Docstoc

mal

Document Sample
mal Powered By Docstoc
					‫ية‬  ‫ال جهة ال شرق‬
‫حتد اجلهة الشرقية مشاال بالبحر البيض املتوسط، وجنوبا باملنطقة شبه الصحراوية، وغربا جببال الريف‬
‫الوسط وهضبة ملوية، وشرقا باجلزائر. وتأخذ هذه اجلهة شكال مضلعا ضخما ميتد يف اجتاه طويل على‬
‫أكثر من 440 كلم ومبساحة قدرها 42828 كلم مربع، متثل 22 يف املائة من جمموع مساحة التراب‬
‫الوطين. ويقدر عدد سكاهنا حبوايل 0948292 نسمة (إحصاء 0442). وتتكون اجلهة الشرقية إداريا من‬
‫والية وجدة اليت تضم عمالة وجدة - أجناد، وأقاليم بركان وتاوريرت وجرادة، وكذا إقليمي فكيك‬
‫والناظور، وجمموعة حضرية واحدة ومخس وعشرين بلدية هي بين درار، نامية، الواد الناشف، سيدي‬
‫ادريس القاضي، سيدي زيان، سيدي حيىي، أحفري، عني الركادة، أكليم، بركان، السعيدية، سيدي‬
‫سليمان، الشارة، دبدو، العيون، تاوريرت، عني بين مطهر، جرادة، تويست، بوعرفة، فكيك، العروي،‬
‫بين انصار، الناظور، زايو، زغانغان، وأربعة مراكز هي تافوغالت، كنفودة، سيدي بوبكر، سلوان،‬
                                   ‫وواحد وتسعني مجاعة قروية.‬
                 ‫ال شرق يةال جهة‬
‫عدد ال س كان‬   ‫مجموع‬      ‫عدد ال جماعات‬  ‫عدد ال جماعات‬      ‫عدد‬
  ‫4002‬     ‫ال جماعات‬     ‫ال قروي ة‬    ‫ال ح ضري ة‬      ‫األق ال يم‬
‫4908191‬      ‫311‬        ‫19‬        ‫22‬          ‫6‬

  ‫عدد‬
         ‫ال جماعة ال قروي ة‬    ‫ال جماعة ال ح ضري ة‬   ‫ال عمال ة/اإلق ل يم‬
‫ال س كان‬
 ‫9198‬           ‫-‬          ‫ب ني درار‬
 ‫837004‬          ‫-‬            ‫وجدة‬
 ‫1511‬           ‫-‬           ‫ن عاي مة‬
 ‫49461‬        ‫إهل ان جاد‬          ‫-‬
 ‫2805‬        ‫ع ين ص فا‬            ‫-‬
 ‫4017‬        ‫ب ني خال د‬           ‫-‬        ‫وجدة أن جاد‬
 ‫2291‬         ‫ب سارة‬            ‫-‬
 ‫69832‬        ‫إي س لي‬            ‫-‬
 ‫2384‬       ‫م ي س ت فرك ي‬          ‫-‬
 ‫6253‬      ‫س يدي ب ول نوار‬          ‫-‬
 ‫6343‬     ‫س يدي مو سى ل مهاي ة‬         ‫-‬
 ‫28491‬          ‫-‬           ‫أح ف ير‬
 ‫3892‬           ‫-‬         ‫ع ين ال رك ادة‬
 ‫9698‬           ‫-‬           ‫أك ل يم‬
 ‫21008‬          ‫-‬           ‫ب رك ان‬
 ‫8333‬           ‫-‬          ‫ال س ع يدي ة‬
                       ‫س يدي س ل يمان‬
 ‫40922‬         ‫-‬
                         ‫ال شراع‬
 ‫90831‬        ‫أغ بال‬             ‫-‬
 ‫40301‬        ‫ف زوان‬             ‫-‬         ‫ب رك ان‬
