Docstoc

Telugu Phrasebook

Document Sample
Telugu Phrasebook Powered By Docstoc
					Telugu phrasebook                                                1  Telugu phrasebook
  Telugu is a language spoken by some 88 million speakers, primarily in the Indian state of Andhra Pradesh.


  Pronunciation guide

  Vowels
  a
     like 'a' in "apple", 'a' in "cake", "a" in "amen"
  e
     like 'i' in "magazine", 'e' in "bed" (often silent at the end of a word)
  i
     like 'i' in "pine", 'i' in "fin"
  o
     like 'ow' in "low", like 'o' in "top"
  u
     like 'oo' in "hoop", like 'u' in "cup"


  Consonants
  b
     like 'b' in "bed"
  c
     like 's' in "supper", 'k' in "kid"
  d
     like 'd' in "dog"
  f
     like 'ph' in "phone"
  g
     like 'g' in "go", 'j' in "jello"
  h
     like 'h' in "help" (often silent in the UK and other Commonwealth countries)
  j
     like 'dg' in "edge"
  k
     like 'c' in "cat"
  l
     like 'l' in "love"
  m
     like 'm' in "mother"
  n
Telugu phrasebook                                                      2


     like 'n' in "nice"
  p
     like 'p' in "pig"
  q
     like 'q' in "quest" (with "u", almost always)
  r
     like 'r' in "row", like 'r' in "feather" (often silent in the UK and other Commonwealth countries at end of word)
  s
     like 'ss' in "hiss", like 'z' in "haze"
  t
     like 't' in "top"
  v
     like 'v' in "victory"
  w
     like 'w' in "weight"
  x
     like 'cks' in "kicks", like 'z' in "haze" (at beginning of a word)
  y
     like 'y' in "yes", like 'ie' in "pie", like 'ee' in "flee"
  z
     like 'z' in "haze"


  Common diphthongs
  ay
     like 'ay' in "say"
  ai
     like 'ay' in "say"
  au
     like 'awe'
  ee
     like 'ee' in "see"
  ei
     like 'ay' in "say"
  ey
     like 'ay' in "say", like 'ee' in "see"
  ie
     like 'ee' in "see"
  oi
     like 'oy' in "boy"
  oo
Telugu phrasebook                                               3


       like 'oo' in "food", like 'oo' in "good"
  ou
       like 'ow' in "cow", like 'oo' in "food", like 'o' in "cot"
  ow
       like 'ow' in "cow"
  oy
       like 'oy' in "boy"
  ch
       like 'ch' in "touch"
  sh
       like 'sh' in "sheep"
  th
       like 'th' in "this", like 'th' in "those"
  gh
       like 'f' in "fish"
  ph
       like 'f' in "fish"


  Phrase list

  Basics
  Hello.
       Namaskaram. (Nam-as-kaar-am)(formal)
  Thank you
       Dhanyavadhamulu (Dhan-ya-vada-mulu), Nenarlu (Telugu, "Dhanyavadhaalu" is sanskritized version)
  Fine, thank you.
       Bagane vunnanu, Dhanyavadhamulu (Baa-gaa-ne-un-naa-nu, FIGHN, Dhan-ya-vada-mulu)
  What is your name?
       Nee Peru Yenty? (Mee PAEru YENTI)
  My name is ______ .
       Na Peru ______ . (Nah PAEru _____ .)
  Nice to meet you.
       mimmalni kalisi nanduku santhosam ga unnadi. (NIGHSS t' meet YOO)
  Please.
       Dayachesi. (pleez)
  Thanks
       Krithagnathalu. (THANKS) Dhanyavadhamulu (formal) chala thanks (informal)
  You're welcome.
       meeku shubham kalugu gaaka.(formal) just smile.(informal)
  Come
Telugu phrasebook                                                4


