Docstoc

Street English

Document Sample
Street English Powered By Docstoc
					$treet English & Slangguage

F F F ก ก F ก Fก F ... F F F F F ก

ก F ก F F ก F

!! F Fก F Fก ก

F

ก F F F F

F กF ก ก F F

Street English F กF FF ก Fก F

2

ภาษาวัยรุน Colloquial Style English (Real Street!!)
$treet English บทแรกวันนี้ เปน Street English จริงๆที่พบเห็นหรือไดยินบอยที่สุดครับ ไมวาจากการ ฟงฝรั่งหรือคนพูดภาษาอังกฤษพูดในชีวิตประจําวัน แมแตผมเองก็พูดจนติดปากเลยครับ (ไมพูดเดี๋ยวจะไมแนว) ยิ่งถาดูหนังฟงเพลง ไดยินจนเต็มหู จนเกลื่อนเลยครับ ภาษาที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือ ภาษาพูด แบบ Colloquial style ซึ่งเปนภาษาพูดทองถิ่น จนเริ่มแพรหลายไปทั่ว ในการ ใชภาษาอังกฤษ ภาษาแบบนี้ ไมถูกหลักไวยากรณ ในการเขียนแนนอนครับ (ผมบอกแลว ภาษาอังกฤษขางถนนของเราไรซึ่ง ไวยากรณ) ยกตัวอยางใหเขาใจงายๆ คําแรกที่ไดยินบอยมากเลยคือคําวา "gonna" นั้นเอง ถาคนเคยเลน msn กับคนใชภาษาอังกฤษ ตองเคยใชแบบนี้แน นี่เปนตัวอยางของการเปลี่ยนรูปแบบตัวสะกดของ colloquial style ครับ คําที่เปลี่ยนรูปการสะกดก็มีดังตัวอยางพรอมตัวเต็มและตัวอยางประโยคดังตอไปนี้ครับ I'm gonna give it to you tomorrow wanna want to gotta got to

กัน-หนะ ครับ ซึ่งก็ยอมากจาก going to

ฉันจะใหเธอวันพรุงนี้ I wanna go home now I've gotta sleep now gimme that money!! She's kinda cute That movie is sorta boring ฉันอยากกลับบานเดี๋ยวนี้ ฉันตองนอนแลว เอาเงินมา!!! เธอคอนขางนารัก หนังเรื่องนั้นคอนขางนาเบื่อชะมัด

gimme give me kinda sorta kind of sort of

ตอไปเปนพวกที่ใชเครื่องหมาย Apostrophes หรือเครื่องหมายลูกน้ํานั้นหละ ' หรือเดี๋ยวนี้ผมไมเห็นคนใสกันแลว ดวยซ้ํา I have nothin in my wallet an' ฉันไมมีอะไรในกระเปา สตางคเลย and because them away It's rock 'n' roll 'coz I don't care anymore let's beat 'em up!! (อันนี้ไมตองแปลก็ได) เพราะฉันไมแครอีกตอไปแลว ไปอัดพวกมันกัน!!

หรือ 'n' หรือ 'cause

'coz 'em

'way

stay 'way from my house! อยูหางๆจากบานฉันนะ!

3

'bout

about

Every's talkin' 'bout love

ใครๆตางก็พูดถึงเรื่องความรัก

นี่เปนตัวอยางของอังกฤษแบบ Colloquial style ครับ หรือบางคนเรียกมันวา Street English ซึ่งตรงประเด็นของ Blog นี้เลย คําสุดทายที่ผมจะพูดในครั้งนี้ก็คือ คําวาain'tครับ คําวา "ain't" ใชแทน verb to be ที่อยูในรูปปฏิเสธไดหมดทุกตัวครับ และยังแทน haven't กับ hasn't ดวย ฉะนั้น ทั้ง isn't, aren't, am not (amn't ไมมีนะครับ) จะสามารถใชคําวา ain't ไดหมดเลย และเราใชในภาษาพูดแบบ streetๆ ละครับ ตัวอยาง I ain't got no money!! ฉันไมมีเงินเลยซักนิดเดียว คงงงดวยใชมั๊ยครับวา ทําไมมี ain't แลวยังตองมี no อีก ความจริง อันนี้เปนคนแอฟริกัน-อเมริกันชอบพูดครับ กลายเปนวา I ain't got money กับ I ain't got no money กลายเปนความหมายเดียวกันซะงั้น เพราะคนแอฟริกัน-อเมริกันดันไปวิบัติภาษากันซะเอง

4

*~* $treet English *~* - คําเรียกเพือนสําหรับวัยรุน นอกจากคําวา ่  Friend

เพื่อน ที่วัยรุนอเมริกันใชเรียกเพือนกัน แตสวนมากเห็นแตเด็กวันรุยผูชายใชมากกวา ไมเห็น ่ ผูหญิงใชเทาไหร (แตกเคยมีนะ เวลาเคาเรียก) ็ คงเคยไดยินมาบอยๆใชมั๊ยครับ เวลาเด็ก Hip Hop เคาทักกัน What's up!? man! นั่นแหละ วอซซับๆ แลวทําไมตองมีคําวา Man! ดวยหละ ความจริงมันก็เหมือนคําวา "วาไง! เพื่อน!" นั้นแหละครับ แต นอกจากคํานี้ ยังมีคําแสลงอีกหลายคําที่เคานิยมใชกันนอกจากคําวา Friend แตคําพวกนี้ ใชกันเฉพาะเพือนสนิทนะครับ อยาเอาไปใชกับคนอื่นละเพราะมันไมสภาพครับ ่ ุ Friend คํานี้ใชแลวไมคอยแนวเทาไหร เชยเชยครับ Dude ออกเสียงวา ดูด เสียงสูงๆนะ อยาเปนดูดละ คํานีไดยินบอยสุดๆ ฮิทมาก ความจริงแปลวาผูชาย  ้  แตเรียกเพื่อนก็เท Man ไดยินจนเบือแลว เรียกเฉพาะผูชายนะครับ ่ Bud , Buddy เคยเลนกันใชมั๊ยละเกมบัดดีๆ มันก็แปลวาเพื่อนครับ ไดยินบอยเชนกัน ้ Pal ออกเสียงวา พาวล นี่ก็บอยครับ Partner อันนี้แปลวาคูหู หรือ หุนสวน หรือไวเรียกคูซี้ที่ทํางานดวยก็ไดครับ เคยเห็นหนังตํารวจมั๊ยละ  เคาจะเปนคูๆ Mate คํานี้ไดยินคนจากอังกฤษพูดมากกวานะครับ แตก็ยังพอไดยินบางแตอเมริกนไมพูดกัน ั Guys หรือ Girls (gals) คํานี้ไวเรียกเปนกลุมเลยครับ ผูชายก็ guy(แตบางทีก็รวมผูหญิงดวย)ผูหญิง  ก็ girls Chum คํานี้ผมไมเคยเห็นคนใชนะครับความจริง Bro อันนี้ไดยินบอยมากๆ อานวา โบร ยอมาจาก brother คือพี่นองผูชาย  Playmate อันนี้ก็ไมไดยินเทาไหรครับ Amigo คํานี้ผมชอบครับ มาจากภาษาสเปนแตคนอเมริกันรูจักกันดี อานวา อะมี-โก แปลวาเพื่อนเลย ้ ครับ ไดยินเยอะที่อเมริกา Folks คํานี้นิยมใชกันเยอะเหมือนกันที่อเมริกา ไมตองวัยรุนๆก็ไดครับ ความจริงมันแปลวา พอแม ดวยก็ ได 5

