Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

fredd holm by b99MYsj

VIEWS: 1 PAGES: 38

									Hällefors kyrkoarkiv C:3
  Begravningar 1718-1736
       Avskrift av Fredd Holm,
        Filipstad i februari 2007.

           Kontrollerad av:
  Carin Widén, Kristinehamn 2007-03-05 & 2008-05-29.
  Fredd Holm, Filipstad 2007-04-18 — 19 & 2008-06-05.
2

Förklaringar:
Texten i denna avskrift följer helt originalboken. De undantag som finns är att personnamn
  och orter är skrivna med stor bokstav i början, samt att förkortningar som med t.ex.
  överstrukna ”m” är utskrivna med dubbel-m istället.
Sidnummer i originalboken, är utskrivna med t.ex. ”1 r, 1 v” osv; där 1 r = 1 recto (framsida
  av sidan 1); 1 v = verso (baksidan av sidan 1). Likaså har Genline (GID)-nummer lagts till
  där varje sida börjar för att det ska vara enkelt att gå direkt till originalboken och läsa
  notisen. Likaså finns volymsignatur vid varje ny sida.
Rödmarkeringar är sådant som inte kunnat tydas i originalboken.
Blåmarkeringar inom hakparenteser är egna anmärkningar till materialet.

Redaktören ägnar ett särskilt tack till Carin Widén i Kristinehamn för korrekturläsning och
  rättelser.

                                     Filipstad 2007-04-19
                                         Fredd Holm
                                                                         3Innehåll:
1718. ........................................................................................................................................... 4
1719. ........................................................................................................................................... 8
1720 ............................................................................................................................................ 9
1721. ......................................................................................................................................... 11
1722. ......................................................................................................................................... 12
1723 .......................................................................................................................................... 14
1724 .......................................................................................................................................... 16
1725. ......................................................................................................................................... 17
1726. ......................................................................................................................................... 19
1727 .......................................................................................................................................... 20
1728 .......................................................................................................................................... 22
1729. ......................................................................................................................................... 23
1730 .......................................................................................................................................... 26
1731 .......................................................................................................................................... 27
1732. ......................................................................................................................................... 29
1733 .......................................................................................................................................... 30
1734 .......................................................................................................................................... 32
1735 .......................................................................................................................................... 33
1736 .......................................................................................................................................... 36
4          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 1 r, GID 2240.52.13600


            Lijk wid Hellfors Kÿrckia
                        Pro
                     Anno 1718.
Den 3ie Epiphanias begrofz Nils Hatzigz dotter Cherstin, som blef aff kopporna, låg siuk 9
dÿgn, och war 9 åhr gammal, hon fördes til frid och roo.

Kÿndelsmässodagen begrofz Maths Persdotter ifrån Löffåsen och finmarcken. War 14 åhr gl.
Dödde i kopporna.

Fastlagz Söndagh Eller den 23 Feb: begrofz David Pålmans barn wid Grufvan wid namn
Karin, hon war 14 åhr gammal. Kunde i book. dödde i Kopporna.

Dito begrofz Jngvalds Pärs dotter Annika if. Hedgårdarna war 4 åhr gammal. Dödde i
Kopporna.

Dito Begrofz Olof Olssons barn i Gillershögden, war 4 åhr gammal, dödde i Kopporna.

Den 2 Martii eller Dnica invocavit begrofz gl Nils Hindriksson Trygg Konstmästaren, han
war 83 åhr gammal. Blind i 14 åhr, war konstmästare och grufstigare wid Hellforsgrufwa i 38
åhr, wid Löffås Silfwerbruk i 15 åhr, tiente trol. och flitel. han dödde Sal: aff it slagh, som han
dagen för uth feck, hans lefwerne tilförende ?? ???? war, på slutet i största fattigdom och
älende, att han dagar med mycken wedermödo ändade, dödde Sal. i herranom.

Dito begrofz Matz Erson ifrån Säffsiön, denne war 4 åhr gam[sidans kant trasig] fick med sin
hustro inga barn, wistades han inte hoos h?[sidans kant trasig] aff medfödd swagheet heel
ostadigh war, och om sin egen [sidans kant trasig] löös, dock om siälen bekymbrad, han war
siuk i 2 ??[sidans kant trasig] effter gaff op andan när han har lefwat här i 42 åhr[sidans kant
trasig]

Dito begrofz Nils Hansons barn wid Sijrsiön Erick ?[sidans kant trasig] weckor dödde i
kopporna. Döder i Kopporna

Dito begrofz Hindrick Nilssons Hindrick if. Gränsiön [sidans kant trasig]mal, kunde mycket
wackert läsa, innan som utan [sidans kant trasig]porna.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 1 v, GID 2240.52.13700

Dnica oculi begrof Hsto Maret Nilsdotter i Skåln war 27[sidans kant trasig] åhr gl. lefwat 37
åhr med sin man Olof Olson, aflat tilsammans 7 barn 3 Söner och 3 döttrar lefwa det 7 är död
worden.

Dito begrofz Erick Matzons Son Erick ifrån Långnäs, han war 15 åhr dödde i kopporna på det
9 dygnet. Kunde wackert läsa, beredande sig gudel.

Dito begrofz Knut Nilssons son Nils if. Skåln, han war 6 åhr gl. Dödde af kopporna.
                                                5Dito Erick Nilssons son Göran i Skåln, lefde allenast 1 tima i wärlden och dödde Sal.

Dito begrofz Anders Olsons dotter Cherstin if. Säffsiön, hon war upfostrat hoos Håkan Person
ifrån Linden, dödde aff kopporna. War 12 åhr gl.

Anders Olsons andra dotter Jngrid Andersdotter begrofz samma dagen, war 3 åhr gammal
dödde i Kopporna.

(1718-03-23) Dnica Lætare begrofz Nils Mölnares barn Karin, hon war 6 åhr, dödde af
koppor.

Dnica Judica begrofz Johan Hemmingz barn Karin war 5 åhr gl. Dödde i Kopporna.

Dito begrofz Jan Anderssons barn i Långnäs, Karin Jansdotter, hon war 3 åhr gammal. Dödde
i kopporna.

Dito begrofz Lars Börilssons barn wid Grufwan Brita Larssons dotter, hon war 2 åhr och et
halfft, dödde i kopporna.

Dito begrofz Anders Nilssons skomakares barn wid Kexkärn, Cherstin Andersdotter, hon war
10 åhr gl. Låg siuk i 14 dÿgn aff kopporna.

Dominica Judica begrofz Anders Nilsons dotter i Käxkärn [sidans kant trasig] hon war 10
åhr, hýdachtig, gudfruchtig, dödde i kopporna.

[sidans kant trasig] begrofz Lars Börilsons barn wid Grufwan, hette bris ?????? [sidans kant
trasig] aff kopporna, war 2 åhr 6 weckor 4 dagar.

[sidans kant trasig] Jan Anders barn ifrån Långnäs. Karin Jansdotter [sidans kant trasig]
dödde af kopporna.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 2 r, GID 2240.52.13700

Dito begrofz Jan Pärs barn Annika ifrån Grufwan war 8 åhr gl. dödde i Kopporna. Kunnande
wackert läsa sina christendoms stÿcken. och dödde i herranom.

Dito begrofz Johan Hemmingz barn ifrån Skåln, Annika Jonsdotter, war 2 åhr, skild genom
kopporna här ifrån, och samblad til det Ewiga.

Dito begrofz Påls barn ell. dotter if. Sandsiöhögden, dödde i kopporna, war 10 åhr gammal.

Dito begrofz Jan Danielsons son if. Östra torpen Maths. War 10 åhr gammal, dödde i
kopporna, kunde och wackert läsa.

Den 6 Aprilis begrofz LarsFrans Larsons barn i östra Torpen det hette Daniel, war 3 åhr
dödde i kopporna.
6

10 Aprilis begrofz sonen Olof Nilsson i westrahögden, han war redobogen att döö, hela natten
mot han skulle dö, sang han, och härligen sig tedde att komma i himmelen. Dödde af koppor.
20 åhr.

11 Aprilis begroffwos föliande Erick Ers barn wid grufwan, Johan han war 6 åhr gl. dödde aff
kopporna på den ottonde dagen, sedan det honom ansatts.

Dito begrofz Mårten Gillius dotter Mareta ifrån Grufwan. War 6 åhr, dödde i kopporna.

Dito. Anders Michels barn ifrån Grufwan Erick war 6 åhr 7 weckor, dödde i kopporna.

Dito Erick Swartz barn Catharina begrofz, dödde i kopporna, war 2 åhr och 4 månader.

Dito Måns Siggessons barn Karin ifrån Ekbergh, war 2 [Textförlust] kopporna.

Annan dag Påsk begrofz Daniel Olsons Smedens barn [Textförlust] ifrån Sijkfors, war 1 åhr,
dödde i kopporna.

Dito begrofz Maths Ersons barn Lisbeth if. Norhelgen [Textförlust] kopporna.

Dito begrofz Olof Olsons barn ibid. Olof, war [Textförlust]

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 2 v, GID 2240.52.13800

14 Aprilis eller annan dag Påsk begrofz Jan Juniors barn Karin war 1 åhr och 7 månader,
dödde i kopporna.

1 Söndag effter Påsk begrofz den dagen Jan Jonsons hustru Karin Jonsdotter. War 42 åhr,
dödde i barnsängen, lefwat i ächtenskap 5 åhr hade med sin man 3 barn, hwilka effterlefwa
med sorgh och klagan.

2 Söndag effter Påsk begrofz grufdrängens Nils Brattz barn Jngrid, war 7 åhr, dödde aff
kopporna, doch Sal och gudel. sig til döden beredde.

3 Söndag effter Påsk begrofz Erick Wästgöte, denne tiggde innan han dödde, war född i Häll
sochn och Wästgötland, fölgde Boråsboer hit i landet, kom til tienst i Nora sedan i Hellfors
hoos Bergmästaren Sal. Erick Johanson, war sen grufdrängh i 38 åhr. Gifft i 38 åhr med sin
hustro Anna Andersdotter, denne war inte synnerlig kyrckiokär, förde inte godt lefwerne i sitt
huus, mycket trätor hördes dem emellan, dock berättades, att han i det sidsta har mycket sig
omvändt, doch Sal. han hädanskildes.

Dito begrofz Hans Jacobsons son, Jacob, han war gammal 1 ½ åhr dödde i kopporna.

Dito begrofz Jonas Matz barn wid Säffsiön. War 1 åhr gammalt och något mehr, dödde i
kopporna.

Dominica cantate begrofz Pär Jansons barn Lisbet på Fallet. Hon war 1 ½ åhr, hade en siukan
kropp aff werck och sweda gick bräckelig, dödde effter mÿcket lidande i en Sal. stundh.
                                               7

Annan dagh Pingst begrofz twenne Pär Ols barn Olof och Cherstin [Textförlust] i kopporna
dödde salig, sonen på det 7 åhret och dottren [Textförlust] åhret.

[Textförlust] Lars Andersson ifrån Sijrsiön en uthfattig man, han [Textförlust] gammal.

[Textförlust] barn i Mången, dödde i kopporna.
[Textförlust] son på sitt 3ie åhr i kopporna.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 3 r, GID 2240.52.13800

Dito begrofz Jan Juniors lilla barn, som dödde i kopporna.

Trefaldighetz Söndagh begrofz Samuel Matzons twenne barn ifrån Mången, Mathes om sina 3
åhr och dottren Cherstin 1 åhr gammal, bägge dödde i kopporna.

Dito begrofz Göran Jacobsons Son Samuel ifrån Mången, han war 8 åhr gammal och dödde i
kopporna på det 5te dýgnet.

1 Trinitatis Söndagh begrofz Anders Ingvaldson, en enfaldig och stilla man, låg siuk en tid
bort åt dödde Sal. på sitt 77 åhr.

