Asrama       ________

3. Prasarana                      ________

4. Proses Tender                    ________

5. Surat Peruntukan Perabot              ________

6. Penerimaan/Penyusunan                ________

7. Stok/Inventori                   ________

8. Pemilihan Murid                   ________

9. Pelantikan Warden                  ________

10. Dokumen/Peraturan                 ________

11. Launching Grant                  ________

12. Buka Akaun                     ________

13. Kebenaran Mengutip Wang              ________

14. Bantuan/Kewangan                  ________

15. Kemasukan Murid                  ________

16. Taklimat                      ________

17. Penubuhan Badan Kebajikan Waris          ________
                                   196
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN PEMBUKAAN ASRAMA BARU


Bil          Jenis Kerja   Masa yang  Jumlah Unit Yang
                     Diambil  Boleh Dijalankan
                          Dalam Seminggu
1   Mesyuarat Pengurusan        1 jam

2   Taklimat Pentadbiran/Pengurusan  30 minit
   Asrama

3   Prasarana             30 minit

4   Proses Tender            3 jam

5   Surat Peruntukan Perabot      10 minit

6   Penerimaan/Penyusunan        3 jam

7   Stok/Inventori           2 jam

8   Pemilihan Murid           3 jam

9   Pelantikan Warden         30 minit

10  Dokumen/Peraturan          3 jam

11  Launching Grant           1 jam

12  Buka Akaun             30 minit

13  Kebenaran Mengutip Wang      15 minit

14  Bantuan/Kewangan          30 minit

15  Kemasukan Murid           3 jam

16  Taklimat              1 jam

17  Penubuhan Badan Kebajikan Waris  30 minit
                                    197
2.  MPK PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID


   A.   PROSES KERJA PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID

Bil         Proses Kerja        Pegawai Yang  Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab undang/Peraturan
1   Menerima senarai murid daripada      Ketua Warden
   Pengetua/Guru Besar
2   Mengenalpasti bilik-bilik yang akan     Ketua
   didiami                 Warden/Penyelia
                         Asrama
3   Memastikan bilik/peralatan lengkap   Penyelia Asrama
4   Menentukan agihan murid mengikut      Warden
   bilik
5   Murid melapor diri di asrama/taklimat  Pengetua/Guru
                       Besar, PK HEM,
                        Ketua Warden
6   Menyemak senarai peralatan       Penyelia Asrama
7   Menyemak keperluan diri murid/murid   Penyelia Asrama
   menerima peralatan dan
   menandatangani borang inventori
8   Murid dibawa ke bilik yang telah      Warden
   ditentukan
                                      198
B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

                 Menerima senarai nama daripada
                 Pengetua/Guru Besar

                 Mengenalpasti bilik perabot/alatan

Diurus oleh    Tidak
Penyelia Asrama          Lengkap?


                 Ya

                 Menentukan agihan mengikut bilik


                 Murid melapor diri/taklimat

                 Menyemak peralatan diri/
                 keperluan tinggal di asrama


Beli di      Tidak
Koperasi             Lengkap?

                 Ya

                 Murid menerima peralatan dan
                 menandatangani borang inventori

                 Murid dibawa ke bilik pengawas
                 asrama/Warden/Penyelia asrama

                 Murid mengemas katil dan peralatan di
                 almari yang disediakan
                                     199
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID

Tindakan                  Tandakan  Catatan
                       ( ∕ )


1. Terima senarai nama murid


2. Kenalpasti alatan/bilik lengkap


3. Agihan penempatan

4. Menerima murid yang melapor diri5. Menyemak peralatan diri/keperluan
  tinggal di asrama


6. Murid menerima peralatan dan
  menandatangani borang inventori


7. Murid dibawa ke bilik yang ditentukan


8. Pastikan murid mengemas katil dan
  mengemas peralatan di almari
                                200
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN MURID


Bil           Jenis Kerja        Masa Yang Diambil  Jumlah Unit Yang Boleh
                                     Dijalankan Dalam
                                       Seminggu
1   Menerima senarai nama              2 minit
2   Jawatankuasa Penempatan mengenalpasti      1 jam
    bilik-bilik yang akan didiami oleh murid
3   Jawatankuasa Penempatan membuat         1 hari
    agihan penempatan murid
4   Murid melapor diri / taklimat          1 jam
    Menyemak peralatan diri/keperluan tinggal
    di asrama menyerahkan alatan kepada
    murid/mengutip yuran
5   Murid dibawa oleh petugas ke bilik yang     5 minit
    ditentukan
6   Petugas / Penyelia Asrama menyemak        1 minit
    borang akuan penerimaan
7   Murid mendapat tempat di asrama         5 minit
                                           201
3.  MPK KEMASUKAN MURID KE ASRAMA


     A. PROSES KERJA KEMASUKAN MURID KE ASRAMA

Bil           Proses Kerja          Pegawai Yang    Seksyen Undang-
                           Bertanggungjawab   undang/Peraturan
 1  Mesyuarat Pengurusan Asrama           Pengetua / Guru
                              Besar
 2  Mengedarkan Borang Permohonan Kemasukan     Penyelia/ Warden
   Asrama
 3  Pemilihan murid-murid             Lembaga Pengurusan
                              Asrama
 4  Mengedarkan Surat Tawaran Kemasukan         Penyelia
   Asrama
 5  Pendaftaran Masuk dan Pengumpulan       Penyelia / Pembantu
   Dokumen Peribadi Murid             Pengurusan Murid
                             dan Warden
 6  Menentukan Agihan murid-murid mengikut bilik   Ketua Warden /
   / dorm                       Warden
 7  Taklimat Asrama                Pengetua / PK HEM /
                            Ketua Warden
 8  Menyemak Senarai Peralatan di bilik / dorm    Penyelia Asrama
 9.  Menyemak keperluan diri murid-murid       Penyelia Asrama /
   menerima peralatan dan menandatangani        Warden
   borang inventori
10.  Murid dibawa ke bilik / dorm yang telah       Warden
   ditentukan
                                          202
B.   CARTA ALIRAN KEMASUKAN MURID KE ASRAMA

                        Mesyuarat Pengurusan Asrama


                        Menyediakan borang
                        permohonan kemasukan ke
                        asrama


                        Menyemak borang dan
                        pemilihan murid


                        Lengkap?
              Tolak
                  Tidak

                      Ya

                        Mengedarkan surat tawaran
                        asrama


                        Pendaftaran masuk dan
                        pengumpulan
                        dokumen peribadi

                        Semakan   Dilengkapkan semula            Lengkap

                  Tidak
                      Ya
                        Menentukan agihan murid
                        mengikut bilik

                        Taklimat                        Menyemak senarai peralatan


                        Menyemak keperluan diri murid dan
                        menerima peralatan serta
                        menandatangani borang inventori

                        Murid dibawa ke bilik / dorm yang
                        ditetapkan
                                          203
C. SENARAI SEMAK KEMASUKAN MURID ASRAMA


BiL  Tindakan                    Tanda    Catatan
                            ( / )
1. Menghadiri mesyuarat pengurusan asrama            ______

2. Mengedarkan borang permohonan kemasukan
  Asrama                           ______

3. Pemilihan murid-murid                    ______

4. Mengedarkan surat tawaran kemasukan asrama         ______

5. Pendaftaran masuk dan pengumpulan dokumen
  peribadi murid                       ______

6. Menentukan agihan murid-murid mengikut bilik/dorm      ______

7. Taklimat asrama                       ______

8. Menyemak senarai peralatan di bilik/dorm          ______

9. Menyemak keperluan diri murid-murid, menerima
 peralatan dan menandatangani borang inventori        ______

10. Murid dibawa ke bilik/dorm yang ditentukan         ______
                                       204
D.NORMA KERJA KEMASUKAN MURID KE ASRAMA

Bil           Proses Kerja        Masa Yang  Jumlah Unit Yang
                           Diambil  Boleh Dijalankan
                                  Seminggu
 1  Mesyuarat Pengurusan Asrama           2 Jam
 2  Mengedarkan Borang Permohonan Kemasukan     15 Minit
   Asrama
 3  Pemilihan murid-murid              30 minit
 4  Mengedarkan Surat Tawaran Kemasukan
   Asrama                      1 jam
 5  Pendaftaran Masuk dan Pengumpulan
   Dokumen Peribadi Murid              1 jam
 6  Menentukan Agihan murid-murid mengikut bilik
   / dorm                     10 minit
 7  Taklimat Asrama                 30 minit
 8  Menyemak Senarai Peralatan di bilik / dorm   30 Minit
9.  Menyemak keperluan diri murid-murid
   menerima peralatan dan menandatangani      30 minit
   borang inventori
10.  Murid dibawa ke bilik / dorm yang telah     10 minit
   ditentukan
                                      205
   4. MPK PENGURUSAN MAKANAN

    A. PROSES KERJA PENGURUSAN MAKANAN


Bil        Proses Kerja          Pegawai Yang     Seksyen Undang-Undang /
                         Bertanggungjawab        Peraturan
1   Membuat pesanan            Penyelia Asrama / Warden
2   Menerima bahan mentah         Penyelia Asrama / Warden
3   Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan  Warden / Penyelia Asrama
    mengikut spesifikasi yang           (Makanan)
    ditetapkan (mingguan/harian)
4   Proses memasak             Pekerja Dewan Makan
                           (Dapur)
5   Memeriksa kualiti dan kuantiti     Penyelia Asrama/Warden
    masakan
6   Makanan disajikan            Pekerja Dewan Makan


7   Murid makan
                                            206
   B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN MAKANAN


               Membuat pesanan               Menerima bahan mentah               Memeriksa kualiti dan kuantitiTolak/Ganti   Tidak     Puashati?


             Ya


               Bahan mentah dimasak               Memeriksa kuantiti dan kualiti
               masakan        Tidak
Tindakan           Puashati?
Susulan/
Ganti
             Ya

               Makanan disajikan
               Murid makan
                                207
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN MAKANAN


Tindakan                 Tandakan  Catatan
                     (  / )

1. Membuat pesanan


2.Terima bahan mentah


3. Periksa kualiti dan kuantiti


4. Ambil tindakan susulan (Jika tidak
  puashati)


5. Pastikan bahan dimasak


6. Periksa kuantiti dan kualiti masakan7. Ambil tindakan susulan(Jika tidak
  menepati kuantiti dan kualiti


7. Pastikan semua murid asrama
  mendapat makanan.
                                208
   D.NORMA KERJA PENGURUSAN MAKANAN

Bil           Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                          Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Membuat pesanan               10 minit
2   Menerima bahan mentah daripada pembekal   10 minit
3   Memeriksa kualiti dan kuantiti bahan     1 jam
    makanan yang dibekalkan mengikut
    spesifikasi yang ditetapkan.
4   Menentukan bahan dimasak           5 minit
5   Menentukan murid asrama mendapat       10 minit
    makanan mengikut kuantiti yang ditetapkan
    dan berkualiti.
                                        209
   5.    MPK PENGURUSAN KESIHATAN

        A. PROSES KERJA PENGURUSAN KESIHATAN


Bil            Proses Kerja          Pegawai Yang      Seksyen Undang-
                             Bertanggungjawab    Undang / Peraturan
1     Membuat laporan              Ketua Asrama/AJK Bertugas
2     Menerima laporan             Warden / Penyelia Asrama
3     Pemeriksaan awal dan rawatan awal     Warden / Penyelia Asrama
4     Mengisi borang rawatan dan        Penyelia Asrama/ Warden
      menghantar murid (jika perlu rujuk)
5     Mendapatkan rawatan di hospital/ Klinik   Pegawai Perubatan
6     Memaklumkan kepada             Ketua Warden / Warden
      penjaga/pentadbir sekiranya
      dimasukkan ke wad
7     Menandatangani surat izin pembedahan     Ibubapa / Penjaga
      sekiranya berlaku kecemasan.
8     Menguruskan penghantaran peralatan    Warden / Penyelia Asrama
      pakaian dan lain-lain sekiranya
      dimasukkan ke wad.
9     Menguruskan kemasukkan ke bilik sakit     Penyelia Asrama
      sekiranya mendapat cuti sakit.
10     Mengaturkan lawatan untuk menziarahi      Warden/Guru
      murid di wad.               Tingkatan/Penyelia Asrama
11     Membawa murid pulang ke asrama      Warden / Penyelia Asrama
12     Menyediakan laporan khas rawatan     Warden / Penyelia Asrama
      dalam buku log
13     Menyediakan laporan kejadian wabak     Ketua Warden / Warden
      kepada pentadbir
                                              210
B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KESIHATAN

                         Membuat laporan

                         Terima laporan
                         Pemeriksaan awal


Rawatan                      Serius?
Ringan            Tidak

                         Ya

                         Isi borang rawatan


                         Sediakan pengangkutan ke hospital


                         Rawatan Hospital
           Cuti Sakit?

