Koha e lirë dhe arsimi spontan by miki2008

VIEWS: 582 PAGES: 12

									ARSIMI JOFORMAL (AJF)
KOHA E LIRË DHE ARSIMI SPONTAN
“Duhet të shfrytëzohet mirë koha, sepse jeta nga koha përbëhet” Sami Frashëri

Terminologjia kyçe

• Kohë e lirë • Kohë e punës • Arsim spontan

2008-09-15

Koha e lirë dhe arsimi spontan

Nocionet
• Koha e lirë, koha e lirë është ajo pjesë e kohës që disponon individi jashtë kohës së obligimeve të tij profesionale, shoqërore dhe familjare, me qëllim të pushimit, argëtimit dhe zhvillimit të personalitetit, në rrethanat konkrete natyrore e shoqërore, në të cilat jeton ai. • Koha e punës, është koha të cilën individi e kalon duke punuar për të krijuar të mira materiale për jetë dhe ekzistencë. • Arsimi spontan, është kategori kryesore e vetarsimimit që realizohet në mënyrë kontinuale në jetën e njeriut, pa plan e përmbajtje dhe pa pasur qëllim paraprak.
2008-09-15 Koha e lirë dhe arsimi spontan

Raporti kohë e lirë - kohë e punës
– • Koha e lirë e planifikuar dhe e organizuar t’i mundësojë individit t’i realizojë interesat, prirjet sipas disa kërkesave të përgjithsme. • Koha e punës dhe koha e lirë faktor të rëndësishëm për zgjerimin dhe ngushtimin e bazës së veprimit. • Karakteri i kohës së lirë Është selektiv (individual) • Koha e lirë synon kënaqësinë në veprimtari të lirë. • Koha e punës synon pikërisht detyrimin për të krijuar të mira ekzistenciale.
Koha e lirë dhe arsimi spontan

–

– – –
2008-09-15

…mbi arsimin spontan
• Arsimimi spontan është bashkëudhëtar i natyrshëm i jetës së përditshme. • Mësimi gjatë gjithë jetës nënkupton edhe veprimtarinë vetarsimore që realizohet gjatë punës dhe jetës së njeriut, në të cilën ai e në mënyrë spontane, mëson nga jeta dhe sprovat e saj. • “Shkolla më e mirë është jeta”

2008-09-15

Koha e lirë dhe arsimi spontan

SWOT* analiza
Anët e forta
• Është plotësisht i lirë • Është ekonomik • Është praktik • Është individual

Anët e dobëta
• Mungesa e planifikimit dhe sistematizimit të diturive, shkathtësive dhe shprehive të fituar • Shkalla e ulët arsimore e shkencore • nuk çertifikohet

Mundësitë

Rreziqet

• Baza për zhvillimin e sistemit • Shprehitë e fituara gabimisht të njohurive të mëtejshme •Interpretim i gabuar i diturive të • Vijnë në shprehje mundësitë fituara (në raste specifike) dhe interesat e individit
*Strengths (përparësitë), Weaknesses (dobësitë), Opportunities (mundësitë), Threats (rreziqet)
2008-09-15 Koha e lirë dhe arsimi spontan

Aktivitetet e kohës së lirë klasifikimi i tyre
• Sipas vendit • Sipas moshës dhe gjinisë • Sipas strukturës numerike apo pjesëmarrjes • Sipas llojit apo përmbajtjes të aktiviteteve që realizohen

2008-09-15

Koha e lirë dhe arsimi spontan

dhe akoma…
• Aktivitetet që i shërbejnë pushimit të zakonshëm
– (pushimi aktiv fizik ose psikik)

• Aktivitetet e rekreacionit apo argëtimit
– (lojërat e ndryshme shoqërore, vallëzimi, pjesëmarrja në manifestime sportive, kulturore, ekskursionet, leximi i literaturës argëtuese, etj.)

• Aktivitete për zhvillimin e personalitetit të individit
– (fizike, arsimore, kulturore, artistike, informative, teknike, shoqërore, shkencorepopullarizuese, etj.)
2008-09-15 Koha e lirë dhe arsimi spontan

Parimet e aktiviteteve të kohës së lirë
• Parimi i lirisë dhe i vullnetshmërisë • Parimi i shumëllojshmërisë së përmbajtjeve • Parimi i vetaktivitetit • Parimi i organizimit • Parimi i individualitetit dhe i kolektivitetit • Parimi i përshtatshmërisë ndaj moshës dhe gjinisë
2008-09-15 Koha e lirë dhe arsimi spontan

Faktorët e realizimit të kohës së lirë
• • • • Familja Shkolla Mediat Format e ndryshme të organizimit të të rinjëve • Mjedisi i caktuar shoqëror (komuniteti)

2008-09-15

Koha e lirë dhe arsimi spontan

Ku ta realizojmë kohën e lirë?
• Shkollat • Qendrat e kulturës • Monumentet e kulturës • Galeritë artistike • Teatrot • Kinematë • Bibliotekat • Shtëpitë për kulturë teknike • Qendrat për krijimtari • Panairet • Ekskursionet, etj.

2008-09-15

Koha e lirë dhe arsimi spontan

Diskutim

?
2008-09-15 Koha e lirë dhe arsimi spontan


								
To top