CHAPTER 5 OpenCV

Document Sample
CHAPTER 5 OpenCV Powered By Docstoc
					  Ơ
  Ư

 ổ
       cvSmooth()
     void cvSmooth(
         const CvArr* src,
         CvArr* dst,
         int smoothtype = CV_GAUSSIAN,
         int param1 = 3,
         int param2 = 0,
         double param3 = 0,
         double param4 = 0
     );
src và dst                       cv_Smooth()


                    smooth type
                           src và dst
             CV_BLUR
                         CV_BLUR_NO_SCALE
             IPL_DEPTH_16S (CV_16S) hay IPL_DEPTH_32S
(CV_32S)
      CV_MEDIAN
            CV_GAUSSIAN
    nx  
x      1.0.30  0.80 , nx  param1
    2   
   n   
 y   y  1.0.30  0.80, n y  param2
    2   
       
                   cvErode() và cvDilate()
void cvErode(
     IplImage* src,
     IplImage* dst,
     IplConvKernel* B = NULL,
     int iterations = 1
);
    void cvDilate(
         IplImage* src,
         IplImage* dst,
         IplConvKernel* B = NULL,
         int iterations = 1
    );
 cvErode() và cvDilate()
                      NULL
NULL
              cvErode()
erode( x, y )       min       src ( x  x \ , y  y ' )
          ( x , y )ker nel
           \  \dilate( x, y )      max       src ( x  x \ , y  y ' )
          ( x \ , y \ )ker nel
            IplConvKernel
cvCreateStructuringElementEx() và                   cvReleaseStructuringElement()
    IplConvKernel* cvCreateStructuringElementEx(
         int cols,
         int rows,
         int anchor_x,
         int anchor_y,
         int shape,
         int* values=NULL
    );
    void cvReleaseStructuringElement( IplConvKernel** element );
            cols và rows
      anchor_x và anchor_y
      shape
          value
  rows   cols


       value là NULL

                   có thể

  CV_SHAPE_RECT
  CV_SHAPE_CROSS
  CV_SHAPE_ELLIPSE
  CV_SHAPE_CUSTOM                value
               cvMorphologyEx()
void cvMorphologyEx(
         const CvArr* src,
         CvArr* dst,
         CvArr* temp,
         IplConvKernel* element,
         int operation,
         int iterations = 1
    );
            src dst element  iterations
cvMorphologyEx() có                 temp


          operation

                              ỏ
       CV_MOP_OPEN
       CV_MOP_CLOSE
       CV_MOP_GRADIENT
       CV_MOP_TOPHAT              src = dst
       CV_MOP_BLACKHAT             src = dst
                                iterations
                           cvFloodFill()
             cvFloodFill()
    loDiff  upDiff
flags                   seedPoint
    void cvFloodFill(
         IplImage* img,
         CvPoint seedPoint,
         CvScalar newVal,
         CvScalar loDiff= cvScalarAll(0),
         CvScalar upDiff= cvScalarAll(0),
         CvConnectedComp* comp = NULL,
         int flags = 4,
         CvArr* mask = NULL
    );
     img
         seedPoint   newVal
                                loDiff
                        upDiff  flags
CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE
         NULL comp là một CvConnectedComp
     lags
mask                   cvFloodFill()
                cvFloodFill()
            NULL        mask phải là    cvFloodFill() sẽ không

                     img hay     mask
       flags
      flags                  CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE


CV_FLOODFILL_MASK_ONLY
                  CV_FLOODFILL_MASK_ONLY
      flags có thể                        flags
   flags = 8
   | CV_FLOODFILL_MASK_ONLY
   | CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE
   | (47<<8);
                  CV_FLOODFILL_FIXED_RANGE
                         newVal loDiff  upDiff
          CvScalar
                   CV_RGB()      lowDiff= CV_RGB(20,30,40) sẽ
lowDiff
     cvResize()     void cvResize(
          const CvArr* src,
          CvArr* dst,
          int interpolation = CV_INTER_LINEAR
     );
       CV_INTER_NN
       CV_INTER_LINEAR
       CV_INTER_AREA
       CV_INTER_CUBIC
                                               nôi suy
điều khiển
                                             CV_INTER_NN