Dito begrofz Pär Christophers barn, war 3 åhr gl, dödde i kopporna.

2 Trinit: begrofz Måns Siggessons barn wid Ekbergh, war 9 månader gammal, war siukt 6
weckor, dödde aff bröstwärck, detta barnet hette Anders Månson.

3 Trinit: begrofz Pär Christopherssons son Pär wid Silfwergrufvan, han war 4 och ½ åhr
gammal. Dödde i kopporna.

Dito begrofz Nils Hälsingz son Pär, han war på det 8de åhret och kom i olyckelig händelse att
han druncknade den 21 Junii uppå en ökia roinde ensam, finnandes igen död wid stranden.

(1718-07-13) 5 Trinitatis begrofz S: Berendz Encka hsto. Margareta Andersdotter, war i
ächtenskap med Sal. Berendt Kyller. Haft 5 barn 2 döttrar 3 barn lefwa. 50 åhr gl. lefwde
enfaldel. och dödde Sachtmodel.

2 Aug: begrofz Hans Ewertz lilla son Johan som war några dagar gammal.

8 Trinit begrofz Grufdrängens Olof Nilssons son Erick ifrån Grufwan, denne war ½ åhr
gammal och dödde aff kopporna.

Den 9 Trinit: begroffz Pär Bagges dotter Karin war 16 åhr gammal war en sedig dotter kunde
ock wackert läsa, gick en tid siuklig i axslar och magen och sedan afsomnade Sal.

Samma Söndagh begrofz Anders Nils dotter if. Grufwan Margareta Andersdotter, war 24
weckor, des siukdom war hufudwerck aff mycket watn där inne som giorde hennes dagar fåå.

Den 24 Aug: begrafwes Jan Danielsons twenne små barn Pär och Lisa woro twillingar. Dödde
af bröstwerck när det hade lefwat 1 åhr hwardera och 3 månader…
8

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 3 v, GID 2240.52.13900

Den 12 Trinit: begrofz Erick Nilssons dotter i Skåln, hon war 3 åhr gammal.

Den 14 Trinit: begrofz Pär Ols Enckas dotter ifrån Säffsiön, hon war en siuklig Piga.

Den 16 Trinit begrofz Jon Tattars Encka, war 60 åhr gammal. Dödde af styngh.

Den 18 Trinit begrofz Pär Ols Encka Elisabeth ifrån Säffsiön, hon war 84 åhr gammal, dödde
af wärck och styng i bröstet.

Die Simonis & Judæ dagh begrofwes Casseurens Lars Valtinssons twenne barn, det ena bleff
födt, det andra döfödt.

21 T begrofz Jan Jonsons lilla barn ½ åhr gammalt och något mehr.

23 T. begrofz Måns Nilssons dotter dotter Margareta ifrån Wästrahögden, hon war 7 åhr
gammal, dödde aff bröstwärck.

Den 1 ad: begrofz Maths Ersons lilla dotter ifrån Rönhögden.

Den 3 Adv: begrofz Gertrud Månsdotter ifrån Säfsiön, hon har warit wigd med Samuel Person
i 16 åhr, hade 8 barn tilsammans sen fick hon oächta barn med Samuel Nilsson och
förnekades ächtenskap med honom för blodzlinien, som emellan kom, sen giorde hon en
wacker boot, och omwändelse och dödde Sal. på sitt 54 åhr. när hon aldeles 8 dagar legat
siuk.

Dito begrofz Anders Biörsons lilla son Jan, war et halfft åhr gammal.

(1718-12-28?) Firdagh Jul begrofz Nils Jonson wid Grufwan och högden, han war en gammal
redelig och enfaldig man om sina 75 åhr, låg siuk mehr än et åh raff ålderdoms bräckeligheet
och swagheet, affsomnade gladel. och Sal.

                    Anno 1719.
Den 6 Jan: begroffz en fattig Piga Lisken Nilsdotter, hon war 27 åhr gammal, war en siuklig
ena och dööff där til, dödde i Ekberg hoos Jacob Swänson, som drog omsorgh om des
begraffningh.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 4 r, GID 2240.52.13900

1 Feb: begroffz Swän Smedh. Han war 82 åhr gammal, 2ne gånger gifft, lefde städze i
fattigdom, dödde aff ålderdom mätt.

2 feb. begroffz Samuel Jans hsto. if. Grufwan Jngrid Nilsdotter, hon war 72 åhr gammal, hon
war 2 gånger gift 12 åhr med den förre 38 med den senare, 4 barn med den förra, 2 med den
senare, aff hwilka 1 lefwa.

Dnica lætare begroffz Anders Olsons Stams dotter Cherstin 1 och ½ åhr gammalt, dödde aff
bröstsiuka.
                                               9Dnica Misericordias begrofwes Ol Olsons dödfödde barn.

Dito begrofz Lars Larssons dotter wid Äskilz berge, war 3 weckor gammalt, döpelsen undfick
det i Gåsborns kÿrckia.

Den 19 Aprilis begroffz Bergzman ?? ?? Anders Jonsons barn wid namn Karin ifrån Sijrsiön,
hwilken föddes den 22 jan: döptes den 25 Jan: och effter en långsam siukdom Sal. dödde den
9 Aprilis.

Dominica Rogate begroffz Anders Nilssons grufdrängens barn Cherstin, hon war 2 åhr
gammal.

Dominica Exaudi: begroffz Pär Jönson i Nÿtorp, han war 60 åhr gammal, war siuk i 5 dagar,
dödde Sal ifrån wärlden.

Dito begrofz Samuel Matzon i Mången, han druncknade wid Mången den 26 Ap: han war en
richtig och artig man, dödde på sitt 29 åhr.

Den 2 Trinit: begrofz Erick Påls dotter Maria Ersdotter ifrån Gränsiön, hon war 9 åhr gammal,
dödde aff håll och stinger på den ottonde dagen, kämpade tolel. och want seger.

Den 5 Trinit: begrofz Hindrick Larssons dotter Maria ifrån Tomsiön, hon låg en längre tid
siuk af mycken wärck och wedermöda.

(1719-08-30) 14 Trinit begrofz Göran Matzon i Sången, han war 92 åhr, dödde aff hög ålder,
dock hade sitt goda förstånd i döden.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 4 v, GID 2240.52.14000

Den 15 Trinit: begrofz Olof Olsons lilla dotter ifrån Gillershögden.

Den 20 Trinit: begrofz Pelle Brandz hustro.

Den 21 Trinit begrofz Anders Michelsons dotter widh Grufwan.

Den 2 adventz Söndagh begrofz en gl. gumma i Mången hsto Anna Olofzdotter war 98 åhr
gammal.

                      Anno 1720
2 Epiph: begrofz Lars Anderssons äncka ifrån Sijrsiön, en fattig gumma om sina 55 åhr. Låg
siuk en long tidh.

30 Jan begrofz Ewertz lilla son Gustaff.

3 Eph: begrofz Lars Wass son Lars som war 12 åhr gammal.

Dnica Esto mihi begrofz Jöran Jöranssons barn Anders war 1 åhr gammalt och några weckor.
10

Dito begrofz unge Anders Pärsons barn Cherstin ifrån Knutarna, war 8 weckor gammalt.

Dnica oculi begroffz Kullbergz Anders moder, war 83 åhr gammal, 2ne gånger gifft,
hafwandes barn med båda männerna.

Långfredagen begrafwes hsto Anna Pärsdotter wid Wästrahögden, hon war 53 åhr gammal,
födde sig med fattigdom, dödde Sal.

Dito Gertrud Werme, hon war 68 åhr gl. Äncka i 32 åhr, giorde en god bekännelse dödde I
herranom.

Dnica palmarum begrofz Göns Andersson i Glopsiön, han war 60 åhr gammal, en
gudfruchtig, och ährbar man, hans wandel bör med beröm ihogkommas.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 5 r, GID 2240.52.14000

Fiärdde dagh Påsk begrofz Malin Andersdotter på Hÿttbacken, hon war siuk i 3 och ½ åhr aff
kräfwetan, hans ansichte rotnade, ögonen slocknade uth, des ansigte såg uth som en mörck
graff, ingen skepnad på henne allenast den nederste läppen oskadd lemnades elliest war en
skårpa öfvr hela ansichte likare död menniskia än lefwande, hon lefde gudel. led tolel. dödde
Sal. begrofz ährl. på sitt 57 ålders åhr.

Den 20 Ap: bleff Sal. Casseuren Anders Forsbergz effterlefne äncka ährlige och dygdesama
Matrona Christina Fabricia död och begrafwen i sin Sal. Mans Graff den 3 Maij, hon war född
i Hellfors Prästgård af Präststam, hon födde sig i sitt änckiostånd ährl. och wäl, war äncka
öfwer några tiugu åhr, beredde sig gudel. til döden, anammandes det Sal. wägepasset,
skilliandes glad ifrån wärlden och det onda på sitt 53 ålders åhr.

Trefaldighetz Söndagh begroffz Anders Håkansons barn ifrån Säffsiön.

(1720-06-19) 1 Trinit: begrofz Olof Persons barn i Biörckhögden Johan, han war 14 weckor
gammal.

Den 22 Junii begroffz Olof Hinderssons hsto Karin Matzdotter, hon war född wid Lekaråsen,
war 33 åhr gammal, war gift i 3 fierdedels åhr, dödde i barnsängen och barnet dödde med och
begroffz när henne.

1 Trinit: begroffz en fattig giggiargumma hsto. Annika Fransdotter ifrån Jernboås, hafwandes
ett godt besked där ifrån, låg siuk i 6 dygn, dödde med god beredelse ifrån wärlden.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 5 v, GID 2240.52.14100

Den 2 Trinit: begrofz Jacob Knapp ifrån Småsiömarcken, han druncknade i Elffwen den 20
Jun: wid wedflåtningen, war 60 åhr gammal, gift i 26 åhr. Hade 10 barn, war en gudfruchtig
och enfaldig man, en trogen arbetare wid Bruket.

Den 20 Trinit begrofz Erick Ersons lilla dotter i Sången.

Den 21 Trinit: begrofz Anders Olsons lilla barn Brita ifrån Gränsiön, lefde uti 1 månad och 1
dagh.
                                              11In Nov: begrofz proberskan Helena Kathar, som genom en olyckelig fall uthför en trappa i sin
egen gård sitt lijff ändade, och på stunden dödde, det hon knächte halsen sönder.

                    Anno 1721.
2 Epiph: begrofz Olof Gönsons hustru, hon war 64 åhr.

4 Epiphanias begrofz Adam Skottes hustru, hon war 83 åhr blind 9 åhr och dööff tillijka, har
warit en enfaldig hustro.

Kyndersmässodagen begrofz drängen Pär Andersson if. Grufwan han war 28 åhr, låg siuk i ½
åhr och något mehr aff werck i magen, bröstet, benen ia hela kroppen, led total. dödde Sal.

Dominica Reminiscere begrofz Clas Pålmans dotter Sara, lefde i 2 och ½ åhr och dödde Sal.

(1721-03-19) Dnica lætare begrofz Daniel Larsson i Gillershögden, han war en from enfaldig
man, drogz med torrwärck, dödde äntel. ifrån wärlden aff samma passion på sitt 34 ålders åhr.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 6 r, GID 2240.52.14100

Dito begrofz Pål Matzons barn Jonas ifrån Säffsiön, han war 45 weckor gammal, och i all sin
tid kranck.

2 Ap: Palm Söndagen begrofz en fattig änckan Lars Olsons Encka ifrån Grufwan, hon dödde
Sal. med in wacker beredelse.

Annan dagh Påsk begrofz Pigan Mareta Pärsdotter ifrån Säffsiön och lefde i 30 åhr, war
gudfruchtig och enfaldigh

Fierdedag Påsk begrofz Pigan Cherstin Pärsdotter ifrån Nÿtorp, hon war 16 åhr, och dödde
effter en jämmerlig swår pina.