Fellow คํานี้กใชได แบบไหนก็ได ็ Fellas คํานี้แนวแนวครับก็มาจากคําวา Fellow นะแหละใชแลวฟงแลวโคตรเทหเลย เหมือนเด็กฮิป Bosom คําแสลงนี้กเขาใจไดวา หมายถึงเพือนสนิทครับ ็  ่ ใครรูจักคําไหน อีกบางก็เขียนบอกเพิ่มหนอยนะครับ คราวนี้ เราจะไดทาตัวดูเปนเด็กแนว วัยรุนฝรั่ง ไปทักเพือนแบบเทหๆไดแลว ํ ่

WHAT'S UP DUDE?!!? SEE YA LATER BRO!!!

6

สนทนาภาษาแชต สงสัยไหมอะไรคือ lol, brb ttyl?
ผมเชื่อวาการเรียนภาษาอังกฤษ หรือการฝกภาษาอังกฤษของแตละคน คงมีวธีแตกตางกันออกไป ิ และก็คงตองมีบางคน เลือกวิธีหาเพื่อนฝรั่งหรือใครก็ได คุยกันผาน Instant Messenger ทั้งหลาย อาจจะ เปน MSN, Yahoo instant messenger, ICQ หรือ AIM (โปรแกรมยอดฮิทของคนอเมริกัน America online messenger) เคยมีไหมที่เราคุยกับคนอืนเปนภาษาอังกฤษ แลวเจอคําแปลกๆ ที่เขาพิมพมา ่ ดูตัวอยางการแชตกับคนแปลกหนาครั้งแรกนะครับ (เปนประโยคที่แตงขึนนะ) ้
G.o.n.g: Hello Farang: HEY! G.o.n.g I'm Gong. I want to be your friend Farang: yea. asl? G.o.n.g: what? (อะไรวะ asl มันเขียนอะไรผิดรึเปลา ตูเปดดิคก็ไมมี) Farang: what's your age, sex, location? Gong: Oh! I'm 20, man, Thailand Farang: awesome! I luv thai food, LOL Gong: thai food? yes yes yes 555+(มันบอกอะไรวะ ตูไมเขาใจ รูแตไทยฟูด แลว LOL คืออะไรวะเนี่ย โล โหล โล หลอน อานวาอะไรอะ ตูเยสๆ กะหัวเราะไปกอนละกัน) Farang: brb, I'm afk atm

7

Gong: ... (กรรม ตูคุยกะคนชาติไรเนี่ย มันไมไดพูดอังกฤษนี่หวา ไมคุยแ-งแลว แลวทําไมมันหายไปนาน ไมตอบนานเลย เนี่ย) Farang: sorry. I gtg now. btw ttyl Gong nevermind (มันซอรี่ทําไมวะ กูตอบไมเปนไรไปกอนละกัน... อาวออกไปซะแลว เออดีไมคุยกะมันอีกดีกวา)

ตัวอยางบทสนทนาดานบน คนที่คุยกับเพื่อนภาษาอังกฤษบอยๆ คงเขาใจ ไมมีปญหาอะไรเลย แตผมมั่นใจ ไดเลยวาคนที่ไมคอยไดคุยอังกฤษผาน MSN เลย งงกันเปนไกตาแตกกันหมดแลว ฝรั่งทีคุยในบทสนทนานัน เขาใชภาษาตัวยอ ที่พวกนักเลนเนท วัยรุน ใชกัน ตัวยอพวกนี้ สวนมากจะเอา ่ ้  เฉพาะอักษรตัวแรกของคํามาใช เราเรียกคําพวกนีวา Abbreviation หรือ Acronym word ครับ และเขาก็ ้  ใชกับสํานวนทีใชกันบอยๆ หรือบางคําก็เปนแสลงใหมไปเลย เชน noob มาจากคําวา novice คือคนที่เพิ่งหัด ่ ทําอะไรซักอยาง ก็เหมือนกันแหละครับเวลาคนไทยหัวเราะชอบพิมพวาอะไรหละ 555 แบบนี้ใชมะ แตคน  ไทยเขาใจ แลวคนอื่นเขาจะรูเรื่องไหมเพ  จากดานบนฝรั่งมันชอบถาม asl? กันบอย ไมรูเปนไร มาถึงชอบถาม age sex location เลย เพื่อไมให เสียเวลา ผมนําคําที่เขาใชบอยๆกันมาใหดูครับ เราไมจาเปนตองดูทุกคําหรอกครับ ผมเองก็คัดเฉพาะคําที่ ํ เจอบอยๆ แตผมจะไฮไลท คําที่ควรรู และเจอบอยมากๆจากสวนตัวผม ดวยสีแดง ใครจะอานแตสีแดงก็ไดนะ จําเอาไวไป chat กับเพื่อนๆ ใหดูวาตัวเองไมเชย ก็ไดครับ ขอบอกวามันยังมีอีกคําอืนๆอีกที่ไมไดเขียนไว  ่ เปนรอยเลย แตไมสาคัญตองรูจักเลยครับ ถาใครอยากรูก็ไปคนหาในกูเกิ้ลเอาละกัน ํ A
AAK AAR8 AFK ASAP A/S/L ATM ATW B B B4N BBS BC Back กลับมาแลว Bye for now ไปกอนหละ Be back soon เดี๋ยวมานะ Because เพราะวา Asleep at the keyboard หลับหนาเครื่องอยู At any rate เทาไหรก็ได Away from computer keyboard (ตอนนี้ไมไดอยูหนาเครื่อง) As soon as possible เร็วสุดเทาที่เร็วได Age/Sex/Location อายุ/เพศ/อยูที่ไหน At the moment ในตอนนี้ Around the web รอบโลก

8

BCNU BF BFN/B4N BG BIL BMG BOTOH BRB BTDT BTW BYKT C COZ CU CUL or CUL8R D DQMOT E EOM EZ EG F F2F F2T FAQ G G2G GAL GF GGN GJ GL GOL GR8 GRT

Be seein' you เจอกัน Boyfriend แฟนผูชาย Bye for now ไปกอนนะ Big grin (ยิ้มอยู) Boss is listening (เจานายแอบดูอยูนะ) Be my guest เธอกอนเลย But on the other hand แตในทางกลับกัน Be right back แปปนึง เดี๋ยวมา Been there, done that ไปมาแลวทําแลว By the way เออ ลืมไป.. But you knew that เธอก็รูนี่

Because เพราะวา See you แลวเจอกัน See you later แลวเจอกัน

Don't quote me on this อยามาพูดตามนะ

End of message จบขาว Easy งาย Evil Grin (เหอๆๆ ฮึๆๆ)

Face to face เจอกันตอหนา Free to talk คุยได Frequently asked questions คําถามที่ถามบอย

Got to go ตองไปแลวนะ Get a life Girlfriend แฟนผูหญิง Gotta go now ไปแลวนะ Good job ทําไดดีมาก! Good luck โชคดีนะ Giggle out loud อิอิ คิกคิก หึๆ Great เยี่ยม! Great เยี่ยม!

