RaportmonitorizarePRGD 2011 final

Document Sample
RaportmonitorizarePRGD 2011 final Powered By Docstoc
					             MINISTERUL MEDIULUI
       AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI


    AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
           BUCUREŞTI
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI REGIONAL DE GESTIONARE A
            DEŞEURILOR

         RAPORT DE MONITORIZARE
        PRGD REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV
           PENTRU ANUL 2011
               2012
CUPRINS1. INTRODUCERE....................................................................................... pag. 3
2. INTÂLNIRE PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE MONITORIZARE A
IMPLEMENTĂRII PRGD PENTRU ANUL 2011......................................................pag. 3
3. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PRGD REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV .... pag. 10
4. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE
                                                   pag. 137
                           2
1. INTRODUCERE

  Conform Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea şi revizuirea Planurilor
Regionale de Gestionare a Deşeurilor, aprobată prin Ordinul MMDD nr. 951/2007,
până la data de 1 aprilie a fiecărui an este necesar a se întocmi Raportul anual de
monitorizare a PRGD, care va conţine date referitoare la anul anterior.
  În vederea întocmirii acestui Raport, la nivelul Regiunii 8 Bucuresti-Ilfov s-a constituit
Grupul de monitorizare, ca urmare a adresei ANPM, nr. 2136/04.12.2008, format din
reprezentanţi ai:
   Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Bucureşti
   Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov
   Consiliului Judeţean Ilfov
   Primăriei Municipiului Bucureşti
   Agenţiei de Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov

 De asemenea, a avut loc şedinţa de evaluare a implementării PRGD, în cadrul
căreia, pe baza datelor deţinute de ARPM Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti,
APM Ilfov, Consiliului Judeţean Ilfov, au fost determinaţi principalii indicatori de
monitorizare la nivel de judeţ, iar ulterior au fost calculaţi indicatorii la nivel regional. Au
fost purtate discuţii privind modul de calcul al indicatorilor de monitorizare, precum şi
modul de colectare, analiză şi validare a datelor.
  Pentru buna desfăşurare a procesului de monitorizare au fost solicitate date aferente
anului 2011 în baza Ghidului pentru elaborarea raportului de monitorizare a
planului regional de gestionare a deşeurilor.
  Pe baza datelor furnizate de către Primăria Municipiului Bucureşti, APM Ilfov,
Consiliul Judeţean Ilfov şi a datelor deţinute de ARPM Bucureşti a fost realizată
evaluarea implementării măsurilor din PRGD Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov pentru
anul 2011.

  Prezentul Raport include si recomandări pentru autorităţile de mediu din Regiunea 8
Bucureşti-Ilfov privind îmbunătăţirea activităţii de monitorizare a PRGD.


2. ÎNTÂLNIRILE PRIVIND ELABORAREA RAPORTULUI DE MONITORIZARE A
IMPLEMENTĂRII PRGD PENTRU ANUL 2011


    Întâlnirea grupului de lucru privind elaborarea raportului de monitorizare a
implementării PRGD s-a desfăşurat la Bucureşti în data de 11.05.2012, în sala de
şedinţe a ARPM Bucureşti, fiind urmată de permanenta actualizare a informaţiilor prin
corespondenţă cu instituţiile.
La şedinţă au fost invitaţi reprezentanţi ai ARPM Bucureşti, APM Ilfov, Primăriei
Municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Ilfov şi ADR Bucureşti-Ilfov (în Anexa-
Procesul verbal al intâlnirilor şi Liste prezenţă).

    Odată cu invitaţia la această întâlnire, ARPM Bucureşti a solicitat completarea
tabelelor conform Ghidului pentru elaborarea raportului de monitorizare a planului
regional de gestionare a deşeurilor.
    Anterior acestor întâlniri s-a trimis fiecărei instituţii câte un tabel spre completare
cu datele aferente anului 2011.
    Având în vedere că o parte din datele pentru anul 2011 nu erau disponibile la
acea data s-au discutat indicatorii propusi în tabel, precum şi necesitatea raportării unor
informaţii complete, corecte şi unitare.


                        3
Pe baza datelor rezultate în urma întâlnirii, a datelor transmise de către ARPM
Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, APM Ilfov, CJ Ilfov şi a celor disponibile în
bazele de date ale ARPM Bucureşti s-au calculat indicatorii respectivi la nivel regional şi
s-a evaluat tendinţa acestora. După verificarea şi centralizarea datelor de monitorizare
a fost stabilită tendinţa fiecărui indicator. Evaluarea tendinţei indicatorilor s-a realizat pe
baza ultimelor date disponibile (pentru 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011).
                       4
REGIUNEA 8 Bucureşti - Ilfov - evaluarea stadiului implementării PRGD, 2011


Nr.    Indicator cuantificabil
                               Valoare  Valoare  Valoare  Valoare  Valoare
                               2007   2008    2009  2010   2011
Crt.    Denumire                 U.M.                           Ţinta       Termen
II.6    Rata de acoperire cu servicii de     %    88,5   92,5   100    100    100    Arie de      2009
      salubritate în mediu urban din Regiunea                               acoperire 100
      8 Bucureşti-Ilfov                                          % în mediul
                                                        urban
      municipiul Bucureşti               100    100    100    100    100
      Judeţul Ilfov (in judeţul Ilfov sunt       77    85    100
      constituite 8 oraşe)                              100    100
II.6    Rata de acoperire cu servicii de     %    79,5   86,5   100    100    100    Aria de      2009
      salubritate în mediu rural din regiune                               acoperire 100
                                                        % în mediul
                                                        rural
II.6    Rata de acoperire cu servicii de     %    79,5   86,5   100    100    100    Arie de      2009
      salubritate total din regiune                                    acoperire 100
                                                        % în mediul
                                                        urban
II.6    Număr locuitori care colectează separat  Număr  334000  351300  370800  629890  1043403  Minim 500000    2009
      deşeuri hârtie şi carton din regiune                                locuitori în
                                                        municipiul
      municipiul Bucureşti               322000  338000  354000       1007509  Bucureşti şi
                                              601000       minim 50 000 în
      judeţul Ilfov                   12000   13300   16800             judeţul Ilfov
                                                        care colectează
                                              28890   35894   separat
                                                        deşeurile de
                                                        hârtie şi carton
                                                        în cadrul
                                                        proiectelor ce
                                                        se derulează pe
                                                        teritoriul
                                                                 judeţului Ilfov


II.6  Număr de locuitori care colectează       Număr   366000       396900    440250    630675  1048605  Minim 600000    2009
    separat deşeurile de plastic şi metal                                           locuitori în
    din regiune                                                        municipiul
                                                                 Bucureşti şi
    municipiul Bucureşti                   350000       380000    420000              minim 60000
                                                       601000  1007509  locuitori în
    judeţul Ilfov                      16000       16900    20250     29675  41096   judeţul Ilfov
                                                                 colectează
                                                                 separat plastic
                                                                 şi metale

II.6  Capacităţile staţiilor de sortare (pe tip de  tone/an  11150       11600    11800    26600  26600   Asigurarea     2013
    material sortat)                     (în 2006                             capacităţilor de
                                sortarea şi                           sortare prin
                                balotarea                            realizarea altor
                                s-a facut                            staţii de sortare
                                manual)
    municipiul Bucureşti                   350        400     400     15000  15000
    judeţul Ilfov                      10800       11200    11400    11600  11600
                                (sortare      (sortare   În anul
                                realizată la    realizată  2009 a
                                Staţia de     la staţia  intrat in
                                sortare a     de sortare  funcţiune
                                SC Rosal      a SC     şi staţia
                                Grup SRL)     Rosal    de sortare
                                          Grup SRL   aferentă
                                          cât şi la  depozitulu
                                          Staţia de  i conform
                                          sortare a  de deşeuri
                                          SC      Vidra-
                                          Ecosud    Ecosud
                                          SRL (s-au  SRL
                                          făcut
                                          probe
                                          tehnologic
                                          e)
                                        6
II.6  Număr staţii de transfer          Număr  0    0  0  0  0  Optimizarea
                                            transportului
                                            deşeurilor către
    municipiul Bucureşti                0    0  0  0  0  depozitele
    judeţul Ilfov                    0    0  0  0  0  conforme.

II.7  Număr depozite neconforme care au      Număr  10    10  12  0    Sistarea      2009
    sistat activitatea de depozitare (conform                 0  activităţii    au fost
    planificării)                                 depozitelor    închise şi
                                       0    neconforme.    ecologizate
    municipiul Bucureşti                0    0  0    0           toate cele
                                       0              28 depozite
    judeţul Ilfov                    10    10  12                de deşeuri
                                                     neconforme,
                                                     listate in
                                          0           PRGD Reg.
                                                     8 Bucureşti-
                                                     Ilfov

II.7  Număr spaţii de depozitare închise si    Număr  10    10  12  0  0  Sistarea      2009,
    ecologizate în mediul rural                           activităţii    raportul de
                                            depozitelor    închidere şi
                                            neconforme. La   ecologizare
                                            30.09.2009,    a fost
                                            prin ANPM s-a   transmis la
                                            raporatat     ANPM în
                                            inchise şi     data de
                                            ecologizate    30.09.2009
                                            toate cele 28
                                            depozite de
                                            deşeuri
                                            neconforme,
                                            listate in PRGD
                                            Reg. 8
                                            Bucureşti-Ilfov

    judeţul Ilfov                    10    10  12
                                       0  0                                7
                                          Număr   3             3     3       Asigurarea     Conform

    Depozite de deşeuri conforme în
                                                                         capacităţilor   PRGD

     regiunea 8 Bucureşti -Ilfov
                        Total regiune 8 Bucureşti-Ilfov                                  necesare
                                                                         pentru
                                                                         eliminarea
                     municipiul Bucureşti( depozit cu AIM)
           II.7
                                               1             1             deşeurilor prin
                                                                  1       promovarea cu
                     judeşul Ilfov (depozite cu AIM)           2                          prioritate a
                                                            2             instalaţiilor de
                                                                  2       eliminare la
                                                                         nivel zonal
II.8                   Număr de puncte de colectare a      Număr   0        0     Există   0(Proiect   Implementarea   permanent
                     deşeurilor periculoase municipale                       proiect   nerealizat)  şi funcţionarea
                                                                         sistemului de
                     municipiul Bucureşti                0        0     0      0       colectare
                                                                         separată,
                     judeţul Ilfov                    0        Există  Există   0 (Proiect  tratare şi
                                                       proiect  proiect   nerealizat)  eliminare
                                                                         corespunzatoar
                                                                         e a deşeurilor
                                                                         periculoase
                                                                         municipale
II.8                   Cantitatea colectată de deşeuri      tone/an               280                     permanent
                     periculoase municipale                                  0

                     municipiul Bucureşti                0     0   0     0      0
                     judeţul Ilfov                    376    390  249    280
                                                                  0

II.8                   Cantitatea colectată separat de deşeuri  tone/an  230    567  567    416918,14  43316,9
                     biodegradabile
                     municipiul Bucureşti                0     300  300    411600,14  38718,9
                     judeţul Ilfov                    230    267  267    5318    4598
II.9                   Cantitatea colectată de deşeuri      tone/an               195,73   1650     Implementarea   permanent
                     voluminoase                                               şi funcţionarea
                     municipiul Bucureşti                             53,73    1500     sistemului de
                     judeţul Ilfov                    0     400  140    142     150     colectare
                                                                         separată,
                                                  8
                                                                   valorificare şi
                                                                   eliminare a
                                                                   deşeurilor
                                                                   voluminoase
II.10      Cantitatea colectată separat de deşeuri  tone/an                                  Implementarea   permanent
        din construcţii şi demolări                           148989,4  142266,029  293963,314 şi funcţionarea
                                                                   sistemului de
        municipiul Bucureşti                              109 232,4  43478,029        colectare
                                                             132003,314 separată,
        judeţul Ilfov                    24053,255    38413   39757                tratare,
                                                                   valorificare şi
                                                      98788          eliminare a
                                                             161960   deşeurilor din
                                                                   constr. şi
                                                                   demolări
II.11      Cantitate de DEEE colectată de la     tone/an   753,847    2156,530  4321,53    5919   6018    Implementarea   permanent
        gospodăriile particulare                                               şi funcţionarea
                                                                   sistemului de
        municipiul Bucureşti                  72,847     321,53   321,53    3692         colectare
                                                             4028
                                                                   separată,
        judeţul Ilfov                      681      1835    4000     2227         tratare şi
                                                             1990    valorificare a
                                                                   DEEE
II.12      Număr VSU colectate anual, total      Număr    3517                 24992   11632    Implementarea   permanent
                                                                   şi funcţionarea
        municipiul Bucureşti                  2088                 18629   
                                                                   sistemului de
                                                             8846
                                                                   colectare
                                                                   separată,
                                                                   tratare şi
        judeţul Ilfov                      1429      1482    4129     6363
                                                             2786    valorificare a
                                                                   VSU

    Surse: ARPM Bucureşti, APM Ilfov, Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Ilfov
                                         9
3. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PRGD REGIUNEA 8
  Bucureşti-Ilfov

    Evaluarea implementării PRGD Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov pentru anul 2011 s-a realizat
atât pe baza datelor obţinute în cadrul întâlnirilor, cât şi pe baza tabelelor completate şi
transmise ulterior de către APM Ilfov, CJ Ilfov şi Primăria Municipiului Bucureşti, iar pentru unii
indicatori din inventarul ARPM.

   La evaluare au fost utilizate date referitoare la gestionarea deşeurilor din anul 2006,
2007,2008,2009, 2010, 2011.

    Evaluarea stadiului actual al implementării s-a realizat pentru fiecare obiectiv prevăzut în
PRGD, Reg. 8. Evaluarea progresului realizat pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv se va face
utilizand „Simbolurile lui Chernoff”.Politica şi cadrul legislativ, aspecte instituţionale
 Obiective                                  
 Dezvoltarea politicii regionale în vederea implementării unui sistem integrat de
 gestiune a deşeurilor

 Adaptarea şi dezvoltarea cadrului instituţional şi organizatoric în vederea
 îndeplinirii cerinţelor naţionale
Date generale

    O etapă importantă în vederea realizării managementului integrat al deşeurilor în regiune
o reprezintă monitorizarea Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor (PRGD), aprobat prin
Ordinul comun Nr.1364/1499 din 2007.

    PRGD cuprinde o descriere a condiţiilor existente în domeniul gestionării deşeurilor, a
măsurilor şi acţiunilor necesare pentru rezolvarea problemelor şi punctelor slabe în sistemul
existent de gestionare a deşeurilor, a cerinţelor UE şi naţionale cât şi cele specifice regiunii, a
etapelor necesare pentru respectarea acestor condiţii cât şi sistemul integrat de gestionare la
nivel regional şi judeţean.
                         10
    PRGD constituie şi un instrument de planificare pe baza căruia se va putea solicita şi
obţine suport financiar din partea UE pentru conformarea regiunii la cerinţele legale şi atingerea
de către regiune a ţintelor naţionale prin posibilităţi şi opţiuni regionale şi locale.

Beneficiile PRGD sunt următoarele :

 facilitarea obţinerii de suport financiar UE;
 conformarea regiunii 8 Bucureşti - Ilfov cu cerinţele legale, privind protecţia factorilor de
mediu;
 atingerea de către regiune a ţintelor naţionale prin posibilităţi şi opţiuni regionale şi locale;
 identificarea activităţilor la nivel de regiune şi/ sau judeţ în domeniul gestionării deşeurilor în
consens cu alte judeţe sau regiuni;
 utilizarea beneficiilor, avantajelor locale, pentru atingerea ţintelor naţionale pentru întreaga
regiune;
 compensarea dezavantajelor locale cu alte părţi ale regiunii;
 elaborarea unei strategii economice de gestionare a deşeurilor care nu poate fi realizată la
nivel de judeţ;
 luarea unor decizii pe baza analizelor şi prognozelor în domeniul gestionării deşeurilor;
 stabilirea de capacităţi suficiente şi potrivite pentru gestionarea deşeurilor;
 fluxuri transparente de deşeuri şi opţiuni pentru tratarea deşeurilor cu scopul de a asigura
capacităţi şi sisteme potrivite de colectare şi tratare;
 identificarea zonelor în care trebuie luate măsuri tehnice pentru eliminarea sau minimizarea
anumitor tipuri de deşeuri;
 stabilirea necesităţilor financiare pentru operare, colectare, tratare şi altele;
 determinarea necesităţilor viitoare de investiţii.

PRGD include prevederi pentru următoarele tipuri de deşeuri:

- deşeuri municipale (menajere, asimilabile celor menajere provenite din comerţ şi instituţii
publice, deşeuri nepericuloase din industrie, deşeuri nepericuloase din spitale);

Sunt incluse şi prevederi pentru diferitele tipuri de deşeuri colectate separat:

- deşeuri biodegradabile din gospodării, pieţe, parcuri şi grădini publice, pensiuni,
restaurante;
- ambalaje şi deşeuri de ambalaje (ambalaje şi deşeuri de amblaje din hârtie, carton,
ambalaje de aluminiu, ambalaje metalice feroase, ambalaje din materiale plastice: PET,
polietilenă, polipropilenă, PVC –, ambalaje de sticlă, lemn );
- deşeuri de textile;
- deşeuri menajere periculoase din gospodării – cu respectarea prevederilor legii 211/2011
privind regimul deşeurilor:

  deşeuri chimicale (casnice);
  uleiuri uzate şi fluide de motor;
  îngrăşăminte, ajunse deşeuri;
  deşeuri de lacuri, grunduri, vopsele;
  deşeuri de ambalaje pentru insecticide, şi insecticide expirate;

                         11
 deşeuri de ambalaje în care au fost produse de curăţare, diverse fluide utilizate pentru
curaţat;
 medicamente expirate, chimicale nefolosite.

- vehicule scoase din uz;

- anvelope uzate şi acumulatori uzaţi;

- deşeuri voluminoase (mobilă din gospodării) şi deşeuri de echipamente electrice şi electronice
maro);

- nămoluri de la staţiile municipale de epurare a apei uzate;

- deşeuri rezultate din construcţii şi demolări.

  În paralel cu monitorizarea planului, vor fi derulate acţiuni specifice de stimulare şi sprijinire
a entităţilor implicate în gestionarea deşeurilor pentru dezvoltarea unor instrumente şi metode
de înregistrare a cantităţilor colectate, manipulate, predate şi procesate.
  Un astfel de sistem de înregistrare este util atât pentru raportarea directă către autorităţile
centrale şi locale, cât şi pentru urmărirea operativă a planului. În afara analizei indicatorilor
raportul va identifica întârzierile, piedicile şi deficienţele de implementare a planului şi va
propune măsuri de remediere.  În următoarele situaţii constatate în monitorizare este recomandabilă revizuirea
planului:
    unul sau mai multe variabile de intrare prezintă o altă evoluţie decât cea luată în
     considerare la întocmirea prognozei;
    indicatorii prezintă valori mai descurajante faţă de situaţia descrisă în plan, deşi
     măsurile prevăzute au fost luate corespunzător planificării;
    o parte a obiectivelor este în pericol de a nu fi atinsă şi se pot identifica măsuri de
     corectare;
    au avut loc sau sunt pe cale de a avea loc modificari semnificative ale cadrului de
     finanţare sau de natură legislativă;
    progresul tehnic a condus la tehnologii mai avantajoase faţă de cele prevăzute in
     plan.
                          12
  Informarea şi conştientizarea publicului şi a părţilor implicate


  Obiectiv                              
  Promovarea unui sistem de informare, conştientizare şi motivare a publicului
  şi a tuturor părţilor implicate în procesul de gestionare a deşeurilor                 Evenimente şi acţiuni în 2011

   Pe parcursul anului 2011 ARPM Bucureşti, APM Bucureşt şi APM Ilfov au procedat la
implementarea şi monitorizarea obiectivelor şi ţintelor de mediu din PRGD pentru Regiunea 8
Bucureşti-Ilfov, prin organizarea de intâlniri şi vizite în teren .

ARPM Bucureşti - Calendarul evenimentelor ecologice privind gestiunea deşeurilor:
 Campanie de conştientizare a populaţiei *PUNE-L MAI BINE* în vederea implementării
 conceptului de educaţie eco-civică, iniţiată de Romprest şi desfăşurată împreună cu
 EcoRom Ambalaje;
 Campania de colectare a DEEE-urilor *SCOATE ÎN STRADĂ* desfăşurată de Romprest în
 parteneriat cu Asociaţia Environ şi Primăria Sectorului 1, în fiecare a doua duminică a
 fiecărei luni;
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Alungă
 fantomele electronicelor vechi” iniţiată de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul
 organizaţiei colective Asociatia ENVIRON şi al autorităţilor locale;
 Un nou concept pe segmentul colectării DEEE-urilor – BATEREL – campanie de colectare
 DEEE-uri si baterii, abordând o politică de promovare in toate şcolile din ţară, clasele I-XII;
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Locul
 deşeurilor nu este în casă” desfăşurată de Primăria Sector 6 cu sprijinul organizaţiei
 colective Asociaţia RoREC şi în special al S.C. ELECTROLUX ROMANIA S.A, iar Primăria
 Sector 4 cu sprijinul S.C. GREMLIN COMPUTER S.R.L.
 Primăria Sectorului 4 în colaborare cu S.C. REBU S.A. a promovat în anul 2011 acţiuni de
 conştientizare privind colectarea selectivă a deşeurilor, desfăşurat în şcolile din sectorul 4,
 intitulate *Reciclaţi! Nu poluaţi!* şi *Păstrează mediul curat şi fii premiant*.

APM Ilfov - Calendarul acţiunilor de conştientizare:
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Alungă
 fantomele electronicelor vechi” iniţiată de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul
 organizaţiei colective Asociatia ENVIRON şi al autorităţilor locale-luna mai, iunie, iulie
 2011,.
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Locul
 deşeurilor nu este în casa” iniţiată de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul organizaţiei
 colective Asociatia RoREC şi al autorităţilor locale pe teritoriul oraşului Magurele - lunile mai
 şi iunie 2011.

  Distribuirea broşurii „EcoAtitudine-Responsabilitate, Informaţie, Acţiune” la primariile jud.
   Ilfov în vederea capacitarii autorităţilor publice locale privind gestionarea în condiţii de
   siguranţă pentru mediu şi sănătate a deşeurilor generate pe teritoriul administrativ al CL.

                         13
Proiecte în implementare:

    S-a realizat monitorizarea semestrială a extinderii implementării sistemului de colectare
selectivă la nivelul întregii ţări concomitent cu introducerea sau modernizarea serviciului de
colectare.

  În Municipiul Bucureşti se derulează 10 proiecte pentru colectare selectivă şi pentru
reciclare PET-uri, sticlă, hârtie şi carton (colectate şi sortate), astfel :

  Proiectul ”Să colectăm selectiv în gospodărie” aflat în derulare şi care este finanţat de S.C
  RER Ecologic Service REBU S.A, beneficiare fiind Asociaţiile de Locatari de pe raza
  sectorului 1 Bucureşti.
  Proiectul "Si eu ocrotesc natura" aflat în derulare şi care este finanţat de S.C RER Ecologic
  Service REBU S.A, beneficiare fiind unităţi de învăţământ din sectorul 1.
  Program cu proiectele "Să colectăm selectiv în gospodărie" şi " Verde Curat" aflat în
  derulare şi care este finanţat de S.C. RER Ecologic Service REBU S.A, beneficiare fiind 31
  Asociatii de proprietari de pe raza sectorului 4.
  Program "Şi eu ocrotesc natura", finanţat de S.C. RER Ecologic Service REBU S.A, care se
  derulează pe perioada anului şcolar în 13 unităţi de învăţământ din sectorul 4.
  Programul " Primul pas spre reciclare e al tău !" cu proiectele "ERA Colect" şi "Ajută Natura-
  Te va ajuta", finanţat de S.C. URBAN S.A. în cartierele Crângaşi şi Militari din sectorul 6.
  Proiectul ”Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile municipale publice” cu valoarea de
  13500 EURO aflat în desfăşurare din martie 2005 este finanţat din sursele proprii ale S.C.
  Rosal Group S.R.L., beneficiari fiind Locuitorii sectorului 3/ S.C. Rosal Group S.R.L.
  Proiectul ”Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile de la asociaţiile de proprietari şi
  agenţii economici” cu valoarea de 10500 EURO aflat în desfăşurare din iulie 2005 este
  finanţat din sursele proprii ale S.C. Rosal Grup S.R.L., beneficiare fiind Asociaţiile de
  proprietari şi agenţii economici/ S.C. Rosal Group S.R.L.
  Proiectul ”Staţie de sortare deşeuri urbane Glina” cu valoarea de 1.900.000 EURO aflat în
  desfăşurare din martie 2007 este finanţat conform Contractului de asociere în participaţiune
  încheiat între S.C. Rosal Grup S.R.L. şi S.C. ECOREC S.R.L., beneficiari fiind locuitorii
  sectorului 3;
  Proiect *Staţie de sortare deşeuri municipale* în str. Gherghiţei nr. 23 C, iniţiat de Primăria
  Sector 2 şi S.C. SUPERCOM S.A.;
  Proiect *Sistem integrat privind gestionarea şi tratarea deşeurilor municipale - sortare
  deşeuri municipale*, în regiunea 8,iniţiat de catre S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE
  S.A. cu amplasare in Oraş Chitila, str. Fortului, jud. Ilfov.

În judeţul Ilfov:

    Operatorul de salubritate - SC URBAN SA -Sucursala Otopeni, desfăşoara proiectul
pilot: "Să reciclăm hârtia, Să reciclăm materialele plastice", finanţat din surse proprii. Populaţia
prinsă în acest proiect conform datelor furnizate de operator este de 9300 de locuitori, pe raza
oraşului Otopeni sunt amplasate un numar total 314 containere repartizate astfel: PET: 14
containere - 1,1 mc; 96 pubele - 0,24 mc; Hârtie / Carton: 14 containere - 1,1 mc; 96 pubele -
0,24 mc; sticla:10 containere de 1.1 mc; 74 containere de 0.24mc . Din datele primite de la SC
URBAN SA prin acest proiect, in anul 2011 s-au colectat 40600 kg PET si 38370 kg hartie si
carton.

                         14
  Judeţul Ilfov beneficiază de proiecte finalizate derulate prin Programul PHARE prin
intermediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Bucureşti-Ilfov-Departamentul Programe
Guvernamentale şi de Pre-Aderare, astfel :
  1. PHARE 2004 « Schema de investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor
    (Faza extinsă) »
  Beneficiari :
- Consiliul Local Mogoşoaia : « Colectarea selectivă a deşeurilor în comuna Mogoşoaia » -
  perioada de implementare : 25.11.2006 – 25.05.2009. În anul 2011 la staţia de sortare DMS
  existentă pe teritoriul CL Mogoşoaia s-au obţinut rezultatele: 1500 kg hârtie + carton, 500 kg
  mase plastice + PET; 500 kg ambalaje de aluminiu.
- Consiliul Local Vidra : « Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor menajere prin
  colectare selectivă în comuna Vidra » - perioada de implementare : 25.11.2006 –
  25.05.2009. La cele 40 amplasamente „statii simple de trasfer” s-au colectat selectiv în
  cursul anului 2011: 1000 kg hartie+carton, 1500 kg. mase plastice – PET, 100 kg. ambalaje
  de aluminiu.
  2. PHARE 2005 CES « Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public
    în sectoarele prioritare de mediu »
  Beneficiari :
- Consiliul Local Copăceni : « Îmbunatăţirea calităţii mediului prin colectare selectivă,
  transport şi depozitarea DMS la depozite conforme de deşeuri, comuna Copăceni » -
  perioada de implementare : 01.03.2008 – 01.06.2010. În cursul anului 2011 staţia de sortare
  deşeuri cu valoare economica din DMS colectate la gramada a funcţionat. Rezultatele
  obtinute sunt: 1000 kg hartie+carton, 500 kg deseuri de mase plastice – PET, 50 kg deşeuri
  de ambalaje din aluminiu.
  3. PHARE 2006 CES « Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public
    în sectoarele prioritare de mediu » (Schema de granturi : Investiţii publice în sectoarele
    de mediu)
  Beneficiar :
- Consiliul Local Buftea : « Închiderea depozitului neconform Buftea » - perioada de
  implementare : 01.12.2008 – 30.11.2009. Monitorizarea comportării depozitului de deşeuri
  menajere închis şi ecologizat s-a realizat pe parcursul anului 2010 şi 2011. Buletinele de
  analiză a apei subterane la cele 3 puţuri de observaţie nu indică depăşiri la poluanţii de
  interes: Hg, As, Cd, Cr total, Pb, Zn, substanţe organice, NH4+.


Date şi informaţii privind gestionarea deşeurilor Obiectiv                               
 Obţinerea de date şi informaţii complete şi corecte, care să corespundă
 cerinţelor de raportare la nivel naţional şi european
Introducere

    Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninţă planeta noastră, o problemă
majoră o constituie, fără nici o îndoială, deşeurile. Fiecare dintre noi, aruncă zilnic în pubela sa
obiecte care nu ne mai servesc, care sunt goale sparte sau uzate. Serviciul de salubrizare

                         15
acţionează periodic, golind pubela care adesea depaşeste marginile şi le depozitează în
depozite ecologice. Depozitarea deşeurilor, pe langă faptul că este un proces tehnologic destul
de scump, mai prezintă un dezavantaj: polueaza mediul.
    Soluţia pe termen lung va continua sa fie depozitarea acestora în depozite conforme.
Diminuarea cantităţilor depozitate printr-o sortare avansată a deşeurilor valoroase economic
(reciclabile, reutilizabile), cât şi a celor coincinerabile este o provocare şi este o cerintă a
perioadei de timp pe care o parcurgem.
    Reciclarea şi reutilizarea deşeurilor este un mod de acţiune economic şi de diminuare a
poluării datorită exploatării resurselor naturale. Sigur depozitele de deşeuri municipale solide
nepericuloase pentru a fi viabile trebuie să respecte cu stricteţe metodologia de construcţie,
metodologia de depozitare a deşeurilor, manipularea deşeurilor până la depozitare,
monitorizarea post închidere a depozitului. Este necesar să se gestioneze în condiţii sigure de
mediu gazul de depozit având în vedere că gazul metan generat este gaz cu efect de seră şi
contribuie la efectul de încălzire globală.
    Diminuarea efectului de seră se poate realiza :
      1) prin arderea gazului de depozit colectat sub control;
      2) prin arderea gazului metan din gazul de depozit pentru producerea de apă caldă
        si/sau electricitate.
    Principalele forme de impact şi risc determinate de depozitele de deşeuri oraşeneşti şi
industriale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:

-modificări de peisaj şi disconfort vizual;
-poluarea aerului (daca nu sunt respectate modalitatile de lucru ecologice);
-poluarea apelor de suprafaţă si a celor subterane (daca nu sunt respectate prevederile legale
privind protectia apelor);
-modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate.


Gestionarea deşeurilor în Regiunea 8

    Termenul de “deşeuri municipale” desemnează atât deşeurile menajere cât şi deşeurile
voluminoase colectate separat şi deşeurile rezultate de la curăţirea spaţiilor publice (deşeuri din
parcuri, din pieţe, deşeuri stradale).
    Gestionarea deşeurilor municipale presupune colectarea, transportul, valorificarea şi
eliminarea acestora. Deşeurile municipale constituie o problemă de strictă actualitate, ţinând
seama de pericolul potenţial pentru sanătate şi factorii de mediu, precum şi de faptul că, conţin
o serie de materiale reciclabile si reutilizabile a căror valorificare are drept scop economisirea
de resurse naturale şi diminuarea consumurilor materiale şi energetice.
    Responsabilitatea pentru gestionarea deşeurilor municipale aparţine administraţiilor
publice locale, care, în mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un
operator economic autorizat, trebuie să asigure colectarea, colectarea selectivă, transportul,
valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri.

    În municipiul Bucuresti, activitatea de colectare şi transport a deşeurilor menajere şi
stradale este realizată de următoarele societăţi :

 - S.C. REBU S.A. şi S.C. Compania Romprest Service - Bucureşti în sectorul 1;

 - S.C. SUPERCOM S.A. în sectorul 2;
                        16
 - S.C. ROSAL GRUP S.R.L. în sectorul 3;

 - S.C. REBU S.A. în sectoarele 4 şi 5;

 - S.C. URBAN S.A. în sectorul 6.

Situaţia serviciilor de salubritate in judeţul Ilfov este următoarea:

    În toate Consiliile Locale din judeţul Ilfov exista servicii de salubritate (din cele 40 de
 Consilii Locale, în 9 serviciul de salubritate este asigurat de operatori economici ai Consiliului
Local, iar in 31 Consilii Locale serviciul de salubritate este concesionat unor operatori
economici de salubrizare, alţii decât cei creaţi de Consiliul Local).

    În judeţul Ilfov exista 10 operatori de salubrizare, datele lor generale fiind prezentate în
tabelul de mai jos.


               Operatori de salubrizare din jud. Ilfov:

                                Activitatea pentru
  Denumire                                        Licenta/
             Adresa     Forma de organizare  care este obtinuta
  societatii                                      Valabilitate
                                   licenta
           Otopeni, Calea               precolectare,
            Bucurestilor             colectare şi transport
             Nr.224 E                 al deşeurilor
 S.C. Compania      Aeroportul              municipale, inclusiv  Licenta Clasa I,
                     Forma de capital
 ROMPREST       International             ale deşeurilor toxice      nr.
                      Majoritar privat
 Service S.A.    Henri Coanda                periculoase din   0251/15.07.2008
           cladirea R.E.A.B             deşeuri menajere, cu
            etaj 1 judetul              excepţia celor cu
              ILFOV                 regim special
                                 precolectare,
                               colectare şi transport
                                  al deşeurilor
           București, sect.
S.C. RER Ecologic                       municipale, inclusiv
           5, Bd. Tudor    Forma de capital              Licentă clasa 1 nr.
 Service București                      ale deşeurilor toxice
           Vladimirescu    Majoritar de stat              287/17.07.2009
  REBU S.A.                          periculoase din
             nr.35
                               deşeuri menajere, cu
                                excepţia celor cu
                                 regim special
                                 precolectare,
                               colectare şi transport 178/18.06.2004
                                  al deşeurilor   Incapand cu luna
 S.C.ROSAL
           sos. Dudesti               municipale, inclusiv septembrie 2011
ECOLOGIC&REC               Forma de capital
           Pantelimon nr.              ale deşeurilor toxice    operatorul
YCLING SYSTEM               Majoritar privat
           2, Pantelimon                periculoase din   economic este in
   S.R.L
                               deşeuri menajere, cu   procedura de
                                excepţia celor cu     faliment
                                 regim special                         17
                                Activitatea pentru
  Denumire                                        Licenta/
            Adresa      Forma de organizare  care este obtinuta
  societatii                                      Valabilitate
                                   licenta
                                 precolectare,
                               colectare şi transport
                                  al deşeurilor
            Magurele
                    Forma de capital    municipale, inclusiv
S.C. SAL-TRANS    Str.Atomistilor
                     Majoritar privat   ale deşeurilor toxice 0028/17.10.2007
 EXIM S.R.L.    nr.126 judetul
                                 periculoase din
             ILFOV
                               deşeuri menajere, cu
                                excepţia celor cu
                                 regim special
                                 precolectare,
                               colectare şi transport
                                  al deşeurilor
            str. Mihail
                                municipale, inclusiv
 S.C. SALSERV    Sebastian nr.   Forma de capital               Licență clasa 2 nr.
                               ale deşeurilor toxice
Ecosistem S.R.L.  130 et. 3 sect. 5 Autohton integral privat              34/12.02.2007
                                 periculoase din
            Bucuresti
                               deşeuri menajere, cu
                                excepţia celor cu
                                 regim special
                                 precolectare,
                               colectare şi transport
                                  al deşeurilor
                                           Licență clasa 1 nr.
 S.C. Servicii   șos. București -              municipale, inclusiv
                    Forma de capital               0865/26.02.2010
 Salubritate    Ploiești nr. 17             ale deşeurilor toxice
                     Majoritar privat               valabilă până la
 București S.A.  sect. 1 București               periculoase din
                                             26.02.2015
                               deşeuri menajere, cu
                                excepţia celor cu
                                 regim special
          Rm. Valcea, str.
                                 precolectare,
          Carol I nr. 30 bl.
                               colectare şi transport
          D6 jud. Valcea
                                  al deşeurilor
           Sucursala
                                municipale, inclusiv
S.C. URBAN S.A.   Otopeni str.     Forma de capital               Aut. ANRSC nr.
                               ale deşeurilor toxice
          Floarea de Cais     Majoritar privat              709/23.11.2005
                                 periculoase din
            nr. 10
                               deşeuri menajere, cu
           Sucursala
                                excepţia celor cu
          Bucuresti str.
                                 regim special
          Muntilor nr. 2
                                 precolectare,
                               colectare şi transport
                                  al deşeurilor
          Bucuresti, str.              municipale, inclusiv   Aut. ANRSC
SC Supercom SA,              Forma de capital
          Gherghitei, nr.              ale deşeurilor toxice    Clasa I
  Bucuresti,               Majoritar privat
             27                   periculoase din    11/13.01.2006
                               deşeuri menajere, cu
                                excepţia celor cu
                                 regim special
                         18
                               Activitatea pentru
  Denumire                                     Licenta/
            Adresa     Forma de organizare  care este obtinuta
  societatii                                    Valabilitate
                                  licenta

         bdul. Dunării nr.
          52A oraș       Forma de capital    salubrizare a
S.C. ECOVOL S.A.                                   775/2004
         Voluntari jud.     Majoritar privat    localităţilor
            Ilfov
          Oras Voluntari    Forma de capital    salubrizare a
SC Ecoland SRL.
          Bd. Pipera, nr. 4   Majoritar privat    localităţilor
Calcularea indicelui de generare DMS pentru fiecare Consiliu Local din Judeţul Ilfov

    Pentru anii 2010 şi 2011 (ani în care cantităţile de deşeuri municipale au fost cântărite la
depozitarea definitivă) APM Ilfov prin compartimentul GDSC a colectat date atât de la
operatorii economici de salubrizare, cât şi de la consiliile locale care deţin servicii de
salubrizare, privind cantităţile de DMS şi astfel, s-a putut calcula indicele de generare a
deşeurilor pentru fiecare CL din Judeţ exprimat în [kg/locuitor/zi].
    În continuare se prezintă tabelar indicele de generare DMS pentru fiecare CL în parte:
                         19
Tabel cu indicele de generare DMS realizat în judeţul Ilfov în anii 2010, 2011, în comparaţie cu
PRGD Reg. 8
                          Indice de generare,  Indice de generare realizat
 Nr.                        conf. PRGD reg 8       [kg/loc/zi]
      Consiliul local    Populaţie
 crt.                         Bucureşti-Ilfov
                [nr. locuitori]              2010       2011
                            [kg/loc/zi]
 1   oras Buftea        21102          0,9      0,840       0,977
 2   oras Otopeni        11000          0,9      0,702       2,459
 3   oras Voluntari       33050          0,9      0,526       1,691
 4   oras Pantelimon      19384          0,9      0,863       0.961
 5   oras Chitila        12786          0,9      0,893       0,428
 6   oras Măgurele       8343          0,9      0,406       0,728
 7   oras Bragadiru       9377          0,9      0,575       0,857
    oras Popeşti-
 8                16068         0,9       1,304       1,083
    Leordeni
 9   Snagov           6247         0,4       0,240
 10   Ciolpani          4375         0,4       0,075
 11   Nuci            2832         0,4       0,8       0,705
 12   Grădiştea          2873         0,4       1,09       1,096
 13   Dascălu           2515         0,4       1,32       1,216
 14   Tunari           4086         0,4       0,856       0,837
 15   Stefaneştii de Jos     4936         0,4       1,42       1,64
 16   Găneasa           4504         0,4       0,045       0,389
 17   Afumaţi           6701         0,4       0,471       0,832
 18   Brăneşti          8355         0,4       1,06       1,121
 19   Cernica           9904         0,4       1,365       1,003
 20   Jilava           9253         0,4       1,178       1,112
 21   Vidra            8067         0,4       1,163       1,198
 22   1 Decembrie         6591         0,4       1,960       1,276
 23   Copăceni          3028         0,4       0,296       0,671
 24   Dărăşti de Ilfov      2622         0,4       0,829       0,845
 25   Cornetu           4937         0,4       1,534       1,428
 26   Dragomireşti Vale      4321         0,4       0,745       0,536
 27   Chiajna           8749         0,4       0,735       0,901
 28   Mogoşoaia          5858         0,4       1,571
 29   Corbeanca          4302         0,4       1,565       2,064
 30   Baloteşti          6690         0,4       1,810       1,679
 31   Gruiu            6666         0,4       0,736       0,994
 32   Berceni           3846         0,4       0,157       0,415
 33   Glina            6935         0,4       1,593       1,348
 34   Domneşti          6188         0,4       1,051       1,219
 35   Dobroeşti          6850         0,4       0,165       0,852
 36   Petrachioaia        2752         0,4       1,169       0,996
 37   Periş            6994         0,4       0,815       0,733
 38   Clinceni          4736         0,4       0,541       0,580
 39   Moara Vlăsiei        5865         0,4       0,917       1,076
 40   Cioragârla         5038         0,4       0,961       1,038

   Indicele de generare realizat pentru anii 2010 şi 2011, raportat la cantitatea totală de
DMS depozitate , în judeţul Ilfov a fost: 2010=1,007 kg/loc/zi; 2011=1,050 kg/loc/zi.

