transformarea armatei romane by Ky7Xyg

VIEWS: 0 PAGES: 26

									TRANSFORMAREA
ARMATEI ROMÂNIEI


        Prezintă: Cpt. cdor. dr. Eugen MAVRIŞ
  Direcţia Planificare Strategică/Statul Major General     NESECRET
            AGENDA


•  Restructurare şi reformă, 1989-2004;
•  Transformarea Armatei României, 2004-2010;
•  Strategia de transformare pentru următorul deceniu;
•  Concluzii
             NESECRET
 CONTEXTUL PROCESULUI DE REFORMĂ


Cerinţe
   Procesul general de reformă socială şi militară

   Contradicţia dintre structura supradimensionată
   a Armatei României şi posibilităţile limitate de
   susţinere a acesteia

   Existenţa, apariţia şi diversificarea riscurilor şi
   ameninţări la adresa securităţii naţionale

   Restricţiile impuse prin tratatele internaţionale

           NESECRET
                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                       - 31.12.1989 -
                            MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE

         MARELE STAT     CONSILIUL                  COMANDAMENTUL         DIRECŢII
                              DEPARTAMENTUL
          MAJOR        POLITIC
Structuri
                              PENTRU PRODUCŢIA      SERVICIILOR        INDEPENDENTE
centrale
                    SUPERIOR                     ARMATEI
                               DE APĂRARE ŞI
                               ÎNZESTRAREA
                                ARMATEI               STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT             STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT
                  STRUCTURILOR CENTRALE                   STRUCTURILOR CENTRALE        DIRECŢIA LUCRĂRI ÎN    DIRECŢIA      ACADEMIA      STATUL MAJOR AL    -DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII
          ECONOMIA     CONSTRUCŢII LUCRĂRI   MILITARĂ     GĂRZILOR PATRIOTICE   MILITARE
          NAŢIONALĂ       IRIGAŢII                DIN C.C. AL P.C.R.
                                                    -DIRECŢIA PROCURATURILOR
                                                    MILITARE

                                                    -SECŢIA MILITARĂ DIN
                                                    TRIBUNALUL SUPREM
 subordonate
                                  STRUCTURA DE FORŢE
                                                    SERVICIUL INSTANŢELOR
 Structuri
                                                    MILITARE


                                     4 ARMATE


              15 COMANDAMENTE                              28 COMANDAMENTE
                 DE DIVIZII                                DE BRIGADA
                                 119 REGIMENTE
                                 NESECRET
       REFORMA ŞI RESTRUCTURARE
          - 1990 – 1994 -
 OBIECTIV
FUNDAMENTAL
          Redimensionarea armatei de la 350.000 – de la sfârşitul
        anului 1989, la 264.000 (224.000 militari şi 40.000 civili).

 CADRU
 NORMATIV

          03.11.1990 – Budapesta: Convenţia cu privire la
        nivelurile maxime pentru cantităţile de armamente
        convenţionale şi tehnică.          19.11.1990 – Paris: Tratatul cu privire la forţele armate
        convenţionale în Europa (ratificat de România prin Legea
        nr. 18/04.03.1992).

               NESECRET
                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                               - 31.12.1995 -
                                      MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE


            DEPARTAMENTUL                  INSPECTORATUL    STATUL MAJOR       DIRECŢII
                       DEPARTAMENTUL                   GENERAL                ALTE
Structuri centrale
            PENTRU POLITICA                   M.Ap.N.                INDEPENDENTE
             DE APĂRARE ŞI     ÎNZESTRĂRII ŞI                                    STRUCTURI
              RELATII     LOGISTICII ARMATEI
            INTERNATIONALE                    DIRECŢIA                              COLEGIUL      SECŢIA MILITARĂ DIN
                                      SECŢIA                      CADRUL CURŢII SUPREME
                   INSTANŢELOR            PARCHETELOR            NAŢIONAL DE
                                                      APĂRARE        DE JUSTIŢIE
                    MILITARE.             MILITARE


                  STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT                         STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT
                     STRUCTURILOR CENTRALE                              STRUCTURILOR CENTRALE