9

GTG GW H H8 HAK HAND I IAC IC IDC IDK ILY IM IMHO IMO IMPOV IOW IRL J JIC JK JTLYK K K Okay โอเค KIS KIT L L8 L8R LBH LMAO LOL

Got to go ตองไปแลวนะ Good work ทําไดดีมาก

Hate I H8 U ฉันเกลียดแก!! Hugs and kisses กอดๆ จุบๆๆๆ Have a nice day โชคดีนะ

In any case เผื่อวา I see อืม เขาใจ I don't care ไมแคร I don't know ไมรูสิ I love you ไอ เลิฟ ยู Instant Message In my humble opinion อยาวากันนะ ฉันวา.. In my opinion ฉันวา... In my point of view ฉันวา.... In other words พูดอีกอยางก็.. In real life ในชีวิตจริง

Just in case เผื่อไว Just kidding ลอเลนนา.. Just to let you know แคบอกใหรูไว

Keep it simple เอางายๆ Keep in touch ติดตอกันอีกนะ

Late สาย Later บาย เจอกันใหม Let's be honest ใจจริงนะ Laughing my ass off กากๆๆ ฮาๆๆ Laughing out loud 555+ ฮาๆๆๆ

10

M MIRL MorF MOS N NE NBD NMU NP Noob NVM O OIC OMG OTP Oh, I see อืมๆ เขาใจแลว Oh my god พระเจา จอรจจจ On the phone คุยโทรศัพทอยู Any (ใชไดเยอะ เชน neway คือ anyway) No big deal ไมมีปญหา เรื่องเล็กนา Not much, you? เฉยๆ เธอละ No problem ไมมีปญหา เรื่องเล็ก "Newbie" มือใหม (ออนๆ) Never mind ไมเปนไร ชางเหอะๆ Meet in real life เจอกันจริงๆ Male or Female ชาย หรือ หญิง? Mom over shoulder แมมองอยู

P
PAW PCM PIR PLS PLZ Q Q R ROTFL RL RSN RUOK? Rolling on the floor laughing กากๆๆ ขํากลิ้ง Real life ชีวิตจริง Real soon now ใกลแระ Are you okay? เธอโอเคมั๊ย Question Parents are watching พอแมดูอยู Please call me โทรมาหานะ Parent in room พอแมอยู Please นะๆๆๆ Please นะๆๆๆ ไดโปรด

S
SIT SOZ, SRY SYS S2R T TAFN THX TIA That's all for now มีแคนี้แหละ Thanks ขอบใจจา Thanks in advance ขอบคุณลวงหนา Stay in touch ติดตอกันนะ Sorry ขอโทษที See you soon แลวเจอกัน Send to receive สงไฟล

11

TMB TOY TTYL TY U U U2

Text me back ตอบดวย Thinking of you คิดถึงเธอจัง Talk to you later แลวคุยกันใหมนะ Thank you

You เธอ You too แลวเธอหละ

W
WB W/E WFM WTG WTH WTF WU WYGOWM X XOXO Y Y YT? YW Z ZZZ Tired or bored ครอก....ฟ~ Why ทําไมหละ You there? อยูเปลา You are welcome ไมเปนไร ยินดีจา Hugs and kisses กอดๆๆ จุบๆๆๆๆ Welcome back ตอนรับกลับมาจา Whatever ชางเหอะ ตามใจ Works for me ของฉันไดผลนะ Way to go เอาเลย! What the hell? ไรวะเนี่ย What the F*** เชี้ยไรวะ What's up? ไง วอซ อัพๆ Will you go out with me? ไปเที่ยวกันมะ

12

รวมสํานวนเกๆ "เงียบเหอะนา", "ไปใหพนเลยไป"
เอนทรีนี้ เขียนขึ้นดวยความหงุดหงิดสวนตัวเล็กนอย ที่อยากเขียนรวมสํานวนแนวสตรีทภาษาขาง ่ ถนน ตามสถานการณตางๆแบบเกๆแนวๆ ไปใชแทนประโยคเดิมๆ จําเจ ที่เราเคยเรียนหรือไดยน(ตามคอย ิ เซปท) สํานวนเหลานี้ เขาจะเรียกวา Expression คือภาษาพูดทีมการแสดงอารมณ ่ ี สํานวนพวกนี้ ผมพยายามเคนรวบรวมจากความคิดตัวเองใหไดมากที่สุด ฉะนั้นคงจะมี ขาดตก เปนบาง สํานวนไปบาง ขอเริ่มเปดสถานการณ ทีมีคนพูดมาก หรือ เรียกไดวานารําคาญ ชวนกินประสาทคนฟงอยางเรา ่  เรา ก็อยากจะบอกใหมนหุบปากเหลือเกิ๊น จะพูดไดอยางไรบาง ั

เวลาเราเจอคนนารําคาญ พูดมาก เราอยากตอกมันกลับ ให "เงียบซะมึงนา รําคาญ" ไดแบบแนวๆ ไมจําเจแคคําวา shut up ไดอยางไรบาง

Shut up Bite your tongue เวย อธิบายซ้ําซากอยูได" Not another word Say no more Shut your mounth Pipe down Give me a break อยาตอกย้า" ํ Zip it - ตอนดูหนังMr & Mrs Smith แลวไดยนพอดี "รูดซิปปากไปซะ" ไงละ ิ - เจอตรงตัวภาษาไทยแลว "หุบปากนา" - (อธิบายไมออก เอาเปนวา เงียบไปละกัน) - อันนี้ออกแนวอีกฝายตอวาเราที่เราทําผิด ก็พูดอยูนั่นแหละ "เออๆๆ กูรูแลว พอๆ  - "หยุดพูดไดแลว รําคาญ" - (ถาไปแปลตรงตัวมันก็ใหกดลิ้นตัวเอง) ั You've made your point - สําหรับพวกที่พูดซ้าๆซากๆ อธิบายหลายรอบเกิน บอกมันเลย "เออ เขาใจแลว ํ