Masuk bilik
sakit/     Ya          Tidak    Masuk Wad?
balik
ke
rumah
               Tidak      Ya

Hadir Sekolah                   Maklumkan kepada ibu
                         bapa/penjaga / pentadbir


                         Pembedahan
               Tidak
                         Ya

                         Tandatangan kebenaran pembedahan

                         Hantar peralatan/pakaian murid


                         Terima lawatan/ziarah


                         Keluar Wad


                         Balik ke asrama
                                           211
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KESIHATAN


Tindakan                  Tandakan  Catatan
                      (  / )

1. Membuat laporan


2. Terima laporan


3. Buat pemeriksaan awal


4. Pastikan penyakit serius/
  tidak

5. Pastikan borang rawatan/surat
  pengesahan sekolah diisi (sekiranya
  perlukan rawatan lanjut)

6. Hantar pesakit ke hospital7. Maklumkan kepada ibu bapa /penjaga/
  pentadbir


8. Dapatkan tandatangan kebenaran
 pembedahan (Jika perlu)

9. Hantar peralatan/pakaian pesakit


10. Maklumkan kepada pengawas bilik sakit


11. Aturkan lawatan/ziarah


12. Jemput pesakit/murid asrama
  apabila keluar wad.


13.Uruskan kemasukan ke bilik sakit
                                 212
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN KESIHATAN

Bil            Jenis Kerja         Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                            Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Membuat laporan                 2 minit
2   Warden terima laporan daripada pengawas     3 minit
3   Penyelia Asrama/Warden melakukan        5 minit
    pemeriksaan awal.
4   Penyelia asrama/warden mengisi borang      10 minit
    rawatan dan surat jaminan
5   Murid dihantar untuk mendapatkan rawatan     1 jam
    segera di hospital bagi kes yang serius
6   Murid sakit biasa/tidak serius diberikan    5 minit
    rawatan mengikut keperluan.
7   Warden bertugas memaklumkan kes kepada     10 minit
    ibu bapa/penjaga/pentadbir jika dimasukkan
    ke wad.
8   Ibubapa /penjaga menandatangani surat izin    1 Jam
    pembedahan (dalam kes kecemasan)
9   Warden bertugas/Penyelia Asrama         1 Jam
    menguruskan penghantaran keperluan
    alatan/pakaian pesakit yang dimasukkan ke
    wad.
10   Warden bertugas menguruskan program       5 minit
    menziarahi pesakit di hospital.
11   Warden bertugas/Penyelia Asrama         1 hari
    menjemput/membawa pesakit pulang dari
    hospital ke asrama.
12   Warden bertugas/Penyelia Asrama         1 Jam
    menempatkan murid yang mendapat cuti
    sakit ke bilik sakit/menguruskan murid balik
    (jika sakit berjangkit)
                                          213
   6. MPK SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

    A. PROSES KERJA SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK


Bil        Proses Kerja          Pegawai Yang      Seksyen Undang-
                        Bertanggungjawab    Undang / Peraturan
1   Membuat aduan            Ketua Asrama/AJK Bertugas
2   Menerima aduan                Warden
3   Menyiasat punca gangguan       Warden / Penyelia Asrama
4   Membuat laporan kepada        Warden / Penyelia Asrama
    Pengetua/Guru Besar untuk
    menghubungi JBA/TNB/JKR/Elektrik
5   Mengambil tindakan susulan untuk   Warden / Penyelia Asrama
    mengatasi gangguan tersebut.
6   Menyediakan laporan dalam buku log  Warden / Penyelia Asrama
                                         214
B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN
 ELEKTRIK

                  Membuat aduan                  Terima aduan                  Menyiasat punca kejadian                  Membuat laporan kepada Pengetua/Guru
                  Besar                  Hubungi pihak berkenaan (JBA/TNB/JKR)                  Tindakan susulan segera
                                    215
  C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN
   ELEKTRIK


Tindakan                 Tandakan  Catatan
                     (  / )

1. Membuat aduan


2. Terima aduan


3.Siasat punca kejadian


4.Maklumkan kepada Pengetua/Guru Besar


5. Hubungi pihak berkenaan
  (JBA /TNB/JKR- Elektrik)


6.Laksanakan tindakan susulan
                                 216
    D. NORMA KERJA PENGURUSAN SEMASA GANGGUAN BEKALAN AIR DAN ELEKTRIK

Bil          Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Membuat aduan                2 minit
2   Menerima aduan               3 minit
3   Menyiasat punca kejadian          30 minit
4   Memaklumkan kepada Pengetua / Guru Besar  5 minit
5   Menghubungi pihak berkenaan JBA/TNB/JKR   30 minit
6   Melaksanakan tindakan susulan        1 Jam
                                          217
   7. MPK LATIHAN KEBAKARAN

    A. PROSES KERJA LATIHAN KEBAKARAN

Bil         Proses Kerja           Pegawai Yang      Seksyen Undang-
                          Bertanggungjawab     Undang / Peraturan
1   Merancang dan menetapkan tarikh        Ketua Warden
                        Guru Penasihat Kadet Bomba
2   Menyediakan pelan laluan kebakaran    Warden / Kadet Bomba
3   Menghubungi pihak bomba             Warden
4   Mengadakan taklimat latihan kebakaran  Pegawai Bomba / Warden
5   Latihan kebakaran dilaksanakan          Warden
6   Penilaian                Pegawai Bomba / Warden
7   Laporan                     Warden
                                           218
     B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN
              Merancang dan menetapkan tarikh latihan
              kebakaran


              Menyediakan pelan laluan kebakaran
              Menghubungi pihak bomba
              Taklimat latihan kebakaran              Latihan kebakaran dilaksanakanArahan      Tidak   Puashati?
buat
semula
pada masa lain       Ya


              Laporan
                                   219
  C. SENARAI SEMAK LATIHAN KEBAKARAN

Tindakan                 Tandakan  Catatan

                     (  / )


1.Rancangan dan tetapkan tarikh
 latihan

2.Sediakan pelan laluan kebakaran


3.Hubungi pihak bomba


4. Beri taklimat latihan kebakaran5.Jalankan/laksanakan latihan kebakaran


6.Buat penilaian/sediakan laporan
                                220
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN LATIHAN KEBAKARAN


Bil          Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Merancang dan menetapkan tarikh latihan   1 jam
2   Menyediakan pelan laluan kebakaran     1 jam
3   Menghubungi pihak bomba          15 minit
4   Taklimat latihan kebakaran         1 jam
5   Menjalankan /melaksanakan latihan     15 minit
    kebakaran
6   Membuat laporan/penilaian         30 minit
                                       221
8. MPK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

         A.   PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

  Bil         Proses Kerja           Pegawai Yang      Seksyen Undang-
                            Bertanggungjawab    Undang / Peraturan
   1  Menubuhkan jawatankuasa              PK HEM
   2  Merancang aktiviti penggunaan bilik       Ketua Warden
     khas
   3  Menyusun jadual tugas               Warden       Undang-undang dan
                                        Peraturan Asrama
   4  Menyelia kebersihan dan keceriaan bilik-  Warden / Penyelia Asrama
     bilik khas.
   5  Penilaian                     Warden
   6  Tindakan susulan                  Warden
                                              222
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


                 Menubuhkan ahli jawatankuasa


                 Merancang aktiviti penggunaan bilik khas


                 Menyusun jadual tugas


                 Menyelia kebersihan, keceriaan dan susunan
                 peralatan serta perabot bilik khas


Membersihkan      Tidak
menyusun dan           Puas hati?
menceriakan
semula

                 Ya


                 Diteruskan/Pengiktirafan
                                       223
  C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Tindakan                  Tandakan  Catatan

                      (  /  )


1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2.Rancangan aktiviti penggunaan bilik
 khas.

3. Susunan jadual tugas


4.Menyelia:

      -  kebersihan

      -  Keceriaan


      -  susunan peralatan/perabot5.Sediakan laporan/penilaian


6.Tindakan susulan
                                 224
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS


Bil            Jenis Kerja       Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                          Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa         15 minit
2   Merancang aktiviti penggunaan bilik khas   1 jam
3   Menyusun jadual tugas            30 minit
4   Menyelia kebersihan,keceriaan dan susunan   2 jam
    perabot/peralatan.
5   Menyediakan laporan             30 minit
6   Tindakan susulan               1 jam
                                        225
   9. MPK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

    A. PROSES KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Bil         Proses Kerja        Pegawai Yang    Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa     Pengetua/Guru Besar
2   Merancang aktiviti dan anggaran kos   Ketua warden
3   Mendapatkan persetujuan        Pengetua/Guru Besar
4   Melaksanakan aktiviti          Warden /AJK
5   Penyeliaan                 Warden
6   Penilaian                  Warden
                                       226
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

                 Menubuhkan ahli jawatankuasa


                 Merancang aktiviti dan anggaran kos


                 Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar

Ubahsuai
        Tidak       Setuju?


              Ya


                 Laksanakan aktiviti


                 Penyeliaan dan penilaian

        Tidak
                 Berkesan?


              Ya


                 Aktiviti diteruskan


                 Menyediakan laporan
                                    227
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN

Tindakan                 Tandakan  Catatan
                     (  / )


1. Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Rancangan aktiviti dan buat anggaran
  kos

3. Dapatkan persetujuan Pengetua /
  Guru Besar

4. Laksanakan aktiviti


5. Buat Penyeliaan / penilaian


6. Sediakan laporan
                                228
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN AKTIVITI KEROHANIAN


Bil           Jenis Kerja       Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa        15 minit
2   Merancang aktiviti dan anggaran kos     2 jam
3   Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar  10 minit
4   Melaksanakan aktiviti            2 jam
5   Membuat penyeliaan / penilaian       1 jam
6   Menyediakan laporan             1 jam
                                       229
   10. MPK PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI


    A . PROSES KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Bil         Proses Kerja        Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab  Undang / Peraturan
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa       Pengetua
2   Merancang aktiviti dan anggaran kos    PK HEM
3   Mendapatkan persetujuan         Pengetua
4   Melaksanakan aktiviti          Ketua warden
5   Penyeliaan                Warden
6   Penilaian                Ketua warden
                                     230
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

                Menubuhkan ahli jawatankuasa


                Merancang aktiviti dan anggaran kos


                Kemukakan kepada Pengetua/Guru Besar

Ubahsuai
        Tidak      Dipersetuju?