                                             STRUCTURA DE FORŢE
Structuri subordonate
                                             STATUL MAJOR AL
                                                                   STATUL MAJOR AL
                   STATUL MAJOR AL                   AVIAŢIEI ŞI APĂRĂRII
                                                                   MARINEI MILITARE
                  TRUPELOR DE USCAT                    ANTIAERIENE

                                                    COMANDAMENTUL
                     3 x ARMATE DE                                          1 x DIVIZIE
                                        4 x DIVIZII        TRUPELOR DE
                     ARME INTRUNITE
                                                     PARAŞUTIŞTI
                             5 x DIVIZII                                   3 x BRIGĂZI
              1 x CORP DE                     2 x BRIGĂZI
               ARMATĂ                      1 x FLOTILĂ
                          11 x REGIMENTE                     4 x BRIGĂZI          1 x REGIMENT
                                       21 x REGIMENTE


              2 x BRIGĂZI        2 x REGIMENTE
                                           NESECRET
        REFORMA ŞI RESTRUCTURARE
           - 1995 – 2004 -
 OBIECTIV
FUNDAMENTAL
       Asigurarea cadrului organizatoric adecvat pentru restructurarea
       armatei, operaţionalizarea conducerii, realizarea “structurilor
       cheie”, menţinerea capacităţii de acţiune în cadrul unor operaţii de
       sprijin al păcii.


 CADRU
NORMATIV    Procesul de Planificare şi Analiză al Parteneriatului (ciclul PARP)
        Planul de Acţiune pentru Aderare (Membership Action Plan)
        Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/1998.
        Hotărârea CSAŢ nr. 073 din 28.05.2001 pentru aprobarea
       “Structurii de forţe – 2003”.
                 NESECRET
                             STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                                - 31.12.2003 -
                                     MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE
Structuri centrale
                                             STATUL MAJOR
            DEPARTAMENTUL     DEPARTAMENTUL   DEPARTAMENTUL               SECRETARIATUL      DIRECŢIA
                                              GENERAL
               PENTRU     PENTRU RELAŢII CU    PENTRU                 GENERAL AL      GENERALĂ DE
              INTEGRARE      PARLAMENTUL,    ARMAMENTE                  M.Ap.N.      INFORMAŢII A
            EUROATLANTICĂ      ARMONIZARE                                     APĂRĂRII
             ŞI POLITICA DE    LEGISLATIVĂ ŞI
              APĂRARE      RELAŢII PUBLICE              DIRECŢII      INSPECTORATUL       UNIVERSITATEA        SECŢIA   CENTRUL MEDICAL      DIRECŢIA
            INDEPENDENTE       M.Ap.N.        NAŢIONALĂ DE       PARCHETELOR  DE   DIAGNOSTIC,   INSTANŢELOR
                                      APĂRARE         MILITARE  TRATAMENT AMBUL.     MILITARE
                                                         ŞI MED. PREV.

              STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT STRUCTURILOR                STRUCTURI SUBORDONATE NEMIJLOCIT STRUCTURILOR
                       CENTRALE                                   CENTRALE

                                         STRUCTURA DE FORŢE
Structuri subordonate
                                          STATUL
             COMANDAMENT        STATUL MAJOR        MAJOR AL           STATUL            COMANDAMENTUL
             OPERAŢIONAL        AL FORŢELOR         FORŢELOR           MAJOR AL             LOGISTIC
              ÎNTRUNIT          TERESTRE          AERIENE           FORŢELOR             ÎNTRUNIT
                                                        NAVALE
                             2 x CORPURI           Cdm.Op.A.Pr.
               2 x CDM. OP.
                            ARMATĂ TRT.                        Cdm.Op.Nav.
               (TIP DIVIZIE)                         1 x DIVIZIE
                                                                      COMANDAMENTUL
                                                          1 x Fl.Flv.
                            2 x BAZE (LOG.)          3 x BAZE AER.
                                                                      TRANSMISIUNILOR
               1 x REGIMENT
                            23 x BRIGĂZI           1 x BRIGADĂ         2 x BAZE
                                             3 x REGIMENTE
                            1 x BRIGADĂ PŞT.
                                                         2 x REGIMENTE
                                              3 x BAZE
                            2 x REGIMENTE
                                           3 x REGIMENTE
                                          NESECRET
             REFORMĂ ŞI REDIMENSIONARE
                 - sinteză -
    Tranziţia şi pregătirea
     redimensionării
                                Redimensionarea efectivă