พอแลวกับสํานวนสั่งใหเงียบ แตถาเจอคนนารําคาญกวามากๆ ประมาณวาเราอยาก ใหมัน ไปไกลๆ ไปใหพน ไปไกลๆตีนกู จะพูดวาอะไรไดบาง เริ่มจากงายๆที่คุนหู กอนเลย

13

Go away Get lost Get out Beat it Knock it off Buzz off Clear off Go to hell Drop dead

- ไปเลยไป - ไปไหนก็ไปเลยไป - ออกไป (อยามายุงกะกู) - หยาบหนอย ไปไกลๆตีนเลยไป - ไดยินครั้งแรกจากหนังซักเรืองอะนะ ่ - ไปเลยไป - สวนมากเห็นเวลาใหสลายกลุมไป เชนใหเด็กๆออกจากสนามเด็กเลน Hey kids. Clear - ไปลงนรกไป (ออกแนวเคือง เกลียดมัน) - ไปตายไป

off. We going to close here soon. "เด็กๆ กลับไปไดแลว เราจะปดแลว"

Out of my sight - "ไปไกลๆ อยามาใหเห็นหนานะ" (เกลียดหนังหนามัน) Go jump in the lake Go fly a kite Go fry an egg - สามอันรวดนี้ ออกแนวแบบ "จะไปทําอะไรก็ไปเลย (อยามากวนใจ)" ใหไปทั้งโดดน้ํา ชั... เออ เลนวาว ทอดไข ก็ไปทําเลยไป Hop it Push off - ไปๆ - คํานี้ก็นาจะเปนคําอเมริกันนะ ไปใหพน  

Leave me alone - "อยามายุงกับฉันนา" อยากอยูคนเดียว   Do you mind? - เพิ่งคิดออกตอนเขียนถึงตรงนี้พอดี "เออ โทษนะครับ" (ออกแนวประชด แบบวา เฮย โทษ นะ มึงอะ รูตวเปลา กูราคาญ) ั ํ

วันนีแนะนําสํานวนเทานี้กอนละกันนะครับ ใครมีประโยคไหนรูจักอีก แนะบอกผมดวยนะ ้  ออที่สําคัญ ถาคิดจะเอาสํานวนพวกนีไปใช คุณตองใสอารมณหนอยนะครับ ไปพูดแบบนี้แบบเฉื่อยๆเอื่อยๆ ้ คุณนะแหละจะโดนดาใหเงียบ หรือโดนไลไปแทนละมั้ง

ป.ล. ตอนนี้กําลังมีโครงการจะเขียน เรื่องไวยากรณ Tenses แตปกติแลวตอนเริ่มเขียนบลอคนี้มาผมเคยตั้งคอนเซปท ภาษาอังกฤษแบบไร ไวยากรณ เพราะจะไดไมนาเบื่อ แต ดูเสียงเรียกรองผูอานกอน ผมเลยกําลังจะ กลับไปทําการบาน คิดวิธีสอน Grammar โดยเฉพาะเรื่อง Tenses ที่คนไทยมี ปญหากันมากที่สุด ใหสนุกและเขาใจงายขึ้นนาอานไดอยางไรอยู เอาไวรอ ติดตามนะ

14

ซับนรก ของแผนหนังDVDผี ตอนที่ 1
เมื่อวานไดไปซื้อหนัง DVD ที่ราน Blockbuster มาแถวบาน

ราน Blockbuster เปนรานใหเชาหนังที่ใหญที่สุดที่อเมริกาเลยครับ ปกติรานเชาหนัง ภาษาอังกฤษเราตองเรียกวา Movie rental store นะครับ แตเนื่องจากเพราะวา รานนี้เปนรานที่มีชื่อทีสุด(ในโลกเลยก็วาได) ่ คนอเมริกัน เลยใชคําศัพทวา Blockbuster แปลวารานเชาวิดีโอ เชาหนัง บางก็มี แตก็ไมควร เพราะความเปนจริงคําวา Blockbuster ตองแปลวา "หนัง/การแสดง/วรรณกรรม ที่ยอดเยี่ยมและประสบความสําเร็จมาก"

ผมเปนสมาชิกรานนี้มามากกวา 10 ปแลวเนี่ย อยูใกลบานดี(เมืองไทยนะ) ขนาดตอนอยูที่อเมริกาก็ไปสมัครสมาชิกไวดวย เมื่อกอนจะเชาหนังมาดูถี่มาก แตเดี๋ยวนี้ไมคอยแลว เพราะไมคอยมีเวลาดูหนังเหมือนตอนเด็กแลว แตผมจะชอบไปคนๆแผง DVD มือสองที่เคาขายในรานครับ แผนดีวีดีเถื่อน ไมไดเรียกวา Ghost DVD หรือ Fake DVD นะ เขาตองเรียกวา Pirated DVD นะ และก็ไมไดแปลวา หนังโจรสลัดแบบ Pirates of the Caribbean ดวย หากใครไปซื้อแผนผี แลวถาคุณเปนคนที่ตองคอยอานซับไตเติ้ลภาษาไทย คุณอาจจะไดเจอซับ ที่ผมขอ เรียกมันวา "ซับ นรก" ก็ได เพราะมันใชเครื่องแปล ไมใชคนแปล I love you, honey ฉันรักคุณ น้ําผึ้ง (ฉันรักคุณที่รัก) Everybody listen up ทุกคนฟงขางบน (ทุกๆคนฟงทางนี้) What's up man อะไรอยูขางบน (วาไง เพื่อน!)

Holy shit! อุจจาระศักดิ์สทธิ์ ิ (แมเจาโวย, เวรเอย, พับผาสิ)

I give up, man! ฉันใหขึ้นผูชาย (ฉันยอมแพแลว)

How are you doing, baby เธอกําลังทํายังไงทารก (สบายดีไหมครับ สาวนอย)

How's it going today มันกําลังไปยังไงวันนี้ (สบายดีไหม?)

I'll be right back in a minute ฉันจะอยูขวาหลังใน 1 นาที (เดี๋ยวฉันจะกลับมา ไมนานหรอก)

I don't give a god damn shit ฉันไมใหพระเจาขี้หรอก (ฉันไมสนใจหรอก)

Come over here, man / Come on, man มาบน(นี้) ผูชาย (มานี่เร็ว เพื่อน)

That's bullshit นั่นคือขี้ควาย (ไรสาระนา)