                Ya


                Laksanakan aktiviti


                Sediakan laporan dan penilaian

        Tidak
                Berkesan?
Ubahsuai

                Ya


                Aktiviti diteruskan
                                    231
 C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN RIADAH DAN REKERASI

Tindakan                 Tandakan  Catatan

                     (  /  )


 1.Tubuhkan Ahli Jawatankuasa


 2.Rancangan aktiviti dan buat anggaran
  kos

 3.Dapatkan kebenaran Pengetua /
  Guru Besar

 4.Laksanakan aktiviti


 5. Buat Penyeliaan / penilaian


 6.Sediakan laporan
                                232
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN RIADAH DAN REKREASI

Bil           Jenis Kerja       Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil   Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa        15 minit
2   Merancang aktiviti dan anggaran kos     2 jam
3   Meminta persetujuan Pengetua/Guru Besar  10 minit
4   Melaksanakan aktiviti           2 jam/hari
5   Membuat penyeliaan / penilaian      2 jam/hari
6   Menyediakan laporan             1 jam
                                        233
   11. MPK ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

     A. PROSES KERJA ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Bil         Proses Kerja      Pegawai Yang    Seksyen Undang-
                     Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa   Pengetua/Guru Besar
2   Merancang aktiviti           PK HEM
3   Taklimat,bimbingan dan panduan    Ketua Warden
    kepada murid asrama
4   Pelaksanaan aktiviti         Ketua Warden

5   Menyelia aktiviti            Warden
6   Penilaian              Ketua Warden
7   Menyediakan laporan         Ketua Warden
                                     234
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI


                  Menubuhkan ahli jawatankuasa


                  Merancang aktiviti


                  Taklimat, panduan dan bimbingan kepada
                  murid asrama.

                  Melaksanakan aktiviti                  Penyeliaan


                  PenilaianPerjumpaan
Khas        Tidak      Berkesan?


                  Ya

                  Pengiktirafan / Teruskan
                                      235
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN ETIKA MAKAN / JAMUAN RASMI

Tindakan               Tandakan   Catatan

                   (  /  )


1. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


2. Merancang aktiviti


3. Beri taklimat dan panduan kepada
  murid asrama.

4. Laksanakan aktiviti5. Penyeliaan dan Penilaian6. Ambil tindakan susulan
                               236
   D. NORMA KERJA ETIKA MAKAN/JAMUAN RASMI

Bil           Jenis Kerja      Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa       15 minit
2   Membuat perancangan aktiviti        1 jam
3   Beri taklimat dan panduan kepada murid   1 jam
    asrama
4   Melaksanakan aktiviti           1 jam
5   Membuat penyeliaan dan penilaian      1 jam
6   Tindakan susuan              2 jam
                                       237
   12. MPK AKTIVITI PATRIOTISME

     A. PROSES KERJA AKTIVITI PATRIOTISME

Bil          Proses Kerja      Pegawai Yang    Seksyen Undang-
                      Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa    Pengetua/Guru Besar
2   Merancang aktiviti          Ketua Warden
3   Taklimat,bimbingan dan panduan    Ketua Warden
    kepada murid
4   Melaksanakan aktiviti           Warden
5   Menyelia aktiviti             Warden
6   Penilaian/pengiktirafan          Warden
7   Laporan/Tindakan susulan         Warden
                                     238
   B. CARTA ALIRAN AKTIVITI PATRIOTISME


                   Menubuhkan ahli jawatankuasa


                   Merancang aktiviti


                   Taklimat,panduan dan bimbingan kepada
                   murid

                   Melaksanakan aktiviti                   Penyeliaan


                   PenilaianPerjumpaan      Tidak
Khas                 Berkesan?


                   Ya

                   Pengiktirafan / Teruskan
                                       239
 C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME

Tindakan                Tandakan   Catatan
                    (  / )


  1.Menubuhkan Ahli Jawatankuasa


  2.Rancangan aktiviti


  3.Beri taklimat dan panduan kepada
   murid

  4.Laksanakan aktiviti  5.Penyeliaan


  6.Penilaian


  7.Sediakan laporan
                                240
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEJITUAN PATRIOTISME


Bil           Jenis Kerja    Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                      Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menubuhkan Ahli Jawatankuasa     15 minit
2   Membuat perancangan aktiviti     1 jam
3   Taklimat dan panduan kepada murid   1 jam
4   Melaksanakan aktiviti         1 hari
5   Membuat penyeliaan dan penilaian   1 jam
6   Menyediakan laporan          1 jam
                                    241
   13.MPK PENGURUSAN JADUAL HARIAN

    A. PROSES KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN

Bil          Proses Kerja        Pegawai Yang     Seksyen Undang-
                        Bertanggungjawab    Undang / Peraturan
1   Mengedar dan memberi taklimat jadual  Pengetua / Guru Besar  Undang-undang dan
    waktu harian                          Peraturan Asrama
2   Menguatkuasakan jadual harian       Ketua Warden
3   Mengambil tindakan susulan          Warden
                                         242
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN JADUAL HARIAN

                Mengedar jadual harian


                Memberi taklimat


                Mempamerkan jadual harian di dorm dan
                Papan kenyataan.

                PenguatkuasaanTindakan     Tidak     Dipatuhi?
disiplin

                Ya

                Pengiktirafan / pengukuhan
                                    243
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL HARIAN

Tindakan              Tandakan  Catatan
                  (  / )


1. Edar jadual harian


2. Taklimat


3. Pamer jadual harian di tempat
  strategik


4. Penguatkuasaan5. Pengiktirafan


6. Tindakan susulan
                            244
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN JADUAL HARIAN ASRAMA


Bil            Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                           Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Mengedarkan jadual harian           10 minit
2   Memberi taklimat                1 jam
3   Pamerkan jadual harian di tempat strategik  15 minit
4   Melaksanakan penguatkuasaan          1 hari
5   Memberi pengiktirafan             15 minit
6   Mengambil tindakan susulan           1 jam
                                         245
   14. MPK “OUTING” DAN PULANG BERMALAM

     A. PROSES KERJA “OUTING” DAN PULANG BERMALAM

Bil         Proses Kerja        Pegawai Yang     Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1   Menerima permohonan           Ketua Warden
2   Memproses permohonan            Warden      Undang-undang dan
                                  Peraturan Asrama
3   Memberi kelulusan/menolak       Ketua Warden/warden
4   Menyerahkan kad kebenaran       Pengawal Keselamatan
5   Murid asrama keluar dengan mematuhi  Warden / Pengawal
    peraturan berpakaian           Keselamatan
6   Murid balik dan melaporkan diri ke   Warden / Pengawal
    pondok Pengawal Keselamatan        Keselamatan
7   Mengambil tindakan susulan         Warden
                                        246
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM


                  Menerima permohonan


                  Memproses permohonan


  Tolak      Tidak      Lengkap?
  permohonan

                Ya

                  Tandatangan kad kebenaran                  Murid menyerahkan kad
                  kebenaran di pondok pengawal keselamatan                  Murid keluar (patuhi pakaian)


                  Murid balik semula ke asrama


                  Melapor diri di pondok pengawal keselamatan

         Tidak
Kad                 Tepati masa?
ditahan
                Ya

Tindakan
disiplin              Ambil semula kad
                                        247
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN ‘OUTING’ DAN PULANG BERMALAM

Tindakan                 Tandakan  Catatan
                     (  / )


1. Terima permohonan


2. Proses permohonan


3. Pastikan maklumat lengkap4. Tandatangan Kad Kebenaran


5. Pastikan murid menyerahkan
  kad di pondok pengawal
  keselamatan

6. Pastikan murid keluar
  mengikut jadual dan mematuhi
  peraturan berpakaian

7. Pastikan murid balik semula
  ke asrama menepati masa(ikut jadual)

8. Ambil tindakan susulan kepada
  murid asrama yang tidak
  mematuhi peraturan
                                248
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN “OUTING” DAN PULANG BERMALAM


Bil          Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                         Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Menerima permohonan            10 minit
2   Memproses permohonan            30 minit
3   Memastikan maklumat pemohon lengkap    10 minit
4   Menandatangani kad kebenaran        30 minit
5   Memastikan murid menyerahkan kad      15 minit
    kebenaran.
6   Memastikan murid keluar mengikut jadual  15 minit
    dan mematuhi peraturan berpakaian
7   Memastikan murid balik semula ke asrama   1 jam
8   Mengambil tindakan susulan kepada murid  30 minit
    yang tidak mematuhi peraturan.
                                       249
   15. MPK MASUK KELUAR PELAWAT

     A.    PROSES KERJA MASUK KELUAR PELAWAT

Bil         Proses Kerja         Pegawai Yang     Seksyen Undang-
                        Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1   Pelawat melapor diri di pondok    Pengawal Keselamatan  Peraturan dan
    pengawal keselamatan                     Undang-undang
                                  Sekolah dan Asrama
2   Menyemak dan merekod butiran     Pengawal Keselamatan
    pengenalan pelawat
3   Mengambil kad pelawat         Pengawal Keselamatan
4   Membenarkan pelawat masuk       Pengawal Keselamatan
5   Pelawat berjumpa petugas siaraya      AJK Murid
6   Membuat hebahan kehadiran pelawat     AJK Murid
7   Perjumpaan berlangsung           AJK Murid
8   Menghebahkan waktu lawatan sudah      AJK Murid
    tamat
9   Pelawat menyerahkan kad dan        Pengawal
    meninggalkan kawasan asrama/sekolah
    dan memulangkan pas pelawat
                                        250
   B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


                  Pelawat melapor diri di pondok pengawal
                  keselamatan


                  Menyemak dan merekodkan butiran
                  pengenalan pelawat.

  Dapatkan       Tidak   Puashati?
  kebenaran
  Pengetua/Guru Besar
                  Ya

                  Membenarkan pelawat masuk dengan kad
                  pelawat                  Pelawat berjumpa petugas siaraya                  Membuat hebahan


                  Perjumpaan berlangsung


                  Membuat hebahan masa lawatan sudah
                  tamat.
           Tidak
Ambil               Dipatuhi?
tindakan

                  Ya

                  Pelawat menyerahkan kembali pas pelawat
                  kepada pengawal dan keluar
                                       251
  C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT

Tindakan                Tandakan   Catatan
                    ( / )


1. Pastikan pelawat melapor diri


2. Semak dan rekod butiran pengenalan
  pelawat.3. Beri kebenaran pelawat masuk jika
  berpuas hati.


4. Berikan Pas Pelawat5. Pastikan pelawat berjumpa petugas
  siaraya.

6. Pastikan hebahan dibuat


7. Pastikan perjumpaan pelawat-murid
  berlangsung


8. Buat hebahan jika masa lawatan
  sudah tamat9. Ambil tindakan jika pelawat tidak
  mematuhi.


10. Pastikan pelawat keluar
                                252
   D. NORMA KERJA PENGURUSAN MASUK KELUAR PELAWAT


Bil           Jenis Kerja        Masa Yang   Jumlah Unit Yang Boleh
                          Diambil  Dijalankan Dalam Seminggu
1   Memastikan pelawat melaporkan diri      3 minit
2   Menyemak dan merekod butiran pengenalan   1 minit
    pelawat.
3   Memberi kebenaran pelawat masuk dengan    1 minit
    pas pelawat
4   Memastikan pelawat berjumpa petugas     1 minit
    siaraya
5   Membuat hebahan kehadiran pelawat kepada   1 minit
    murid.
6   Memaklumkan kepada pelawat waktu       1 minit
    lawatan tamat.
7   Memastikan pelawat keluar dan menyerahkan  5 minit
    pas pelawat
                                        253
16. MPK PENULISAN LAPORAN HARIAN

    A.   PROSES KERJA PENULISAN LAPORAN HARIAN

 Bil        Proses Kerja      Pegawai Yang    Seksyen Undang-
                     Bertanggungjawab   Undang / Peraturan
1    Membuat rondaan sambil        Warden    Undang-undang dan
    mendapatkan maklumat dari              Peraturan Sekolah dan
    penyelia, pengawas dan murid            Asrama

2    Mengambil tindakan yang       Warden
    sewajarnya

3    Menyediakan Laporan         Warden

4    Menyerahkan laporan        Ketua Warden

5    Berbincang dengan Ketua Warden  Warden Bertugas

6    Tindakan selanjutnya.      Pengetua / Guru
                       Besar
                                        254
B. CARTA ALIRAN MEMBUAT LAPORAN HARIAN               Membuat rondaan sambil mengumpul data