                      Ciclurile I şi II
                        PARP
                                          Planurile de Acţiune
                                           pentru Aderare
E                                           (MAP I – V)
T                  Efectivele au fost
                 reduse de la 306.501 la
A                  265.200 oameni            Efectivele au fost reduse
  Efectivele au fost
P  reduse de la                             la 140.000 oameni:
E                                     112.000 militari şi 28.000
  346.693 oameni         Structura de forţe:          civili.
  (existenţi în 1989)     -37 brigăzi şi batalioane
  la 306.501 oameni      au fost transformate sau         Structura de forţe:
                 desfiinţate                -7 comandamente de
                                     corp de armată şi divizie;
                                     18 brigăzi;128 batalioane;
                 Asumarea a 62              8 divizioane de nave; 4
                 obiective de               baze aeriene şi 25 centre
                                     de instrucţie au fost
                 interoperabilitate            desfinţate   1990-1992             1993-1999                2000-2004
                         NESECRET
               DIAGRAMA EVOLUŢIEI EFECTIVELOR
              ARMATEI ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1989 – 2009
                                                      Obiectivele perioadei 01.01.2010 –
                               OBIECTIVUL PERIOADEI                   31.12.2014
                                01.01.2004– 31.12.2007           Cre are a de struc turi adaptate
                              Elaborarea strategiilor şi           conflictelor militare
M.Ap.N.:                          conceptelor de transformare          Revizuirea efectivelor în raport
346.693                          necesare îndeplinirii              cu resursele alocate
                              obiectivului “ARMATA 90.000”
Structura                                               OBIECTIVUL
de forţe:                                             PERIOADEI 01.01.2007 –
319.159                   M.Ap.N:                           31.12.2009
                      262.334                         “ARMATA 90.000”
                                                  75.000 MILITARI +
                                                   15.000 CIVILI

                      Structura              M.Ap.N:
                      de forţe:              230.651   M.Ap.N:
                      218.974                      140.000
                                                     M.Ap.N:
                                                     127.968    M.Ap.:
                                        Structura                99.685
 92%                                      de forţe:  Structura
                                        178.571   de forţe:
                      83,5%                            Structura   Structura
                                              117.274
                                                     de forţe:   de forţe:
                                                     95.814    86.477     90.000
                                         77,4%
                                               83,7%
                                                      75%
                                                            86,7%
      Procentul Structurii de  forţe din totalul Ministerului Apărării
1989    1990                1996           2000         2003     2004    2007     2009    2014
                                  NESECRET
         DOCUMENTELE CARE
       FUNDAMENTEAZĂ PLANIFICAREA

         Strategia naţională de apărare
           Programul de guvernare
                    Directiva de   Planuri operaţionale de
Carta Albă      Strategia     planificare a  întrebuinţare a forţelor
           militară      apărării


 Strategia de
transformare       Programele          Resursele
              majore            pentru
                            apărare


              NESECRET
     TRANSFORMAREA ARMATEI ROMÂNIEI

         Procesul de redimensionare
             şi reformă
             1990-2004
                       Fizionomia
 Noul mediu   TRANSFORMAREA        viitoarelor
de securitate                 conflicte
         ARMATEI ROMÂNIEI            Transformarea
              NATO

             NESECRET
   TRANSFORMAREA ARMATEI ROMÂNIEITRANSFORMAREA

   Obiectivul  • Promovarea şi protejarea interesele naţionale
  fundamental  • Îndeplinirea angajamentelor asumate   Scopul    • Realizarea unei structuri de forţe modernă
             NESECRET
               STRATEGIA DE TRANSFORMARE A
                  ARMATEI ROMÂNIEI


