Slide 1 by kabaD51

VIEWS: 2 PAGES: 77

									Tập huấn lập kế hoạch
cho các công ty phân
phối BCS VIP Plus tại
Việt Nam
A Planning Workshop for the
Provincial Distribution Companies
Responsible for Distributing VIP Plus
Condoms in Vietnam


                 1
Đôi nét về chúng tôi
Who are we?


NSMC được Bộ Y tế Anh thành   We were established by the UK
                 Department of Health in 2006 to
lập năm 2006 để phát triển khả  build capacity in social marketing
năng Tiếp thị xã hội (Social   across government

Marketing) của Chính phủ Anh.
    Steve Menzies       John Bromley
                                   2
Đôi nét về đại biểu
Who are you?


Đại diện cho các công ty ở các  Representatives from the
                 provincial companies
tỉnh phụ trách tiếp thị và phân  responsible for promoting
phối VIP Plus           and distributing VIP Plus

                 Marketing professionals with
Chuyên gia tiếp thị có kinh    experience in distributing
                 consumer products though
nghiệm phân phối sản phẩm     retail networks
tiêu dùng qua mạng lưới bán lẻ  Members of the PPMU’s
                 responsible for managing
                 the VIP Plus program
Cán bộ PPMU phụ trách quản
lý chương trình VIP Plus

                               3
Trò chơi Bingo
Bingo!
 • Người đầu tiên nộp lại tờ giấy cho
  Steve sẽ thắng trò chơi

 • The first person to hand their completed sheet to
  Steve wins the prize                            4
Kỳ vọng của bạn
Your expectations


 • Nêu 3 điều bạn mong muốn đạt được
  từ khóa tập huấn này

 • What are the 3 main things you would like to get from this
  training?
                                5
Quy tắc khóa học
Ground rules?
          6
Mục tiêu khóa học
Workshop Objective

             • To enable provincial
• Giúp các công ty     distribution companies to
              develop cost-effective
 phân phối ở các tỉnh   Promotional Plans that will
              help to achieve the sales
 xây dựng được Kế     targets for VIP Plus
              condoms
 hoạch tiếp thị hiệu
 quả về chi phí để
 đạt được chỉ tiêu
 doanh số bán bao
 cao su (BCS) VIP Plus
                             7
Chương trình khóa học
The Training Programme

Nov 2011     Tập huấn cho PAC & PPMU
         Training for PAC & PPMUs
2-8 April 2012  Tập huấn cho các công ty
         Training for companies
20 April     Hoàn thiện Kế hoạch tiếp thị trình PPMUs &
2012
           CPMU
         Final Promotional Plans submitted to PPMUs & CPMU
20 July      Báo cáo giám sát dự án
2012
         Project monitoring reports
10 Aug      Trao đổi thảo luận, học hỏi & chia sẻ kỹ
2012
           năng (cho 10 tỉnh tốt nhất)
         Learning & Sharing Workshop (10 best provinces)
17 Aug 2012    Báo cáo cuối cùng về khóa học            8
Điểm khác giữa Bán hàng và Tiếp thị
The difference between Sales and Marketing


Tiếp thị là:
• ‘phát hiện ra mong muốn của     Marketing is:
 nhóm khách hàng mục tiêu và     • ‘Discovering the wants of a
 sản xuất sản phẩm hay dịch vụ     target audience and then
 đáp ứng mong muốn đó’         creating the goods and services
                     to satisfy them’
Bán hàng là :
                    Sales is :
• ‘tìm ra khách hàng cho các sản    • ‘Finding customers for existing
 phẩm hiện có và thuyết phục họ     products and convincing them to
 mua những sản phẩm này’        buy these products’
Bán hàng so với Tiếp thị
Sales vs Marketing
Không kiểm soát   Kiểm soát
Sản phẩm       Mạng lưới phân   No Control    Control
           phối        Product     Distribution
                             network
Nhãn hiệu      Đội ngũ bán hàng  Brand      Sales force
                     Packaging    Customer
Đóng gói/Bao bì   Quan hệ với             relationships
           khách hàng     Price      Promotions
Giá cả        Khuyến mại     Target      Marketing
                     customers    materials
Khách hàng mục    Tài liệu tiếp thị  Core messaging
                     – slogan
tiêu
Thông điệp chính
– khẩu hiệu
                                     10
Xếp hàng - Walking the Line


• Tôi biết rõ mình phải làm gì để tiếp
 thị và phân phối BCS VIP Plus thành
 công tới khách hàng mục tiêu của
 tôi.
• I know exactly what I need to do to successfully promote and
 distribute VIP Plus condoms to my target customers?


                                 11
Hãy hành động!
Walking the Talk!
          12
A focus on the customer
Quan tâm đến khách hàng
Group exercise
                 Làm việc theo nhóm
Use the materials to create a
profile of a VIP Plus customer.  Sử dụng tài liệu được phát để phác
For example:
• What is their name?       họa khách hàng sử dụng VIP Plus
• How old are they?
• Job? Hobbies?
                 của chúng ta.
• Who do they spend time
  with?             Ví dụ:
• What else do they buy?
                 •Tên của anh ta
• What is important to
  them?             •Tuổi tác
• What media do they use?     •Nghê nghiệp, sở thích
One person            •Hay giao du với ai?
Lots of pictures
                 •Anh ta hay mua những gì khác?
                 •Điều gì là quan trọng với anh ta?
                 •Sử dụng phương tiện truyền thông nào?
                 Lưu ý: Chọn 1 khách hàng, Minh họa bằng nhiều ảnh
                                         13
A focus on the customer
Quan tâm đến khách hàng
Báo cáo kết quả
REPORT BACK
             14
 Nội dung khóa học
 The Workshop Agenda
Ngày 1   Tìm hiểu BCS VIP Plus
Sáng    - Tìm hiểu khách hàng
      - Thử thách tiếp thị       Day 1  Understanding VIP Plus
      - Các ví dụ tiếp thị BCS     am    - Understand the customer
                           - The marketing challenge
Chiều   Khái niệm tiếp thị cho VIP Plus      - Examples of condom marketing
      Lợi ích của VIP Plus       pm    The marketing concept for VIP Plus
      Chuẩn bị cho Bài tập về nhà        The benefits of VIP Plus
Tối    Bài tập về nhà – Thử thách         Prepare for homework challenge
                       evenin  Homework Challenge
                       g
Ngày 2   Xây dựng kế hoạch tiếp thị
Sáng    Phản hồi kết quả Bài tập về nhà  Day 2  Developing our Promotional Plans
      Tìm hiểu Kế hoạch tiếp thị    am    Feedback homework Results
      Theo dõi & Đánh giá            Understand Promotional Plans
Chiều
                       pm    Monitoring & Evaluation
      Chuẩn bị bài Thuyết trình nhóm       Prepare Group Presentations