Dito begrofz Hindrick Nilssons barn i Gränsiön Karin war 5 månader och 16 dagar, dödde
Sal.

Dnica cantate begrofz Anders Michelson ifrån Grufwan, han war 36 åhr gammal, lefde
enfaldig och gudfruchtigh.

Dnica Exaudi begroffz Jan Matzons barn wid Säfsiön, war 1 åhr och sex weckor.

1. Trinit: begrofz Erick Ersons barn i Löffsiön Karin Ersdotter, war 5 weckor gammalt och 5
dagar, war alljd siuklig.

Den 24 Jun: begroffz Olof Michelsons barn jfrå Grufwan, som hette Gustaff, war 7 månader
gammal, hade aldrig någonsin hälsa i detta lifwet.

Den 5 Julii begroffz H. Daniels son Daniel Girenius, som war 19 weckor gammal och dödde
den 2 Jul: i sin wagga oförmodel. dock Sal.
12

Den 20 Aug. begrofz gle Sigfrid Nilsson i ſtora Tomsiön, hans lefwerne war ährbart i all dýgd
och ährligheet, flitel. gick han til kýrckia och herrens nattward med innerlig devotion
iſomofftast anammade.

Den 16 Trinitatis begrofz Olof Michels hustro Catharina Gustaffsdotter 47 åhr gammal, dödde
af lungsoot. Fått 3 barn 1 allenast effter henne lefwer.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 6 v, GID 2240.52.14200

14 Trinit. Begrofz Jan Anderson Skotte, som hade en wäxt wid kindbenet där aff han låg siuk
et åhr och ögat wärckte uth och han dödde med stoor wärck doch Sal. i herranom afsomnade
på sitt 45 åhr.

Den 19 Trinit: begrofz Maths Ersons son Erick, ifrån Hÿttbacken, han war 1 Månad gammal
och en halff dagh

Den 21. Trinit: begrofz en fattig man ifrån Silliken, Jan Matzon, han war ofärdigh, lefde
wackert och dödde i en Salig stund aff mycken bröstångest:

Den 24 Trinit: begrofz Pigan Mareta Samuelsdotter i Säffsiön, som war siuk i 6 åhr af
kräfwetan i halsen och bröstet, 33 åhr gammal.

Den 4 Adv: begroffz Hans Hatzig 68 åhr gammal, war i Silfwerhyttan i 54 åhr.

                    Anno 1722.
(1722-01-14) Den 2 Epiph: begrofz Hans Olsons skomakares barn Olof, låg siuk i 3 dagar war
8 månader och några weckor gammal.

(1722-01-14) Dito begrofz Jan Olsons lilla son som lefde 1 dygn och hans dödfödde barn
med.

(1722-01-14) Item Pär Michelsons dotter Stina 1 dygn gammalt.

(1722-01-28) 4 Epiphanias begrofz Danil Fransson 75 åhr gammal, 23 åhr gifft 28 åhr
äncklingh.

(1722-01-28) Dito begrofz Jacob Knap Encka hsto Karin Pärsdotter, 56 åhr.

S Matthiæ dagh begroffz Olof Olsons Moder i Norhelgen, 78 åhr gammal, hennes man war
Olof Fransson, dödde Sal. i herranom

Dnica lætare begrofz Nils Hälsingz hsto wid Näsiön, hade monga

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 7 r, GID 2240.52.14200

barn effter sigh i stoor fattigdom och spädel ålder, war 40 åhr gammal.

Dnica Judica begrofz Carl Bengtz Encka i Wästra högden, hon förde et alfwarsamt lefwerne i
gudi, och födde opp sina barn i herrans fruchtan och dygd och dödde på sitt 80 ålders åhr.
                                              13

Twenne gånger gifft, den förra man Erick Johanson och den andra Carl Bengtzon wid
Grufwan.

Dito begrofz Clas Pålmans dotter Cherstin 10 månader gammal.

1 Ap: begrofz Olof Olsons barn ifrån Norhelgen.

Dito begrofz Johan Juniors barn ifrån Grufwan.

Dominica rogate begrofz Daniel Långz barn.

Domina Exaudi, Anders Anderssons barn på Heden.

Den 5 Maij begrofz klockarens barn.

Dominica rogate Anders Michels Enckas barn.

Pingesdagen Nils Hansons lilla barn wid Sijrsiön begrofz, dödde i Mäslingen.

Trefaldighetz Söndagh begrofz Olof Swänson i Wästra högden 27 åhr gammal, dödde aff
Mässlingen.

Dito begrofz Lars Håkansons barn 2 åhr gammal, dödde i Mäslingen.

1 Trinit: begrofz Frans Larsons son Olof i Fiällboo. 2 åhr gammal, dödde af bölder kring
halsen, war siuk i 12 weckor.

6 Trinit: 1 Jul begrofz Hans Pålmans Encka Karin Rasmundzdotter 88 åhr gammal. 3 åhr låg
på sängh dödde Sal.

Dito begrofz Hans Ersons barn wid Sijkfors Annika dödde på sitt 9 åhr aff mäslingen.

Dito begrofz smedens Nils Anderssons barn wid Sijkfors des son Anders 2 åhr gl. dödde af
mäslingen.

Dito begrofz Nils Brattz barn Olof 6 åhr 7 månader gammal dödde af mäslingen.

Dito begrofz Maths Simsons hustro i Sången 54 åhr gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 7 v, GID 2240.52.14300

Den 12 Trinit: begrofz Nils Jonsons dotter Elisabeth ifrån Hÿttbacken, war 7 månader.

Item Johan Påls barn wid Obege nembl. Erick Johanson. War 8 weckor gammal.

(1722-08-26) Den 14 Trinit: begrofz Erick Matzon i Sången, han war 76 åhr gl. War en ährlig
och gudfruchtig man i alla sina dagar, dödde af et swårt bröst och hosta.
14

(1722-09-23) 18 Trinit: begrofz Erick Matzons hustro i Glopsiön, hon war siuk af swår
bröstångia, lefde i 35 åhr. 12 åhr gifft 5 barn aflade Erick Matzon med henne, hon dödde
beredd.

Dito begrofz Anders Olsons son Pär. 3 weckor gammal.

Dito begrofz Casseurens Lars Valtinssons lilla dotter Anna Maria i sina förfäders graff ifrån
Sijkfors, denne dödde aff en ganska swår hosta.

S. Michaelis dagh begrofz Petter Knapz son Petter ifrån Wrake, denne war 2 åhr och et halft
och druncknade wid Elfwen uth med denes gård, och fick honom igen effter 3 weckors
förlopp med mycket sökande död.

Den 23 Trinit: begrofz Sigge Månson i Ekbergh, 82 åhr gl. war en gudfruchtig man och dödde
Sal.

1 Adventz Söndag begroffz Petter Knapz dotter Maria 10 åhr gammal.

2 adventet begrofz unge Nils Jonsons son Erick ifrån Hÿttbacken, war 4 åhr och några weckor
gammal, hade swårt förr att döö.

Dito begrofz Anders Håkanssons barn ifrån Säffsiön Erick som war 10 weckor gammal och
hade aldrig sin hälsodag i wärlden.

3 adventz Söndagh begrofz Olof Larson, 80 åhr gl. han war en gudfruchtig och enfaldigh man
och dödde af hög ålder.

4 adventz Söndagh begrofz smältaren wid brukzhÿttan Pär

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 8 r, GID 2240.52.14300

Pärson, han war 60 åhr gammal, dödde aff en swår bröstsiuka och dödde Sal.

                     Ao. 1723
2 feb: begrofz Samuel Jans barn ifrån Grufwan, 9 weckor gammal.

item Gösta Matz barn ifrån Mången, Annika 10 weckor gammal, war siuk ifrån födelsen til
det sidsta och hade ingen hälsodagh:

2 feb: begrofz H. Casseurens barn Jngri Valteen, kranck ifrån sin födelse.

Den 26 Jan: begrofz Måns Erson en 60 åhrs fattig och gammal man, lefde gudel. dödde Sal.

Den 10 feb: begrofz Anders Ersons hustro i Ekbergh, låg och swårl. länge siuk, dödde af en
starck lungsoot, och hoos Gud Ewinnerl. Saligh.

??? Fastlagz Söndag begrofz Nils Hansons lilla dotter Karin ifrån Sijrsiön, hon war allenast i
4 och ½ wecka på Jorden.
                                               15

1 Söndag i fastan begrofz Lars Gierckz dotter Margareta, hon stälte sig wäl och dödde Sal. på
sitt 30 åhr.

3 Söndagh i fastan begrofz Erick Ersons hustro ifrån Löfsiön Karin Olsdotter, war 75 åhr gl.
dödde mätt af lefwande.

(1723-03-24) Dominica lætare begrofz Pär Andersson ifrån Biörckhögden, han war 80 åhr gl.
war en enfaldigh, gudfruchtigh man.

Dito begrofz Anders Jonsons lilla dotter ifrå Hÿttbacken, denne war i alla sina dagar siuk, och
16 weckor gammal.

(1723-03-31) Dominica Judica begrofz Anders Nilssons k. hustro i Wästra högden, hon war
92 åhr, hade 6 små söner effter sig, bleff död aff swår hall i sijdan m runden tid.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 8 v, GID 2240.52.14400

Den 25 Martii begrofz hammarsmedens Erick Ersons lilla barn ifrån Grafwendahl, war 14
dagar gammalt hette Christina.

Dominica palmarum begrofz Maths Ersons lilla son Johan på Hÿttbacken.

4 dag Påsk begroffz Lars Byrilsons hustro Karin Andersdotter, hon war 49 åhr, dödde Sal.

Dito begrofz Nils Olsons hustro, war 72 åhr gammal.

2 Söndagh effter Påsk begrofz Nils Erson i Swanwijk, war 65 åhr gammal.

Dominica Rogate begrofz Brita Persdotters dotter Brita 8 åhr gammal.

Dito begrofz Nils Brattz barn 10 weckor gammal.

Dito begrofz Nils Hälsingz barn Annika 6 åhr gammal, kunde hwarken stå på sina fötter eller
gå i denne wärlden, inte tala, lågh siukt i alla sina dagar.

Christ. Himmelsfärdzdagh begrofz Pigan Margareta Pålman, hon war gammal 51 åhr. 9 åhr
hwar hon kranckfull, men lågh på sotesängen allenast i 10 weckor, dödde Sal. denne war en
from och enfaldigh menniskia, medan hon lefde, och fick en nådig förloßning af denna
wärlden.

Pingesdagen begrofz Anders Matzons barn i Mången, som war 3 weckor gamalt.

Om fierdedag Pingst begrofz Erick Erson i Löffsiön en 80 åhrs gammal man af lefwande
mått.

Trefaldighetz Söndag begrofz David Bratt wid Grufwan, han war en gudfruchtig och enfaldig
man, föll ihiäl i Grufwan i sitt arbete på sitt 42 åhr och begrofz gratis.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 9 r, GID 2240.52.14400
16

Den 2 Trinit, begrofz Erick Ersons son Lars ifrån Löfsiön, han wart döpt och lefde 4 weckor
och 2 dygn.

Den 3 Trinit: begrofz Hindrick Pålsons barn ifrån Sandsiön.

Den 4 Trinit begrofz Olof Pärsons styfson ifrån Sandsiön Adam Olson, han war en enfaldigh
ung dräng, dödde på sitt 15de åhr aff swåra sting.

Den 12 Trinit begrofz Jonas hyttdiekne, han låg siuk i 7 åhr och dödde Sal. och der på
föliande det ewiga lifwet bekom.

Den 6. Sept: begrofwes klockarens Johan Hinderssons twenne barn, den ena Hindrick som
war 5 åhr gammal, dödde af magsiukan, det andra barnet Catharina war 18 weckor gammalt,
war siuk i 3 dagar af samma passion, dödde bägge Salige, och i herranom sin ande upgofwo
och ingingo i det himmelska ewiga rijket.