                  CV_INTER_LINEAR
                                         CV_INTER_AREA  CV_INTER_CUBIC
    void cvPyrDown(
         IplImage* src,
         IplImage* dst,
         IplFilter filter = IPL_GAUSSIAN_5x5
    );
            filter hỗ trợ    void cvPyrUp(
         IplImage* src,
         IplImage* dst,
         IplFilter filter = IPL_GAUSSIAN_5x5
    );
                    PyrUp() không là nghịch đảo  PyrDown()
PyrDown()     Li  Gi  UP (Gi 1 )   5 x 5
        UP()
        ⊗
     ⊗             PyrUp()
Li  Gi  PyrUp (Gi 1 )
                  cvPyrSegmentation()
void cvPyrSegmentation(
     IplImage* src,
     IplImage* dst,
     CvMemStorage* storage,
     CvSeq** comp,
     int level,
     double threshold1,
     double threshold2
);
     src và dst


 dst NULL
   src và dst
storage là một vùng

CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage();
 comp


                        cvPyrSegmentation()
      void f(
           IplImage* src,
           IplImage* dst
      ){
           CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);
           CvSeq* comp = NULL;
           cvPyrSegmentation( src, dst, storage, &comp, 4, 200, 50 );
           int n_comp = comp->total;
           for( int i=0; i<n_comp; i++ ) {
                 CvConnectedComp* cc = (CvConnectedComp*) cvGetSeqElem( comp, i );
                 do_something_with( cc );
           }
           cvReleaseMemStorage( &storage );
      }


cvPyrSegmentation() sẽ                                            comp
              CvSeq*               NULL vì giá trị hiện tại của nó có nghĩa không
không gì            cvPyrSegmentation()           comp sao cho comp có thể
                  cvPyrSegmentation()
                                                 cvGetSeqElem()
chung                 comp        cvGetSeqElem()
                                       CvConnectedComp*      typedef struct CvConnectedComponent {
           double area;
           CvScalar value;
           CvRect rect;
           CvSeq* contour;
      };
 rea là vùng của           alue là màu trung bình               rect
                                       contour


                     CvPoint
                 cvPyrSegmentation()                                             rect
                        cvFloodFill()
                     cvThreshold()      double cvThreshold(
          CvArr* src,
          CvArr* dst,
          double threshold,
          double max_value,
          int threshold_type
      );
                         max_value


   CV_THRESH_BINARY
               dsti  ( src i  T ) ? M : 0
   CV_THRESH_BINARY_INV
               dsti  ( src i  T ) ? 0 : M
   CV_THRESH_TRUNC
               dsti  ( src i  T ) ? M : src i
   CV_THRESH_TOZERO_INV
               dsti  ( srci  T ) ? 0 : srci
   CV_THRESH_TOZERO
               dsti  ( srci  T ) ? srci : 0
#include <stdio.h>
#include <cv.h>
#include <highgui.h>
    void sum_rgb( IplImage* src, IplImage* dst ) {
         // Allocate individual image planes.
         IplImage* r = cvCreateImage( cvGetSize(src), IPL_DEPTH_8U, 1 );
         IplImage* g = cvCreateImage( cvGetSize(src), IPL_DEPTH_8U, 1 );
         IplImage* b = cvCreateImage( cvGetSize(src), IPL_DEPTH_8U, 1 );
         // Split image onto the color planes.
         cvSplit( src, r, g, b, NULL );
         // Temporary storage.
         IplImage* s = cvCreateImage( cvGetSize(src), IPL_DEPTH_8U, 1 );
         // Add equally weighted rgb values.
         cvAddWeighted( r, 1./3., g, 1./3., 0.0, s );
         cvAddWeighted( s, 2./3., b, 1./3., 0.0, s );
         // Truncate values above 100.
         cvThreshold( s, dst, 100, 100, CV_THRESH_TRUNC );
         cvReleaseImage( &r );
         cvReleaseImage( &g );
         cvReleaseImage( &b );
         cvReleaseImage( &s );
    }
    int main(int argc, char** argv)
    {
         // tạo a named window withthe name of the file.
         cvNamedWindow( argv[1], 1 );
         // Load the image from the given file name.
         IplImage* src = cvLoadImage( argv[1] );
         IplImage* dst = cvCreateImage( cvGetSize(src), src->depth, 1);
         sum_rgb( src, dst);
         // Show the image in the named window
         cvShowImage( argv[1], dst );
         // Idle until the user hits the “Esc” key.
         while( 1 ) { if( (cvWaitKey( 10 )&0x7f) == 27 ) break; }
         // Clean up và không be piggies
         cvDestroyWindow( argv[1] );
         cvReleaseImage( &src );
         cvReleaseImage( &dst );
    }cvAddWeighted()                                   cvThreshold()

                       cvThreshold()
                                trong
                        cvAcc() có thể
                cvADD() không thể