Ngày 3   Thuyết trình nhóm         Day 3  Team Presentations

Sáng    Thuyết trình           am    Group Presentations
                           Award Grand Prize
      Trao giải thưởng / Chứng chỉ &       Certificates & Group Photo
         chụp ảnh
                                           15
Khách hàng mục tiêu của chúng ta là ai?
Who is our target audience?
 • Khách hàng chủ yếu là tất cả “Khách hàng nam của
  gái mại dâm từ 18-40 tuổi có quan hệ với gái mại             1. Khách quen
  dâm (GMD) trong 3 tháng qua                       của GMD
 •  Our primary audience is all “Male clients of Female Sex Workers aged
   between 18-40 who have had sex with a FSW within the last 3 months”  2. Chủ khách
                                       sạn & nhà
                                       nghỉ (+kênh
                                       phi truyền
                                       thống khác)
                                       3. Tất cả nam
                                       giới khác từ
                                       18-40 tuổi có
                                       quan hệ với
                                       nhiều bạn
                                       tình
                                       4. Các kênh
                                       truyền thống

                                               16
Mục tiêu tiếp thị

• Giúp phân phối BCS VIP Plus hiệu  Promotions Objectives
 quả đến khách hàng mục tiêu qua:
                   •  To support the effective
    - Kênh phi truyền thống (nhà    distribution of VIP Plus condoms to
                     our target customers via:
nghỉ/khách sạn)              – Non-traditional outlets (such
                        as hotels/guesthouses)
    - Kênh truyền thống (nhà
                      – Traditional channels (such as
thuốc)                     pharmacies)

• Tăng số lượng khách hàng mục tiêu  •  To increase the number of target
 sử dụng BCS VIP Plus          customers using VIP Plus condoms

• Tăng nhu cầu mua BCS VIP Plus để  •  To increase demand for target
                     customers to purchase VIP Plus
 sử dụng của khách hàng mục tiêu     condoms for use with non-
                     commercial girlfriends
 với bạn tình (ngoài mại dâm)

                                    17
Tại sao phải quan tâm?

40% doanh thu phụ thuộc vào việc     Why should I care?
thực hiện các chỉ tiêu đến tháng
12/2012 như sau:             40 per cent of payment depends on
                     meeting the following targets by
• 50% doanh số bán qua kênh phi     December 2012:

 truyền thống              •  50% of sales via non-traditional
• Sẵn có ở 80% nhà nghỉ, khách sạn      outlets

 mục tiêu                •  Availability in 80% of targeted
                       hotels & guesthouses
• Kênh phi truyền thống khác – quán
 bia hơi, karaoke, mát-xa, vũ      •  Other NTOS - Bia hoi, karaoke
                       bars, massage parlours, discos,
 trường, cửa hàng, bán hàng rong,      local shops, street sellers,
 siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, các    supermarkets, restaurants, cafes,
                       other hotels
 khách sạn khác.
                                      18
Mục tiêu của khóa học
Learning objectives

 Nắm bắt được              To understand
                     • How to develop a
 • Cách thức xây dựng kế hoạch tiếp     Promotional Plan for VIP
                       Plus including an agreed
  thị VIP Plus, bao gồm kế hoạch      M&E plan
  theo dõi & đánh giá (M&E)      •  The marketing rationale
 • Nguyên lý tiếp thị đằng sau VIP     behind VIP Plus

                     •  How to use the national
  Plus                   branding messages and

 • Cách sử dụng các thông điệp và tài    materials for VIP Plus

                     •  National Guidance from
  liệu xây dựng thương hiệu cho VIP    CPMU on roles and
  Plus                   responsibilities

 • Hướng dẫn của CPMU về vai trò &
  nhiệm vụ                            19
Định nghĩa thành công

• Kế hoạch tiếp thị VIP Plus của
 bạn thành công trông sẽ như       Defining Success

 thế nào?                What does success look like for
 Ví dụ: Tôi thấy VIP Plus có sẵn trong  your VIP Promotions Plan?

 phòng tắm ở tất cả các khách sạn    e.g. I see VIP Plus condoms
 trong tỉnh của tôi.           provided in the bathrooms of
                     every hotel in my province!
• Hãy thảo luận trong nhóm để
                     In your team agree on your top
 xác định 3 tiêu chí thành công     3 visions of success for VIP Plus
                     to share with the group
 của VIP Plus để cùng chia sẻ với
 cả lớp.

                                   20
Các vấn đề chính   What are the key problems
           you need to solve?
cần giải quyết là
gì?

• Bạn muốn đưa BCS VIP Plus       •  You want to get VIP Plus
đến khách hàng                condoms to your customers
• Trước khi làm được như vậy,      •  Before this can happen what
3 vấn đề lớn nhất bạn phải giải       are the 3 three biggest
                       problems you need to solve?
quyết là gì?


                                   21
Thực trạng
• Khoảng 50.000 người đã tử
 vong do HIV/AIDS tại Việt Nam What is the Challenge
• Số người có HIV ước tính lên • Approximately 50,000 people
                 have already died from
 tới 280.000 (0,31%) năm 2012 HIV/Aids in Vietnam
                • The number of people living
• 85% lây nhiễm HIV trong nhóm with HIV is expected to reach
 tuổi 20-39           280,000 (0.31%) in 2012

                • 85% of HIV infections are in
• Năm 2009 tỷ lệ hiện nhiễm ở the 20-39 age group
 nam cao cấp 3 lần ở nữ giới • In 2009 prevalence was three
                 times higher in men than
 (73,16% vs 26,83%), cho thấy  women (73.16% versus
 tăng tương đối ở nữ giới.    26.83%) indicating a significant
                 increase among females

                               22
Tại sao nhiều chương trình tiếp
thị BCS thất bại?
                   Why do many condom marketing
                   programs fail?
• Nói về sức khỏe – nói thứ mà
                   •  We talk about health – or what
 chúng ta cho là quan trọng       we think is important!
• Không hiểu động cơ của khách    •  We don’t understand what
 hàng                  motivates our customer!

