UNIVERSITATEA 'Babes-Bolyai' Cluj Napoca by X0kg4Mt

VIEWS: 0 PAGES: 3

									UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
Departamentul de Economie politică
Valabilă pentru anul II, nivel licenţă – toate specializările
Anul universitar 2012/2013

           PROGRAMA ANALITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIA

Disciplina: INTRODUCERE ÎN METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE


Capitolul 1: Introducere în metodologia cercetării ştiinţifice:
    1.1.Delimitări conceptuale.
    1.2.Începuturile şi evoluţia dezbaterilor metodologice în ştiinţele economice.
    2.4 Preocupări româneşti pentru metodologie în ştiinţele economice.
    2.5.Realităţi şi tendinţe contemporane în metodologia cercetării ştiinţifice.
Capitolul 2: Formarea, evoluţia şi dezvoltarea sistemului ştiinţelor economice:
    2.1.Scurt eseu istoric.
    2.2.Repere şi criterii de clasificare.
    2.3.Ştiinţele economice fundamental-teoretice.
    2.4.Ştiinţele economice aplicativ-practice.
    2.5.Deschiderile interdisciplinare, ştiinţele economice de frontieră.
    2.6.Provocării, proiecţii şi priorităţii în secolul XXI.
Capitolul 3: Tehnici şi strategii ştiinţifice operaţionale individuale:
    3.1.Cercetarea ştiinţifică individuală.
    3.2.Cercetarea şi documentarea pentru lucrarea de licenţă, masterat şi doctorat.
    3.3.Rolul conducătorului ştiinţific.
    3.4.Etapele cercetării ştiinţifice individuale.
    3.5.Modalităţi de prezentare şi susţinere a lucrării.
Capitolul 4: Tehnici şi strategii ştiinţifice operaţionale în echipă:
    4.1.Cercetarea ştiinţifică în echipă.
    4.2.Etapele cercetării ştiinţifice în echipă.
    4.3.Relaţiile între participanţii la proiect.
    3.4.Colaborarea între participanţii la proiect.
    3.5.Rolul conducătorului de proiect.
Capitolul 5:Etapele şi dinamica cercetării ştiinţifice:
    5.1.Alegerea temei şi stabilirea subiectului.
    5.2.Necesităţi, criterii, priorităţii şi preferinţe în cercetările ştiinţifice.
    5.3.Conceperea structurii viitorului elaborat ştiinţific.
    5.4.Informarea ştiinţifică bibliografică.
    5.5.Documentare şi aprofundarea bibliografiei tematice.
    5.6.Elaborarea lucrării.
    5.7.Importanţa, efectele şi formele de valorificare a cercetărilor ştiinţifice.
 Capitolul 6:Clasificarea şi organizarea materialului editorial-bibliografic:
    6.1.Criterii generale şi speciale.
    6.2.Lucrări şi publicaţii generale.
    6.3.Lucrări şi publicaţii speciale
    6.4.Referatul, eseul, articolul şi studiul ştiinţific, recenzia.
    6.5.Manualul, culegerile, cartea, monografia, tratatul, compendiul.
    6.6.Instrumente de lucru: anuare şi documentare statistice, crestomaţii, corpusuri de legi,
bibliografii, dicţionare şi enciclopedii.
Capitolul 7:Desfăşurarea muncii de cercetare ştiinţifică în domeniul economic:
    7.1.Etape preliminarii: informarea şi documentarea ştiinţifică.
    7.2.Forme clasice de documentare şi clasificare bibliografică.
    7.3.Forme moderne de documentare şi clasificare bibliografică.
    7.4.Metode şi tehnici de investigaţii: incursiunea şi comparatismul istoric, observaţia şi
experimentul, modelarea, tipizarea şi prelucrarea satistico-matematică.
    7.5.Redactarea lucrării, stabilirea titulaturii capitolelor, subcapitolelor şi paragrafelor.
    7.6.Concluziile sau consideraţiile finale.
    7.7.Revizia şi corecturile autorului.
Capitolul 8: Elementele constitutive ale textului ştiinţific:
    8.1.Foaia de titlul.
    8.2.Textul elaboratului ştiinţific.
    8.3.Ortografia şi punctuaţia.
    8.4.Citatele şi reproducerile textuale.
    8.5.Graficile, tabelele, imaginile şi ilustraţiile
    8.6.Trimiteri bibliografice şi sisteme de citare.
    8.7.Anexe.
    8.8.Bibliografia finală.
    8.9.Rezumate în limbi de circulaţie internaţională.
    8.10.Indicele.
    8.11.Cuprinsul şi tabla analitică de materii.
Capitolul 9:Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor:
    9.1.Etica şi moralitate în cercetarea şi creaţia ştiinţifică.
    9.2.Repere istorice.
    9.3.Reglementări europene şi internaţionale.
    9.4.Convenţia de la Berna din 1886 şi reglementările ulterioare.
    9.5.Legislaţia Uniunii Europene în domeniul proprietăţii intelectuale.
    9.6.Legislaţia românească în domeniul proprietăţii intelectuale.
    9.7.Sancţiunii pecuniare şi penale.
    9.8.Sisteme de identificare: ISBN, ISSN şi CIP.
Capitolul 10:Valorificarea în universul teoretic al cercetărilor ştiinţifice economice:
    10.1.Prezentarea sau susţinerea orală.
    10.2.Redactarea şi prezentarea de referate şi comunicări.
    10.3.Participare la sesiuni, simpozioane şi congrese ştiinţifice.
    10.4.Perfecţionarea prin lucrările de licenţă.
    10.5.Participarea la studii masterale şi şcoli doctorale.
    10.6.Editarea de studii şi lucrări.
    10.7.Participarea la lansări, expoziţii şi târguri de carte.
    10.8.Imprimarea pe suport electronic.
    10.9.Proiecte, contracte de cercetare şi granturi.
    10.10.Participarea la emisiuni de radio şi televiziune.
 Capitolul 11:Valorificarea în universul aplicativ-practic al cercetărilor ştiinţifice economice:
    11.1.Marketingul cercetării şi creaţiei ştiinţifice.
    11.2.Întocmirea ofertei şi negocieri contractuale.
    11.3.Drepturile şi obligaţiile părţilor.
    11.4.Resurse financiare şi umane.
    11.5.Rapoarte, studii de caz, analiză, expertize economico-financiare.
    11.6.Participarea la proiecte româneşti, europene şi internaţionale, reglementările Uniunii
Europene în domeniu.
Capitolul 12:Cercetarea ştiinţifică şi producţia editorială în domeniul economic:
    12.1.Managementul editorial şi tipografic.
    12.2.Organizarea unei edituri, resurse umane şi financiare.
    12.3.Relaţiile cu tipografia.
    12.4.Reţelele de distribuţie şi comercializare.
    12.5.Prospectarea pieţei.
    12.6.Comunicare şi publicitate, cataloage şi pliante promoţionale.
    12.7.Edituri euro-americane de prestigiu în producţia de carte economică.
    12.8.Edituri româneşti de prestigiu în producţia de carte economică.
Capitolul 13:Cercetarea ştiinţifică şi activitatea mass-media în domeniul economic
    13.1.Primele periodice cu tematică economică din spaţiul universal şi românesc.
    13.2.Realităţi şi tendinţe în jurnalismul economic contemporan.
    13.3.Organizarea şi funcţionarea unei redacţii cu tematică economică.
    13.4.Prospectarea pieţei.
    13.5.Comunicare şi publicitate, cataloage şi pliante promoţionale.
    13.6.Reviste, ziare, emisiuni radio şi tv euro-americane de prestigiu.
    13.7.Reviste, ziare, emisiuni radio şi tv româneşti de prestigiu.
Capitolul 14:Cercetarea ştiinţifică economică instituţionalizată:
    14.1.Tradiţii internaţionale, europene şi româneşti.
    14.2.Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor economice în ţările Uniunii Europene.
    14.3.Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor economice în S.U.A.
    14.4.Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor economice în Japonia şi ţările asiatice.
    14.5.Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor economice în România.
    14.6.Cercetarea ştiinţifică în organizaţiile şi instituţiile economice internaţionale
    14.7.Compatibilizarea învăţământului economic şi a cercetării ştiinţifice cu cerinţele
europene.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