    IplImage* s = cvCreateImage(cvGetSize(src), IPL_DEPTH_32F, 1);
    cvZero(s);
    cvAcc(b,s);
    cvAcc(g,s);
    cvAcc(r,s);
    cvThreshold( s, s, 100, 100, CV_THRESH_TRUNC );
    cvConvertScale( s, dst, 1, 0 );
          cvAdaptiveThreshold()
    void cvAdaptiveThreshold(
        CvArr* src,
        CvArr* dst,
        double max_val,
        int adaptive_method = CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C
        int threshold_type = CV_THRESH_BINARY,
        int block_size = 3,
        double param1 = 5
    );
cvAdaptiveThreshold() cho phép
adaptive_method


    block_size và             param1
CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C
  CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C
                                 threshold_type
         cvThreshold() được thấy trong
            cvAdaptiveThreshold() và cvThreshold()


                         cvThreshold()
           cvAdaptiveThreshold()    ./adaptThresh15 1 1 71 15 ../Data/cal3-L.bmp
    // Compare thresholding withadaptive thresholding
    // CALL:
    // ./adaptThreshold Threshold 1binary 1adaptivemean \
    // blocksize offset filename
    #include “cv.h”
   #include “highgui.h”
   #include “math.h”
   IplImage *Igray=0, *It = 0, *Iat;
   int main( int argc, char** argv )
   {
         if(argc != 7){return -1; }
         //Command line
         double threshold = (double)atof(argv[1]);
         int threshold_type = atoi(argv[2]) ?
               CV_THRESH_BINARY : CV_THRESH_BINARY_INV;
         int adaptive_method = atoi(argv[3]) ?
               CV_ADAPTIVE_THRESH_MEAN_C : CV_ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C;
         int block_size = atoi(argv[4]);
         double offset = (double)atof(argv[5]);
         //Read in gray image
         if((Igray = cvLoadImage( argv[6], CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE)) == 0){
               return -1;}
         // tạo the grayscale output images
         It = cvCreateImage(cvSize(Igray->width,Igray->height),
               IPL_DEPTH_8U, 1);
         Iat = cvCreateImage(cvSize(Igray->width,Igray->height),
               IPL_DEPTH_8U, 1);
         //Threshold
         cvThreshold(Igray,It,threshold,255,threshold_type);
         cvAdaptiveThreshold(Igray, Iat, 255, adaptive_method,
               threshold_type, block_size, offset);
         //PUT UP 2 WINDOWS
         cvNamedWindow(“Raw”,1);
         cvNamedWindow(“Threshold”,1);
         cvNamedWindow(“Adaptive Threshold”,1);
         //Show kết quảs
         cvShowImage(“Raw”,Igray);
         cvShowImage(“Threshold”,It);
         cvShowImage(“Adaptive Threshold”,Iat);
         cvWaitKey(0);
         //Clean up
         cvReleaseImage(&Igray);
         cvReleaseImage(&It);
         cvReleaseImage(&Iat);
         cvDestroyWindow(“Raw”);
         cvDestroyWindow(“Threshold”);
         cvDestroyWindow(“Adaptive Threshold”);
         return(0);
   }


                                cvSmooth()
smoothtype=CV_GAUSSIAN
                     cvSmooth() dùng
  param1=param2=9           param3
     param1=param2=0 trước khi    param3

      param1=param2=0          param3=1 và param4=9
              param3=9 và param4=1                                   param3=param4=9 và param3=param4=0                      src1 và src1
              src1     src1                diff12 và
      diff12
  cleandiff      cvErode() và      cvDilate()  diff12


dirtydiff      cvDilate() và    cvErode()    diff12 và

               cleandiff   dirtydiff
 CV_MOP_OPEN
                   cvCopy()
 cvResize()
               cvPyrDown()               cvPyrSegmentation() và
                              cvThreshold()
            cvAdaptiveThreshold()      param1=5
        param1=0 và    param1=-5


page 128-129

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3
posted:2/11/2013
language:Latin
pages:29