               Mengambil tindakan yang sewajarnya


               Menulis laporan


               Menyerahkan laporan kepada Ketua Warden/
               Warden bertugas
Berbincang/
siasatan           Puas hati ?
lanjut

               Ya


               Tindakan selanjutnya
                                     255
C. SENARAI SEMAK MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN


   TINDAKAN                 TANDAKAN  CATATAN
                         ( / )


   1. Buat rondaan


   2. Dapatkan maklumat


   3.  Ambil tindakan sewajarnya


   4.  Sediakan laporan


   5. Serahkan laporan kepada Ketua Warden


   6. Bincang dengan Ketua Warden


   7. Tindakan susulan
                                  256
  D. NORMA KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN HARIAN


  Bil         Jenis Kerja     Masa Yang  Jumlah Unit Yang Boleh
                       Diambil    Dijalankan Dalam
                                Seminggu

1     Membuat rondaan           1 Jam

2     Mendapatkan maklumat        30 minit

3     Ambil tindakan yang sewajarnya   10 minit

4     Menyediakan laporan         30 minit

5     Menyerahkan laporan kepada Ketua  3 minit
     Warden

6     Berbincang dengan Ketua Warden   30 minit

7     Tindakan susulan          30 minit
                                      257
                                     LAMPIRAN

            FORMAT LAPORAN HARIAN WARDEN
                ASPURA / ASPURI
Nama Warden Bertugas : _________________________________________________
Hari : _____________________________ Tarikh : ____________________________
Bil. Murid : ________________
Waktu                  Butiran               Tindakan
       1.   Kebersihan / Keceriaan
          Asrama keseluruhan : ______________________
          Bilik Khas     : ______________________
          Kamar       : ______________________
          Bilik Air/Tandas  : ______________________
       2.   Kelas Persediaan : _____________________________
           _____________________________________________
           _____________________________________________
       2.   Kerosakan    : ______________________________
           _____________________________________________
           _____________________________________________
       3.   Kesihatan:
            4.1. Rawatan : _______________________________
            4.2. Bilik Sakit: _______________________________
            4.3. Wad/Rawatan Lanjut:______________________
            4.4. Bilangan Murid Sakit : ___________________
       4.   Makan :
            5.1. Bekalan : ________________________________
            5.2. Masakan: ________________________________
       5.   Riadah : _____________________________________
           _____________________________________________
           _____________________________________________
       6.   Kehadiran Solat Berjemaah: _____________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________

                                        258
      7.    Kes Disiplin : _________________________________
           ____________________________________________
           ____________________________________________
      8.    Lawatan :
           9.1. Lawatan Masuk : __________________________
           9.2. Lawatan Keluar : __________________________
      9.    Hal-Hal Lain : _________________________________
           _____________________________________________
           _____________________________________________
Tandatangan Warden             Tandatangan PK HEM/Ketua Warden
……………………………….                …………………………………………………….
                                       259
17.   MPK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN OLEH
     PENGETUA/GURU BESAR


A. PROSES KERJA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN
           OLEH PENGETUA / GURU BESAR


 Bil       Proses Kerja        Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                      Bertanggungjawab  Undang / Peraturan

1   Menerima arahan             Warden


2   Berbincang dengan Pengetua (jika   Ketua Warden
    perlu)

3   Melaksanakan arahan           Warden

4   Melaporkan hasil kerja        Ketua Warden


5   Tindakan susulan yang sewajarnya.  Ketua Warden
                                          260
B. CARTA ALIRAN MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN OLEH
  PENGETUA / GURU BESAR

                   Menerima arahan

Dapatkan penjelasan
selanjutnya          Tidak
                   Berbincang dengan Pengetua/Guru Besar


                   Ya

                   Laksanakan arahan
                   Membuat laporan


           Tidak      Puas hati?


                   Ya


                   Tindakan susulan
                                     261
C. SENARAI SEMAK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN
  OLEH PENGETUA / GURU BESAR


   TINDAKAN                  TANDAKAN  CATATAN
                          ( / )


   1. Terima arahan


   2. Berbincang dengan Pengetua/Guru Besar


   3. Dapatkan penjelasan lanjut


   4. Laksanakan arahan


   5. Sediakan laporan


   6. Tindakan susulan
                                   262
D. NORMA KERJA MENJALANKAN TUGAS-TUGAS LAIN YANG DIARAHKAN
  OLEH PENGETUA / GURU BESAR  Bil         Jenis Kerja       Masa Yang  Jumlah Unit Yang Boleh
                          Diambil    Dijalankan Dalam
                                   Seminggu

1     Menerima arahan             2 minit

2     Berbincang dengan Pengetua/Guru besar  15 minit

3     Mendapatkan penjelasan lanjut      15 minit

4     Melaksanakan arahan           mengikut
                         keperluan

5     Menyediakan laporan (minit curai)    30 minit


6     Mengambil tindakan susulan       mengikut
                         keperluan
                                        263
 18. MPK PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

    A.  PROSES KERJA PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


Bil      Proses Kerja     Pegawai Yang    Seksyen Undang-Undang/
                 Bertanggungjawab      Peraturan


1.  Membentuk jawatankuasa  Pengetua/Guru Besar  Undang-undang dan
                           peraturan asrama
2.  Merancang aktiviti    PK HEM

3.  Memberi taklimat kepada  Ketua Warden
   murid asrama

4.  Pemeriksaan harian dan  Warden
   mingguan

5.  Penilaian         Ketua Warden

6.  Tindakan susulan     Warden
                                      264
      B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


                  Membentuk jawatankuasa                  Merancang aktiviti                  Memberi taklimat kepada murid                  Pemeriksaan harian dan mingguan
           Tidak     Mencapai tahap?
Tindakan
susulan
                  Ya


                  Pengiktirafan


                  Diteruskan
                                   265
      C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN


TINDAKAN                   TANDAKAN  CATATAN
                       ( / )

 1. Bentuk Jawatankuasa


 2. Rancang aktiviti 3. Taklimat kepada murid


 4. Pemeriksaan harian/mingguan 5. Denda (jika perlu) / Tindakan susulan 6. Penilaian 7. Pengiktirafan / Hadiah
                                 266
D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

                      Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 Bil        Jenis Kerja       Diambil  Boleh Dijalankan
                            Dalam Seminggu

 1  Membentuk Ahli Jawatankuasa     15 minit

 2  Merancang aktiviti          1 jam

 3  Taklimat kepada murid         1 jam

 4  Pemeriksaan harian/ mingguan     1 jam

 5  Melaksanakan denda (jika perlu) /  30 minit
    tindakan susulan

 6  Penilaian               1 jam

 7  Pengiktirafan/ hadiah        10 minit
                                   267
19. MPK PENGURUSAN   PENGANGKUTAN         PULANG   BERMALAM
  HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

    A. PROSES KERJA  PENGURUSAN PENGANGKUTAN        PULANG
    BERMALAM HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL


 Bil       Proses Kerja       Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                     Bertanggungjawab  Undang/ Peraturan

 1   Mendapatkan maklumat murid      Warden
    yang memerlukan perkhidmatan    Ketua Warden
    pengangkutan dengan mengisi
    borang permohonan

 2   Menguruskan tempahan dan       Warden
    agihan tiket/ waran

 3   Mengambil tindakan susulan      Warden

 4   Menguruskan penghantaran murid    Warden
    ke perhentian bas/ kereta
    api/lapangan terbang

 5   Memastikan murid asrama menaiki    Warden
    kenderaan mengikut jadual
                                      268
 B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN PULANG BERMALAM
 HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

            Mengedar borang untuk mendapatkan maklumat
            murid yang memerlukan perkhidmatanTindakan        Menguruskan tempahan tiket/ waran
susulan
      Tidak
            Tiket mencukupi?

          Ya


            Mengagihkan tiket/ waran

            Menguruskan pengangkutan murid ke perhentian
            bas/ kereta api/lapangan terbang


            Memastikan murid menaiki
            kenderaan


            Tiba
                                    269
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENGURUSAN PENGANGKUTAN PULANG
BERMALAM HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

TINDAKAN                    TANDAKAN   CATATAN
                          ( / )

1. Mengedarkan borang untuk maklumat murid asrama
  yang memerlukan perkhidmatan pengangkutan2. Uruskan tempahan tiket/ waran


3. Agihan tiket/ waran


4. Uruskan pengangkutan menghantar murid
  ke perhentian bas/ kereta api lapangan
  terbang


5. Pastikan murid menaiki kenderaan
                                   270
D. NORMA KERJA PENGURUSAN PENGANGKUTAN PULANG BERMALAM
HUJUNG MINGGU / CUTI PENGGAL

                      Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 Bil        Jenis Kerja       Diambil  Boleh Dijalankan
                            Dalam Seminggu

 1   Mengedar borang untuk        30 minit
    mendapatkan maklumat murid yang
    memerlukan perkhidmatan

 2   Menguruskan tempahan tiket/ waran  90 minit

 3   Mengagihkan tiket/ waran       30 minit

 4   Menguruskan pengangkutan murid    30 minit
    ke perhentian bas/ kereta
    api/lapangan terbang

 5   Memastikan murid asrama menaiki   15 minit
    kenderaan
                                      271
20. MPK MENGENDALI MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN

  A. PROSES KERJA MENGENDALI MESYUARAT LEMBAGA DISIPLIN

 Bil      Proses Kerja     Pegawai Yang     Sesksyen
                   Bertanggungjawab   Undang-Undang/
                               Peraturan

  1  Menerima aduan dan        Warden
    menyiasat kes yang berlaku

  2  Membuat laporan kes      Ketua Warden


  3  Menerima panggilan mesyuarat Setiausaha Lembaga
                      Disiplin

  4  Hadir mesyuarat         AJK Disiplin

  5  Membentang laporan kes      Warden

  6  Membuat keputusan dan     Lembaga Disiplin
    melaksana tindakan

 7   Rujukan kes          Guru Bimbingan
    (jika perlu)
                                      272
B. CARTA ALIRAN PENGENDALIAN KES DISIPLIN


              Menerima aduan dan menyiasat kes yang
              berlaku

 Buang kes
       Tidak    Puas hati/ ada kes


           Ya

              Membuat laporan kes kepada Ketua Warden


              Menerima panggilan mesyuarat


              Hadir mesyuarat


              Membentang laporan kes


              Perbicaraan

Buang Kes

       Tidak     Bersalah?