      Randi. (Run-di)
  Come here
      Itu randi. (Itu-run-di)
  Yes.
      Avunu. (AuNu)
  No.
      Ledu (or) Kadu. (Lehdhu, KahDhu)
  Excuse me. (getting attention)
      konchem itu choodandi (respectful). (Yehvandi)
  Excuse me. (begging pardon)
      idi naa porapaatu. (ehkz-KYOOZ mee)
  I'm sorry/Forgive me
      Nannu kshaminchandi/manninchandi. (Nan-nu-ksha-min-chan-di)
  Goodbye
      Selavu (GUHD-bigh.)
  Goodbye (informal)
      untanu(singular) untamu(pl);Bye; taataa (BIGH; taa-taa)
  I can't speak name of language [well].
      Nenu name of language sarigga matladalenu. (IGH cant speek ING-lush [wehl])
  Do you speak English?
      meeru english matladuthara ? (ING-lish? Ma tla da tha ra)
  Is there someone here who speaks English?
      Ikkada anglamu maatlade vaaru evaraina unnara? (Ik-kada angla bhasha maat-laadae vaaru eva-raaina
      un-naa-raa?)
  Help!
      Rakshinchandi! (Rak-shin-chan-di!)
  Look out!
      Atu choodu! (Atu-choo-du!)
  Good morning. (formal)
      Shubhodayam. (')(informal): Namasthey.
  Good evening.
      (informal): Namasthey.
  Good night.
      Shubharathri.(informal): Namasthey.
  Good night (to sleep)
      . (')
  I don't understand.
      Naku ardham kaledu. (నాకు అర్దమ్ కాలేదు)
  Where is the toilet?
      Marugu dhoddi ekkada vundhi? (')
Telugu phrasebook                   5


  Question Words
  What
      enti
  How
      ela
  Where
      ekkada (ఎక్కడ)
  When
      eppudu (ఎప్పుడు)
  Who
      evaru (ఎవరు)
  How much?
      Enta /enta/ ( ఎంత )
  Which
      edi
  Now
      ippudu
  yes
      Avunu /avunu/ ( అవును )
  true
      nijame
  Negative Words
  Don't want
      Vaddu
  don't have
      Ledu
  no,not that
      Kaadu, adi kadu /kaːdu/ ( కాదు )
  Don't know to do something
      Raadu /raːdu/
  I don't feel so great...
      Naaku aarogyam baaledu
  No idea
      Teliyadu
  I don’t understand
      Naaku artham kaledu ( నాకు అర్ధం కాలేదు )
Telugu phrasebook                    6


  Problems
  Leave me alone.
      Nannu vantariga vodileyyandi
  Don't touch me!
      Nannu muttukoku (muttaku)/ Nannu tAka voddu
  I'll call the police.
      Nenu police ni pilustanu
  Police!
      Police!
  Stop! Thief!
      Apandi! Donga ni
  I need your help.
      Naaku mee sahayam kavali.
  It's an emergency.
      Idi atyavasarmu (...)
  I'm lost.
      Nenu daari tappenu
  I lost my bag.
      Naa bag poyindhi
  I lost my wallet.
      Naa wallet (purse) poyindi
  I'm sick.
      Naaku vontlo baaga ledu
  I've been injured.
      Naaku debba tagilindi
  I need a doctor.
      Naaku Doctor Kavali. (...)
  Can I use your phone?
      mee phone nenu vaada vacha?


  Numbers
  0
      zero (sunna) - సున్న
  1
      one (OkaTi) - ఒకటి
  2
      two (renDu)
  3
      three (mooDu)
  4
Telugu phrasebook                              7


     four (naalugu)
  5
     five (aidu)
  6
     six (aaru)
  7
     seven (ehDu)
  8
     eight (enimidi)
  9
     nine (tommidi)
  10
     ten (padhi)
  11
     eleven (padakondu)
  12
     twelve (pannendu)
  13
     thirteen (padamudu)
  14
     fourteen (padnalugu)
  15
     fifteen (padihenu)
  16
     sixteen (padaharu)
  17
     seventeen (padihedu)
  18
     eighteen (paddenimidi)
  19
     nineteen (panthommidi)
  20
     twenty (eravai [informal], eruvadi)
  21
     twenty-one (eruvadi okati) - May also be spoken as "eravai okati"
  22
     twenty-two (eruvadi rendu) - May also be spoken as "eravai rendu"
  23
     twenty-three (eruvadi moodu)
Telugu phrasebook                              8