15

ซับนรก จากแผนหนังDVDผี ตอนที่ 2
แตถาอานดีๆ ความจริงซับนรกที่ผมมานําเสนอนะ มันก็เปนสํานวนเด็ดๆหลายคําของฝรั่งนะครับ ใครที่ไมรู มากอน จะไดความรูไปเพิ่มดวยไง และสาเหตุที่ซับนรกที่ผมวา มันจะทําใหเราฮาได ก็เพราะเนื่องจากเครื่องแปล มันแปลตรงตัว และสํานวนฝรั่งหลายคํา ก็ใชคําที่เราอาจจะเขาใจยากอยู มันก็เลยแปลออกมาเพี้ยนๆเพื่อเรียกเสียง ฮาใหพวกเรา อยางที่เห็น แตวาประโยคงายๆบางคํา ที่ผมเจอมาก็ยังแปลใหฮากันไปได เชน Can you help me? แนนอน ทุกคนเขาใจวา "คุณชวยฉันหนอยไดไหม" แตเชื่อไหมครับ ผมเจอจังๆ มันแปลเปน "กระปองคุณชวยฉัน" (กรรมจิงๆ มันตรงตัวจริงๆเกินไปรึเปลาเนี่ย)

Let's get the hell out of here สํานวนอีกแบบหนึ่งที่เห็นจากตัวอยางหนังเรื่อง Rush Hour 3 (ใครพลาดไมไดอานเอนทรี่นี้ ยอนกลับไปอานได) ถาแปลแบบซับนรก ก็อาจจะกลายเปน "เอานรกออกจากที่นี่กันเถอะ" หรือคําศัพทที่มีสองหรือหลายความหมายขึ้นไปเชน Piss take a piss จะแปลวาฉี่ แตถา piss off จะแปลวาโกรธ ถาบอกวาฉันโกรธมากอยู ก็พูดวา I'm so pissed ก็ได แตซับนรกแปลมาเลย ฉันเปนฉี่มาก (งง..)

อีกสํานวนที่เกี่ยวกับอารมณโกรธ ็He drives me nut!! เขาทําใหฉันโมโหแลว .. เจอซับนรกเขาไปแกใหม เขาขับรถฉันถั่ว (ตูไมเขาจายยย...) ชวงนี้เห็นขาวเครื่องบินตกบอย เวลาเครื่องบินกําลังอยูในเหตุการณอันตรายฉุกเฉิน เคยไดยินในหนังไหมครับ กัปตันเครื่องจะพูดทางวิทยุวา Mayday Mayday!!! อันนี้ซับนรกเห็นกับตามาแลวครับ "วันหยุดแรงงาน วันหยุดแรงงาน!!" (แบบนี้เครื่องบินไดตกแนๆ)

16

คราวนี้เราลองเปลี่ยนไปดูหนัง ตํารวจจับ ผูราย กันบางดีกวา เห็นตํารวจขับรถตาม รถที่ทําผิดกฏ เขาจะใหจอดรถขางทาง ทราบไหมครับจอดรถขางทางนะเขาตองใชวาอะไร Park the car เหรอครับ (ออออดดดด....ผิดครับ) คํานั้นใชเวลาเราจอดแบบจอดรถทิ้งเพื่อออกจากรถไปนานๆ แตถาจอดขางทาง เราใชวา Pull over the car เวลาตํารวจเรียกใหหยุด ก็จะบอกวา Pull over!!! now!! ซับนรก: "ดึงขึ้น เดี๋ยวนี้" (ใหผมดึงอะไรขึ้นคับจา..) ศัพทตํารวจอีกคํา เวลาเขาเอาปนเล็งผูราย ตํารวจไทยจะพูดวา "หยุด ยกมือขึ้น" ตํารวจฝรั่งเขาจะพูดวา Freeze!!! I said Freeze!! ซับนรก: แชแข็ง ฉันบอกวาแชแข็ง!!! อีกอันเคยเห็น Freeze, man!! sub narok: ผูชายแชแข็ง!!! We got company อันนี้แปลไดหลายความหมายแลวแตสถานการณ ตรงความหมายจริงมันบอกวาเรามีเพื่อน ตามมา แตสวนมากในหนังไลลากัน ไอที่ตามหลังมันไมใชเพื่อนอะดิ มีปนไลยิงหลังมาดวย แตเขาใชสํานวนนี้ได เรามีคนตามหลังมา ซับนรก: เราไดบริษัทแลว I love all you guys ฉันรักพวกนายทุกคนเลย (ยังฟงได เพื่อนรักเพื่อน) ฉันรักคุณผูชายทุกคน (ไอนี่ มันเกยนี่หวา...) OK, say cheese, baby! พูดใหยิ้มตอนจะถายรูป โอเค พูดเนยแข็งสิลูก You can count on me คุณไวใจฉันไดเลย (สํานวน) คุณสามารถนับบนฉัน (จะนับอะไรบนตัวอะ) It's a piece of cake งายๆ/กลวยๆ/หมูๆ (สํานวนที่ตองจํานะครับ) มันคือชิ้นขนมเคก หรือจะเปลี่ยนเปนประโยควิปริตไปเลยก็ได Could you give me a ride? ขอฉันติดรถคุณหนอยนะ (เปนสํานวนครับ ทองจําไว จะใช lift แทนคําวา ride ก็ได) เจอซับนรกแกใหใหม "คุณใหฉันขี่ไดไหม" (เยยย ขี่กันทําไมอะ)

17

สํานวนภาษาอังกฤษ "สมน้ําหนาแก"
มีคนสงสัยมาถามผมวา เวลาเรา "สมน้ําหนา" ใคร เราจะพูดภาษาอังกฤษวายังไง เพราะคนไทยก็ตดปากวา สมน้ําหนาแก หรือ แกสมควรแลว แตพอเห็นฝรั่งสมควรโดน อยากไดพูดวา ิ สมน้ําหนามันบาง ผมเอาสองสํานวนมาเสนอละกัน ฝรั่งสมน้ําหนาจะพูดวา

It serves + คนที่โดนสมน้าหนา + right หรือ ํ It serves + คนที่โดนสมน้าหนา + well ํ

ตัวอยางประโยค She broke up with me เธอเลิกกับฉันแลว It serves you right because you cheated on her first มึงสมควรแลว ก็ไปนอกใจเธอกอนเอง break up คือ เลิกคบ (สําหรับแฟนเลิก) นะครับ broke ในประโยคเปนชอง 2 อดีตกาล cheat on คือ นอกใจ(แฟน) ปกติ cheat ก็แปลวาโกงนะแหละแบบที่เราทํากันในหองสอบ (บางคน) แตถา  เติม on จะแปลวา นอกใจ

คนที่สมควรไดรับ + deserve (s) + it.