           Ya

              Hukuman / Tindakan susulan
              Guru Bimbingan
                                   273
C. SENARAI SEMAK PENGENDALIAN KES DISIPLIN

TINDAKAN                  TANDAKAN  CATATAN
                       ( / )


 1. Terima aduan


 2. Siasat kes yang berlaku


 3. Buat laporan kes kepada Ketua Warden


 4. Memanggil mesyuarat


 5. Hadiri mesyuarat


 6. Bentang laporan kes


 7. Buat keputusan


 8. Murid dirujuk kepada
   Guru Bimbingan
   (jika perlu)
                                 274
D. NORMA KERJA MENGENDALIKAN KES DISIPLIN


                      Masa Yang  Jumlah Unit Yang
  Bil        Jenis Kerja      Diambil  Boleh Dijalankan
                            Dalam Seminggu

  1   Menerima aduan           3 minit

  2   Menyiasat kes yang berlaku     1 jam

  3   Membuat laporan kepada Ketua    10 minit
     Warden

  4   Memanggil mesyuarat        1 minit

  5   Menghadiri mesyuarat        1 jam

  6   Membentang laporan kes       10 minit

  7   Membuat keputusan         5 minit

  8   Mencadangkan kes dirujuk kepada  5 minit
     Guru Bimbingan
                                      275
21. MPK PENGURUSAN BILIK BACAAN

  A. PROSES KERJA PENGURUSAN BILIK BACAAN

                      Pegawai Yang    Sesi Undang-
 Bil        Proses Kerja     Bertanggungjawab    Undang/
                                Peraturan

  1  Menubuhkan Jawatankuasa     Pengetua / Guru
                       Besar
  2  Merancang aktiviti penggunaan    PK HEM
    bilik bacaan

  3  Menyusun jadual tugas/      Ketua Warden   Undang-undang
    pengurusan bilik bacaan               dan Peraturan
                              Sekolah serta
  4  Menyelia kebersihan, keceriaan  Ketua Warden /  Asrama
    dan susunan peralatan serta     Penyelia
    perabot di bilik bacaan

  5  Penilaian             Ketua Warden/
                     Warden bertugas

  6  Tindakan susulan         Ketua Warden/
                     Warden bertugas
                                       276
B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BILIK BACAAN


                 Membentuk jawatankuasa                 Merancang aktiviti penggunaan bilik bacaan                  Menyusun jadual tugas/ pengurusan
                  bilik bacaan


                  Menyelia kebersihan, keceriaan dan
   Buat              susunan peralatan serta perabot bilik
   Teguran            bacaan


 Tindakan    Tidak       Puas hati?
 Susulan
                Ya


                  Laporan / Pengiktirafan
                                       277
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN BILIK BACAAN


   TINDAKAN                  TANDAKAN  CATATAN
                         ( / )


 1. Membentuk jawatankuasa


 2. Merancangan aktiviti penggunaan bilik bacaan


 3. Menyusun jadual tugas/pengurusan bilik
   bacaan


 4. Menyelia kebersihan, keceriaan,
   Susunan alatan dan perabot bilik bacaan

 5. Sediakan laporan
                                   278
D. NORMA KERJA PENGURUSAN BILIK BACAAN

                     Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 Bil        Jenis Kerja      Diambil  Boleh Dijalankan
                           Dalam Seminggu

  1  Menubuhkan Jawatankuasa      15 minit

  2  Merancang aktiviti penggunaan   15 minit
    bilik bacaan

  3  Menyusun jadual tugas/      10 minit
    pengurusan bilik bacaan

  4  Menyelia kebersihan, keceriaan  5 minit
    dan susunan peralatan serta
    perabot di bilik bacaan

  5  Penilaian             5 minit

  6  Tindakan susulan         5 minit
                                    279
22. MPK MENYELIA KELAS PERSEDIAAN


 A. PROSES KERJA MENYELIA KELAS PERSEDIAAN


                    Pegawai Yang   Seksyen Undang-
  Bil        Proses Kerja  Bertanggungjawab    Undang/
                              Peraturan

  1   Membuat pemantuan secara  Warden       Undang-undang
     berkala                    Sekolah dan
                            Asrama
  2   Menyelia kelas persediaan  Warden

  3   Penilaian          Ketua Warden

  4   Laporan           Warden

  5   Tindakan susulan      Warden
                                     280
B. CARTA ALIRAN PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN
                  Membuat pemantauan                  Menyelia kelas persediaan


           Tidak     Puas hati ?
 Buat teguran
 tindakan            Ya
 disiplin


                 Sediakan laporan harian
                 Tindakan susulan
                                281
C.SENARAI SEMAK PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN


TINDAKAN              TANDAKAN  CATATAN
                   ( / )


 1.Membuat pemantauan


 2. Seliaan


 3. Penilaian


 4. Laporan


 5. Tindakan susulan
                             282
D. NORMA KERJA PENYELIAAN KELAS PERSEDIAAN


                 Masa Yang  Jumlah Unit Yang
Bil        Jenis Kerja   Diambil  Boleh Dijalankan
                       Dalam Seminggu

1   Membuat pemantauan     2 ½ jam

2   Menyelia kelas persediaan  2 ½ jam

3   Membuat penilaian      30 minit

4   Membuat laporan       Mengikut
                 keperluan

5   Tindakan susulan       30 minit
                                 283
23. MPK PENYEDIAAN PRESTASI AKADEMIK

A. PROSES KERJA PENYEDIAAN PRESTASI AKADEMIK

 Bil        Proses Kerja        Pegawai Yang     Seksyen Undang-
                      Bertanggungjawab   Undang/ Peraturan

 1   Mengumpul dan menyemak         Guru Tingkatan   Peraturan
    keputusan peperiksaan / ujian      /Guru Mata     Peperiksaan
                        Pelajaran/    UPSR/PMR/SPM/
                         Mentor     STPM


 2   Menyaring keputusan murid yang    Penolong Kanan/   Matlamat Sekolah
    tidak mencapai tahap minimum     HEM, Guru Kanan   Blue Print
                       Mata Pelajaran/   Pelunjuran
                         Warden

 3   Mengumpulkan murid            Warden


 4   Memberi Khidmat Nasihat       Guru Mata Pelajaran
    (pemulihan/ pengayaan/ pengukuhan)   Guru Bimbingan


 5   Rujuk kepada Guru Bimbingan dan   Guru Mata Pelajaran
    Panitia Mata Pelajaran         Guru Bimbingan


 6.  Pengiktirafan             Pengetua / Guru
                         Besar

 7.  Maklum kepada ibubapa / penjaga   Ketua Panitia Mata
                        Pelajaran
                                           284
B. CARTA ALIRAN PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK MURID ASRAMA
                Mengumpul dan menyemak keputusan
                peperiksaan ujian


                Menyaring keputusan murid yang tidak
                mencapai tahap minimum

          Tidak    Mencapai Tahap ?
Perjumpaan
Ibu bapa/           Ya
Penjaga

Rujuk kepada
Kaunselor dan         Pengiktirafan
Ketua Panatia


                Makluman kepada ibu bapa / penjaga
                                    285
C. SENARAI SEMAK PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK


TINDAKAN                     TANDAKAN  CATATAN
                          ( / )

 1. Kumpul dan semak keputusan peperiksaan


 2. Saring keputusan


 3. Pastikan murid mencapai tahap


 4. Jika tidak adakan perjumpaan khas murid
   dan ibu bapa atau penjaga

 5. Rujuk kepada Guru Bimbingan/Ketua panitia
   Mata Pelajaran


 6. Beri pengiktirafan
                                   286
D. NORMA KERJA PENYELIAAN PRESTASI AKADEMIK


                       Masa Yang  Jumlah Unit Yang
  Bil        Jenis Kerja       Diambil  Boleh Dijalankan
                             Dalam Seminggu

  1   Mengumpul keputusan peperiksaan   30 minit
     /ujian

  2   Menyemak keputusan peperiksaan /   1 jam
     ujian

  3   Menyaring keputusan peperiksaan   30 minit
     /ujian

  4   Mengadakan perjumpaan khas      1 jam
     murid dan ibu bapa/ penjaga

  5   Merujuk kepada Guru Bimbingan/   5 minit
     Ketua Panitia Mata Pelajaran

  6   Memberi pengiktirafan        30 minit
                                      287
24. MPK PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN / ALATAN KEPERLUAN
  MURID

    A. PROSES KERJA BAGI PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN/
     ALATAN KEPERLUAN MURID

Bil        Proses Kerja        Pegawai yang   Seksyen Undang-
                      Bertanggungjawab  Undang/Peraturan

1.  Membuat pemeriksaan kerosakan di   Pengetua / Guru
   bangunan asrama oleh warden/       Besar
   penyelia


2.  Jika terdapat kerosakan, catatkan   Ketua Warden/
   kerosakan ke dalam buku daftar      Warden
   kerosakan.

3.  Laporan kepada JPN / PPD       Pengetua/Guru
                        Besar

4.  Membuat kerja-kerja membaik pulih   Pengarah / PPD
   kerosakan.

5.  Sahkan kerja-kerja telah siap dan  Pengetua / Guru
   memuaskan.                Besar

6.  Membuat pemeriksaan/semakan     Pengetua / Guru
   barang-barang asrama.          Besar

7.  Membuat laporan keperluan ke dalam  Ketua Warden
   buku laporan keperluan alatan.

8.  Jika perlu buat pesanan pembelian.  Pengetua / Guru
                        Besar
                                       288
B. CARTA ALIRAN BAGI MELAYANI PENGADUAN MURID BERKENAAN
DENGAN BORANG KEPERLUAN / MASALAH KEROSAKAN

          Membuat pemeriksaan kerosakan di bangunan asrama/
          Menerima aduan keroasakn dari murid          Dalam buku laporan catat laporan barang-barang keperluan /
          kerosakan dalam buku laporan kerosakan / keperluan
           Minta kebenaran membeli / baik pulih
Tidak           Lulus
Lulus          Melaksanakan kerja-kerja.membaik pulih /
          menyediakan barang-barang keperluan
                                      289
  C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN/KEPERLUAN
   MURID

Tindakan                   Tandakan  Catatan
                       ( / )

1. Membuat pemeriksaan kerosakan di
  bangunan asrama.

2. Catatkan kerosakan ke dalam buku daftar
  kerosakan.

3. Laporan kerosakan

4. Kerja-kerja membaikpulih kerosakan.


5. Sahkan kerja-kerja membaikpulih.

6. Membuat pemeriksaan barang-barang
  keperluan asrama.

7. Laporan ke dalam buku laporan
  keperluan.


8. Jika perlu, buat pesanan pembelian.
                                 290
D. NORMA KERJA PENGURUSAN KEROSAKAN BANGUNAN/KEPERLUAN MURID

Bi         Jenis Kerja          Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 l                         Diambil   Boleh Dijalankan
                                  Seminggu
1  Membuat pemeriksaan     kerosakan  di  30 minit
   bangunan.

2  Mencatat kerosakan ke dalam buku daftar.    10 minit

3  Laporan kerosakan                30 minit
4  Membuat kerja-kerja membaik pulih.       1 minggu

5  Mengesahkan kerja-kerja membaik pulih.     30 minit

6  Membuat pemeriksaan barang-barang       10 minit

7  Mencatat laporan keperluan di dalam buku    5 minit
   laporan keperluan.

8  Membuat pesanan belian jika perlu.       10 minit
                                          291
   25. MPK PENGADUAN MURID BERKENAAN KEPERLUAN DAN MASALAH
     KEROSAKAN


   A. PROSES KERJA PENGADUAN MURID BERKENAAN KEPERLUAN DAN
     MASALAH KEROSAKAN


Bil        Proses Kerja         Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1.  Tetapkan masa yang sesuai untuk     Ketua Warden
   berurusan dengan murid.

2.  Pastikan jenis pengaduan yang      Ketua Warden
   diberitahu oleh murid seperti barang
   keperluan atau masalah kerosakan.

3.  Catatkan laporan barang-barang     Ketua Warden
   keperluan atau kerosakan di dalam
   buku laporan kerosakan atau
   keperluan.

4.  Minta kebenaran membeli atau      Pengetua / Guru
   membaik pulih.               Besar

5.  Melaksanakan kerja-kerja membaik    Pengetua / Guru
   pulih atau menyediakan barang-       Besar
   barang keperluan dengan segera.
                                          292
B. CARTA ALIRAN BAGI MELAYANI PENGADUAN MURID BERKENAAN
DENGAN BARANG KEPERLUAN / MASALAH KEROSAKAN
          Tetapkan masa yang sesuai untuk berurusan dengan murid
          Pastikan jenis pengaduan oleh murid
          Dalam buku laporan, catat laporan barang-barang keperluan /
          kerosakan dalam buku laporan kerosakan / keperluan
           Minta kebenaran membeli / baik pulih
                 YaTidak

          Melaksanakan kerja-kerja membaik pulih /
          menyediakan barang-barang keperluan
                                       293
  C. SENARAI SEMAK PENGADUAN MURID


Tindakan                   Tandakan  Catatan
                       ( / )

1. Menetapkan masa untuk berbincang
  dengan murid.

2. Memastikan jenis pengaduan murid.


3. Mencatat laporan barang keperluan/
  kerosakan di dalam buku laporan.

4. Meminta kebenaran membeli barang
  keperluan/membaiki kerosakan.

5. Membaiki kerosakan/menyediakan keperluan
  dengan segera.
                                  294
D. NORMA KERJA PENGURUSAN PENGADUAN MURID


 Bil        Jenis Kerja       Masa Yang  Jumlah Unit Yang
                       Diambil  Boleh Dijalankan
                              Seminggu
 1   Menetapkan masa untuk berbincang   3 minit
    dengan murid.