Den 2 adventz Söndagh begrofz Clas Persons dotter Brita på Hÿttbacken, hon war from
menniskia dödde Sal. på sitt 32 ålders åhr.

Den 16 Decemb: begrofz Johan Anders gumma i tystheet i Kÿrckian.

Annandagh Jul begrofz drängen Simon Erickson ifrån Löffsiön, hon har altijd ifrån sin
ungdom warit siuklig menniskia, dödde i Willbäcken på sitt 32 ålders åhr.

S: 20: Lijk.

                Anno 1724. in Domino
                Jesú Christo Morimúr.
Den 3 Epiph: begrofz Hermans Lisbethz son Jan Jansson wid Grufwan, dödde af siuka i bröst
och hufudet på sitt 8de alders åhr.

Kÿndersmässodagen begrofz Hans skomakares barn Brita, war 15 åhr gammal, dödde Sal.
effter 80 dagars uthståndes siukdom.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 9 v, GID 2240.52.14500

Den 23 feb: begrofz Simons moder i Sandsiön, hon war ?? åhr gammal, dödde mätt aff ålder
och åhren.

Dito begrofz Lars Håkansons lilla son Johan ifrån Liussiöhögden, han war 41 weckor.

Den 24 feb: begrofz Pål Olson i Säffsiön, han war en gudfruchtig stilla och tolig man, war 2
gånger gifft, lefde inalles i 72 åhr.

Den 1 Martii begrofz Jngvald Persons lilla son Lars, han war 2 åhr gammal och dödde Sal.
ifrån werlden.
                                               17

Den 8 Martii begrofz Bergzmannens Anders Anderssons hustro i Ekberg, Brita Olsdotter, hon
lefde i 38 åhr, war 4 åhr gifft, lemnade 1 barn effter sig i Sorgen, dödde i en Salig stund,
hennes siäl är i Gudz hand.

Dominica Exaudi begrofz Pär tierbrennare 92 åhr gammal, dödde aff ålderdom och lefwande
mätt, han war en stilla, enfaldig man.

2 Jul: begrofz Jan Persons hsto. i Småsiömarcken, låg siuk i twenne åhr, dödde.

? Trinit: begrofz Pell Persons lilla son i Skåln, Erick nembl. Han war 11 månader gammal,
hans hela lefwerne war idel siukdom.

Dito begrofz fendrikens Beckz barn Carl Andreas som war 8 weckor gammal.

Den 17 Trinit begrofz Lars Valtinssons lilla barn Elsa Maria.

Den 20 Trinit: begrofz Niclas Kyllers barn margreta, war 37 weckor.

Den 21 Trinit: begrofz en piga ifrån Gränsiön, Karin Pärsdotter.

Item Anders Ersons lilla son Swän ifrån Ekberg 21 dagar gammal.

Den 8 Nov: begrofz Bergzmannen Knut Nilsson i Skåln, han war 70 åhr, gift 2 gånger, 1 med
Pig. Mareta Pålsdotter i Gränsiön, sen med Piga Karin ???dotter ifrån Grufwan, dödde af en
wäxt som han feck owanlig och swår på sitt lår, och drogz med den ½ åhr i wärck alt stadigt.

1 Adventus begrofz Jöns Jonson ifrån Silfwergrufwan, 48 åhr gammal, dödde aff Wattusoten.

J advent: begrofz Jacob Skottes hustro, låg siuk af torr werck i monga åhr, 80 åhr gammal.

4de dag Jul begrofz Pigan Helena Torstensdotter, hon dödde ogifft på 70 ålders åhr af
lungsoot.

                     Ao. 1725.
Dominica Septuagesima begrofz gl nämbdeman Anders Person ifr Silfwergrufwan gl. 84 åhr.

Dito begrofz Pär Matzons barn i Sången 1 åhr gammalt.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 10 r, GID 2240.52.14500

Dito begrofz Jan Anders barn i Långnäs.

Dnica oculi begrofz Anders Ersons hsto Karin ifrån Löffåsen.

Dito begrofwos Swän Persons barn Pär och Swän Håkansons barn Pär ifrån Ekbergh.

Dnica lætare begrofz Phillippus skräddare 66 åhr gammal.

Dito begrofz Kånans Margreta Nilsdotters barn.
18Dito. begrofz Maths Mathzons hsto Elisabeth Ericksdotter ifrån Silliken, hon war 32 åhr,
lemnade effter sig 4 små söner.

Dito begrofz lång Jacobz hustru ifrån Tomsiön, hon war 80 åhr gammal.

Dnica Judica begrofz Swän Persons son Swän ifrån Knutarna, han war så när 1 åhr gammal,
hade ingen hälsodag här i wärlden. Undantagandes twå dagar, som han syntes hafwa.

Dito begrofz H. proberarens Daniel Arbmans barn Samuel, som dödde i herranom effter
uthstånden siukdom.

Den 16 April: begrofz sämskmakarens Anders Hansons hustru Cherstin som länge låg på
Sängh.

Den 2 Maij begrofz Pigan Karin Pålman. Hon war 50 åhr gammal.

Den 6 Maij begrofz Olof Person 67 åhr gammal.

Dito begrofz Jan Bertilson ifrån Silliken, han war 64 åhr.

Den 20 Maij Swän Håkansons Swärmoder eller Bengt Swänsons hustru i Ekbergh begrofz i
Jorden, hon war 54 åhr gammal.

?? Maij begrofz Göns Olsons Wådes son Olof som drunckade i Wintersiön, han war 8 åhr
gammal.

? Trinit: begrofz Lars Håkans barn i Liussiöhögden.

? Trinit: begrofz Jonas Månson Skougwachtaren wid Hellfors, han låg siuk några dygn, han
war en enfaldig och stilla man i all sin tidh.

Dito begrofz Maths Matzons barn ifrån Småsiönmarken, war 11 wekor och 11 dygn gammalt,
hette Jngri Matzdotter.

8 Trinit: begrofz Olof Anders Encka wid Grufwan, hon war 80 åhr gl. ett af ålder dödde i ro
och sin egen åstundan.

16 Trinit: begrofz Nils Hansons hustru i Sijrsiön, hon låg siuk i 6 år, war 42 åhr gammal.
Dödde Sal.

17 Trinit begrofz Lars Bengtzons hustru wid Grufwan.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 10 v, GID 2240.52.14600

Den 6. octob: begrofz fendrickens Carl Beckz son Clas ???? han war 7 weckor gammal,
dödde hastel. dock saligen.

Den 20 Trinit: begrofz Johan Matzons barn wid Säffsiön, det war 6 och en half wecka,
arbetade swårl. innan det dödde.
                                               19Simonis och Judæ dagh begrofz Nils Jonson wid Säffsiön, han war 70 åhr, låg siuk i 2ne åhr i
hufud och bröstet, och dödde här ifrån sal.

Swän Persons barn Swän wid namn lefde 8 dagar.

                     Ao. 1726.
Den 16 Jan: begrofz om affton Olof Göns hustro på Hÿttbacken, denne dödde Sal.

Item lilla Lars Larssons barn wid Grufwan.

3 Epiph: begrofz Nils Gierckz son af swår hosta, 6 månader gammal.

Den 1 feb. begrofwos Brukzförwaltarens H. Petter Ekströms barn jfrån Sijkfors, sonen Erick
Ekström och dottren Maria Margareta Ekström. Bägge i en Salig stund hädanskilde.

2 feb: begrofwos Nils Nilssons barn Annika i Säffsiön och Daniel Ersons barn Karin ifrån
Säffsiön, hwilka bägge effter döpelsen i herranom afsomnade och Salige wordne.

Dominica invocavit begrofz Hans Jansons hsto Karin Larsdotter ifrån Grufwan, hon war 25
åhr gl. dödde på barnsängen, war gift et halfft åhr.

Dito begrofz Soldatens Anders Pettersons hustru wid Grufwan Karin Månsdotter, war 50 åhr,
drogz med hosta i 24 åhr.

Dnica palmarum begrofz skomakarens Olof Ericksons barn i lill Jons Torp, der ????? hwilken
dödde af en swår hosta Sal.

Dito begrofz Lars Persons hustru i Ekbergh, hon war gammal 46 åhr, lefde wäl å Jorden, war
siuk af bränsiukan i 14 dagar, gift 25 åhr.

Dito begrofz Erick Måns hustro i Gränsiön maret Thomsdotter gl. war hon 60 åhr, lefde med
sin man i ett åhr. Lågh siuk allenast 14 dagar, hade des förutan förr krämpor, fått med sin man
9 barn, och 8 effter henne lefwde.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 11 r, GID 2240.52.14600

Dominica Jubilate begrofz Pär Ericksons barn Päder ifrån Näsiön, den war 2 åhr gl. och 8
weckor, dödde af bröstsiuka.

(1726-05-08) Dominica cantate begrofz Pigan Annika Erickzdotter ifrån Sången, som war 38
åhr gl. låg länge siuk, beredandes sig wäl, döendes Saligh.

Helga trefaldighets Söndag begrofz Adam Skotte 84 åhr gammal, han har warit i sin ungdom
och friska ålder rijk, men fattig på slutet uppå sin ålderdom, dock hade han sin beskedda deel i
hugnad war att han fick ångra sig och blifwa salig, dödde Sal. och förnöjel.

Den 2 Trinit: begrofz Casseurens Wälb. Lars Valtinssons lilla son Andreas Valtinsson och i
des himmelska boningar infördes til ewig ähra.
20Den 16 Trinit: begrofz Anders Swänson i Ekbergh, war 80 åhr gl. förde it wackert och
nycktert lefwerne, dödde endast af ålderdom, dels aff förskreckelse, som honom äfwen gick
när en oförmodelig wådeld lade hela hans huus och hem i aska, detta skedde 3 weckor för
hans död.

Den 17 Trinit: begrofz Swän Håkansons son Bengt, som föll i en heet kookkättl och sit lijf där
igenom ändade på sitt 4de åhr.

Den 19 Trinit: begrofz en fattig änka Karin Pärsdotter wid Grufwan, hon war 3 gånger gift 1
med skreddaren Erick Ersson, med honom fick hon 3 barn, 2 med Anders Olson
kyrckiowachtare i 2 ½ åhr, och sidst med Anders Olson Swart, med honom lefde i 16 åhr, 19
åhr war hon äncka; och war gammal 72 åhr.

Den ? Nov. om yttersta domen, begrofz Nils Andersson Kohl på Hedegårdarna.

Den 2 Advent Söndagh begrofz Olof Måns Annika, som war 45 åhr gammal, dödde Sal.

Den 21 Decemb. Eller St. Thomæ dag begrofz fendrickens Carl H. Beckz käre Son Jacob
Johan.

Den 27 decemb: begrofz gla Mölnaren Jonas Jonson på Hÿttbacken, han war mot 60 åhr
gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 11 v, GID 2240.52.14700

                    Anno 1727
Den 14 Jan: begroffz i tystheet Hans Åkes hustro på Hÿttbacken, hon war en from och
gudhfruchtigh, dödde Sal.

Den 15 Jan: begrofz Nils Jacobson wid Grufwan, han war 83 åhr gammal, mistade sin arm,
axel och andra lemmar i Grufwan på sitt 12te åhr, lefde 60 åhr med sin hustro Anna
Svänsdotter, aflade 1 barn allenast, som dödde, låg siuk 3 weckor, dödde 4de dag Jul 1726.

Den 22 Jan: begrofz lill Pål Matzon i Gränſiön, han war en ga al man, låg länge ſiuk, úndfick
herrens nattward eſom offtaſt, dödde Sal. med bön och åkallan att úndfå Saligheten, ſom dem
trägnom gifwas. föddes i Fällingzbro och Getlúnda, gift 73 åhr med ſin húſtro Jngri
Larsdotter, 12 barn fick han med henne, 100 åhr war han ga al.

