ANG BERNAKULAR AT WIKANG PAMBANSA SA EDUKASYON (1957-1973) by kIMutjw

VIEWS: 42 PAGES: 48

									 ANG BERNAKULAR AT
WIKANG PAMBANSA SA
EDUKASYON (1957-1973)


      Iniulat ni:
  Elsie Joyce D. Danseco
      IV- 6 BEEd
  “ Ang problema sa paggamit ng
Ingles ay nasasakripisyo pati ang
pangunahing layunin ng edukasyon
na maging makabuluhang
mamamayan ang mga estudyante,”
(Bacobo 1953, nasa Constantino,
1991)
Higit na kongreto ang paglalahad ni Orata
         (1953)
Sinabi niya na ang batang natuto ng kanyang
leksiyon sa Ingles ay pautal-utal, paulit- ulit at
pabulong bulong para lang maipahayag ang
gustong sabihin sa isang banyagang wika.
Nasasakripisyo aniya ang nilalaman dahil sa
pag-aaral ng wika. Para sa mga
masususwerteng natuto rito kung kaya hindi
humihinto sa pag-aaral, ang pag aaral ay
nagiging berbalisado at batay lagi sa
pagsasaulo kung kaya’t nakadududa kung
talaga ngang may natutuhan sila.
1951- idinaos ang
  Kumperensiyang UNESCO
  sa Paris, na nagtataguyod
  sa paggamit ng
  katutubong wika sa
  edukasyon.
  Ang mga konklusyon at
rekomendasyon sa kumperensiyang
ito ay katulad ng mga konseptong
isinaalang- alang ng mga edukador
sa Pilipinas nang magpasya silang
gamitin ang bernakular bilang
midyum ng pagtuturo sa mababang
grado, tulad ng mga sumusunod:
1. “…ang mga mag- aaral ay dapat
 magsimula ng kanilang pag-aaral sa
 pamamagitan ng unang wika, dahil ito
 ang pinakanaiintindihan nila, at ang
 pag sisimula ng kanilang pag-aaral sa
 katutubong wika ay mag- uugany ng
 tahan at paaralan.”
2. Sa paggamit ng bernakular, ang
 natutuhan ng bata sa paaralan ay
 madaling magamit sa tahanan. “Higit
 sa lahat, ang mga magulang ay nasa
 tamang posisyon upang maunawaan
 ang mga problema sa paaralan, at sa
 ibang kaparaanan ay tumulong sa
 paaralan sa edukasyon ng bata.”
3. Kinakailangan na ang batao
 matanda,ma nakababasa o
 nakasusulat sa bernakular ay
 mabigyan ng patuloy na insentibo na
 magbasa sa pamamagitan ng
 ipapanustos na mga babasahin.
4. Ang maaga at epektibong
 pagsasanay sa unang wika ay
 magsisilbing tulay sa iba pang wika,
 tulad ng pambansang wika at wika ng
 daigdig. Bagama’t ang paglilipat ay
 hindi agaran, ito ay dapat isagawa
 nang may kamalayan kapawa ng
 guro at mag- aaral.
5. Ang edukasyon para sa
 matatanda ay dapat isagawa sa
 unang wika at ang mga materyal
 na gagamitin ay dapat kawili-wili
 sa kanila.
Mga Batayan sa Pagtuturo ng
  Bernakular at Wikang
    Pambansa
Ang Lupon ng Pambansang Edukasyon ay
  nagpalabas ng desisyon na:

1. Bernakular ang gagamiting wikang panturo sa
  Baitang I at II
2. Ang Wikang Pambansa ay ituturo bilang
  asignatura mula Baitang I hanggang Baitang
  VI habang ang Ingles ay magiging asignatura
  sa Baitang I at II.
3. Ingles ang magiging midyum mula sa Baitang
  III at magiging wikang pantulong naman ang
  bernakular sa primarya at ang wikang
  pambansa sa intermedya at hayskul.
 Atas Pangkagawaran Blg. 2,
     s. 1957
• Nakasaad sa seksiyon 10, 11, 12 ng
 Artikulo II ang mga sumusunod:

(10) The Board adopts as a policy the use of
 native language as the medium of
 instruction in Grades I and II in the public
 and private schools and urges the school
 authorities to take practicable steps toward
 its implementation
(11) The Filipino Language shall be
 introduced as a subject to Grade I
 and given increasing emphasis in the
 higher grades.