ประโยคนี้นอกจากสมน้ําหนา ก็ใชในการชมวาคุณสมควรไดรับในดานดีดวยนะคับ ตัวอยางประโยค I failed English exam again ฉันสอบตกภาษาอังกฤษอีกแลว

18

You deserve it because you went out drinking just the night before the exam แกก็สมควรอยูหรอก ก็แกออกไปเที่ยวดืมคืนกอนสอบนี่หวา ่ (นึกถึงประโยคนี้เคยพูดกับเพือน พอดี) ่ แตนอกจากสมน้าหนา เราก็ชมยกยองคนไดวาเขาสมควรไดรับสิ่งนั้น เชน ํ John got a raise จอนไดขึ้นเงินเดือนแหนะ Yeah, he deserves it เออ เขาก็สมควรไดอะนะ a raise ตรงนี้ละไวในความหมายวา เงินเดือนขึ้น นะครับ สั้นๆไดความหมาย แต raise เปนกริยาที่หมายถึง ยกขึ้น เชน raise you hand ยกมือขึ้น หรือ raise up ยืนขึน ้

19

สํานวนสั้นๆ ที่ขึ้นตนดวย Not
แตละสํานวนนี้ เปนสํานวนทีผมพยามคิดวามันมีอะไรบาง ที่ ขึนตนดวย No หรือ Not แตประโยคแต ่ ้ ละคําใชในอารมณตางๆไมเหมือนกัน (เนื้อหาวันนี้อาจจะงาย หรือ จะ ยากไมรูนะ ผมเขียนใหคนอานหลาย ระดับ) แลวถามวา No กับ Not มันตางกันยังไง อยางแรกก็เขียนไมเหมือนกันไง (เปลากวนนะ) ก็ Not เขาไวนาหนา Adjective คําคุณศัพท, Adverb คํา ํ วิเศษณ, และ กริยา verb แตบางสํานวนเทานั้นที่ Not จะไปแทนในสํานวน No ได สวน No เขานําหนาคํานามนะ แตทั้งนี้ทั้งนั้น อยาไปสนใจมันใหปวดหัวกันเลยดีกวา แคจาสํานวนไปใชใหถูกก็พอ ไมตองไปเจาะลึก ํ รายละเอียดขนาดนั้นหรอก (แลวเราจะบรรยายไปทําไมตั้งแตแรก)

ประโยคสํานวนเกๆที่ขึ้นตนดวย"NOT"

Not again!
- โอใหตายเถอะ อีกแลวหรือเนี่ย, อยาใหมีอีกนะ เชน (On the phone) Sorry I'm gonna be late Not again!! (เอาอีกแลวหรือมึ- มาสายประจําเลย)

Not always
- ก็ไมเสมอไปหรอก เชน Do you football everyday? Not always (แสดงวามันเลนเกือบทุกวันจริง แตไมถึงขันทุกวัน ไมงั้นไมใชประโยคนี้หรอกครับ) ้

Not anymore
- ไมอีกตอไปแลวละ เชน Are you still seeing him? เธอยังคบเขาอยูหรือเปลา Not any more ไมอีกตอไปแลว (แสดงวาเคยคบกัน)

20

Not at all
- ไมเปนอะไรหรอก (ใชตอบคําขอบคุณ) เชน Thank you for you help ขอบคุณนะที่ชวย  Not at all บเปนหยังดอก (เต็มใจชวย) Note: คําวาไมเปนอะไรหรอก คนไทยเขาใจผิดเปน Never mind ความจริงคําๆนี้ถามีใครพูด Never mind  กับเรา แสดงวาเขาไมอยากใหเราทํา เพราะเกรงใจ หรือวารังเกียจคุณ (หรือแบบวาไมเชื่อใจเราวาเราจําทํา อะไรถูกใจ) คลายๆกะ"ชางมันเถอะ ผมทําเอง(ยังจะดีกวา) เชน Would you mind mopping the floor for me? นี่ ชวยถูพนใหหนอยซิ ื้ Wait a minut เดี๋ยวนะ Never mind, Thank you ไมเปนไร (ทําเองก็ไดวะ) ขอบคุณ (ฝรั่งไมลืมที่จะขอบคุณเสมอ)

Not bad
- ไมเลวนี่ (ใชไดทีเดียว) แตผมสงสัย ทําไมไมตอบวา good หรือ bad ไปเลยนะ ฟอรมเยอะจัดตอบคํานี้ แทน เชน How do you like you new girlfriend? แฟนใหมแกเปนยังไงบางวะ Not bad ก็ไมเลวหรอก (ใชได)

Not to worry
- ความหมายเดียวกับ Don't worry คือ ไมตองหวงหรอก เชน I ran out of money ฉันเงินหมดแลวนะ (คํานี้ไมไดแปลวาฉันวิ่งหนีเงินนะ (มันเปนสํานวน) วิ่งก็โงดิ) Not to worry, I've got some dough อยาหวงเลย ฉันยังพอมีเงินเหลือ dough เปนคําแสลงแปลวาเงิน ออกเสียงวา โด ครับ

Not a hope
- อยาไดหวังไปเลย, ไมมีหวังซะหรอก เชน You think Pei will go out a date with me? นายคิดวาเปยจะไปเดทกับฉันไหมวะเพื่อน Not a hope, you are too far out of her leagueอยาไดหวังเลย นายมันดอกฟากับหมาวัดเลย

Not a word
- อยาบอกใครหละ เชน Not a word. This is between you and me. อยาบอกใครละ รูกันแคเฉพาะเราสองคนนะ Not to worry, I'll keep my mouth shut ไมตองหวง ฉันจะเก็บเปนความลับเลย แตถาเปน

21

Not another word
- เงียบไปเลย ไมตองพูดแลว ดูรายละเอียดจาก รวมสํานวนเกๆ

"เงียบเหอะนา", "ไปใหพนเลย 

ไป"
Not if I can help it
- ถาชวยได ก็จะทําหรอก Don't you argue with me. I'm your boss อยามาเถียงฉันนะ ฉันเปนนายแก Not if I can help it เออถาทําได ก็ไมอยากเถียงหรอก อธิบายใหนอง silly เพิ่มเติม คํานี้เขาใชเมื่อแบบวา ทําตามคนที่พูดอีกคนไมได ประมาณวาเถียง ไมเห็นดวย

Not in so many word
้ - ก็ไมถึงขนาดนันหรอก Paula is very beautiful and charming พอลลาเธอสวยและก็มีเสนหมากเลย  Not in so many word. But she sure is cute ก็ไมถึงขนาดนันหรอกนา แตเธอก็นารักอยู ้ 

Not likely
- คงยากเอาการ, ไมมีทางหรอก You think you can get an A in your math? เธอวาเธอจะไดเอวิชาเลขปะ Not likely คงไมมทางหรอก ี

Not so fast
- ชากอน, เดี๋ยว (อยาเพิ่งลําพอง ฉันมีเด็ดกวาแก) So the winner is....... ผูชนะไดแก Not so fast, I have a proof that he was cheating ชากอน ขามีหลักฐานวามันโกง

Not for love nor money
- จางใหกไมทําใหหรอก ็ Could you help me carry this? เธอชวยถืงถุงใหฉันไดไหม Not for love nor money เรื่องไรละจางใหก็ไมทาหรอก ํ