Den 3 Epiph: begrofz Erick Nilsson wid Grufwan.

Dominica Septuagesima begrofz Mångz Matz hustru i Mången; hon dödde i barnsäng
warande 25 åhr gammal.

Dominica oculi begrofz Anders Sträff war 50 gl, en fattig man uti alla dagar.

Dominica palmarum begrofz Mårten Jonson i Norhelgen, 70 åhrs gammal man, war siuk
allenast 8 dagar, war en fattig och enfaldigh man.
                                               21

Den 11 Aprilis i tystheet begrofz Lars Larsson Gierck ifrån Fiällboo, hans åhr woro öfwer 80,
han dödde med all Gudfruchtigheet och tro til sin himmelske fader.

Den 16 Aprilis eller Dominica Misericordias begrofz Gabriel Olofson ifrån Hellfors grufwa,
han war 69 åhr gammal, war 26 åhr då han gaf sig i ächtenskap, lefde med sin hustro Brita

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 12 r, GID 2240.52.14700

Michelsdotter i 38 åhr, aflade ihoop 12 barn, 4 söner och 6 döttrar lefde effter honom, han
siuknade i Grythytta och fördes hem och dödde Sal. den 3 Aprilis, han wart det han önskade
nembl. Himmelen.

Dominica Cantate begrofz Olof Sträfz Syster Pig. Karin Olsdotter ifrån Grufwan, hon war 41
åhr. Hade lungsoten i 13 ½ åhr, dödde Sal. i herranom.

Dominica Exaudi begroftz Jacob dieknes SonaSon Erick Erson wid Grufwan och fadren war
Erick Jacobson hwilken säijes 1727 dagen efter 13de dagh Juhl hafwa kastat sig i grufwan för
en i hastigheet bedrifwen stöld, om natten, och således sielff wållande til sin dödh och faseliga
ändalyckt, modren ährlig hustro Jngri Andersdotter ibid: denne sonen Erick Erson lefde
allenast i 4 weckor, och herren honom härifrån affodrade i en Salig stundh.

3 Trinitatis begrofz Anders Kohlz hustru Jngebor Pärsdotter som war 73 åhr gammal, 2ne
gånger gifft, den förra man Erick Pärson, med den lefde hon i ächtenskap i 11 åhr, aflade
tilsammans 10 barn af hwilka 7 dödde, de andre lefva, med sin senare 3 barn, 1 allenast dödt,
hon låg siuk af ålderdom ifrån Simonis och Judæ dag til den 20 Junii då hon blef förlossat af
wärlden.

Den 2 Jul: eller J. Mariæ besökelse dagh begrofz Anders Matsons dotter Maria Andersdotter
ifrån Löfåsen, hon war 2 och ½ åhr gammal. Fadren dödde åhret tilförende i watusot och
modren dödde i barnsäng, och gud giorde wäl, som detta barnet til sig under des älende
anammade.

Den 5 Trinit: begrofz den gle änckan Sara Andersdotter, hon war mycket siuklig och ganska
swag war på slutet.

Den 21 Tri: begrofz drängen Maths Erson i Sången, han war 50 åhr, drogz med it swårt bröst i
alla sina dagar.

Den 23 Tri: begrofz Lars Jansons son Johan ifrån Stora Tomsiön, han war 16 åhr gammal,
hans död war swår i det han dödde under en Mijlstock i skogen, hwarest han arbetade.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 12 v, GID 2240.52.14800

Den 3 decemb: begrofz Erick Pålsons moder Jngri Larsdotter ifrån Gränsiön, hon war 95 åhr
gammal, 62 åhr gift, hennes S. man war Pål Matzon i Gränsiön.

Dito begrofwos Bergzmannens Olof Anderssons twenne barn ifrån Ekbergh Olof och Göran,
de lefde allenast några weckor i werldenne.

Dito begrofwos och Pär Ericksons i Näsiön twenne nyfödda barn.
22                 Anno 1728 J. N: J:
Den 1 Jan: begrofz Nils Sigfridzons barn widh Tomsiön Hindrick wid namn, han war 1 åhr
gammal.

Den 29 Jan: begrofz H Casseurens lilla son Adrian, som lefwat allenast några weckor å
jorden.

Den 1 Söndag i fastan begrofz Per Nilsson i Skåln 66 åhr gl.

Den 4 feb: begrofz fendricken Hindrick Carlbäck, han war 54 åhr gamall, låg siuk i 12 dygn,
han har warit fången i Rysland, och lidit mycket ondt, dödde Sal. och valedicerade wärlden.

Den 13 Martii begrofz Mäster Anders Hansons sämskmakarens barn Erick 3 weckor gammal.

Fierde dagh Påsk begrofz Matrona Greta Lÿbecker ifrån Saxhyttan, war 64 åhr gammal, låg
siuk i 3 åhr, des Sal. man war Pastor

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 13 r, GID 2240.52.14800

Dnús Olavus Agorelius i Grythyttan, en änckia war hon i 15 åhr och dödde wäl och Saligen.

Den 5 Maij begrofz Pär Jonsons hustru if. Småsiömarcken Karin Simonsdotter, hon war 73
åhr. War blind i 5 åhr, lefde med sin man 51 åhr, fick 9 barn 3 lefwa, 6 döda.

Dito begrofz unge sonen ifrån Saxhyttan Bergzmannens Olof Olsons son Gösta Olson, han
war ?? åhr gl. dödde i kopporna, kunde wackert läsa.

Dito begrofz Bergsmannens Olof Anderssons dotter ifrån Ekberg, Karin Olsdotter, hon war
12 åhr och några weckor, dödde af bröstsiuka.

Den 18 Maij begrofz Hans Ewertz barn wid Grufwan Hans widh namn som hade nöddop och
dödde straxt.

Den 19 Maij begrofz skomakaren Anders Nilsson i Käxskärn, han war 29 åhr med sin hsto
Maria Olsdotter, hade 7 barn med henne lefde 4 barn effter honom och 3 woro döde, han
dödde af sten och häfta och war 58 åhr gl. född i Yllmöra(Yllmåra?) Sochn och
Skräddartorpet.

Den ? Júni begrofz Olof Gönsson smältare i tystheet. 61 åhr gl.

Den 9 Junii begrofz Erick Påls dotter Cherstin, 15 åhr gammal, låg siuk af brensiukan i 11
dygn.

Den 25 Maij begrofz Hans Swartz barn Hans, hwilket dödde efter döpelsen straxt.

Den 2 Trinit: begrofz Johan Hinders barn wid Strömmendahl Maria Jansdotter, hon war 11
weckor gammal.
                                               23

Den 21 Jul: eller den 5 Trinitatis begrofz Gönssons barn Johan uti Ekbergh. Lefwat 1 åhr och
10 weckor. Låg siuk ifrån långfredagen.

Den 7 Trinit: begrofz drängen Anders Person wid Grufwan och war 21 åhr gl så när som 3
månader, han dödde af lungsoot, gick länge kraslog och siuk.

Den 10 Trinit: begrofz Anders Persons hustro ifrån Skåln Elka Andersdotter hon låg 2 åhr på
säng och war 80 åhr gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 13 v, GID 2240.52.14900

Den 20 octob: begrofz Matthias bookstigare, war 70 åhr gammal, lågh siuk uthi tolff weckor.

Dito begrofz Erick Matzon i Silliken gammal 73 åhr.

Den 22 Nov: begrofz om affton Erick Ersons barn wid Grufwan, lefde 11 dygn och dödde Sal.

Den 24 Nov. begrofz Jan Matzons barn ifrån Säffsiön, som och dödde Sal.

Den 15 Decemb: begrofz i Hellfors grufdrängen Jan Olofson, tient i 46 åhr i grufwan, gift
med hsto Karin Nilsdotter i 30 åhr, och med henne aflade en son allenast Erick Janson wid
namn, han war 67 åhr gammal.

Den 26 decemb: begrofz Göran Matzons barn Brita ifrån Löffåsen, hon hwar 18 åhr gammal.

Dito begrofz Erick Simanssons barn i Löfsiön, wid namn Marcus Ersson, han war et halft åhr
och 3 weckor gammal.

Dito begrofz blinde Maths Mathsons barn ifrån Silliken, Cherstin, hon war 20 weckor
gammal.

Den 28 Decemb: begrofz Michel Ols Encka, hon war en gammal åldrig menniskia, dödde på
sin ålders åhr.

                    Anno 1729.
2 Epiphanias begrofz Lars Börils son Nils, hwilken wid Nätkiärsgrufwan i Gröndahl blef död
hastel. i det en ijsbälgia föll neder på hans hals och Jernkädian på linien föll af och sönder,
denne war en ung dräng, stilla och sachtmodig och 20 åhr gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 14 r, GID 2240.52.14900

Dominicæ invocavit begrofz Matz Matzon en blind wid Silliken, han war en fattig man,
dödde i största älendigheet, och lemnade effter sig älendiga och små barn. 44 åhr gl.

Dito begrofz Sigfrid Sigfridzons hustro Maria Jacobsdotter i Tomsiön och dödde aff lungsoot
och bröstwärck war 47 åhr gammal, dödde Sal.

2 Söndag i fastan begrofz Pär Nils Encka i Skåln hsto Karin Johansdotter, 64 åhr gl. dödde aff
slag, lefde wäl på Jorden.
24Dito begrofz en gl. piga ifrån Nås Jngri Larsdotter, 40 åhr gl: dödde hoos Gustaff Matzon i
Mången.

Den 24 Martii begrofz Johan Pärs Encka på Fallet, hon war 84 åhr gl.

Den 23 Martii begrofz Olof Brandz hsto Cherstin Swänsdotter, hwar 37 åhr gl. dödde aff
slagh på et halft dygn låg siuk.

Den 23 martii begrofz bergzmannen Erick Matzon i Långnäs, han war 54 åhr(. gl. och dödde
med god beredelse.

Dito begrofz Pär Simonssons barn i Sandsiön war 9 weckor gl.

Den 6 Aprilis begrofz Johan Ersons barn Maria ifrån Gränsiön, war 28 weckor gammal.

Dito Erick Nilssons lilla barn i Silliken.

Den 13 Aprilis begrofz Enckan Sara Torstensdotter wid Grufwan war 73 åhr gl. låg i 3 åhr på
sängh.

Den 20 Aprilis, begrofwes twenne män Anders Rasmundson han war 89 åhr gl. war frisk i
alla sina dagar undantagandes 8 dagar föruth, i ächtenskap war han i 69 åhr, hade 8 barn i det,
det andra Anders Kohl i Gäddsiön, begrofz dito, han war 72 åhr, gifft med änckan hustro
Jngebor Pärsdotter i 39 åhr, hade med henne en son och en dotter, hans siukdom warade ifrån
den 29 Bartholomæi til den 7 April: 1729. dödde Sal.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 14 v, GID 2240.52.15000

Den 25 Ap: begrofz en enfaldig och gudfruchtig man i Löffsiön Erick Erson som war 51 åhr
gl. gifft i 19 åhr, dödde aff stinger i bröstet.

Den 25 Ap: begrofz Petter Danielssons son Johan war it åhr gammal och två månader, han
dödde Sahl. Men war aldrig hälsosam utan siuk.

Den 4 Maij begrofz åldermannens Mäster Olofz Sundz älskelige käre hustro Elisabeth
Johansdotter, hwilken är född 1672, lefwat med sin man Mäster Olof i 37 åhr, aflat
tilsammans 7 barn, hon war en gudfruchtig och achtsam hustro, mild, Sachtmodig och from
emot alla, dödde ifrån wärlden den 26 April: då hon opfylt här sina 57 åhr:

Den 11 Maij begrofz Olof Danielson i Östens Torp, en trogen arbetare i sin kallelse, förestod
wäl sitt huus i all ährligheet, han war 41 åhr.