(12)… The Filipino Language (shall be
 used) as an auxiliary medium in the
 intermediate and high schools.
Memorandum Blg. 56, s. 1957
- Ipinalabas ng Kagawaran ng
 Edukasyon
- “Pagpapalaganap at Popularisasyon
 ng Wikang Filipino”
- Paaralan ay ang legal na ahensiya
 para sa pagpapalaganap ng wikang
 Filipino
 A. Teaching procedures should
 be functional and interesting
1. Instead of the traditional grammar approach,
  there should be emphasized conversations,
  dramatizations, pattern practices, story telling,
  letter writing, etc.
2. Vocabulary building should be based on the
  expressional needs of the pupils.
3. Functional grammar and the development of
  language abilities, habits and skills come in
  naturally in the various language lessons, and
  they should therefore be taken up as the need
  for them arises.
B. School papers or news sheets should
 have a Filipino Language section that not
 only caters to the needs of the students
 but is purposely beamed or directed to the
 lay reading public. Thus may the school
 paper contribute to the propagation of
 Filipino language.
Implementasyon ng Paggamit
 ng Bernakular at Wikang
 Pambansa sa Edukasyon
  Ayon kay Sibayan (1966),maaaring
nagkamali sa pag-unawa o interpretasyon ang
mga tagapamahala ng paaralan dahil kung
babasahing mabuti aniya ang Seksiyon 10, ito
ay naglalahad na nag paggamit ng bernakular
ay ipapatupad lamang ng Lupon ng
Pambansang Edukasyon bilang isang patkaran
at ang mga awtoridad ng paaralan ay hinihikayat
lamang na magsagawa ng mga praktikal na
hakbang para sa implementasyon nito at hindi
ang nagmamadaling paglundag sa sistema nang
walang anumang paghahanda.
Memorandum Blg. 73, s. 1957
Ang Kagwaran ng Edukasyon ay
nagkaroon ng mga bagong programa at
patnubay sa pagtuturo ng wikang
pambansa. Nagpalabas ito ng bagong
talaan ng pinagtibay na mga kagamitang
pampagtuturo tulad ng mga batayang
aklat, mga sangguniang aklat,
karagdagang babasahin, at mga aklat
para sa pangkalahatang pagbabasa, mga
magasin at mga pahayagan .
  Nilalaman ng limang aralin:
Unang Pag-aaral: Salitang – ugat – TAO
Ikalawang Pag-aaral: Salitang – ugat - BATA
Ikatlong Pag-aaral: Salitang – ugat - TANDA
Ikaapat Pag-aaral: Salitang – ugat - GULANG
Ikalimang Pag-aaral: Salitang – ugat - ABALA
• 1959- sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika
   ay nagpalabas si Kalihim Jose
 Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ng
 isang Memorandum Pangkagawaran na
 nagsasaad na mula sa araw na iyon ang
 tawag na “PILIPINO” ay gagamitin sa
 pagtukoy sa wikang pambansa ng
 Pilipinas na tatak ng ating pagkabansa.
   Simula sa Taong Panuruan
1960- 1961, ang Pilipino at Ingles na
pinag- iisa sa ilalim ng Language Arts
at binibigyan ng isa lamang na marka
sa ikaapat hanggang ikaanim na
baitang
 Memorandum Blg. 84, s. 1960 ng
Kawanihan ng mga Paaralang Bayan


  Ipapasok na sa B.P.S Forms 137-
 B. 137- C at 138 bilang magkahiwalay
 na asignatura na bibigyan ng
 magkahiwalay na pagmamarka.
 Subject            Weight___
Good Manners and Right Conduct    1
Social Studies            1
Work Education            1
Health and Science          1
Pilipino               1
English               1
Arithmetic              1
Arts and Physical Education     1
 Dahilan na Isinaalang-alang sa
 mga nabanggit na pagbabago

A. Sa malinaw na dahilan, ang Pilipino at
  Ingles ay hindi maaaring pagsamahin o
  pag- isahin

B. Sa pagbibigay ng magkahiwalay
  namarka at timbang sa Pilipino at Ingles,
  makikita ang pag-unlad ng mag-aaral sa
  bawat wika.
 Grades I and II   Grades III and IV    Grades V and VI

In non- Tagalog    In non- Tagalog    In non- Tagalog
regions        regions        regions


Pilipino- 30 minutes  Pilipino- 50 minutes  Pilipino- 60 minutes
English- 20 minutes  English- 60 minutes  English- 60 minutes

Native language-
50 minutes

In Tagalog regions   In Tagalog regions   In Tagalog regions


Pilipino- 60 minutes  Pilipino- 40 minutes  Pilipino- 50 minutes
English- 50 minutes  English- 70 minutes  English- 70 minutes
Grade I at II, mayroong 60 minuto sa
Pilipino para s mga rehiyong nagsasalita
ng Tagalog (Tagalog-speaking) sapagkat
ito ang wika ng pahtuturo. Higit na
malaking oras ang inilaan sa Pilipino sa
Grade III hanggang Grade VI sa mga di-
Tagalog (non- Tagalog) kaysa sa mga
nagsasalita ng Tagalog (Tagalog
speaking) upang mabigyan ang mga mag-
aaral ng higit na maraming pagkakataon
na magpakasanay sa wika
Oktubre 25-26, 1962- idinaos ang Unang
  Pambansang Kapulungan ng mga Guro sa
  Pilipino.