 ‫39451‬       ‫ل عطام نة‬            ‫-‬
 ‫08931‬         ‫مداغ‬             ‫-‬
 ‫06502‬       ‫ب وغري بة‬            ‫-‬
 ‫93521‬      ‫ال شوي ح ية‬            ‫-‬
 ‫5915‬        ‫ري س الن‬            ‫-‬
 ‫0045‬      ‫س يدي ب وهري ة‬           ‫-‬
 ‫0513‬       ‫ت اف وغال ت‬            ‫-‬
 ‫01223‬        ‫زغزل‬             ‫-‬
 ‫0454‬          ‫-‬             ‫دب دو‬
                       ‫ع يون س يدي‬
 ‫76743‬         ‫-‬
                          ‫م لوك‬
 ‫42008‬         ‫-‬            ‫ت اوري رت‬
                                   ‫ت اوري رت‬
 ‫1742‬        ‫ال عطف‬             ‫-‬
 ‫4712‬       ‫اوالد امحمد‬           ‫-‬
      ‫س يدي ع لي‬
‫91931‬               ‫-‬
       ‫ب ل قا سم‬
 ‫9579‬   ‫س يدي ل ح سن‬       ‫-‬
 ‫0129‬    ‫ع ين ل حجر‬       ‫-‬
 ‫5347‬   ‫م شرع حمادي‬       ‫-‬
 ‫8736‬    ‫م س ت غمر‬       ‫-‬
 ‫2547‬   ‫ت ان شرف ي‬        ‫-‬
‫20241‬    ‫أهل واد زا‬       ‫-‬
 ‫2376‬    ‫اك ت ي تر‬       ‫-‬
 ‫9967‬   ‫م لج ال وي دان‬      ‫-‬
‫62531‬       ‫-‬    ‫ب ني مطهر ع ين‬
‫61934‬       ‫-‬       ‫جرادة‬
 ‫9243‬       ‫-‬     ‫ت وي س يت‬
 ‫4562‬     ‫ك فاي ت‬        ‫-‬
 ‫8475‬    ‫ك ن فودة‬        ‫-‬
 ‫0973‬    ‫ل عوي نات‬       ‫-‬
 ‫6452‬     ‫ل بخات ة‬       ‫-‬
 ‫4961‬   ‫راس ع ص فور‬        ‫-‬     ‫جرادة‬
 ‫7082‬  ‫س يدي ب وب كر‬       ‫-‬
 ‫7136‬     ‫ت يول ي‬        ‫-‬
 ‫9807‬    ‫ب ني مطهر‬        ‫-‬
 ‫1482‬     ‫مري جة‬        ‫-‬
 ‫8846‬    ‫اوالد غزي ل‬       ‫-‬
     ‫اوالد س يدي ع بد‬
 ‫5992‬               ‫-‬
        ‫ال حاك م‬
‫74952‬       ‫-‬      ‫ب وعرف ة‬
‫77521‬       ‫-‬      ‫ف ك يك‬
 ‫4411‬   ‫ع ين ال شواطر‬      ‫-‬
‫13941‬   ‫ب ني ت ادج يت‬      ‫-‬
‫81801‬     ‫ب وع نان‬       ‫-‬
‫13211‬    ‫ب و شاون‬       ‫-‬
                       ‫ف ك يك‬
 ‫8847‬     ‫ب ومري م‬       ‫-‬
‫15641‬    ‫ت ال س ي نت‬      ‫-‬
 ‫7941‬    ‫ع بول خال‬       ‫-‬
 ‫9509‬    ‫ب ني غ يل‬       ‫-‬
 ‫0308‬     ‫م عطارك ة‬      ‫-‬
‫75021‬     ‫ت ندرارة‬       ‫-‬
‫12063‬       ‫-‬      ‫ال عروي‬
‫00813‬       ‫-‬     ‫ب ني ان صار‬
                       ‫ال ناظور‬
‫702621‬       ‫-‬      ‫ال ناظور‬
‫15892‬       ‫-‬       ‫زاي و‬
‫18102‬        ‫-‬     ‫زغ ن غن‬
‫85211‬    ‫ع ين ال زهرة‬    ‫-‬