• Không phân nhóm khách hàng theo •   We don’t segment our
                     customers into groups with the
 nhu cầu/động cơ            same needs/motivators

• Không có các chiến dịch tiếp thị  •  We don’t develop integrated
                     marketing campaigns that
 tổng hợp chú trọng lợi ích và giảm   increase benefits and reduce
 thiểu rào cản             barriers


                                 23
Tại sao nhắm mục tiêu tới
khách nam thường xuyên của
GMD?
                   •  Why target regular Male
                     Clients of FSW?

• Tổng số nam giới trong nhóm này
                   •  The large total number of men
 (ước tính chiếm 7,5% nam giới      in this population (estimated
 trưởng thành) gây ra nguy cơ      at 7.5% of adult men) poses
                     very high transmission risk to
 truyền nhiễm rất cao cho bạn tình    their regular sex partners
 thường xuyên của họ
                   •  Condom use is high but
                     becomes more inconsistent as
                     the frequency of commercial
• Tỷ lệ sử dụng BCS cao nhưng       sex or familiarity with
 không nhất quán khi đã quen hay     individual sex workers
                     increases
 thường xuyên quan hệ với GMD
                                  24
Tỷ lệ hiện nhiễm HIV ở khách hàng nam
HIV prevalence among male clients
                    25
Tại sao khách sạn & nhà nghỉ?

• Hầu hết hoạt động mua bán dâm Hotels & Guesthouses
                 Why
 diễn ra ở khách sạn & nhà nghỉ
                 •  Most commercial sex takes place
                   in hotels and guesthouses
• Hầu hết khách hàng mục tiêu
 thường xuyên sử dụng BCS miễn•   Most of the target customers
                   currently use condoms provided
 phí do khách sạn & nhà nghỉ cung  free by hotels and guesthouses
                   (where the cost is usually included
 cấp (thường tính vào giá phòng)   in the room price)

                 •  Owners will favour products that
• Chủ các cơ sở này ưu tiên những   appeal to their customers
 sản phẩm hấp dẫn với khách của
 họ
                                  26
Tại sao nhà nghỉ & khách sạn?

• Khảo sát của PSI cho thấy tỷ lệ
 có sẵn BCS trong nhà nghỉ &    Why Hotels & Guesthouses
 khách sạn tăng từ 34% năm
                  •  PSI surveys found that condom
 2007 lên tới 88% năm 2010       availability in hotels &
                    guesthouses increased from 34
                    percent in 2007 to 88 percent
• 86% các cơ sở này cho biết      by 2010.

 khách không phải trả tiền thêm  •  86 percent of these NTO’s said
 cho BCS                customers were not charged a
                    distinct price for condoms
                                  27
Tại sao nhà nghỉ & khách sạn?

Ba lý do phổ biến nhất về việc   Why Hotels & Guesthouses
không dự trữ BCS:
                  The three most commonly cited
• 68% - Khách hàng hiếm khi hoặc  reasons for not stocking
 chẳng bao giờ hỏi BCS      condoms were:
                    o 68% - Customers rarely
                     or never ask about
• 20,6% - Sợ phải đối phó với      condoms
                    o 20.6% - Concern about
 công an và/hoặc chính quyền      reaction of police and/or
                     government authorities
                    o 11.6% - Purchase
• 11,6% - Mua BCS ở các cửa hiệu     condoms from nearby
 gần đó                 shops


                                28
Tại sao nhà nghỉ & khách sạn?

• 83,7% BCS dự trữ, trợ giá một   Why Hotels & Guesthouses
 phần gồm những nhãn hiệu như
 No.1, OK, Happy và Hello      •  83.7 percent stocked partially
                     subsidized brands such as No.1,
                     OK, Happy and Hello

• Nhiều kênh phi truyền thống cho  •  A large number of NTOs reported
 biết đã mua BCS hoàn toàn       having purchased fully-
                     subsidized condoms such as VIP
 được trợ giá như VIP và        and Protector Plus.
 Protector Plus
                   •  There is limited condom choice
                     in NTOs with an average of just
                     1.3 brands available
• Các kênh phi truyền thống có rất
 ít sự lựa chọn BCS – trung bình
 có sẵn 1,3 nhãn hiệu.                       29
30
31
Giá cạnh tranh
Khảo sát năm 2010
• 500 VND là giá bán buôn đề nghị
                   Competition Price
 cho BCS nam No.1 được trợ giá    According to 2010 survey
 một phần (tiếp thị xã hội)
                   •  500 VND is the recommended
                     wholesale price for a single,
                     partially-subsidized (social
• 78% kênh phi truyền thống dự      marketing) Number One male
                     condom
 trữ BCS cho biết họ mua với giá
 dưới 500 VND/chiếc         •  78 percent of NTOs that stock
                     condoms said they purchased
                     below 500 VND per unit


• BCS OK, loại phổ biến thứ hai, có  •  OK condoms, the second most
                     common brand, had an average
 giá bán buôn trung bình 617       wholesale price of 617 VND.
 VND
                                   32
PSI Cam pu chia – PSI phát triển thị trường
BCS như thế nào?
PSI Cambodia – How does PSI grow the market for condoms?
                              PSI introduced
                  PSI đưa BCS No.1 vào  Number 1 to
                              Cambodia in 1994
                  Campuchia năm 1994
                              It sold for $0.07 for
                              a package of 3
                  Giá bán: $0,07/gói 3
                  chiếc          This low price
                              made it difficult for
                              other higher priced
                              commercial brands
                  Giá thấp như vậy    to capture
                  khiến các nhãn hiệu   significant market
                              share
                  thương mại giá cao
                  khác khó có thể chiếm
                  lĩnh thị phần lớn
Quy trình           Ý kiến
          Định vị  khách
lập kế            hàng
hoạch
tiếp thị                  PSI Cambodia         Mục tiêu tiếp thị (4P)
  Sản
      Giá    Kênh phân phối    Khuyến mãi
  phẩm
Tỷ lệ sử dụng    • Quan hệ với “bồ/người yêu” thường
BCS thấp với     không được bảo vệ thường xuyên như
một số hành vi    với gái mại dâm


Thực tế                       Ý nghĩa với
Facts                        tiếp thị
Sử dụng BCS trong mại dâm trực tiếp rất cao (80%)  Ưu tiên các hành vi
nhưng thấp trong quan hệ “yêu đương” (25%) & bạn   tình dục phi mại
tình (34%)                      dâm