               Restructurarea de bază:
Etapele transformării
                  2005 – 2007
                  ÎNCHEIATĂ
                                O structură de forţe
                                modernă,    redusă,
            Integrarea operaţională în NATO şi UE  profesionalizată,
                   2008 – 2015        dislocabilă,
                                interoperabilă, cu o
                                conducere flexibilă
             Integrarea deplină în NATO şi EU
                   2016 –2025
                          NESECRET
       STRATEGIA DE TRANSFORMARE A
          ARMATEI ROMÂNIEI

        Etapa restructurării de bază
            2005 – 2007
Obiective:
 • Restructurarea şi reorganizarea structurilor de comandă

 • Trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
 • Dezvoltarea procesului de operaţionalizare a forţelor
 • Amplificarea procesului de restructurare şi reorganizare a
 structurii de forţe – 90.000 de oameni la sfârşitul anului 2007
 • Reorganizarea sistemului logistic

              NESECRET
  STRATEGIA DE TRANSFORMARE A ARMATEI
         ROMÂNIEI

   Etapa integrării operaţionale în NATO şi UE
           2008 – 2015
 Obiective:
• Continuarea operaţionalizării forţelor (Obiectivele Forţei)
• Creşterea contribuţiei la NRF şi BG/UE
• Continuarea programelor strategice şi majore de înzestrare
• Reorganizarea învăţământului militar
• Extinderea implementării unor cerinţe de interoperabilitate
 ale Obiectivelor Forţei la nivelul unităţilor nedislocabile


              NESECRET
  STRATEGIA DE TRANSFORMARE A ARMATEI
         ROMÂNIEI

    Etapa integrării depline în NATO şi UE
           2016 – 2025

Obiective:
• Finalizarea capabilităţilor operaţionale
• Continuarea modernizării şi înzestrării
• Obiectivul pentru anul 2018 – o forţă dislocabilă de
 22.538 militari pentru toată gama de misiuni (33% din
 personalul armatei)             NESECRET
       STRATEGIA DE TRANSFORMARE A
           ARMATEI ROMÂNIEI
      Etapa integrării operaţionale în NATO şi UE

  ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE FAŢĂ DE NATO ŞI UE
•  participarea în operaţii şi pregătirea forţelor pentru NRF;
•  operaţionalizarea şi evaluarea forţelor destinate NATO;
•  iniţierea procesului de afiliere la structura de forţe NATO.
•  participarea la operaţiile de management al crizelor conduse de UE;
•  contribuţia la procesul de dezvoltare a capabilităţilor militare ale UE;
•  participarea în cadrul programelor Agenţiei Europene de Apărare.


  CONTRIBUŢIA ROMÂNIEI LA INIŢIATIVE ÎN CADRUL NATO ŞI UE
•  capacităţi NATO de transport strategic şi Flota Europeană de Transport;
•  apărarea antirachetă a NATO;
•  sistem de supraveghere terestră;
•  echipamente de luptă individuale pentru forţele terestre;
•  măsuri de contracarare a minelor marine;
•  măsuri de contracarare a ameninţărilor cu dispozitive explozive improvizate.


                    NESECRET
            STRATEGIA DE TRANSFORMARE A
                ARMATEI ROMÂNIEI
           Etapa integrării operaţionale în NATO şi UE
 53 de obiective asumate;
 154 de structuri angajate în îndeplinirea ObF;
• 40 de structuri- capacitatea operaţională.