Den 11 Maij begrofz Bergzmannen Nils Hanson i Sijrsiön, han 64 åhr gl. lefde enfaldel. och
gudfruchtel. War gift med Karin Olsdotter i 26 åhr, aflande tilsammans 11 barn och 7 allenast
lefwa.

Den 13 Maij beledsagades til sitt hwjlorum i Hellfors Kÿrckia Matronan hustro Elisabeth
Alm, som war i ächtenskap med brukzförwaltaren H. Petter Ekström i Sijkfors i 6 åhr, aflat
med honom 4 barn, 2 lefwa, 2 äro döda, och i den fembte börden dödde hon på sitt 32 åhr,
                                                 25

hon war en dygderijk siäl, andens tempel quinnokönetz prydna, ättens blomma mannens
fromma, himmelens boning.

Den 15 Maij eller Christi himmelsfärsdag begrofz blinde Erick Larsons hsto ifr. Willbäcken
Karin Ersdotter, föddes i Löffsiön och Hellfors och nästan blinder, hon har warit 2 gånger
gift, aflat i första ächtenskapet 1 barn i det andra twå barn, dee kommo inte til Nåås kyrckia
för mycket watn, hwarföre hade dee henne hijt med stort beswär och arbete.

Den 10 Jun: begrofz Madam Elisabeth Hilström, Casseurens Wälbetrodde H. Lars Valtinssons
älskelige maka wid Hellfors, hon dödde på barnsäng effter en gudelig beredelse til en salig
hädanfärd, warandes hennes monga barnsängar henne in börda tÿ i den 14de barnsängen dödde
hon ifrån werlden, mätt och trött af wärlden.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 15 r, GID 2240.52.15000

Den 7 Junii om affton begrofz Daniel Franssons lilla dotter, som allenast en liten tid på Jorden
lefde.

Den 24 Jun: begrofz drängen Pär Jöranson i Sången, han giorde 2 gånger hoor, druncknade på
Saxåå siö.

Dito begrofz Hindrick Nilssons dotter ifrån Gränsiön, war siuk i 15 weckor.

Den 24 Junii begrofz Anders Rasmundzons Encka i Högden, en gudfruchtig menniskia, låg i
4 åhr på sängen, dödde Sal. if. wärlden.

Den 2 Jul: begrofz Jonas Pärs Encka ifrån SwartElfwen, hsto. Jngebor Göransdotter, hon war
72 åhr, 30 i ächtestånd: 18 åhr Encka, 4 åhr siuk på säng, dödde Sal.

Den 11 Jul: 3 böndagen begrofz Michel Michelson i Rönhögden, han war siuk i 8 dagar i
hufudet och bröstet, war 57 åhr gammal, ställde sina ungdoms dagar illa och inte som gudz
lag fordrar, i Hellfors giffte han sig och war gift uti 32 åhr och sen lefde han wäl och wackert i
Hellfors och fick en salig ändelÿcht.

Den 2 Aug: begrofz Jacob Hanson Skotte, han war 83 åhr gl.

Den 28 Aug: begrofz Casseurens son Lars Valtinsson 12 weckor gammal.

Den 30 Aug: begrofz lill Frans hustro i tystheet.

Den 21 Septemb begrofz Swän Persons lilla son, gl. 2 och ½ åhr.

Den 27 Septemb: begrofz Johan Danielson i tystheet.

Den 20 Octob: begrofz Erick Simonsons lilla barn i Löffsiön.

Den 26 T begrofz Mångz Göstaffz barn.

Den 17 dec: begrofz Pigan Annika Gunnarsdotter, som fick slag, att hon dödde.
26

Annan dagh Juhl begrofz Abraham Haberleijs Encka 58 åhr gammal, war och fattigh, war
mycket siukligh i wärck och wedermöda.

            Anno 1730 in Nomine Jesu Christo.
1 feb: begrofz Anders Jonsons lilla Sal. Son på Hyttbacken.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 15 v, GID 2240.52.15100

1 Martii eller D. oculi: begrofz Anders Person i Skåln en man af 77 åhr, af lefwande mätt.

Dito begrofz drängen Hans Erickson wid Grufwan, som föll sig til dödz i grufwan och lefde
sen et dygn, han war 23 åhr gl. och et halfft åhr.

Den 4 Ap: begrofz Erick Larssons Wiss dotter i Smältartorpe:

Den 26 Ap: eller Dominica cantate begrofz Nämbdemannen i Glopsiön Johan Thomson, war
59 åhr gl. född 1677. Des encka war Maria Zachrisdotter, utan barn woro dee, han war
rättfärdig och dödde af en starck hosta och bröstånga och sweda.

Dito begrofz Jon Jansons Dordis lilla barn.

Den 10 Maij begrofz Erik Jngvaldz Encka i Högden, hon dödde af qwinnokranckhet modren i
hastighet på sitt 73 åhr.

Den 16 Maij begrofz Jan Tierbrennare i tysthet.

Den 17 Maij begrofz Pär Brandz son Erick af kopporna på sitt halffierde ålders åhr i herranom
dödde han med stort tålamodh.

Den 20 Maij begrofz Carl Marcussons son Olof, war 3 och et halft åhr, dödde i kopporna.

Den 24 Maij begrofz bookhållarens H Petter Ekströms wid Sijkfors lilla dotter Jungf: Agneta
Maria Ekström i tystheet, dödde i mäslingen.

Den 5 Jun: begrofz Lars Olsons hustro Anna Matzdotter från Mången, som har druncknat om
fierdedag Pingst, då hon mot affton tog et mitspö och skulle fiskia, hollandes således af landet
i siön, då hon uppå en bråtte skulle stiga på,

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 16 r, GID 2240.52.15100

witnen här til woro monge, som sågo när hon gick uth stålsmeden wid Strömdahl, Mäst:
Johan Vilhelm Piper, Johan Håkan i Tomsiön, Sigfrid Sigfridzon ibid, Svän Erson i Säffsiön
och Gustaff Matzon i Mången, och des Måg Anders Erson, och Lars Olofson sielff. Hon war
69 åhr och et halft, fått 12 barn, 4 döttrar lefwa. Hon war achtsam, hade et godt hierta utan
falskheet, fägnade gärna främmande, war tienstachtig, trogen, & wältalig.

Den 27 Jun: begrofz skougwachtarens dotter, aff kopporna dödde Sal. d:

begrofz Konstmästarens hustru i tystheet.
                                             27Den 28 Jun: begrofz Erick Matz dotter ifrån Grufwan Elisabeth, war 2 och et halft åhr
gammal, dödde af kopporna.

D: 30 Jun: begrofz S. fendrick Carl Beckz dotter i tysthet.

D: 12 Jun: begrofz Nils Boldz hustro Lena Jonsdotter 30 åhr gammal, dödde i barnsäng med
all gudachtighet, tolamod och tro på Jesum Christum.

Den samma dag begrofz Pär Pärs son Anders Pär i Grafwendahl, war 1 åhr gammal.

Den 14 Jul: begrofz Maths Ersons lilla fosterdotter wid Hellfors kyrckia och dödde af
kopporna.

dito begrofz Erik Ers son Skålbärg barn

den 16 log ??? item begrofz Pär Simansons WallPiga if. Sandsiön.

Den 13 Aug: begrofz i tystheet klockar Enckan wid Hellfors hsto Jngri Haraldzdotter,
klockarens S. Anders Åkesons effterlefwerska.

11 Octob: begrofz Hans Johansons son wid Grufwan Erick, han war 3 ½ åhr gammal. Låg
siuk i 3 åhr, dödde Sal.

den ?? octob: begrofz Pär Jonsons lilla dotter i Wästra högden.

Den 13 Octob: begrofz Friderick Girenius 8 åhr gammal, war siuk ifrån Påskaffton til den 6.
octob i magen och bröst, då han rol. och sachtel. dödde ifrån wärlden och i den himmelska
boningen införd.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 16 v, GID 2240.52.15300

Den 21 Tri: begrofz Pär Jonsons lilla dotter Annika ifrån Örlingzhögden, war 14 dagar
gammal.

Den 19 Octob: begrofz Staffan Jöranson på Hÿttbacken i tysthet.

Den 10 Nov: begrofz Jonas Månsons Enckia Elisabet Nilsdotter Trygg i tystheet.

Den 15 Nov: begrofz Svän Ersons dotter i Säfsiön Brita Svänsdotter 6 månader gammal och
några dagar.

Den 13 Decemb: begrofz Hans Olsons Encka i tystheet.

D: 20 Decembris begrofs Hans Olofsons silfwersmältarens änckia Elisabeth Swensdotter, då
hon har lefwat här i werlden 80 åhr, med sin man har hon aflat 5 barn af hwilka 3 lefwa the
andra äro i herranom afsomnade. Hon dödde med it godt mod ifrån werlden.

               Lijk Anno 1731 in Hellfors.
28

Den 6 Jan: begrofz Hans Ersons hustro Elisabeth Nilsdotter ifrån Grafwendahl. Hon war gifft
förr med Olof Biörson wid Grufwan, hade inte barn med twå sina män, hon war 77 åhr
gammal, dödde i en rolig ålder.

Den 3 Epiph: begrofz hsto Karin Andersdotter, Maths Persons hustro i Löfåsen, hon war 72
åhr gammal och lefde 19 åhr med sin man.

Dito begrofz enckan hustro Jngebor Jönsdotter Brand Petters Svägerska, hon war 64 åhr
gammal, dödde af håll och stinger.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 17 r, GID 2240.52.15300

4 Epiph: begrofz unge Erick Ersons lilla son Erick ifrån Skåln. War 10 weckor gammal.

Den 21 feb: begrofz Carl Marcussons dotter Anna, war 20 weckor gammal.

Den 28 feb: Måns Nilssons son Magnus ifrån Högden och

Nils Nilssons dotter Jngrid ifrån Säffsiön.

Den 7 Martii begrofz Johan Olsons barn wid Grufwan.

Dominica oculi begrofz Måns Nilsson i Högden. Låg siuk ifrån midfastestijden, war 50 åhr gl.
lemnade 5 barn effter sig, tre döttrar och 2 söner. Han war en from och enfaldig man.

Dominica lætare begrofz Jan Jans lilla dotter /wid g:/ Catharina, hon war 5 månader gammal.

1 Söndag effter Påsk begrofz Svän Kohls hustru; hon hade ondt af lungsoten i 12 åhr tilbaka.

2 Söndag effter Påsk begrofz Nils Sigfridz Moder i Stora Tomsiön, hon war 67 åhr gammal,
war gifft med Sigfrid Nilsson i Tomsiön.

Dito begrofz Erick Larson lilla barn i SmältarTorpe, war 9 weckor gammal.

Christi himmelsfärdzdag begrofz quinpag.cket Maret wid Stora Tomsiön, war mycket fattig,
födde 2 oächta barn medan hon lefde, war 73 åhr gammal.

Dito begrofz Daniel Knapz änckas dotter Catharina Danielsdotter, hon war 6 åhr gammal,
dödde Saligen.

Dominica Exaudi begrofz Olof Jörans Lisa ifrån Östratorpen.

Den 18 Jun: begrofz Nils Person i Löffåsen. 87 åhr gammal.

Den 20 Jun: begrofz änk Jngri ifrån Grufwan, 68 åhr gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 17 v, GID 2240.52.15400

Dito begrofz Kock Jngri.
                                               29

D: 31 Jul: begrofz Swän Person ifrån Knutarna, han war 47, förde et wackert och stilla
lefwerne.

Den 22 Aug: eller 10 Trin: begrofz en gammal gumma ifrån Småsiömarcken. Änckan hsto
Karin Erickzdotter, hon war 102 åhr gammal. 30 åhr när hon sig giffte, gifft war hon i 50 åhr,
äncka i 22 åhr.

Den 19 Trin: begrofz Anders Jons son i Sijrsiön.