Sử dụng BCS trong mại dâm gián tiếp với khách hàng  Lại ưu tiên các hành
rất cao nhưng thấp tương tự trong quan hệ tình cảm  vi tình dục phi mại
                           dâm
Tỷ lệ hiện nhiễm ở nhóm nam có thu nhập cao nhất   Ưu tiên nam thu
cao gấp 5 lần nhóm thấp nhất             nhập cao hơn
Thị trường BCS
         • Tiếp thị xã hội chi phối
không bền vững
    Giá BCS #1
    không đổi trong
    15 năm qua
         Number One = 88%
         OK Condom = 4%
Để tăng vị thế, họ cần hiểu khách hàng mục                 Audience
tiêu tốt hơn…                                Insight
 In order to improve their positioning they needed
 to understand their target customer better…

       Hành vi tình dục
                         Sử dụng BCS là không tin tưởng.
   Tỷ lệ sử dụng BCS với người yêu
                        Sợ rằng gợi ý dùng BCS với bạn gái
  thấp hơn với GMD (54% vs 82%). Có
                        sẽ khiến cô ấy nghi ngờ về sức khỏe,
   3 người yêu & vui vẻ với GMD 10
                         chung thủy hoặc mất niềm tin.
        lần/năm.
  “Phân loại” phụ nữ (rau) sạch/không
          sạch            2 quan niệm mâu thuẫn về nam tính:
  Dù biết là không thể phân biệt qua      Ảnh hưởng mạnh tới hành vi tình
  bề ngoài nhưng vẫn tin vào khả năng        dục rủi ro của cậu ta
      phát hiện rau sạch.
                             Audience
                             Insight


… & nhân tố thúc đẩy hành vi tình dục rủi ro
drivers of his sexual risk taking behavior.  Trách nhiệm                  Là bạn tốt
 (với gia đình, xã              (đi nhậu & cùng đi
   hội, v.v….)                vui vẻ với GMD)
            Định vị nhóm BCS
           Khiến cậu ta là người đàn ông
 Lợi ích chính      Khmer đích thực
 Core benefit of:
Khác biệt hóa bởi   1. Giúp có trách nhiệm, &
Differentiated by:
           2. Giúp thỏa mãn bản thân
Định vị của PSI
Distinct PSI Positioning
 Định vị của PSI
 Distinct PSI Positioning
 “Tạo ấn tượng
Core benefit of:
 với bạn tình” giúp
 tập trung vào các
              Tạo ấn   Giá trị
 hành vi tình dục      tượng   nhất
Differentiated by:
 với bạn gái/bồ.

              Hình ảnh  Giá cả
42
                                 Brand
Định vị riêng biệt                        Position


(và tập trung hơn)
Distinct (and more focused) positioning
  No.1 trước:              No.1 ‘Premium’ :

     • Cho nam giới thu nhập        • Rithy sử dụng BCS No.1
      thấp ở đô thị và nông         hảo hạng khi muốn
      thôn (18-40 tuổi)           tạo ấn tượng với bạn
      Number One là nhãn          tình.
      hiệu được tin tưởng,
      hợp túi tiền, phổ biến
      rộng rãi, đảm bảo an
      toàn trước HIV mà
      không mất đi cảm giác.
                                 Brand
Định vị riêng biệt                       Position


(và tập trung hơn)
Distinct (and more focused) positioning

  OK trước đây              OK ‘Mass Brand ‘:

    • Cho các cặp vợ chồng thu        • Với Rithy, OK là sự
     nhập thấp và trung bình và        lựa chọn khôn ngoan
     quan hệ yêu đương trong         để phòng chống HIV
     độ tuổi 18-40, BCS OK vừa        vì đây là sản phẩm
     là nhãn hiệu BCS bảo vệ cho       “ngon, bổ, rẻ”.
     các cặp vợ chồng muốn
     thực hiện kế hoạch hóa gia
     đình hiện đại và an tâm
     không bị lây nhiễm bệnh
     STD.
Number One được định vị lại để…
  Giúp tăng phân khúc lợi nhuận cao
  trên thị trường, nhờ đó có thể thu
  hút thêm các nhãn hiệu của khu vực
                       Number One is re-positioned so that…
  tư nhân
                         It will help grow the higher-
  Phù hợp với quan hệ tình dục “tình      profit segment of the market,
                         thus hopefully attracting more
  cảm”                     private sector brands
                         Be appropriate for
                         ‘sweetheart’ sex
BCS OK được định vị lại để …
   Tiếp tục phụ vụ những khách hàng    OK Condom is repositioned so that…
   mục tiêu không đủ điều kiện trả giá      It will continue to serve target
                          audience members who
   cao cho BCS                  cannot pay a premium price for
                          a condom

Các chiến dịch BCS định vị lại thương hiệu  Repositioning condom campaigns will
sẽ giúp tăng trưởng tất cả các nhóm – tư   help grow all sectors – private, public
                       & socially marketed
nhân, nhà nước, tiếp thị xã hội
Bài học kinh nghiệm
• Quản lý Giá cả (Price P), tương
 tự như với các P khác.
                   Lessons Learned
• Ý kiến & định vị khách hàng     • Manage the Price P,
 phải là cơ sở để xây dựng       just as actively as you
                     would any other P.
 chiến lược tiếp thị         • Audience insight &
• Định vị đòi hỏi phải biết hy sinh   positioning should
                     drive marketing
 & tập trung              strategies
                   • Positioning requires
                     sacrifice & focus
Thị trường BCS Campuchia: Giá trị
(Nhãn hiệu mới từ 2009: 6 nhãn hiệu lớn, 15 nhãn hiệu nhỏ)


Cambodian Condom Market: Value
(new brands since 2009: 6 major, 15 minor)
          Giá trị thị trường BCH / Value of Condom Market
                 4.5

                 4.0

                 3.5
   Value of Market (millions)
                 3.0

                 2.5

                 2.0

                 1.5

                 1.0

                 0.5

                 0.0
                    2005  2006    2007     2008   2009  2010  Projection 2011

                           OK     Number One  Private

                                                       page 47
       Sử dụng BSC thường xuyên – Quan hệ tình dục rủi ro cao
           Consistent Condom Use - High Risk Sex
100%
                                           96%
                           96%
                                94%         93%    94%
                     92%                         92%
90%                         89%
                                86%    85%
                     84%
80%
                78%

70%               70%
                                           67%
                                                64%
           62%
60%
                                      57%
     54%    53%                    53%
50%