  24
      twenty-four (eruvadi naalugu)
  25
      twenty-five (eruvadi aidu)
  30
      thirty (muppai)
  40
      forty (nalabai)
  50
      fifty (Yabhai)
  60
      sixty (aaravi)
  70
      seventy (dabbai)
  80
      eighty (enabai)
  90
      ninety (thombai)
  100
      one hundred (vanda)
  200
      two hundred (rendu vandalu)
  300
      three hundred (moodu vandalu)
  1000
      one thousand (veyyi)
  2000
      two thousand (rendu velu)
  100,000
      one hundred thousand (laksha)
  1,000,000
      one million (padi lakshalu)
  10,000,000
      ten million (koti)
  1,000,000,000
      one thousand million in UK, one billion in USA (vanda kotlu)
  1,000,000,000,000
      formerly one billion in UK, one trillion in USA (Laksha kotlu)
  number _____ (train, bus, etc.)
Telugu phrasebook                     9


      number _____ (...)
  half
      half (Sagam)
  less
      less (Takkuva)
  more
      more (Ekkuva)


  Time
  now
      now (Ippudu)
  later
      later (Taruvata)
  before
      before (Mundu)
  morning
      morning (Udayam)
  afternoon
      afternoon (Madhyahnam)
  evening
      evening (Sayantram)
  night
      night (Ratri)

  Clock time
  one o'clock AM
      one o'clock AM (tellavaru jhaamu ontiganta)
  two o'clock AM
      two o'clock AM (tellavaru jhaamu rendu)
  noon
      noon (madhyahnam pannendu)
  one o'clock PM
      one o'clock PM (madhyahnam ontiganta)
  two o'clock PM
      two o'clock PM (madhyahnam rendu)
  midnight
      midnight (ardharathri pannendu)
Telugu phrasebook                   10


  Duration
  1 second
      1 second (Oka Kshanam)
  10 minute(s)
      10 minute(s) (Padi Nimishalu)
  10 hour(s)
      10 hour(s) (Padi gantalu)
  _1____ day(s)
      __1___ day(s) (Oka Roju)
  __1___ week(s)
      __1___ week(s) (Oka Vaaram)
  ___1__ month(s)
      __1___ month(s) (Oka Nela)
  ___1__ year(s)
      ___1__ year(s) (Oka Samvatsaram)
  1 Decade
      1 Decade (Oka Dasabdham)
  1 Centuary
      1 Centuary (Oka Satabdham)

  Days
  today
      today (Ee nadu/Nedu/Ee Roju)
  yesterday
      yesterday (Ninna)
  tomorrow
      tomorrow (Repu)
  this week
      this week (ee vaaram)
  last week
      last week (poyina vaaram/ Gatha Vaaram)
  next week
      next week (Vache vaaram)
  Sunday
      Sunday (aadi vaaram)
  Monday
      Monday (Soma Vaaram)
  Tuesday
      Tuesday (Mangala Vaaram)
  Wednesday
Telugu phrasebook           11


      Wednesday (Budha Vaaram)
  Thursday
      Thursday (Guru Vaaram)
  Friday
      Friday (shukhra Vaaram)
  Saturday
      Saturday (Shani vaaram)

  Months
  January
      January (...)
  February
      February (...)
  March
      March (...)
  April
      April (...)
  May
      May (...)
  June
      June (...)
  July
      July (...)
  August
      August (...)
  September
      September (...)
  October
      October (...)
  November
      November (...)
  December
      December (...)
Telugu phrasebook                                           12


  Writing time and date
  The time is written the same in Telugu. As in all places in India, the format is Day/Month/Year.
  Example: September 12, 2007

