OKVIRNA PITANJA ZA PRVI KOLOKVIJ IZ PREDMETA ��MARKETING by xk67u1

VIEWS: 2 PAGES: 2

									OKVIRNA PITANJA ZA DRUGI KOLOKVIJ IZ PREDMETA ’’MARKETING
        USLUGA’’ školska 2009/2010. godina

 1. Elementi uslužnog procesa sa visokim nivoom kontakta,
 2. Elementi uslužnog procesa sa niskim nivoom kontakta,
 3. Šta je front stage u uslužnom procesu,
 4. Šta je backstage u uslužnom procesu,
 5. Šta je šematski plan modela procesa usluživanja,
 6. Koje koristi ima uslužno preduzeće koje koristi analitički prikaz šeme procesa
   usluživanja,
 7. Koje nedostatke u specifičnostima usluga se razrješavaju dobro postavljenim
   uslužnim ambijentom,
 8. Koji elementi čine uslužni ambijent,
 9. Šta je uslužni prostor kao podsistem uslužnog ambijenta,
 10. Koje funkcije ima uslužni ambijent u uslužnoj ponudi,
 11. Koji elementi čine ambijentalne uslove u uslužnoj ponudi,
 12. Koji elementi čine ljude kao poseban instrumenat marketing miksa u uslugama,
 13. Kakav je značaj menadžmenta u kreiranju uslužne kultue,
 14. Šta podrazumjeva pravilna politika ljudskih resursa,
 15. Kakva je uloga potrošača u uslužnom procesu,
 16. Specifičnosti kanala distribucije usluga,
 17. Tipovi kanala distribucije usluga,
 18. Direktni kanali isporuke usluga,
 19. Isporuka usluga preko posrednika,
 20. Franšizing, kao kanal isporuke usluga,
 21. Agenti i brokeri, kao kanali isporuke usluga,
 22. Isporuka usluge elektronskim kanalima,
 23. Značaj lokacije i vremena za isporuku usluge,
 24. Problemi usklađivanja kapaciteta i tražnje u uslužnom sektoru,
 25. Predvidive i nepredvidive varijacije tražnje u uslužnom sektoru,
 26. Mehanizmi prilagođavanja tražnje kapacitetima kad je tražnja prevelika,
 27. Mehanizmi prilagođavanja tražnje kapacitetima kad je tražnja premala,
 28. Mehanizmi prilagođavanja kapaciteta tražnji u uslugama kad je tražnja prevelika,
 29. Mehanizmi prilagođavanja kapaciteta tražnji u uslugama kad je tražnja premala,
 30. Specifičnosti formiranja cijena u uslužnom sektoru,
 31. Kakva je upoznatost potrošača sa cijenama usluga,
 32. Šta su nenovčani troškovi u strukturi ukupnih troškova za potrošača,
 33. Faktori koji utiču na odluke o cijenama,
 34. Kakva je uloga države u formiranju cijena u uslužnom sektoru,
 35. Šta su integrisane marketing komunikacije,
 36. Kakvi su tokovi komunikacija u trouglu marketing usluga,
 37. Kakav je proces komuniciranja uslužnog preduzeća,
 38. Koji su uobičajni promotivni ciljevi u uslužnom sektoru,
 39. Šta je media plan komunikacije uslužnog preduzeća,
 40. Koji elementi čine marketing komunikacioni miks za usluge i kakav je njihov
   pojedinačni sadržaj,
41. Koji su oblici personalizovanih načina komuniciranja uslužne organizacije,
42. Koji su oblici masovnih komunikacija uslužne organizacija.

                                Januar, 2010. godine

								
To top