     42%
40%
    1997    1998    1999   2001   2003    2007    2008   2009   2010

    Sex Worker, transactional sex  Male Client, transactional sex  Male Client, Sweetheart
                                                  page 48
Cạnh tranh đã làm gì?
• PSI quảng bá BCS No.1 ở 7
 tỉnh thành: Hải Phòng, Hà  What does the competition do?
 Nội, Quảng Ninh, Nghệ An,
               •  PSI promotes Number 1
 tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ    condoms in the 7 provinces
                 of Hai Phong, Hanoi, Quang
 & An Giang.           Ninh, Nghe , An, Ho Chi Minh
                 City, Can Tho and An Giang


• Chiến dịch “Vui có chừng,  •  PSI’s ‘Know When to Play,
                 Know When to Stop (KWTP)’
 dừng đúng lúc” của PSI     campaign was designed to
                 increase the percentage of
 nhằm tăng tỷ lệ % nam      male clients who consistently
                 use condoms with FSWs
 khách hàng sử dụng BCS
 thường xuyên với GMD
                                 49
Thông tin khách hàng
Audience Insight
          • Thông tin khách hàng
           nghĩa là tìm hiểu
           nhóm mục tiêu kỹ tới •  Audience insight is
           mức họ trở thành     about knowing your
           con người thực      target group so well
                       that they become real
           trước mắt chúng ta
                       people to you

          • Hiểu thực sự sẽ giúp •  Real insight can help
           chúng ta định vị sản   us to position our
           phẩm, dịch vụ hay    product, service or
           hành vi một cách tốt   behaviour in the best
           nhất           way


          • Là cơ sở “tâm lý” để •  It provides the
                       emotional ‘hook’
           tập trung vào tất cả
                       needed to focus all
           các hoạt động tiếp thị  our marketing
           của chúng ta
                               50
Thông tin khách hàng
Audience Insight
          • ‘Nam khách hàng của
           GMD’ cụ thể hóa
           thành ‘Tuấn’    •    ‘Male clients of sex
                         workers’ becomes -
                         ‘Tuan’
          • Hồ sơ về Tuấn là nền
           tảng cho mọi hoạt
                     •   His profile drives all
           động định vị nhãn      brand positioning
           hiệu
                       •  His nickname is Gã A
          • Được mệnh danh là      Dua
           gã A Dua
                       •  He doesn't lead the
          • Tuấn không bày trò     group fun, but he is
                         an active participant.
           mà chỉ tích cực a dua
           theo nhóm bạn


                                  51
Thông tin khách hàng
Audience Insight

          Thông tin cá nhân
                      Demographics

          • Độ tuổi: 29-35 (~32)
                      •  Age: 29-35 (~32)
                        years old
          • Học vấn: hết cấp III
           hoặc tốt nghiệp đại  •  Education: high
           học            school or university
                        education
          • Có công ăn việc làm
                      •  Employed

          • Thu nhập trung bình:
                     •   Average income ~5
           ~5 triệu đồng/tháng    million VND/month

          • Đã lập gia đình    •  Married

                                52
Tuấn hơn 30 tuổi, có công ăn việc làm, thu
nhập trung bình, đã lập gia đình và học hết
phổ thông trung học. Cậu ta sống ở thành
phố và đi uống bia ít nhất mỗi tuần một lần.
Tuấn thích giao du và nhậu nhẹt với bạn bè
vào buổi tối, và thỉnh thoảng một trong số   Tuan is in his early 30s, employed,
                        middle income, married, and has a
bạn bè gợi ý đi “Tăng 2” – cách Tuấn và bạn   high school education. He lives in an
                        urban area and goes to beer halls at
bè hay nói về việc đi vui vẻ với GMD. Tuấn có  least once a week. Tuan likes to
dùng BCS khi quan hệ với GMD nhưng không    socialize and drink with his friends in
                        the evening, and occasionally one of
thường xuyên. Cậu ta tìm em út ở nhiều nơi   his friends will suggest they leave the
                        bar for ‘Round Two’, a phrase Tuan
khác nhau và thích có nhiều sự lựa chọn. Cậu  and his friends use for visiting sex
                        workers. Tuan uses condoms with sex
ta biết HIV là nguy cơ nhưng không cảm thấy   workers but not consistently. He looks
                        for sex workers in different places and
bản thân có nguy cơ. Cậu ta thường hối hận   likes the variety that sex work offers.
sau khi vui vẻ với GMD nhưng không thể     He knows HIV is a risk but does not
                        feel at risk himself. He often regrets
cưỡng lại áp lực của nhóm bạn và sợ anh em   visiting sex workers afterwards but
                        can’t resist group pressure and the
bỏ rơi                     fear of group rejection.

                                        53
‘Tuấn’ – Một khách hàng
điển hình
             ‘Tuan’ – A Typical Target
             Customer
Tuyên bố định vị # 1
• ‘Vui có chừng, dừng Positioning Statement #1
  đúng lúc’ là điều nhắc • ‘Know when to Play,
  nhở nhẹ nhàng rằng    Know when to Stop is a
  Tuấn có thể an toàn   friendly reminder that
  và vẫn vui vẻ cùng    Tuan can be safe and
  bàn bè          still have fun with his
               friends.’

Tuyên bố định vị # 2
            Positioning Statement #2
• BCS No.1 là bạn luôn
            • ‘Number One is the
  đồng hành với mỗi   friend who is always a
  cuộc chơi của nhóm   part of the Tuan’s
  bạn của Tuấn      group fun.’

                        54
Cạnh tranh đã làm gì?
• PSI định vị BCS No.1 là ‘người bạn’
 luôn đồng hành tới bến và giúp
                    What does the competition do?
 nam giới tự bảo vệ bản thân khi
 ham vui.               •  PSI positioned Number One as
                      a supportive ‘friend’ that stays
                      till the end and helps a man
                      protect himself while having
• Thông điệp chính là bạn không thể     fun.
 đánh giá được mức độ rủi ro của
 bạn tình “mại dâm” đơn thuần     •  A key message is that you
                      cannot judge the level of risk of
 dựa vào ngoại hình hay mức độ tin     a commercial sex partner
 tưởng họ.                 simply on their looks or how
                      much you trust them