                         20
Depozitele neconforme rurale au fost închise/ecologizate până la data de 16 iulie 2009.


        Spaţii de depozitare neconforme care au fost închise:

   Numele satelor    Adresa, locaţia suprafeţelor de   Suprafaţa   Data
   cu suprafeţe de   depozitare                    închiderii
   depozitare                          m²
1  Mogoşoaia       Satul Mogoşoaia           11.000    2009
2   Clinceni      Clinceni, str. Solariilor       5.000    2009
4  Afumaţi       N-V de Afumaţi                   2009
5  Domneşti       com. Domneşti (în spatele UM)      -     2009
6  Com. Dărăşti     com. Dărăşti (spre com.     1   10.000    2009
             Decembrie)
7  Ciolpani       Satul Ciolpani- Piscu        10.000    2009
8  Com. Periş      Satul Periş              15.000    2009
9  Com. Găneasa     Şindrilita, Pitesca, Afumaţi     45.000    2009

10  Gruiu        Satul Silistea Snagovului, satul   20.000    2009
             Lipia
11  Dascălu       Dascălu                 -     2009
12  Vidra        Vidra–Creţeşti            35.000    2009
13  Petrachioaia     Petrachioaia             35.000    2009
14  Berceni       Berceni                6.000    2009
15  Dobroieşti      Dobroieşti              30.000    2009
16  com Jilava      Pe un teren aparţinând SC Progesul  5.000    2009
             SA
17  Brănesti       acc. PUG 6896/0203/2000,       35.000    2009
             land 133, parcela 555
18  Grădiştea      Satul Grădiştea, pamantul 15     20.000    2009
             (AGROMEC)
19  Baloteşti      Baloteşti               8.000    2009
20  1 Decembrie     1 Decembrie              8.000    2009
21  Măgurele       Măgurele- Dumitrana          10.000    2009
22  Oraşul Buftea    Buftea                15.000    2009
23  Tunari        Tunari                25.000    2009
24  Stefăneştii de Jos  Stefăneştii de Jos          25.000    2009
25  Bragadiru      Bragadiru - Virteju           -     2009
26  Cornetu       Cornetu, pamantul 16, parcela 43   9.000    2009
27  Pantelimon      Pantelimon                     2009
28  Ciorogirla      Ciorogirla              10.000    2009
29  Cernica       Pe teritoriul satului         5.000    2009

             Suprafaţa totală           365.000
                       21
  Depozitarea deşeurilor colectate de pe raza Municipiului Bucureşti si judetul Ilfov se face pe
următoarele amplasamente :

- Depozitul IRIDEX din Rudeni, Chitila
Depozitul conform Chiajna Rudeni / Iridex SRL deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu,
emisă la data de 30.10.2007 şi valabilă până la data de 30.10.2017. Locaţia acestui depozit
conform este: Bucureşti, sector 1, Drumul Rudeni-Chitila nr. 10. Activitatea de depozitare se
realizează în 5 compartimente care ocupă cca. 16,5 ha din totalul de 27 ha. Cuprinde: platformă
şi concasor pentru mărunţirea deşeurilor din constructii şi demolări, staţie de producere a
compostului (doua celule), realizate în cursul anului 2011.

- Depozitul VIDRA-Ecosud
Depozitul conform Vidra / S.C.ECO SUD SRL deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu
revizuită nr.25, emisă la data de 11.06.2009 şi valabilă pâna la data de 15.10.2017. Locaţia
acestui depozit conform este: comuna Vidra, sat Sinteşti, judeţul Ilfov.

- Depozitul GLINA-Ecorec
Depozitul conform Glina/ S.C.Ecorec S.A deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu
revizuită nr.57, emisă la data de 04.06.2008 şi valabilă până la data de 01.06.2017. Locaţia
acestui depozit conform este: oras Popeşti-Leordeni, sos. de Centură nr. 2, judeţul Ilfov
Amplasamentul depozitului de deşeuri Glina ocupă o suprafaţă de 119 ha din care 110 ha
reprezintă suprafaţa totală de depozitare. Pe amplasament se află o staţie de sortare a
deşeurilor, pusă în funcţiune din 01.03.2007, compusă din doua benzi, fiecare cu o capacitate
de sortare de 9 t/h.


    Situaţia depozitării deşeurilor din judeţul Ilfov în depozitele conforme este prezentată în
continuare:


                    Cantitate (tone/an)
                depozit   depozit conform  depozit conform
          Anul   conform Vidra  Glina –Ecorec  Rudeni – Iridex
                – Eco Sud
          2007     3630      13670       16819

          2008     4937      37418       17798

          2009     15722      45280       15797

          2010     16203      70836       26476

          2011     20521      65825       35865
                        22
                        din care
                                   Cantitate
                   Capacitate capacit Suprafata
                                    deseuri
 Operator           An    totala   ate  ocupata la       Depozit Sistem de
       Localitate                        depozitat
 Depozit         infiintare proiectata disponi 31.12.2011         mixt  cantarire
                                   e in 2011
                    (mc)    bila   (ha)
                                     (tone)
                         (mc)
        Oraş
        Popeşti
                                    149976
 Depozit   Leordeni,
                                   Bucureşti;
 conform    Şos de    2000   26,4 mil. 18,6 mil.  110          DA    DA
                                    65825 -
 Glina    Centura
                                     Ilfov -
       nr.2, Jud.
        Ilfov
       Bucureşti,
       sector 1,                        230099,36
 Depozit
        Drumul                         Bucuresti
 conform          1999   4,5 mil.  3 mil.  23,67 ha         DA    DA
       Rudeni –                         35865 -
 Chiajna
       Chitila, nr.                         Ilfov
         10
       Comuna                         378666 -
 Depozit
       Vidra, Sat             5,635   42 ha - in Bucureşti;
 conform          2001   11,5 mil.                   DA    DA
       Sintesti,              mil.  faza finala 20521 -
 Vidra
      Judetul Ilfov                         Ilfov
    Cantitatea totală de deşeuri menajere colectată din Municipiul Bucureşti în cursul anului
2011 a fost de 758 741,36 tone, iar în jud. Ilfov a fost de 122 211 tone, ambele eliminate la cele
trei depozite ecologice din regiune.


    În paralel cu depozitarea directă, o parte din deşeurile menajere este supusă operaţiilor
de sortare şi balotare, reducând considerabil cantitatea de deşeuri depozitată pe depozitele
ecologice.
    De asemenea, deşeurile rezultate în urma sortării sunt procesate în staţia S.C. URBAN
S.A. din Bd. Preciziei nr. 40, sector 6, Bucuresti, respectiv în cea a S.C. SUPERCOM S.A. din
str. Gherghiţei nr. 23 C, sector 2, şi trimise spre valorificare în instalaţiile de coincinerare din
ţară, fără a mai ajunge pe depozite.
                         23
                     Detalii privind depozitele conforme existente:

                                                   Numar
Operator Depozit      Localitate         Proprietar        Operator      locuitori  Autorizaţie de mediu
                                                  deserviţi
                                    S.C.ECOVOL S.A.; S.C.
                                    SAL-TRANS EXIM S.R.L.;
                                       S.C. Compania
                                     ROMPREST S.A.; S.C.
                                     RER Ecologic Service           57/04.06.2007
 Depozit conform  Oraş Popeşti Leordeni, Şos de
                           S.C. ECOREC S.A   Bucureşti REBU S.A.;   605677     Revizuita la
   Glina       Centura nr.2, Jud Ilfov
                                      Serviciu propriu de           04.06.2008
                                     salubrizare al comunei
                                    Dobroeşti; CL Snagov prin
                                     operator propiru , com
                                         Glina.;
                                     S.C. SAL-TRANS EXIM
                                     S.R.L.; S.C. Compania
                          S.C. IRIDEX GROUP  ROMPREST S.A.; S.C.
 Depozit conform   Bucureşti, sector 1, Drumul
                           IMPORT EXPORT    RER Ecologic Service   808646     15/30.10.2007
  Chiajna      Rudeni – Chitila, nr. 10
                              S.R.L.   Bucureşti REBU S.A.; S.C.
                                    PROD Service Act Snagov
                                          S.A.
                                     S.C. SAL-TRANS EXIM
                                    S.R.L.;S.C. RER Ecologic
 Depozit conform  Comuna Vidra, Sat Sinteşti, Jud.           Service Bucureşti REBU
                          S.C. ECO SUD S.R.L               705688     25/11.06.2009
   Vidra            Ilfov                  S.A.; Serviciu propriu
                                    Copaceni; Serviciu propriu
                                         Vidra
                                24
                           Situaţia Staţiilor de Sortare în 2011:

Judeţ    Denumirea       Beneficiar  Facilităţi    Capacităţi  Stadiul       Stadiul de   Tip     Observaţii
      proiectului de           prevăzute în         reglementării    realizare a   finanţare
      investiţie/adresa          proiectul de                   proiectului
      amplasamentului           investiţie                    de investiţie
Bucureşti  SORTAREA       SC Urban   staţie sortare  30.000    Autorizaţie de   în funcţiune  fonduri   creştere
      FLUXULUI DE      SA               t/an     mediu nr.              100 %    capacitate de
      DEŞEURI                              329/25.07.2008,           proprii   sortare de la
      COLECTATE                             revizuită la                  15 000 t/an la
      SELECTIV, de la                          25.112009                    30 000 t/an
      populaţie şi agenţi
      economici;
      adresa :Bdul
      Preciziei 40 A,
      Sucursala
      Bucureşti

Bucureşti  BALOTAREA       SC Urban SA staţie balotare  15.000    Autorizaţie de   în funcţiune  fonduri   linie tehnica - 4
      DEŞEURILOR                      t/an     mediu nr.              100 %    prese
      RECICLABILE de                          329/25.07.2008,           proprii
      PLASTIC,                             revizuită la
      CARTON şi                             25.112009
      ALUMINIU

Bucureşti  TRATAREA PRIN     SC Urban SA staţie tratare   20.000    Autorizaţie de   în funcţiune  fonduri   valorificare
      MARUNŢIRE                      t/an     mediu nr.              100 %    energetică a
      MECANICĂ, a                            329/25.07.2008,           proprii   combustibilului
      sortului ramas de                         revizuită la                  alternativ obţinut
      la staţia de                           25.11.2009                   prin intermediul
      sortare, deşeuri                                                 diverselor fabrici
      vegetale şi                                                    de ciment din
      voluminoase                                                    Romania

Ilfov    Staţie de       SC Ecorec   -sortare     32,16 t/zi  Autorizaţie de   funcţională   Fonduri   în anul 2011 a
      sortare/oraş     SA      deşeuri:     capacitate  mediu nr.              private   funcţionat 5310
      Popeşti-Leordeni,   SC ROSAL   H+C,       proiectată  57/2007                     ore;
      str. Şoseaua de    Grup SRL   Mase plastice,        (valabilă până în                S-au sortat:

                                   25
    Centura, nr. 2            metalice;           2017)                    19 02 02=117 t
                       -se face                                  19 12 04=1105 t
                       balotare                                  19 12 01=613 t
                       -banda
                       transportoare
                       a resturilor de
                       după sortare
                       in corpul
                       depozitului
Ilfov  Staţie de      SC Ecosud    Sortare      391 t/zi   Autorizaţie de   functională  Fonduri  în anul 2011 a
    sortare/com Vidra,  SRL       manuală cu    capacitate  mediu               private  funcţionat 165ore;
    amplasament             64 locuri,    proiectată  nr.25/16.06.2009              S-au sortat:
    conform de              balotare                                  19 12 01=5,1 t
    deşeuri                                                     19 12 04=628 t
                                                            19 12 02=3,63 t


Ilfov  Staţie de      SC Rosal    Sortare      1100t/an   Autorizaţie de   funcţională  Fonduri  în anul 2011 a
    sortare/oraş     Grup SRL    manuală cu           mediu nr.             private  funcţionat 480 ore
    Pantelimon, b-dul          14 locuri,           415/2007                  S-au sortat:
    Biruinţei nr. 98           balotare            (valabilă până în              *)15 01 02/
                                      2012)                    19 02 04=198,25 t

                                                            *)15 01 01/
                                                            19 12 01=48,34 t
                                                            *)15 01 04/
                                                            19 12 03=1,92 t
                                                            19 12 04=0,96 t
                                                            *) reprezintă
                                                            ambalaje
                                                            colectate/deşeuri
                                                            sortate
Ilfov  Staţie de      SC Recycle   Colectare,    300 t/an   Autorizaţie de   funcţională  Fonduri  Instalaţia de
    sortare/oras     International  sortare            mediu nr.             private  balotare are o
    Bragadiru, str.   SRL       manuală            84/06.06.2009                capacitate de 360
    şoseaua               deşeuri            (valabilă până în              mc/h, colectează
    Alexandriei, nr.           nemetalice;          2013)                    deşeuri
    229                 Are în dotare                               nemetalice,
                       o instalaţie de                              sortate şi “la
                                  26
                  balotare                                gramadă” pe care
                                                      le sortează şi apoi
                                                      le balotează
Ilfov  Staţie de   CL Copaceni  Colectare,    250 t/an  Este în faza de  este     Fonduri  Instalaţia de
    sortare/com         sortare           probe       funcţională  europene  balotare are o
    Copaceni          manuală           tehnologice; a               capacitate de 0,86
                  deşeuri           solicitat                 mc/h, colectează
                  nemetalice;         autorizaţie de               deşeuri
                  are în dotare        mediu                   nemetalice,
                  o instalaţie de                             sortate şi “la
                  balotare                                gramadă” pe care
                                                      le sortează
                                                      manual şi apoi le
                                                      balotează
Ilfov  Staţie de   CL      Colectare,    250 t/an  a solicitat   Funcţională  Fonduri  Instalaţia de
    sortare/com  Mogoşoaia   sortare           autorizaţie de         europene  balotare are o
    Mogoşoaia          manuală           mediu                   capacitate de 0.86
                  deşeuri                                 mc/h, colectează
                  nemetalice;                               deşeuri
                  are în dotare                              nemetalice,
                  o instalaţie de                             sortate şi “la
                  balotare                                gramadă” pe care
                                                      le sortează
                                                      manual şi apoi le
                                                      balotează
                              27
       INCINERATORUL DE DEŞEURI PERICULOASE CHIAJNA - IRIDEX

  Incineratorul de deşeuri periculoase Chiajna – IRIDEX se încadrează în categoria de
activitate conform Anexei 1 din OUG 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării, aprobată cu modificari de Legea 84/2006, capacitatea de producţie t/zi);

„5.1 – Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase,definite potrivit
prevederilor legislatiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi”

  Deţine Autorizaţie integrată de mediu nr. 40 / 23.10.2006 emisă de ARPM Bucureşti,
valabilă pâna la data de 23.10.2016 şi are capacitatea de incinerare de 680 kg/h respectiv,
de 6.000 t/an.
  Incineratorul de deşeuri periculoase Chiajna a fost proiectat şi construit special pentru
incinerarea deşeurilor medicale şi a altor tipuri de deşeuri periculoase (medicale şi cele
prevăzute în anexa nr. 17 A la Legea nr. 426/2001). Instalaţia de incinerare a fost construită de
către firma americană PENNRAM Diversified Manufacturing Corporation – Pennsylvania.
  În anul 2011 Incineratorul de deşeuri periculoase a funcţionat un numar de 3656 ore şi a fost
oprit un numar de 964 ore, motivele fiind revizia instalaţiei de monitorizare on – line,
recalibrarea acesteia şi înlocuirea filtrelor.

  Din punct de vedere constructiv incineratorul este alcătuit din:
Principalele componente ale instalaţiei de incinerare sunt:

 Hală metalică închisă în care sunt montate:
- Sistemul de incinerare a deşeurilor periculoase;
- Camera de control şi comandă;
- Bazin stocare apă;
- Sistem umed pentru controlul emisiilor de gaze acide (scruber umed cu soluţie alcalină);
- Depozit frigorific pentru stocarea deşeurilor biodegradabile;
- Depozit pentru stocarea deşeurilor periculoase ambalate în containere;
- Vestiare şi grupuri sanitare.


 Instalaţii pentru răcirea şi epurarea uscată a gazelor constând din:
- Tuburi radiante pentru răcirea gazelor;
- Sistem uscat de epurare pentru controlul (reducerea) emisiilor de particule (filtre cu saci);
- Bazin de stocare a apelor uzate tehnologice şi menajere;
- Post de transformare aerian.


                         28
 Instalaţia este montată şi funcţionează într-o hală cu structură de rezistenţă metalică, cu
închideri din panouri metalice termoizolante, având dimensiunile în plan 20,0 m x 25,0 m.
- Temperatura de incinerare a deşeurilor în camera de combustie primară este de 850oC.
                                             o
                                              C.

Tipul echipamentului de reţinere a poluanţilor din gazele de ardere:

Sistemul de răcire şi epurare a gazelor: Gazele de ardere sunt răcite înainte de intrarea în
sistemul de epurare, evacuarea şi răcirea acestora realizându-se prin conducte de oţel refractar
inoxidabil, care eliberează căldura în atmosferă. Gazele răcite intră în sistemul de epurare de tip
filtru cu saci pentru reţinerea particulelor.
- Filtrul cu saci utilizează filtre textile speciale pentru a reţine aprox. 95-99 % din emisiile de
particule (inclusiv metale). Filtrul funcţionează la o temperatură care să împiedice condensarea
compuşilor acizi pe suprafeţele interioare. Particulele filtrate se reţin prin partea exterioară a
sacilor, fiind necesară aplicarea unui impuls de aer comprimat în interiorul sacilor pentru
scuturarea prafului de pe suprafaţa exterioară a acestora. Praful cade la baza pâlniei filtrului,
fiind colectat într-un colector etanş. Cenuşa din colector este evacuată manual prin deschiderea
unei valve glisante.
- Gazele de ardere ies din filtru şi intră într-o cameră de extincţie de gaz, unde temperatura este
redusă la 80°C, de unde gazele intră în sistemul de epurare umedă. Gazele de ardere răcite
intră în partea inferioară a scruberului, deasupra bazinului şi sub plăcile separatoare, de unde
compuşii acizi sunt neutralizaţi şi separaţi de gazele de ardere. Eficienţa de reţinere a acizilor
este de aprox. 99 %. Partea superioară a plăcii este permanent inundată, gazele trec de jos în
sus, împinse de soluţia de epurare. Valoarea pH-ului soluţiei este menţinută la valoarea de 6-7
prin injecţia unei soluţii de 50 % hidroxid de sodiu, pompată cu ajutorul a două pompe
peristaltice.
- Gazele de ardere purificate sunt preluate de un ventilator şi evacuate prin coşul de dispersie.
Vaporii de apă se condensează pe pereţii coşului şi se scurg înapoi în bazinul scuberului.Tipul instalaţiei de epurare a apelor uzate tehnologice:

- Apele uzate tehnologice sunt dirijate către instalaţia de epurare cu osmoză inversă tip PALL,
care funcţionează şi în cadrul Depozitului de deşeuri nepericuloase Chiajna.

Managementul deşeurilor:

   Numele                                    Capacitate
            Descriere
   procesului                                  maximă
   Recepţie      Deşeurile sunt livrate de transportatori autorizaţi pe
   deşeuri      baza documentelor însoţitoare conforme cu legislaţia
            în vigoare privind transportul deşeurilor.
            Deşeurile medicale sunt transportate în ambalaje
            speciale (saci, cutii, recipiente) inscripţionate conform
            tipului de periculozitate al acestora.          6.000 t/an
            Cântărirea se efectuează cu sistemul de cântărire
            electronic .
            Verificarea se face pe baza documentelor însoţitoare
            şi a inspecţiei vizuale.

   Depozitare     - Deşeurile medicale anatomo – patologice se
   deşeuri      stocheaza până la incinerare, in situatia in care este 6.000 t/an
            depasita capacitatea de incinerare la momentul sosirii
                        29
            acestora, în camera frigorifică, la temperatura -18o C.
            - Deşeurile periculoase stabile, care nu intra in reactie
            cu mediul si nu sunt afectate de conditiile meteo
            privind umiditatea si temperatura se depozitează în
            containere din material plastic acoperite cu capac, pe
            platforma betonată de lângă clădirea incineratorului si
            se transporta treptat la incinerator.
   Incinerare     Deşeurile se introduc în incinerator cu ajutorul
   deşeuri      sistemului de alimentare, în şarje de aprox. 135 kg.
            fiecare. Ciclul de incinerare are o durată de 12
            minute, incluzând arderea deşeurilor în prima cameră
                                         6.000 t/an
            de combustie, oxidarea gazelor rezultate în a doua
            cameră de combustie, epurarea gazelor rezultate din
            a doua cameră de combustie şi extragerea cenuşii de
            vatră şi a prafului de la filtrare.

Din activităţile principale desfăşurate în cadrul incineratorului rezultă unele deşeuri de producţie,
care necesită gestionare specifică.

Aceste deşeuri constau în:
           – care se evacuează în stare umedă din camera principală de combustie şi
se transportă pe depozitul de deşeuri;
          trarea gazelor de ardere – care se evacuează în stare uscată din partea
inferioară a tuburilor radiante şi din filtru cu saci;
                                    – care se epurează în
instalaţia de epurare cu osmoză inversă tip PALL.


  TABEL CENTRALIZATOR DEŞEURI PERICULOASE INCINERATE

Categoria de Starea   Managementul deşeurilor transportate la incinerator
deşeu cf. HG. fizică (S,
856/2002   L, SS)   Cantitatea   în Cantitatea    Cantitatea Cantitatea
             stoc la începutul primită    în incinerată rămasă în stoc
             anului   2011 vederea      2011 (t/an) la    sfârşitul
             (t/an)      incinerării 2011       anului    2011
                      (t/an)            (t/an)
Avizate DSV            -    302,10      302,10        -
Deşeuri              -    178,08      175,73       2,35
periculoase
industriale
Deşeuri              -    1352,74     1347,48       5,26
medicale
Total general           -    1832,92     1825,31       7,61

Monitorizarea generală a incineratorului:

a) debitele masice minime şi maxime ale deşeurilor periculoase incinerate (conform datelor de
proiectare) :
Cantitatea de deşeuri periculoase incinerate, conform capacităţii de incinerare stabilită
prin Cartea tehnică a instalaţiei = 580 – 680 kg/h (cca 135 kg/sarja)
b) conţinutul maxim de poluanţi admişi la incinerare, cum ar fi: PCB, PCP, clor, fluor, sulf,
metale grele ale deseurilor periculoase incinerate

                         30
Conform parametrilor tehnici ai instalaţiei de incinerare, stabiliţi de proiectant, enunţaţi în
cartea tehnica a instalaţiei şi admişi prin BAT, reglementaţi prin actele de reglementare în
vigoare şi prin Autorizaţia integrată de mediu;
c) măsurile luate în vederea minimizării cantităţii şi nocivităţii reziduurilor generate;
- se respectă cantitatea de deşeuri periculoase admisă pentru o şarjă: max.135 kg/sarja;
- se respectă timpul necesar unei arderi complete pe şarjă: 12 min.;
- se menţine echilibrul referitor la categoriile de deşeuri periculoase incinerate, în scopul
obţinerii unui amestec omogen de cenuşă de vatră, care să corespundă criteriilor de
acceptare a deşeurilor pe depozitul de deşeuri nepericuloase, prevăzute în Ordinul nr. 95
/ 2005 – se verifica periodic reţeta amestecului de deşeuri periculoase incinerate pe şarjă,
cu scopul menţinerii arderii în condiţii optime;
- se urmăreşte monitorizarea on-line şi se verifică încadrarea în limitele maxime admise ale
indicatorilor la emisii în aer;
- se respectă toate procedurile stabilite pentru manipularea deşeurilor periculoase şi a
deşeurilor rezultate în urma procesului tehnologic de incinerare, respectiv cenuşa – zgură şi
praf, ape uzate;
- se respectă programul de revizie şi întreţinere periodică a instalaţiei, de verificare a funcţionării
tuturor componentelor , inclusiv conducte, flanşe, robineţi;
d) masurile luate în vederea minimizării cantităţii de deşeuri generate şi a efectelor asupra
mediului şi evitarea reapariţiei acestuia;
Prezentate la punctul anterior
e) masurile stabilite în vederea supraveghereii parametrilor relevanţi, cât şi metodologia de
validare privind emisia medie zilnică;
- parametrii relevanţi, stabiliţi prin Autorizaţia integrată de mediu nr.40 / 2006, se
supraveghează continuu prin monitorizarea on – line şi se urmăresc indicatorii, pentru
comparare cu limitele maxime admise;
f) situaţiile de funcţionare anormală şi toate măsurile corective luate pentru gestionarea
incidentului (descrieţi de asemenea metodologia de informare a autorităţii competente în cazul
depăşirii unei limite de emisie);
- nu s-a înregistrat funcţionare anormală a instalaţiei;
-    instalaţia de incinerare a înregistrat întreruperi în funcţionare datorate recalibrării
instalaţiei de monitorizare on – line şi a unor remedieri curente, consemnate în registrul
de funcţionare a instalaţiei;
- anunţarea autorităţilor despre un eveniment / accident sau avarie se face în
conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, în vigoare,
care cuprinde responsabilităţi imediate, directe, persoane şi adrese ale responsabililor,
numerele de telefon la care se apelează, inclusiv ale ISU, APM Bucureşti, ARPM
Bucureşti, GNM – Comisariatul Bucureşti.
g) situaţiile de funcţionare anormală şi toate măsurile corective în vederea remedierii luate
pentru gestionarea incidentului;
- nu s-a înregistrat funcţionare anormală a instalaţiei – procedura stabilita în caz de
funcţionare anormală a instalaţiei cuprinde oprirea instalaţiei, anunţarea evenimentului şi
luarea tuturor măsurilor care sunt prevăzute în Autorizaţia integrată de mediu, conforme
cu reglementările în vigoare;
h) măsuri de modernizare preconizate sau realizate;
- s-a promovat Acordul integrat de mediu pentru realizarea Modulului II al Instalaţiei de
incinerare, emis de ARPM Bucureşti precum şi Acordul de mediu pentru realizarea
Sterilizatorului de deşeuri periculoase, care va fi montat în incinta Halei metalice care
adăposteşte Modulul I al Incineratorului de deşeuri periculoase Chiajna;
- s-a instalat Modulul II al Incineratorului şi este in faza finală de realizare, urmată de
începerea probelor tehnologice;
- s-a achiziţionat Sterilizatorul de deşeuri periculoase şi este în faza de montare şi de
racordare cu utilităţile existente

                         31
i) în cazul autorizării cu program de conformare, precizaţi gradul de realizare a acestora;
utilizarea eficientă a energiei, precizaţi dacă este preconizată efectuarea unui audit energetic
sau dacă s-a efectuat deja un audit energetic, când şi cine l-a efectuat;
Nu este cazul
j) tipul instalaţiei pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere rezultate ca urmare a
incinerării deşeurilor, respectiv precizaţi cantitatea de energie recuperată pe an (dupa caz) sub
formă de: apa caldă, abur, energie electrică sau din producţia combinată (căldură şi
electricitate), destinaţia acesteia (cât a fost utilizată în propria instalaţie, cât a fost vândută, cui a
fost vândută), desemenea precizaţi temperatura gazelor de ardere la cos;
- Incineratorul de deşeuri periculoase Modul II este prevăzut cu sistem de recuperare a
căldurii rezultate ca urmare a incinerării deşeurilor, aceasta urmând a fi folosită pentru
funcţionarea Sterilizatorului de deşeuri periculoase;
k) realizarea măsurilor din planul de revizii şi întreţinere a instalaţiilor;
- Planul de revizii şi întreţinere a instalaţiilor este realizat integral pentru instalaţie, dotări
auxiliare, starea vanelor şi racordurilor, integritatea acestora se supraveghează şi se
consemnează în Registru de evidentă a starii instalaţiei;
l)    justificaţi   modul    de    asigurare     a    automonitorizării/monitorizării
(automonitorizarea/monitorizarea emisiilor de poluanţi în mediu prin laboratoare proprii sau
contractante cu laboratoare acreditate, utilizând metode de măsurare validate, conform
standardelor europene în vigoare sau conform metodelor naţionale echivalente);
- Automonitorizarea on – line a fost prezentată la punctul e) şi se urmăresc indicatorii:
Pulberi totale, TOC, HCl, HF, SO2, NO si NO2, CO
- Monitorizarea periodică, trimestrială/semestrială a fost realizată în anul 2011 de către
S.C.ANALIST SERVICE SRL şi se referă :
- pentru Aer la compuşii chimici: Ta + Cd, Hg, Sb + As + Pb + Cr + Cu + Mn + Ni + V, Dioxină şi
furani;
- pentru Apa rezultată de la spălarea gazelor: MTS, Cd, Hg, Pb, Cr total, Cu, Ni, Zn, Dioxină şi
furani;
- pentru Apa subterana: pH, Conductivitate, Cd, Pb, Cr total, Cu, Ni, Zn, Mn, Co.

    Având în vedere faptul ca apele uzate tehnologice se epurează în Instalaţia de
epurare cu osmoză inversă tip PALL, aferentă Depozitului de deşeuri menajere, stradale
şi industriale asimilabile acestora Chiajna, indicatorii analizaţi la evacuarea în emisarul
de suprafaţă (efluent), cursul de apă necadastrat Valea Boanca, sunt cei stabiliţi prin
Autorizaţia de gospodărire a apelor şi preluaţi în Autorizaţia integrată de mediu Nr.15 /
30.10.2007, emisă de către A.R.P.M.Bucureşti pentru Depozitul de deşeuri Chiajna, cu
care are folosinte comune. Valorile rezultate din analizele efectuate de firma acreditată,
S.C.ANALIST SERVICE S.R.L. pentru anul 2011, se incadreaza in VLE.                RAPORT PRIVIND MODERNIZAREA

   Nr. crt.             Investiţii privind modernizarea
   1.    Instalarea Sterilizatorului de deşeuri periculoase, în incinta Halei metalice care
       adaposteşte Modulul I al Incineratorului de deşeuri periculoase Chiajna;

   2.     Instalarea Modulul II al Incineratorului (este in faza finală de realizare, urmată
        de începerea probelor tehnologice).
                          32
Colectarea şi transportul deşeurilor  Obiective                                     
  Îmbunătăţirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare şi transport a deşeurilor     În PRGD – Reg. 8 Bucureşti-Ilfov sunt prezentate ţinte de atins în ce priveste colectarea
şi eliminarea deşeurilor.
     Astfel se prevede:
- procentul de conectare la serviciul de salubritate (atât în zona urbană cât şi în zona rurală) să
fie, în judeţul Ilfov de 100% în anul 2011;
- colectarea separată în zonele urbane ale judeţului Ilfov să ajungă la 50 % în anul 2020;
● în anul 2011, colectarea separată (hârtie, carton, materiale plastice moi şi PET-uri, lemn,
sticlă, metal) a atins 10 % din totalul tipurilor de deşeuri colectate separat.
- colectarea separată în zonele rurale ale judeţului Ilfov să crească de la 8 % în 2003 la 20 % în
2012.
● în zonle rurale ale judetului Ilfov, în anul 2011 s-a atins un grad de colectare separată a
deşeurilor (hârtie şi carton, materiale plastice moi, PET-uri, metal, lemn, sticlă) de 10 %.

     Extinderea colectarii selective în Municipiul Bucureşti la nivelul anului 2011 s-a
   realizat şi prin următoarele proiecte:

-   pentru Sectorul 1: parteneriat CL cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. si S.C.
   ECO-ROM AMBALAJE S.A. privind colectarea PET/plastic/metal, hârtie/carton şi sticlă de la
   operatori economici, instituţii şi unităţi de invăţământ (nr. arondat 238 217).
-   pentru Sectorul 2: parteneriat CL cu S.C. SUPERCOM S.A. şi S.C. ECO-ROM AMBALAJE
   S.A. privind colectarea PET/plastic/metal, hârtie/carton şi sticlă de la populatie.
-   pentru Sectorul 4: S.C. REBU S.A. – colectare PET/plastic şi hârtie/carton de la asociaţii de
   proprietari, unităţi de învăţământ şi puncte de colectare stradale (nr. locuitori arondaţi 51
   292).
-   Pentru sectorul 6: S.C. URBAN S.A. – colectare PET/plastic, hârtie/carton şi sticlă de la
   populaţie (nr. locuitori arondaţi 350 000).

    Colectarea deşeurilor municipale este responsabilitatea municipalităţii, direct (prin
serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale), sau indirect (prin cedarea acestei
responsabilităţi pe bază de contract, către firme specializate în servicii de salubrizare).

    Colectarea selectivă a deşeurilor municipale (ambalajele şi deşeurile de ambalaje), se
realizează în Municipiul Bucureşti prin proiecte pilot, iniţiate de către societăţile de salubrizare şi
primării. Aceste proiecte sunt în derulare în colaborare cu asociaţiile de locatari (pentru
populaţie), şcoli, instituţii şi agenţi economici, fiind în continuă extindere, funcţie de rezultatele
obţinute şi de fondurile disponibile.

    În cadrul grupului de lucru reprezentanţi ai ARPM Bucureşti, APM Ilfov şi CJ Ilfov au
furnizat date privind gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în Regiunea 8 (Bucureşti-
Ilfov).

    Astfel, în anul 2011, aria de acoperire cu servicii de salubritate atât pe zona urbană, cât
şi pe zona rurală a atins gradul de 100% în Regiunea 8.
                           33
    În Municipiul Bucureşti, deşeurile menajere au fost colectate de către societăţile de
salubrizare în diferite recipiente, pubele, eurocontainere, etc.

   Dotările folosite de aceştia sunt, în principal:

Operator salubritate   Tip recipient colectare     Nr. recipienti  Volum recipient (litri)
S.C. SUPERCOM S.A.       Europubela          15000        120
S.C. SUPERCOM S.A.       Europubela          33798        240
S.C. SUPERCOM S.A.     Container metalic         312         1100
S.C. SUPERCOM S.A.     Container metalic         7         4000
S.C. SUPERCOM S.A.      Prescontainer          2         24000
S.C. SUPERCOM S.A.      Prescontainer          1         32000
  S.C. SSB S.A.       Europubela           100         120
  S.C. SSB S.A.       Europubela           65         240
  S.C. SSB S.A.       Eurocontainer          230         1100
  S.C. SSB S.A.        Container           40         4000
  S.C. SSB S.A.        Container           15         1200
  S.C. SSB S.A.        Container           5         14000
  S.C. SSB S.A.        Container           5         17000
  S.C. SSB S.A.        Container           5         18000
 S.C. URBAN S.A.        Container           200         4000
 S.C. URBAN S.A.        Container           10         5000
 S.C. URBAN S.A.        Container           120         7000
 S.C. URBAN S.A.        Container           20        10000
 S.C. URBAN S.A.        Container           3         14000
 S.C. URBAN S.A.        Container           20        18000
 S.C. URBAN S.A.        Container           3         21000
 S.C. URBAN S.A.       Prescontainer          15        24000
 S.C. URBAN S.A.       Europubela           15         120
 S.C. URBAN S.A.       Europubela           745         140
 S.C. URBAN S.A.       Europubela           2808        240
 S.C. URBAN S.A.       Eurocontainer          359         1100
S.C. SALSERV S.R.L.        Pubela            85         120
S.C. SALSERV S.R.L.        Pubela           1000        240
S.C. SALSERV S.R.L.      Eurocontainer          120         1100
S.C. SALSERV S.R.L.       Container           70         5000
 ADPP SECTOR 4       Saci inscriptionati       80000        120
 ADPP SECTOR 4       Saci inscriptionati        1500         60
 ADPP SECTOR 4        Europubela           100         120
 ADPP SECTOR 4        Europubela           130         140
 ADPP SECTOR 4        Eurocontainer          330         1100
  S.C. REBU S.A.       Europubela          23337        120
  S.C. REBU S.A.       Europubela          51481        240
  S.C. REBU S.A.       Eurocontainer          2726        1100
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          314         4000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          307         7000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          100        10000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          5         18000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          94        20000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          4         30000
  S.C. REBU S.A.      Cupa container          9         36000
 S.C. ROSAL S.A.       Europubela          31192        240
 S.C. ROSAL S.A.       Eurocontainer          749        11000
 S.C. ROSAL S.A.       Europubela           1473        120
 S.C. ROSAL S.A.       Eurocontainer          161         4400
 S.C. ROSAL S.A.       Eurocontainer          40         5500
S.C. ROMPREST S.A.       Europubela          85504        240
                          34
S.C. ROMPREST S.A.     Eurocontainer         1381           1100
S.C. ROMPREST S.A.     Cosuri stradale        15000            50
S.C. ROMPREST S.A.      Container          108            4000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           65            7000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           5            10000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           58           12000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           4            20000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           34           24000
S.C. ROMPREST S.A.      Container           6            32000

   Sursa: Ancheta statistica 2010

   Dotările operatorilor de salubritate din Bucureşti şi capacităţile de transport sunt:

Operator salubritate      Tip utilaj transport      Numar    Capacitatea utilajului
                                          (mc)
S.C. SUPERCOM S.A.     Autospeciale compactoare       16
                 Mercedes Benz
S.C. SUPERCOM S.A.   Autospeciale maturatoare Mercedes     8
                    Benz
S.C. SUPERCOM S.A.    Autoutiliatre Mercedes Sprinter     1
S.C. SUPERCOM S.A.      Autocontainere Mercedes        3
S.C. SUPERCOM S.A.    Transportator prescontainer Hack     3
S.C. SUPERCOM S.A.       Autobasculanta 33 t        2         30
S.C. SUPERCOM S.A.       Autobasculanta 41 t        4         35
S.C. SUPERCOM S.A.           Cisterne          2
S.C. SUPERCOM S.A.           Vidanje           3
S.C. SUPERCOM S.A.       Autogunoiere Iveco         4          5
S.C. SUPERCOM S.A.       Autogunoiere Iveco        10          3
S.C. SUPERCOM S.A.       Automaturatori Iveco        14
S.C. SUPERCOM S.A.        Atelier mobil Iveco        1
S.C. SUPERCOM S.A.         Gunoiera Man          2
S.C. SUPERCOM S.A.        Maturatoare Volvo         1
S.C. SUPERCOM S.A.         Automacara           2
S.C. SUPERCOM S.A.           Autocar          11
S.C. SUPERCOM S.A.        Autoturism Dacia         9
S.C. SUPERCOM S.A.        Autoutilitara Dacia        6
S.C. SUPERCOM S.A.        Autoutilitara Ford        8
S.C. SUPERCOM S.A.    Autoperii maturat trotuare Haco     12
S.C. SUPERCOM S.A.        Tractor U683 DT         20
S.C. SUPERCOM S.A.         Tractor U 650         46
S.C. SUPERCOM S.A.        Remorci MARSA          39          9
S.C. SUPERCOM S.A.     Remorci Schmidt Stratos 35       2
S.C. SUPERCOM S.A.       Semiremorca Achmidt         3
S.C. SUPERCOM S.A.        Sararite diverse         5
S.C. SUPERCOM S.A.     Semiremorci Meiller-Kipper       3
S.C. SUPERCOM S.A.           Ranger           20
S.C. SUPERCOM S.A.          Plug purtat         21
S.C. SUPERCOM S.A.          Plug tractat         16
S.C. SUPERCOM S.A.       Incarcator Amkador         2
S.C. SUPERCOM S.A.        Incarcator Wolla         4
S.C. SUPERCOM S.A.      Incarcator frontal Alhman       1
S.C. SUPERCOM S.A.         Autogredere          2
S.C. SUPERCOM S.A.    Masina incarcat zapada Amkador      2
  S.C. SSB S.A.      Autogunoiere compactoare        3         13
  S.C. SSB S.A.      Autotransportator container      2         12
  S.C. SSB S.A.         Autocontainer          1         15
                        35
  S.C. SSB S.A.    Autogunoiere compactoare      1  14
  S.C. SSB S.A.    Autogunoiere compactoare      1  15
  S.C. SSB S.A.    Autotransportator container     1  36
 S.C. URBAN S.A.        Autogunoiera        1  6
 S.C. URBAN S.A.        Autogunoiera        15  14
 S.C. URBAN S.A.        Autogunoiera        5  18
 S.C. URBAN S.A.        Autogunoiera        4  22
 S.C. URBAN S.A.        Containiera        4  10
 S.C. URBAN S.A.      Autospeciala HAK        4  36
S.C. SALSERV S.R.L.   Autogunoiere compactoare      3  18
S.C. SALSERV S.R.L.  Autotransportatoare cu container   4  12
S.C. SALSERV S.R.L.    Tractoare cu remorca       1  5
S.C. SALSERV S.R.L.        Basculante        2  16
 ADPP SECTOR 4         Autogunoiera        1  8
 ADPP SECTOR 4         Autogunoiera        2  16
 ADPP SECTOR 4         Autogunoiera        2  6
 ADPP SECTOR 4         Autogunoiera        2  24
 ADPP SECTOR 4         Autogunoiera        1  18
 ADPP SECTOR 4        Platforme auto        8  4
 ADPP SECTOR 4          Basculanta        6  10
 ADPP SECTOR 4    Incarcator frontal multifunctional  2  1,4
 ADPP SECTOR 4       Incarcator Bobcat       1  0,5
 ADPP SECTOR 4       Tractor cu remorca       7  4
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco      11  6
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco       3  10
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco       4  13
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco      11  14
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco      31  18
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco      15  23
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco       1  25
  S.C. REBU S.A.     Autogunoiere Mercedes       2  2,5
  S.C. REBU S.A.     Autogunoiere Mercedes       1  16
  S.C. REBU S.A.     Autogunoiere Mercedes       3  18
  S.C. REBU S.A.      Autogunoiere Iveco      14  10
  S.C. REBU S.A.     Autogunoiere Mercedes       5  10
  S.C. REBU S.A.    Autocontainer Abroll Iveco     8  36
  S.C. REBU S.A.    Autocontainer Abroll Man      4  36
  S.C. REBU S.A.   Autocontainer Abroll Mercedes    2  36
  S.C. REBU S.A.     Autobasculante Iveco       2  6,3
  S.C. REBU S.A.     Autobasculante Iveco       3  7
  S.C. REBU S.A.     Autospeciala UNIMOG       3  10
  S.C. REBU S.A.    Autoutilitara platforma Iveco   13  2
 S.C. ROSAL S.A.    Autogunoiere compactoare      14  16
 S.C. ROSAL S.A.    Autogunoiere compactoare      6  12
 S.C. ROSAL S.A.    Autogunoiere compactoare      4  18
 S.C. ROSAL S.A.    Autogunoiere compactoare      2  25
 S.C. ROSAL S.A.    Autogunoiere compactoare      2  22
 S.C. ROSAL S.A.   Autotransportatoare cu container   8  12
 S.C. ROSAL S.A.   Autotransportatoare cu container   4  6,6
 S.C. ROSAL S.A.   Autotransportatoare cu container   5  5,5
 S.C. ROSAL S.A.         Basculanta        2  24
 S.C. ROSAL S.A.          Tractor         4  0,8
S.C. ROMPREST S.A.   Autogunoiere compactoare      15  5
S.C. ROMPREST S.A.   Autogunoiere compactoare      10  7
S.C. ROMPREST S.A.   Autogunoiere compactoare      26  12
S.C. ROMPREST S.A.   Autogunoiere compactoare      2  16
S.C. ROMPREST S.A.   Autogunoiere compactoare      2  18
                       36
 S.C. ROMPREST S.A.     Autogunoiere compactoare         1          21,5
 S.C. ROMPREST S.A.     Autogunoiere compactoare         4           22
 S.C. ROMPREST S.A.           HAC             5           12
 S.C. ROMPREST S.A.           HAC             5           20
 S.C. ROMPREST S.A.           HAC             5           28
 S.C. ROMPREST S.A.           HAC             5           36
 S.C. ROMPREST S.A.         Portcontainer          5           5
 S.C. ROMPREST S.A.         Portcontainer          5           8
 S.C. ROMPREST S.A.           Bascule           24           12
 S.C. ROMPREST S.A.           Bascule            1          13,5
 S.C. ROMPREST S.A.           Bascule           12           18
 S.C. ROMPREST S.A.     Altele: unimog, maturatoare,      18           6
                 tractoare si remorci
 S.C. ROMPREST S.A.     Altele: unimog, maturatoare,      10           7
                 tractoare si remorci
 S.C. ROMPREST S.A.     Altele: unimog, maturatoare,      10           8
                 tractoare si remorci
 S.C. ROMPREST S.A.     Altele: unimog, maturatoare,      10           9
                 tractoare si remorci
 S.C. ROMPREST S.A.     Altele: unimog, maturatoare,      10          10
                 tractoare si remorci

    Sursa: Ancheta statistica 2010

   În anul 2011, în judetul Ilfov era disponibil un volum de colectare de ≈ 7089 m³ ,
constand în pubele şi containere pentru colectarea deşeurilor o dată la 1(una), de la locuitorii
din mediul rural care sunt conectaţi la acest serviciu. Din totalul de 7089 m3 – disponibil -, numai
5186 m3 (constand din pubele si containere ) este folosit pentru colectare de la populatia
contractanta. Capacitatea de 1903 m3 este folosită pentru colectarea deşeurilor din construcţii
şi demolări.