‫8817‬     ‫آي ت ماي ت‬     ‫-‬
‫7795‬       ‫أمجاو‬      ‫-‬
‫47601‬    ‫دار ال ك بدان ي‬   ‫-‬
‫54582‬     ‫ال دري وش‬     ‫-‬
‫5675‬    ‫اوالد ب وب كر‬    ‫-‬
‫2305‬      ‫ت ازاري ن‬     ‫-‬
‫09071‬   ‫ب ني ب وي فرور‬     ‫-‬
‫05032‬    ‫ب ني ش ي كر‬     ‫-‬
‫3269‬  ‫ب ني س يدل ال ج بل‬    ‫-‬
‫1337‬   ‫س يدل ل وطا ب ني‬    ‫-‬
‫97332‬      ‫ب وارك‬     ‫-‬
‫33402‬     ‫ف رخان ة‬     ‫-‬
‫51811‬      ‫إعزان ن‬     ‫-‬
‫28562‬      ‫إه ضارن‬     ‫-‬
‫1009‬      ‫إك سان‬      ‫-‬
‫77842‬      ‫س لوان‬      ‫-‬
‫3143‬      ‫أف سو‬      ‫-‬
‫9161‬    ‫ال برك ان ي ين‬    ‫-‬
‫89981‬      ‫أرك مان‬     ‫-‬
      ‫ب ني وك يل اوالد‬
‫69401‬              ‫-‬
         ‫امح ند‬
‫3118‬    ‫حا سي ب رك ان‬     ‫-‬
‫6663‬   ‫اوالد داود زخان ين‬   ‫-‬
‫37122‬     ‫س توتاوالد‬     ‫-‬
‫8889‬      ‫راس ال ما‬     ‫-‬
‫04001‬    ‫ت يزت وت ين‬     ‫-‬
‫7335‬       ‫أزال ف‬     ‫-‬
‫19802‬    ‫ب ن ال ط يب‬     ‫-‬
‫8517‬    ‫ب ني مارغ ن ين‬    ‫-‬
‫40501‬     ‫ب ودي نار‬     ‫-‬
‫7257‬      ‫إف رن ي‬     ‫-‬
‫88211‬     ‫إجرماواس‬     ‫-‬
‫22061‬      ‫م يدار‬     ‫-‬
‫2323‬      ‫ل محاجر‬     ‫-‬
‫1296‬      ‫وردان ة‬     ‫-‬
‫2436‬     ‫اوالد أم غار‬    ‫-‬
‫30401‬    ‫ت اف ر س يت‬     ‫-‬
‫1616‬     ‫ت ال ي ل يت‬    ‫-‬
‫73941‬     ‫ت م سمان‬     ‫-‬
 ‫14511‬      ‫ت روك وت‬         ‫-‬
 ‫48201‬      ‫ت ساف ت‬         ‫-‬


               ‫مواق ع حول ال جهة‬
       ‫وجدة‬                ‫ال م غرب ال شرق ي‬
       ‫وجدة‬                   ‫وجدة‬
    ‫وجدة األل ف ية‬              ‫وجدة س ي تي‬
      ‫ف ك يك‬                  ‫ف ك يك‬
      ‫ف ك يك‬                  ‫ف ك يك‬
      ‫ب رك ان‬                 ‫ب رك ان‬
      ‫ال ناظور‬                 ‫اظورال ن‬
      ‫ال ناظور‬                 ‫ال ناظور‬
  ‫جم ع ية أ صدق اء ت اوري رت‬           ‫ت اوري رت‬
  ‫ال جم ع ية ال ط ب ية ل ف ك يك‬         ‫ت ال س نت‬
  ‫ف درال ية جم ع يات ال ت نم ية‬    ‫جم ع ية ال ت عاون يات ال ف الح ية‬
       ‫ب ف ك يك‬               ‫ب ف ك يك‬
       ‫أرك مان‬         ‫ة ال ودغ يري ة ال ف ك ي ك يةال مؤ سس‬
‫‪Association Nature & Patrimoine‬‬           ‫ب وغري بة‬
       ‫ال رك ادة‬               ‫وجدة ن يوز‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/9/2013
language:Arabic
pages:5