Layunin ng kapulungang ito ang mga sumusunod:
1. Pag-ugnayin ang mga punyagi ng lahat ng
  mamamayang Pilipino sa pamamatnubay ng
  mga guro, upang lalong mapalakas ang
  pagpapaunlad ng Pilipino

1. Ganyakin at pukawin ang lalong kawilihan sa
  pagtuturo at pagpapalaganap ng Pilipino
3. Hikayatin ang paggamit ng mabisang
 pamamaraan ng pagtuturo ng Pilipino

4. Gumawa ng maingat na pagsusuri sa
 mga suliranin sa pagtuturo ng Pilipino at
 magbalak at isakatuparn ang mga
 maaaring sariling pantulong na mga
 kalunusan.
Sa taon ding ito inatas ng Kalihim ng
Edukasyon ang pagpapaimprenta sa
Pilipino ng mga diploma at sertipiko ng
pagtatapos. Kung kaya, kasunod nito,
ipinalabas ng Kalihim ng Edukasyon ang
salin sa Pilipino ng mga pangalan ng mga
kurso at degri, gayon din salin sa Pilipino
ng mga pangalan ng paaralan, kolehiyo
at pamantasan.
Nobyembre 12, 1964 – sa pamamagitan
 ng Memorandum Blg. 101 nagpalabas ang
 pansamantalang direktor ng mga
 Paaralang Bayan ng mga sumusunod na
 tungkulin ng mga paaralan sa pagtuturo at
 pagpapalaganap ng Pilipino:
A. Mga Guro
1. Paglinang ng saloobing mahilig sa Pilipino.
2. PAg-aangkin ng kasanayan sa Pilipino
3. Pagtuturo ng asignatura araw- araw ayon sa
  palatuntunan ng klase
4. Pagpapasigla ng pagtuturo sa pamamagitan
  ng paggamit ng mabibisang pantulong sa pag-
  aaral at mga karaniwang pamamaraan sa
  pagtuturo ng wika na ang binibigyang diin ay
  ang mga pook na di- Tagalog
B. Mga Punong- guro at tagamasid na
      pampurok
1. Pagganyak sa mga punong- guro at tagamasid
  na pampurok na mag-angkin sila ng
  kaalamang gamitin sa Pilipino.
2. Paghahanda ng isang palatuntunan ng
  pagmamasid upang ang lahat ng lawak ng
  asignatura ay mabigyan ng karampatang
  bahagi sa mga panukala ng pagmamasid
3. Pagpapakita sa mga guro ng marapat na
  halimbawa na sila ay may malasakit sa wika
4. Pagsisikap na tingnan na ang mga klase sa
  Pilipino ay may nakalaang kinakailangang mga
  kagamitan sa pagtuturo.
  C. Tagamasid na pansangay sa
       Pilipino
1. Paghahanda ng isang palatuntunan ng
  pagmamasid sa Pilipino para sa buong sangay
  upang ang bawat purok ng superbisyon ay
  tumanggap ng kanyang bahagi sa dalaw ng
  mga superbisor.
2. Pagganyak sa paghahanda ng mga pampook
  na kagamitan sa pagtuturo, batay sa mga
  pamamaraang siyentipiko na isinasaalang –
  alang ang mga lawak ng kabuhayan sa iba’t-
  ibang pook upang makalakip sa kakulangan ng
  mga kagamitan sa pagtuturo ng Pilipino.
3. Pagtulong sa mga guro at pinuno ng
 paaralan sa paglinang ng isang
 palatuntunan ng mga gawain sa
 pagsasagamit ng mga lalong mabiang
 pamamaraan sa pgtuturo at
 pagpapalaganap ng Pilipino