TABEL : OPERATORI DE SALUBRIZARE licentiati CE OPEREAZA IN JUDETUL ILFOV

   - DOTARI: CAPACITATE DE TRANSPORT SI CAPACITATE DE COLECTARE –

Analiza anului 2008-

agent     dotari
economic -  mijloace auto pentru colectare si
                            capacitate de colectare
operator de  transport
salubritate                      pubele          containere
licentiat   tip        numar capacitate
                            numar   capacitate   numar   capacitate
SC URBAN                  13 mc     1840   240 l      159    1,1 mc
SA Ramnicu             4           394   140 l      36     4 mc
  Valcea,   autogunoiere    4    12 mc     322   120 l      15     5 mc
 -Sucursala  autocontainere   2                        18     7 mc
 Otopeni   autobasculante

 -Sucursala  autogunoiere    4     13     1286     240      127     1,1 mc
 Bucuresti  autocontainere   3           466     140      18      4 mc
        autobasculante   2     10     673     120      8      5 mc
                                          6      7 mc
                                          1      18 mc                         37
        Autogunoiere
        compactoare;    14  15,3 mc
         Autogunoiera
S.C.
        compactoare;    1  22 mc              563  1,1 mc
COMPANIA
        Autotractoar             440   120 l  96  0, 77 mc
ROMPREST
        cu container;   1  4-7 mc     3219   240 l  10  1,8 mc
SERVICE
        Autotractoar cu                     6   24 mc
S.A.
        container ;    2  8-24 mc
        tractoare cu
        remorca      4  5 mc
                                       1,1 mc
                                       4,4 mc
                                       5,5 mc
                                       7 mc
                                       10 mc
                                    252
S.C. ROSAL                                  12 mc
        autogunoiere   7  18 mc              65
ECOLOGIC                                   18 mc
        autogunoiere    4  19 mc              33
&                                       Incepand
        autogunoiere   3  17 mc     147   240 l  20
RECYCLING                                   culuna
        autogunoiera    1  7,5 mc              3
SYSTEM                                    septembrie
        autogunoiera    1  3,5 mc              3
S.R.L.                                    2011,
                                    9
                                       operatorul
                                       economici
                                       este in
                                       procedura de
                                       faliment
        autospeciale    2  12 mc
- SC Ecovol
        autospeciala    2  5 mc
SRL,
        autospeciala    1  9 mc      238   240 l  60  1,1 mc
Primaria
        autospeciala    2  10 mc
Voluntari
        tractoare     14  5 mc
        IVECO;
        VOLVO ;      4  23 mc
        Auto Speciala   1  23 m
S.C RER
        IVECO       1  7 mc               92  1,1 mc
Ecologic
        (platforma) ;             12 263  120 l  20  4 mc
Service
        Auto Speciala   1  18 mc     58    240 l  10  7 mc
Bucuresti
        ABROLL ;                         4   18 mc
REBU S.A.
        AUTO Speciala
        MERCEDES (cu    1  7 mc
        platforma)
                                    24  4 mc
                 1  2,5 mc              8   5 mc
        autofurgoneta
SC Servicii            10  13,5 mc    100   120 l  10  7 mc
        autogunoiere
Salubritate            4  5,5 mc     2500   240 l  6   10 mc
        transcontainere
Bucuresti SA           1  7,5 mc     200   1100 l  6   18 mc
        camion
                 1  10,5 mc             2   23 mc
        autobasculanta
                                    2   20 mc
SC
Supercom    autogunoiera    1  13,5 mc    160   240 l  105  1,1 mc
SA
SC Ecoland
        autogunoiere  3    20 mc
SRL
        automaturatoare 2    17 mc     100   240 l  30  1,1 mc
oras
        autocontainere 2    10 mc
Voluntari,                         38
Serviciul de
         Autogunoiera
salubritate al          1    22 mc
         Tractor cu              3500   120 l    10    1,1 mc
comunei             2    7,5 mc
         remorca
Ciolpani
Serviciul de
         Autogunoiera
salubritate al          1    10 mc     60    120 l
         Tractor cu                          20    1,1 mc
comunei             1    5 mc     2500   240 l
         remorca
Vidra
Serviciul de
salubritate al  Tractor cu              Nu detin pubele sau containere. Colectarea se
                 2    7 mc
comunei     remorca                face la saci de m.plastic
Glina
Serviciul de
         Autogunoiera
salubritate al          1    18 mc
         Tractor cu              1200   240 l    50    1,1 mc
comunei             2    5 mc
         remorca
Dobroiesti
Serviciul de
         Autogunoiera
salubritate al          1    18 mc
         Tractor cu              1400   240 l    58    1,1 mc
comunei             1    5 mc
         remorca
Copaceni
Serviciul de
         Autogunoiera                         80    1,1 mc
salubritate al          2    15 mc     250    240 l
         Tractor cu                          2     2 mc
comunei             2    5 mc     1800   120 l
         remorca                           1     16 mc
Mogosoaia
Serviciul de
                                       40    1,1 mc
salubritate al  Autogunoiera  2    15 mc     250    240 l
                                       2     2 mc
comunei                        2000   120 l
                                       1     16 mc
Chiajna
Serviciul de
                                       40    1,1 mc
salubritate al  Autogunoiera  2    15 mc     250    240 l
                                       2     2 mc
comunei                        1800   120 l
                                       1     16 mc
Cernica
                     438,3 –
TOTAL              130               5609 mc        2839 mc
                     492,3 mc


    Acest număr (pubele si containere) trebuie crescut, prin conectarea locuitorilor din mediul
rural la sistemul de colectare al deşeurilor, ţinand cont de suportabilitatea populatiei privind
costurile practicate de operatorul de salubritate.
    De luat în considerare că există şi varianta sacilor de material plastic rezistenţi pentru
colectarea deşeurilor menajere pulverulente, păstoase, care emana mirosuri sesizabile olfactiv.
    Colectarea sacilor de material plastic cu mijloace auto adecvate este o acţiune ce ţine de
conlucrarea dintre Consiliul Local şi operatorul de salubritate.
    Distribuirea optimă, cât şi tipul şi numărul containerelor şi pubelelor trebuie planificate în
detaliu.
    La o analiză detaliată rezultă că este necesar o capacitate de colectare şi transport de
10800 m3 care să asigure colectarea o dată/săptămână a deşeurilor generate de toţi locuitorii
din judetul Ilfov.
    Pentru colectarea săptămânală trebue dublată capacitatea de colectare (de luat in
considerare si eventualele conflicte sociale cand capacitatea de stocare a deşeurilor generate
trebuie să asigure condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei) .
                         39
   Distributia contractelor de salubrizare in localitati pe operatori de salubrizare in judetul Ilfov
                                       Grup
                                                    SCEcoland SRL
                                                            Ecosistem SRL


                                                                    SC Supercom
                                            SCEcovol SRL
                               ROMPREST
                                                                           SCSalTrans
                                                            SCSalserv
     Localitate
                                                                           Exim SRL
                                                                      SA
                       Bucuresti**
            Popuatie
                       -Sucursala

                       -Sucursala
                       Otopeni,*
                                       ROSAL
                       URBAN
                   REBU
                                       SA
1   Buftea     20195                         5500*
   Volunta                                             3900*
2           29792                         102**  4670*
   ri
3   Otopeni     9876           2750*    AI”HC”                           X**
4   Chitila     11889                         2432*
   Magurel
5           7689                                               900*
   e
   Panteli
6           15836                         3996*
   mon
   Popesti
7   Leorde     14498                         3897*                   X**
   ni
   Bragadi
8           7898           2250**                                 X**
   ru
9   Snagov     5698                 1450*
10  Peris      6860           300*         2200*
11  Ciolpani    4240     Detine propriul serviciu de salubritate
12  Gruiu      6576                1879*
13  Nuci      2852                815*
   Gradist
14          2729                 400*
   ea
   Moara
15          5612                 1600*
   Vlasiei
   Balotest
16          6193           300*    1440*
   i
   Corbea
17          3568     1019*
   nca
   Mogoso
18          5132     Detine propriul serviciu de salubritate
   aia
                  Detine serviciul de salubritate propriu
19  Chiajna     7679
   Dragom
20  iresti     3982                          1130*
   Vale
   Ciorogir
21          4695     1340*
   la
22  Clinceni    4332           1230**
23  Cornetu     4361     1240*
   1
24  Decem      5778           1650**
   brie
   Copace
25          3008     Detine propriul serviciu de salubritate
   ni
26  Jilava     8633     2460*                                        X**
27  Vidra      7810     Detine propriul serviciu de salubritate
28  Glina      6371     Detine propriul serviciu de salubritate (neautorizat)
29  Cernica     9021     Detine serviciul de salubrizare propriu
   Branest
30          7972                 2270*
   i

                                    40
       Ganeas
31            4319    1234*
       a
       Stefane
32      stii de   4011                1140*
       Jos
       Petrach
33            2477                708*
       ioaia
34      Tunari   3506           350*                               300*
                                                               170
35      Afumati   6092                X**
                                                               0*
36      Dascalu   2340                660*
       Darasti-
37            2535
       Ilfov
       Dobroe
38            6151    Detine serviciul propriu de salubritate
       sti
                                                               103
39      Berceni   3616                1030*
                                                               0*
       Domne
40            5812    1630*
       sti
      *) reprezinta familii cu contracte de salubrizare. O familie este formata din ≈3,5 persoane.
      **) contracte cu agenti economici de pe teritoriul localitatii si de pe Soseaua de centura.

    În tabelul de mai jos sunt prezentate datele din raportarea statistică privind gradul de
   acoperire cu servicii de salubrizare.

   Tabel 1.1 Grad de acoperire cu servicii de salubrizare Regiunea 8 Bucuresti – Ilfov, Judetul Ilfov

                       Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare (%)
                                               2010          2011
              2008              2009

         Urban   Rural  Total    Urban    Rural  Total   Urban   Rural   Total  Urban  Rural  Total
 Regiunea 8
 Bucuresti-    88,5   69    79,5     92,5    86,5   89,5   100    100   100   100  100   100
  Ilfov
 municipiul
          100     -   100     100     -    100   100     -   100   100   -   100
 Bucuresti
 judetul Ilfov   77    69     73      85    86,5   85,75   100    100   100   100  100   100      Graficul colectării şi depozitării deşeurilor în depozitele de deşeuri conforme, autorizate,
   în judeţul Ilfov în anul 2011 este prezentat în continuare:
                                    41
                   Evolutia gestiunii DMS in judetul Ilfov in anul 2011 in com paratie cu anii 2006-2010

              140000
                              122211
                            113515
              120000
              100000                        76800
              80000
                       52812     cantitati (tone)

              60000
                    37893
                                                            32076
                                                        27664
              40000
                   28993
                                   14397
                                                   5067 12515


              20000
                                         8544
                                                                        5318
                                                 4656
                                       0 4436
                                                                        4098
                                                 4508
                                                                               150
                                                                               400
                                                                               140
                                                                               249
                                                                               376
                                                                               249

                                                                               250
                                                                               145
                                                                               346

                                                                               390
                                                                              74
                                                                              80

                                                                              85
                                                                00


                                                                   0
                                                                   0
                                                                              62
                                                                              70


                                                                              83
                                             0
                                                                0
                                                                   0
                                                                   0
                                               0
                                                 0
                                                                0
                                                                            0
                                             0
                                             0
                                                                0


                                           0
                                             0
                                             0
                                                                0
                                                                              0
                0
                   depozitate depozitate                                      reduse de deseuri  combusti
                                                             compostat
                     in     in   incinerate                reciclate              la   voluminoa  bil   altele
                                                               e
                   depozite depozite                                        depozitare   se  (lemn de

               2006   28993             14397       0       4508          0     0        0   62  346
               2007   37893              8544       0       4656          0     0        0   70  376
               2008   52812              4436       0       5067          0     0        400  74  390
               2009   76800                 0     0      12515          0     0        140  80  249
               2010  113515                 0     0      27664          0    5318        145  83  249
               2011  122211                 0     0      32076          0    4098        150  85  250

                                                            structura DMS analizata
Fig.    Evoluţia gestiunii DMS in perioada 2006-2011, astfel: preaderare (2006), perioada de
tranzitie (2007-2009), dupa anul 2009


   O evidenţiere mai clară a cantităţilor de deşeuri colectate separat pe tipuri este
prezentată mai jos.

                                   ► deşeuri de hârtie şi carton◄

    Numărul de locuitori care au colectat deşeuri de hârtie/carton în anul 2011 in regiunea 8
au fost pe regiune 1 043 403 persoane din care: în Bucuresti 1 007 509 persoane şi în jud. Ilfov
35 894 persoane.

   Situaţia generării, colectării şi valorificării deşeurilor de hârtie şi carton în anul 2011,
comparativ cu anul 2010, 2009, 2008 si 2007 este prezentată in graficul urmator:

Graficul colectării şi valorificarii deşeurilor de hârtie şi carton
                                                      42
                            evolutia gestiunii deseurilor de H+C in judetul Ilfov, in perioada 2007-2011


           40000                                                                     35000


                                                                            32076.514
                                                                             3
                                                                            6.
           35000
                                                                          82
                                                                                  30000
                                                                   7
                                                                         33
                                                                  81
                                                                 3.
                                                                38
                                                                         32177.351
                                                               30
           30000
                        9
                                       4
                       12

                                                                  25450.779
                                      22
                                                                                  25000
                      7.
                                     0.
                     97
                                                         6
                                   77
                                                        32
                    25
                                  25
                                                       0.
                                                      34
                                                                26420.711
                                                     24
           25000


                                    20325.594
                        21538.214
                                                   63
                                                  6.2
 cantitati [tone]
                                                                                  20000
                                                92
                  21527.493
                                               19
           20000

                                    16628.943          16421.959                           15000

           15000


                                                                                  10000
           10000                                                                                  5000
           5000
            0                                                                     0
                  2007               2008           2009              2010        2011
                                            anii, de referinta

                                 cantitate generata   cantitate colectata     cantitate valorificata
   Colectorii de hârtie şi cartoane sunt în primul rând operatorii de salubritate, dar şi
persoane fizice. Beneficiarii acestei materii prime secundare deosebit de valoroasă din punct de
vedere economic sunt unităţile industriale producătoare de hârtie şi cartoane din ţară.
   În Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov nu există agenţi economici producători de hârtie şi cartoane
având ca materie primă lemnul, paiele, hirtia si cartonul reprocesat.

               ►deşeuri de materiale plastice - ambalaje de sticle PET – post consum◄

   Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje – sticle PET, post consum – a inceput să
se desfăşoare alert după anul 2002, când a fost transpusa în legislaţia naţională Directiva nr.
94/62/CE referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje prin HG nr. 349/2002, abrogată în anul
2005 de HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.

    În baza prevederilor legale autorităţile şi instituţiile administraţiei publice locale împreună
cu alţi factori implicaţi, au obligaţia să realizeze proiecte pilot privind colectarea selectivă a
deşeurilor de ambalaje de la populaţie.

    Realizarea acestor proiecte pilot reprezintă unul din angajamentele pe care Romania şi
le-a asumat in cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană.
                                             43
    Numărul de locuitori care au colectat deşeuri de plastic şi metal în anul 2011 in regiunea
8 au fost pe regiune 1 043 403 persoane din care: în Bucuresti 1 007 509 persoane şi în jud.
Ilfov 35 894 persoane.

    Proiectele pilot de colectare selectivă a deşeurilor de ambalaje sunt menţionate detaliat
la capitolul ambalaje.

   Deşeurile de sticle PET – postconsum au facut obiectul unei HG nr. 166/2004 pentru
aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de ambalaje PET,
postconsum, în vederea reciclării” completată cu Ord. de Ministru nr. 117/2004 modificat şi
completat in 2005, republicat – Norme metodologice de aplicare a HG nr. 166/2004. HG
166/2004 a fost modificată şi completată prin HG 989/2005.

ani       2007      2008      2009      2010      2011
Cantitati    323.323 din   398.407 din   451.254 din   526.443 din   650.456 din
colectate    care  PET   care      care      care      care PET
         141.66     PET 240.089   PET 236.541   PET 327.988   456. 684
Cantitati    320.653 din   419.219 din   436.576 din   497.479 din   558.435 din
valorificate   care  PET   care      care      care      care PET
         285.590     PET 257.371   PET 189.465   PET 398.712   426.348
Cantitati    73.289  din  52.477  din  57.165  din  97.119  din  107.315 din
stocate     care      care      care      care      care PET
         PET 63.690   PET 43.408   PET 47.155   PET 49.355   33.336
                        44
   Graficul evoluţiei colectării şi valorificării deşeurilor „sticle PET – postconsum” pentru anul 2011, in
comparatie cu anii 2010,2009,2008, 2007 este prezentat în continuare:       evolutia gestiunii m aterialelor plastice, din care PET, in judetul Ilfov in anul 2011, com parativ cu perioada 2010-2007
          650.456
                   456.684       558.435
                                      426.348
                                                107.315
                                                        33.336
                                                              2011
          526.443                497.479
                   327.988       436.576
                                       398.712
                                                97.119     49.355    2010
          451.254     236.541
                                       189.465
                                                                  anii de referinta
                                                57.165     47.155
                                                              2009
                             419.219
          398.407
                                      257.371
                   240.089                          52.477     43.408
                                                              2008          323.323                          285.59
                             320.653
                                                              2007
                   141.66
                                                73.289     63.69

            total      PET          total      PET        total     PET
        cantitate colectata             cantitate            cantitate stocata
                             valorificata
                        cantitati colectate, valorificate, stocate[tone]


                              2007  2008  2009  2010  2011
    În anul 2011 cantităţile colectate de deşeuri „sticle PET – postconsum” au fost mai mari cu 4,3 % faţă
de anul 2007. Se impune săse acţioneze cu mai multă fermitate la nivelul Consiliilor Locale (din oraşe şi
comune) pentru a se obţine o implicare mai mare a autorităţilor locale în ce priveşte realizarea spaţiilor de
stocare a cantităţilor de ambalaje (sticle PET) colectate selectiv în şcoli, instituţii publice; conlucrarea cu
agenţii economici care comercializează cantităţi mari de mărfuri ambalate pentru introducerea „sistemului
depozit”, a sistemului „ambalaj la schimb”; plantarea de containere adecvate sau pubele pentru colectarea
selectiva a deşeurilor de ambalaje la serbările organizate în aer liber, la stadioane sau alte întâlniri cu
aglomerări de oameni. La nivelul Consiliilor Locale trebuie sa se asigure resurse financiare pentru
realizarea unui grad înalt de recuperare a deşeurilor reciclabile, recuperabile, reutilizabile. Pentru
gestionarea în condiţii de protecţie a sănătaţii populaţiei cât şi ca urmare a negocierilor cu UE, în România
s-a înfiinţat SC Ecorom Ambalaje SA agent economic autorizat de MM să realizeze inventarul şi să ţină
evidenţa cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţa românească. Acest agent economic reprezintă punctul
                                          45
verde (grüne punct) al UE în Romậnia. In anul 2011 au mai fost autorizati de MMP,ca operatori economici
care sa preia din resposabilitatea gestionarii ambalajelor, urmatorii agenti economici : SC Ecologic 3R SRL,
SC Eco-X SRL, SC Sota Grup 21 SRL, SC Intersemat SRL.


                    ►deşeuri de anvelope uzate◄

  În conformitate cu prevederile HG nr.170/12.02.2004, privind gestionarea anvelopelor uzate, intrată în
vigoare la data de 1 ianuarie 2005, persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi sau uzate
destinate reutilizării, au obligaţia să asigure colectarea acestora în limita cantităţilor introduse pe piaţă în
anul precedent.
  Obiectivele de recuperare se realizează etapizat astfel: în anul 2005 trebuia colectată 60% din
cantitatea introdusă pe piaţă în 2004, în anul 2006, 70% din întreaga cantitatea introdusă pe piaţă în anul
2005, iar din anul 2007 procentul de recuperare a crescut la 80%, acesta menţinându-se şi în prezent.
  Persoanele juridice care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării au
obligaţia de a plăti suma de 1 RON/kg anvelope la Fondul pentru mediu. Suma menţionată se va plăti
numai în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în anexa nr. 3 din HG nr.170/2004. Plata se face pe
diferenţa dintre obligaţiile anuale prevăzute şi obligaţiile realizate efectiv de persoanele juridice care
introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării. Obligaţiile pot fi îndeplinite individual sau
prin transferarea responsabilităţii către persoane juridice autorizate, potrivit Ordinului comun MMGA nr.
243/2004 şi MEC nr. 386/2004.
  Valorificarea cantităţilor de anvelope uzate colectate la nivelul regiunii s-a făcut în general prin
coincinerare în instalaţii de ardere aferente fabricilor de ciment.
    În judeţul Ilfov gestiunea anvelopelor scoase din uz pentru anul 2011 este prezentată în tabelul
următor :

                 anvelope uzate
                 u.m.= tone
        ani          2007     2008      2009      2010    2011
 Cantitate colectată       270,411   790,808       758,457    1239,339  1577,254
 Cantitate valorificată     295,995   410,229       295,638    856,964   1865,523
 Cantitate stocată        374,219   380,671       462,819    382,375   444,555

Graficul gestionării anvelopelor uzate in perioada 2007-2011 este arătat în Fig.
                            46
                       evolutia gestiunii anvelopelor uzate in judetul Ilfov, in perioada 2007-2011


           2000000
                                                                            3
                                                                           52
                                                                          5,
           1800000
                                                                         86
                                                                        1,
           1600000
                                                                             4
                                                                            25
           1400000
                                                                           7,
                                                                          57
                                                                         1,
                                                                   9
                                                                  33
           1200000
                                                                 9,
 cantitati [tone]
                                                                23
                                                               1,
           1000000
                                                                    4
                                                                   96
                               790,808             758,457
                                                                  6,
           800000
                                                                 85
           600000
                                                  462,819                     444,555
                               380,671
                  374,219
           400000
                                  9
                                                     8
                                 22
                                                    63
                  270,411                                            382,375
                                0,
                                                   5,
                               41
                                                  29
                     5
                    99
           200000
                   5,
                  29
             0
                   07
                                08
                                                   09
                                                                            11
                                                                  10
                1             2                  3               4               5
                  20
                               20
                                                  20
                                                                           20
                                                                 20
                                            anii de referinta

                            ani     Cantitate colectată   Cantitate valorificată  Cantitate stocată
 Situaţia cantităţilor de anvelope uzate generate/colectate şi valorificate în decursul anului 2011 la nivelul
Regiunii 8 Bucureşti- Ilfov este redată în tabelul următor:

    Tabel
                             Stoc la           Cantitate         Cantitate         Stoc la
                            01.01.2011.          colectată        valorificată       31.12.2011.
                              (tone)            (tone)           (tone)          (tone)
                   Regiunea 8     1445.507           3640.417         3457.547         1628.377

Sursa Datelor: Fluxul lunar de deşeuri centralizat de ARPM Bucureşti pe parcursul anului 2011
                                               47
                      uleiuri minerale uzate

  H.G. nr. 235/2007 reglementează activităţile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei
uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. În această Hotărâre
sunt specificate condiţiile de colectare şi asocierea în categorii de colectare a tipurilor de uleiuri uzate,
condiţii ce trebuie respectate de către toţi generatorii de uleiuri uzate.
  Conform legislaţiei specifice, principalii factori implicaţi in colectarea, recuperarea şi reciclarea uleiurilor
uzate sunt:
- staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de
motor şi de transmisie;
- producătorii şi importatorii de uleiuri;
- generatorii de uleiuri uzate;
- valorificatorii de uleiuri uzate
  Operatorii economici care introduc uleiuri pe piaţa internă (producători sau importatori) au obligaţia prin
lege de a organiza recuperarea uleiurilor uzate, în limita cantităţilor introduse pe piaţă.
  Colectarea uleiurilor uzate în scopul valorificării se realizează pe 3 categorii de colectare, în funcţie de
tipul de ulei uzat, respectiv 12.01.07*, 12.01.10*, 12.01.19*, conform Anexei 1 din HG 235/2007. Livrarea
cantităţilor colectate se realizează conform Anexei 2 (Declaraţie pentru livrarea uleiurilor uzate)
  Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate
se pretează acestei operaţii. În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabilă regenerarea,
valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare. În cazul in
care valorificarea nu este aplicabilă, se realizeaza eliminarea prin incinerare.

Situaţia gestionării uleiurilor uzate la nivelul anului 2011 este prezentată în tabelele de mai jos:

Uleiuri uzate colectate în 2011
                            Tabel
               Număr
                       Stoc la     Cantitate   Cantitate    Stoc la
               agenţi
        Judeţ            01.01.2011    colectata  valorificată  31.12.2011
              economici
                       (tone)      (tone)     (tone)     (tone)
               colectori
      Bucureşti       1       0.135      216.029    132.081      0.503
       Ilfov       3       9.028      29.996    14.238     24.786
       TOTAL
                 4       9.163      246.025    146.319     59.192
      Regiunea 8

Uleiuri proaspete utilizate în 2011
                           Tabel
                           Cantitate                 Cantitate
            Categorie                  Cantitate   Cantitate
                   Cantitate de   de ulei                  de ulei
            de agenţi                   de ulei    de ulei
                   ulei prospăt   uzat în                  uzat în
     Judeţ    economic                    uzat     uzat
                   consumată     stoc la                  stoc la
               i                   generată   predată
                      (t)    01.01.2011                 31.12.2011
            utilizatori                   (t)      (t)
                             (t)                    (t)
            Generatori   429.435     43.070    299.861    285.322    57.609
    Bucureşti
            Service-uri  961.625     10.981    402.266    381.729    31.518
      Ilfov    Generatori   61.556      5.075     10.333    11.301     4.190
            Service-uri  300.102      1.925    133.531    133.683     1.773
     TOTAL     Generatori   490.991     48.145    310.194    296.623    61.799
    Regiunea 8   Service-uri  1261.727     12.906    535.797    515.412    33.291
                             48
   Situaţia cantităţilor de filtre de ulei colectate şi incinerate în Regiunea 8 este de asemenea
prezentată în tabelul de mai jos:

Situaţia gestionării filtrelor de ulei în Regiunea 8 în 2011
                          Tabel
                                 Cantitatea Cantitatea
                Cantitatea
                           Cantitatea valorificată eliminată
         Cantitatea în filtre de Cantitatea
                            în stoc la prin co-   prin
     Judeţ   stoc la  ulei uzate predată
                           31.12.2011 incinerare, incinerare,
         01.01.2011(t) colectate   (t)
                              (t)    (t).    (t).
                   (t)
    Bucureşti   0.513    28.619  27.291    1.844   18.387   9.702
      Ilfov   0.017    6.752   6.677    0.092    0.750   5.927
     TOTAL
    Regiunea   0.530    35.371  33.968    1.936   19.137   15.629
       8

  De asemenea, în decursul anului 2011 agenţii economici importatori din Municipiul Bucureşti au introdus
pe piaţa internă o cantitate de 17349.317 tone de uleiuri proaspete, iar în judeţul Ilfov a fost introdusă pe
piaţă cantitatea de 10276.733 tone, totalul pe întreaga Regiune 8 fiind de 27626.05 tone.
  Principalii agenţi economici generatori de uleiuri minerale uzate din Bucureşti sunt: S.C. General Turbo
S.A., S.C. Gruppo Ragaini Romania SRL, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, SC Romaero SA, S.C.
Upetrolam S.A, SC Griviţa SA, S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A, SC Supercom SA, SC Turbomecanica
SA, iar din Judeţul Ilfov: SC Automobile Bavaria SRL, SC Avia Motors SRL, SC E.V.W Holding SRL, SC
Porsche Romania SRL, SC Protruck SRL, SC Ceffin Romania SRL.

  Evolutia gestiunii uleiurilor minerale uzate, proaspete si a filtrelor de ulei gestionate in anul 2011 in
judetul Ilfov este prezentata in graficul urmator
                            49
                                 gestiunea uleiului mineral uzat, proaspat, a filtrelor de ulei uzate in anul 2011, in judetul Ilfov                                                       cantitati gestionate [tone]
           1000                                                                                                12
                                                      63 9
                                                        3
                                                   88 11.0
                                                                           5
                                                                         .32
                                                    6.3
           900
                                                                        10
                                                                                                             10
           800           700                           27
                                                                           07
                                                                                                             8
                                      7.7
                                                                         2.7
                                                                        59
                                          72


           600
                                        0.5
                                                                                                               filtre de ulei [tone]
 cantitati [tone]
                                       56
           500                                                                                                 6           400
                             14
                           5.1
                          32
                                                                                                             4
                              12
           300                            295.791
                            3.3
                                                                 3
           200
                                                                04
                                                               9.
                                                                                                             2
                                                              19
                                                                                       14
                                                                                                      .01
           100


                                                                                     0.7
                                                                                                5
                                                                                                     37
                                                                                              .68
                   8
                             62.009
                 .56
                                                                                                          26
                       58
                                                                                             12
                                                                                22.459
                                                                                                         0.1
                13

                     0.0
            0                                                                                                 0
                         generatori       service                   valorificat prin  eliminat prin      eliminat prin  alte moduri de
                                                            regenerare     coincinerare       incinerare    gestionare

              stoc 01.01.2011           generat             colectat                          predat                  stoc 31.12.2011
                                                          moduri de gestionare


                                             ulei mineral uzat      ulei mineral proaspat consumat     filtre de ulei  În conformitate cu OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată cu Legea 167/2010,
societăţile care introduc pe piaţa internă uleiuri sunt obligate să plătească la Fondul pentru mediu o taxă de
2 lei/litru, începând cu 1 ianuarie 2011 pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale
de gestionare şi cantităţile de uleiuri uzate gestionate.

Etapizarea obligaţiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate este prezentată în tabelul de mai jos,
conform Anexei 4 din OUG nr. 196/2005:
                           Tabel
                Anul                  Obligaţia*
                2011                    40%
                2012                    60%
            Începând cu 2013                 80%
   *Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piaţa naţională

                                                             50
              baterii şi acumulatori şi deşeuri de baterii şi acumulatori


  În urma apariţiei Hotărârii de Guvern nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al
deşeurilor de baterii şi acumulatori care conţin substanţe periculoase, prin care s-a impus producătorilor să
organizeze un sistem propriu de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori, S.C. CARANDA BATERII
SRL şi S.C. START ENERGIA S.R.L. au organizat un sistem de colectare a acestui tip de deşeu, prin care
preiau la schimb acumulatorii uzaţi auto, industriali şi pentru sistemul feroviar (redresoare de locomotive
320-360 MG).
  În general, bateriile şi acumulatorii uzaţi folosite în gospodării sunt returnate punctelor de vânzare (la
schimb cu baterii noi) sau unor firme specializate de reciclare şi colectare.
  De asemenea, în Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov sunt autorizate centre de colectare a bateriilor şi
acumulatorilor uzaţi auto, industriali şi portabili, care colectează, în general, doar acumulatori de tip auto şi
industrial, neexistând încă o reţea extinsa de colectare a celor de tip portabil.
  După colectare, bateriile sunt trimise către centre de tratare de pe raza administrativă a altor judeţe,
unde sunt înlăturate substanţele periculoase.
  Situaţia gestionării deşeurilor de baterii şi acumulatori colectate din Municipiul Bucuresti, judetul Ilfov,
respectiv la nivel regional, pe parcursul anului 2011 este prezentată în tabelele următoare:Tabel. Cantităţi de deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriali gestionate în 2011 din
Municipiul Bucuresti
      Cantitatea   de                      Cantitatea   de
                Cantitatea    de Cantitatea    de
      acumulatori auto                       acumulatori auto
                acumulatori auto acumulatori auto
      şi industriali în                      şi   industriali
                şi   industriali şi     industriali
      stoc      la                      rămase în stoc la
                colectaţi (tone)   valorificaţi (tone)
      01.01.2011 (tone)                      31.12.2011 (tone)
        217,621      12299,51        12198,647      318,484
   Sursa Datelor: ARPM Bucureşti, raportări operatori economiciTabel. Cantităţi de deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriali gestionate în 2011 din judetul
Ilfov
       Cantitatea   de                       Cantitatea   de
                 Cantitatea    de Cantitatea     de
       acumulatori auto                        acumulatori auto
                 acumulatori auto acumulatori auto
       şi industriali în                       şi   industriali
                 şi    industriali şi    industriali
       stoc      la                       rămase în stoc la
                 colectaţi (tone)   valorificaţi (tone)
       01.01.2011 (tone)                       31.12.2011 (tone)
       1005,75         15242,218       15443,078       804,89
   Sursa Datelor: APM Ilfov, raportări operatori economici
                            51
Tabel. Cantităţi de deşeuri de baterii şi acumulatori auto şi industriali gestionate în 2011 în Regiunea
8 (Bucuresti, Ilfov)
       Cantitatea   de                       Cantitatea   de
                Cantitatea    de Cantitatea    de
       acumulatori auto                       acumulatori auto
                acumulatori auto acumulatori auto
       şi industriali în                       şi   industriali
                şi    industriali şi    industriali
       stoc      la                      rămase în stoc la
                colectaţi (tone)   valorificaţi (tone)
       01.01.2011 (tone)                       31.12.2011 (tone)
         1223,371     27541,728       27641,725       1123,374
   Sursa Datelor: ARPM Bucureşti, raportări operatori economiciTabel privind cantităţile de baterii/acumulatori tratate de operatorii economici din jud. Ilfov, în anul
2011

Denumirea Adresa      Stoc la Cantitate Cantitate Cantitate    Cantitate Stoc la
operatorului (localitatea, început preluată exportată exportată     tratată  sfârşit
economic   tel./fax./e- de an (tone)   (tone)   (Destinatar  (tone)  de an
       mail:)    (tone)            **)           (tone)
Neferal SA Bd Biruinţei 329    13913                14102   140
       nr 100,
       Pantelimon
Monbat    Şoseaua    0    3318,86 2766,133 Monbat       0     552,724
Recycling  de                     Recycling
SRL     Centură,                  EAD,
       nr. 228 I,                 Bulgaria
       tarlaua 39,
       Pantelimon
   Sursa Datelor: ARPM Bucureşti, raportări operatori economici
                          52
                 Lista colectorilor de deseuri de baterii si acumulatori aferenta anului 2011

Nr.  Judeţ  Denumire      CUI    Adresa sediu,       Adresa punct de lucru,          Autorizatie        CAEN     Tipuri de
crt.      operator            date de contact      date de contact             (nr./data/valabilitate)        baterii/acumulatori
                       (telefon, fax, e-mail)  (telefon, fax, e-mail)                             (portabili,auto,
                                                                            industriali)
1   Ilfov  ROMRECYCLING    9578947  Bucuresti, str. General  com. Jilava str. Drumul Sabarului    Nr. 35/08.02.2008     4677,    auto
        SRL              David Praporgescu, nr.  jud. Ilfov                valabilitate       3831,
                       1-5,etl 6, ap 14B,                         08.02.2013        3832, 3821
                       sector 2/tel/fax:
                       0214570263/
                       0214570269
2   Ilfov  PRAKTIKER      14398713  str. Şcolii nr.7     com. Voluntari jud. Ilfov        Nr. 410/07.12.2007    4675,    portabili
        ROMÂNIA SRL          Voluntari                             valabilitate07.12.2012  4531,    auto
                       tel/fax 0212047151/                                     4719,
                       0212047159                                          4742,
                                                                      4741, 4743
3   Ilfov  METRO CASH &    8119423  şos. Afumaţi km. 10    com. Voluntari,jud. Ilfov        Nr. 89/13.04.08.     4675,    portabili
        CARRY SRL           tel/fax 0212703793/                        valabilitate13.04.2013  4531,    auto
                       0212703802                                          4719,
                                                                      4742,
                                                                      4741, 4744
4   Ilfov  STENA DTM SRL    17094344  şos. Giurgiului nr.33   com. Jilava, jud. Ilfov         Nr. 254/12.09.2011    4677,    auto
                       tel/fax 0214570650                         valabilitate       3831,    industriali
                                                         11.09.2021        3832, 3811
5   Ilfov  LEMATEC TRADE    10306148  şos. Centurii nr. 5-7   com. Bragadiru,jud. Ilfov        Nr. 49/30.03.2011     4677,    auto
        INTER IMPEX SRL        tel/fax 0213693223/                        valabilitate       3831,    industriali
                       0213693225                             31.03.2021        3832, 3821
6   Ilfov  REMAT NORD SA    1858367  str. Răsăritului nr.57  com.Buftea,jud. Ilfov          Nr. 94/30.04.08      4677,    auto
                       tel/fax 0213101913/                        valabilitate 30.     3831,    industriali
                       0213101914                             04.2013          3832, 4531
7   Ilfov  REMAT SUD SA    482120   Sos. Berceni nr.5     str. Sabarului nr. 1 Jilava jud. Ilfov  Nr. 78/21.02.2011     4677,    portabili,
                       sect.4                               valabilitate       3831,    auto
                       tel/fax 0213345668/                        21.02.2021        3832, 4532  industriali
                       0213345294
8   Ilfov  APRIL INVESTITII  15259098  BD Biruintei nr 102,   BD Biruintei nr 102, Pantelimon,     Nr. 184/ 18.06.2007    4677,    portabili
        SRL              Pantelimon, tel/fax:   tel/fax: 021351334/ 0213518122      valabilitate       3831,    auto
                       021351334/                             18.06.2012        3832, 3811
                       0213518122
9   Ilfov  ECO PROTECT     26918160  Sos. Mihai Bravu nr    str Mierlari nr 38, Jilava        Nr. 176/ 30.09.2010    3832     auto
        SERVICE SRL          55B, sc 1, et 2, ap4                        valabilitate
                       tel: 0728085308                          30.09.2020
10   Ilfov  ESTERN EUROPE    26143764  Sos Giurgiului nr 33A,  Sos Giurgiului nr 33A, Jilava      Nr. 22/29.01.201,     3822     auto
        LOGISTICS &          Jilava                               revizuita 12.11.2010,
        MANAGEMENT SRL                                          valabilitate
                                                         29.01.2020
11   Ilfov  REMAT IASI SA    1977144  Str Aurel Vlaicu nr 88,  sos Oltenitei nr 278, Popesti      Nr. 262/21.09.2011    4677,    auto
                       Iasi           Leordeni                 valabilitate       3811,
                                                         20.09.2021        3832, 3812
                                          53
12  Ilfov    CAMELEON     23563844  Sos Stefanesti nr      Sos Stefanesti nr 15,Stefanestii     Nr. 334/08.12.2008   3811, 3812  auto
         INVEST SRL          15,Stefanestii de Jos,   de Jos, Ilfov              valabilitate
                       Ilfov            tel/fax: 0216515004           08.12.2013
                       tel/fax: 0216515003
13  Ilfov    ECOSTRAR SRL   22347141  Str. Ariei nr. 32-34,    Str. Ariei nr. 32-34, Mogosoaia     Nr.41/08.02.2008,    3811,    portabili,
                       Mogosoaia                              revizuita 23.02.2010,  3821,3831,  auto,
                                                          valabilitate      3832     industriale
                                                          08.02.2013
14  Ilfov    REMATMET SRL   19243108  str Chitila Veche nr 8,                                   3832     auto
                       sect 6, Bucuresti                          Nr. 200/29.10.2010,
                                     Str. Lt Maj. Tanase Banciu nr. 2,    valabila 28.10.2020
                                     Popesti Leordeni, judetul Ilfov
15  Ilfov                  Str Fagetului nr 39,                                           auto
         EURO METAL          Constanta tel/fax:                          Nr 135/10.12.2009
                  21480793                                                4667
         TRADING SRL         0241544081/                             valabila 10.12.2019
                       0241520067         sos Bucuresti Ploiesti, Buftea
16  Ilfov                  str. Principala nr. 359,                                   3811,    auto
         ABSOLUT METAL                      str. Principala nr. 359, sat Sintesti,  Nr. 21/12.04.2011
                  28032363  sat Sintesti, Vidra, jud.                                  3831,
         S.R.L.                          Vidra, jud. Ilfov            valabila 20.04.2021
                       Ilfov                                            3832, 4677
17  Ilfov                  str. Principala nr. 393,                                   3811,    auto
         AQUA CAPITAL                       str. Principala nr. 393, sat Sintesti,  Nr. 241/06 09 2011
                  28690105  sat Sintesti, Vidra, jud.                                  3812,
         FORTE S.R.L.                       Vidra, jud. Ilfov            valabila 05 09 2021
                       Ilfov                                            3832, 4677
18  Bucuresti  ATLET IMPEX    7067717  Str. Tuzla nr. 1,      Str.Halmeu nr.25, sect.2         Nr. 294/31.05.2011,   3710, 3720  auto
         S.R.L.            sc.A,et.1, ap. 4, sector  Tel.0722659625              valabilitate
                       2                                  31.05.2021
19  Bucuresti  CARANDA BATERII  1560677  Str.Aviator Stefan     Str.Drumul intre Tarlale nr.42,     Nr. 244/13.05.2011,   2720,    portabili,
         S.R.L.            Protopopescu nr.11,     sect.3                  valabilitate      3832,    auto,
                       sect.1           Tel.0722410774;             13.05.2021       4677, 4941  industriali
                                     021/2561828,office@caranda.;
20  Bucuresti  REMAT       482120   Sos.Berceni Fort nr.5,   Sos.Berceni Fort nr.5, sector 4     Nr.78/21.02.2011,    3710,    auto,
         BUCURESTI SUD        sector 4                               valabilitate      3720,    industriali
         S.A.             tel:021/3345668                           21.02.2021       5157, 3832
21  Bucuresti  AS METAL COM   3272093  Bucuresti, str.       Sos.Berceni nr.104G, sect.4       Nr.10/08.01.2009,    3831,    auto
         S.R.L.            Postavarului nr. 11, bl.  021/3193957                valabilitate 5 ani   3832, 4677
                       E5, ap. 35, sect. 3
22  Bucuresti  REMAT VEST S.A.  16499110  Str.Barsanesti nr.23,    Str.Barsanesti nr.23, sect.6       Nr.411/18.07.2011,   3832     auto,
                       sect.6                                valabilitate            industriali
                       Tel.021/434050;                           18.07.2021
                       021/44341029
23  Bucuresti  REMAT       482120   Sos.Berceni Fort nr.5,   Bd. Pieptanari nr.68B, sect.5      Nr.410/18.07.2011,   3710,    auto,
         BUCURESTI SUD        sector 4          Tel: 021/3345668             valabilitate      3720, 5157  industriali
         S.A.                                               18.07.2021
24  Bucuresti  REMATHOLDING   16010540  Soseaua Berceni Fort    Sos.Chitilei nr.499, sect.1       Nr.586/22.09.2011 ,   3831,    auto,
         CO S.R.L.          nr.5, et.1, sector 4,    tel:021/3345668, persoana de       valabila pana la    3832,    industriali
                       Bucuresti          contact: Georgeta Chifor 0730      22.09.2021       4677,
                                     085 496                             3700,
                                                                      3811,
                                                                      3812,
                                                                      3821, 3822
25  Bucuresti  LAUR FERMETAL   27868450  str. Chimene, Sat      Str.Izvorul Rece nr.36, sect.4      Nr.168/11.04.2011,   4677, 3832  auto
         S.R.L.            Prundu, jud. Giurgiu                         valabilitate 10 ani