• Nam khách hàng cho rằng điều đó    •  Male clients who think this is
                      true are more than three times
 đúng có khả năng sử dụng BCS       more likely to be consistent
 thường xuyên cao gấp 3 lần        condom users
                                    55
56
Thông điệp chính
• BCS No.1 mạnh mẽ và đáng tin cậy
 (không bị rách/thủng).
                      The key messages
                    •  Number One condoms are strong
• Hãy để No.1 là bạn đồng hành       and reliable (they don’t break)
 trong cuộc vui của nhóm; hãy luôn
 mang theo BCS.            •  Make Number One part of your
                      group fun; always carry a condom

• Thông điệp chung dựa trên việc    •  Overall messaging based on the
 hiểu rằng khách nam sẽ sử dụng      understanding that male clients are
                      more likely to use condoms
 BCS thường xuyên hơn nếu họ:       consistently if they:
 - hiểu rủi ro của cá nhân         – Understand their own personal
                        risk
 - biết không thể dựa vào ngoại hình    – Know you cannot judge the
  GMD mà đánh giá được mức rủi        level of risk of FSW simply
  ro                     based on looks
                                     57
Nghỉ trưa
Lunch Break
       58
Xây dựng khẩu hiệu cho VIP Plus
- Bài trình bày của Unicom
VIP Plus Slogan Development
- Presentation from Unicom
                 59
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

             Phân biệt giữa lợi ích và tính
It is important to
distinguish between

             năng sản phẩm là một điều
benefits and features.


             quan trọng.
                           60
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

Features           Tính năng
The “factual” aspects of a
product. For example:
               Những đặc trưng bên ngoài của
               sản phẩm. Ví dụ như:
• A carbonated soft drink
• Main ingredients - water,  • Một đồ uống có ga
 sugar and caffeine
• Vanilla and cinnamon    • Thành phần chính – nước,
 provide the taste
• Sold in shops, vending   đường và caffeine
 machines and restaurants
               • Va-ni và quế tạo hương vị
               • Được bán trong siêu thị, máy
               tự động và nhà hàng
                              61
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng
 Coca Cola’s features   Các đặc điểm bên ngoài không
 (facts) do not entice
 customers to act.     phải là thứ thu hút người ta mua
 It is the benefits that
 make people buy.     Coca-Cola. Cái thu hút người
              tiêu dùng là lợi ích sản phẩm
              mang lại.
                             62
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng
 Coca Cola provides    Các lợi ích sản phẩm mà Coca-
              Cola mang lại:
 customers benefits such
 as
 • Refreshment
 • Fun and good times   • Giải khát
 • Authenticity: “The
  Real Thing”       • Dùng cho lúc nghỉ ngơi, giải trí
              • Độ “xịn”: “Coca-Cola là thứ
              thiệt!”
                              63
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

             Lợi ích sản phẩm
Benefits


 • Aspects of a product
 that provide things    • Các đặc trưng mang lại giá trị
 that the customer
 values          cho người tiêu dùng
• Answer the question,
"What do I get out of
              • Trả lời câu hỏi “Tôi sẽ nhận
this?”
              được gì từ sản phẩm”
• Are often emotional
              • Thường là về cảm tính
• Encourage people to act.
              • Khuyến khích người ta làm một
              điều gì đó

                             64
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

               Lợi ích
Benefits

 • Ideally are provided in
 the short-term
• Customers would
               • Lý tưởng nhất là mang tính
rather have benefits
now than benefits later
               ngắn hạn
• They also need to be
sufficiently different from  • Người tiêu dùng thường muốn
similar products
 Deodorant films
               tận hưởng lợi ích trước mắt hơn
               là lâu dài
               • Lợi ích mang lại cũng cần phải
               đủ khác biệt so với các sản
               phẩm tương tự         65
  Offering clear benefits
  Lợi ích sản phẩm rõ ràng
 Group exercise         Làm việc theo nhóm
 Here are two condoms..
                 Đây là 2 loại BCS…Are the features the same?
                Tính năng của chúng có giống nhau không?
What are the benefits of
buying VIP Plus rather than
another condom?
                Lợi ích từ việc mua VIP Plus, chứ không phải
NEW – think what the      sản phẩm khác, là gì?
different benefits need to be
to attract the customer
                Xác định những lợi ích nào sẽ thu hút khách
                hàng                   66
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

              Làm việc theo nhóm
Group exercise

Report back.


              Trình bày kết quả.
                        67
Offering clear benefits
Lợi ích sản phẩm rõ ràng

              Tóm lại:
Summary


To successfully market
and distribute VIP Plus
              Để tiếp thị và phân phối sản phẩm
condoms we have to
sell the benefits to the
              VIP Plus thành công, ta phải quảng
customer, not the
features.
              cáo lợi ích sản phẩm, chứ không
Those benefits need to
              phải đặc trưng bên ngoài, tới khách
be short term.
              hàng.
              Các lợi ích này sẽ mang tính ngắn
              hạn.
                              68
Ngày 1: Bài tập
Homework Activities

Mỗi nhóm sẽ thực hiện một trong số các
hoạt động tìm hiểu sau
Each team will be asked to undertake one of the following
research activities


8 giờ sáng mai, các nhóm sẽ trình bày kết
quả chính trong 10 phút bằng powerpoint
They will then present their key findings in 10 minute powerpoint
presentation tomorrow morning at 08.00am


                               www.thensmc.com
Instructions                 Hướng dẫn
1. Preparation
• Read your team activity instructions    1. Chuẩn bị
• Plan where to visit and how to get there  • Đọc hướng dẫn
• Assign roles (interviewer, note taker)   • Lên kế hoạch sẽ đi đến đâu và bằng phương tiện
• Collect name cards and money from Steve     nào
• Collect VIP Plus samples          • Phân công nhiệm vụ (ai phỏng vấn, ai ghi chép)
• Think about gift for participants      • Lấy danh thiếp và tiền từ Steve
                       • Nghĩ xem tặng quà gì cho người được hỏi
2. Customer/Retailer Visit
• Introduce yourselves            2. Gặp khách hàng/người bán lẻ
• Carry out the interview           • Giới thiệu bản thân
• Attempt to sell VIP Plus sample       • Tiến hành phỏng vấn
• Give small thank you gift          • Cố gắng bán sản phẩm VIP Plus mẫu
• Say thank you and goodbye          • Tặng quà cho người được phỏng vấn
                       • Cảm ơn và tạm biệt
3. Group Discussion to Prepare Presentation
• Who did you speak to            3. Thảo luận nhóm để chuẩn bị thuyết trình
• Description/Contact details         • Các bạn đã trao đổi với ai?
• Name/role                  • Mô tả/chi tiết liên hệ
• Recommendations for improving the sale   • Tên/vai trò của từng người trong nhóm
  and promotion of VIP Plus         • Kiến nghị cải thiện việc bán và tiếp thị VIP Plus