         USA: 09/12/2007
         Telugu: 12/09/2007


  Colors
  black
      black (nalupu)
  white
      white (thelupu)
  gray
      gray (boodida)
  red
      red (erupu')
  blue
      blue (neelam)
  yellow
      yellow (pasupu...)
  green
      green (Aaku Pachha)
  orange
      orange (kamala rangu)
  purple
      purple (bachala pandu rangu)
  brown
      brown (godhuma rangu)
  magenta
      mag (mag rangu)


  Transportation

  Bus and train
  How much is a ticket to _____?
      How much is a ticket to _____? (-- ku ticket entha?)
  One ticket to _____, please.
      One ticket to _____, please. (-- ku oka ticket ivvandi)
  Where does this train/bus go?
      Where does this train/bus go? (ee bus/train ekkadiki veltundi?)
  Where is the train/bus to _____?
      Where is the train/bus to _____? (-- ku vellalsina bus/trian ekkada?)
Telugu phrasebook                                         13


  Does this train/bus stop in _____?
       Does this train/bus stop in _____? (ee bus/train -- lo aagutunda?)
  When does the train/bus for _____ leave?
       When does the train/bus for _____ leave? (-- ku bus/train eppudu bayaluderutundi?)
  When will this train/bus arrive in _____?
       When will this bus arrive in _____? (-- ku bus/trian eppudu cherutundi?)

  Directions
  How do I get to _____ ?
       How do I get to _____ ? (Nenu _____ ki yela vellali?)
  ...the train station?
       ...the train station? (railway station)
  ...the bus station?
       ...the bus station? (bus stand/RTC complex)
  ...the airport?
       ...the airport? (air port)
  ...downtown?
       ...downtown? (main bazaaru)
  ...the youth hostel?
       ...the youth hostel? (Vidhyardhulaa Vasathigtruhamu)
  ...the _____ hotel?
       ...the _____ hotel? (hotel/lodge)
  ...the American/Canadian/Australian/British consulate?
       ...the American/Canadian/Australian/British consulate? (...)
  Where are there a lot of...
       Where are there a lot of... (Yekkuva _____ yekkada vunnayi?)
  ...hotels?
       ...hotels? (hotels/lodges)
  ...restaurants?
       ...restaurants? (hotels/tiffin centers)
  ...bars?
       ...bars? (bars)
  ...sites to see?
       ...sites to see? (chooda dagga pradesalu)
  Can you show me on the map?
       Can you show me on the map? (Patam lo chupinchandi)
  street
       street (veedhi)
  Turn left.
       Turn left. (yedama vypu ki tirugu)
Telugu phrasebook                           14


  Turn right.
       Turn right. (kudi vypu ki tirugu)
  left
       left (yedama)
  right
       right (kudi)
  straight ahead
       straight ahead (seeda ga munduku / neruga munduku)
  towards the _____
       towards the _____ (vypu)
  past the _____
       past the _____ (taruvata)
  before the _____
       before the _____ (mundu)
  Watch for the _____.
       Watch for the _____. (-- kosam chudandi)
  intersection
       intersection (koodali/crossing)
  north
       north (uttaram)
  south
       south (dakshinam)
  east
       east (toorpu)
  west
       west (padamara)
  uphill
       uphill (yettugadda/konda pyki)
  downhill
       downhill (konda kindaki)

  Taxi
  Taxi!
       Taxi! (Auto)
  Take me to _____, please.
       Take me to _____, please. (nannu -- ki teesukuvellandi)
  How much does it cost to get to _____?
       How much does it cost to
  get to _____? (-- ku velladaniki entha avutundi?)
  Take me there, please.
Telugu phrasebook                          15


      Take me there, please. (nannu akkadiki teesukuvellandi)