Not a chance (จากคุณ Oatato)
- ไมมทางหรอก, ไมมวันเกิดขึ้นหรอก ี ี Do you think you can finish this report by tomorrow? เธอคิดวาเธอจะทํารายงานนี้เสร็จวันพรุงนีหรือเปลา ้ Not a chance. I will be very busy tomorrow ไมมทางหรอก พรุงนีฉนยุงมาก ี ้ ั สํานวนนีขอปดเปนสํานวนสุดทายของ Not ละกัน ความจริงยังมีอีกหลายคํา แตเขียนไปชักเพลินและเริมยาว ้ ่ กลัวคนอานไดเบื่อกันไปกอน ครั้งหนาจะเปนสํานวนทีขึ้นตนดวย No แลวกัน ่

22

สํานวนสั้นๆ ที่ขึ้นตนดวย No
เปนอันรูกันวา No แปลวาไม ก็ยอมปนคําปฎิเสธเปนธรรมดา แตเมื่อใชเปนสํานวนพูด ความหมายของมันก็มี หลากหลาย ที่ไมจาเปนตองเปนปฏิเสธเสมอไป และหลักของการใช No ก็คือวางอยูหนาคํานามทั้งหลาย ํ  เปนการบอกวาไมมี เชน No dog - ไมมีหมา แตตอไปขางลางจะเปนสํานวนพูด เวลาพูดตองออกอารมณใสนิดสนึง จะฟงเกมาก

ประโยคสํานวนเกๆที่ขึ้นตนดวย"NO"

No problem!
- ไมมีปญหา คํานี้คงไมตองอธิบายมาก เพราะเราไดยนกันบอยบอยแลว แตขอรองเถอะ อยาไปออกเสียงวา โนพรอมแพ ิ รม เลยครับ ฝรั่งไมเก็ท

No need!
- ไมจาเปนหรอก ํ เชน Do we have to do this? เราจําเปนตองทํานีหรือเปลา? ่ No need! ไมจาเปนตอทําหรอก ํ

No sweat!
- โอยงายจะตาย, สบายๆหมูๆ เชน Can you repair the radio? เธอซอมวิทยุเปนไหม? No sweat! โธเอย เรื่องกลวยๆ Note: sweat แปลวาเหงื่อออก ในนี้ก็คลายๆ งายๆ เหงื่อยังไมทนจะออกเลย และขอแถมสํานวนที่ควรตองรู ั อีกคําหนึ่งที่แปลวางายๆ อีกคําหนึ่ง นั่นคือ a piece of cake. ไวมีโอกาสหนาจะอธิบายเพิ่มเติมครับทีมาของ ่ คํานี้

No way!
- ไมมวันซะหรอก ี ใชตอบปฏิเสทอยางหนักแนนไปเลยครับ วา ไมมีทาง ้ ขอแถมอีกหนึ่งคําที่หาในดิคไมได นันคือ Hell no!! คํานีหนักแนนมากกวา No way! ซะอีกครับ ่

23

No chance!
- ไมมีโอกาสหรอก คํานี้ความหมายเหมือน Not a chance ในเอนทรี่ที่แลวเลยครับ แคมี a เพิ่มตัวเดียว ก็ ตองเปลี่ยน No เปน Not ซะแลว จํากันใหคุนเคยเลยนะ

No doubt!
- ไมตองสงสัยเลย (ของมันแนอยูแลว) ชื่อเดียวกับวงดนตรีเกาของ Gwen Stefani เลย เชน That guy is hooking up with hot chick! เจาหมอนันไดควงสาวสวยๆชะมัดเลยวะ ่ No doubt! Look at his ride, man. It's ferrari. ของมันแนดิ ดูรถมันดิ เฟอรรารีนะเวย ่ Note: ตัวอยางนีแอบแฝงแสลงเพียบเลย guy-ผูชาย, hook up-ควงสาว/หนุม, hot-รอนแรง, chick-ผูหญิง, ้ ride-รถ

No trouble!
- ไมเดือดรอนเลย, ไมเลย เชน I would like you to baby-sitting my kids ฉันตองการใหเธอชวยดูแลลูกๆฉันหนอยไดไหม No trouble! บมีปญหาคะ คุนหนาย~ ใชเมื่อคนอื่นขอใหเราชวยทําอะไร เรายินดีทจะชวยครับ ี่

No wonder!
- ไมแปลกใจเลย จะพูดวา No surprise ก็ไดครับ She looks upset หลอนดูหงอยๆจังเลย No wonder, she just broke up with her boyfriend ไมแปลกใจเลย เธอเพิ่งเลิกกับแฟนเธอมา

No kidding
- ลอเลนหนา, อยาลอเลนนะเฟย, จิงอะ เชน Tom and Lucy are going to marry next month ทอมกับลูซี่กําลังจะแตงงานเดือนหนาแลว No kidding! They have been seeing each other for only a week ลอเลนหนา พวกเขาเพิ่งคบกันแคอาทิตยเดียวเองนะ ขอแถมอีกแบบที่หยาบหนอย

24

No shit!
- บาหนา ใชเหมือน No kidding ไดครับ แตอันนี้ออกแนวสบถแบบอเมริกัน หยาบๆหนอย

No can do
- ฉันทําไมเปน, ทําไมได ใชปฏิเสธเวลาคนใชใหทําอะไรเพราะเราทําไมเปนหรือทําไมได เชน Could you give me a ride to school tomorrow? เธอชวยขับรถไปสงฉันที่โรงเรียนพรุงนี้หนอยนะ  No can do! my car broke down. ไมไดหรอก รถฉันเสีย

No comment
- ไมขอออกความเห็น คํานีไดยินกันบอยอยูแลวละ แตใครเขาเอนทรีนี้มา อยาตอบผมดวยคํานีนะ มีเคือง ้ ่ ้ ขอจบกอนดีกวา สํานวนทั้ง Not และ No ที่เขียนไปทั้งหมดนะ ไมไดมีแคนี้หรอกครับ ผมมีสํานวนระดับยากกวานี้อกหลายเทา แบบที่คุณอาจจะไมเคยไดยินเลยหละ แตเกรงวาจะยากไป เลยคัด ี มาเฉพาะที่เรานาจะไดยนกันบอยๆมา กอนจบขอแถมประโยคที่ไอพวกเพื่อนมะกันผมมันชอบพูดหนอยดีมะ ิ ออกจะหยาบหรือเปลาไมรู แคนํามาเสนอใหไดรูจักกัน

No money, No honey
ขออุบอิบความหมายไวกอน ใครเขาใจลองตอบผมมาในคอมเมนทนะ (แตไมมีรางวัลนะ อิอิ) ขอเพิ่มเติมไมรูลืมคํานี้ไดไง

No Big Deal
- เรื่องเล็กนา, ไมเปนไรหรอก คํานี้เปนแสลงครับใชบอย เชน Thank you for your help ขอบคุณที่ชวยเหลือคะ No Big Deal! เรื่องเล็กครับ