1.  Avramescu, A., Cândea, V., Introducere în documentarea ştiinţifică, Bucureşti, Ed. Academiei,
   1960.
2.  Berceanu, B. Radu, Panaitescu, Iulian, Prezentarea lucrărilor ştiinţifice. Metodologia
   activităţii autorului, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968.
3.  Chelcea, Septimiu, Cum redactăm o lucrare de licenţă, o teză de doctorat, un articol ştiinţific
   în domeniul ştiinţelor socioumane, Bucureşti, comunicare.ro , 2007.
4.  Chelcea S, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative. ediţia 3-a, Ed.
   Economica, Bucureşti, 2007.
5.  Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică, Bucureşti,
   Ed. Economică, 1998.
6.  Grawitz, Madeleine, Méthodes des sciences sociales, Paris, Ed. Dalloz, 1993.
7.  Henning, Jean-Luc, Apologia plagiatului, Bucureşti, Ed. Art, 2009.
8.  Leon, Gh. N., Cum se scrie o carte cu privire specială la economia politică, Bucureşti, Ed.
   Cartea Românească, 1936.
9.  Lumperdean, Ioan, Matiş, Dumitru, Mustaţă, Răzvan, Ghidul lucrărilor de licenţă şi disertaţie, pe
   www.econ.ubbcluj.ro
10. Lumperdean, Ioan, Introducere în istoria economiei de piaţă, Cluj-Napoca, Ed. Presa
  Universitară Clujeană, 2002.
11. Marga, Andrei, Argumentarea, Cluj, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europe, 2006.
12. Popescu, Constantin, Ciucur, Dumitru, Răboacă, Gheorghe, Iovan, Daniela, Metodologia
  cercetării ştiinţifice economice, Bucureşti, Ed. ASE, 2006.
13. Rad, Ilie, Cum se scrie un text ştiinţific, Iaşi, Ed. Polirom, 2008.
14. Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Iaşi, Ed. Polirom,, 2007.
15. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alin, Cercetarea în economie şi management. Repere
  epistemologice şi metodologice, Bucureşti, Ed. Economică, 2006.


DIRECTOR DE DEPARTAMENT,                     TITULAR DISCIPLINĂ,
Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu                 Prof.univ.dr. Ioan Lumperdean

								
To top