 2   Memastikan jenis pengaduan murid.   3 minit

 3   Mencatat laporan barang keperluan/  10 minit
    kerosakan di dalam buku laporan

 4   Meminta kebenaran membeli barang   10 minit
    keperluan/membaiki kerosakan.

 5   Membaiki kerosakan/menyediakan    1 minggu
    keperluan dengan segera.
                                      295
26. MPK PENGURUSAN STOK

A. PROSES KERJA PENGURUSAN STOK

Bil        Proses Kerja          Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                        Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1   Memastikan penerimaan barang-       Penyelia Asrama
   barang mesti cukup dan baik
   kualitinya.
                        Penyelia Asrama
2   Mengecop akuan terima di invois dan
   merekod di dalam buku stok.
     (i)  Kew 312 (> RM500)
     (ii)  Kew312A
        (Penyelenggaraan Alat)
     (iii) Kew 313 (< RM500)
     (iv)  Kew 314 (Bekalan Pejabat)

3   Memastikan rekod dikemaskini tiga     Pengetua / Guru
   bulan sekali dan dihantar ke pejabat     Besar
   untuk tindakan.

4   Memastikan    inventori  perabot,   Pengetua / Guru
   perkakas,   peralatan   sentiasa     Besar
   dikemaskini dari semasa ke semasa.

5   Melabel semua peralatan, perabot,     Penyelia Asrama
   perkakas di semua dorm dan bilik.

6   Mempamer senarai jumlah peralatan,
   perabot, perkakas di setiap dorm dan   Penyelia Asrama
   bangunan.

7   Mengemaskini kad inventori pada
   setiap tiga bulan sekali untuk tindakan  Penyelia Asrama
   Pengetua / Guru Besar.
                                           296
B. CARTA ALIRAN – PENGURUSAN STOK


             Pastikan penerimaan barang-barang mesti cukup dan baik
             kualitinya


             Mengecop akaun terima di invois dan merekod di dalam
             Buku stok Kew 312 & 312 A, 313 & 314


             Memastikan rekod dikemaskini tiga bulan sekali dan di
             hantar ke pejabat untuk tindakan.
Pastikan
dikemas
kini        Ya


             Memastikan inventori perabot, perkakas, peralatan
sentiasa         dikemaskini dari semasa ke semasa.


Pastikan
dikemaskini     Ya


             Melabelkan semua peralatan, perabot, perkakas di semua
             dorm dan bilik.


             Mempamerkan senarai jumlah peralatan, perabot,
             perkakas di setiap dorm bangunan


             Mengemaskini kad inventori pada setiap tiga bulan sekali
             untuk tindakan / pengesahan pengetua.
                                         297
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN STOKTindakan                    Tandakan  Catatan
                         ( / )

1. Barang-barang yang diterima cukup dan
  baik kualitinya.

2. Mengecop akuan terima di invois dan
  merekod di dalam buku stok Kew. 313.

3. Rekod dikemaskini tiga bulan
  sekali dan dihantar ke pejabat untuk
  tindakan.

4. Mengemaskini inventori perabot, perkakas,
  peralatan dari semasa ke semasa.

5. Melabel semua peralatan, perabot,
  perkakas di semua dorm dan bilik.

6. Mempamer senarai jumlah peralatan,
  perabot, perkakas di setiap dorm dan
  bangunan.

7. Mengemaskini kad inventori pada setiap
 tiga bulan sekali untuk tindakan/pengesahan
 Pengetua.
                                   298
D. NORMA KERJA PENGURUSAN STOK


Bil         Jenis Kerja           Masa Yang  Jumlah Unit Yang
                            Diambil  Boleh Dijalankan
                                   Seminggu
1   Menyemak barang-barang    yang   terima  10 minit
   cukup dan baik kualitinya.

2   Mengecop akuan terima di invois dan       5 minit
   merekod di dalam buku stok Kew. 312/313.

3   Mengemaskini rekod tiga bulan sekali dan     20 minit
   hantar ke pejabat untuk tindakan.

4   Mengemaskini inventori perabot, perkakas,    20 minit
   peralatan dari semasa ke semasa.

5   Melabel semua peralatan, perabot,         1 jam
   perkakas di semua dorm dan bilik.

6   Mempamer senarai jumlah peralatan,        30 minit
   perabot, perkakas di setiap dorm dan
   bangunan.

7   Mengemaskini kad inventori pada setiap      20 minit
   tiga bulan sekali untuk tindakan
   Pengetua.
                                           299
27. MPK PENGURUSAN PEROLEHANA. PROSES KERJA PENGURUSAN PEROLEHAN

Bil        Proses Kerja          Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                        Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1   Pastikan tahap stok berkurangan      Penyelia Asrama
   atau berlebihan.

2   Semak peruntukan sebelum membuat     Penyelia Asrama
   pembelian.

3   Pastikan jenis/kaedah perolehan:     Pengetua /Guru
   - Pembelian sebutharga – 3 pembekal      Besar
   - Pembelian melebihi RM10,000.00
   bagi satu unit perlu minta kebenaran
   dari Jabatan Pelajaran Negeri.

4   Senaraikan jenis perolehan        Penyelia Asrama

5   Dapatkan kelulusan.            Pengetua /Guru
                          Besar

6   Sediakan borang pesanan          Ketua Warden
   ( Nota Minta)
   - Lampiran
   - 3 salinan.

7   Semak borang pesanan dan dapatkan     Pengetua /Guru
   pengesahan                  Besar

8   Hantar borang pesanan kepada
   pembekal.                Penyelia Asrama

9   Terima dan semak barang yang       Pengetua /Guru
   dihantar oleh pembekal dan pastikan:     Besar
   -Tandatangan    pada   Delivery
   Order(DO) atau invois.
   - Kuantiti barang dan DO akur


10  Catatkan barang yang dibeli dalam      PK HEM
   Buku Stok.

11  Catatkan barang yang dibeli dalam      PK HEM
   Daftar Bil.
                                           300
B.    CARTA ALIRAN PENGURUSAN PEROLEHAN             Pastikan stok berlebihan atau berkurangan


             Semak peruntukan sebelum membuat pembelian


             Pastikan jenis / kaedah pembelian


              Senaraikan jenis pembelian             Dapatkan kelulusan pengetua/ Guru BesarTidak
 Lulus                  Ya


             sediakan borang pesanan(Am 75) .3 salinan dan dapatkan
             tandatangan pengetua/ Guru Besar

             Hantar borang pesanan kpd pembekal             Terima dan semak barang yg dihantar oleh pembekal.


             Catatkan dalam buku


             Catatkan dalam daftar bil
                                        301
C.   SENARAI SEMAK BAGI PENGURUSAN PEROLEHAN


Tindakan                   Tandakan  Catatan
                       ( / )

1. Menentukan status stok.

2. Memastikan peruntukan mencukupi.

3. Memastikan jenis perolehan

4. Menyenaraikan jenis perolehan

5. Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua/
  Guru Besar

6. Menyediakan borang pesanan.


7. Mendapatkan tandatangan dalam borang
  pesanan.

8. Memastikan pesanan dihantar kepada
  pembekal.

9. Menentukan kuantiti barang akur seperti
  borang pesanan.

10. Menentukan barang dalam keadaan baik.


11. Memastikan borang pesanan asal
  diserahkan bersama invois/DO

12. Merekodkan dalam stok


13. Merekodkan daftar bil
                                 302
D.   NORMA KERJA BAGI PENGURUSAN PEROLEHAN

Bi         Jenis Kerja         Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 l                        Diambil  Boleh Dijalankan
                                Seminggu
1  Menentukan tahap stok.           15 minit

2  Memastikan peruntukan mencukupi.      15 minit

3  Memastikan jenis perolehan         20 minit

4  Menyenaraikan jenis perolehan.       10 minit

5  Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua/   3 hari
   Guru Besar.

6  Menyediakan borang pesanan.         20 minit

7  Mendapatkan tandatangan dalam borang     3 hari
   pesanan.

8  Memastikan pesanan dihantar kepada      3 hari
   pembekal.

9  Menentukan kuantiti barang akur seperti   15 minit
   borang pesanan.

10  Menentukan barang dalam keadaan baik.    10 minit

11  Memastikan borang pesanan asal        3 hari
   diserahkan bersama bil.

12  Rekodkan dalam stok             15 minit

13  Rekodkan dalam daftar bil.         15 minit
                                        303
28.   MPK PENGURUSAN BAYARANA.    PROSES PENGURUSAN BAYARAN

Bil        Proses Kerja         Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1   Dapatkan  Nota  Minta  (Borang
   Pesanan dan LO) untuk membuat      Penyelia Asrama
   pesanan. Hantar dua salinan kepada
   pembekal setelah di   tandatangani
   oleh Pengetua / Guru Besar.

2   Terima bil dari pembekal dan pastikan  Pembantu Tadbir /
   Borang Pesanan asal disertakan      Penyelia Asrama
   bersama Bil. Semak jumlah bayaran
   di bil dan pastikan sama dengan
   jumlah bayaran di Borang Pesanan.
   Semak barang dan pastikan dalam
   keadaan baik dan mencukupi.

3   Daftar bil dalam Buku Daftar Bil.    Pembantu Tadbir /
                        Penyelia Asrama
                                           304
B.   CARTA ALIRAN BAGI PENGURUSAN PEMBAYARAN
             Dapatkan Nota Minta dan LO untuk buat pesanan.
             Hantar 2 salinan kepada pembekal setelah
             ditandatangani oleh pengetua

             Terima bil dari pembekal dan pastikan borang pesanan
             asal disertakan bersama bil dan semak jumlah
             bayaran di bil.hendaklah sama dengan pesanan.
             Semak borang dan pastikan dalam keadaan baik.Tidak terima             Diteruskan
(maklum kpd
pembekal
untuk ganti)


             Ya
Daftar bil dalam
buku daftar bil
                                      305
C.   SENARAI SEMAK PENGURUSAN PEMBAYARAN


Tindakan                   Tandakan  Catatan
                        ( / )

1. Pastikan Nota Minta & LO ada


2. Menghantar dua salinan kepada pembekal
 setelah ditandatangani oleh Pengetua/Guru
 Besar.

3. Menerima bil dari pembekal dan pastikan
  Borang Pesanan asal disertakan bersama
  bil. menyemak jumlah bayaran di bil.

4. Menyemak barang dan memastikan dalam
  keadaan baik.

5. Mendaftar bil dalam Buku Daftar Bil.
                                  306
D. NORMA KERJA BAGI PENGURUSAN BAYARAN


Bi         Jenis Kerja        Masa Yang  Jumlah Unit Yang
 l                       Diambil  Boleh Dijalankan
                               Seminggu
1  Pastikan Nota Minta dan LO
   ada. Isi dan dapatkan tandatangan     30 minit
   Pengetua / Guru Besar.

2  Menghantar dua salinan kepada pembekal.  15 minit

3  Menerima bil dari pembekal dan pastikan  10 minit
   Borang Pesanan asal disertakan bersama
   bil. Menyemak jumlah bayaran di bil.