  Lodging
  Do you have any rooms available?
      (Gadhulu khaaliga unnaaya?)
  How much is a room for one person/two people?
      (okkariki/iddariki gadi entha avutundi?)
  Does the room come with...
  (gadi -- tho vastunda?)
  ...bedsheets?
      (duppati)
  ...a bathroom?
      (snanala gadi)
  ...a telephone?
      (phone/doorashravani / dooravani)
  ...a TV?
      (TV/dooradharshani)
  May I see the room first?
  (Nenu mundhuga gadhi choodavachcha?)
  Do you have anything quieter?
  (Koncham nishabdam ga unnavi yehmaina unnaaya?)
  ...bigger?
      (Peddavi?)
  ...cleaner?
      (shubramga unnavi)
  ...cheaper?
      (takkuva dhara vi)
  OK, I'll take it.
      (Sare, Nenu idi Teesukuntanu)
  I will stay for _____ night(s).
      . (Ikkada nenu -- raatrulu unta)
  Can you suggest another hotel?
      (Inka edayina hotel suchinchagalara?)
  Do you have a safe?
      (Beeruwa unda?)
  ...lockers?
      (Saamanula Peattea)
  Is breakfast/supper included?
      (Alpaaharam / Ratri Bhojhanam isthara?)
  What time is breakfast/supper?
Telugu phrasebook                                  16


     (Alpaaharam / Ratri bojanam ennintiki pedtaru?)
  Please clean my room.
     (Naa room subra parachandi)
  Can you wake me at _____? | (Nannu -- intiki leputara?)
  I want to check out.
     (Nenu gadi khaali cheyyali anukontunnanu)


  Money
  Do you accept American/Australian/Canadian dollars?
     (American/Australian/Canadian dollars teesukuntara?)
  Do you accept British pounds?
     (British pounds teesukuntara)
  Do you accept credit cards?
     (credit cards teesukuntara?)
  Can you change money for me?
     (Dabbulu marchagalara?)
  Where can I get money changed?
     (Dabbulu ekkada maarchuko galanu?)
  Can you change a traveler's check for me?
     (traveler's check maarchagalara?)
  Where can I get a traveler's check changed?
     (traveler's check ekkada maarchukogalanu?)
  What is the exchange rate?
     (exchange rate entha?)
  Where is an automatic teller machine (ATM)?
     (ATM ekkada undi?)


  Eating
  A table for one person/two people, please.
     A table for one person/two people, please. (okallaki/iddariki oka balla)
  Can I look at the menu, please?
     Can I look at the menu, please? (Daicheesi, nenu menu choodachaa?)
  Can I look in the kitchen?
     Can I look in the kitchen? (wontagadi choodavacha?)
  Is there a house specialty?
     Is there a house specialty? (akkada ellu pratyekata enti..?)
  Is there a local specialty?
     Is there a local specialty? (akka local pratyekata unda..?)
  I'm a vegetarian.
     I'm a vegetarian. (nenu Saakaaharini)
Telugu phrasebook                                      17


  I don't eat pork.
      I don't eat pork. (Nenu Pandi Mamsam Tinanu)
  I don't eat beef.
      I don't eat beef. (Nenu Goddu Mamsam Tinanu)
  I only eat kosher food.
      I only eat kosher food. (...)
  Can you make it "lite", please? (less oil/butter/lard)
      Can you make it "lite", please? (dayachesi Ghee/Noona thakkuva chayyagalara?)
  fixed-price meal
      fixed-price meal ("bojanam okate dhara")
  à la carte
      à la carte (...)
  breakfast
      breakfast (alpaharam)
  brunch
      brunch ("Tiffin")
  lunch
      lunch (bhojanam)
  tea (teneeru)
      tea (teneeru)
  super
      super (chala bagundi)
  I want _____.
      I want _____. (Naku kavali...)
  I want a dish containing _____.
      I want a dish containing _____. (...)
  chicken
      chicken (kodi mamsam)
  beef
      beef (goddu mamsam)
  fish
      fish (cheapa )
  ham
      ham (...)
  sausage
      sausage (...)
  eggs
      eggs (guddu(singular),gudlu(plural))
  salad
Telugu phrasebook                                 18