Den 29: Sept: begrofz Jonas Jonsons hustro wid Grufwan Karin Christophersdotter, hon war
42 åhr, låg siuk 1 åhr innan hon dödde och Sal. afled. Lemnat effter sig 3 barn.

Den 3 Adv. begrofwos Gösta Matzsons 2ne barn ifr. Mongen.

Dito 3 adven. begrofz Pär Matzons lilla son ifrån Sången.

Fierdedagh Juhl begrofz Pär Nilsson Knutbonde, 88 åhr gammal. Hade med sin hustro 10
barn, war enfaldig och gudfruchtig, låg på säng i några åhr och dödde Sal. och sachtmodel.

                   Ao. 1732 Lijk.
Den 23 Jan: begrofwes Erick Swart 44 åhr gammal, han hade lungsoten i några åhr,

Item Erick Matzons barn i Wästra högden och Lars Persons son i Ekbergh.

Item Pär Nilssons Encka i Knutarna, hustro Cherstin Andersdotter 82 åhr gammal begrofz 20
feb:

Dito Anders Larsons moder på Heden.

Och Lars Pers barn i Ekberg.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 18 r, GID 2240.52.15400

Den 30 Aprilis eller Dominica Jubilate begrofwos twenne gamble fattige män, Arfwid Larson
a 58 åhr gammal och Soldaten Nils Erson udd i östra Torpen a 97 åhr gammal.

D: 14 Maij eller Dnica rogate begrofz Wäselbondz Cherstin och fattige änckan hustro Maria
Sigfridzdotter i Tomsiön

Item Hans Larsons lilla barn i Stora Sijrsiön.

Den 29 Maij eller annan dag Pingest begrofz den gle Olof Matzon ifrån Gränsiön, han war en
redelig å enfaldig man, lefde i 76 åhr.

Den 9 Jul: eller den 5te Trin: begrofz Nils Bilockz son Johan, 40 weckor gammal.

Den 30 Jul: begrofz Simon Matzon ifrån Sången, war 29 åhr gl, förde et wackert lefwerne
med sin hustro Sigfri Matzdotter.
30

Den 6 Augusti 1732 begrofz Johan Hämmingz lilla son Abram Johansson ifrån Långnäs i
Kÿrckiogården, war 3 åhr och 3 wickor gammal.

Den 13 Augusti begrofz Håkan Pers hustru Sigfri Olßdotter ifrån Säfsiön uti Kÿrckiogården,
war 84 åhr gammal. Har ock i all sin lefnadztid fördt ett wackert och ärbart lefverne.

Den 19 Augusti begrofz Marta i Gillershögden uti Kÿrckiogården, war 63 åhr gammal, warit
många åhr siuk, dock alltid fördt ett wackert och ärbart lefwerne:

Den 27 Augusti begrofz hustru Annika Adamsdotter ifrån Silfwergrufvan uti Kÿrckiogården,
war 64 åhr gammal, har fördt ett wackert och ärbart lefverne.

Den 24 September begrofz Johan Johanßon Kiskän uti Kÿrckogården, war 41 åhr gammal, 3
wickor siuk af håll och stinger, fördt ett wackert lefwerne.

D: 8 October begrofz Pigan Kierstin Larsdotter på Hÿttbacken, war 62 åhr gammal.

D: 14 October begrofz Mäster Andreas Skräddare wid Jordbron uti Kÿrckiogården, war 112
åhr gammal. Legat några åhr på sängen, dock alltid fördt ett wackert och ärbart lefwerne.

Samma dag begrofz och gl Pigan Greta Trygg 68 åhr gammal.

D: 15 Dito begrofz Erick Ers lilla son Petter wid bruket Eric var 4 wickor gammal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 18 v, GID 2240.52.15500

D: 22 october 1732 begrofz uti Kÿrckiogården Pigan Margareta Larsdotter ifrån Grufwan, war
22 åhr gammal, har wackert lefvat.

Samma dag begrofz och Erichies lilla son Petter, war 9 dagar gammal.

D: 9 December begrofz Nils Sanderßon ifrån Kulberget 15 åhr gamal.

Item 1 barn ifrån Mången 3 wickor gamalt.

D: 23 Decemb: begrofz Sahl Olof Barckz änckia hustru Annika Jöransdotter uti
Kÿrckiogården, war 50 åhr gammal. Fördt ett ärbart lefwerne.

D: 24 Dito begrofz Matz Perßon i Löfåsen uti Kÿrckiogården, var 76 åhr gammalt, har fördt
ett stilla och wackert lefverne.

                       1733
Den 1 Jan: begrofz Otto Agorelii lille son Johan i sina fäders graf i kyrckian

Den 14 Jan: begrofz Jan Johans hustru Annika ifrån Silliken uti Kÿrckiogården 65 åhr gamall,
har fördt ett ärbart lefverne:

D: 20 begrofz Pehr Johanßon, på Fallet uti Kÿrckiogården, 50 åhr gammal, har fördt ett
wackert och ärbart lefwerne.
                                              31Item Per Mårtens lilla dotter 17 wickor gammal.

D: 21 begrofz hustru Kierstin Jöransdotter ifrån Grufwan uti Kÿrckiogården, 75 åhr gamal,
har wackert lefwat.

D: 4 Februarii begrofz Zacris Jöranßon på Hÿttbacken uti Kÿrckiogården 26 åhr gammal,
fördt ett stilla lefwerne.

Samma dag begrofz Nils Boldz hustru Elisabet uti Kÿrckiogården 43 åhr gamal, har fördt ett
wackert och ärbart lefverne.

D: 20 Febr: bäddas Lars Pers lilla barn uti Ekberg uti Kÿrckiogården.

D: 18 Martij begrofz änckian, Jngri Nilßdotter ifrån Säfsiön, uti Kÿrckiogården, 70 åhr gamal,
har fördt ett wackert lefwerne.

Samma dag begrofz änckian Kierstin Andersdotter ifrån Gränsiön 75 åhr gamal, har fördt ett
ärbart lefwerne.

Item Gustaf Matz lilla dotter i Mången 17 vickor gamal.

D: 23 Martj begrofz Nils Nils lilla dotter Elisabet i Kullberget 10 wikor gamal.

D: 27 Martj begrofz Gröningnes lilla barn i Kÿrckiogården 10 vickor gamal.

D: 26 Dito begrofz Biurströms lilla son 13 vickor gamal.

D: 1 April begrof gl Pigan Kierstin Andersdotter ifrån Grufvan 50 åhr gamal, fördt ett ärbart
lefwerne.

D: 8 April begrofz Eric Påhlßon i Gränsiön i Kÿrckiogården 58 åhr gamalt.

Samma dag begrofz Matz Matz Son i Lilla Tomsiön 14 åhr gammal

äfven ock Nils Matz lilla son Nils i Lilla Tomsiön, 5 vikor 3 dagar.

D: 22 April begrofz Jacob Sväns hustru Annika Jansdotter ifrån Ekeberg uti Kÿrckiogården
76 år och 10 månader gamal.

Nock en gamal Piga från Drafsen.

D: 3 Maij begrofz Olof Boldz lilla son Olof utj Kÿrckiogården 5 åhr gamal.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 19 r, GID 2240.52.15500

D: 13 Maij begrofz Jacob Svänßon uti Ekeberg 77 åhr gamal fördt ett Wackert och ärbart
lefwerne.
32

D: 20 Maij begrofz Olof Hvaß i lilla Tomsiön uti Kÿrckiogården 95½ åhr gammal, fördt ett
vackert lefwerne.

Item Anders Erßon Böök ifrån Ekberg 60 åhr gamal.

D: 27 Maij begrofz Anders Olßons Boldz lilla son Johan uti Kÿrckiogården, 1 åhr. 12 wickor
gamall.

3 Junii begrofz Hans Adams lilla son i Tomsiön Petter 4 åhr 5 månader 2 weckor.

Item Jöns Vådes dotter Catharina i Vintersiön 10 åhr och 10 månader gamal.

17 Junii begrofz Carl Marcus lilla dotter Annika 3 vickor och 3 dagar gammall.

24 Junii begrofz Matz Joenßon i Säfsiön uti Kÿrckiogården 71 åhr 7 månader gamal. Har
fördt ett vackert och ärbart lefverne.

Item Lars Sväns lilla son Swän i Nÿtorp 1 åhr och 7 månader gamalt.

Äfven och begrofz Smeden Olof Olofz lilla dotter Lisa ifrån Sijkfors 45 vickor gammal.

Den 12 Julii begrofz Pehr Joens lilla dotter uti Gillershögden.

D: 20 begrofz Pehr Olßons huggs hustru wid Grufwan uti Kÿrckiogården.

D: 2 Sept: begrofz Sahl: Pehr Marcus äncka uti Kÿrckiogården 75 åhr gammal fördt ett
wackert lefwerne.

D: 6 october begrofz Anders Forsbergz lilla dotter 2 åhr gammal.

D: 18 Nov begrofz Johan Nilßon Junior wid Grufwan uti Kÿrckiogården 52½ åhr gamal fördt
ett stilla lefverne.

Samma dag begrofz ock Matz Sigfridßon ifrån Stora Tomsiön 65 åhr gamal.

Item Otto Agorelii lilla son Carl 7 wickor gamal.

Nock Daniel Matz lilla son Mattis ifrån Palahögden 1 åhr 10 månader gamall, druncknat uti
en Wattugrÿta.

Den 28 Nov: begrofz en dräng ifrån Mången wid namn Matz Erßon.

                      1734.
Den 20 Jan: begrofz uti Kÿrckiogården Adam Adams son Nils ifrån Wästra högden 9 åhr och
1 månad gamall.

Äfven begrofz och uti Kÿrckiogården Smeden Johan Mårtens dotter Maria ifrån Sijkfors 9
månader gamall.
                                              33

Den 9 Martj begrofz gambla skÿttBrita 70 åhr gammal. [från Mången? Red. anm.]

Den 31 Martj begrofz Johan Olß lilla son Johan på Hÿttbacken 10 månader gamall.

Den 6 Aprill begrofz Erick Måns hustru i Skinnartorpet uti Kÿrckiogården 46 åhr gamal.

Den 17 April begrofz en gamal Piga ifrån Tomsiön i Kÿrckiogården.

Den 20 April begrofz Smeden Normans lilla son 1 åhr gamal.

D: 22. April begrofz Adam Adams äncka i Wästra högden uti Kÿrckiogården, war 65 åhr
gamal. Fördt ett wackert lefwerne.

Den 9 Junii begrofz Bertil Ehrß hustru i Sången. Maria Månsdotter, uti Kÿrckiogården. War
72 åhr gammal, fördt ett wackert och ärbart lefwerne.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 19 v, GID 2240.52.15600

Den 14 Julii begrofz Matz Maßon i lilla Tomsiön 85 åhr gammal, han förde ett wackert och
ärbart lefwerne.

Item begrofz samma dag 1 lik från Silliken af Hr Kÿrckioherden.

Den 21 Julii begrofz Erik Simonßon i Löfsiön lilla son Petter 5 vikor gamal.

Äfven ock Erik Jöns lilla dotter Brita vid Grufvan 6 dagar gamal.

Den 4 Aug: begrofz lilla Jon Stores äncka Brita Pehrsdotter uti Kÿrckiogården. 84 åhr
gammal, fört ett wackert och stilla lefwerne.

Den 11 Aug: begrofz Hr Casseuren Valtinsons lilla dotter Hedvig Catharina uti Kÿrckan, war
3 weckor gamal.

Item Erick Ehrßon Norlingz lilla son Eric 5 wickor gamal.

Den 1 Sept begrofz Matz Zacris hustru i Stora Tomsiön 23 åhr 8 månader gamal.

Den 8 Sept begrofz Smeden Jan Hanßon ifrån Sijkfors 31 åhr gammal.

D: 9 October begrofz Nilß Nilß lilla dotter på Hÿttbacken uti Kÿrckiogården.