4. Pagtulong sa mga tauhan ng sangay sa
 pagtaya sa bisa ng pagtuturo at
 pagpapalaganap ng Pilipino
   D. Mga Superintendente
1. Pagpapamalas ng malasakit sa
  pagtuturo ng Pilipino
2. Pagpapatupad na kapasiyahang
  pinagtibay ng mga superintende ng mga
  paaralan sa kanilang kapulungan na may
  kaugnayan sa paggamit ng Pilipino
  bilang isa sa mga wikang opisyal sa mga
  kapulungan sa hinaharap.
3. Pagtulong sa paglalaban ng mga
 kinakailangang kagamitan at kaluwagan
 sa pagtuturo upang ang pagtuturo at
 pagpapalaganap ng Pilipino ay maging
 maginhawa, madali at mabisa.
4. Pagbibigay ng inspirasyon, patnubay at
 liderato sa lahat ng mag- aaral, guro at
 pinuno ng paaralan upang magkaroon ng
 malasakit sa Pilipino tungkol sa pagtuturo,
 pagpapalaganap at pagpapayaman nito.
Agosto 6, 1969- Nilagdaan ni Pangulong
 Ferdinand E. Marcos, ang Kautusang
 Tagapagpaganap Blg. 187, na nag-aatas
 sa paggamit ng wikang Pilipino sa mga
 opisyal na komunikasyon at transaksiyon
 ng pamahalaan, ang Kawanihan ng
 Paaralang Bayan ay nagpalabas ng isang
 sirkular kaugnay nito. Iniaatas sin sa
 sirkular na ipaalam ng mga kinauukulang
 sangay ang mga hakbang sa isinagawa
 tungkol sa bagay na ito.
 Sa loob ng tatlong taon, mula
1697 hanggang 1970, Isinagawa
ng KOMITE SA KURIKULUM
ang tatlong pangunahing hakbang
sa pagpapaunlad ng edukasyon
sa antas elementarya, tulad ng
mga sumusunod:
1. Muling pagsusuri ng layunin ng
  edukasyong elementarya
2. Ang rebisyon ng kurikulum
  alinsunod sa mungkahing
  layunin
3. Ang pagbuo ng isang patakaran
  sa wika
  Ang mga talakayan ng komite sa
  Kurikulum tungkol sa isyu ay binubuo ng
  dalawang pananaw:

1. Ang patuloy na paggamit ng bernakular
  sa unang dalawang baitang
2. Ang panimula ng Pilipino bilang midyum
  ng pagtuturo mula sa unang baitang at
  pagpatuloy sa mga susunod na baitang
  sa bawat taon, maaring hanggang
  ikaapat na taon sa hayskul.
1970- pagkatapos ng tatlong taong
 deliberasyon ng Lupon ng
 Pambansang Edukasyon, sa
 pamamagitan ng Resolusyon Blg. 70-
 5, pinagtibay ang muling
 pagpapahayag ng mga layunin, ang
 kurikulum at ang patakarang
 pangwika sa antas elementarya na
 itinagubilin ng Komite sa Kurikulum.
  Bagama’t ipinatupad ang 1970
Nirebisang Programa ng Edukasyon
sa Elementarya pagkatapos na ito ay
mapagtibay, ang programa sa wika
ay hindi napagpasyahan dahil sa pag-
aaral sa iskedyul ng implementasyon
na isasagawa ng isang Komite sa
Pag-aaral.
   Mga Dahilan sa pagpapaliban ng
 implementasyon ng programa sa mga
        sining ng wika:
1. Hayaang maipakilala sa Kawanihan ng
  mga Paaralang Bayan ang larangang
  nagbibigay ng idea sa pagtuturo ng
  Pilipino
2. Makuha ang suporta ng Kongreso
3. Magkaroon ng sapat na panahong
  magsagawa ng “crash program” na
  maghahanda sa mga guro sa pagtuturo
  ng Pilipino.
Ebalwasyon ng Patakaran sa
 Pag- aaral/ Pagtuturo ng
  Bernakular at Pilipino
Sa katapusan, iminungkahi ng SWANSON
   SARBEY ang mga sumusunod:
1. Magkaroon ng isang malakas na
  programang pampananaliksik sa mga
  rehiyong Tagalog at di- Tagalog upang
  malamn ang tamang grado na ilipat sa
  Ingles ang midyum ng pagtuturo.
2. Maipagpatuloy at maiangat ang
  kasalukuyang programa sa
  pagpapaunlad ng Pilipino.
3. Sa tamang panahon sa hinaharap, kung
  pahihintulutan ng pagkakataon, anh
  Pilipino ay dapat gamiting midyum ng
  pagtuturo mula sa Unang Baitang. Ang
  paglilipat sa Ingles bilang midyum
  midyum ng pagtuturo ay maaring
  isagawa sa pinakaangkop ng grado
  batay sa ebidensya ng mga pananaliksik

								
To top