       salad ( tinataniki anni rakalu veg/fruits mukkalu gaa kosinavi )
  (fresh) vegetables
       (fresh) vegetables (Taaja Kooragayalu)
  (fresh) fruit
       (fresh) fruit ('Taaja Pandlu)
  bread
       bread (Rottea)
  toast
       toast (doraga vepinadi )
  noodles
       noodles ()
  rice
       rice (Annam)
  beans
       beans (Chikkudu)
  May I have a glass of _water____?
       May I have a glass of _____? (naaku oka lota neellu___ ivvagalara?)
  May I have a cup of _tea____?
       May I have a cup of _____? (oka cup tea ivvandi)
  May I have a bottle of _____?
       May I have a bottle of _____? (naku oka _____bottel kavali)
  coffee
       coffee (...)
  tea (drink)
       tea (teaneeru)
  juice
       juice (rasam)
  (bubbly) water
       water (neellu / neeru)
  water
       water (neellu)
  beer
       beer (...)
  red/white wine
       red/white wine (...)
  May I have some _____?
       May I have some _____? (naaku koncham ____ ivvagalara?)
  salt
       salt (uppu)
Telugu phrasebook                           19


  black pepper
       black pepper (Miriyalu)
  butter
       butter (venna)
  Excuse me, waiter? (getting attention of server)
       Excuse me, waiter? (...)
  I'm finished.
       I'm finished. ( nenu purti chesanu )
  It was delicious.
       It was delicious. (adi chaalaa kamma gaa vundi)
  Please clear the plates.
       Please clear the plates. (dayachesi plates theeseyandi)
  The check, please.
       The check, please. (dayachesi cheque ivvandi)


  Bars
  Do you serve alcohol?
       Do you serve alcohol? (Mandhu unda?)
  Is there table service?
       Is there table service? (Table service unda)
  A beer/two beers, please.
       A beer/two beers, please. (...)
  A glass of red/white wine, please.
       A glass of red/white wine, please. (...)
  A pint, please.
       A pint, please. (...)
  A bottle, please.
       A bottle, please. (...)
  _____ (hard liquor) and _____ (mixer), please.
       _____ and _____, please. (...)
  whiskey
       whiskey (...)
  vodka
       vodka (...)
  rum
       rum (...)
  water
       water (neeru / neellu)
  club soda
       club soda (...)
Telugu phrasebook                           20


  tonic water
      tonic water (...)
  orange juice
      orange juice (...)
  Coke (soda)
      Coke (...)
  Do you have any bar snacks?
      Do you have any bar snacks? (Thinadaaniki emaina unnaya)
  One more, please.
      One more, please. (Inkokati)
  Another round, please.
      Another round, please. (Inka okati)
  When is closing time?
      When is closing time? (Closing time enti?)


  Shopping
  Do you have this in my size?
      Do you have this in my size? (Idi naa size lo wunda?)
  How much is this?
      How much is this? (Idi enta outhundee)
  That's too expensive.
      That's too expensive. (adi chaala ekkuva khareedainadi)
  Would you take _____?
      Would you take _____? (___ni theesukuntara?)
  expensive
      expensive (khareedainadi)
  cheap
      cheap (chavaka)
  I can't afford it.
      I can't afford it. (...)
  I don't want it.
      I don't want it. (Naku Idi vaddu)
  You're cheating me.
      You're cheating me. (nuvvu nannu mosam chesthunnaavu)
  I'm not interested.
      I'm not interested. (naku istam ledu)
  OK, I'll take it.
      OK, I'll take it. (sare Theesukunta)
  Can I have a bag?
      Can I have a bag? (naku oka sanchi Ivvagalara...)
Telugu phrasebook                             21