26  Bucuresti  GRUP NICLU &   341415   str. Cavafii Vechi nr.   str. Cavafii Vechi nr. 17, sector 3,   Nr. 270/21.05.2007   5157     auto
         NICA S.R.L.         17, sector 3, Bucuresti   Bucuresti, tel. 0722563200        valabila pana la
                                                          21.05.2012


                                           54
27  Bucuresti  GETIC PROD COM   6242704  Bucuresti,str.Cpt.     Str Nadeş nr. 21 A sect.1,      Nr.273/22.05.2007,   1920, 4677  portabili,
         S.R.L.             Octav Cocarascu nr.5,    Bucuresti               valabilitate 5 ani          auto,
                        sector 1          Tel: 0721261716                              industriali

28  Bucuresti  SIMMETAL FE     17976897  Bucuresti,         Str Toporaş nr. 62, sect 5,      Nr.301/06.06.2007,   4677     auto
         S.R.L.             str.Colnicului nr.36,    Bucuresti               valabilitate 5 ani
                        sect.4           Tel: 0744545967
29  Bucuresti  AFRODITA NET    16465436  Bucuresti, Str. Vintila   Str. George Mihai Zamfirescu nr.   Nr.320/13.06.2007,   3831     auto
         S.R.L.             Mihailescu nr. 16, bl.   28, sect. 6, Bucuresti,Tel:      valabilitate 5 ani
                        70, sc. 3, parter, ap.   0720556566
                        10, sector 6
30  Bucuresti  ALRO METAL     15732691  Bucuresti,         Str. Prel Ghencea nr. 89 F, sect.6,  Nr.335/22.06.2007,   3832     auto
         GHENCEA S.R.L.         str.Prelungirea       Bucuresti               valabilitate 5 ani
                        Ghencea nr.89, sector
                        6,Tel: 0721655287
31  Bucuresti  RODI IMPEX S.R.L.  3594412  Bucuresti,         Bd. Timişoara nr. 61-63, sect. 6,   Nr.381/25.07.2007,   3832     auto
                        str.Prelungirea       Bucuresti,Tel: 0721655287,      valabilitate 5 ani
                        Ghencea nr.89F,       021/4447727
                        sector 6
32  Bucuresti  CATA & DAN COM   16050862  Bucuresti,         Str. Foişorului nr. 148, sect. 3,   Nr.157/02.04.2007,   3811     auto
         S.R.L.             str.Al.Vlahuta nr.1,    Bucuresti,Tel: 0728832280       valabilitate 5 ani
                        bl.M49, sc.2, et.7,
                        ap.66, sect.3
33  Bucuresti  VIC NIK       3710983  Bucuresti, Str. Avrig    Str. Ciodrina nr. 18, sect. 4,    Nr.555/15.10.2007,   4677     auto
         PRODIMPORT           nr.54, bl. O15, sc. 1,et.  Bucuresti ,Tel: 0722371282      valabilitate 5 ani
         S.R.L.             II, ap 34, sector 2

34  Bucuresti  AGROPROMPT 93    3971970  Bucuresti, Str.       Str Malcoci nr. 305, sect. 5,     Nr.631/30.11.2007    4617,    auto
         IMPEX S.R.L.          Balinesti, nr.10 A,     Bucuresti,Tel: 0723546271       revizuita 14.05.2008,  3710,
                        sector 5                             valabilitate      3720, 5157
                                                         30.11.2012
35  Bucuresti  ADY IMPORT     3645613  Bucuresti, Sos.       Sos. Dudeşti – Pantelimon nr. 59,   Nr.648/19.12.2007,   3811,    auto
         EXPORT S.R.L.         Pantelimon nr.365,     sect. 3, Bucuresti,Tel:        valabilitate 5 ani   3832, 4677
                        bl.A2, sc. A, et. 2, ap.  0743335467, 0722 234 782
                        11, sector 2
36  Bucuresti  EURO RAF S.R.L.   22679507  Bucuresti, Str. Iriceanu  Str. Democraţiei nr. 32, sect. 4,   Nr.135/17.03.2008,   5157     auto
                        Ion nr. 16, bl. 159, sc.  Bucuresti,Tel: 0720463258       valabilitate 5 ani
                        1, et. 2, ap. 15, sector
                        4
37  Bucuresti  OZON TOTAL     22833745  Bucuresti, Str.Baba     Str. Cărăuşilor nr. 29, sect. 2,   Nr.164/15.04.2008,   3832, 4677  auto
         GROUP S.R.L.          Novac nr.18, bl.24B,    Bucuresti , Tel: 0728 085 308     valabilitate 5 ani
                        sc. B, et. 15, ap. 134
                        sector 3
38  Bucuresti  IMA STAR S.R.L.   15712430  Str.Valea          Şos Berceni nr. 104 sect. 4,     Nr.166/16.04.2008,   3832     auto
                        Calugareasca nr.8,     Bucuresti,Tel: 0721281718       valabilitate 5 ani
                        Bl.7, sc.B,et.3,
                        ap.25,sector 6
                        Bucuresti
39  Bucuresti  SCRAP        22850800  Str. Caminului,       Şos. Pantelimon nr. 39, sect. 2,   Nr.180/24.04.2008,   3710,    auto
         RECYCLING           nr.4,et.1, ap.2, sect.6   Tel: 021/6422800           valabilitate 5 ani   3720, 5157
         INDUSTRY S.R.L.        Bucuresti
40  Bucuresti  JOMAR FIER S.R.L.  17863553  Bucuresti, Str.       Şos. Fundeni nr. 52, sect 2,     Nr.199/09.05.2008,   3811,    auto
                        Valsanesti nr.1, bl.    Bucuresti,Tel: 0724069909       valabilitate 5 ani   3832, 4677
                        P14,sc.1, et.1, ap. 48,
                        sector 3                                            55
41  Bucuresti  NICU COLECT    22816140  Str. George Valentin    Str. Ocna Sibiului nr. 29, sect 1,   Nr.204/12.05.2008,  3710, 3720  auto
         S.R.L.            Bibescu nr. 36, bl.     Tel: 0744337841             valabilitate 5 ani
                       11/4, sc.1, et.3, ap.12,
                       sector 1, Bucuresti
42  Bucuresti  DOVA COM S.R.L.  8557571  Str. Dambovitei nr.14-   Str. Dambovitei nr.14-16, sect.6    Nr.353/04.08.2008,  5157, 6024  auto,
                       16, sect.6                             valabilitate 5 ani         industriali
                       021/4305601;
                       021/403559
43  Bucuresti  MET        16824750  Bucuresti, str. Plt.    Str. Fizicienilor nr.15, sector 3,   Nr.223/19.05.2008,  5157     auto
         MANAGEMENT          Nedelcu Ion nr.3, bl.    Bucuresti,Tel: 021/331 75 25      valabilitate 5 ani
         S.R.L.            1A, sc. 1, et. 1,ap. 8,
                       sector 3
44  Bucuresti  CORE MATALIAT   17516864  Bd. Iuliu Maniu nr.99,   Str. Intrarea Blejoi nr. 8-16, sector  Nr.355/04.08.2008,  3710,    auto
         EXIM S.R.L.         bl.A1, sc.1, et.4, ap.16,  6, Bucuresti,Tel: 021.319.67.65 ;    valabilitate 5 ani  3720, 5157
                       sector 6, Bucuresti     021.311.54.89
45  Bucuresti  MAGNET DESEURI  19094677  str. Anghel         Str. Gheorghe Şerban nr.61,       Nr.401/17.09.2008,  3710,    portabili,
         S.R.L.            Moldoveanu nr. 9,      sector 2, Bucureşti,Tel: 0751 502    valabilitate 5 ani  3720, 5157  auto,
                       sector 4, Bucureşti     283                                    industriali

46  Bucuresti  FERONAT CARTON  16036582  Sos. Colentina nr. 35,   Str. Ramuri Tei nr. 12         Nr.413/29.09.2008,  4677     auto
         S.R.L.            bl. R15, sc. B, et. 3,   (incinta BIT S.A.) sector 2,      valabilitate 5 ani
                       ap. 60, sector 2      Bucureşti, Tel: 0722 965 259
47  Bucuresti  SIMMETAL FE    17976897  Bucuresti,         Str. Voicu Tomescu nr. 2, sector    Nr.423/01.10.2008,  4677     auto
         S.R.L.            str.Colnicului nr.36,    5, Bucureşti,Tel: 0744545967      valabilitate 5 ani
                       sect.4

48  Bucuresti  CĂTĂ&DAN COM   16050862  Bucuresti,         Str. Orăştiei nr. 1, sector 4,     Nr.438/09.10.2008,  3811,    auto
         S.R.L.            str.Al.Vlahuta nr.1,    Bucureşti,Tel: 0728 832 280       valabilitate 5 ani  3832, 4677
                       bl.M49, sc.2, et.7,
                       ap.66, sect.3
49  Bucuresti  ADY IMPORT    3645613  Bucuresti, Sos.       B-dul Gloriei nr. 19, sector 1,     Nr.530/05.11.2008,  3811,    auto
         EXPORT S.R.L.        Pantelimon nr.365,     Bucureşti,tel: 0722 234 782       valabilitate 5 ani  3832, 4677
                       bl.A2, sc. A, et. 2, ap.
                       11, sector 2
50  Bucuresti  RRR AMBIENT    15200066  Aleea Tebea nr. 4, bl.   Str. Drumul Cheile Turzii nr. 111,   Nr.534/05.11.2008,  3832, 4677  auto
         COLECT S.R.L.        D10, sc. A, et.3, ap.    sector 4, Bucureşti,Tel: 0722 353    valabilitate 5 ani
                       12, sector 4, Bucureşti   568
51  Bucuresti  START ENERGIA   7244061  Str. Drumul Valea      Str. Poiana Pietrei nr. 15-19,     Nr.85/15.02.2008,   2720     auto,
                       Danului nr. 9A,       sector 1, Bucureşti, Tel: 0788 181   valabilitate 5 ani         industriali
                       Bucureşti          291
52  Bucuresti  DETACO IMPEX   11059550  Str. Zabrautului,      Str.Zabrautului, nr.15,sect.5      Nr.216/14.05.2008   5157,    auto
         2000 S.R.L.         nr.15,sect.5 Bucuresti   Bucuresti, Tel: 021/3357396;      revizuita la     3710, 3720
                                     021/3357230               20.02.2009,
                                                         valabilitate 5 ani
53  Bucuresti  MAGNET DESEURI  19094677  str. Anghel         Şos. Gara Căţelu nr. 26, sector 3,   Nr.78/08.02.2007   3831,    portabili,
         S.R.L.            Moldoveanu nr. 9,      Bucureşti,Tel: 0751 502 283       revizuita in     3811, 4677  auto,
                       sector 4, Bucureşti                         30.10.2009,            industriali
                                                         valabilitate 5 ani
54  Bucuresti  REMATHOLDING   16010540  Soseaua Berceni Fort    Soseaua Berceni nr.110, sector 4,    Nr.585/30.11.2009,  3832 ,    auto,
         CO S.R.L.          nr.5, et.1, sector 4,    Tel: 021/334.56.68           valabilitate 10 ani  3811,    industriali
                       Bucuresti                                         3812, 4677
55  Bucuresti  ELIS MET S.R.L.  1325232  Str.Baraj vinari nr.3,   Str. Crinul de Gradina nr. 13,     Nr.70/09.02.2009,   3832     auto
                       bl.Y13, sc.2, et.4,     sector 3, Tel.021/341.18.01       valabilitate 10 ani
                       ap.40, sect.3 Bucureşti

                                           56
56  Bucuresti  V IMPACT S.R.L.   24835670  Str. Plutonier Nedelcu    Str. Fizicienilor nr. 15, sector 3   Nr.96/17.02.2009,   3832     auto
                        Ion nr. 3, bl. 1 A, sc.1,  Bucuresti, Tel: 0733.930.620      valabilitate 10 ani
                        et. 1, ap. 8, sector 3
                        Bucuresti
57  Bucuresti  VALZIG METAL    536030   Str. Petre Marinescu     Str. Sebastian nr. 16, sector 5    Nr.122/06.03.2009,  3811, 3821  auto
         S.R.L.             nr.19, sector 5       Bucuresti, Tel: 0728.986.460      valabilitate 10 ani
                        Bucuresti
58  Bucuresti  ROV IMPACT S.R.L.  24835670  Str. Plutonier Nedelcu    Str. Democraţiei nr. 32, sect. 4,   Nr.182/07.04.2009,  3832     auto
                        Ion nr. 3, bl. 1 A, sc.1,  Bucuresti,Tel: 0733930620       valabilitate 10 ani
                        et. 1, ap. 8, sector 3
                        Bucuresti
59  Bucuresti  LAROMET 2004    16551430  Sat Mogosesti, Com.     Intrarea Ste Vasile nr. 20, sector 5  Nr.250/11.05.2009,  3832, 4677  auto
         S.R.L.             Adunatii Copaceni,      Bucuresti, Tel. 0746.138.148      valabilitate 10 ani
                        jud. Giurgiu
60  Bucuresti  SIMETRIE S.R.L.   14638506  Sos. Pantelimon nr.     Str. Libelulei nr. 2, sector 1     Nr.207/23.04.2009,  3832,    auto
                        114 - 124, bl. 208 B,    Bucuresti, Tel. 0766.584.085      valabilitate 10 ani  4672, 4677
                        sc. 2, et. 4, ap. 41
                        sector 2 Bucuresti
61  Bucuresti  ACCES METAL     24663906  Str. Plt.Maj.Marin      Sos. Fundeni nr. 278, sector 2     Nr.331/25.06.2009,  3832     auto
         S.R.L.             Pazon nr. 3, bl.G14,     Bucuresti, Tel. 0731.682.753      valabilitate 10 ani
                        sc.1, et.4, ap.9 sector
                        3 Bucuresti
62  Bucuresti  DANVERONI      2624620  B-dul Theodor Pallady    Str. Medic Zlatescu nr.22, sector 2  Nr.353/01.07.2009,  4677     auto
         COMSERV S.R.L.         nr. 14, bl.M3A, sc.A,    Bucuresti, Tel.0722.593.882      valabilitate 10 ani
                        ap.34, sect. 3
                        Bucureşti
63  Bucuresti  METAL PROVIDER   24835688  B-dul Camil Ressu nr.    Bd. Energeticienilor nr. 13-15,    Nr.356/06.07.2009,  3832     auto
         S.R.L.             10, bl. 3, sc.3, ap.119,   sector 3 Bucuresti, Tel.        valabilitate 10 ani
                        sect.3 Bucuresti       0724.404.599
64  Bucuresti  METAL PROVIDER   24835688  B-dul Camil Ressu nr.    Calea Vitan nr. 281 A, sector 3    Nr.387/29.07.2009,  3832     auto
         S.R.L.             10, bl. 3, sc.3, ap.119,   Bucuresti, Tel. 0724.404.599      valabilitate 10 ani
                        sect.3 Bucuresti
65  Bucuresti  I & C METAL     19150548  Str.Ziduri intre Vii nr.1,  Sos. Fundeni nr. 32, sector 2,     Nr.315 din      3811,    auto
         CONECT S.R.L.         bl.6, et.4, ap.35, sect.2  Bucureşti, Tel. 0724.404.599      08.06.2007      3832, 4677
                        Bucuresti                              revizuita in
                                                          01.07.2008,
                                                          valabilitate 5 ani
66  Bucuresti  I & C METAL     19150548  Aleea Cislau nr. 1, bl.   Str. Liviu Rebreanu nr. 22, sector   Nr.399/04.08.2009,  3811, 4677  auto
         CONECT S.R.L.         3 B, sc. 1, ap. 47,     3 Bucuresti, Tel.0731.682.753     valabilitate 10 ani
                        sector 2, Bucuresti
67  Bucuresti  MARI COM AUTO    7196797  Str. Soldat Teodorescu    Bd. Energeticienilor nr. 13-15,    Nr.484/30.09.2009,  3832, 4677  auto
         TRANS S.R.L.          Constantin nr. 9 B,     sector 3 Bucuresti, Tel:        valabilitate 5 ani
                        sector 3 Bucuresti      0744.316.044
68  Bucuresti  ANDRADA       7196797  Aleea Callatis nr. 8, bl.  Bd. Metalurgiei nr.164, sector 4,   Nr.485/30.09.2009,  3811,    auto
         SERVEXIM S.R.L.        A 15 bis, sc. D, parter,   Bucureşti, Tel:0754.016.101      valabilitate 10ani  3812,
                        ap. 46, sector 6                                     3831, 4677
                        Bucureşti
69  Bucuresti  EROII IMPORT-    5328875  Str. Silvia nr.49, sector  Str. Durbac Dumitru Raducu       Nr. 64/09.02.2010,  3811, 3832  auto
         EXPORT S.R.L.         2 Bucureşti         nr.75, sector 1, Bucureşti, Tel:    valabilitate 10 ani
                                       0766.237.693
70  Bucuresti  GIMPET COMERT    6519130  Str.Sold. Petre Tunsu    Str. Tutunari nr.1, sector 5,     Nr. 88/01.03.2010,  4677     auto
         S.R.L.             nr.4, bl.14, sc.2, et. 4,  Bucuresti, Tel: 0769.904.480      valabilitate 10 ani
                        ap.38, sect.5 Bucureşti


                                             57
71  Bucuresti  GIMPET COMERT    6519130  Str.Sold. Petre Tunsu    Sos. Andnache nr. 78, sector 2     Nr. 89/01.03.2010,   4677     auto
         S.R.L.             nr.4, bl.14, sc.2, et. 4,  Bucuresti, Tel:0769.904.480       valabilitate 10 ani
                         ap.38, sect.5 Bucureşti
72  Bucuresti  HEFAISTOS METAL   15792537  Str. Clopotului nr.5,    Str. Clopotului nr.5, sector 2,     Nr. 112/11.03.2010,  3832, 4677  auto
         COM S.R.L.           sector 2, Bucuresti     Bucuresti, Tel: 0721 870 390      valabilitate 10 ani

73  Bucuresti  EDIL MAR NORD    24561027  Str. Grigore Moisil     Str. Infratirii nr.10, sector 1,    Nr. 149/08.04.2010,  3811,    auto
         EST S.R.L.           nr.3, bl.7, sc.3, ap.52,   Bucuresti, Tel: 0745.904.857      valabilitate 10 ani  3832,
                         sector 2, Bucuresti                                     3831, 4677
74  Bucuresti  REMAT VEST S.A.   16499110  Str. Barsanesti, nr.23,   Sos. Berceni nr. 104, Sector 4,     Nr. 187/05.05.2010,  3832, 3831  auto,
                         sector 6 Bucuresti      Tel.021/434.10.29, 021/434.09.05    valabilitate 10 ani         industriali

75  Bucuresti  SILNEF M.G. S.R.L.  25562527  Judeţul Braşov,       Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3,  Nr. 197/10.05.2010,  3811,    auto
                         Municipiul Braşov, str.   Bucuresti, Tel: 0722.329.427      valabilitate 10 ani  3832,
                         Mihai Viteazul nr. 99,                                   3831, 4677
                         parter, camera 1, Tel:
                         0722 329 427
76  Bucuresti  LS ANGELLY      3866509  Str. Costache Stamate    Str. Arcuşului nr. 7, sector 3,     Nr. 206/13.05.2010,  3710, 3720  auto
         COMPROOD AG           nr. 2, bl. C3, sc.1, et.9,  Bucuresti, Tel: 0733.686.124      valabilitate 10 ani
         S.R.L.             ap.40, Bucuresti

77  Bucuresti  JOMAR FIER S.R.L.  17863553  Str. Vâlsăneşti nr.1,    Str. Oituz nr 4, sector 2, Bucuresti,  Nr. 251/10.06.2010,   4677,    auto
                         Bl.P14, et. 1, sc.1,     Tel: 0760.864.115            valabilitate 10 ani  3832, 3831
                         ap.48, sector 3,
                         Bucuresti
78  Bucuresti  ANCUTA S.R.L.    18853094  Judeţul Ilfov, Sat      Str. Luică nr. 176, sector 4,      Nr. 329/09.08.2010,  4677     auto
                         Sinteşti, Comuna       Bucuresti, Tel: 0722.230.615      valabilitate 10 ani
                         Vidra, Str. Principală,
                         nr. 358
79  Bucuresti  METAL        26705684  Splaiul Independentei    Bd. Theodor Pallady nr. 46 E,      Nr. 368/01.09.2010,  3811,    auto
         RECYCLING            nr. 273, Corp 3, et. 2,   sector 3, Tel: 0726.710.819       valabilitate 10 ani  3832, 4677
         ACCES S.R.L.          biul 12, sector 6
                         Bucuresti
80  Bucuresti  NICO COMINVEST    8326976  Str. Agricultori nr. 68,   Str. Lanternei nr. 1, sector 2,     Nr. 409/22.09.2010,  3811, 4677  auto
         S.R.L.             sector 2, Bucuresti     Bucuresti, Achim dica Tel: 0726     valabilitate 10 ani
                                       604 510
81  Bucuresti  TOMAR PROD      22347826  Jud. Giurgiu,        Sos Alexandriei nr. 213A, cam 1,    Nr. 417/01.10.2010,  4677, 3832  auto
         S.R.L.             sat.Vanatorii Mici,     sector 5, Persoana de contact      valabilitate 10 ani
                         com. Vanatorii Mici nr.   Diaconescu, tel: 0722 230 615
                         192
82  Bucuresti  DOR COLECT RRR    16582185  Serg. Samoila Dumitru    Sos. Viilor nr. 19A, Sector 5,     Nr. 457/22.10.2010,  4677     auto
         S.R.L.             nr.11, bl. 106, sc. 1,    Persoana de contact Andnache      valabiliotate 10 ani
                         ap. 2, sector 4.       Danut tel: 0724 552 697
83  Bucuresti  I&C METAL      19150548  Aleea Cislau nr. 1, bl.   Bd. Energeticienilor nr. 13-15,     Nr. 473/25.11.2010,  3832, 4677  auto
         CONECT S.R.L.          3 B, sc. 1, ap. 47,     sector 3, Persoana de contact      valabilitate 10 ani
                         sector 2, Bucuresti     Danaila Stela

84  Bucuresti  VSS RECUPERARI    26382320  Str. Dristorului nr. 97-   str. Vasile Lascar, nr. 216, sector   Nr. 529/14.12.2010,  3832     auto
         RECICLABILE           119, bl.63, sc. 1, et. 1,  2, Persoana de contact Vaida      valabilitate 10 ani
         S.R.L.             ap. 31, sector 3       Silviu, tel: 021/3240486, 0723 847
                                       866
85  Bucuresti  MCM RECYCLING    17876871  Str. Dunavat nr. 9, bl.   Aleea Hamului nr. 14, 16, sector    Nr. 535/14.12.2010,  3832     auto
         S.R.L.             57, sc. 6, P, ap. 76,    6, Bucuresti, Persoana de contact:   valabilitate 10 ani
                         sector 5, Bucuresti     Dragan Mariana tel: 0766 193 111


                                              58
86  Bucuresti  MIHAI ALEXE     22240900  sat Sintesti, com.     str. Toporasi nr. 62, sector 5,    Nr. 522/10.12.2010,   3832     auto
         CRISTINEL PFA         Vidra, str. Rmi nr. 12,  Bucuresti               valabilitate 10 ani
                         jud. Ilfov
87  Bucuresti  ECOREMAT S.R.L.   21121404  sos. Ghizdarului nr.    Aleea Teisani nr. 141-145, Sector   Nr. 41/27.01.2011,   3811,    auto
                         173, Corp C2, Giurgiu,   1, Bucuresti, Vaida Dorin 0722     valabilitate 10 ani   3832, 4677
                         Jud. Giurgiu        854 461

88  Bucuresti  M&G HOLDING     24584632  str. Toamnei nr. 37,    Str. Leopardului nr. 24, sector 5,   Nr. 93/01.03.2011,   3811, 3812  auto
         COM S.R.L.           sat Jilava, com. Jilava,  Bucuresti, Pinei Magda 0724 220    valabilitate 10 ani
                         jud. Ilfov         819
89  Bucuresti  FRATIE IMPEX    5888805  str. Stucii nr. 34B,    Intrarea Coltii Morarului nr. 4,    Nr. 132/29.03.2011,   3811,    auto
         S.R.L.             sector 2, Bucuresti    Sector 2, Bucuresti, Mares Ionel    valabilitate 10 ani   3812,
                                      0723 510 732                          3832, 4677
90  Bucuresti  M&G HOLDING     24584632  str. Toamnei nr. 37,    Str. Bachus, nr.22, sect.5,      Nr. 151/04.04.2011,   3811,    auto
         COM S.R.L.           sat Jilava, comuna     Bucuresti  Pinoi Magdalena      valabilitate 10 ani   3812, 3832
                         Jilava, judeţul Ilfov   0724 220 819
91  Bucuresti  LAUR FERMETAL    27868450  Str. Chimene, nr.     Str. Izvorul Rece, nr.36, sect.4,   Nr. 168/11.04.2011,   3832, 4677  auto
         S.R.L.             1236, sat Prundu, Jud.   Bucuresti, Ionita Zambila, tel.    valabilitate 10 ani
                         Giurgiu          0769.265.205

92  Bucuresti  DENIS        15885768  Bucureşti, sector 6,    Bucureşti, sector 6, Str. Viscolului  Nr. 183/20.04.2011,   3832, 4677  auto
         CONSTRUCT S.R.L.        Str. Viscolului nr. 79C  nr. 79C, tel. 0766.575.728 Paval    valabilitate 10 ani
                                      Nicu
93  Bucuresti  NAJIM COMPANY    4361539  Bucuresti, sector 6,    Bucuresti, sector 6, str. Mihaela   Nr. 186/27.04.2011,   3832, 4677  acumulatori uzati
         IMPEX S.R.L.          Aleea Parva, nr. 7, bl.  Ruxandra Marcu, nr. 3, tel.      valabilitate 10 ani
                         D17, sc. 2, et. 4, ap.   0722.512.119 Mircea Niculina
                         19
94  Bucuresti  ROZNOV METAL    27873899  Giurgiu, com. Prundu,   Bucureşti, Str. Lt. Vasile Păiuș    Nr. 199/03.05.2011,   3811,    auto
         S.R.L.             sat Prundu, str.      nr.7, sect. 4, tel. nu are, Mihai   valabilitate 10 ani   3831,
                         Chimene nr.1520      Istrate                            3832, 4677
95  Bucuresti  GLOBAL       23228645  Ilfov, oraș Măgurele,   Bucureşti, Șos. Odai nr.367,      Nr. 203/03.05.2011,   3811,
                                                                              baterii si
         EXPEDITION S.R.L.       str. Mihai Eminescu    sector 1      tel.        valabilitate 10 ani   3812,
                                                                             acumulatori
                         nr.30, Tarlaua 53     0726.900.090 Carol Pena                    3831, 3832
                                                                             portabili si auto
96  Bucuresti  MINERAL EXTRACT   549540   Bucureşti, sector 3,    Bucureşti, sector 3, Str. Vâlsănești  Nr. 48 din 28.01.2011  3811,
         S.R.L.             Str. Vâlsănești nr.1    nr.1      Tel.          revizuita la data de  3831,
                                                                                auto
                                      0746.101.180 Calcan Eugen       05.05.2011,       3832, 4677
                                                          valabilitate 10 ani
97  Bucuresti  METAL        26705684  Bucureşti, Splaiul     Bucureşti, sector 5, Str. Firuţa nr.  Nr. 281/26.05.2011,   3811,
         RECYCLING           Independenţei nr. 273,   11A-11B, tel. 0726.710.819, Sava    valabilitate 10 ani   3832, 4677
         ACCES S.R.L          corp 3, et. 2, ap. 12,   George Eugen                                    auto
                         sector 6
98  Bucuresti  REMAT ACTIV     27851556  str. Intrarea Sectorului  Bucureşti, sector 2, şos. Fundeni   Nr. 343/15.06.2011,   3811,
         RECICLARE           nr. 8, bl. C1, sc. 1,   nr. 143A-143B, tel.0767.029.993,    valabilitate 10 ani   3812,
         BUCUREŞTI S.R.L        parter, ap. 16, sector   Nita Vasilica                         3832, 4677     auto
                         3, Bucureşti
99  Bucuresti  CAMI COMEXIM    359315                Bucureşti, sector 6, bd. Preciziei   Nr. 200/09.05.2008,
         S.R.L             Bucureşti, bulevardul   nr. 32   tel.0722 62 72 88     valabilitate 5 ani,
                         Automatizarii nr. 23,                      revizuita in                auto
                            sector 1                                      3811,
                                                          17.01.2011       3832, 4677
100  Bucuresti  REMADY       23202440  Bucuresti, str. Maior   Bucureşti, Sos. Chitilei nr. 323,   Nr. 381/05.07.2011   3811,
         RECOVERY            Coravu nr. 1-7, bl. C4,  sector 1 Tel.0743.335.467       valabilă pana la    3832, 4677     auto
         RECYCLING S.R.L.        sc. A, et. 7, ap. 36,   Adrian Dragusin            05.07.2021
                                            59
                         Sector 2

101  Bucuresti  ELITA MARIFLOR   27363334  Str. Merisor, nr. 16B,    Str. Cap. Grigore Marin, nr.3,     Nr. 382/05.07.2011  3811, 3832
         TEAM S.R.L.          Comuna Jilava, Jud.      sector 4, Bucuresti Tel.Neagu     valabilă pana la          auto
                         Ilfov             Cristian                05.07.2021
102  Bucuresti  ROV IMPACT     24835670  str. Plutonier Nedelcu    Sos. Alexandriei nr.224A, sector    Nr. 432/20.07.2011  3832
         S.R.L.             Ion nr. 3, bl. 1A, sc. 1,   5, Bucuresti, persoana de contact:   valabilă pana la
                                                                             auto
                         et.1, ap. 8, sector 3,    Ilie Ovidiu Radu 0722 777 186     20.07.2021
                         Bucuresti
103  Bucuresti  METAL PROVIDER   24835688  Bd. Chisinau nr. 7, bl.    Str. Petricani nr. 12A, sector 2,   Nr. 459/25.07.2011  3811,
         S.R.L.             A1, sc. B, et. 10, ap.    persoana de contact Cristina      valabilă pana la   3832, 3812  auto
                         83, sector 2, Bucuresti    Istrati 0724 404 599          25.07.2021
104  Bucuresti  GKM COLLECT     18370995  str. Valea Oltului nr. 6,   Bd. Timisoara nr. 76 (incinta SCM   Nr. 469/26.07.2011  4677, 3832
         S.R.L.             bl. A4, sc. 3, P, ap. 31,   ARTA LEMNULUI), sector 6,       valabilă pana la
                                                                             auto
                         sector 6, Bucuresti      Bucuresti, persoana de contact:    26.07.2021
                                        Albu Bogdan 0722 799 048
105  Bucuresti  ECOBENEFIC     27793056  Str. Constantin        Bd. Basarabia nr. 256, nr.       Nr. 526/25.08.2011  3811,
         S.R.L.             Anastasiu nr. 11, ap.     cadastral 1737/3/85/1, sector 3,    valabilă pana la   4677, 3832
                                                                             auto
                         1, sector 5, Bucuresti    Bucuresti, persoana de contact     25.08.2021
                                        Cumpata Cristian 0726 319 800
106  Bucuresti  EDIL MAR NORD    24561027  Str. Grigore Moisil nr.    Str. Intrarea Turnului nr. 5, sector  Nr. 536/01.09.2011  3811,
         EST S.R.L.           3, bl. 7, sc. 3, et. 3, ap.  2, Bucuresti, persoana de contact:   valabilă pana la   4677, 3832
                                                                             auto
                         152, sector 2,        Petre Razvan 0767 734 088       01.09.2021
                         Bucuresti
107  Bucuresti  ECO REMAT S.R.L.  21121404  sos. Ghizdarului nr.     str. Vlad Judetul nr. 62, sector 3,  Nr. 539/02.09.2011  3811, 3812
                         173, Corp C2, Giurgiu,    Bucuresti, persoana de contact:    valabila pana la          auto
                         Jud. Giurgiu         Varlan Dan 0722 804 461        02.09.2021
108  Bucuresti  GEORGIANA S.R.L.  1517816  str. Campului nr. 19,     str. Industriilor nr. 7, sector 3,   Nr. 577/21.09.2011  3832, 4677
                         Popesti-Leordeni, jud.    Bucuresti, persoana de contact:    valabila pana la          auto
                         Ilfov             Lamba Ion 0720 572 117         21.09.2021
109  Bucuresti  AFRODITA NET    16465436  str. Vintila Mihailescu    str. Dornei nr. 118, sector 1,     Nr. 604//30.09.2011  4677, 3832
         S.R.L.             nr. 16, bl. 70, sc. 3, P,   Bucuresti, persoana de contact:    valabila pana la          auto
                         ap. 110, Bucuresti      Vasiliu 0720 556 566          30.09.2021
110  Bucuresti  DITEL GRUP S.R.L.  16350150  Bd. Basarabia nr. 256,    Bd. Basarabia nr. 256, nr.       Nr. 606/03.10 .2011  3832,
                         P, sector 3, Bucuresti    cadastral 1737/3/85/1, sector 3,    valabila pana la   4677, 3811
                                                                             auto
                                        Bucuresti, persoana de contact:    03.10.2021
                                        Ionel 0722 458 252
111  Bucuresti  AUTOSERVICE     21072603  str. Albisoarei nr. 20,   sos. Vergului nr. 16, sector 2,    Nr. 620/10.10.2011  3832,
         OSTROV S.R.L.         sector 2, Bucuresti      Bucuresti               valabila pana la   4677, 3811  auto
                                                           10.10.2021
112  Bucuresti  REMAT ADY      7486073  str. Maior Coravu nr.     sos. Viilor nr. 19A, sector 5,     Nr. 686/15.11.2011  3832,
         RECYCLING S.R.L.        1-7, bl. C4, sc. A, et. 7,  Bucuresti               valabila pana la   4677, 3811
                                                                             auto
                         ap. 36, sector 2,                          15.11.2021
                         Bucuresti
113  Bucuresti  AURMARNADA     28734007  str. Nades nr. 21A,      str. Nades nr. 21A, cam. 5, sector   Nr. 777/19.12.2011  3811,
         S.R.L.             cam. 5, sector 1,       1, Bucuresti, persoana de contact   valabila pana la   3812, 3832  auto
                         Bucuresti           Naslea Marin: 0767 536 199       19.12.2021
                                              60
                    Listă tratatori baterii şi acumulatori aferentă anului 2011


  Judet  Denumire  CUI    Adresa sediu,    Adresa punct de     Autorizatie        CAEN     Activitati  Tipuri de
      operator        date de contact   lucru,          (nr./data/valabilitate)         desfasurate  baterii/acumulatori
                  (telefon, fax, e-  date de contact                                (portabili,auto,
                  mail)        (telefon, fax, e-mail)                             industriali)


1  Ilfov  NEFERAL   477841   Bd Biruintei nr   Bd Biruintei nr 100,   Nr. 27/20.12.2007     2743, 2744,  (tratare si  auto
      SA           100,        Pantelimon        valabilitate       2742, 2753,  reciclare)  industriali
                  Pantelimon                  31.12.2014        2754, 2745,
                                                     3710, 3720,
                                                     2513

2  Ilfov  MONBAT   21538860  Str. Turnu     Oras Pantelimon,     Nr. 66/10.11.2010     4677, 2229,  (tratare si  auto
      RECYCLING       Magurele nr.    tarla 39,        valabilitate       2443, 2445,  reciclare)  industriali
      SRL          270 D,       numar cadastral     10.11.2020        3832, 4531,
                  sector 4,      7/1/1, 7/7/1, Judet                4672, 4675,
                  Bucuresti      Ilfov;                       4941, 5210
                                         61
Ambalaje şi deşeuri de ambalaje
 Obiectiv                               
 Atingerea ţintelor de valorificare materială şi energetică a deşeurilor ambalaje
 în conformitate cu prevederile legislative  Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile
de ambalaje stabileşte măsuri care au ca scop:
- prevenirea producerii deşeurilor de ambalaje;
- reutilizarea ambalajelor;
- reciclarea deşeurilor de ambalaje;
- alte forme de valorificare a deşeurilor de ambalaje care să conducă la reducerea cantităţilor
eliminate prin depozitare finală.
Cantităţi importante de deşeuri de ambalaje se regăsesc în deşeurile menajere colectate de la
populaţie (deşeuri de ambalaje din hârtie/carton, plastic, metal, sticla, lemn) cât şi în deşeurile
asimilabile colectate din industrie, instituţii, comerţ, etc.
Transpunerea Directivei nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deseurile de ambalaje, în legislaţia
naţională s-a realizat prin H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/2006, precum şi prin Ordinul nr.
927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de
ambalaje, responsabilitatea implementării acestui document revenind operatorilor economici
care produc/importă şi introduc pe piaţă ambalaje şi/sau produse ambalate, cât şi Consiliilor
Locale Orăşeneşti.

Etapizarea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu
recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare, globale şi pe tip de material de
ambalare, la nivel naţional, pentru perioada 2007-2012 şi începând cu anul 2013


                       Tabel
                                       Obiectivul
                                        global de
                                       valorificare
                                         sau
                                Obiectivul incinerare
                                 global de în instalaţii
                                valorificare    de
      Obiectivul minim de valorificare prin reciclare/tip
                                  prin   incinerare
               de material
 Anul                              reciclare     a
                                   *
                                   )   deşeurilor
                                  (%)      cu
                                       recuperare
                                       de energie
                                          **
                                           )
                                         (%)
      Hârtie şi Plastic  Sticlă   Metale   Lemn
       carton   (%)   (%)     (%)    (%)
                        62
        (%)
  2007    15    10     22     15     5     28     34
  2008    60    11     32     50     7     33     40
  2009    60    12     38     50     9     38     45
  2010    60    14     44     50     12    42     48
  2011    60    16     48     50     15    46     53
  2012    60    18     54     50     15    50     57
  2013    60    22,5    60     50     15    55     60
*
 ) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de
ambalaje.
**
 ) Procentajul minim din greutatea deşeurilor de ambalaje.


Gestiunea deşeurilor de ambalaje este în funcţie de:
- numărul populaţiei,
- diversificarea comerţului,
- creşterea economică,
- pătrundrea operatorilor de salubritate licenţiaţi de ANRSC, autoarizaţi cu autorizaţie de
mediu şi specializaţi,
- existenţa punctelor de colectare/sortare,
- existenţa cererii de materie primă secundară,
- existenţa formelor de cointeresare şi recompensare pentru populaţia „prietenoasă mediului,
- aplicarea cu fermitate a prevederilor legale privind protecţia factorilor de mediu.