4  Menyemak barang dan memastikan dalam    10 minit
   keadaan baik.

5  Mendaftar bil dalam Buku Daftar Bil.    10 minit
                                       307
29.   MPK PENGURUSAN STOR


A. PROSES KERJA PENGURUSAN STOR

Bil        Proses Kerja         Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                       Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1   Mengadakan bilik yang sesuai.      Pengetua / Guru
                          Besar

2   Menerima barang-barang yang dibeli,   Penyelia Asrama
   menyemak jenis dan mutu serta
   memastikan jumlahnya akur seperti
   pesanan.

3   Menandatangani bil atau nota      Pengetua / Guru
   hantaran setelah semuanya menepati     Besar
   sepertimana pesanan.

4   Memastikan jumlah bungkusan, peti    Penyelia Asrama/
   atau kotak adalah akur.         Ketua Warden


5   Rekodkan dalam stok.          Penyelia Asrama/
                        Ketua Warden

6   Susun di tempat yang sesuai.      Penyelia Asrama/
                        Ketua Warden

7   Menyediakan borang bagi         Penyelia Asrama/
   pengeluaran barang.           Ketua Warden

8   Memastikan borang pengeluaran      Pengetua / Guru
   diluluskan dan menyediakan buku       Besar
   pengeluaran barang dan
   ditandatangani
   oleh penerima.
                       Penyelia Asrama/
9   Menyemak barang-barang dari masa     Ketua Warden
   ke semasa.

10  Melantik pegawai pemeriksa stor (jika  Pengetua / Guru
   perlu).                   Besar

11  Menguruskan pelupusan jika       Pengetua / Guru
   didapati:                  Besar
   - barang tidak diperlukan lagi.
   - barang yang tidak boleh digunakan
   lagi.                                          308
B.  CARTA ALIRAN PENGURUSAN STOR                  Sediakan bilik yang sesuai

                  Menerima dan menyemak barang


                  Menandatangani bil


                  Pastikan jumlah bungkusan, peti atau
                  kotak akur

                      Ya
         Tidak


                  Rekod dalam stok


                  Susun di tempat yang sesuai


                  Sediakan borang pengeluaran


                  Dapatkan tandatangan pegawai yang
                  mengeluarkan barang-barang

                  Semak stok dari masa kesemasa
                  Lantik pegawai pemeriksa stor (jika perlu)


                  Menguruskan perlupusan jika didapati
                  a. barang tidak diperlukan lagi
                  b. barang yang tidak boleh digunakan lagi
                                      309
C.   SENARAI SEMAK PENGURUSAN STOR


Tindakan                    Tandakan  Catatan
                         ( / )

1. Menyediakan bilik yang sesuai.


2. Menerima dan menyemak barang-barang
  yang dibeli.

3. Menandatangani bil/nota hantaran.


4. Memastikan jumlah bungkusan, peti atau
  kotak akur.


5. Rekodkan dalam stok


6. Susun di tempat yang sesuai


7. Menyediakan borang pengeluaran


8. Memastikan borang pengeluaran
 diluluskan dan menyediakan buku
 pengeluaran barang dan ditandatangani
 oleh penerima.

9.Menyemak baki barang-barang dalam stor dari
  masa ke semasa.


10. Melantik pegawai pemeriksa (jika
  perlu).


11. Menguruskan pelupusan jika didapati:
  - Barang tidak diperlukan lagi.
  - Barang yang tidak boleh digunakan lagi.
                                   310
D.   NORMA KERJA PENGURUSAN STOR

Bil          Jenis Kerja          Masa Yang  Jumlah Unit Yang
                           Diambil  Boleh Dijalankan
                                  Seminggu
1   Menyediakan bilik yang sesuai.         1 minggu

2   Menerima dan menyemak barang-barang yang    15 minit
   dibeli.

3   Memastikan jumlah bungkusan, peti atau kotak  20 minit
   akur.

4   Menandatangani bil /nota hantaran.       5 minit

5   Rekodkan dalam stok               5 minit

6   Susun di tempat yang sesuai.          20 minit

7   Menyediakan borang pengeluaran.         5 minit

8   Memastikan borang pengeluaran diluluskan dan  15 minit
   Menyediakan buku pengeluaran barang dan
   ditandatangani oleh penerima.

9   Menyemak barang-barang dalam stor dari     15 minit
   masa ke semasa.

10  Melantik pegawai pemeriksa (jika perlu).    15 minit

11  Menguruskan pelupusan jika didapati:      30 minit
   - barang tidak diperlukan lagi.
   - barang yang tidak boleh digunakan lagi.
                                          311
30.  MPK PENGURUSAN PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA


A. PROSES KERJA PENGURUSAN PELUPUSAN /HAPUSKIRA

 Bil      Proses Kerja        Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                     Bertanggungjawab  Undang Peraturan
 1   Memastikan barang-barang     Pengetua / Guru
    yang hendak              Besar
    dilupuskan/hapuskira.
 2   Memastikan jenis pelupusan/    Pengetua / Guru
    hapuskira               Besar

    (a) Pelupusan:
    - Kategori barang yang tidak
     diperlukan lagi.
    - Kategori barang yang tidak
     boleh digunakan lagi.
    (b) Hapuskira:
     - kehilangan
     - hasil/kutipan yang tidak
       boleh didapatkan lagi.
 3   Lantik  Lembaga   Pemeriksa  Pengetua / Guru
    (sekolah), dua orang pegawai     Besar
    kanan yang bebas dari urusan
    stok
 4   Pemeriksaan barang-barang     Pengetua / Guru
    oleh Lembaga Pemeriksa        Besar
 5   Sediakan borang pelupusan /    Pengetua / Guru
    Hapuskira               Besar
    (a) Borang Pelupusan 300 V    Pengetua / Guru
    dalam 6 salinan            Besar
    (b) Hapuskira
     - Lampiran J
     - Lampiran K
     - Lampiran L dan Laporan
       Pengawal Keselamatan
     - Laporan awal Polis
     - Laporan terkini Polis

 6   Mendapatkan kelulusan        Pengarah JPN

 7   Mengeluarkannya dari stok     Pengetua / Guru
                       Besar

 8   Tindakan pelupusan diambil    Pengetua / Guru
    dalam masa 3 bulan dari tarikh    Besar
    sijil  kelulusan (300   X)
    dikeluarkan.
                                        312
B.   CARTA ALIRAN URUSAN PROSES PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA

                    Memastikan barang-barang yang
                    hendak dilupuskan.

                    Memastikan jenis pelupusan/
                    hapuskira
                    - barang tidak diperlukan lagi
                    - barang tidak boleh digunakan lagi
                     kehilangan.
                    - hasil yang tidak boleh didapatkan

                    Lantikan Lembaga Pemeriksa (sekolah)
                    - 2 orang pegawai kanan yang
                     bebas dari urusan stok

                     Pemeriksaan barang-barang oleh
                    Lembaga Peperiksaan
                    - sediakan skor

Catatan barang             Lulus
rosak dalam     Tidak Lulus
stok betul.
                    Ya


                    Sediakan borang pelupusan/hapuskira
                    - Pelupusan 300 V
                    - hapuskira Lampiran J, K dan L
                    - Laporan Jaga dan Polis

                    Hantar ke Jabatan Pelajaran Negeri
Minta Lengkapkan
borang pelupusan/   Tidak Lulus
hapuskira.
                    Lulus


                    Pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa
                    - barang yang kurang RM10,000.00
                     oleh Lembaga Tanpa Pemeriksa.

                    - barang melebihi RM10,000.00
                     oleh Lembaga Pemeriksa.

                    Terima surat kelulusan pelupusan/
                    hapuskira – sijil 300 X

                    Mengeluarkan dari stok
                                       313
C.     SENARAI SEMAK PELUPUSAN DAN HAPUSKIRA

   Bil    Tindakan            Tanda  Catatan
                        ( / )
   1     Pastikan barang yang hendak
        dilupuskan

   2     Pastikan jenis pelupusan

   3     Lantikan Lembaga Pemeriksa

   4     Tindakan Lembaga Pemeriksa
        (sekolah)

   5     Menyediakan borang pelupusan/
        hapuskira.

   6     Hantar ke JPN

   7     Pengesahan


   8     Kelulusan JPN


   9     Pengeluaran dari stok
                                 314
D. NORMA KERJA PENGURUSAN PELUPUSAN /HAPUSKIRA

 Bil      Proses Kerja        Masa Yang    Jumlah Unit Yang
                               Boleh Dijalankan
                       Diambil
                                Seminggu
 1   Memastikan barang-barang
    yang hendak dilupuskan/        1 Jam
    hapuskira.
 2   Memastikan jenis pelupusan/      15 minit
    hapuskira
    (a) Pelupusan:
    - Kategori barang yang tidak      1 jam
     diperlukan lagi.
    - Kategori barang yang tidak
     boleh digunakan lagi.
    (b) Hapuskira:
     - kehilangan            30 minit
     - hasil/kutipan yang tidak
       boleh didapatkan lagi.
 3   Lantik   Lembaga  Pemeriksa
    (sekolah), dua orang pegawai     15 minit
    kanan yang bebas dari urusan
    stok
 4   Pemeriksaan barang-barang       1 jam
    oleh Lembaga Pemeriksa
 5   Sediakan borang pelupusan /
    Hapuskira               10 minit
    (a) Borang Pelupusan 300 V
    dalam
      6 salinan
    (b) Hapuskira
     - Lampiran J            15 minit
     - Lampiran K
     - Lampiran L dan Laporan
       Pengawal Keselamatan
     - Laporan awal Polis
     - Laporan terkini Polis


 6   Mendapatkan kelulusan       1 hingga 2 minggu

 7   Mengeluarkannya dari stok       1 jam

 8   Tindakan pelupusan diambil
    dalam masa 3 bulan dari tarikh     2 Jam
    sijil  kelulusan (300   X)
    dikeluarkan.
                                        315
31. MPK BAGI URUSAN PENYEDIAAN BUKU TUNAI


A. PROSES KERJA BAGI URUSAN PENYEDIAAN BUKU TUNAI

Bil                    Pegawai Yang    Seksyen Undang-
         Proses Kerja      Bertanggungjawab   Undang Peraturan
1   Mendapatkan Buku Tunai Wang     Pengetua / Guru
   Kerajaan / Suwa/Asrama.         Besar
   Penyelenggaraan secara                 AP 44,146
   berasingan.
2   Mencatatkan baki awal tahun    Pembantu Tadbir /
   diruangan penerimaan bagi      Penyelia Asrama
   setiap peruntukan sekiranya
   ada.
3   Mencatatkan urusniaga setiap    Pembantu Tadbir /
   kali berlaku penerimaan atau    Penyelia Asrama
   bayaran.
4   Di Bahagian Terimaan (sebelah   Pembantu Tadbir /
   kiri) butir-butir berikut      Penyelia Asrama
   hendaklah dimasukkan:-
   i) Tarikh kutipan
   ii) Butir-butir penerimaan (dari
    siapa)
   iii) Nombor resit dikeluarkan
   iv) Amaun terimaan mengikut
    tajuk-tajuknya
   v) Jumlah terimaan
   vi) Tarikh dan jumlah dibankkan
5   Di bahagian ‘bayaran’(sebelah   Pembantu Tadbir /
   kanan) masukkan butir-butir     Penyelia Asrama
   berikut:-
   i) Tarikh bayaran
   ii) Butir-butir bayaran (kepada
    siapa)
   iii) No.Baucer