  Do you ship (overseas)?
      Do you ship (overseas)? (...)
  I need...
      I need... (naku avasaram...)
  ...toothpaste.
      ...toothpaste. (Dhanthadhavana churnam...)
  ...a toothbrush.
      ...a toothbrush. (...)
  ...tampons.
      ...tampons. (...)
  ...soap.
      ...soap. (sabbu)
  ...shampoo.
      ...shampoo. (...)
  ...pain reliever. (e.g., aspirin or ibuprofen)
      ...pain reliever. (...Noppi nivarini)
  ...cold medicine.
      ...cold medicine. (jalubu mandu)
  ...stomach medicine.
      ...stomach medicine. (kadupu noppi mandu/ potta noppi mandu)
  ...a razor.
      ...a razor. (...)
  ...an umbrella.
      ...an umbrella. (godugu)
  ...sunblock lotion.
      ...sunblock lotion. (...)
  ...a postcard.
      ...a postcard. (utharam)
  ...postage stamps.
      ...postage stamps. (...)
  ...batteries.
      ...batteries. (...)
  ...writing paper.
      ...writing paper. (...vrasukone kaagithamu)
  ...a pen.
      ...a pen. (kalamu)
  ...English-language books.
      ...English-language books. (aangla basha pustakamulu)
  ...English-language magazines.
Telugu phrasebook                                                  22


       ...English-language magazines. (...aangla basha patrikalu)
  ...an English-language newspaper.
       ...an English-language newspaper. (oka aangla basha varthaapatrika)
  ...an English-English dictionary.
       ...an English-English dictionary. (oka aanglamu-aanglamu nighantuvu...)


  Driving
  I want to rent a car.
       I want to rent a car. (naaku caru addeku kavali)
  Can I get insurance?
       Can I get insurance? (Naaku bhima vastunda?)
  stop (on a street sign)
       stop (aagumu)
  one way
       one way (oka vaipu margam)
  yield
       yield (...)
  no parking
       no parking (Ichchata vaahanamulu niluparaadu)
  speed limit
       speed limit (parimita vegam)--209.252.78.210 09:23, 16 December 2011 (EST)
  gas (petrol) station
       petrol bunk (banku)
  petrol
       petrol ()
  diesel
       diesel (...)


  Authority
  I haven't done anything wrong.
       I haven't done anything wrong. (nenu ye tappu cheyyaledu)
  It was a misunderstanding.
       It was a misunderstanding. (nannu apardam chesukunnaru)
  Where are you taking me?
       Where are you taking me? (nannu ekkadiki teesuku veltunnaru)
  Am I under arrest?
       Am I under arrest? (nenu khaidu cheya baddana ?( nannu khaidu chesaara?)
  I am an American/Australian/British/Canadian citizen.
       I am an American/Australian/British/Canadian citizen. (nenu oka American/Australian/British/Canadian
       citizen )
Telugu phrasebook                                                                   23


  I want to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate.
      I need to talk to the American/Australian/British/Canadian embassy/consulate. ( nenu maa embassy tho
      maatlaadaali)
  I want to talk to a lawyer.
      I want to talk to a lawyer. (nenu oka lawyer tho maatlaadaali)
  Can I just pay a fine now?
      Can I just pay a fine now? (nenu jarimaana kattavaccha?)

  This is a usable phrasebook. It explains pronunciation and the bare essentials of travel communication. An adventurous person could use it to get
  by, but please plunge forward and help it grow!


  babuschool lo ela untadu
Article Sources and Contributors                                                                          24  Article Sources and Contributors
  Telugu phrasebook  Source: http://en.wikivoyage.org/w/index.php?oldid=2078269  Contributors: (WT-en) Gedran, (WT-en) Gkreddy, (WT-en) Idavidv, (WT-en) Inas, (WT-en) Laddu k,
  (WT-en) Lvsubboo, (WT-en) Maheshvudi, (WT-en) Mrahul1987, (WT-en) Sammy Wilkes, (WT-en) Sandeeprajc, (WT-en) Sc365, (WT-en) TVerBeek, ChubbyWimbus, Nuttynerd,
  Peterfitzgerald, Texugo, Wrh2, 141 anonymous edits
  License
  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:2/11/2013
language:Unknown
pages:24