    Planul Regional pentru Gestiunea Deşeurilor pentru Regiunea 8 (Bucureşti,Ilfov)
prevede o rată de creştere a deşeurilor de ambalaje de:
  - 10%/an între 2003 şi 2006,
  - 7%/an între 2007 şi 2009, şi
  - 5%/an între 2010 şi 2013.
    Procentele de mai sus aproape că dublează cantitatea de deşeuri de ambalaje pe un
interval de 10 ani. Se estimează că 40% din total vor proveni din industrie şi 60% de la
gospodării şi activităţi comerciale.
    Structura deşeurilor din ambalaje prezentată este luată din baza de date ANPM, fiind
redată în tabelul următor:

      Categorie de ambalaje       Procent
      Hârtie şi carton         23,60%
      plastic              29,00%
      Sticlă              21,80%
      Metale              9,00%
      Lemn               12,00%

   Această structură a fost considerată constantă pe întreaga perioadă de prognoză.
                       63
  Obligaţiile legale, care reies din legislaţia mai sus menţionată, pot fi realizate de către agenţii economici individual sau prin transferarea
responsabilităţii către un operator economic autorizat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului – deţinător al unei Licenţe de Operare.

  In anul 2011, la nivel naţional, 7 (şapte) operatori economici au fost autorizaţi (deţin Licenţă de Operare) pentru preluarea responsabilităţii
realizării obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.

            LISTA SOCIETĂŢILOR CARE PREIAU RESPONSABILITATEA RAPORTĂRII AMBALAJELOR
                                                                 Tabel 6.6.4.6.2.
     Denumirea                                                         Persoana de
Nr.              CUI       Adresa       Telefon     Fax            E-mail
      societatii                                                         contact
                   Bd. 1 Mai (fosta
                                                                   Sorin Cristian
                   Compozitorilor) nr.
    S.C. ECO-ROM                                                         Popescu -
 1.            15944252  51-55, Pavilion   021/4130844    021/4130857           -
    AMBALAJE S.A.                                                          Director
                  Administrativ, etaj 7,
                                                                    General
                   sector 6 Bucuresti
                   Bd. Libertăţii nr.1,                                       Jeanina
      S.C.
                   bl. A1, sc.3, et. 1,                                       Preda -
 2.   INTERSEMAT     17854539            021/3372858    021/3372898     secretariat@intersemat.ro
                   ap.49, sector 4                                         Director
      S.R.L.
                     Bucuresti                                          General
                                                                   Dorulet Iorga
    S.C. ECOLOGIC           Str. Mihai Bravu
 3.            16878866              0239/680500   0239/680501           -           - Director
     3R S.R.L.             nr.44, Brăila
                                                                    General
                      Sat Petresti,                                        Vali
                                       0237/618000
 4.  S.C. ECO-X S.R.L. 19159024     Comuna Vanatori, 0237/262132                ecoxecox@yahoo.com        Gheorghita -
                                       0237/210140
                      jud. Vrancea                                       Administrator
                      Str. Depozitelor                                      Dumitru
   S.C. SOTA GRUP
 5.            21537130   nr.14 B, Pitesti, Jud. 0248/625426  0348/401904    sotagrupcontact@yahoo.com       Sirboiu -
     21 S.R.L.
                        Arges                                        Administrator
                       Str. Vatra                                        Radu
    S.C. ECO PACK                                      office@ecopackmanagement.ro
                    Luminoasa nr. 108,          031/4057527                       Constantin
 6.  MANAGEMENT     27021161              031/4057528               aliona.schiopu@
                     Corp C 5, Ap. 22,          021/2502039                       Stefan -
      S.R.L.                                          ecopackmanagement.ro
                     sector 2 Bucuresti                                     Administrator
                    Str. Calea lui Traian                                     Nicolae -
     S.C. RESPO
 7.            28536794    nr. 135, bl. N2,  0747500833      -             -            Catalin
    WASTE S.R.L.
                     Ramnicu Valcea                                        Popovici
                                    64
  Anual se realizează o bază de date privind gestiunea ambalajelor şi deşeurilor de
ambalaje. Informaţiile sunt relevante la nivel naţional, deoarece operatori economici care au
mai multe puncte de lucru în judeţe diferite raportează o singură dată la agenţia pentru
protecţia mediului din judeţul în care au sediul social, iar pentru operatorii economici care au
transferat responsabilitatea raportează, direct la A.N.P.M., operatorii economici autorizaţi care
au preluat responsabilitatea.

  Redăm mai jos informaţiile aferente anului 2011 introduse de A.R.P.M. Bucureşti în baza
naţională de date, pe baza raportărilor primite de la:
 1112 operatori economici şi primării din Municipiul Bucureşti care introduc pe piaţa
naţională ambalaje şi diverşi alţi operatori care au transferat responsabilitatea realizării
obiectivelor de valorificare a deşeurilor de ambalaje către una dintre cele 7 societăţi abilitate.

Situaţia gestionării ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje din Municipiul Bucureşti, la nivelul
anului 2011, este prezentată în tabelul de mai jos:

                     Tabel

                       Ambalaje       Deşeuri de ambalaje
            Ambalaje      corespunzătoare     preluate în vederea
           introduse pe   produselor ambalate     valorificării de către
   Materialul
           piaţa internă   introduse pe piaţă de    agenţii economici
             (tone)     către producători şi    autorizaţi şi primării
                     importatori (tone)        (tone)
    Sticlă      1558.98        417.648           296.54
            4394.87 din
            care 668.19
    Plastic                2439.065           1892.27
           ambalaje de
            desfacere
           29128.64 din
           care 1040.76
    Hârtie şi
           ambalaje de       6513.251           2211.92
    carton
            desfacere

             822.06
           din care 0.35
    Metale                  593.589          167.48
           ambalaje de
            desfacere
    Lemn      18312.36       10596.899           8055.68
    Altele       4.91         25.71             4.31
    TOTAL      54221.82       20586.162           12628.2

    Sursa Datelor: Baza de date A.R.P.M. BUCUREŞTI
                                                65
   Ambalaje introduse pe piaţa internă 2011 (tone)
          Municipiul Bucureşti
                            Sticlă
                            Plastic
                            Hârtie şi carton
                            Metale
                            Lemn
                            Altele
Ambalaje corespunzătoare produselor ambalate introduse pe
  piaţă de către producători şi importatori 2011 (tone)
          Municipiul Bucureşti
                            Sticlă
                            Plastic
                            Hârtie şi carton
                            Metale
                            Lemn
                            Altele
                                      66
        Deşeuri de ambalaje preluate în vederea valorificării de către
          agenţii economici autorizaţi şi primării 2011 (tone)
                 Municipiul Bucureşti
                                       Sticlă
                                       Plastic
                                       Hârtie şi carton
                                       Metale
                                       Lemn
                                       Altele
  Datele colectate la nivelul judetului Ilfov nu sunt relevante daca nu se face o corelare la
nivel naţional, deorece conform Ord. nr. 927/2005, agenţii economici pot transfera
responsabilitatea raportării datelor unui operator economic autorizat, care la rândul lui
transmite datele direct Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.
  Astfel un numar de 234 agenţi economici au înştiinţat Agenţia pentru Protecţia Mediului
Ilfov de predarea către operatorii economici autorizaţi pentru preluarea responsabilităţii de
realizare a obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, iar un
număr de 213 agenţi economici au raportat direct datele.

Ambalaje corespunzătoare producţiei/importului – Producători şi importatori de
ambalaje (tone)

                      Tabel

                               Deşeuri de ambalaje
           Ambalaje corespunzătoare
                            valorificate prin resurse proprii
          produselor ambalate introduse
                               sau incredinţate spre
            pe piaţa românească
                                  valorificare
   Material    total   primare  reutilizabile  total  reciclate periculoase
   Sticlă    4878.26  2855.85     0    1237.62 1234.37     0.92
   Plastic    3823.63   2976.6    18.69    697.18  392.48    18.36
   Hârtie şi
          10089.03  8561.02    232.16   2547.76  2216.44      25.16
   Carton
   Metal -
           44.88    44.79     0     87.75   88.24       0
  Aluminiu
  Metal - Oţel   541.35   216.14    59.3    546.22  538.84       0.13
  Metal - Total   586.23   260.93    59.3    633.97  627.08       0.13
   Lemn      2469.7  1343.23    566.53    678.46  413.31       0.08
   Altele     19.25    0      0      0.31    0        1.12
   TOTAL
          21866.1  15997.63   876.68    5795.3  4883.68      45.77
  GENERAL

                                                 67
Cantitatea de deşeuri de ambalaje preluată şi gestionată de operatori econimici
autorizaţi care preiau direct de la generatori (tone)

                       Tabel

                 Cantitatea   Cantitate deşeuri de ambalaje
                   de          valorificată
         Material
                 deşeuri
                        Total  Reciclate Periculoase
                 preluată
          Sticlă      3.64     0      0       0
          Plastic     473.2    346.66   312.4      0
         Hârtie şi
                 4222.44   4177.59   4140.73     0
          Carton
          Metal -
                  320.52   317.66   45.89     1.78
         Aluminiu
        Metal - Oţel    48.01    48.01   48.01     1.88
        Metal - Total   368.53   365.67    93.9     3.66
          Lemn       10.8    10.7    10.7      0
          Altele      30.33    25.37   25.37      0
         TOTAL
                 5108.94   4925.99   4583.1     3.66
         GENERAL

  În judeţul Ilfov, administraţiile locale nu răspund intotdeauna adreselor trimise în fiecare an
acestora, prin care li se aminteşte obligaţia de a transmite completate anexele 6 şi 8 din
Ordinul nr. 927/2005.

    Potrivit HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje
modificată şi completată prin HG 1872/2006, ambalajele de lemn nepriculoase pot fi excluse
din calcul la stabilirea obiectivelor de reciclare pentru operatorii economici care au obligaţii
privind reciclarea ambalajelor puse pe piată, daca 60 % sunt orientate către utilizare ca şi
combustibil alternativ.

    Obiectivul prioritar, din punct de vedere al mediului, este reducerea presiunii asupra
factorilor de mediu (apă, aer, sol, aglomerări umane, floră, faună) datorată gestionării
necorespunzătoare a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. De aceea ne punem o mare
sperantă în capacitatea autoritătilor publice locale de a asigura implementarea cu multa
fermitate a prevederilor legale în vigoare privind protecţia factorilor de mediu. Oferta de mediu
în acest moment este aplicarea de sancţiuni contravenţionale tuturor celor care atentează cu
bună ştiinţă la sănătatea oamenilor şi poluează mediul aducând prejudicii greu cuantifcabile
asupra resurselor economice neregenerabile sau regenerabile.
                                                  68
Deşeuri biodegradabile municipale Obiective                              
 Reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale depozitate în
 conformitate cu prevederile legislative
    Potrivit HG nr. 349/2005, art. 6,     ACPM   elaborează împreună cu Autorităţile
 administraţiei publice locale şi cu Autorităţile regionale pentru protecţia mediului, Strategia
 naţională privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, care face parte
 integrantă din Strategia naţională de gestionare a deşeurilor. Prin Planul Regional pentru
 Gestiunea Deşeurilor pentru Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov s-au stabilit cantităţile de deşeuri
 biodegradabile ce trebuie reduse de la depozitare până în anii 2010 şi 2013.
    În România, materia biodegradabilă din deşeurile municipale reprezintă o componentă
 majoră. În această categorie sunt cuprinse:
  - deşeuri biodegradabile rezultate în gospodării şi unităţi de alimentaţie publică;
  - deşeuri vegetale din parcuri, grădini;
  - deşeuri biodegradabile din pieţe;
  - componenta biodegradabilă din deşeurile stradale;
  - nămol orăşenesc de la epurarea apelor uzate menajere.
    Teoretic, hârtia este biodegradabilă, dar din punctul de vedere al Planului Naţional de
Gestionare a Deşeurilor, hârtia face parte din materialele reciclabile şi nu va fi inclusă în
categoria biodegradabilelor, excepţie făcând hârtia de cea mai proastă calitate, ce nu poate fi
reciclată.
    Cantităţile mai mari de deşeuri biodegradabile din gospodării şi alimentaţie publică
reflectă un grad mai mare de utilizare a serviciilor de alimentaţie publică de către populaţie şi
creşterea gradului de urbanizare din judeţ (în anul 2011 au existat 8 oraşe care s-au dezvoltat:
Bragadiru, Pantelimon, Măgurele, Chitila, Otopeni, Voluntari, Buftea, Popeşti Leordeni).
    A crescut numărul persoanelor care utilizează desfacerea mărfurilor agricole în pieţe
organizate. S-a extins reţeaua de drumuri şi străzi betonate şi asfaltate.
    S-a luat în calcul cantitatea de hârtie ce nu mai poate fi reciclată. Estimăm că va creşte
cantitatea de deşeuri biodegradabile prin creşterea gradului de colectare selectivă şi
pătrunderea serviciilor de salubrizare în toate comunele şi satele judeţului Ilfov, cât şi prin
luarea în considerare a deşeurilor rezultate din activităţile agricole de creştere a animalelor şi
păsărilor.
    Mare parte din deşeurile biodegradabile (cele de catering din transporturile aeriene, (cele
din restaurante, pensiuni, fasat-food-uri cu conţinut de carne şi oase), cele de la operatorii
economici care procesează carnea şi produsele de carne, cadavrele de animale au fost
procesate de agentul economic SC Protan SA - aflat sub jurisdicţia ANSVSA din România. În
anul 2011 unitatea Protan, din judeţul Ilfov, a obţinut făinuri proteice - 2458 tone - din
procesarea deşeurilor de catering rezultate din activitatea AIBO, a resturilor alimentare cu
conţinut de carne şi oase, procesarea de MRS. Precizăm că gestionarea deşeurilor
biodegradabile în judeţul Ilfov este la “început de drum”.

                                                69
    În anul 2011, agentul economic SC Compania Romprest SA a solicitat Acord de mediu
pentru realizarea unei investii (locatie de 120 000 m 2) în judeţul Ilfov pentru realizare staţie de
compost deşeuri biodegradabile, staţie de sortare deşeuri colectate la gramadă, incinerator.
    În judeţul Ilfov, nu s-au identificat instalaţii care să composteze deşeurile biodegradabile
cu producerea de biogaz, compost ca îngrasămînt. La nivel local (în sate şi comune) se
compostează dejecţiile animaliere cu producere de gunoi de grajd care se imprăştie pe sol şi se
introduce sub brazdă.
    În anul 2011 s-au emis 4 Permise de aplicare namol pe terenuri agricole.
  - staţia de epurare a localităţii Baloteşti, administrată de SC Compania Romprest Service
SA, a fost in reparaţii capitale şi extindere capacitate, dar a depozitat în patul de uscare 60 t
nămol;
  - staţia de epurare a oraşului Buftea nu a funcţionat la capacitate deoarece oraşul a fost
conectat la canalizarea municipiului Bucureşti. În anul 2011 din canalizări încă neetanşate a
rezultat în staţia de epurare (înca nedezafectată) cca 70 tone nămol depozitat în patul de
uscare.
      Procentul de reducere de la depozitare a deşeurilor biodegradabile în judeţul Ilfov, la
ţinta anului 2011 a fost de 31 %.
  Restul de 69 % (8661 tone) din deşeurile biodegradabile au fost depozitate în depozitele
conforme autorizate cu Autorizaţie integrată de mediu existentă în Reg. 8 Bucureşti-Ilfov.

       În Reg. 8 Bucureşti-Ilfov nu există staţie de compostare (aerobă sau anaerobă ) a
    deşeurilor biodegradabile. Cantitatea depozitată reprezintă 69, 75 % din ţinta anului 2010.

            Gestionarea deşeurilor biodegradabile în judeţul Ilfov
         - ţinta anului 2011 (calculata din tinta anului 2013) = 12759 tone -

  În anul 2011 s-au colectat 250 t deşeuri biodegradabile (materiale nedestinate consumului
uman de la aeroportul Bucureşti – Otopeni, magazine de tip METRO, restaurante, cadavre de
animale, pensiuni, prelucrători de carne şi produse de carne) care au fost prelucrate în făinuri
proteice la unitatea SC Protan SA – Sucursala Popesti Leordeni.
  În acelaşi an 2011, SC Leoser SA , oraş Popesti-Leodeni a generat 500 tone deşeuri
biodegradabile, cod conform HG 856/2002, 20 02 01 (din activitatea: culturi de legume în sere
amenajate) care nu au ajuns la depozitele conforme de deşeuri. Astfel că, în anul 2011, nu au
ajuns la depozitele finale de deşeuri, cantitatea de 4598 tone deşeuri bidegradabile (ceea ce
reprezinta 31 % din ţinta anului 2011, calculată din ţinta anului 2013).

-    Pentru anul 2011 :

ÎMPARŢIREA PE CONSILII LOCALE A OBLIGAŢIEI DE REDUCERE DE LA DEPOZITARE A
     DEŞEURILOR BIODEGARADABILE ŞI REALIZĂRILE ANULUI 2011

Nr.     Consiliul local   Obligaţii de  Realizări  Mod de gestionare a deşeurilor
Crt.                reducere   la ţinta   biodegradabile reduse de la
                 -ţinta 2011-   anului       depozitare
                   (tone)    2011
                          (tone)
  1     oraş Buftea      870      37    - 18 tone, compost în spatele
                               casei (mraniţă);
                               - 75 tone, depozitate inclusiv

                                                 70
                deşeuri din pieţe , inclusiv
                hârtie şi cartoane nereciclabile;
                - 2 tone, iarbă , în hrana
                animalelor;
                - 16 tone, deşeuri din bucătării
                şi cantine, în hrana animalelor;
                - 1 tone , combustibil lemnos;

2  oraş Bragadiru  387  28  - 11 tone, compost în spatele
                casei (mranita);
                - 6 tone, depozitate inclusiv
                deşeuri din pieţe;
                - 2 tone, iarbă , în hrana
                animalelor;
                - 14 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, în hrana animalelor;
                - 1 tone , combustibil lemnos;
                 - 1 tone, hârtie şi carton
                nereciclabil, depozitate
3  oraş Chitila  527  27  - 9 tone, compost în spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarbă , în hrana
                animalelor;
                - 60 tone, depozitate inclusiv
                din pieţe;
                - 16 tone , deseuri din bucătării
                şi cantine, în hrana animalelor;
                - 1 tone , combustibil lemnos;
                 - 2 tone, hârtie şi carton
                nereciclabil, depozitate
4  oraş Magurele  344  50  - 10 tone, compost în spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarbă , în hrana
                animalelor;
                - 64 tone, depozitate inclusiv
                deşeuri din pieţe;
                - 13 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, în hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeu de lemn,
                combustibil;
                - 2 tone, hârtie şi carton
                nereciclabil, depozitat
                 - 25 tone nămol de epurare ape
                uzate menajere, împrăştiat pe
                terenuri agricole
5  oraş Otopeni   454  29  - 11 tone, compost în spatele
                casei (mranita);
                - 40 tone, depozitate inclusiv

                                  71
                  din pieţe;
                  - 2 tone, iarbă , în hrana
                  animalelor;
                  - 15 tone , deşeuri din bucătării
                  şi cantine, în hrana animalelor;
                  - 1 tone , deşeu de lemn,
                  combustibil;
                  - 2 tone, hârtie şi carton
                  nereciclabil, depozitat
6  oraş Pantelimon  799  331  - 12 tone, compost in spatele
                  casei (mranita);
                  - 1 tone, iarba , în hrana
                  animalelor;
                  - 52 tone, depozitate inclusiv
                  deşeuri din pieţe
                  - 17 tone , deşeuri din bucătării
                  şi cantine, in hrana animalelor;
                  - 1 tone , deşeu de lemn,
                  combustibil;
                  - 3 tone, hârtie şi carton
                  nereciclabil, depozitat;
                  - 300 tone nămol de epurare
                  ape uzate menajere, imprăştiat
                  pe terenuri agricole;
7  oraş Popeşti-  663  26  - 9 tone, compost in spatele
    Leordeni          casei (mranita);
                  - 1 tone, iarba , în hrana
                  animalelor;
                  - 60 tone, depozitate inclusiv
                  deşeuri din pieţe,
                  -15 tone , deseuri din bucatarii
                  si cantine, in hrana animalelor;
                  - 1 tone , deseuri de lemn,
                  combustibil;
                  - 2 tone, hartie si carton
                  nereciclabil, depozitat
8  oraş Voluntari  1363  44  - 22 tone, compost in spatele
                  casei (mranita);
                  - 2 tone, iarbă , în hrana
                  animalelor;
                  - 19 tone , deşeuri din bucătării
                  şi cantine, în hrana animalelor;
                  - 200 tone, deşeuri depozitate
                  inclusiv din pieţe;
                  - 1 tone , deşeu de
                  lemn,combustibil ;
                  - 2 tone, hârtie şi carton
                  nereciclabil, depozitate

                                    72
9  Afumaţi   276  20  - 10 tone, compost in spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , în hrana
               animalelor;
               - 8 tone , desşuri din bucătării
               şi cantine, în hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabil,
10  Baloteşti  276  180  - 13 tone, compost in spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , în hrana
               animalelor;
               - 15 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, în hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 2 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabile
                - 150 tone nămol de epurare
               ape uzate menajere, imprăştiat
               pe terenuri agricole;
11  Brăneşti  345  33  - 13 tone, compost în spatele
               casei (mranita);
               - 2 tone, iarbă , in hrana
               animalelor;
               - 16 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, în hrana animalelor;
               - 2 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 2 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabile;
12  Berceni   159  26  - 11 tone, compost în spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , în hrana
               animalelor;
               - 13 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, in hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi cartoane nereciclabile;
13  Cernica   408  31  - 14 tone, compost în spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , in hrana
               animalelor;
               - 15 tone , deşeuri din bucătării

                                 73
               şi cantine, în hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabile;
14  Chiajna   360  30  - 12 tone, compost în spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , în hrana
               animalelor;
               - 16 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, în hrana animalelor;
               - 1 tone, deşeuri de lemn,
               combustibill;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabile;
15  Ciolpani  180  22  - 8 tone, compost in spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă, în hrana
               animalelor;
               - 12 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, in hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie si carton nereciclabile;
16  Ciorogârla  201  29  - 14 tone, compost in spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , in hrana
               animalelor;
               - 13 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, in hrana animalelor;
               - 1 tone , deseuri de lemn,
               combustibil;
               - 1 tone, depozitate inclusiv
               hartie si carton nereciclabile;
17  Clinceni  195  26  - 11 tone, compost in spatele
               casei (mranita);
               - 1 tone, iarbă , in hrana
               animalelor;
               - 13 tone , deşeuri din bucătării
               şi cantine, in hrana animalelor;
               - 1 tone , deşeuri de lemn,
               combustibil;
               -1 tone, depozitate inclusiv
               hârtie şi carton nereciclabil.
18  Copăceni   125  28  - 12 tone compost in spatele
               casei (mranita)
               - 1 tone, iarbă, in hrana

                                 74
                animalelor
                - 14 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                cmbustibil;
                - 1 tone, depozitate, inclusiv
                hârtie şi carton;
19  Corbeanca    178  26  - 11 tone, compost in spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarbă , in hrana
                animalelor;
                - 13 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                 - 1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile
20   Cornetu    204  26  - 10 tone, compost in spatele
                casei(mranita);
                - 1 tone, iarbă , in hrana
                animalelor;
                - 14 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                 - 1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabil,
21   Dascălu    104  28  - 12 tone, compost in spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarba , în hrana
                animalelor;
                - 14 tone, deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone, deşeuri de lemn,
                combustibil;
                - 1 tone, depozitatae inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
22  Dărăşti-Ilfov  108  22  - 10 tone, compost in spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarbă , in hrana
                animalelor;
                - 10 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                -1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
23  Dobroeşti   283  32  - 16 tone, compost in spatele

                                  75
                  casei (ranita);
                  - 1 tone, iarbă , in hrana
                  animalelor;
                  - 14 tone, deşeuri din bucătării
                  şi cantine, in hrana animalelor;
                  - 1 tone , deşeuri de lemn,
                  combustibil;
                   -1 tone, depozitate inclusiv
                  hârtie şi carton nereciclabile;
24   Domneşti     255  31  - 14 tone, compost in spatele
                  casei (mranita);
                  - 1 tone, iarbă , in hrana
                  animalelor;
                  - 15 tone, deşeuri din bucătării
                  şi cantine,in hrana animalelor;
                  - 1 tone, deşeuri de lemn,
                  combustibil;
                  - 1 tone, depozitate inclusiv
                  hârtie şi carton nereciclabile;
25  Dragomireşti-Vale  178  29  - 13 tone, compost in spatele
                  casei (mranita);
                  - 1 tone, iarbă , in hrana
                  animalelor;
                  - 14 tone, deşeuri din bucătării
                  şi cantine, in hrana animalelor;
                  - 1 tone , combustibil lemnos;
                   -1 tone, depozitate inclusiv
                  hârtie şi carton nereciclabile;
26    Ganeasa     186  29  - 14 tone, compost in spatele
                  casei(mranita);
                  - 1 tone, iarbă , in hrana
                  animalelor;
                  - 13 tone , deşeuri din bucătării
                  şi cantine, in hrana animalelor;
                  - 1 tone , combustibil lemnos;
                  -1 tone, depozitate inclusiv
                  hârtie şi carton nereciclabile;
27     Glina     286  25  - 10 tone, compost in spatele
                  casei(mranita);
                  - 1 tone, iarbă , in hrana
                  animalelor;
                  - 12 tone , deşeuri din bucătării
                  şi cantine, in hrana animalelor;
                  - 2 tone , combustibil lemnos;
                  - 1 tone, depozitate inclusiv
                  hârtie şi carton nereciclabile;
28   Grădiştea    119  25  - 10 tone, compost in spatele
                  casei (mranita);

                                    76
                - 1 tone, iarba , in hrana
                animalelor;
                - 13 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deseuri de lemn,
                combustibil;
                 - 1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
29   Gruiu    275  28  - 12 tone, compost in spatele
                casei(mranita);
                - 1 tone, iarba , in hrana
                animalelor;
                - 14 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                 -1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
30   Jilava    378  40  - 16 tone, compost in spatele
                casei (mranita);
                - 2 tone, iarbă , in hrana
                animalelor;
                - 21 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , combustibil lemons;
                 - 1 tone, depozitate inclusiv
                hârtieşsi carton nereciclabil
31  Moara Vlăsiei  242  26  - 11 tone, compost in spatele
                casei (mranita);
                - 1 tone, iarbă , in hrana
                animalelor;
                - 13 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, in hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                 - 1 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
32  Mogoşoaia   242  28  - 11 tone, compost în spatele
                casei(mranita);
                - 1 tone, iarbă , în hrana
                animalelor;
                - 15 tone , deşeuri din bucătării
                şi cantine, în hrana animalelor;
                - 1 tone , deşeuri de lemn,
                combustibil;
                - 2 tone, depozitate inclusiv
                hârtie şi carton nereciclabile;
33    Nuci    117  25  - 11 tone, compost in spatele

                                  77
                    casei (mranita);
                    - 1 tone, iarbă , in hrana
                    animalelor;
                    - 12 tone , deşeuri din bucătării
                    şi cantine, in hrana animalelor;
                    - 1 tone , deşeuri de lemn,
                    combustibil;
                    - 1 tone, depozitate inclusiv
                    hârtie şi carton nereciclabile;
34     Periş     288  2513  - 14 tone, compost in spatele
                    casei (mranita);
                    - 14 tone , deşeuri din bucătării
                    şi cantine, in hrana animalelor;
                    - 1 iarba, in hrana animalelor;
                    - 1 tone , combustibil lemnos;
                    - 1 tone, depozitate inclusiv
                    hârtie şi carton nereciclabile;
                    - 3302 tone nămol de epurare
                    ape uzate menajere, imprăştiat
                    pe terenuri agricole;
35   Petrachioaia    113  25  - 10 tone, compost in spatele
                    casei(mranita);
                    - 1 tone, iarbă , in hrana
                    animalelor;
                    - 13 tone , deşeuri din bucătării
                    şi cantine, in hrana animalelor;
                    - 1 tone , deşeuri de lemn,
                    combustibil;
                    -1 tone, depozitate inclusiv
                    hârtie şi carton nereciclabile;
36    Snagov     258  32  - 12 tone, compost in spatele
                    casei(mranita);
                    - 1 tone, iarbă , in hrana
                    animalelor;
                    - 18 tone , deşeuri din bucătării
                    şi cantine, in hrana animalelor;
                    - 1 tone , deşeuri de lemn,
                    combustibil;
                    - 2 tone, depozitatte inclusiv
                    hârtie şi carton nereciclabile;
37  Ştefăneştii de Jos  204  30  - 13 tone, compost in spatele
                    casei(mranita);
                    - 1 tone, iarba , in hrana
                    animalelor;
                    - 15 tone , deşeuri din bucătării
                    şi cantine, in hrana animalelor;
                    - 1 tone , deşeuri de lemn,
                    combustibil;

                                      78
                           - 1 tone, depozitate inclusiv
                           hârtie şi carton nereciclabile;
38     Tunari       168      26   - 11 tone, compost in spatele
                           casei (mranita);
                           - 1 tone, iarbă , in hrana
                           animalelor;
                           - 13 tone , deşeuri din bucătării
                           şi cantine, in hrana animalelor;
                           - 1 tone , deşeuri de lemn,
                           combustibil;
                           - 1 tone, depozitate inclusiv
                           hârtie şi carton nereciclabile;
39     Vidra       333      51   - 33 tone, compost in spatele
                           casei (mranita);
                           - 1 tone, iarbă , in hrana
                           animalelor;
                           - 16 tone , deşeuri din bucătării
                           şi cantine, in hrana animalelor;
                           - 1 tone , deseuri de lemn.
                           combustibil;
                           - 1 tone, depozitate inclusiv
                           hârtie şi carton nereciclabil
40    1 Decembrie      272      29   - 10 tone, compost in spatele
                           casei (mranita);
                           - 1 tone, iarba , in hrana
                           animalelor;
                           - 17 tone, deşeuri din bucătării
                           şi cantine, in hrana animalelor;
                           - 1 tone , deşeuri e lemn,
                           combustibil;
                           - 1 tone, depozitate inclusiv
                           hârtie şi carton nereciclabile;   ÎMPĂRŢIREA, PE DEPOZITE CONFORME DIN REGIUNEA 8 BUCUREŞTI-ILFOV, A
     DEŞEURILOR BIODEGRADABILE DEPOZITATE – LA ŢINTA ANULUI 2011

 Judeţ Ilfov, deşeuri biodegradabile reduse de la depozitare, tinta anului 2011 = 12759
                     tone
             mod de gestionare                 observaţii
      compostate in spatele casei          315 tone     permite PRGD
                                    Reg 8 Bucureşti-
                                        Ilfov
        hrana pentru animale           1656 tone     permite PRGD
                                    Reg 8 Bucureşti-
                                        Ilfov
        lemn, combustibil            152 tone    utilizat ca lemn

                                             79
                                                   de foc
            namol, imprastiat pe sol, subst. uscata                  a fost imprăştiat
                                               1975 tone
                                                  cu Permis de
                                                 aplicare emis de
                                                   APM Ilfov
                            depozite de deşeuri autorizate cu autorizaţie de mediu în
                                   Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov
                             Vidra-Ecosud     Glina -Ecorec    Rudeni-Iridex
Deşeuri biodegradabile
depozitate, total : 8661                    2366 tone           1248 tone           5047 tone
  tone, din care    Graficul gestiunii deşeurilor biodegradabile în judeţul Ilfov, în anul 2011 este prezentat în
   continuare:

                        gestionarea deseurilor biodegradabile in anul 2011


           10000
                            8661
           9000
           8000
 cantitati [tone]
           7000
           6000                                                  5047
           5000    4098
           4000
           3000                          2366
           2000                                     1248
           1000
             0
                 reduse        depozitate       Vidra         Glina          Rudeni

                  tinta anului 2011: 12759              depozitarea s-a facut in depozitele
                            tinta anului, reduse de la depozitare, depozitate

                                        2011
           Evoluţia cantităţilor de deşeuri biodegradabile în judeţul Ilfov la ţinta anului 2011

                                    Tabel

Nr.                                                             u.m. = tone
crt.               Tipuri de deşeuri biodegradabile                  Cod deseu
                                                                2011
            deşeuri biodegradabile rezultate în bucatarii şi unităţi
 1                                                  20.01.08         1656
                    de alimentaţie publică

 2               deşeuri vegetale din gradini, parcuri;                20.02.01           315


                                                                     80
                                           depozitate la
 3        deşeuri biodegradabile din pieţe          20.03.02    depozitele
                                            conforme
    Deşeuri biodegradabile din toaletarea arborilor (deşeuri
 4                                  20 01 38      152
               de lemn)
 5     nămol de la epurarea apelor uzate menajere         19.08.05      1975
  TOTAL deşeuri biodegradabile reduse de la depozitare la tinta anului
                                             4098
                  2011
  TOTAL deşeuri biodegradabile depozitate la depozitele conforme
                                             8661
   autorizate cu autorizatie integrate de mediu, la tinta anului 2011

  Cantităţile mai mari de deşeuri biodegradabile din bucătării şi alimentaţie publică reflectă un
grad mai mare de utilizare a serviciilor de alimentaţie publică de către populaţie şi creşterea
gradului de urbanizare din judeţ (si în anul 2011 au existat 8 oraşe care s-au dezvoltat:
Bragadiru, Pantelimon, Măgurele, Chitila, Otopeni, Voluntari, Buftea, Popeşti Leordeni). A
crescut numărul persoanelor care utilizează desfacerea mărfurilor agricole in pieţe organizate.
S-a extins reţeaua de drumuri şi străzi betonate şi asfaltate. Cantitatea de nămol 1975 tone (de
la staţiile de epurare pentru ape uzate menajere (statia de epurare Balotesti, Magurele,
Buftea, Arteca Jilava, Snagov - Santu Floresti, Peris; începând din luna iulie 2008 staţia de
epurare Buftea s-a închis; începand din luna septembrie 2010 este in functiune statia de
epurare ce deserveşte comuna 1 Decembrie). S-a luat în calcul cantitatea de hârtie ce nu mai
poate fi reciclată. Estimăm că va creşte cantitatea de deşeuri biodegradabile prin creşterea
gradului de colectare selectivă şi pătrunderea serviciilor de salubrizare în toate comunele şi
satele judeţului Ilfov.


  În Municipiul Bucureşti funcţionează o Staţie de tratare prin mărunţire mecanică a
sortului rămas de la staţia de sortare, precum şi a deşeurilor vegetale şi voluminoase,
staţie ce aparţine S.C URBAN S.A. cu o capacitate de 20 000 t/an, construită integral din
fonduri proprii.
    În principal, activitatea constă din procesarea deşeurilor municipale, vegetale şi greu
reciclabile în scopul obţinerii amestecului de deşeuri combustibile.
    Fluxul tehnologic al procesului de obţinere a amestecului de deşeu combustibil este
următorul:
     1. Aprovizionarea cu diferite categorii de deşeuri şi stocarea pe o platformă
betonată:
    - deşeuri colectate selectiv de la populaţie, în recipienţi tip igloo;
    - deşeuri colectate selectiv de la agenţi economici, în prescontainere;
    - deşeuri asimilabile municipale de la agenţi economici mici, cu autovehicule tip
gunoieră;
    - deşeuri stradale, în coşuri stradale;
    - deşeuri de resturi vegetale provenite de la toaletarea arborilor.
     2. Sortarea manuală a deşeurilor colectate selectiv de la populaţie, agenţi economici şi
cele stradale obţinându-se în final trei fracţii (carton, PET şi folie) care sunt balotate şi predate
către reciclare.
     3. Fracţia rămasă de la sortarea manuală se combină cu deşeurile municipale,
asimilabile şi cu resturile vegetale şi împreună intră în procesul de tratare mecanică. Pe

                                                 81
parcursul sortării sunt eliminate deşeurile cu compoziţie PVC şi cauciuc pentru a reduce la
minim procentul de clor din produsul final.
     4. Procesarea mecanică (mărunţirea) se realizează în concasor (tocător), iar deşeurile
rezultate sunt preluate cu o bandă transportoare pe care este montat un separator magnetic ce
are rolul de a reţine deşeurile metalice. Materialul rezultat se introduce într-o sită rotativă cu
ochiuri de diferite dimensiuni. Pe baza diferenţei de granulaţie sunt separate două fracţii: fracţia
grea, inertă (deşeuri de pământ, pietre) şi fracţia uşoară pentru material cu dimensiuni de 80-
150 mm. Fracţia grea, evacuată din sita rotativă cu ajutorul benzii transportoare este preluată şi
introdusă din nou în concasor până ajunge la dimensiunea optimă. Fracţia uşoară este preluată
de o bandă inferioară urmând a fi depozitată în vederea valorificării prin coincinerare. Produsul
astfel obţinut este denumit material pregătitor pentru combustibil alternativ şi are puterea
calorică de 18-24 MJ/kg. Acesta este livrat în containere de 25-30 mc, acoperite cu prelată,
către S.C. ECOVALOR S.R.L. pentru un nou tratament de granulaţie mai mică de 80-150 mm şi
utilizarea ca şi combustibil în instalaţiile de cracare.

   Tot în Municipiul Bucureşti, funcţionează Staţia de sortare a deşeurilor municipale a
S.C. SUPERCOM S.A. din str. Gherghiţei nr. 23C, sector 2.
   Caracteristici ale staţiei:
   - Cantitatea medie procesată: 20 t/oră;
   - Tipuri de deşeuri procesate: deşeuri colectate separat la sursă, deşeuri menajere şi
     asimilabile acestora, colectate în amestec atât de la populaţie, cât şi de la agenţi
     economici şi instituţii, inclusiv cele biodegradabile;
   - Cantitatea totală de deşeuri procesate: 120 000 t/an;
   - Suprafaţa ocupată: 4000 mp;
   - Cantitatea de deşeuri reciclabile rezultată prin sortare (min. 10 %): 12 000 t/an;
   - Cantitatea de combustibil solid inferior rezultată din procesare şi valorificată în
     industria cimentului prin coincinerare (cca. 40 %): 48 000 t/an;
   - Cantitatea de deşeuri reziduale inerte care se transportă la depozitul ecologic (cca. 8-
     10 %): 12 000 t/an;
   - Cantitatea de deşeuri diverse (voluminoase, compozite, etc) care se transportă la
     depozitul ecologic (cca. 30 %): 36 000 t/an.


   Ca urmare a implementării Planului Regional pentru Gestionarea Deşeurilor pentru
Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov şi a Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Ilfov
avem convingerea că vor aparea şi investitori care să realizeze şi gestionarea deşeurilor
biodegradabile în sensul producerii de biogaz şi compost. Planul încurajează gospodărirea
deşeurilor biodegradabile prin realizarea de compost în “spatele casei”.
   Singura condiţie care apare este cuantificarea cantităţilor de către autoritatea publică locală
şi transmiterea informaţiei la Autoritatea Competentă de Mediu. Compostarea aeroba trebuie sa
respecte legislatia de mediu cu o atenţie foarte mare acordată protejării aglomerărilor umane.
                                                 82
Staţii de transfer şi depozite Obiectiv                                    
 Eliminarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul
 gestiunii deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului    STAŢII DE TRANSFER

     La nivelul Regiunii 8 Bucureşti-Ilfov nu s-a realizat staţie de transfer. Un motiv este şi că
distanţele de la localităţi la depozitele de deşeuri conforme (Vidra-Ecosud, Glina-Ecorec,
Chiajna-Iridex) sunt sub 60 Km.
     În cadrul proiectului bilateral Ministerul Mediului din Romania şi Ministerul Mediului din
Italia s-a avut în vedere realizarea unei staţii de transfer pe zona de nord a judeţului.
     În anul 2009 componenţii grupului de lucru, din cadrul proiectului bilateral Ministerul
Mediului din Romania şi Ministerul Mediului din Italia, au avut mai multe întâlniri cu
reprezentanţi ai consiliilor locale din zona de nord a judeţului cu scop de evaluare, identificare şi
implementare a unei „staţii de transfer” în judeţul Ilfov. Datorită greutăţilor întâmpinate în
privinţa identificării şi achiziţionării unui teren de minim 5 000 mp, nu s-a ajuns încă la un acord
cu autorităţile publice locale implicate.
     APM Ilfov a procedat la începutul anului 2009 la postarea pe situl www.office@apm-
ilfov.ro a unui material lămuritor în ce priveşte diferenţele între o ”staţie de transfer” şi un
depozit de deşeuri nepericuloase definitiv. În acest material s-au precizat şi avantajele unei
„staţii de transfer” pe zona de nord a judeţului.
     De menţionat este faptul că în judeţul Ilfov, la începutul anului 2007, pe un amplasament
situat în comuna Jilava îşi desfăşoară activitatea SC STENA DTM Waste Recyicling SRL pe
doua direcţii, şi anume:
1. colectarea şi distribuţia deşeurilor periculoase din deşeuri menajere şi din activităţi
industriale, funcţionând ca o staţie de transfer deşeuri industriale;
2. colectarea şi tratarea DEEE, funcţionând ca un punct de colectare – tratare DEEE.
     Consiliile locale se lasă greu convinse de avanatajele unei staţii de trasfer pe zona de
nord a Judeţului Ilfov.    DEPOZITE

   Depozitarea deşeurilor colectate de pe raza Municipiului Bucureşti şi judetul Ilfov se face
pe următoarele amplasamente :

 - Depozitul IRIDEX din Rudeni, Chitila

Depozitul conform Chiajna Rudeni / Iridex SRL deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu
nr. 15, emisă la data de 30.10.2007, revizuita la data de 10.08.2012 şi valabilă până la data de
30.10.2017. Locaţia acestui depozit conform este: Bucureşti, sector 1, Drumul Rudeni-Chitila nr.
10. Activitatea de depozitare se realizează în 5 compartimente care ocupă cca. 16,5 ha din

                                                  83
totalul de 27 ha. Cuprinde: platformă şi concasor pentru mărunţirea deşeurilor din construcţii şi
demolări, instalaţie de obţinere compost din deşeuri biodegradabile (doua celule cu capacitate
de 13 000 t/an), realizate în cursul anului 2011. Capacitatea totală de depozitare este de 4 500
000 mc, iar capacitatea de deşeuri depozitate la data actualizării autorizaţiei este de 2 700 000
mc.


DESCRIEREA INSTALAŢIEI      ŞI  A  FLUXURILOR    TEHNOLOGICE    EXISTENTE   PE
AMPLASAMENT

Activitatea de depozitare se realizează în 7 compartimente, astfel:
- 5 compartimente cu suprafaţa de cca. 17,7 ha;
- compartimentele 6 şi 7 cu suprafaţa de cca. 5,55 ha.

Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
      Descrierea sistemului constructiv al depozitului:
  1. Incinta de depozitare:
      Pentru cele 5 compartimente – incinta este protejată cu un dig perimetral din
       pamânt cu H = 3 - 5 m. În interior delimitarea compartimentelor este realizată cu
       diguri din pamant cu h = 2-2,5m, b = 3 m şi m = 1.
      Pentru compartimentele 6 şi 7 digurile perimetrale şi de compartimentare ocupă o
       suprafaţă de 1,12 ha.

  2. Sistemul de impermeabilizare sintetică a bazei şi taluzurilor depozitului, pentru cele
   7 compartimente, cuprinde:
   baza depozitului şi taluzurilor este etanşă utilizând un sistem mixt de materiale naturale
   (argilă) şi sintetice.
   sistemul de etanşare este format din:
    - umplutură compactă din pamant cu grosime 0.5 m;
    - strat de bază din pamant argilos cu grosime 1,0 m, kmax-10-9m/s;
    - geomembrană cu HDPE cu grosimea de 2 mm;
    - geotextil cu masa 1000g/mp sau geotextil de protecţie de 800 g/m2 aşezat în două
       straturi.

   Suprafaţa impermeabilizată pentru cele 5 compartimente este de 177197 m2, din care:
    compartimentul 1+1’     39.160 m2;
    compartimentul 2       36.558 m2;
    compartimentul 3       56.479 m2.
    compartimentul 4       27.000 m2;
    compartimentul 5       18.000 m2.

Suprafaţa impermeabilizată pentru cele 2 compartimente (6 si 7) este de 55570 m2, din care:
     compartimentul 6 – 24860 m2;
     compartimentul 7’- 20710 m2;
     compartimentul 7’’ – 10000 m2.
   Suprafaţa perimetrală a compartimentelor de depozitare, conform măsurătorilor din 2012,
este de 25,74 mp.


                                               84
   3.   Sistemul de colectare a levigatului este format dintr-o reţea de conducte
   drenante, amplasată într-un strat de pietriş de râu spălat, cu grosimea de 40 cm, astfel:
       instalarea drenurilor absorbante se realizează dupa executarea sistemului de
      compactare;
       drenurile absorbante vor fi conectate la caminele colectoare care fac legatura cu
      căminul de pompe, căminele colectoare sunt etanşate cu geomembrană;
       sistemul de drenaj are următoarele caracteristici:
      - modelarea bazei în coame cu înclinaţie =1%, iar drenul colector are 0,75 %.
      - drenuri absorbante cu Dn- 200mm;
      - distanţa între ax – drenuri 40m;
      - strat drenant din pietriş de râu spalat sort 16/32 cu grosimea de 50 cm;
      - nr. drenuri colectoare: 1 buc./compartiment;
   Baza depozitului a fost modelată în coame pentru a permite colectarea levigatului în
drenurile amplasate la distanţa de 40 m unul de altul.
  Pentru compartimentele 1-5, lungimea totală a drenurilor este de 4.260 m, din care:
   compartimentul 1+1’     1.433 m;
   compartimentul 2        872 m;
   compartimentul 3       1.000 m;
   compartimentul 4        600 m;
   compartimentul 5        355 m.
   Pentru compartimentele 6 si 7 (7’ si 7”) lungimea totală a drenurilor este de 725m, din
   care:   comparimentul 6 - 550 m;
        compartimentul 7 - 670 m.

    4. Sistemul de de colectare şi evacuare biogaz din depozit
   sistemul de colectare a biogazului constă din puţuri de extracţie biogaz, care alcătuiesc, la
    final, sistemul de colectare a biogazului;
   puţurile de colectare biogaz sunt executate înainte de începerea depozitării deşeurilor şi se
    vor înălţa împreună cu masa de deşeuri;
   puţurile de colectare biogaz sunt formate din:
        - ţeava HDPE Dn 40 fante;
        - coş din geogrilă cu Dn 1000 mm;
        - strat drenant din piatră şi pietriş;
        - distanţa dintre puţuri: 40 m ;
    Pentru compartimentele 1-5 sunt 60 de puţuri de extracţie existente şi 15 puţuri în lucru.
    Pentru compartimentele 6 şi 7 sunt 15 şi respectiv 19 puţuri de extracţie.
    Puţurile de biogaz sunt prevăzute cu sisteme de închidere.
    Puţurile pentru extracţie sunt conectate prin intermediul conductelor la patru staţii de
colectare, care sunt racordate la instalaţia de producere a energiei electrice.
       Platformă parcare utilaje;
       Cabină portar şi cântar;
       Drum tehnologic – pentru asigurarea accesului la depozit;
       Complex de epurare;
       Foraje de observaţie – 5 foraje situate amonte, aval şi lateral de obiectiv la
        adâncimi între 8,5 – 10,5m;
       Instalaţie pentru spalarea vehiculelor de transport deşeuri;
       Împrejmuirea incintei, realizată în întregime cu gard din plasă metalică de 2 m
        înălţime, montată pe stâlpi metalici, pentru prevenirea accesului persoanelor

                                                85
      neautorizate şi a animalelor în depozit, precum şi pentru reţinerea deşeurilor
      uşoare împrăştiate de vânt;
      Instalaţie de compostare a deşeuri biodegradabile, care utilizează tehnologia
      GORE Cover, formată din:
         Platformă compost betonată în suprafaţă de 460 m2, delimitată de pereţi
          laterali din beton cu înălţimea de 1,2m ;
         Membrane semipermeabile GORE.
         Canale de aerare – 2 buc.;
         Instalaţie de aerare formată din ventilator şi unitate de control;
         Rigole de preluare a apelor uzate rezultate din procesul de descompunere
          aerobă, prevazute cu bazine de colectare a apelor uzate, care vor fi
          vidanjate şi epurate în staţia de epurare aferentă Depozitului Chiajna.
         Suprafaţă a căii de acces tip platformă – 421 mp.

   Echipamente mobile, vehicule şi utilaje:
    compactor picior de oaie –BOMAG BC 772 - 2 buc.;
    încărcător frontal – IF DRESSTA – 2 buc.;
    buldozer excavator – KOMATSU – 1 buc.;
    vibrocompactor – VV 1100 D – 1 buc.;
    buldozer - LIEBHERR – 3 buc.;

   Mijloace de transport deţinute:
    microbuz IVECO;
    trei autoturisme;

Planul de operare al depozitului
Fluxul deşeurilor în incinta depozitului:
   1. Accesul în incintă;
   2. Inspecţia pentru acceptare – se realizează vizual, înainte de cântărire;
   3. Cântărirea – se efectuează pe platformă dublă prevăzută cu 2 cântare de 50 tone,
     conectate la un sistem informaţional de evidentă;
   4. Accesul către zona de depozitare – se realizează numai pe platforme betonate;
   5. Descărcarea deşeurilor – se face pe platforme betonate de 500 m2;
   6. Depozitarea propriu-zisă – cuprinde derularea mai multor etape a căror succesiune
     este dictată de poziţia topografică a frontului de lucru; Etapele sunt: descărcare
     deşeuri; împingerea deşeurilor cu încărcătoare frontale şi cu buldozer către
     perimetrul stabilit pentru depozitare; compactarea cu compactorul cu picior de oaie;
   7. Colectarea materialelor reciclabile – se realizează manual;
   8. Acoperirea periodică a stratului de deşeuri compactate – se realizează cu material
     inert rezultat din activităţi de demolări şi de construcţie;
   9. Profilarea formei depozitului – se execută periodic cu utilajele din dotare şi se verifică
     anual prin ridicări topografice şi profile care să reprezinte grafic forma depozitului.

   Depozitul va fi exploatat pe compartimente, umplerea acestora fiind etapizată şi împărţită
în două etape principale de operare. Pe masură ce depozitul se dezvoltă, toate
compartimentele pline vor fi unite şi vor fi umplute cu deşeuri pana la cota finala a primei faze
de operare.


                                                86
   Dupa aceasta etapa, depunerea deşeurilor se va face pe întreaga suprafaţă a
depozitului, în vederea atingerii cotei finale a operării, care va fi cota de inchidere a
depozitului.

     Flux tehnologic de obţinere a compostului:
     1. colectarea deşeurilor biodegradabile (deşeuri din gradini şi din parcuri, deşeuri din
       pieţe, resturi biodegradabile din industria alimentară);
     2. formarea grămezilor de deşeuri şi acoperirea cu membrane semipermeabile;
     3. procesul de descompunere aerobă – timp de tratare 4 săptămâni;
     4. obţinerea produsului final – compost;
     5. trecerea prin sită a compostului rezultând fracţia uşoară – compost de calitate
       superioară şi fracţia fină –compost pentru acoperirea zilnică a depozitului.

INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

AER
 1. Centrala termică – un coş de dispersie metalic, cu diametru = 150 mm şi înălţime = 6 m.
 2. Puţuri de extracţie – pentru captarea gazului de depozit, sunt în număr de 109 puţuri de
   extracţie dispuse pe suprafaţa depozitului, având o rază de acţiune de cca. 40 m
   fiecare. Staţii de colectare a gazului – unesc mănunchiuri de conducte de colectare de la
   puţuri. Sunt prevăzute 4 staţii de colectare cu câte 15 conducte de colectare. Sistemul de
   extracţie a gazului este conectat la instalaţia de generare a energiei electrice (CHP).


APA
Instalaţiile de reţinere şi evacuare a poluanţilor în apă constau din:
   I. Sistemul de colectare a levigatului - realizat din conducte de drenaj şi un dren
colector construite din tuburi de PEHD, montate în fiecare compartiment operaţional al
depozitului şi racordate la cele trei bazine de stocare a levigatului.
     II. Complexul de epurare a levigatului constituit din:
   - trei bazine de stocare din care 2 bazine circulare cu capacitatea de 25m 3/bazin şi un
     bazin cu capacitatea de 80 m3 ;
   - bazin de omogenizare cu capacitatea de 1500 m 3;
   - staţie de epurare;
   - iaz de mineralizare cu suprafaţa de 250m2.
   1. Bazinele de stocare (3 buc.) –2 buc. sunt realizate din tuburi circulare din beton armat
     semiîngropate (diam. interior de 2,5 m), captuşite în interior cu geomembrană sudată.
     Levigatul pătrunde în cele doua bazine prin partea inferioară. Cu ajutorul sistemului de
     pompe şi vane amplasate în exterior, levigatul este transportat în bazinul de
     omogenizare. Volumul util al fiecarui bazin este de 25 mc. Un bazin este format din
     beton armat impermeabilizat cu geomembrană, cu capacitatea utilă de stocare de 80
     m3.

   2. Bazin de omogenizare – este realizat din pamant captuşit cu geomembrană şi este
     montat îngropat. Volumul util este de 1500 mc.                                                87
   3. Instalaţii de epurare a levigatului
      - Instalaţia de epurare tip PALL – este o staţie de epurare, care funcţionează pe
      principiul osmozei inverse, în două trepte, cu un debit de 10mc/h. Principalele faze
      tehnologice care se realizează în această instalaţie sunt:
      prefiltrarea – filtru cu nisip şi cartuşe filtrante care asigură reţinerea suspensiilor
       mai mari de 40 m;
      treapta de epurare – prevăzută cu o treaptă de levigat (treapta I de epurare) şi
       una de permeat (treapta a II-a de epurare).

   Treapta de levigat, realizată din două grupuri montate în paralel, a cate 8 filtre/grup
   cuprinde:
     - Tabloul de comandă pentru controlul local
     - Sistemul de distribuţie a curentului de joasă tensiune
     - Transformator de frecvenţă
     - Sistemul de control al procesului
     - Dispozitive de măsură
     - Pompa de înaltă presiune
     - Secţiune bloc modul cu pompe
     - Rezervor pentru stocarea permeatului cu pompă de spălare a permeatului
     - Rezervor pentru agentul de curăţare cu pompă
     - Ventile cu control pneumatic
     - Conducte confecţionate din PVC pentru joasă presiune şi din oţel inoxidabil pentru
       înaltă presiune
     - Alimentarea cu aer comprimat
     - Sistemul de dozare pentru agentul de curăţare ECO CLEANER.

     Treapta de permeat, cuprinde:
       - Tabloul de comandă pentru controlul local
       - Dispozitivele de măsură
       - Secţiunea bloc modul cu pompeventil cu control pneumatic.
    Reglarea valorii pH-ului se face cu H2SO4, stocat într-un rezervor din HDPE, dotat cu
degazeificator. Dozarea cu acid se face automat şi se urmăreşte permanent valoarea pH-ulu.
Acidul sulfuric este furnizat de către producător în recipienţi realizaţi din materiale plastice
rezistente la acţiunea acestuia. Concentratul rezultat în urma procesului de epurare este stocat
temporar în rezervor şi repompat pe depozitul de deşeuri.
    Instalaţia de epurare tip PALL este dispusă într-un container metalic, izolat termic şi
fonic, cu posibilităţi de reaşezare în alt amplasament, în funcţie de necesităţi.
    Parametrii măsuraţi automat pentru apa brută, permeat treapta I şi permeat treapta a II-a
sunt: presiunea de lucru, conductivitatea, valoarea pH- ului, debitul.
    Levigatul este epurat de la o conductivitate de zeci de mS/cm, la o conductivitate de sute
S/cm. Eficienţa de epurare după a II-a treapta de epurare este între 99,5 – 99,9% în funcţie de
tipul de poluanţi.
    Concentratul de la ambele trepte de epurare prin osmoză inversă se colectează şi se
pompează pe depozit.

   4.   Iaz de mineralizare – bazin din pământ, necăptuşit, plantat cu papură şi stuf şi
 înconjurat cu dig din pământ cu înalţime redusă. Bazinul este prevăzut cu un deversor în zona
 de racord la canalul de desecare, tronson regularizat. Principalul rol este îmbunătăţirea calităţii

                                                 88
 apei epurate prin procesul de epurare biologică naturală sub acţiunea razelor de soare şi a
 vegetaţiei.

Colectare apelor provenite de la spălarea vehiculelor – sunt evacuate în separatorul-
desnisipator cu V= 20mc şi apoi sunt stocate în bazinul betonat cu V=10mc şi vidanjat în staţia de
epurare a levigatului.

Apele uzate provenite de la spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din rampă sunt
colectate într-un bazin betonat şi transportate în staţia de epurare levigat.

Colectarea şi evacuarea apelor pluviale
   Apele pluviale provenite de pe suprafaţa depozitului, care nu pătrund în timp util în masa
de deşeuri pentru a forma levigatul, sunt colectate în canalul perimetral de la baza taluzurilor
depozitului, care este impermeabilizat şi în cuveta acestuia. Din acest canal, apele pluviale
pătrund lent spre baza depozitului si se colectează în sistemul de colectare al levigatului şi apoi în
bazinul de omogenizare.
   Apele pluviale provenite de pe platformele betonate şi drumurile de acces sunt colectate
de un alt şanţ care delimitează incinta platformei şi apoi sunt evacuate în acelaşi bazin de
omogenizare menţionat mai sus.

SOL
    1. Măsuri constructive adoptate pentru depozit care asigură o protecţie corespunzătoare

pentru sol şi subsol.

    2. Colectarea, epurarea şi evacuarea controlată a levigatului.

    3. Colectarea apelor pluviale prin rigole impermeabilizate şi evacuate în staţia de epurare.

ALTE DOTĂRI

   Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:
  Măsuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deşeurilor uşoare de vânt:
     - mărunţirea şi compactarea deşeurilor în autogunoierele compactoare, încă de la
       preluarea deşeurilor de la punctul de precolectare;
     o separarea în depozit a deşeurilor din plastic, balotarea şi valorificarea acestora prin
       agenţi economici autorizaţi.
  Măsuri generale privind managementul problemei păsărilor:
     o depunerea rapidă, compactarea zilnică şi acoperirea periodică a deşeurilor depuse
       în depozit în zona activă;
     o diminuarea pe cât posibil a zonelor active ale depozitului;
     o acoperirea cu strat de sol a compartimentelor închise temporar;
  Măsuri privind managementul problemei animalelor dăunătoare şi insectelor:
     - efectuarea dezinfecţiei şi a deratizării lunare, de catre firmele specializate;
     - descărcarea rapidă a deşeurilor, compactarea şi acoperirea acestora cu materiale
       inerte;


                                                  89
  Reamenajarea zonei de evacuare a apelor rezultate de la platforma de spălare exterioară a
   vehiculelor care părăsesc incinta depozitului (reamenajarea deznisipatorului şi a
   separatorului de grăsimi, realizarea unei rigole pentru racordare la şanţul pluvial existent);
  Existenţa unei rampe pentru spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din depozit;
  Alte măsuri:
      - întreţinerea drumurilor interioare, prin repararea stratului de protecţie;
      - betonarea zonelor din jurul rezervoarelor de combustibil;
      - amplasarea rezervoarelor în cuve de retenţie,
      - betonarea pavimentului zonei rezervorului de combustibil aferent centralei
        termice;
      - betonarea platformei de acces la alimentarea cu carburant a vehiculelor;
      - amenajarea unei platforme betonate prevăzute cu o cuvă de retenţie a
        eventualelor scurgeri pentru zona de manevrare a reactivilor la staţia de epurare;
      - refacerea şi îndesirea permanentă a perdelei de protecţie arboricolă.

     Gospodăria de combustibili este compusă din:
  două rezervoare metalice supraterane, pentru stocare motorină cu capacităţi de câte 9.000 l
   fiecare;
   un rezervor mobil, pentru alimentarea utilajelor de pe depozit, cu capacitatea de 850 l,
  staţia de distribuţie carburant.
  1 rezervor metalic cu peretii dubli, cu capacitatea de 1200 l – amplasat suprateran, situat în
   vecinătatea centralei termice.


  - Depozitul VIDRA-Ecosud

Depozitul conform Vidra / S.C.ECO SUD SRL deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu
revizuită nr.25, emisă la data de 11.06.2009 şi valabilă pâna la data de 15.10.2017. Locaţia
acestui depozit conform este: comuna Vidra, sat Sinteşti, judeţul Ilfov.
 În continuare se prezintă mai amănunţit situaţia acestui depozit de către administratorul
depozitului.

1. Utilizarea actuală a amplasamentului

    Depozitul ecologic de deşeuri Vidra este un depozit de deşeuri solide urbane şi
industriale asimilabile, amenajat în conformitate cu cerinţele generale şi specifice pentru
depozitarea deşeurilor (sunt respectate prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
cât şi ale ord. Nr. 757/2004 pentru     aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea
deşeurilor), cu o suprafaţă totală de 42 ha (incluzând aria de depozitare – celule de depozitare
construite progresiv şi aria servicii) şi o capacitate de 11.500.000 mc.

    Obiectivul cuprinde atât amenajări de bază pentru depozitarea deşeurilor, care reprezintă
activitatea principala desfăşurată pe amplasament, cât şi dotări, instalaţii şi spaţii de depozitare


                                                 90
materiale necesare desfăşurării activităţilor conexe celei de depozitare propriu-zisă, precum şi
instalaţii de protecţie şi de monitorizare a calităţii mediului.

Lucrările executate în cadrul Depozitului ecologic Vidra pot fi grupate astfel:

  •  Drumul de acces

    Drumul de acces a fost construit în afara incintei propriu-zise a depozitului, are ampriza de
  12,0 m, din care 7,0 m este parte carosabilă şi 2,5 m de o parte şi alta reprezintă
  acostamentele şi şanţurile laterale. Drumul este prevăzut cu spaţii de staţionare a
  autovehiculelor, la intrarea în zona de servicii, suprafaţa construită fiind de 15.580 m2.

  •  Zona de depozitare

    Această zonă va avea la capacitatea nominală a depozitului o suprafaţă de cca. 386.000
  m2, constând dintr-o zonă cu formă rectangulară, cu laturile de 739,5 m pe direcţia N-S şi 520 m
  pe direcţia E-V, situată la distanţă de 70-300 m în partea de vest faţă de pârâul Cocioc.
  Depozitul se dezvoltă etapizat, începând de la celula nr. 1 până la celula nr.8. în
conformitate cu Acordul de Mediu nr. 427/30.05.2000. Cota maximă finală de închidere este de
105 m, ceea ce corespunde unei grosimi maxime a masei de deşeuri de 40 m (în zona centrală
a depozitului).

    Aceste compartimente sunt prevăzute cu toate amenajările necesare bunei funcţionări,
  respectiv diguri perimetrale, diguri de compartimentare, sistem de impermeabilizare a
  bazei şi taluzurilor, sistem de drenare şi evacuare a levigatului, sistem de captare a
  biogazului.

  Compartimentele depozitului se află în diferite etape de exploatare, după cum urmează:

  •  Celula l a ajuns la cota de umplere finală, deşeurile fiind compactate şi acoperite
    parţial cu un strat de material inert şi pământ;

  •  Celula 2 a ajuns la cota de umplere finală, deşeurile fiind compactate şi acoperite
    parţial cu un strat de material inert şi pământ;
  •  Depozitarea deşeurilor a fost sistată temporar pe Celulele 3 şi 4 până la
    consumarea tasărilor
  •  Zona de închidere între celulele 1,2,3 şi 4 se află în exploatare curentă şi este
    acoperită cu pământ pe parcursul depunerii deşeurilor


                                                 91
 • Zona de servicii
  Zona de servicii şi construcţii anexe cuprinde construcţiile auxiliare şi spaţiile amenajate
necesare derulării activităţilor din cadrul depozitului în condiţii optime de productivitate,
protecţie a muncii şi protecţia mediului.

  Zona de servicii este amplasată în nordul ariei de depozitare şi ocupă o suprafaţă totală de
cca. 3,3 ha, având următoarele funcţiuni şi dotări (Plan de amplasament):
  - birou şi clădire anexă prevăzută cu grupuri sanitare - racordate la o fosă vidanjabilă (1);
  - construcţie cu funcţiune de magazie tehnică cu sistem propriu de alimentare cu
  energie electrică (generatoare electrice) şi hidrofor (2);
  - birou administrativ (3)
  - cabină pază (4)
  - gospodăria de apă alcătuită dintr-un puţ de medie adâncime şi un bazin de stocare apă de
  incendiu (5);
  - parcare auto (6)
  - magazie de materiale (7)
  - cântar dublu şi cabină operator cântare (8);
  - rampă de spălare roţi autogunoiere (9)
  - gospodăria de carburant formată din rezervor suprateran de motorină şi pompă de
  alimentare (10);
  - Instalaţie de valorificare a biogazului (11)
  - atelier de întreţinere a utilajelor din dotare (12)
  - bazine de colectare a levigatului (13);
  - staţie de epurare a levigatului (14);
  - spatiu parcare utilaje (15)
  - bazin prima ploaie şi bazin de sedimentare (16);
  - rampa de transfer deşeuri (17);
  - instalaţie de sortare a deşeurilor (18 )
  - platforma de descarcare (19)
  - zona de depozitare (20 )
  - magazie (21)
  - instalaţie de reciclare materiale valorificabile (22)
  - wc(23)

                                                92
  - spaţii verzi
  - foraje de monitorizare apă subterană.


2. Gestionarea levigatului

    Levigatul generat este colectat din compartimentele impermeabilizate şi prevăzute cu
sisteme de drenaj ale levigatului.

Debitul de levigat generat în celulele de depozitare este gestionat prin pompare din celule şi
stocat în trei bazine de levigat brut, cu volum individual de 330 m3 si volum total de 990 m3.
Bazinele au rol de rezervor de egalizare şi sunt dotate cu sistem de acoperire.

Din bazinele de stocare, levigatul este pompat în vederea epurării în staţia de epurare PALL
Austria, bazată pe procedeul osmozei inverse în două trepte şi apoi evacuat în bazinul de
sedimentare. Acest bazin are rolul de bazin tampon pentru apele pluviale şi pentru levigatul
epurat în vederea utilizării ulterioare ale acestora în incinta depozitului. Acest amestec de ape
este utilizat pentru igienizarea căilor interioare de acces, pentru irigarea spaţiilor verzi în
perioadele foarte secetoase, pentru favorizarea proceselor de descompunere a deşeurilor
(care necesită asigurarea unei anumite umidităţi).

    Concentratul rezultat în urma procesului de epurare a levigatului este stocat temporar
în bazinul de concentrat de unde este reinjectat în corpul depozitului, favorizând în acest fel
procesele microbiologice implicate în descompunerea şi conversia substanţelor provenite
din deşeul menajer.

    Complexul de epurare a levigatului, care cuprinde următoarele:
  •  Bazinele de colectare şi stocare a levigatului (13) - trei bazine cu volum de 330 m3
    fiecare;
  •  Staţia de epurare a levigatului (14) - care constă dintr-un container metalic tip, în care
    este montată o instalaţie de epurare bazată pe principiul osmozei inverse în două
    trepte, avand   o capacitate de epurare de 8mc/h care este dotată cu toate
    echipamentele de măsură şi control necesare;


    -  Bazin pentru prima ploaie (volum util 60 m3) pentru colectarea apelor pluviale
      precum şi pentru colectarea apelor uzate rezultate în urma operaţiei de spălare

                                               93
      roti autogunoiere (9) Din acest bazin apele sunt dirijate prin pompare la staţia de
      epurare levigat din incintă.
    -  Bazin sedimentare (volum util 330 m 3) folosit pentru stocarea temporară a
      levigatului epurat (permeat);
    -  Rampa pentru spălarea vehiculelor de transport deşeuri. Apele uzate rezultate în
      urma spălarii roţilor autogunoierelor sunt evacuate într-un bazin betonat cu volumul
      de 2,25 mc, apoi sunt conduse gravitaţional în bazinul de prima ploaie. Din acest
      bazin apele sunt dirijate prin pompare la staţia de epurare levigat din incintă.

3. Evacuarea apelor uzate menajere

    Apele uzate provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în canalizarea proprie şi
conduse într-un bazin vidanjabil cu volumul de 80 mc.

    În schema actuală de operare a Depozitului Vidra, cu excepţia apelor uzate menajere, de pe
acest amplasament nu se evacuează în mediu nici un alt tip de ape uzate.


4.  Evacuarea apelor pluviale

    Ape pluviale provenite de pe acoperişurile clădirilor din amplasament, de pe platforma
de transfer deşeuri, din zona de manevră, descărcare şi încărcare deşeuri, precum şi de pe
drumurile de acces în zona de servicii şi în depozitul propriu-zis sunt colectate în bazinul de
prima ploaie, bazin semi-îngropat, acoperit , cu un volum total de cca. 60 m3 .


5.  Operarea depozitului
    Incinta de depozitare a deşeurilor va fi compusă in final din 8 compartimente cu
suprafaţă totală de 38,6 ha. Zona de servicii are o suprafata de 3,3 ha şi o capacitate totală de
depozitare de 11.500.000 m3 deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile.
Incinta de depozitare a fost amenajată astfel încât să protejeze solul şi apa subterană prin
impermeabilizarea bazei şi taluzurilor depozitului cu un sistem alcătuit dintr-un strat de 0,5 m de
argilă compactată, o geomembrană cu 2 mm grosime şi un strat de geotextil de 800 g/m 2.
    Drenarea levigatului e asigurată de un sistem de colectare a levigatului realizat din
conducte de drenaj şi un dren colector principal constituite din tuburi de HDPE, montate în
fiecare compartiment operaţional al depozitului şi racordat la 3 bazine de colectare cu o


                                                94
capacitate de 330 mc fiecare. Levigatul este evacuat prin pompare din compartimentele de
depozitare, printr-un sistem de conducte exterioare către bazinele de colectare şi către staţia de
epurare a levigatului.
    Odată cu atingerea înălţimii de 4 m a stratului de deşeuri depozitat se realizează
sistemul de colectare a gazului de depozit, constituit din puţuri de captare a biogazului.
    Modul de exploatare al depozitului prevede transferul deşeurilor din utilajele de colectare
şi transport externe (autogunoiere), în utilajele interne destinate transportului deşeurilor în
compartimentele depozitului. Vehiculele de transport deşeuri aparţinând operatorilor de
salubrizare nu intră în contact cu masa deşeurilor depozitate.
    Autogunoierele intră în incinta depozitului, sunt cântărite la intrare, parcurg întreaga
lăţime a incintei pe direcţia vest – est, urcă pe platforma de transfer deşeuri, de unde descarcă
deşeurile în zona de manevră deşeuri, acestea fiind ulterior încărcate in transportoarele interne
– dumpere, aparţinând depozitului.
    Statia de sortare deşeuri este amplasată in partea nordică a depozitului, în aria servicii;
aceasta asigură sortarea deşeurilor reciclabile şi pregătirea fracţiei biodegradabile pentru
transportul corespunzător şi depozitarea în celula activă.
Instalatia a functionat in baza Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 25/15.10.2007, revizuita la
11.06.2009, iar cantitatile de deseuri sortate , pe tipuri, in intervalul 2009-2011 au fost
urmatoarele:

                Cantitati materiale reciclabile sortate (tone)
       Ambalaje
 Anul               Materiale plastice
      materiale plastice               Aluminiu   Materiale  Hartie/carton
                 (HDPE, LDPE, PP)
         –PET                   19 12 03   feroase   19 12 01
                    19 12 04
        15 01 02                        19 12 02
 2009      345,08         12404       8222      4,66
 2010      1438,4         331,37       67,22     8,12     9860
 2011      628,28          38,06       0,62     3,63     5,1

Din anul 2011, Instalatia de sortare a deşeurilor face obiectul unui program de modernizare al
cărui scop este creşterea eficientei procesului de sortare .
    Tehnologia de depozitare a deşeurilor se face după metoda “celulelor”, cu acoperire
periodică a deşeurilor cu un strat de pământ sau deşeuri provenite din construcţii şi demolări.
    Împingerea deşeurilor se face cu buldozerul iar transportul deşeurilor de la locul de
descărcare din dumpere în zona de depozitare, se face cu încărcătorul frontal. Împrăştierea şi


                                                  95
nivelarea deşeurilor se face cu buldozerul, în straturi cu grosimea de 0,4-0,5 m, iar
compactarea deseurilor depuse se face cu ajutorul compactorului.
      Depozitul  este  exploatat  pe  compartimente,   deşeurile  depunându-se   într-un
compartiment amenajat corespunzator, până la atingerea cotei finale a primei etape de operare
a depozitului. După umplerea compartimentului, se începe depozitarea în compartimentul vecin,
prin depunerea deşeurilor şi peste digul de compartimentare, realizându-se astfel unirea celor
două compartimente. Pe măsură ce depozitul de dezvoltă, toate compartimentele pline vor fi
unite şi vor fi umplute cu deşeuri până la cota finală de operare proiectata, respectiv 40 m.


6.    Gestionarea gazului de depozit
      Pe fiecare celulă sunt montate puţuri verticale cu rol de captare a gazului de fermentare
format în faza operaţională ca urmare a proceselor de fermentare anaerobă din corpul
depozitului.
      Aceste puţuri sunt racordate la un sistem de colectare şi de valorificare a biogazului,
instalaţie ce face obiectul unui proiect aflat în derulare.
      Puţurile de captare a biogazului sunt fie forate ulterior atingerii cotei finale de depozitare
a deşeurilor ( în număr de 67 de puţuri), fie construite după ce sistemul de etanşare şi drenaj a
fost instalat în celulă (17 puţuri).


Celulele 1 si 2:

   -   au fost executate prin forare şi echipate cu un numar de 59 de puţuri de captare a
      biogazului (14 puţuri de captare biogaz forate în anul 2006 şi restul de 45 forate în 2010).

   -   Au fost interconectate 59 de puţuri de captare a biogazului şi racordate la faclă.


Celula 3
      Pe celula 3 au fost forate şi echipate 8 puţuri de captare a biogazului;
Celula 4
      Pe celula 4 au fost instalate odată cu finalizarea lucrărilor la sistemul de
   impermeabilizare şi drenaj a bazei celulei, 9 puţuri de captare a biogazului ridicate la nivelul
   cotei de exploatare.
În zona de unire a compartimentelor 1, 2, 3 şi 4 au fost instalate 8 puţuri de captare a
biogazului.

                                                   96
Proiecte de perspectivă


     Modernizarea Instalaţiei existente de sortare a deşeurilor solide municipale va conduce
la următorul flux de fabricaţie :
- alimentarea instalaţiei cu deşeuri municipale amestecate
- deschiderea sacilor menajeri în camera de presortare
- sortare automată iniţială (într-un tambur de separare) a materialelor reciclabile din deşeurile
organice
- sortarea automată din materialele reciclabile a metalelor şi sortarea manuală a ambalajelor din
sticlă
- separarea optică automată (într-un separator NIR) a materialelor plastice de celelalte
materiale reciclabile (hârtie, carton, etc)
- separarea automată (într-un separator balistic) a materialelor plastice rezultate, în ambalaje
PET, filme şi folii polietilenă, toate acestea urmând să fie sortate manual pe cele doua linii de
sortare existente. Separarea se va face pe culori (verde/albastru/maron/transparent) şi pe tipuri
de material (HDPE, LDPE etc)


Tipuri de deşeuri sortate, cantităţi de materiale sortate
În procesul de sortare vor intra deşeuri solide municipale şi vor rezulta materiale reprelucrabile,
respectiv:
 ambalaje PET (~2%), cod , conform HG 856/2002, 15 01 02;
 filme/folii polietilenă (~4%), cod conform HG 856/2002, 19 02 04;
 ambalaje sticlă (~1%) cod , conform HG 856/2002, 19 02 05;
 metale feroase(~0,7%), conform HG 856/2002, 19 02 02;
 metale neferoase, cod, conform HG 856/2002, 19 02 03;
 hârtie/carton(~2%) , conform HG 856/2002, 19 02 01;
*procentele exprimate sunt aproximative şi se bazeaza pe analiza statistică a deşeului
municipal solid (MSW).
                                                97
Ulterior sortării, materialele valorificabile rezultate vor fi preluate prin contract de către diverşi
procesatori de mase plastice, sticlă, hârtie, metal, unde vor avea calitatea de materii prime în
diferite procese tehnologice.
Deşeurile care nu se pretează reciclării, dar care pot fi valorificate energetic vor fi preluate de
fabricile de ciment.


Capacitatea staţiei de sortare ca urmare a modernizării va fi de ~ 76 tone pe oră.


               Instalaţia de valorificare a deşeurilor sortate
Scurtă descriere a fluxului tehnologic
Proiectul Liniei de sortare deşeuri din ambalaje din sticlă are în vedere o capacitate instalată de
10 tone/oră şi include următoarele faze şi operaţii :
- staţie de presortare deşeuri şi presitare
- separare impurităţi de tipul foliilor, filmelor, etichetelor
- separare impurităţi metalice feroase şi neferoase
- mărunţire şi sortare granulometrică
- eliminare impurităţi CSP ( ceramică, piatră, porţelan)
- sortare fracţii sticlă pe culori (verde/ambra/transparent)
Tipurile şi cantităţile de deşeuri intrate în proces:
Intrările sunt reprezentate de ambalaje din sticlă (sticle, borcane, flacoane şi alte tipuri de
containere) în amestec de culori.
Rezultă din proces peleţi (cioburi din sticlă) monocolori respectiv transparenţi de foarte înaltă
puritate (impurităţi din ceramică, piatră, porţelan, metal de ordinul părţilor pe milion), materie
primă pentru producătorii de ambalaje din sticlă.


Costuri aproximative ale acestor proiecte:
Valoare estimată pentru modernizare linie sortare MSW : ~2,0 mil Euro
Valoare estimată pentru linie sortare ambalaje din sticlă : ~ 3,5 mil Euro


            Instalaţie de captare şi valorificare energetică a biogazului
    Proiectul prevede utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile în domeniul generării
de energie, atât pentru eficienţa energetică, cât şi pentru reducerea emisiilor din atmosferă.


                                                  98
    Unitatea de producere a energiei este constituită dintr-o instalaţie de producţie de 5 Mw,
bazată pe instalarea de motoare pe gaz.


    In prezent proiectul se afla in derulare, termenele de finalizare a lucrărilor au fost
decalate de modificările survenite în legislaţia aplicabilă.- Depozitul GLINA-Ecorec

Depozitul conform Glina/ S.C.Ecorec S.A deţine în prezent autorizaţie integrată de mediu
revizuită nr.57, emisă la data de 04.06.2008 şi valabilă până la data de 01.06.2017. Locaţia
acestui depozit conform este: oraş Popeşti-Leordeni, şoş. de Centură nr. 2, judeţul Ilfov.
Amplasamentul depozitului de deşeuri Glina ocupă o suprafaţă de 119 ha din care 110 ha
reprezintă suprafaţa totală de depozitare. Pe amplasament se află o staţie de sortare a
deşeurilor, pusă în funcţiune din 01.03.2007, compusă din doua benzi, fiecare cu o capacitate
de sortare de 9 t/h.

O prezentare mai amănunţită este facută chiar de administratorul depozitului:
 Depozitul Glina are o suprafaţă de 119 ha care este împărţită în depozitul vechi cu suprafaţa
de 38 ha, exploatat neconform în perioada 1977 - noiembrie 2001 şi depozitul conform în
suprafaţă de 81 ha exploatat începând cu decembrie 2001. În cadrul depozitului conform s-au
pus în funcţiune 2 celule, prima cu o suprafaţa de 2,3 ha şi a doua cu o suprafaţă proiectată de
18 ha, din care până în prezent s-au construit primele 5 secţiuni cu o suprafaţă cumulată de
8,97 ha.


                  Celula nr.  Suprafaţa (ha)
                    1      2,3
                 2 secţiunea 1   1,5
                 2 secţiunea 2    1
                 2 secţiunea 3    1
                 2 secţiunea 4   2,23
                 2 secţiunea 5   3,24

    Capacitatea proiectată a întregului depozit este de aproximativ 28 milioane mc, din care
până în prezent s-au depozitat 6 milioane mc. Înălţimea stratului de depozitare fiind de aprox.
30 m.
    Depozitul vechi a fost administrat de către RASUB şi conţine o cantitate mare de deşeuri
din construcţii şi demolări provenite de la cutremurul din 1977.
    Începând cu septembrie 2001, depozitul a fost preluat de catre S.C. ECOREC S.A şi s-a
început construcţia celulei 1. Suprafaţa depozitului exploatată neconform a fost închisă conform
prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare la acea dată şi are montat un sistem de captare şi
colectare a gazului de depozit.
    Sistemul de captare a biogazului cuprinde un număr de 172 puţuri, din care 91 se află pe
depozitul vechi şi 81 pe depozitul conform. Pentru construcţia sistemului de captare şi colectare

                                               99
a biogazului s-au respectat prevederile normativului pentru construcţia depozitelor de deşeuri.
Gazul de depozit captat cu ajutorul acestui sistem este ars în unitatea de ardere marca HAASE
la o temperatură mai mare de 1200 C.
    În vederea prevenirii incendiilor pe depozit sunt amplasate 3 bazine cu apă, fiecare
având o capacitate de 28 mc fiecare.
    Levigatul se colectează printr-un sistem de drenuri şi este transportat prin conducte într-
un bazin de colectare de 10 mc, de unde se pompează în vederea oxidării într-o laguna de
aerare din care apoi trece într-un bazin decantor bicompartimentat de aprox. 150 mc, iar apoi
este tratat în staţia de epurare (HAASE-Germania, cu osmoză inversă, în trei faze), prevazută
cu sistem de alertă în caz de defecţiune. Permeatul rezultat în urma epurării este colectat într-
un bazin de 30 mc şi apoi deversat într-un bazin tricompartimentat în care este direcţionată şi
apa de la staţia de spalare a vehiculelor la ieşirea din depozit. Din bazinul tricompartimentat
apele se deversează în canalizare (colector casetat APA NOVA) şi apoi în Râul Argeş. Conform
prevederilor AIM calitatea permeatului este analizată lunar. În susţinere ataşăm ultimele
buletine ale forajelor de observaţie (număr foraje – 3 şi pozitionare conform AIM – 1 foraj (35
m) amonte de depozit şi 2 foraje (20 m şi 100 m) aval de depozit).
    Dupa sistarea depozitării, celulele se acoperă cu strat de pământ şi se monitorizează în
vederea tasării. În prezent s-a sistat depozitarea în celula 1 şi celula 2 – secţiunile1-4,
deşeurile fiind depozitate în cadrul celulei 2-S5 cu o suprafaţă de 3,37 ha care a fost pusă în
funcţiune în februarie 2010.
    Pentru dezvoltarea viitoare a depozitului se va respecta proiectul depozitului.
    Operarea depozitului se face cu respectarea pervederilor AIM şi a prevederilor legale.
    Depozitul funcţionează 24 ore din 24, şapte zile pe săptămână.
    Cantităţi de deşeuri menajere/asimilabile/industriale depozitate în 2009, 2010 şi 2011, pe
tipuri:

                      2009
      Tip deşeu            Tone          Metru cub
     Ambalaj comercial        32.55            60
      Demolări           38198.30          13288
       Inert           4035.08           1437
      Menajer           292131.45          26073
       Pământ           8564.76          128728
      Selectiv           1624.64            0
       Stradal           24257.16          4120
       Vegetal           3223.98           293
       Total           372067.92         173.999

                      2010
      Tip deşeu            Tone          Metru cub
     Ambalaj comercial         0.00            20
      Demolări           28157.96          5629
       Inert           3244.55           932
      Menajer           204803.20          14913
       Pământ           4717.16          200952
      Selectiv           799.81            0
       Stradal           23986.36          2271
       Vegetal           4242.66           658

                                                100
        Total         269951.70          225375                     2011
       Tip deşeu          Tone          Metru cub
       Demolări         23311.84          5377
        Inert          3647.14           455
       Menajer         178711.48          13157
       Pământ          11704.85          79090
        Nămol          51938.94          12726
       Selectiv          320.76           0
        Stradal         20438.58          2917
       Vegetal          4264.22           1034
        Total         294337.81         114756


   STAŢIA DE SORTARE

    Construcţia Staţiei de sortare a început în anul 2006 şi a fost dată în folosinţă la
01.03.2007. Fondurile necesare realizării acesteia au fost accesate în sistem leasing, iar
valoarea lor este de aproximativ 3 milioane EURO.
    Staţia are 2 benzi de sortare, fiecare cu o capacitate de sortare de 9 tone/h.
    Fluxul staţiei: descărcarea deşeurilor din maşinile de transport se face pe platforme
betonate de unde sunt introduse în staţia de sortare cu ajutorul a doua încărcătoare. Deşeurile
sunt încărcate pe benzi transportoare, cu ajutorul cărora sunt trecute prin desfăcătorul de saci,
apoi prin tamburul rotativ, unde se realizează presortarea acestora de părţile umede şi mici.
Ulterior, deşeurile sunt transportate în camerele de selectare, unde sunt sortate materialele
reciclabile, care sunt apoi compactate şi depozitate. Deşeurile sortate sunt presate în baloţi şi
depozitate pe o platformă betonată de 3000 m2.
    Programul de lucru al staţie de sortare: 5 zile /săpt. (luni-vineri) în 3 schimburi, 24 h.