                                         316
Bil         Proses Kerja               Seksyen Undang-
                               Undang Peraturan
    iv) No.Cek
    v) Amaun bayaran mengikut
     tajuk/peruntukan.
    vi) Jumlah bayaran
6    Menutup urusniaga setiap akhir  Pembantu Tadbir /
    bulan               Penyelia Asrama
    Sediakan Penyata Penyesuaian   Pembantu Tadbir /
    Bank sebaik sahaja menerima    Penyelia Asrama
    Penyata Bank dengan catatan
    berikut:-
  (i) Baki wang seperti di Penyata
    Bank pada...
 (ii) CAMPUR : Kemasukan bank
    yang belum dikreditkan.
 (iii) Tarikh Masuk       Jumlah
    Bank
 (iv) TOLAK:       Cek-cek belum
             ditunaikan
    No.Cek    Tarikh  Jumlah
 (v) Baki wang seperti di Buku Tunai
    pada...
7    Menyerahkan kepada Juru audit  Pembantu Tadbir /
    dalaman untuk disemak semula   Penyelia Asrama
    dan ditandatangani.
8    Serahkan Buku Tunai kepada    Pengetua/ Penolong
    Pengetua/ Guru Besar untuk    Kanan/Juru Audit
    disah dan ditandatangani.       Dalaman
9    Hantar penyata penyesuaian ke      JPN
    JPN
                                         317
  B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN BUKU TUNAI

                    Dapatkan Buku Tunai


                    Catatkan baki ruangan penerimaan


                    Rekod/catatkan urusniaga setiap
                    kali berlaku penerimaan /
                    pembayaran


            Terimaan        Bayaran


Rujuk Resit Penyata/                 Rujuk baucer/cek
Slip Bank

                    Lengkap

                    Tutup terimaan /bayaran

                    Terima Penyata Bank

                    Sediakan Penyata Penyesuaian
                    Bank

Semak dan       Tidak Lengkap
pembetulan               Lengkap

                    Ya


                    Juru Audit dalaman semak dan
                    tandatangan

                    Dapatkan perakuan tandatangan
                    Pengetua/Guru Besar


                    Hantar Penyata Penyesuaian
                    Bank ke Jabatan Pelajaran
                    Negeri
                                   318
C.  SENARAI SEMAK PENGURUSAN BUKU TUNAI


Bil    Tindakan                   Tanda  Catatan
                            ( /  )

1.    Dapatkan Buku Tunai Kerajaan/Suwa/
     Asrama

2.    Tulis/catatkan baki awal tahun pada setiap
     peruntukan.


3.     Ada terimaan? Catat terimaan ke dalam
      Buku Tunai.

4.     Ada bayaran? Catatkan bayaran ke dalam
      Buku Tunai.

5.     Tutup urusniaga setiap bulan

6.     Terima Penyata Bank

7.     Sediakan Penyata Penyesuaian Bank


8.     Tandatangan di Buku Tunai oleh
      penyedia

9.     Serah kepada Juruaudit Dalaman untuk
      disemak semula.

10.    Serah pada Pengetua / Guru Besar
      untuk pengesahan dan tandatangan

11.    Hantar penyata penyesuaian Bank ke
      JPN
                                      319
D.  NORMA KERJA PENYEDIAAN BUKU TUNAI


Bil        Jenis Kerja        Masa Yang  Jumlah Unit yang
                       Diambil  Boleh Dijalankan
                              Seminggu
 1  Dapatkan Buku Tunai           5 minit
   Kerajaan/Suwa/Asrama
 2  Tulis/ catatkan baki awal tahun pada  10 minit
   setiap peruntukan
 3  Adakan terimaan? Catatkan        10 minit
   terimaan ke dalam Buku Tunai
 4  Ada bayaran ? Catatkan bayaran ke    30 minit
   dalam Buku Tunai
 5  Tutup urusniaga setiap bulan       1 jam
 6  Terima Penyata Bank           5 minit
 7  Sediakan Penyata Penyesuaian      30 minit
   Bank
 8  Tandatangan di Buku Tunai sebagai    5 minit
   penyedia
 9  Serah pada Pengetua / Guru Besar     5minit
   untuk pengesahan dan tandatangan
10  Serah kepada Juru Audit Dalaman     5 minit
   untuk disemak semula
                                      320
32.   MPK PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

A. PROSES KERJA PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)


Bil          Proses Kerja           Pegawai Yang   Seksyen Undang-
                           Bertanggungjawab  Undang/Peraturan
1   Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem      Penyelia Asrama
   Maklumat Asrama (SMA)

2   Memastikan Komputer telah dilengkapi dengan  Penyelia Asrama
   Sistem Maklumat Asrama (SMA)

3   Mendapatkan Maklumat Sekolah          Penyelia Asrama

4   Mendapatkan maklumat staf yang ada       Penyelia Asrama
   kaitannya dengan pentadbiran asrama

5   Mendapatkan Maklumat Murid Asrama       Penyelia Asrama

6   Mendapatkan Maklumat Kontrak Penswastaan    Penyelia Asrama
   Makanan, Kebersihan dan Keselamatan
7   Mendapatkan senarai peralatan yang ada di   Penyelia Asrama
   asrama dan dewan makan

8   Memasukkan semua maklumat/data yang      Penyelia Asrama
   diperolehi kedalam Sistem Maklumat Asrama

9   Melakukan proses ‘eksport’ data Sistem     Penyelia Asrama
   Maklumat Asrama ke dalam ‘disket’ dan cetak
   Lampiran Pengesahan Asrama

10  Mendapatkan tandatangan Guru          Penyelia Asrama
   Besar/Pengetua di Lampiran Pengesahan

11  Hantar ‘disket’ dan Lampiran Pengesahan ke   Penyelia Asrama
   Unit HEM, Jabatan Pelajaran Negeri pada atau
   sebelum 15 Feb, 15 Julai dan 15 November
   setiap tahun.
                                          321
B. CARTA ALIRAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)
                   Menghadiri Kursus Sistem Maklumat
                   Asrama


                   Komputer yang mempunyai Sistem
                   Maklumat Asrama
          Tidak       Lengkap?


 Diurus Oleh
 Penyelia Asrama        Ya

                   Maklumat Sekolah                   Maklumat Staf Asrama                   Maklumat Murid Asrama


                   Maklumat Kontrak Penswastaan
                   Makanan, Kebersihan dan Keselamatan

                   Senarai peralatan asrama
                   dan dewan makan

                   Memasukkan maklumat/data ke
                   dalam Sistem Maklumat Asrama

                   Proses eksport data dan cetakan
                   Lampiran Pengesahan

                   Mendapat tandatangan Guru
                   Besar/Pengetua di Lampiran Pengesahan

                   Hantar Disket dan Lampiran
                   Pengesahan ke Unit HEM, Jabatan
                   Pelajaran Negeri pada atau sebelum
                   15 Feb, 15 Julai dan 15 November
                                     322
                                    322
C. SENARAI SEMAK PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)


   Tindakan                   Tandakan  Catatan
                           (/)
1.  Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem
   Maklumat Asrama (SMA)
2.  Memastikan Komputer telah dilengkapi
   dengan Sistem Maklumat Asrama (SMA)
3.  Mendapatkan Maklumat Sekolah

4.  Mendapatkan maklumat staf yang ada
   kaitannya dengan pentadbiran asrama
5.  Mendapatkan Maklumat Murid Asrama

6.  Mendapatkan Maklumat Kontrak
   Penswastaan Makanan, Kebersihan dan
   Keselamatan
7.  Mendapatkan senarai peralatan yang ada di
   asrama dan dewan makan
8.  Memasukkan semua maklumat/data yang
   diperolehi kedalam Sistem Maklumat Asrama
9.  Melakukan proses ‘eksport’ data Sistem
   Maklumat Asrama ke dalam ‘disket’ dan
   cetak Lampiran Pengesahan Asrama

10.  Mendapatkan tandatangan Guru
   Besar/Pengetua di Lampiran Pengesahan
11.  Hantar ‘disket’ dan Lampiran Pengesahan ke
   Unit HEM, Jabatan Pelajaran Negeri pada
   atau sebelum 15 Feb, 15 Julai dan 15
   November setiap tahun.
                                    323
D. NORMA PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT ASRAMA (SMA)

Bil           Proses Kerja           Masa Yang Diambil  Jumlah Unit Yang
                                       Boleh Dijalankan
                                       Dalam Seminggu
1   Menghadiri Kursus Pengendalian Sistem Maklumat
   Asrama (SMA)                       3 Hari

2   Memastikan Komputer telah dilengkapi dengan
   Sistem Maklumat Asrama (SMA)              30 Minit

3   Mendapatkan Maklumat Sekolah              10 Minit

4   Mendapatkan maklumat staf yang ada kaitannya      10 Minit
   dengan pentadbiran asrama

5   Mendapatkan Maklumat Murid Asrama
                                1 Hari
6   Mendapatkan Maklumat Kontrak Penswastaan        10 Minit
   Makanan, Kebersihan dan Keselamatan

7   Mendapatkan senarai peralatan yang ada di asrama    10 Minit
   dan dewan makan

8   Memasukkan semua maklumat/data yang diperolehi
   ke dalam Sistem Maklumat Asrama             4 Hari

9   Melakukan proses ‘eksport’ data Sistem Maklumat     5 Minit
   Asrama ke dalam ‘disket’ dan cetak Lampiran
   Pengesahan Asrama

10  Mendapatkan tandatangan Guru Besar/Pengetua di     5 Minit
   Lampiran Pengesahan

11  Hantar ‘disket’ dan Lampiran Pengesahan ke Unit
   HEM, Jabatan Pelajaran Negeri pada atau sebelum     1 Hari
   15 Feb, 15 Julai dan 15 November setiap tahun.
                                             324
33.    MPK MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)

   A.   PROSES KERJA MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


Bil          Proses Kerja            Pegawai Yang  Seksyen Undang-
                            Bertanggungjawab undang/Peraturan
1   Mesyuarat Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah   Pengetua / Guru
   (dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dan   Besar
   dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang
   termasuk Penyelia Asrama)
2   Semak peruntukan (baki WLM)            Penyelia Asrama
3   Bentangkan justifikasi program/projek/aktiviti/  Pengetua / Guru
   harta modal                    Besar
4   Keputusan Jawatankuasa Khas (lulus/tidak lulus)  Pengetua / Guru
   diminitkan                    Besar
5   Pastikan kaedah/jenis perbelanjaan        Pengetua / Guru
                            Besar
6   Segala perbelanjaan/pembelian mesti mematuhi   Penyelia Asrama
   tatacara kewangan sedia ada dan Surat
   Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2006, serta
   Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991
                                           325
B.  CARTA ALIRAN PENGGUNAAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)
        Mesyuarat       Semak Peruntukan       Bentang Justifikasi
       Membuat Keputusan       Pastikan Jenis/Kaedah Perbelanjaan       Memastikan Tatacara Kewangan Dipatuhi
                             326
C. SENARAI SEMAK BAGI MENGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


 Tindakan                   Tandakan  Catatan
                        ( / )

1. Mesyuarat Jawatankuasa Khas              ________

2. Mempastikan Baki peruntukan              ________

3. Membentangkan justifikasi program/projek/       ________
  Aktiviti/ harta modal.

4. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Khas           ________
                                   327
   D. NORMA KERJA MENGGUNAKAN WANG LEBIHAN MAKANAN (WLM)


Bil          Proses Kerja           Masa Yang  Jumlah Unit Yang
                             Diambil  Boleh Dijalankan
                                    Seminggu
1   Mesyuarat Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah
   (dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar dan
   dianggotai oleh sekurang-kurangnya 5 orang     2 jam
   termasuk Penyelia Asrama)
2   Semak peruntukan (baki WLM)            15 minit
3   Bentangkan justifikasi program/projek/aktiviti/
   harta modal                    1 jam
4   Keputusan Jawatankuasa Khas (lulus/tidak lulus)
   diminitkan                     15 minit
5   Pastikan kaedah/jenis perbelanjaan         30 minit
6   Segala perbelanjaan/pembelian mesti mematuhi
   tatacara kewangan sedia ada dan Surat Pekeliling
   Kewangan Bil. 6 Tahun 2006, serta Pekeliling    3 jam
   Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1991
                                         328
329

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:2/13/2013
language:Unknown
pages:138