             Esalonarea operaţionalizării                   Situaţia operaţionalizării structurilor pe categorii de forţe şi a
               structurilor militare                              capabilităţilor de sprijin

                                                            9
 25      25                          25         Forţe Navale     3

 20                                                            12
                                            Forţe Aeriene
                                                          5
             14
 15                13             13
                             12
                                           Forţe Terestre
               10       10  10                                            35            89
 10
                     7                                                    44
     6      6                              Capabilităţi de sprijin
                                                              12
  5
                                                      0                             90

  0
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017                               Deja Operationalizate Pana in 2018                                   NESECRET
        STRATEGIA DE TRANSFORMARE A
            ARMATEI ROMÂNIEI
       Etapa integrării operaţionale în NATO şi UE

                                1200

Forţe puse la dispoziţie                    1000
 pentru NRF (generic)
• Structuri de conducere;                   800
• Nave de luptă;                           2007
• Elicoptere transport;                    600
                                   2008
• Forţe luptătoare de nivel
batalion;                               2010
                                400
• Forţe de sprijin de luptă;                     2013
• Forţe de sprijin logistic.                  200

                                0
                NRF 8  NRF 11 NRF 14 NRF 21
                (2007)  (2008) (2010) (2013)

                  NESECRET
    Participarea la Grupurile tactice de
      luptă ale Uniunii Europene
      HELBROC                   ITROT
     sem. II/2007
     sem. I/2009
     sem. II/2011
                           sem. II/2010


Grecia (naţiune cadru),
Bulgaria, România şi         Italia (naţiune cadru),
Cipru                România şi Turcia
Participare             Participare
•o comandă de companie;          •1 Companie de
•un pluton CBRN;             Infanterie;
• un pluton CIMIC;            • 1 Pluton CIMIC;
• două echipe tactice           • 1 Echipă Tactică
PSYOPS;                  PSYOPS;
•ofiţeri de stat major          •ofiţeri de stat major;             NESECRET
     VIITOAREA STRUCTURĂ DE FORŢE A
         ARMATEI ROMÂNIEI
                           Structuri centrale şi subordonate-
      Structura de forţe %
                           4,17%
                           SMG şi structuri subordonate-
          2.95  4.17            3,93%
     12.41          3.93
                           Forţele Terestre- 53,63 %
 8.55
                           Forţele Aeriene- 13,43%

                           Forţele Navale- 8,55%
 13.43
                     53.63
                           Comandamentul logistic întrunit-
                           12,41%
                           Comandamentul comunicaţiilor şi
                           informaticii- 2,95%


  Capacitate operaţională                   Tip forţe
 Nivel ridicat                  • de luptă
 Nivel scăzut                  • de sprijin de luptă
 Termen lung de constituire           • de sprijin logistic de luptă
                         • pentru operaţii speciale


                  NESECRET
        MANAGEMENT DE ÎNZESTRARE
PROGRAME DE ÎNZESTRARE DE IMPORTANŢĂ STRATEGICĂ:
 SMFT: transportor blindat, autoturisme blindate
 SMFA: avion multirol, rachete sol-aer
 SMFN: vânător de mine, corveta multifuncţională

PROGRAME MAJORE DE ÎNZESTRARE:
 Tancul românesc BIZONUL
 Maşina de luptă a infanteriei MLI-84 JDERUL
 Sistemul antiaerian autopropulsat GEPARD
 Sistem batalion LAROM
 Modernizare elicopter PUMA SOCAT
 Radarul GAP FILLER
 Avion scurt/mediu curier
 Sistemul integrat de arme SHORAD/VSHORAD
 Modernizare fregate
 Sistemul de supraveghere la Marea Neagră – SCOMAR
 Sistemul integrat de comunicaţii al Forţelor Navale.

               NESECRET
         DIRECŢII PRIORITARE


• Îndeplinirea obligaţiilor militare asumate de statul român
 faţă de NATO, UE şi alte organisme şi organizaţii
 internaţionale
• Adaptarea cadrului legislativ în domeniul apărării
• Stabilirea nivelului de ambiţie militar, potrivit intereselor
 naţionale ale României
• Îndeplinirea obiectivelor etapei a doua a Strategiei de
 transformare a Armatei României
             NESECRET
          CONCLUZII

• Procesul de transformare a Armatei României –
 parte integrantă a transformării NATO;

• Proces complex, influenţat de multiple
 constrângeri;

• Produsul final – capabilităţi militare flexibile,
 dislocabile, interoperabile şi cu viteză crescută de
 reacţie.

            NESECRET
VĂ MULŢUMESC
PENTRU ATENŢIE!
            ?
       NESECRET

								
To top