   Cantităţi de deşeuri sortate în 2009, 2010 şi 2011 pe fracţii de deşeuri:

Cantitate deşeuri sortate obţinute în 2009 (tone)
Total, din care :                    133,56
- hârtie şi carton/19 12 01               34,86
- plastic/19 12 04                    97,46
- metalice neferoase /19 12 03              1,24 (Aluminiu)
- materiale biodegradabile                -
- lemn                          -
- deşeuri periculoase din deşeuri municipale       -
- altele                         -
n. Cantitate reziduuri generată în 2009 (tone)      974,44
                                               101
Cantitate deşeuri sortate obţinute în 2010 (tone)
Total, din care :                    1427,66
- hârtie şi carton/19 12 01               554,46
- plastic/19 12 04                    817,58
- metalice neferoase/19 12 03              55,62
- materiale biodegradabile                -
- lemn                          -
- deşeuri periculoase din deşeuri municipale       -
- altele                         -
n. Cantitate reziduuri generată în 2010 (tone)      16206,38

Cantitate deşeuri sortate obţinute în 2011 (tone)
Total, din care :                    1835,427
- hârtie şi carton/19 12 01               613,222
- plastic/19 12 04                    1105.48
- metalice neferoase/19 12 03              116,718
- materiale biodegradabile                -
- lemn                          -
- deşeuri periculoase din deşeuri municipale       -
- altele                         -
n. Cantitate reziduuri generată în 2010 (tone)      29600,645
Deşeuri periculoase din deşeurile municipale


 Obiectiv                                  
 Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării
 impactului asupra mediului şi sănătăţii umane


    În anul 2009, în judeţul Ilfov s-a facut o evidenţiere a deşeurilor periculoase din deşeuri
menajere, din punct de vedere cantitativ pe următoarele coduri, structurate din HG nr.
856/2002, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 26*, 20 01 33*, 20 01 35*, 20 01 31*, 20 01
29*.
    În anul 2011 au fost gestionate aproximativ 250 tone deşeuri periculoase din deşeuri
menajere, cantitatea constând în mare parte din deşeuri cu conţinut de azbest, dar s-au
colectat şi baterii şi acumulatori, uleiuri uzate, DEEE, lemn impregnat cu substanţe periculoase,
medicamente expirate.


                                               102
    Deşeurile de azbest au fost depozitate la depozitele conforme: Glina-Ecorec, Vidra-
Ecosud, Rudeni-Iridex, în celule separate.
    Deşeurile de baterii şi acumulatori au fost valorificate la agentul economic SC Neferal
SA.
    La nivelul Consiliilor locale este necesară conştientizarea populaţiei şi adminstraţiei
publice locale în ce priveşte gradul de pericol pe care îl prezintă deşeurile periculoase din
deşeurile menajere şi în special, prezenţa azbestului din diversele echipamente tehnice utilizate
în gospodării, DEEE. Este necesar ca aceste tipuri de deşeuri să facă obiectul colectării
separate de către oparatorii economici.
    Deşeurile periculoase din deşeurile menajere cât şi deşeurile de azbest trebuie
depozitate la depozite conforme în celule separate. O mare parte din deşeurile periculoase
sortate din deşeurile menajere la staţiile de sortare din judeţ, au fost coincinerate la fabricile de
ciment. Deşeurile de azbest au fost depozitata definitiv la depozitele conforme din judeţ.
    Este necesar ca la nivelul Consiliilor locale să existe o evidenţă minuţioasă în ce
priveşte tipurile şi cantităţile de deşeuri periculoase.
    În comunicate de presă şi în întâlniri de conştientizare să se facă referiri clare privind
tipurile de deşeuri periculoase generate la nivelul comunităţilor locale şi modul de gestionare a
acestora.Deşeuri de echipamente electrice si electronice (DEEE) Obiectiv                               
 Crearea unui sistem eficient de colectare a DEEE, valorificarea DEEE
 colectate cu atingerea ţintelor prevăzute de legislaţie, conştientizarea
 populaţiei privind necesitatea colectării selective a acestei categorii de deşeuri  Sunt reglementate de Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice, Directiva 2003/108/EC de modificare a Directivei 2002/96/EC şi de Directiva
2002/95 CE privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele
electrice şi electronice.
  A avut o perioadă de tranziţie. La 31 decembrie 2008 această perioadă de tranziţie s-a
încheiat.

    Principalele obiective ale Directivei 2002/96/EC sunt:
  ● prevenirea apariţiei deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi reutilizarea,
reciclarea şi alte forme de valorificare ale acestor tipuri de deşeuri pentru a minimiza în bună
măsură cantitatea de deşeuri, de acest tip pentru a realiza ţinta de 4 kg DEEE/loc./an;
● îmbunătăţirea performanţelor de mediu a tuturor operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă al
echipamentelor electrice şi electronice (producători, distribuitori şi consumatori) şi în mod
special al agenţilor economici direct implicaţi în tratarea DEEE. Având în vedere dinamica
schimbării EEE, funcţie de cerinţele pieţii, în cazul DEEE se poate vorbi de luarea în
considerare a ciclului de folosire al produselor electrice şi electronice.                                                 103
     Principalele cerinţe ale acestei Directivei sunt:
● crearea de sisteme care să permită deţinătorilor şi distribuitorilor finali să predea, gratuit sau
contra unei compensaţii, DEEE la punctele de colectare;
● asigurarea colectării de către distribuitorii de echipamente electrice şi electronice a DEEE, de
acelaşi tip şi în aceeaşi cantitate cu echipamentul /echipamentele furnizate;
● asigurarea unei rate a colectării selective de cel puţin 4 kg/locuitor/an de DEEE din
gospodăriile populaţiei;
● asigurarea disponibilităţii şi accesibilităţii, pe întreg teritoriul ţării, a punctelor de colectare
necesare, ţinând cont în special de densitatea populaţiei ;
● atingerea unor obiective de valorificare de 80 % din greutatea medie pe echipament şi de 75
% valorificare materiala pentru:
- aparate de uz casnic de mari dimensiuni,
- distribuitoare automate;
● atingerea unor obiective de valorificare de 75 % din greutatea medie pe echipament şi de
65% valorificare materiala pentru:
- echipamente informatice şi de telecomunicaţii,
- echipamente de larg consum;
● atingerea unor obiective de valorificare de 70 % din greutatea medie pe echipament şi de
50% valorificare materiala pentru:
- aparate de uz casnic de mici dimensiuni,
- echipamente de iluminat,
- unelte electrice şi electronice (cu excepţia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni),
- jucării, echipamente sportive şi de agrement,
- instrumente de supraveghere şi control;
● pentru lămpile cu descărcare în gaz, rata valorificării materiale va fi de 80 % din greutate.

  În legislaţia naţională a fost transpusă prin:
a) HG 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice, care a abrogat HG
448/2005;
b) Ord. MMGA nr. 1223/2005 (modificat şi completat) privind procedura de înregistrare a
producătorilor şi modul de raportare a datelor;
c) Ord. MMGA nr. 901/2005 privind componentele periculoase din DEEE;
d) Ord. nr. 1225/2005 (modificat şi completat) privind procedura de autorizare a organizaţiilor
colective pentru preluarea responsabilităţii gestionarii DEEE.

  Gestionarea deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice (DEEE) are ca
obiective principale prevenirea producerii de deşeuri, refolosirea, reciclarea sau alte forme de
valorificare a acestora, precum şi reducerea volumului de deşeuri eliminate.
  Obligaţiile legale ale autorităţilor publice locale privind colectarea DEEE:
- Asigurarea colectării separate a DEEE de la gospodăriile particulare prin infiinţarea punctelor
de colectare;
- Punerea la dispoziţia producătorilor/asociaţiilor acestora a spaţiilor necesare pentru înfiinţarea
şi funcţionarea punctelor de colectare selectiva a DEEE (aceste zone de colectare trebuie
amplasate astfel încât să se asigure un acces facil al populaţiei şi să se găsească în zone
locuite cu densitate mare);
- Verificarea, împreună cu agenţiile locale de protecţia mediului, a platformelor de depozitare,
permananente sau temporare pentru a se asigura că sunt impermeabilizate, prevăzute cu
instalaţii de colectare şi evacuare a scurgerilor lichide şi că sunt acoperite cu prelate rezistente.


                                                 104
 În anul 2011 punctele de colectare in judeţul Ilfov au fost astfel:
 - magazin METRO, oraş Voluntari,
 - magazin PRACTIKER, oraş Voluntari.
 - comuna Chiajna: SC Atra Eco SRL, magazinul BRICOSTORE ;
 - comuna Ciolpani: SC Ugur Yapysan SRL;
 - com. Jilava: SC Remat Bucureşti Sud SA, SC STENA DTM SRL;
SC EE-Log & Management SRL;
 - oraşul Popeşti Leordeni: SC Rosal Grup SA – punct de lucru care s-a constituit in anul 2011;
- oraşul Bragadiru: SC Lematec Trade Inter Impex SRL, SC Sal Serv Ecosistem SRL, SC Elbi
Electric & Lichting SRL;
 - oraşul Chitila, cartier Rudeni, SC 3 R Green SRL; SC ASA Servicii Ecologice SRL Arad-
punct de lucru Rudeni;
 - comuna Tunari, SC Tahu Company SRL;
 - comuna Stefănestii de Jos, SC Cameleon Invest SRL, SC Eco Serv Internaţional SRL;
 - oraşul Pantelimon, SC Rosal Grup SRL.

    În aceste puncte de colectare, situate în 11 localităţi, au fost colectate în anul 2011,
1800 tone DEEE, o creştere marcantă fata de anul 2008, dar in scădere fată de anul 2010.
Având în vedere că în judeţ există aproximativ 310000 locuitori, putem spune că în anul 2011
s-a atins ţinta de 4 kg DEEE/locuitor.
    În Regiunea 8 de Mediu Bucureşti-Ilfov este concentrata cea mai mare parte a populaţiei
României.În anul 2011 la cele 26 puncte de gestionare DEEE din judeţ cantităţile gestionate se
prezintă ca în tabelul următor:
  AGENT ECONOMIC autorizat cu autorizaţie de   CANTITATE DEEE gestionată în
             mediu                 2011
                               u.m=tone
 SC Romrecycling SRL                     181,725
 SC Atra Eco SRL                        55,7
 SC Remat Bucureşti Nord SA                  35,3
 SC Lematec Trade Inter Impex SRL                0,0
 SC Elbi Electric &Lichitng SRL                 0,0
 SC Cell Tech – Mobile service SRL               0,0
 SC Global Expediţion SRL                    0,0
 SC 3 R Green SRL                      157,072
 SC Clean Field Ecologic SRL                nu a raportat
 SC Stena DTM SRL                      1553,826
 SC Ugur Yapisan SRL                      0,0
 SC Bricostore România SRL-magazin Chiajna           2,03
 SC Rosal Grup SRL                       11,5
 SC Cameleon Invest SRL                     0,0
 SC Metro Cash & Carry SRL-magazin METRO           2,406
 Voluntari
 SC Sal Serv SRL                        8,02

                                              105
 SC Eco Ela Import Export SRL                     0,0
 SC Rosal Grup SRL-punct de lucru , oraş Popesti-           0,0
 Leordeni
 SC Tahu Company SRL                          0,0
 SC Eastern Europe Logistic & Management SRL              2,3
 SC Ecostar SRL                            44,95
 SC Asa Servicii Ecologice SRL Arad -punct de lucru          2,82
 Rudeni
 SC Rosal Grup SRL-punct de lucru, oraş                0,0
 Pantelimon
 SC Metrom International SRL                      0,0
 SC Praktiker România SRL-magazin PRAKTIKER              0,700
 Voluntari
 SC Eco Serv International SRL                     23,08
            TOTAL                     2045,7

Puncte de colectare DEEE în Judeţul Ilfov înfiinţate în baza art. 5 al HG 1037/2010       NR.CRT.               Amplasament    punct   de
            Localitate
                         colectare
        1.   Jilava           SC Romrecycling SRL
        2.                SC Remat Bucureşti Sud SA,
            Jilava
                         SC STENA DTM SRL
        3.   Buftea           SC Remat Bucureşti Nord SA
        4.                SC Atra Eco SRL, magazinul
            Chiajna
                         BRICOSTORE
        5.   Voluntari         magazin METRO
        6.   Voluntari         magazin PRACTIKER
        7.   Ciolpani          SC Ugur Yapysan SRL
        8.                SC Rosal Grup SA –punct de
            Popeşti Leordeni
                         lucru
        9.                SC Lematec Trade Inter Impex
            Bragadiru
                         SRL
        10.  Chitila          SC 3 R Green SRL
        11   Jilava           SC Metrom International SRL
        12                SC Eastern Europe Logistic &
            Jilava
                         Management SRL
        13                SC ASA Servicii Ecologice
            Chitila, cartier Rudeni
                         SRL
        14   Glina           SC Eco Ela Import Export SRL
        15   Bragadiru         SC Sal Serv Ecosistem SRL
        16   Pantelimon         Rosal grup SA -punct de lucru
        17   Chiajna          Magazin Bricostore
        18   Stefanestii de Jos     SC Eco Serv International SRL
        19   Mogosoaia         SC Ecostar SRL

                                           106
       NR.CRT.              Amplasament  punct  de
             Localitate
                         colectare
         20               SC Cell Tech-Mobile service
             Corbeanca
                         SRL
Campanii de colectare desfăşurate în anul 2011, MMP cu implicarea Organizaţiilor
colective a organizat campanii de colectare pe teritoriul unor Consilii Locale din Judeţul
Ilfov:
 Datele desfăşurării    Cantităţi DEEE            Observaţii
            colectate (u.m=tone)
 26.05.-27.05.2011       4,967        Campanie organizată de Organizaţia
                        colectivă ECOTIC în colaborare cu CL oraş
                                 Măgurele
  25.06-26.06.2010       6,59        Campanie organizată de Organizaţia
                          colectivă RoREC în colaborare cu CL
                        Afumaţi, CL Ştefăneştii de Jos, CL Dascălu,
                                 CL Tunari
 01.10-02.10. 2010       5,34        Campanie organizata de Organizaţia
                          colectivă RoREC în colaborare cu CL
                         Voluntari CL Buftea, CL Mogosoaia, CL
                                 Baloteşti
    TOTAL         16,897      Au fost preluate de SC Remat Holding
                               Co SRL BucureştiPUNCTE DE COLECTARE DEEE ÎN BUCUREŞTI:

SECTOR 1
Intrarea Străuleşti nr.17-37, sector 1  ROMPREST S.A. şi ENVIRON

SECTOR 2                 SUPERCOM S.A.
Ion Heliade Rădulescu, nr. 33
Str. Baicului nr. 69

SECTOR 3               S.C. ROSAL GRUP S.R.L.
1. Strada Cruceru Udricani x Bd. Corneliu Coposu
2. Strada Theodor Sperantia
3. Strada Unitatii
4. Strada Banu Udrea
5. Strada Borceag
6. Strada Alexandru Magatti
7. Bd. Liviu Rebreanu – Vaporas
8. Strada Rotunda
9. Bd. Fizicienilor
10. Sos. Mihai Bravu – platou Miraj

                                            107
11. Splaiul Unirii – Institut
12. Strada Ticusi
13. Bd. 1 decembrie 1918 – Poarta 4
14. Strada Codrii Neamtului
15. Bd. Dudesti – Pantelimon – capat Republica
16. Str. Fumaritei (Primaria S 3)

SECTOR 4                S.C. GREMLIN COMPUTER S.R.L.
1. Aleea Niculiţel nr. 6
2. Str. Targu Frumos nr. 3-5
3. Str. Pridvorului nr. 18
4. Aleea Covasna nr. 3 bis
5. Sos. Berceni nr. 183B (Piaţa Apărătorii Patriei)

SECTOR 5
Calea Ferentari nr. 123A

SECTOR 6
Bd. Preciziei nr. 40A, sector 6     S.C. URBAN S.A.
- puncte de colectare ale S.C. GREMLIN COMPUTER S.R.L.
1. Aleea Poarta Sărutului (fără număr);
2. Str. Chilia Veche nr. 2;
3. Str. 1 Mai nr. 49;
4. Str. Fabricii nr. 22;
5. Str Ruseţu nr. 17;
6. Calea Crângaşi x str. Mehadiei;
7. Str. Moineşti (fără număr).


   În anul 2011, cantităţile de DEEE –uri colectate de principalii operatori economici
de pe raza Municipiului Bucureşti sunt:

 Denumire operator     Stoc iniţial (tone)  Cantitate colectată    Stoc final (tone)
   economic                    în 2011 (tone)
S.C. AS METAL COM   0,99           1,05          0
S.R.L.
S.C. URBAN S.A.    2,834           5,44          3,438
S.C.          2,679           3730,863        0,092
REMATHOLDING CO
S.R.L. Chitila
S.C.          156,812          713,461        0
REMATHOLDING CO
S.R.L. Berceni
S.C. REMAT       504,001          958,541        0
BUCUREŞTI SUD
S.A.
S.C. GLOBAL      0             361,563        32,243
EXPEDITION S.R.L.

                                              108
S.C. SUPERCOM      1,74           38,205          0
S.A.
S.C. COMPANIA      1,1           24,894          1,654
ROMPREST
SERVICE S.A.
ATELIERE FĂRĂ      24,08          96,077          120,16
FRONTIERECantităţi colectate de DEEE in judeţul Ilfov in anii 2006, 2007, 2008,2009, 2010, 2011   Colectori, valorificatori  Cantitati colectate           (tone/an)
                  2007     2008       2009    2010    2011
   SC Romrecycling SRL     101,666   147,613       130     64     181
 SC Remat SA Bucuresti Nord    125,06    82,51        61     22     35
SC Lematec Trade Inter Impex SRL  75,3    25,67        9      6     0
  Magazin METRO, Voluntari     5,23    6,039        14     15     2
    SC Atra Eco SRL       94,3    24,34        27      3     55
    SC STENA D.T.M SRL
                    242,214   1424,800    5400      520   1554
 (incinta SC ARTECA SA Jilava)
 SC 3 R GREEN SRL/oras Chitila      0     29,494     85      147   157
  SC Praktiker Romania SRL
   - Magazin de constructii si     0      0,615     0,5      2    0,7
   amenajari ,oras Voluntari
 SC BRICOSTORE Romania SA
     punct de lucru
                     0      3,124     0,7      1    2
 Centrul Comercial Bricostore,
     comuna Chiajna
 Sc Ugur Yapisan SRL, punct de
                     0        0     1       1    0
    lucru com Ciolpani
SC Remat Bucuresti Sud SA, punct
                     0        0     0       0    0
    de lucru com Jilava
SC Sal Serv Ecosistem SRL, oras
                     -      25      150      10    8
      Bragadiru
 SC Camelon Invest SRL, com
                     -        -     22      3    0
    Stefanestii de Jos
  SC Rosal Grup SRL, oras
                     -      2,2      26      23    11
      Pantelimon
 SC Tahu Company SRL, com
                     -        -     445    1026    0
       Tunari
    SC Ecostar SRL          -      -       -     140     45
       TOTAL           681,450   1837,595    6400    1995    2045                                                109
  În România, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, costurile suplimentare de
gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, sunt preluate în prezent de 8
organizaţii colective autorizate pentru preluarea responsabilităţilor şi anume: ECOTIC, ROREC,
RECOLAMP, ENVIRON, S.C. Logistic Systems RO S.R.L., S.C. Asociaţia Ecosys Recycling
S.R.L., ECOPOINT şi ECOMOLD.
   În anul 2011, în judeţul Ilfov colectarea DEEE selectiv de la populatie nu s-a mai realizat
sub sigla „Marea debarasare”, ci s-a optat pentru un sistem mai simplu şi anume: sub
coordonarea MMP, fiecare organizatie colectivă autorizată pentru preluarea responsabilităţilor
privind atingerea ţintelor de reutilizare, reciclare, valorificare DEEE a organizat împreună cu
diverse Consilii Locale campanii de colectare DEEE de la populaţie astfel:
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Alungă
  fantomele electronicelor vechi” iniţiată de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul
  organizaţiei colective Asociatia ENVIRON şi al autorităţilor locale-luna mai, iunie, iulie
  2011.
 Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electronice (DEEE) intitulată „Locul
  deşeurilor nu este în casă” iniţiată de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu sprijinul organizaţiei
  colective Asociatia RoREC şi al autorităţilor locale pe teritoriul oraşului Măgurele-luna mai,
  iunie 2011.

  Distribuirea broşurii „EcoAtitudine=Responsabilitate, Informaţie, Acţiune” la primăriile jud.
  Ilfov, în vederea capacitării autoritatilor publice locale privind gestionarea în condiţii de
  siguranţă pentru mediu şi sănătate a deşeurilor generate pe teritoriul administrativ al CL.


  Atingerea ţintei de colectare a fost favorizată de poziţia strategică a judeţului (ca un inel în
jurul municipiului Bucureşti) care a condus la un management corespunzător.
Pentru Regiunea 8 Bucureşti – Ilfov trebuie luat în considerare:
- este regiunea cea mai industrializată,
- judeţul Ilfov a asigurat şi asigură alimentarea municipiului Bucureşti şi a oraşelor din judeţ cu
legume, fructe, zarzavaturi, lapte, carne, brânzeturi, ouă ceea ce necesită DEEE pentru stocare
indelungată, transport în condiţii de frig;
- numărul unităţilor de învăţământ este mare,
- numărul instituţiilor este mare;
- numărul spitalelor, căminelor de bătrâni este mare;
- teritoriul este zonă de câmpie,
- temperaturile medii anuale sunt mai ridicate ca în alte regiuni;
- nu există localitati izolate,
- drumurile sunt în mare parte asfaltate,
- toate localităţile sunt conectate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice.
LISTA COLECTORILOR DE DEEE AFERENTĂ ANULUI 2011, pentru Municipiul Bucureşti este
prezentata in continuare:
                                                 110
                    DATE DE IDENTIFICARE (ADRESA, TEL./FAX., E-MAIL, PERSOANA DE
                                 CONTACT)
NR.         OPERATORUL                                                AUTORIZATIA DE MEDIU
    JUDEŢUL
CRT.         ECONOMIC                                                  PUNCT DE LUCRU

                        SEDIUL SOCIAL               PUNCT DE LUCRU
                          Bucuresti ,                 Bucuresti ,
                   sector 3, Str. Postavarul nr. 11, bl. E5,  Sos Berceni nr. 104 G, sector 4, Tel:
                                                                 Autorizatie de mediu,
          S.C. AS METAL   ap. 35, Tel: 021 319 39 57, Fax: 021     021 319 39 57, Fax: 021 319 39
 1   BUCURESTI                                                      Nr.10/ 08.01.2009 valabilă pana la
           COM SRL     319 39 56, e-mail: info@asmetal.ro;         56,info@asmetal.ro
                                                                   08.01.2014
                   badila.rodica@asmetal.ro, persoana de    badila.rodica@asmetal.ro, persoana de
                      contact: ing. Badila Rodica         contact: ing. Badila Rodica
                          Bucuresti,                 Bucuresti,
                                                                 Autorizatie de mediu,
                    Bd. Preciziei nr. 40A, sector 6, Tel/    Bd. Preciziei nr. 40A, sector 6, Tel/
          S.C. URBAN S.A.                                             Nr.329 din 25.07.2008, revizuită la
 2   BUCURESTI               Fax:021/413 67 02 ,             Fax: 021/413 67 02 ,
          Ramnicu Valcea                                               25.11.2009, valabilă până la
                    office@salubritate.ro, persoana de     office@salubritate.ro, persoana de
                                                                   25.07.2013
                       contact: Roxana Gurau            contact: Roxana Gurau
                          Bucuresti,
                    Str. Gherghitei nr. 23 C, sector 2,
                                                 Bucuresti,
                   Tel:021/2402686, 021/2401570, Fax:
                                          str. Ion Heliade Radulescu, nr. 33,     Autorizatie de mediu,
          S.C.SUPERCOM         021/2402333, e-
 3   BUCURESTI                                  sector 2, Persoane de contact: ing.     Nr.196/2006, a depus
             S.A      mail:secretariat@supercom.ro ,
                                          Popescu Alexandrina, Octavian     documentatie pentru reautorizare
                   aqpm@supercom.ro, Persoana de
                                                 Burlacu
                   contact: ing. Popescu Alexandrina,
                        Octavian Burlacu
                       Bucuresti,
                 Str. Gherghitei nr. 23 C, sector 2,
                Tel:021/2402686, 021/2401570, Fax:            Bucuresti,            Autorizatie de mediu,
        S.C.SUPERCOM
4  BUCURESTI               021/2402333, e-        str. Baicului, nr. 69, sector 2, Persoana  Nr.386/05.07.2011, valabila pana
           S.A
                  mail:secretariat@supercom.ro ,       de contact:Anghel Daniela           la 05.07.2021
                 aqpm@supercom.ro, Persoana de
                contact: Anghel Daniela 0734 235 846                                             Chitila,
                                     Sos. Chitilei, nr.499, sector 1, Tel:
                       Bucuresti,        021/334 56 68, Fax: 021/334 52 94, e-
           S.C.    Soseaua Berceni Fort, nr. 5,sector 4,     mail:office@rematholding.ro,        Autorizatie de mediu,
5  BUCURESTI  REMATHOLDING  Tel: 021.436.16.43/021.436.37.77, e-    ciprian.campan@rematholding.ro      Nr.586/22.09.2011, valabila pana
          Co S.R.L.  mail: nicolae.manole@rematholding.ro ,   nicolae.manole@rematholding.ro,          la 22.09.2021
                persoana de contact: Nicolae Manole   persoane de contact: Nicolae Manole,
                                    Ciprian Campan, Georgeta Chifor 0730
                                             085 496


                       Bucuresti                Bucuresti
                Soseaua Berceni Fort, nr. 5,sector 4,  Soseaua Berceni Fort, nr. 5,sector 4,
                     Tel: 021/334.56.68,           Tel: 021/334.56.68,
         S.C. REMAT       Fax: 021/334.52.94            Fax: 021/334.52.94           Autorizatie de mediu,
6  BUCURESTI  BUCURESTI      office@rematholding.ro ,         office@rematholding.ro ,       Nr.78/21.02.2011 valabilă pana la
           SUD     ciprian.campan@rematholding.ro      ciprian.campan@rematholding.ro            21.02.2021
                 nicolae.manole@rematholding.ro,     nicolae.manole@rematholding.ro,
                Persoane de contact: Nicolae Manole,   Persoane de contact: Nicolae Manole,
                      Ciprian Campan              Ciprian Campan
                                                                          112
                        Bucuresti
                                             Bucuresti
                 Soseaua Berceni Fort, nr. 5,sector 4,
                                      Bd. Pieptanari, nr. 68B,sector 5, Tel:
                      Tel: 021/334.56.68,
                                            021/334.56.68,
         S.C. REMAT        Fax: 021/334.52.94                               Autorizatie de mediu,
                                           Fax: 021/334.52.94
7  BUCURESTI  BUCURESTI       office@rematholding.ro ,                           Nr.410/18.07.2011 valabilă pana la
                                         office@rematholding.ro ,
           SUD      ciprian.campan@rematholding.ro                                18.07.2021
                                       nicolae.manole@rematholding.ro,
                  nicolae.manole@rematholding.ro,
                                      Persoane de contact: Nicolae Manole,
                 Persoane de contact: Nicolae Manole,
                                            Georgeta Chifor
                       Ciprian Campan
                         Bucuresti,
        RER ECOLOGIC                               Bucuresti,            Autorizatie de mediu,
                   str.Tudor Vladimirescu 35 sect 5
         SERVICE                           Bd.Timisoara nr. 4-10, sector 6,     Nr.255/06.06.2006 revizuita in
8  BUCURESTI          tel:021/410.32.00, fax:021/410.59.87, e-
         BUCURESTI                          tel:021.410.37.25, persoana de      21.06.2007 valabila pana la
                      mail office@rebu.ro,
         REBU S.A                           contact:Laurentiu Dragomir           21.09.2012
                    laurentiu.dragomir@rebu.ro
                        Bucuresti,
                                             Bucuresti,
                 Str.Vatra Luminoasa nr.108, sector 2,                           Autorizatie de mediu,
                                      Str. Drumul Bercenarului nr. 38, sector
        S.C. GREENWAY  tel: 0744 586 100, persoana de contact:                       Nr.379/29.08.2008 valabila pana la
9  BUCURESTI                                4, tel: 0744 586 100, persoana de
           S.R.L.         Dan Dragos,                                 29.08.2013, revizuita in
                                           contact: Dan Dragos,
                          e-                                      22.12.2008
                                      greenway_dan.dragos@yahoo.com
                mail:greenway_dan.dragos@yahoo.com
                                                                            113
                                                 Bucuresti,             Autorizatie de mediu,
            S.C.
                          Bucuresti,          Str. Malcoci nr. 305, sector 5, tel: 0723   Nr.631/30.11.2007 revizuita
10  BUCURESTI  AGROPROMPT
                     Str. Balinesti, nr.10A, sector 5     546 271, persoana de contact: Iliescu     14.05.2008 valabila pana la
         '93 IMPEX S.R.L.
                                           Nicolae agroprompt@yahoo.com            30.11.2012
                                                 Bucuresti,
                           Bucuresti,
                                         Str. Intrarea Blejoi nr. 8-16, sector 6,
          S.C. CORE     Bd. Iuliu Maniu nr.99, bl.A1, sc.1, et.4,                           Autorizatie de mediu,
                                         tel:021/3196765 ; 0722 250 063, fax:
11  BUCURESTI  MATALIAT EXIM    ap.16, sector 6, pers.contact:Maria                           Nr.355/04.08.2008 valabilă pana la
                                          021/3115489, persoana de contact:
           S.R.L.       Pricope, Tel:021/319.67.65, e-                                 04.08.2013
                                           Turcitu Vasile; Pricope Maria, e-
                       mail:office@mataliat.ro
                                             mail:office@mataliat.ro
          S.C. ACTIV                                  Bucuresti,
                          Bucuresti,                                   Autorizatie de mediu,
          GENERAL                            str. N.D. Cocea nr. 27 B, sector 5, tel:
12  BUCURESTI           Sos. Giurgiului nr. 24, bl.6, sc.4, ap.114,                        Nr.123/06.03.2009, valabila pana
         TRANSPORT                            0740037823, persoana de contact:
                           sector 4                                     la 06.03.2014
           S.R.L.                                  Soare Bogdan
                                                                                114
                                                Bucuresti,
         S.C. EDMEE            Bucuresti,                                   Autorizatie de mediu,
                                         Str. Stefan Popa nr. 9-11, sector 5, tel:
13  BUCURESTI  REC DIAMANT   Str. Tunari nr. 32, sc.1, et.1, ap.2, sector                        Nr.40/22.01.2009, valabila pana la
                                         0722 700 243, persoana de contact:
           S.R.L.              2                                        22.01.2014
                                               Dimo Edmeea
                                                Bucuresti,
         S.C.ANDRADA           Bucuresti,                                    Autorizatie de mediu,
                                         Bd. Metalurgiei nr. 164, sector 4, tel:
14  BUCURESTI   SERVEXIM    Aleea Callatis nr.8, bl. A15 bis, sc. D,                         Nr.485/30.09.2009, valabila pana
                                         0728 085 308, persoana de contact:
           S.R.L.         ap. 46, sector 6                                     la 30.09.2019
                                             Negulescu Geanina
                                                Bucureşti              Autorizatie de mediu,
         S.C. MAGNET          Bucureşti              Şos. Gara Căţelu, nr. 26, sector      Nr.78/08.02.2007, revizuita la
15  BUCURESTI
         DESEURI S.R.L.  Str. Anghel Moldoveanu nr.9, sectorul 4     3,Tel.0751.502.283, persoana de       30.10.2009, valabila pana la
                                            contact:Bolocan Danut              08.02.2012
                                                                                115
                         Bucureşti,                  Bucureşti,
         S.C. DETACO                                                   Autorizatie de mediu,
                  str. Zăbrăuţiului, nr. 15, sector 5, tel:  str. Zăbrăuţiului, nr. 15, sector 5, tel:
16  BUCURESTI   IMPEX 2000                                                Nr.216/20.02.2009 valabilă pana la
                 021/3357396, 0744591516, persoana      021/3357396, 0744591516, persoana
           S.R.L.                                                      14.05.2013
                    de contact:Candea Cosmin           de contact:Candea Cosmin
                                               Bucuresti,
                        Bucuresti,
                                        Şos. Berceni nr. 110, sector 4, Tel:
           S.C.    Soseaua Berceni Fort, nr. 5, sector 4,                             Autorizatie de mediu,
                                        021/334 56 68, Fax: 021/334 52 94, e-
17  BUCURESTI  REMATHOLDING   Tel: 021.436.16.43/021.436.37.77, e-                           Nr.585/30.11.2009 valabila pana la
                                          mail:office@rematholding.ro,
          Co S.R.L.  mail: nicolae.manole@rematholding.ro ,                                30.11.2019
                                         nicolae.manole@rematholding.ro,
                 persoana de contact: Nicolae Manole
                                        persoana de contact: Nicolae Manole
                        Otopeni,
                                               Bucuresti
                  Calea Bucureştilor nr. 224E, office                               Autorizatie de mediu,
         S.C. COMPANIA                         Intrarea Straulesti, nr.17-35, Sector
                    REAB, et. 1, jud. Ilfov, Tel:                             Nr. 73/09.02.2009, revizuita la
18  BUCURESTI   ROMPREST                           1,Tel: 021/6681050, 021/9460(linie
                 021/6681050, 021/9460(linie scurta),                             02.03.2010, valabila până la
         SERVICE S.A.                         scurta), Fax: 021/ 6681065, persoana
                  Fax: 021/ 6681065, persoana de                                   09.02.2014
                                           de contact: Bogdan Istodor
                    contact: Bogdan Istodor
                                                                                116
                         Bucureşti,                  Bucureşti,
         S.C. HEFAISTOS                                                  Autorizatie de mediu,
                  Str.Clopotului nr.5, sector 2, Tel: 0721   Str. Clopotului nr.5, sector 2, Tel: 0721
19  BUCURESTI   METAL COM                                                 Nr.112/11.03.2010 valabila pana la
                    870 390, persoana de contact:         870 390, persoana de contact:
           S.R.L.                                                      11.03.2020
                      Mihailescu Valentina             Mihailescu Valentina
                         Bucuresti,                  Bucureşti,
          SC SCRAP   Str. Caminului, nr. 4, ap.2, sector 2, Tel:  Şos. Pantelimon, nr. 39, sect. 2, Tel:      Autorizatie de mediu,
20  BUCURESTI   RECYCLING   021/6422800, Tel./Fax: 021.252.74.55,     021/6422800, Tel./Fax: 021.252.74.55,    Nr.180/24.04.2008, valabila pana
         INDUSTRY SRL     persoana de contact:Tohaneanu        persoana de contact:Tohaneanu           la 24.04.2013
                         Andreea                   Andreea
                          Braşov,                   Bucureşti,
                                                                  Autorizatie de mediu,
         S.C. SILNEF   str. Mihai Viteazul nr. 99, parter, camera   Str. Industriilor nr. 3-5, sector 3, Tel:
21  BUCURESTI                                                        Nr.197/10.05.2010 valabila pana la
         M.G. S.R.L.     1, jud. Brasov, Tel: 0722 329 427,       0722 329 427, persoana de
                                                                    10.05.2020
                    persoana de contact:Gate Mihai           contact:Gate Mihai
                                                                               117
                        Bucuresti,
          CONCEPT                          Intrarea Paharnicul Turturea, nr. 14,      Autorizatia de mediu
                 Sos. Giurgiului, nr. 124, sector 4, Tel:
22  BUCURESTI   SOLUTION                         sector 2, Tel: 0740 037 823, persoana    Nr. 314/29.07.2010 valabila pana
                 0740 037 823, persoana de contact:
         SYSTEM S.R.L.                        de contact: Soare Alexandru Bogdan         la 29.07.2020
                    Soare Alexandru Bogdan
         S.C. OFFICE         Bucuresti,
                                              Bucuresti,             Autorizatia de mediu
         GREEN ECO-    str. Serban Voda nr. 225, corp C3,
23  BUCURESTI                               str. Th. Buzoiu nr. 1, sector 2 Persoana  Nr. 472/24.11.2010, valabila pana
         PRODUCTS    sector 4 Persoana de contact: Ovidiu
                                          de contact: Ovidiu Stoichici          la 24.11.2020
          S.R.L.           Stoichici
                       Bucuresti,                  Bucuresti,
         S.C. DELIVERY                                                Autorizatia de mediu
                  Calea Giulesti nr. 19, P, sector 6     str. Electronicii nr. 21, 23 , sector 2
24  BUCURESTI   SOLUTION                                               Nr. 531/14.12.2010, valabila pana
                 Persoana de contact: Dana Gate, tel:    Persoana de contact: Dana Gate, tel:
           S.R.L.                                                   la 14.12.2020
                  0730 074 909 sau 021/3680660        0730 074 909 sau 021/3680660
                                                                            118
                         Mogosoaia                 Bucuresti,
         S.C. ECO STAR                                                 Autorizatia de mediu
                   str. Ariei nr. 32,34, judetul Ilfov,    Bd. Th. Pallady nr. 57, sector 3
25  BUCURESTI  RECYCLING                                               Nr. 503/06.12.2010, valabila pana
                  persoana de contact: Trisnevschi      Persoana de contact: Trisnevschi
           S.R.L.                                                   la 06.12.2020.
                    Lavinia, tel: 0744 396 245         Lavinia tel: 0744 396 245
                                               Bucuresti,
          S.C. NICO           Bucuresti,                                  Autorizatia de mediu
                                       str. Lanternei nr. 1, sector 2, Persoana
26  BUCURESTI  COMINVEST   str. Agricultori nr. 68, sector 2 Persoana                       Nr. 409/22.09.2010 valabila pana
                                          de contact: Achim Rodica, Tel:
           S.R.L.   de contact: Achim Rodica 0726604510                               la 22.09.2020
                                              0726604510
                        sat Jorăşti                   Bucuresti,
                 Comuna Vânători, judetul Vrancea,Tel:    Bd. Basarabiei nr. 250, Sector 3, Tel:
           S.C.                                                   Autorizatie de mediu,
                 0237.262.132, Fax : 0237.726.132, e-    021. 255 43 18, Fax 021 255 43 10, e-
27  BUCURESTI  ECOSISTEM                                               Nr.145/31.03.2011, valabila pana
                  mail: office@ecosistemrecycling.ro ,     mail: office@ecosistemrecycling.ro,
          S.R.L.                                                    la 31.03.2021
                 persoana de contact: Marin Nicoleta, tel.   persoana de contact: Marin Nicoleta,
                        0730.097.772                tel. 0730.097.772
                                                                            119
                         Bucuresti,
                                              Bucuresti,
                sector 6, Bd. Iuliu Maniu nr. 67, bl. 6P,
                                        Ssector 6, Bd. Timişoara nr. 92,      Autorizatie de mediu,
         S.C. DIANGI  sc. 8, et. 4, ap. 296, Tel: 0730.619.238,
28  BUCURESTI                                clădirea C9, lot 6, parter, camera 7-8,  Nr.150/01.04.2011, valabila pana
         GRUP S.R.L.      fax 0314284183, e-mail:
                                       persoana de contact: Dan Georgescu,        la 01.04.2021
                office@diangi.ro, persoana de contact:
                                            Tel: 0730.602.862
                 Dan Georgescu, Tel: 0730.602.862
                         Măgurele,
         S.C. GLOBAL   str. Mihai Eminescu nr.30, Tarlaua 53,          Bucureşti,           Autorizatie de mediu,
29  BUCURESTI  EXPEDITION   judetul Ilfov,Tel: 031.824 76 98., e-mail:  Șos. Odai nr.367, sect. 1, persoana de  Nr.203/03.05.2011, valabila pana
          S.R.L.     office@globex.com.ro, persoana de     contact: Carol Pena, Tel: 0726.900.090       la 03.05.2021
                 contact: Carol Pena, Tel: 0726.900.090
                        Bucureşti,
                 Splaiul Independenţei nr. 273, corp 3,           Bucureşti,
         S.C. METAL                                                Autorizatie de mediu,
                    et. 2, ap. 12, sector 6, Tel:     sector 5, Str. Firuţa nr. 11A-11B Tel:
30  BUCURESTI  RECYCLING                                              Nr.281/26.05.2011, valabila pana
                 0734.278.713., e-mail: , persoana de     0726.710.819,persoana de contact:
         ACCES S.R.L.                                                  la 26.05.2021
                 contact: Sava George Eugen , tel.          Sava George Eugen.
                       0726.720.819
                                                                           120
                       Bucureşti,
                                             Bucureşti,            Autorizatie de mediu,
         S.C. CAMI   bulevardul Automatizarii nr. 23, sector
                                      sector 6, bulevardul Preciziei nr. 32   Nr.200/09.05.2008, revizuita la
31  BUCURESTI  COMEXIM    1, Tel/Fax: 021 269 40 49, tel. 021 269
                                      Tel/Fax: 021 269 40 49, tel. 021 269 42   17.01.2011, valabila pana la
          S.R.L.    42 00, mobil 0722 62 72 88, e-mail:
                                       00, mobil 0722 62 72 88, e-mail:         09.05.2013
                  cami_comexim_srl@yahoo.com
                                        cami_comexim_srl@yahoo.com
                        Giurgiu
                                             Bucureşti,            Autorizatie de mediu,
          S.C. ECO   Sos. Ghizdarului nr. 173, corp C2, jud.
32  BUCURESTI                                sector 3, str. Vlad Judetul nr. 62,   Nr.539/02.09.2011, valabila pana
         REMAT S.R.L.  Giurgiu, persoana de contact: Vaida
                                      persoana de contact Vaida Dani 0722         la 02.09.2021
                     Dani 0722 804 461
                                              804 461
                        Bucureşti,                 Bucureşti,
                                                              Autorizatie de mediu,
         S.C. ROSAL  sector 3, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-  sector 3, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-
33  BUCURESTI                                                    Nr.176/20.04.2011, valabila pana
         GRUP S.A.    4-6, persoana de contact: Lavinia     4-6, persoana de contact: Lavinia
                                                                la 20.04.2021
                  Panait, lavinia.panait@rosal.ro      Panait, lavinia.panait@rosal.ro
                                                                             121
                         Bucureşti,                  Bucureşti,
          ASOCIATIA     sector 3, Bd. Basarabia nr. 256,       sector 3, Bd. Basarabia nr. 256,       Autorizatie de mediu,
34  BUCURESTI  ATELIERE FARA   persoana de contact: Ovidiu Vasile      persoana de contact: Ovidiu Vasile   Nr.05/12.01.2010, valabila pana la
          FRONTIERE          0740063955,                  0740063955,              12.01.2020
                  ovidiu.vasile@atelierefarafrontiere.ro    ovidiu.vasile@atelierefarafrontiere.ro
                                                Bucureşti,
                 Bucureşti, str. Valea Oltului nr. 6, bl. A4,                         Autorizatie de mediu,
          S.C. GKM                             sector 6, Bd. Timisoara nr. 76,
35  BUCURESTI              sc. 3, P, ap. 31, sector 6                            Nr.469/26.07.2011, valabila pana
         COLLECT S.R.L.                          persoana de contact: Albu Bogdan
                                                                  la 26.07.2021
                                              0722 799 048
                                                                             122
LISTA TRATATORILOR DE DEEE AFERENTĂ ANULUI 2011, pentru Municipiul Bucureşti