                                               70
Team VIP Plus 1               Nhóm VIP Plus 1
In pairs – go to at least 5 Hotels or    Từng cặp hai người – đến ít nhất 5 khách
Guesthouses where commercial sex is taking sạn hoặc nhà nghỉ có hoạt động mại dâm.
place. Explain that you are carrying out  Trình bày rằng bạn đang thực hiện nghiên
market research for the promotion of a new cứu thị trường để tiếp thị loại BCS mới và
brand of condoms and you would like to ask
them a few quick questions:
                      muốn hỏi họ vài câu:
• Do they already provide condoms?     • Họ có cấp BCS cho khách không?
• Which brands do they provide? – why?   • Họ cấp nhãn hiệu BCS nào – tại sao?
• Which brands are most popular? – why?   • Nhãn hiệu nào phổ biến nhất – tại sao?
• How do they charge for the condoms?    • Họ tính giá BCS như thế nào?
• Which staff member is responsible for
                      • Nhân viên nào phụ trách mua BCS?
  purchasing the condoms?
• What problems or barriers do they face in • Có trở ngại/khó khăn nào khi dự trữ
  stocking condoms?             BCS?
• What to they think of VIP Plus product  • Họ có nghĩ đến sản phẩm và giá VIP Plus
  and price? What would encourage them    không? Điều gì khuyến khích họ dự trữ
  to stock this brand?
                        nhãn hiệu này?
• Do their current condom suppliers
  provide them with any promotional items • Các đơn vị cung cấp BCS hiện nay có
  or incentives to stock their products?   khuyến mại hay khuyến khích gì cho họ
• Do they ever get invited to sales events   để dự trữ BCS?
  or other promotional activities? If yes • Họ có bao giờ được mời đến các sự kiện
  please explain?              bán hàng hay hoat động khuyến mại khác
                        hay không? Nếu có, hãy nêu rõ.    71
Team VIP Plus 2                  Nhóm VIP Plus 2
                         Từng cặp hai người – đến ít nhất 5 khách
In pairs – go to at least 5 mid range Hotels   sạn trung bình không nhất thiết có hoạt động
where commercial sex is not necessarily
taking place. Explain that you are carrying out
                         mại dâm. Trình bày rằng bạn đang thực hiện
market research for the promotion of a new    nghiên cứu thị trường để tiếp thị loại BCS
brand of condoms and you would like to ask    mới và muốn hỏi họ vài câu:
them a few quick questions:            • Họ có cấp BCS cho khách không?
• Do they already provide condoms?        • Nếu không, tại sao?
• If not, why not?
                         • Giới thiệu sản phẩm mẫu VIP Plus
• Show them samples of VIP Plus
• What to they think of VIP Plus product     • Họ nghĩ gì về sản phẩm và giá VIP Plus?
  and price?                  • Điều gì khuyến khích họ dự trữ nhãn hiệu
• What would encourage them to stock this      này?
  brand?                    • Theo họ cần có thêm những thứ gì để
• Do they think there any additional items      VIP Plus hấp dẫn hơn với khách hàng
  that we could provide to make VIP Plus
  more attractive to their customers e.g.     của họ, ví dụ xà phòng hoặc nước hoa có
  branded soaps or perfumes etc?          thương hiệu, v.v..?
• Would they be interested in learning more    • Họ có muốn tìm hiểu thêm về các hoạt
  about VIP Plus promotional activities?      động tiếp thị VIP Plus hay không?
• Would they be happy to provide a contact    • Họ có sẵn sàng cho địa chỉ email không?
  email for a named person?