D: 3 Nov: begrofz Jan Ehrß lilla son Johan ifrån Gränsiön 2 veckor o 3 dagar gammal.

Item begrofz effter gztiensten en dahlkarl ifrån Floda.

D: 28 Nov: begrofz Inspectoren Eric Alm uti Kÿrckan. 66 åhr gamal.

                      1735
Den 6 Jan begrofz gambla Joen Anderßon i Skijrsiön i Kÿrckiogården, war 93 åhr gammal.
34Item ståhl smeden Pipers och Annika Jacobsdotters oächta barn, 8 dagar gamalt.

Den 19 Jan begrofz Nils Nilß swärmoder i Sandsiön 67 åhr gamal, fört ett stilla lefwerne.

Den 26 Jan: begrofz hustru Brita Olßdotter i Nÿtorp 51 ½ åhr gamal, fört ett wackert lefverne.

D: 2 Febr begrofz Erik Ehrß lilla son ifrån Rönhögden 9 Månader gamall.

D: 16 Febr begrofz Anders Nilß lilla son Anders ifrån Svanwijk 1 åhr gammalt.

Den 9 Martj begrofz gambla Smeden Hans Erßon ifrån Nÿttorp 72 åhr gamal, fört ett stilla
lefwerne.

Item des hustru Karin Andersdotter ifrån Nÿttorp 52 åhr gamal, lefwat wackert och stilla.

Martj 16 begrofz Jöran Jörans hustru i Norhelgen uti Kÿrckiogården 72 åhr gamal.

Item Carl Marcus barn i Jäddsiön, 6 wickor gamalt.

Item Anders Larß barn i Glopsiön 10 wikor gamalt.

Aprilis 4 begrofz 2ne gambla oc fattige gummor i Kÿrckiogården, som lefwat wackert oc wäl.

D: 10 Aprilis begrofz Anders Barck lilla son uti Kÿrckiogården, halft åhr gamalt.

Item Anders Hans lilla barn på Hÿttbacken 6 vickor gamalt.

Den 1 Maij begrofz Anders Långz äncka wid Grufwan, fördt ett wackert lefwerne.

Den 4 Dito begrofz Eric Jacobs lilla son Gabriel 8 åhr gamall i Kÿrkiogården.

Item Olof Olß lilla son Olof ifrån Grufvan 2 åhr gamall.

Den 9 Maij begrofz Pehr Mårtens lilla son Petter ifrån Hÿttbacken uti Kÿrckiogården.

Den 20 Maij begrofz Proberaren Hr Daniel Arbman uti kyrckan fört ett stilla oc ärbart
lefwerne.

Den 22 Dito begrofz Anders Hans lilla barn på Hÿttbacken i Kÿrckiogården 12 wickor
gamall.

Den 26 begrofz Jan Jngvalßon ifrån Hedgårdarna i Kÿckiogården 86 åhr gamal, fördt ett
wackert lefv.

D: 28 begrofz Pehr Anders äncka ifrån Biörckhögden i Kÿckiogården, 82 åhr gamall.

Item Andgardz hustru ifrån Silfverdals Sokn 80 åhr gamall.

Junii 1 begrofz Nils Uddz äncka i Kÿrckiogården, nog gamal och bedagat.
                                               35D: 5 Junii begrofz Johan Biörns och Greta Alms oächta barn, 8 dagar gamalt.

Den ? dito begrofz hustru Brita Ehrsdotter ifrån Grufwan 57 åhr gamalt, fört ett stilla lefverne.

Item Otto Agorelii lilla dotter ifrån Saxhÿttan 26 wickor gammal.

Den 24 Junii begrofz Olof Olß lilla dotter ifrån Saxhÿttan, 4 åhr gamalt.

D: 6 Julii begrofz Smeden Petter Swartz lilla dotter ifrån Sijkfors 2 åhr 5 månader 3 vekor
gamall.

         Hällefors C:3 1718-1736, pag. 20 r, GID 2240.52.15600

Den 13 Julii 1735 begrofz Nils Carls dotter Annika ifrån Wraket 2 åhr 10 månader gamall.

Item Pehr Jöns lilla son ifrån Wintersiön 3 åhr gamall.

Den 20 Julii begrofz Jan Janßons Kiskens lilla son från Grufwan 2 ½ åhr gamall.

Den 27 Julii begrofz Smedgesällen Olof Olßon ifrån Sijkfors 51 åhr gamall.

Item Pehr Ehrs barn i Sången Petter 4 åhr gammal.

Nock Erik Börjes barn 1 åhr gamalt och 3 månader:

23 begrofz Anders Normas lilla son Anders 3 wickor gamal.

31 begrofz Erik Brÿngels hustru från Grufwan 78 åhr gamal, fördt ett wackert lefwerne.

6 Sept: begrofz Nils Nilß dotter på Hÿttbacken, 5 åhr gamalt.

Den 14 Sept begrofz Brÿngel Larßon från Biörckhögden 60 åhr 3 månader gamall.

Den 18 Sept begrofz Nils Nils andra lilla dotter från Hÿbbacken 3 åhr gamal.

Den 20 Dito begrofz Anders Joens lilla dotter från Hÿttbacken ½ åhr gamall.

Den 5 Octob begrofz drängen Olof Perßon i Sången 37 åhr och 8 månader gamall.

Den 12 Dito begrofz Otto Agorelii lilla son Olof ifrån Saxhÿtta sex åhr 8 månader 5 dagar
gamal.

Item begrofz Lars Was änka uti Kÿrckiogården:

1 Novemb: begrofz Nils Larßon Gierckz son Nils ifrån Fiällbo 15 åhr 7 månader gamal.

Den 2 Dito begrofz Drängen Nils Påhlßon ifrån Sandsiöhögden 25 åhr 4 månader 3 vickor.
36

Den 28 Decembris begrofz gamble Johan Adamßon ifrån Wästra högden uti Kÿrckiogården
100 åhr gamal, han har lefwat wackert och Wäll.

                       1736.
Den 4 Jan: begrofz Pehr Bånges dotter Ingri från Wästra högden uti Kÿrckiogården, 21 åhr
och 11 månader gammal, hon har lefvat wackert och Wäl.

Den 10 begrofz Nils Mattßon i Nässiön 49 åhr 8 månader gamal, har fördt ett enfaldigt och
stilla lefwerne.

Item Erick Erßons Gunnars barn från Grufwan 3 wickor gammalt.

Den 7 Martj begrofz Erick Jacobz dotter från Grufwan Margitta uti Kÿrckiogården 17 åhr
gammal. Lefwat wackert och Wäl.

Den 12 Dito begrofz Nils Hatsigz hustru i östra torpen uti Kÿrckiogården.

Den 14 Dito begrofz Frans Franßon lille från östra torpen 73½ åhr gammal. Lefwat stilla och
Wäl.

Item Anders Ingvaldz äncka Jngri Hansdotter ifrån Grufwan 83 åhr gamal, fördt ett wackert
och stilla lefwerne.

Än ett litet döfödt barn, Petter i Nÿtorp.

Nock skomakaren Eric Krabba 27 åhr gamal, lefwat wackert och Wäl.

Den 21 Martj begrofz Jacob Dieknes hustru Kierstin Olofzdotter från Grufwan uti
Kÿrckiogården 81 ½ åhr gamal, fördt ett wackert och stilla lefwerne.

Item en dräng ifrån Sången.

Den 31 Martj begrofz Clas Perßon från Hÿttbacken uti Kÿrckiogården 55 åhr gammal. Fördt
ett wackert och ärbart lefwerne.

Den 2 April begrofz unge Pähr Myras döfödda barn ifrån Säfsen här i Kÿrckiogården.

Den 11 April begrofz Pigan Anna Jansdotter som druncknade den 6 uti Hällfors ström. War
mÿcket stilla och sachtmodig. 35 åhr 1 månad gamall.

Den 18 April begrofz Nils Larßon Gierck uti Kyrckiogården 55 åhr gamall. Fördt ett stilla och
wackert lefwerne.

          Hällefors C:3 1718-1736, pag. 20 v, GID 2240.52.15700

Den 25 April begrofz Erick Hinderßon ifrån Löfsiöhögden och Nås Sockn 55 åhr gamal.

Item ett litet barn Erick Erßon Norling wid Hällfors.
                                               37

Den 7 Maij begrofz Jan Matz lilla son från Säfsiön 14 dagar gamalt.

Den 15 Maij begrofz Johans hÿttdieknes äncka uti Kÿrckiogården 75 åhr gamal, fördt ett
wackert stilla och ärbart lefwerne.

Den 23 Maij begrofz Hr Saxholms lilla dotter Greta Catharina uti Hällefors kÿrcka war 6
månader gammalt. Född 2 Decbris 1735 död d. 15 Maij 1736

Item Pähr Samuelßon ifrån Säfsiön 45 ½ åhr gamal, fört ett Wackert lefwerne.

Den 27 Maij begrofz Claes Pers änckia uti Kÿrckiogården 65 åhr gamall.

Den 30 Maij begrofz Nils Boldz lilla dotter ifrån grufwan 2 weckor gamall.

Item Skogwachtaren Nils Jonasßon wid Hällfors 49 åhr gamal, fört ett stilla lefvne.

Nock thes son Nils Nilßon 10 åhr gamall.

Junii 14 begrofz Olof Michaels dotter oächta barn 14 dagar gamalt.

D: 20 Junii begrofz gambla Pigan Marïna Erßdotter ifrån Skåhlen uti kÿrckiogården. 60 ½ åhr
gammal, fördt ett stilla lefwerne.

Den 24 Junii begrofz Anders Swäns lilla son från Stora Tomsiön 14 dagar gamall.

Den 29 Junii begrofz Ingval Erß hustru i Knuta 40 åhr gamal, fältes ihiäl.

Den 11 Julii begrofz Anders Jons lilla son Jonas på Hÿttbacken 6 åhr gamall.

D: 18 Julii begrofz Erik Matz Moder i Gloppsiön 86 åhr gammall, fört ett stilla och wackert
lefwerne.

Den 21 Julii begrofz Anders Kohl från Grufwan uti Kÿrckiogården 56 åhr gamall, fördt ett
wackert och stilla lefwerne.

Den 7 Aug: begrofz gambla Pigan Anna Pährsdotter ifrån Löfåsen 80 åhr gamall.

Den 29 Aug: begrofz Matz Erß lilla dotter från Jäddsiön 1 åhr 5 månader 8 vickor.

Den 11 Sept: begrofz gambla gruffogden Johan Anderson ifrån Grufwan 100 åhr gammal.
Har fördt ett stilla wackert och ärbart lefwerne.

Item Nils Hatsig i östra torpen begrofz i Kÿrckiogården 60 åhr gamal, fördt et wackert och
stilla lefwerne.

Den 12 Sept begrofz Inspectoren Valtinsons lilla son Erich uti kÿrckian 14 dagar gammal.

d: 18 Sept begrofz Olof Olofses lilla son från Grjkzbakztorp i Kÿrckiogården 3 wickor
gamall.
38

Den 3 Octob: begrofz Matz Erß lilla dotter från Långnäs, en månad gammall.

Den 24 octob: begrofz gamble Jöran Matz äncka i Sången, 90 åhr 4 månader gamal. Lefwat
ärl. och väll.

Den 31 octob begrofz Gambla Marcus Anders hustru i Skijrsiön 80 åhr gamal.

Den 21 Nov begrofz Pehr Simonßon ifrån Sången uti Kÿrckiogården 80 åhr gammal, han har
fördt ett stilla lefwerne.

D: 23 Nov blef Jan Hinderßon i Wästra högden halshuggen.

D: 30 Nov: blef Jan Hinders hustru i Wästra högden död, warit siuk af Kräfta.

D: 26 Decemb blef gallänka död. Legat til säng i många åhr. [Troligen Anders Galles, d. 1695
i Långnäs, änka].

								
To top