                              DATE DE IDENTIFICARE
                      (ADRESA, TEL./FAX., E-MAIL, PERSOANA DE CONTACT)
                                                           AUTORIZATIA DE
 NR.         OPERATORUL
     JUDETUL                                                   MEDIU PUNCT DE
 CRT.         ECONOMIC
                                                             LUCRU
                       SEDIUL SOCIAL              PUNCT DE LUCRU
                                               Bucuresti,
                          Bucuresti,
                                        sector 4, Sos. Berceni, nr. 104G,
                   sect.3, Postavarul 11, bloc E5, ap.35,                      Autorizatie de mediu,
                                            tel.:021/319 39 57,
          S.C. AS METAL  Tel: 021 319 39 57, Fax: 021 319 39                        Nr.10/ 08.01.2009
 1   BUCURESTI                                   fax: 021/319 39 56, e-
            COM SRL      56, e-mail:info@asmetal.ro;                          valabilă pana la
                                       mail:info@asmetal.ro , persoana de
                  badila.rodica@asmetal.ro, persoana de                         08.01.2014
                                          contact: ing.Badila Rodica,
                      contact: ing. Badila Rodica
                                          rodica.badila@asmetal.ro

                          Bucuresti
                  Soseaua Berceni Fort, nr. 5,sector 4,         Bucuresti,
                       Tel: 021/334.56.68,       Soseaua Berceni Fort, Nr.5,sector 4
                                                           Autorizatie de mediu,
                       Fax: 021/334.52.94           tel:021/334.56.68,
           S.C.REMAT                                            Nr.78/21.02.2011,
 2   BUCURESTI             office@rematholding.ro ,      fax:021/334.52.94, persoane de
          BUCURESTI SUD                                            valabila pana la
                   ciprian.campan@rematholding.ro       contact: Nicolae Manole, Ina
                                                             21.02.2021
                   nicolae.manole@rematholding.ro,       Medrea, Georgeta Chifor
                  Persoane de contact: Nicolae Manole,         0730083496
                        Ciprian Campan

                                               Chitila,
                                        Sos. Chitilei nr.499, sector 1, Tel:
                         Bucuresti,         021/334 56 68, Fax: 021/334 52 94,
                                                           Autorizatie de mediu,
             S.C.    Soseaua Berceni Fort, nr. 5, sector 4,   e-mail: office@rematholding.ro;
                                                            Nr.586/22.09.2011,
 3   BUCURESTI  REMATHOLDING  Tel: 021/4361643; 021/4363777, e-mail:   ciprian.campan@rematholding.ro;
                                                            valabila pana la
            Co S.R.L.   nicolae.manole@rematholding.ro ,     nicolae.manole@rematholding.ro,
                                                              22.09.2021
                   persoana de contact: Nicolae Manole     persoane de contact: Nicolae
                                       Manole, Ciprian Campan, Georgeta
                                            Chifor 0730085496                                                                       123
                        Măgurele,
                 str. Mihai Eminescu nr.30, Tarlaua 53,                      Autorizatie de mediu,
         S.C. GLOBAL                              Bucureşti,
                 Tel: 031.824 76 98, judetul Ilfov, e-                       Nr.203/03.05.2011,
4  BUCURESTI  EXPEDITION                        Șos. Odai nr.367, sect. 1, persoana
                 mail: office@globex.com.ro, persoana                        valabila pana la
          S.R.L.                          de contact: Carol Pena, Tel:
                    de contact: Carol Pena , Tel:                          03.05.2021
                                           0726.900.090
                       0726.900.090


                        Bucuresti,               Bucuresti,         Autorizatie de mediu,
                 Str.Vatra Luminoasa nr.108, sector 2,   Str. Drumul Bercenarului nr. 38,    Nr.379/29.08.2008
        S.C. GREENWAY
5  BUCURESTI          tel: 0744 586 100, persoana de contact:    sector 4, tel: 0744 586 100,      valabila pana la
           S.R.L.
                      Dan Dragos, e-         persoana de contact: Dan Dragos,    29.08.2013, revizuita
                mail:greenway_dan.dragos@yahoo.com    greenway_dan.dragos@yahoo.com        in 22.12.2008
                        Bucureşti,                Bucureşti,
                                                          Autorizatie de mediu,
         ASOCIATIA    sector 3, Bd. Basarabia nr. 256,     sector 3, Bd. Basarabia nr. 256,
                                                          Nr.05/12.01.2010,
6  BUCURESTI  ATELIERE FARA   persoana de contact: Ovidiu Vasile    persoana de contact: Ovidiu Vasile
                                                           valabila pana la
         FRONTIERE          0740063955,               0740063955,
                                                            12.01.2020
                 ovidiu.vasile@atelierefarafrontiere.ro  ovidiu.vasile@atelierefarafrontiere.ro
                                                                      124
Vehicule scoase din uz


 Obiectiv                                   
 Reutilizarea şi valorificarea componentelor

  Gestionarea vehiculelor scoase din uz este reglementată prin HG nr. 2406/2004, cu
modificările şi completările aduse de HG 1313 din 20 septembrie 2006 şi HG nr.1633 din 29
decembrie 2009,care transpun Directiva nr. 2000/53/CE.
  Principalele obiective ale acestei Directive sunt prevenirea producerii de deşeuri
provenite de la VSU precum şi reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a VSU şi a
componentelor acestora, în vederea reducerii cantităţii de deşeuri destinate eliminării. De
asemenea activitatea de colectare şi tratare VSU trebuie să se desfăşoare conform
prevederilor legale pentru a se preveni impactul negativ asupra mediului. Directiva prevede
responsabilitatea producătorului, care încă de la faza de proiectare a produsului trebuie să
acorde atenţie limitării utilizării unor substanţe periculoase şi să prevadă posibilităţile de
dezmembrare, reutilizare şi valorificare a componentelor şi materialelor. Operatorii economici
au fost informaţi cu privire la obligaţiile ce le revin în conformitate cu HG 1313/2006, art.15,
în vederea realizării obiectivelor de reutilizare, valorificare şi reciclare, acordându-se
întâietate reutilizării şi reciclării.
  La primirea vehiculului uzat, operatorul economic eliberează certificatul de distrugere pe
baza căruia se realizează radierea vehiculului, precum şi o notă din care reies părţile
componente lipsă.
  În Regiunea 8 Bucureşti- Ilfov la nivelul anului 2011 erau autorizaţi pentru activităţi de
colectare şi dezmembrare a vehiculelor scoase din uz 22 operatori economici, dintre care 12
în Municipiul Bucureşti şi 10 în judeţul Ilfov. Dintre aceştia, REGIA AUTONOMĂ DE
TRANSPORT BUCUREŞTI şi MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR- Direcţia
Economico Administrativă- Baza pentru asigurarea misiunilor dezmembrează doar VSU din
parcul propriu. Toţi aceşti operatori deţin autorizaţii de mediu, dar şi autorizaţie tehnică de la
RAR şi aviz de funcţionare de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bucureşti.
  Caroseriile rezultate în urma dezmembrării sunt shrederizate în instalaţia tip
ZERDIRATOR pentru recuperarea materialelor refolosibile deţinută de S.C.
ROMRECYCLING S.R.L. în str. Berceni Fort nr. 5, sector 4. Materialele rezultate (fracţia
uşoară de shredder) sunt apoi introduse în staţia de sortare Steinert cu rol de separare
neferoase de nemetalice, alcătuită din: benzi transportoare, site rotative, separator inductiv
prevăzut cu magnet. Staţia de sortare funcţionează pe baza inducţiei magnetice.
De asemenea, caroseriile sunt dezmembrate şi introduse în instalaţia de tip SHREDER
deţinută de S.C. REMATHOLDING S.R.L. în Şos. Chitilei nr.499, zona II, sector 1, Bucureşti.
Materialele sunt apoi introduse în instalaţia de sortare a deşeurilor feroase şi nemetalice
alcătuită din masă vibratoare, sortator rotativ, electromagneţi, benzi transportoare pentru
materialele feroase, precum şi pentru nemetale.

Lista operatorilor economici autorizaţi pentru desfăşurarea          activităţilor  de
colectare/dezmembrare a VSU în Regiunea 8- Bucureşti- Ilfov

                     Tabel

    Nr.
          Operatori economici            Puncte de lucru
    crt.
                            Şos. Berceni 104G, sector 4,
    1     SC AS METAL COM SRL
                                 Bucureşti
                    Şos. Berceni Fort nr. 5, sector 4,
2  SC REMAT Bucuresti SUD SA
                         Bucureşti
                    Str. Zăbrăuţiului nr. 15, sector 5,
3  SC DETACO IMPEX 2000 SRL
                          Bucureşti
                     Str. Bârsăneşti nr. 23, sector 6,
4    SC REMAT VEST SA
                          Bucureşti
                   Şos. Chitilei nr. 499, zona II, sector 1,
5  SC REMATHOLDING Co SRL
                           Bucureşti
                   Str. Intrarea Blejoi nr. 8-16, sector 6,
6  SC CORE MATALIAT EXIM SRL
                           Bucureşti
                    Bd. Metalurgiei nr. 164, sector 4,
7  SC ANDRADA SERVEXIM SRL
                          Bucureşti
    REGIA AUTONOMĂ DE       Str. Dr. Grozovici nr. 2-4, sector 2,
8
    TRANSPORT BUCUREŞTI             Bucureşti
   MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI
    ŞI INTERNELOR- Direcţia     Bd. Timişoara nr. 10 B, sector 6,
9
   Economico Administrativă- Baza        Bucureşti
    pentru asigurarea misiunilor
    S.C. MERIDIAN BUSINESS     Str. Eremia Popescu nr. 23, sector 4,
10
       GRUP S.R.L.              Bucureşti
     SC ITALOPARTS CAR      Aleea Teisani, nr. 119-121, sector 3,
11
      LOGISTIC SRL              Bucureşti
                     Str. Berceni Fort nr. 5, sector 4,
12  S.C. ROMRECYCLING S.R.L.
                          Bucureşti
13   SC ROMRECYCLING SRL      Str. Sabarului nr. 1, Jilava, Jud. Ilfov
                    Str. Răsăritului nr. 4A, Buftea, Jud.
14       SC M SRL
                            Ilfov
   SC LEMATEC TRADE INTER      Şos. Alexandriei nr. 77, Bragadiru,
15
      IMPEX SRL               Jud. Ilfov
   SC REMAT BUCURESTI NORD      Şos. Veche Bucureşti - Piteşti , Km.
16
        SA              15,2 , Buftea, Jud. Ilfov
                    Şos. de Centură nr.10, Pantelimon,
17   SC REMAT ILFOV SRL
                          Jud. Ilfov
     SC M.A.R PRODUCT       Şos. Giurgiului nr. 288, Jilava, Jud.
18
     CONSTRUCT SRL                Ilfov
                    Şos. Olteniţei nr. 202A, Popesti-
19   SC ROMMETALCOM SRL
                       Leordeni, Jud. Ilfov
                    Str. Viilor nr. 2, Ştefăneştii de Sus,
20   SC ECONET AUTO SRL
                           Jud. Ilfov
                   Şos. de Centură nr 5, Bragadiru, Jud.
21     SC TRIMOND SRL
                           Ilfov
                     Şos Olteniţei nr 218, Popeşti-
22  SC TEHNOINVEST TRADE SRL
                       Leordeni, Jud. Ilfov


                                         126
  În anul 2011 s-a realizat situaţia gestionării vehiculelor scoase din uz pentru anul 2010,
bazată pe centralizarea datelor transmise de agenţii economici autorizaţi pentru colectarea şi
dezmembrarea VSU. Numărul total de vehicule colectate în Regiunea 8 în anul 2010 a fost
24985.
  În anul 2011 la nivel regional s-a constatat o scădere a numărului de vehicule scoase din
uz colectate la 11632, cu 53,45% mai puţin decât cele colectate în anul 2010.
  Datele corespunzătoare anului 2011 sunt cu titlu informativ ele nefiind validate până în
prezent de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ci sunt rezultate din raportările
agenţilor economici autorizaţi.
  Situaţia colectărilor în cele două judeţe din regiune este prezentată în tabelul de mai jos:Situaţia vehiculelor colectate în Regiunea 8 în perioada 2008-2011

                      Tabel

         2008          2009         2010          2011
 Judeţul  VSU    VSU     VSU    VSU     VSU    VSU     VSU    VSU
     colectate tratate   colectate tratate   colectate tratate   colectate tratate
Bucureşti  6182   4947     5299   5292    18629   18617     8846   8416
 Ilfov   4334   4282     3456   3327    6363   6363     2786   2786
Regiunea
      10516   9229     8755    8619     24992   24980  11632   11202
   8Situaţia vehiculelor colectate în Bucureşti în anul 2011

                      Tabel

                         VSU        VSU    VSU stoc la
  Judeţ      Agent economic
                        colectat      tratat   31.12.2011
 Bucureşti    SC REMAT VEST SRL        1567       1567       0
 Bucureşti   SC REMATHOLDING Co        1382       1382       0
        SC REMAT BUCURESTI
 Bucureşti                     3236      2900      336
            SUD
 Bucureşti   SC DETACO IMPEX SRL         1033      939       94
        SC CORE MATALIAT EXIM
 Bucureşti                     1099      1099       0
            SRL
 Bucureşti     SC AS METAL SA          133       133       0
        SC ANDRADA SERVEXIM
 Bucureşti                     396       396       0
            SRL
 TOTAL
                          8846      8416      430
  2011
                                               127
Deşeuri din construcţii şi demolări


 Obiectiv                                     
 Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a
 minimizării impactului asupra mediului şi sănatăţii umane


   Termenul de “deşeuri din construcţii şi demolări” face referinţă la deşeurile rezultate din
activităţi precum construcţia clădirilor şi infrastructurii civile, demolarea totală sau parţială a
clădirilor şi infrastructurii civile, modernizarea şi întreţinerea străzilor.
   Tipurile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt: deşeuri din beton, deşeuri de cărămizi,
deşeuri de ţigle, deşeuri de materiale ceramice, deşeuri de lemn, deşeuri de sticlă, deşeuri
de materiale plastice şi deşeuri de metale (inclusiv aliajele acestora).
Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privind regimul deşeurilor prevede:
- deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea
construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută
lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract;
- primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor provenite din construcţii şi
demolări;
- producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea
deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor operatori economici
autorizaţi, în vederea valorificării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de construcţie şi
demolări în vederea eliminării trebuie să se efectueze pe bază de contract.
   În prezent cantitatea de deşeuri din construcţii şi demolări este mult mai mică în
comparaţie cu statele membre ale Uniunii Europene. În paralel cu dezvoltarea economică a
ţării, activităţile de construire a clădirilor noi, de reconstrucţie şi renovare a clădirilor existente
şi demolarea clădirilor vechi ce nu pot fi renovate, vor creste substanţial cantitatea de
deşeuri din construcţii şi demolări şi se va schimba mult calitatea acestora, fapt pentru care
este necesară dezvoltarea măsurilor pentru reciclarea, recuperarea şi eliminarea deşeurilor
rezultate.
În anul 2010 (cele mai recente date) situaţia acestor tipuri de deşeuri s-a prezentat, în
Municipiul Bucureşti, astfel:

             Cantităţi colectate în 2010 (t)      Cantităţi
Agent Economic               De la unităţi   eliminate în 2010   Cod eliminare
            De la populaţie
                      economice         (t)
S.C. URBAN S.A.      18085.6       27134.4        45220        D 1/D 5
 S.C. SALSERV
 ECOSISTEM         667        1001.42       1668.42       D 1/D 5
   S.R.L.
  COMPANIA
             33652.47       3885.08       37537.55       D 1/D 5
 ROMPREST
 A.D.P.P. S 4       1690         0         1690        D 1/D 5
SUPERCOM S.A.       1513.72       3027.44       4541.16       D 1/D 5
 ROSAL GRUP
              1.71         14.03        15.74       D 1/D 5
    S.A.
  REBU S.A.        3193.16       35048.36       38241.52       D 1/D 5
ADMINISTRATIA
  PUBLICA        3088.924         0        3088.924       D 1/D 5
  SECTOR 2
   TOTAL        61892,584       70110,73      132003,314
Sursa Datelor: Ancheta Statistică 2010 – A.R.P.M.B.

                                                  128
    În judeţul Ilfov există în zona oraşului Popesti Leordeni şi în zona oraşului Chitila
un agent economic care colectează deşeuri din construcţii şi demolări pentru a produce şi
valorifica diverse materiale reciclabile (deşeuri metalice feroase, neferoase, beton spart,
cărămizi, lemn, sticlă, materiale plastice) utilizate în construcţii.
    In anul 2011, agentul economic SC Ecorecycling SRL a făcut raportarea cantităţilor
de deşeuri din construcţii şi demolări gestionate pe amplasamentele din oras Popesti-
Leordeni si oras Chitila. Motivul înregistrării cantităţilor de deşeuri rezultate din construcţii
şi demolări, validarea acestor date şi raportarea lor la Autoritatea de mediu ar trebui să
determine existenţa birourilor de mediu la fiecare Consiliu Local, acestea trebuind să
specifice locurile de eliminare (utilizarea deseurilor din constructii si demolari (dupa ce
sunt colectate: metalele, mase plastice, lemnul, sticla, dotarile ceramice) ca şi material de
umplutură a gropilor de împrumut sau platformele de reciclare.
Deoarece baza de date statistică gestionată de ANPM a realizat o cuantificare a
deşeurilor din construcţii şi demolări pentru judeţul Ilfov pentru anuii 2007, 2008 (datele
certe), iar pentru anii 2009 şi 2010 - cantităţile de deşeuri din construcţii şi demolări sunt
cele raportate de operatorul economic SC Ecorecycling SRL pentru amplasamentele
din oraşul Popeşti – Leordeni şi oraşul Chitila, redăm mai jos, tabelar, cantitătile de
deşeuri din construcţii şi demolări colectate si eliminate pentru perioada 2007-2011:


                     u.m = tone
  an      colectate      eliminate   valorifcate       observatii
  2007       31,7         26,7       5
  2008      38413        38178      235       deţine concasor pe
                                    amplasamentul din
                                     Popeşti Leordeni
  2009       39757        39331       426      deţine concasor pe
                                    amplasamentul din
                                     Popeşti Leordeni
  2010       94788        90348      4440      deţine concasor pe
                                    amplasamentul din
                                     Popeşti Leordeni
  2011      161930       157290      4640      deţine concasor pe
                                    amplasamentul din
                                     Popeşti Leordeni

  Cantităţile prezentate reprezintă doar resturi din deşeurile de construcţii şi demolări
  eliminate pe amplasamente autorizate.
   Inainte de eliminare deşeurile de construcţii şi demolări sunt dezmembrate pentru :
   Colectare cărămizi care reprezintă aportul persoanelor neautorizate, colectare
  metale feroase şi neferoase, colectare lemn utilizat pentru incălzirea locuinţelor,
  colectare materiale plastice.
   Agentul economic SC Ecorecycling SRL cu sediul social in Bucuresti,str. Bahluiului,
  nr. 11, ap.. 4, sector 1., deţine punct de lucru in oras Popesti Leordeni, cod cadastral
  1952/1,1953/1, tarlaua 1 cat si pe raza orsului Chitila in zona cartieruui Rudeni.
   Agentul economic este autorizat cu Autorizatia de mediu nr. 47/17.02.2006 si este
  dotat cu instalaţie de concasat.
   Gestionarea deseurilor din C+D la operatorul economic SC Ecorecycling SRL
  pe amplasamentele din orasele Popesti-Leordeni si Chitila-cartier Rudeni pentru
  perioada 2007-2011, pe tipuri de deseuri din C+D acceptate la depozitele de
  deseuri inerte este prezentata in tabelul de mai jos


Cod conf. HG 2008           2009        2010        2011
856/2002
17 01 01   24            115         407        356
17 01 02                41         88         35
17 09 04                158
17 05 04   36000           12503        59517       107287
17 05 06
17 01 03
17 01 07   2389           26941        29903       54252
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 05
17 04 07
17 04 10*
17 04 11


    Cantităţile de cărămizi colectate reprezintă aportul persoanelor neautorizate.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre o parte din cantităţile de metale feroase şi
neferoase colectate.
    Lemnul colectat a fost utilizat pentru încălzirea locuinţelor.
    Betonul colectat cât şi o parte din alte materiale (metalice feroase şi neferoase,
sticla, materiale plastice) reprezintă şi aportul agentului economic SC Ecorecycling SRL
cu sediul social in Bucuresti,str. Bahluiului, nr. 11, ap. 4, sector 1., iar punctul de lucru în
oraş Popeşti Leordeni, cod cadastral 1952/1,1953/1, tarlaua 1.


Nămoluri de la staţii de epurare orăşeneşti


 Obiectiv                                   
 Gestionarea corespunzătoare cu respectarea principiilor strategice şi a
 minimizării impactului asupra mediului şi sănătăţii umane


    Directiva 86/278/CEE, privind protecţia mediului şi în particular a solurilor cand se
utilizează nămoluri provenite din epurare în agricultură, reglementează gestionarea
acestor tipuri de deşeuri (nămoluri din staţiile de epurare ape uzate menajere, nămoluri
din staţii de epurare ape uzate industriale, nămoluri din instalaţii de preepurare, nămoluri
rezultate din creşterea animalelor).


                                              130
    Această Directivă, precizează responsabilităţile şi obligaţiile deţinătorului staţiei de
epurare şi anume:
- elaborarea planurilor de îmbunătăţire a activităţii staţiilor de epurare;
- identificarea utilizatorului de nămol şi a suprafeţelor agricole;
- anunţarea autorităţii teritoriale de mediu şi a utilizatorului de nămol în cazul apariţiei unor
poluanţi în nămol;
- contactarea utilizatorului de nămol pentru stabilirea posibilităţilor de utilizare a nămolului;
- obţinerea permisului de aplicare a nămolului.
    Astfel, se încurajează utilizarea nămolului în agricultură şi reglementează utilizarea
lui astfel încât să prevină efectele nocive asupra solului, plantelor, animalelor şi populaţiei.
În agricultură se folosesc nămolurile cu conţinut organic şi de nutrienţi, aşa cum sunt
nămolurile orăşeneşti şi cele rezultate de la epurarea apelor uzate din industria
alimentară.
    În legislaţia naţională problematica gestionării nămolurilor este reglementata prin:
  a) OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor - aprobată cu modificări de Legea nr.
    426/2001, modificată şi completată de OUG nr. 61/2006 aprobată cu Legea nr.
    27/2007; incepand cu decembrie 2011 a intrat in vigoare legea 211/2011 privind
    regimul deşeurilor, care abroga OUG nr. 78/2000 si OUG nr. 16/2001.
  b) HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei
    cuprinzand deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
  c) Ord. nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia
    mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămolurile de epurare în
    agricultură;
  d) Ord. nr. 1182/1270/2005 pentru aprobarea Codului bunelor practici agricole.


        Nămoluri provenite de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

   Municipiul Bucureşti, în acest moment, nu deţine în funcţiune staţie de epurare
a apelor uzate orăşeneşti.

    În cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti nu au fost înregistrate
solicitări pentru emiterea permisului de aplicare pe terenul agricol a nămolului provenit din
staţiile de epurare.

   În judeţul Ilfov, de la epurarea apelor uzate orăşeneşti, în anul 2011, au rezultat
4450 tone nămoluri (cu umiditate 95 %).

S-au colectat date de la staţiile de epurare, după cum urmează:
 staţia de epurare Baloteşti ce deserveşte comuna Baloteşti, dar şi agenţi economici din
comuna Corbeanca; în anul 2011 staţia de epurare Baloteşti a funcţionat; a generat 150
tone nămol (stocat pe patul de uscare);
 staţia de epurare Măgurele ce deserveşte oraşul Măgurele a generat 26 tone; staţia de
epurare Bragadiru ce deserveşte oraşul Bragadiru (staţia nu mai este functională din anul
2004);
 staţia de epurare Arteca ce deserveşte agentul economic SC Arteca Jilava SA dar şi o
parte din blocurile de locuinţe din comuna Jilava- a generat 5,5 tone;
 staţia de epurare Snagov - Sanţu Floreşti-foloseşte procedeul de epurare cu nămol
activ;
 staţia de epurare (de capacitatae mică) care deserveşte agentul economic SC Doraly
SRL , comuna Afumaţi;


                                               131
 staţia de preepurare ce deserveşte complexul agrozootehnic al Societăţi Agricole
„ORIZONT”, oraş Pantelimon a generat 300 t nămol (dejectii animaliere lichide si
pastoase) ;
 staţia de epurare ape uzate ce deserveste complexul agrozootehnic a SC
ROMSUINTEST SA Periş a generat 3334 tone nămol cu umiditate 65 %.
 statia de preepurare ape uzate generate de cresterea animalelor aferenta IBNA
Balotesti a generat in 2011 450 tone gunoi de grajd si 1800 m 3 dejectii nimaliere lichide.
  Nămolurile colectate s-au împraştiat pe terenuri agricole pe baza permisului de
aplicare obţinut de la APM Ilfov in anul 2011.
  Staţia de epurare Buftea, aferentă oraşului Buftea nu a funcţionat deoarece oraşul
Buftea a fost conectat la canalizarea oraşului Bucureşti.

Nămol din staţii de epurare ape uzate menajere – compoziţie (conform buletinelor de
analiză):

Tabel
                                   Staţie de epurare
                       unitate de
     Component nămol                     Baloteşti    Măgurele
                        măsura
                                  2011       2011
         pH              unităţi       7,32        7,5
       umiditate             %         41,72       64,39
     substanta uscata            %         58,28
    substanţă organică            %         91,08       21,58
   substanţă anorganică            %         10,36       15,14
     materie organică           mg/kg.s.u      145000      165000
    materie anorganică          mg/kg.s.u      236000      376000
       sulf total           mg/kg.s.u      1436       1639,7
       azot total           mg/kg.s.u      2459       15735
       fosfor total           mg/kg.s.u      1123       2159
        Cobalt             mg/kg.s.u      <0,1       36837
        Cr total            mg/kg.s.u      <0,05      25731
        calciu            mg/kg.s.u               15836
         fier             mg/kg.s.u               41363
       molibden            mg/kg.s.u      <0,1       252.7
       magneziu            mg/kg.s.u              123.945
        cadmiu             mg/kg.s.u      <0,02       5.36
        cupru             mg/kg.s.u       1,2       15,74
        arsen             mg/kg.s.u       <1        <1
        crom             mg/kg.s.u      <0,05       0.48
        mercur             mg/kg.s.u       <1     nedetectabil
        nichel            mg/kg.s.u       <1        1.56
        plumb             mg/kg.s.u       0,54       21,8
         zinc             mg/kg.s.u      10,12       284
 THP (total hidrocarburi petroliere)     mg/kg.s.u       18       <0,02
  PCB (bifenili policlorurati)       mg/kg.s.u      <0,002     nedetectabil
        dioxine            mg/kg.s.u     nedectabile   nedetectabile

  Dacă şi apa uzată evacuată in râul Sabar are conţinut mare de Azot (N) si Fosfor (P)
este necesară retehnologizarea staţiei de epurare Măgurele prin introducerea treptei de
epurare terţiară pentru reducerea concentraţiei azotului şi fosforului la valori sub 15 mg/l
pentru azot, respectiv sub 2 mg/l pentru fosfor. Retehnologizarea şi introducerea treptei

                                            132
de epurare terţiară este necesară cu atât mai mult cu cât România a declarat toate zonele
de recepţie ape uzate epurate ca fiind zone sensibile la eutrofizare.

          Nămoluri generate de apele uzate industriale

Staţii de epurare ce deservesc agenţi economici, în judeţul Ilfov, există la:
 S.C. ARTECA JILAVA S.A. - a generat 5,5 tone nămol,
 SC PIELOREX SA - a generat 5 t nămol, depozitat la depozitul conform Glina-SC Ecorec
SA,
 SC ROMSUINTEST SA (a generat in 2011, 3334 tone nămol s.u); a imprăştiat
nămolul pe suprafeţe agricole proprii, cu Permis de aplicare emis de APM Ilfov;
 SC ROMVAC COMPANY SA detine o staţie de preepurare ape uzate care datorită
restrângerii activităţii practic nu funcţionează;
 SC TUBORG SA (o staţie de epurare cu treaptă biologică);
 SC TRD TNUVA ROMANIA DAIRIES SRL a generat 260 tone nămol s.u. in 2011.
Incepand cu luna septembrie 2011, agentul economic este in procedura de faliment

  Cantităţile de nămol generate de aceste staţii (mai puţin SC ROMSUINTEST PERIŞ
SRL) sunt uscate în paturi de uscare şi eliminate la depozitele de deşeuri ecologice
existente pe teritoriul judeţului Ilfov.
  Se fac eforturi pentru preluarea nămolului uscat de către fabricile de ciment pentru
coincinerare.
  În anul 2011 nu s-a semnalat coincinerarea nămolului la agenţi economici din
industria cimentului.
  In anul 2011, la depozitul conform Glina-Ecorec s-a depozitat cantitatea de 63 000
tone namol (din epurarea apelor uzate evacuate de municipiul Bucuresti), generat de
statia de epurare Glina,

Nămol din staţii de epurare ape uzate industriale tip agrozootehnic – compoziţia
(conform buletinelor de analiză)

Tabel
                                   SC Romsuintest SA,
      Component nămol           Unitate de măsură
                                      Periş
          pH                unitati        6,8
        Umiditate                %          62,97
        Cenuşă                 %
      Substanţă organică             %           77,3
      Materie organică            mg/kg.s.u
      Materie anorganică            mg/kg.s.u
        Sulf total              mg/kg.s.u
        Azot total              mg/kg.s.u        16600
         Fosfor               mg/kg.s.u        11400
        Aluminiu               mg/kg.s.u
         Siliciu              mg/kg.s.u
         Calciu               mg/kg.s.u         2,45
         Fier               mg/kg.s.u
        Mangan               mg/kg.s.u         558
        Magneziu               mg/kg.s.u         0,47
        Cadmiu               mg/kg.s.u         0,6
         Cupru               mg/kg.s.u         301

                                           133
          Arsen              mg/kg.s.u
          Crom              mg/kg.s.u
          Mercur             mg/kg.s.u        0,935
          Nichel             mg/kg.s.u         20
          Plumb              mg/kg.s.u         25
           Zinc             mg/kg.s.u        672
  PAH (hidrocarburi aromatice policiclice)    mg/kg.s.u
     PCB (bifenili policloruraţi)       mg/kg.s.u
          dioxine            mg/kg.s.u

  Analiza nămolului rezultat din epurarea apelor uzate la un operator economic care
  procesează produse lactate SC TRD TNUVA Romania SRL

  Tabel
   Informaţii privind calitatea nămolului   2007  2008   2009   2010   2011
             pH             8.2       7.9   7.6    7.6
         Substanţă uscată      %   32.7      27.0   29.0   25.0
         Materiale volatile     %
           Azot total     mg/kg su  9.3       7.2   7.6   7.3
          Fosfor total    mg/kg su  1.3       1.2   1.24   1.13
           Potasiu      mg/kg su  0.2       5.7   5.6   5.8
            Calciu      mg/kg su                   0.56
           Cadmium      mg/kg su <0.5  <0.5   <0.05  <0.05  <0.05
            Cupru      mg/kg su  25.3  56.1   74.0   84.0  80.0
            Nichel      mg/kg su  58.2  59.5   34.7   37.7  36.5
            Plumb      mg/kg su  <3   7.2    4.5   2.5   2.8
            Zinc      mg/kg su 648.0 101.7   248.0   48.0  45.0
            Mercur      mg/kg su  0.1 <0.1   <0.05  <0.05  <0.05
            Crom       mg/kg su 141.0  29.0   84.9   83.9  81.9
            Cobalt      mg/kg su  8.4  3.1    4.4   0.6   0.5
           Arsenic      mg/kg su  <1   <1    <1    <1   <1
Compoziţia AOX (suma compuşilor
nămolului                mg/kg su
       organohalogenaţi)
 (medii    PAH (Hidrocarburi
 anuale)                mg/kg su  2.6  4.0
       aromatice policiclice)
          PCB (bifenili                 <0.002
                    mg/kg su <0.002 <0.002       <0.002 <0.002
         policloruraţi)
         PCDD/F (dioxine)   ng TE/kg su
         Puterea calorifică
                     kJ/kg
          inferioară
         Puterea calorifică
                     kJ/kg
          superioară
         Alţi parametrii
                      <>
          <inseraţi>
         Alţi parametrii
                      <>
          <inseraţi>
         Alţi parametrii
                      <>
          <inseraţi>
         Alţi parametrii
                      <>
          <inseraţi>

                                          134
Cantităţi de nămol gestionate în anul 2011


Tabel

                     Cantitate nămol
     Staţie de epurare                      Observaţii
                    cu 95% umiditate
  Buftea – staţia orăşenească         0         Nu a funcţionat
                              nămol din epurarea apelor uzate
 Măgurele – staţia orăşenescă       26 tone
                                   menajere
 Snagov-Santu Floreşti – staţia
                                 nu genereaza namol
 comunală, cu treaptă biologică
 Baloteşti – staţia comunală, a              nămol din epurarea apelor uzate
  funcţionat parţial datorită        150      menajere, stocat pe patul de
  lucrărilor de modernizare                      uscare
                              nămol din ape uzate industriale ,
Pielorex, Jilava – staţie industrială    5 tone     eliminat la depozitul conform
                                   Glina-Ecorec
                              nămol din ape uzate menajere,
Arteca, Jilava – epurare ape uzate     5,5 tone     eliminat la depozitul conform
                                     Glina
                              nămol din ape uzate industriale,
Arteca, Jilava - staţie industrială     1,0 tone     eliminat la depozitul conform
                                     Glina
                              nămol din epurarea apelor uzate
 SC Romsuintest, Periş – staţie                agrozootehnice+dejecţii
                     3334 tone s.u
    agrozootehnică                   animaliere; împrăştiat pe sol cu
                                 Permis de aplicare
 SC Agro Fit Com SRL - oraş
                               A fost împrăştiat pe terenurile
Pantelimon, staţie de preepurare
                              Societăţii agricole ‘OROZONT: pe
  ce deserveşte complexul         400 tone
                              baza Permisului de aplicare emis
 agrozootehnic de creştere a
                                de APM Ilfov în anul 2011
     porcinelor
                               Depozitat la depozite conforme;
SC TRD TNUVA România Dairies                  agentul economic este in
                      260 tone
      SRL                        procedura de faliment incepand
                                cu luna septembrie 2011
                                   Gunoi de grajd
                                  Dejectii animaliere
                      450 tone
     IBNA Balotesti                  lichide.Cantitaile generate au fost
                      1800 m3
                               imprastiate pe sol cu Permis de
                                aplicare emis de APM Ilfov.

  Staţia de epurare aferentă localitaţii “1 Decembrie” este funcţională în proporţie de 100
% (constructie terminată). A obţinut proiect de execuţie pentru retehnologizare pe fonduri
europene. La sfîrşitul anului 2011 staţia funcţiona la parametrii proiectaţi.
                                             135
CONCLUZII PRIVIND STADIUL IMPLEMENTARII PRGD

   Evaluarea implementării PRGD pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov a condus la
urmatoarele concluzii:

   În cursul anului 2011 au fost realizate foarte multe acţiuni privind informarea şi
   conştientizarea publicului la nivelul Regiunii 8 (Bucureşti, Ilfov) constând în
   comunicate de presă, întâlniri cu reprezentanţii Consiliilor Locale, participări la
   simpozioane, twinninguri, taiexuri, conferinţe de presă;

   În ceea ce priveste gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, s-a constatat că
   datele prezentate în PRGD pentru anul 2006 şi prognoza pentru anul 2007, 2008,
   2009, 2010, 2011 sunt în concordanţă cu previziunile planului. Pătrunderea
   serviciilor de salubritate în judeţul Ilfov este convigătoare atât în mediul urban al
   judeţului, cât şi în mediul rural. La fârşitul anului 2011, în judeţul Ilfov toate
   consiliile locale au introdus serviciul de salubritate. Din cele 40 consilii locale, 31 au
   concesionat serviciul de salubritate unor agenţi economici licenţiaţi şi autorizaţi, iar
   9 au optat pentru crearea propriului serviciu de salubritate. Cert este că, începând
   cu anul 2010 deşeurile generate în judeţul Ilfov ajung la cele 3 depozite conforme
   din Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov.

   Sortarea deşeurilor menajere ”colectate la grămadă” în staţii de sortare este o
   realitate, în regiune existând mai multe staţii de sortare. În prezent nu există nicio
   staţie de transfer pentru deşeurile menajere.

   S-au închis şi ecologizat toate cele 28 amplasamente de depozitare deşeuri din
   mediul rural (listate în PRGD Reg 8 Bucureşti-Ilfov). Judeţul Ilfov şi-a îndeplinit
   obligaţiile de mediu în ceea ce priveşte stoparea depozitării deşeurilor pe
   amplasamente neconforme şi neautorizate.


   Nu există staţii de tratare mecano-biologică sau staţii de compost.
                                              136
4. RECOMANDĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE

    Ca urmare a discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor privind realizarea raportului de
monitorizare, au fost identificate anumite probleme în procesul de monitorizare a PRGD.
În vederea îmbunătăţirii activităţii de monitorizare se recomandă următoarele:


  Atenţie deosebită la culegerea datelor. Calitatea datelor utilizate în procesul de
  monitorizare este extrem de importantă. Din discuţiile purtate în timpul întâlnirilor şi din
  analiza datelor reiese faptul că datele privind generarea şi gestionarea deşeurilor
  municipale din ancheta anuală statistică nu coincid cu cele furnizate în cadrul
  şedintelor de monitorizare. Prin urmare, în vederea îmbunătăţirii calităţii datelor este
  necesară raportarea aceloraşi date, precum şi găsirea unei metode de analiză şi
  validare a datelor privind ancheta statistică şi la nivel regional. Se impune prelucrarea
  datelor statistice într-un ritm mai alert, în timpul anului calendaristic şi furnizarea
  datelor în trimestrul I al anului următor analizei. Aceasta pentru a nu mai exista
  decalajul de date existente în Starea factorilor de mediu (care se întocmeste până la
  sfarşitul lunii martie pentru anul precedent şi analiza realizării obiectivelor stabilite în
  PLAN. Concret, situaţia anului 2008 va fi cunoscută abia în anul 2011. Dar datele
  anului 2008 au fost introduse în Starea factorilor de mediu      pentru anul 2008 la
  începutul anului 2009.


  Creşterea gradului de acoperire cu servicii de salubrizare în zona rurală. Gradul
  de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul rural a crescut, astfel că, la sfârşitul
  anului 2009 toate cele 40 consilii locale au introdus serviciul de salubritate, din care
  33 consilii locale au concesionat serviciul de salubritate unor operatori de salubritate
  licenţiaţi şi autorizaţi iar 8 consilii locale au optat pentru crearea propriului serviciu de
  salubritate. Deşeurile colectate sunt depozitate la cele trei depozite conforme: Vidra-
  Ecosud, Glina-Ecorec, Rudeni-iridex. La depozitele Vidra-Ecosud şi Glina-Ecorec se
  realizează o sortare a deşeurilor reciclable şi refolosibile, înainte de depozitarea
  definitivă în corpul depozitului.


  Monitorizarea trimestrială a numărului de locuitori care beneficiază de servicii
  de colectare selectivă pentru deşeurile reciclabile (pe tip de deşeu). Se va solicita
  în paralel firmelor de salubrizare şi primăriilor numărul de locuitori arondaţi fiecărui
  punct de colectare selectivă. În judeţul Ilfov s-a introdus colectarea selectivă în com.


                                               137
  Vidra, com. Mogoşoaia, com. Dragomireşti-Vale, oraşul Voluntari, oraşul Buftea, oraşul
  Otopeni, oraşul Bragadiru, oraşul Snagov.


  Se va acorda o atenţie deosebită comparării cantităţilor de deşeuri municipale
  prognozate a se genera (prezentate în PRGD) cu datele din raportările statistice.


  Colaborarea strânsă cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu atât în procesul
  de analiză şi validare a datelor căt şi în procesul de monitorizare a PRGD.


  Colaborarea cu consiliile judeţene şi consiliile locale este esenţiala în procesul de
  monitorizare, atât pentru aflarea stadiului implementării (fiind principalii responsabili),
  dar, în principal, pentru identificarea piedicilor, întârzierilor şi deficienţelor în procesul
  de implementare şi pentru propunerea de măsuri specifice.
                                               138

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:2/12/2013
language:Unknown
pages:138