                                            72
                     Nhóm VIP Plus 3
Team VIP Plus 3              Từng cặp hai người – đến ít nhất 5 nhà
In pairs – go to at least 5 pharmacies  thuốc nơi bạn muốn sau này sẽ bán VIP
where you would like VIP Plus to be    Plus. Trình bày rằng bạn đang thực hiện
sold. Explain that you are carrying out
                     nghiên cứu thị trường để tiếp thị loại BCS
market research for the promotion of
a new brand of condoms and you      mới và muốn hỏi họ vài câu:
would like to ask them a few quick
questions:                •  Họ có bán BCS không?
• Do they already supply condoms?     •  Họ dự trữ nhãn hiệu nào? Tại sao?
• Which brands do they stock? – why?   •  Nhãn hiệu nào là phổ biến? Tại sao?
• Which brands are popular? – why?
• Which do (or would) they
                     •  Họ khuyên dùng nhãn hiệu nào? Tại sao?
recommend? – why?             •  Ai mua nhưng nhãn hiệu này? Tại sao?
• Who buys them? – why?          •  Các nhà cung cấp BCS hiện tại của họ có
• Do their current condom suppliers      kèm theo các sản phẩm khuyến mại hoặc
provide them with any promotional       ưu đãi gì hay không?
items or incentives to stock their
                     •  Họ nghi gì về sản phẩm và giá VIP Plus?
products?
• What to they think of VIP Plus       Điều gì sẽ khuyến khích họ dự trữ nhãn
product and price? What would         hiệu này?
encourage them to stock this brand?                                         73
                           Nhóm VIP Plus 4
  Team VIP Plus 4                  Từng cặp hai người – đến ít nhất 5 kênh
In pairs – go to at least 5 NTO’s that are not Hotels phi truyền thống không phải là khách sạn
or Guesthouses where you would like VIP Plus to hay nhà hàng nơi bạn muốn sau này sẽ
be sold. Explain that you are carrying out market
research for the promotion of a new brand of
                           bán VIP Plus. Trình bày rằng bạn đang
condoms and you would like to ask them a few     thực hiện nghiên cứu thị trường để tiếp thị
quick questions:                   loại BCS mới và muốn hỏi họ vài câu:
•  Do they already provide condoms?        •  Họ có cấp BCS cho khách không?
•  Which brands do they provide? – why?      •  Họ cung cấp nhãn hiệu nào? Tại sao?
•  Which brands are most popular? – why?      •  Nhãn hiệu nào là phổ biến? Tại sao?
•  How do they charge for the condoms?
                           •  Họ có tính tiền BCS không?
•  Which staff member is responsible for
   purchasing the condoms?
                           •  Nhân viên nào phụ trách mua BCS?
•  What problems or barriers do they face in    •  Họ gặp khó khăn hay trở ngại nào khi dự
   stocking condoms?                  trữ BCS?
•   What to they think of VIP Plus product and   •  Họ nghĩ gì về sản phẩm và giá VIP Plus?
   price? What would encourage them to stock      Điều gì khuyến khích họ dự trữ nhãn hiệu
   this brand?                     này?
•  Do their current condom suppliers provide    •  Các nhà cung cấp BCS hiện tại của họ có
   them with any promotional items or incentives
                             kèm theo các sản phẩm khuyến mại hoặc
   to stock their products?
•   Do they ever get invited to sales events or
                             ưu đãi gì hay không?
   other promotional activities? If yes please   •  Họ có bao giờ được mời đến các sự kiện
   explain?                      bán hàng hay hoat động khuyến mại khác
                             hay không? Nếu có, hãy nêu rõ?
                                              74
                         Nhóm VIP Plus 5
Team VIP Plus 5                 Từng cặp hai người – đến ít nhất 5 cơ sở
In pairs – talk to at least 5 target customers  giải trí. Trình bày rằng bạn đang thực hiện
from entertainment establishments        nghiên cứu thị trường để tiếp thị loại BCS
• Explain that you are carrying out market
research for the promotion of a new brand
                         mới và muốn hỏi họ vài câu:
of condoms and you would like to ask       •  Họ có thể liệt kê các nhãn hiệu BCS nào?
them a few quick questions.           •  Theo họ, nhãn hiệu nào là phổ biến nhất?
• What brands of condoms can they list?       Tại sao?
• What brand do they think is most        •  Theo họ đâu là nơi tốt nhất để có được
popular? Why?                    BCS? Tại sao?
• Where do they think is the best place to    •  Họ có bạn bè nào hay thường xuyên quan
get condoms? Why?
                           hệ với GMD không?
•Do they have any friends that use sex
workers frequently?
                         •  Theo họ nhóm này có tỷ lệ sử dụng BCS
• Do they think condom use is high among       cao không? Tại sao có/tại sao không?
this group? Why/Why not?             •  Theo họ đâu là những rào cản chính khiến
• What do they think are the main barriers      mọi người không mua BCS?
that stop people from buying condoms?      •  Hãy giới thiệu mẫu sản phẩm VIP Plus và
• Now show them samples of VIP Plus         bao bì.
product and packaging              •  Họ nghĩ gì về sản phẩm và giá VIP Plus?
•What to they think of VIP Plus product
                         •  Điều gì khuyến khích bạn bè họ mua nhãn
and price?
•What do they think would encourage
                           hiệu này?
their friends to buy this brand?
                                            75
Team VIP Plus 6                      Nhóm VIP Plus 6
                             Từng cặp hai người – nói chuyện với ít nhất 5
In pairs – talk to at least 5 owners of entertainment
                             chủ cơ sở giải trí hay bất kỳ nơi nào khác mà
establishments or any other venues that you think
                             bạn cho là có thể phù hợp để tiếp thị BCS VIP
would be good places to promote VIP Plus condoms
                             Plus tới khách hàng mục tiêu. Trình bày rằng
to the target audience?
                             bạn đang thực hiện nghiên cứu thị trường để
• Explain that you are carrying out market research for
                             tiếp thị loại BCS mới và muốn hỏi họ vài câu:
the promotion of a new brand of condoms and you
                             •  Theo họ, nhãn hiệu BCS nào là phổ
would like to ask them a few quick questions.
•What brand of condoms do they think is most         biến nhất? Tại sao?
popular? Why?                       •  Theo họ đâu là nơi tốt nhất để có được
• Now show them samples of VIP Plus product and        BCS? Tại sao?
packaging                         •  Hãy giới thiệu mẫu sản phẩm VIP Plus
• Explain the target market for VIP Plus           và bao bì.
• What to they think of VIP Plus product and price?    •  Họ nghĩ gì về sản phẩm và giá VIP
• Where do they think would be the best place to       Plus?
promote VIP Plus condoms? Why?              •  Theo họ đâu là nơi phù hợp nhất để tiếp
• What do they think would be the best way to         thị VIP Plus? Tại sao?
promote VIP Plus to these target customers? What     •  Theo họ cách nào là tốt nhất để tiếp thị
kind of items?                        VIP Plus đến khách hàng mục tiêu? Các
• Where do they think would be the best place to put     loại khuyến mại đó là gì?
promotional items?                    •  Liệu họ có dán banner hay để đồ
• Would they place posters or other items in their      khuyến mại ở chỗ của họ không? Điều
venues? What would encourage them to place items
                               gì khiến họ muốn để những thứ như vậy
in their venues?
                               ở cơ sở của họ?
                                                 76
                        Nhóm VIP Plus 7
Team VIP Plus 7                Từng cặp hai người – nói chuyện với ít
In pairs – talk to at least 5 FSW or peer   nhất 5 GMD hoặc đồng đẳng viên. Trình
educators                   bày rằng bạn đang thực hiện nghiên cứu
• Explain that you are carrying out market
research for the promotion of a new brand
                        thị trường để tiếp thị loại BCS mới và muốn
of condoms and you would like to ask them   hỏi họ vài câu:
a few quick questions.             •  Theo họ, nhãn hiệu BCS nào là phổ biến
•What brand of condoms do they think is      nhất? Tại sao?
most popular? Why?               •  Hãy giới thiệu sản phẩm mẫu và bao bì
• Now show them samples of VIP Plus        VIP Plus.
product and packaging             •  Họ nghĩ gì về sản phẩm và giá VIP Plus?
• Explain the target market for VIP Plus
                        •  Theo họ đâu là cách tốt nhất để tiếp thị
• What to they think of VIP Plus product and
price?                       VIP Plus tới
• What do they think would be the best way       • Nhà nghỉ & khách sạn
to promote the sale of VIP Plus to:          • Cửa hàng bán lẻ khác
- Hotels & Guesthouses                 • Trực tiếp tới GMD
- Other retailers               •  Họ có bạn bè nào hay thường xuyên quan
- Direct to FSWs?                 hệ với GMD không?
What do they think would be the best way    •  Theo họ cách nào là tốt nhất để khuyến
to incentivize the sale of VIP Plus?
                          khích việc bán VIP Plus?
- What sort of commission do they think
would encourage effective sales to these    •  Loại hoa hồng nào theo họ sẽ khuyến
channels?                     khích việc bán VIP Plus hiệu quả đến các
                          kênh này?
                                           77

								
To top