25

สํานวนหมาๆ
เจากรรม เห็นชื่อเอนทรี่วนนี้ ไมไดจะเอาคําดามาเขียนนะ แตสํานวนหมาๆ ผมหมายถึงสํานวน ั ภาษาอังกฤษที่เขา เลนกับคําศัพทวา "DOG"  แตธรกิจของผมคูแขงมันก็เยอะ ตองแขงขันกันสูงเพื่อแยงลูกคา ในภาษาฝรั่ง เขาเรียกวา ุ  a dog-eat-dog business ครับ ไมใชธุรกิจที่เอาหมามากินกันเองนะ แตหมายถึงธุรกิจที่ตองแกงแยงกัน ถาฝายไหนไดดี อีกฝายก็มผลกระทบเหมือนกัน ี นอกจากนี้ Dog eat dog ยังหมายถึง การเหยียบบาผูอื่นเพื่อใหตัวเองกาวหนาดวย แตคนเราก็ตองดินรน จริงไหมครับ ผมเองก็ตองอยูรอด ถึงแมวาจะลําบากชวงแรกๆ ้  แตก็นะที่เขาบอกวา Every dog has its own day แมแตหมาก็มวันของมัน สํานวนนีหมายถึง ไมวาใครก็ตองมีโชคหรือทุกขกนทั้งนัน เปนเรื่องธรรมดา ี ้  ั ้ ฉะนั้นตัวผมเองก็ตองพยายาม ชีวิตของผมจะไดไมตองเปน a dog's life a dog's life ฝรั่งไปเปรียบเปน ชีวิตที่ไมมีความสุข มีแตความทุกขไมรูทาไม แตผมวาหมาหลายตัว ํ ยังมีความสุขกวามนุษยตั้งหลายคนซะอีก It's a dog life being a cab driver. ชางเปนชีวิตที่ไมมีความสุขเลยที่เปนคนขับแทกซี่ (สมมตินะครับ ไมไดมีอคติอะไรกับคนขับ)เดี๋ยวจะโดนคนเขามาหาเรื่อง เพราะเผลอแกวงเทาหาเสี้ยน โอ.. ไอหลีกเลี่ยงแกวงเทาหาเสี้ยน ไมหาเรื่องเดือดรอนเขาตัวเนี่ย ฝรั่งเขาก็มีสํานวนหนึ่งนะครับ วา Let sleeping dogs lie ถาตรงๆตัวก็แปลวาปลอยใหหมาที่กําลังหลับอยู หลับตอไป (อยาใหมันตืนหละ ่ เดี๋ยวมันเขามาเลีย) ตัวอยางประโยค I wanted to ask her what she thought of her ex-husband, but I figured it was better to let sleeping dogs lie. ฉันอยากจะถามเธอวาเธอคิดยังไงกับสามีเกาเธอ แตฉันมาคิดอีกทีวา ฉันไมควรหาเหามาใสหัวจะดีกวา อยางที่บอก ผมเองก็ไมเขาใจวาทําไมฝรั่ง เอา หมา มาแทนความรันทดหดหูดวย เพราะยังมีอีก  หลายสํานวนหมาๆที่พดๆกัน ในลักษณะเรื่องแยๆ ู treat somone like a dog คือการปฏิบัติตอผูอื่นในทางแยมากๆ เชน The prison guards treated prisoner like dogs ผูคุมนักโทษปฏิบัติตอนักโทษแยมาก

26

และ dog ยังแสดงถึงความผิดหวังไดอีก เชน Last night, the party was a real dog. เมื่อคืนนี้ งานเลี้ยงนาผิดหวังมากๆ หรือใครจําไดไหม วาผมเคยเขียนภาษาจากหนัง เรื่อง Under Dog และมีคนถามผมมาวา Under dog มันแปลวาอะไร ความจริงมันก็มความหมายนะครับ แตผมไมเขาใจวามันเกี่ยวกับชื่อหนังเรื่องนีจริงๆหรือ ี ้ เปลา เพราะวา แปลวาคนที่เสียเปรียบ หรืออยูในฐานะเสียเปรียบอยู สวนคนที่ไดเปรียบเขาก็เรียกวา Top  dog คือหมาทียืนครอม under dog อีกตัว ่ และในหนังเรื่อง Under dog เอง ผมก็เคยเขียนคําวา Dog barks, no bite ดวย หรือจะบอกวา Barking dog don't bite ก็ได หมาเหาไมกัด คือดีแตพูดแตไมกลาจริง
อีกสํานวนหนึ่ง หลายคนคงเคยไดยิน Love me love my dog รักฉันแลวตองรักหมาฉันดวย เขาหมายถึงเวลาบอกคนรักของคุณวา ถาจะรักเขา ตองยอมรับสิ่งที่เขาเปน ไมวาขอเสียขอดอย ดวยครับ

เรื่องหมาๆ ยังเอาไปพูดถึงเรืองการแตงตัวก็ไดครับ ่ Like a dog's dinner คํานี้เขาหมายถึงคนที่แตงตัว แบบตัวเองคิดวาสวยโกเลิศหรู แตในสายตาคนอืนเขามองวางี่เงาครับ ่ เห็นบอยเวลามีดาราออกงาน แลวคนชอบซุบซิฐนินทาเกี่ยวกับเรื่องการแตงตัวมากๆ ขอแถมอีกสํานวนทีวาไมเขียนก็คงไมได นั่นคือ ่ You can't teach an old dog new tricks. อันนี้หมายถึงคนทีหัวโบราณ ไมยอมรับอะไรใหมๆ หรือรับไดยาก เราจะไปสอนเขา เขาก็รับอะไรยากมาก ่ สํานวนไทยที่คลายกับฝรั่งก็มอีกคําวา ี หมาหวงกาง คือพวกที่ไมชอบ หรือยอมใหคนอื่นมีความสุข หรือไดรับอะไรดีๆ (ทั้งที่ตวเองก็ไมไดอะไรดีดวย) ั ฝรั่งเขาก็เรียกคนแบบนี้วา  A dog in the manger นอกจากสํานวน ผมขอพูดถึงแสลงหมาๆบาง a jolly dog คือ คนที่มีความสุข a sad dog คือ คนที่หลงระเริง และหมายถึง คนที่กอความเดือดรอนไปทัวดวย ่

27

a sly dog คํานี้ คือ คนที่ชอบแอบออกไปเที่ยวผูหญิงลับๆลอๆ (เอาไวใชดาไอพวกทีแอบออกไปเที่ยวหญิง ่ ไดเลยครับ คํานี) ้ a dumb dog คือ คนที่เงียบ ไมพดไมจา ในระหวางประชุม หรือเขากําลังนั่งถกเถียงกัน เรียกไดวา มึงมานั่ง ู ทําไมฟะ ไมออกความเห็นเลย a lucky dog คือ คนที่โชคดี dog sleep คือ คนทีนอนๆ แลวชอบผวาตื่น ่ dog day คือ วันทีรอนจัดสุดของป (ถาเปนเมืองไทย คงไมแนใจวาวันไหน แมงรอนสุดๆทุกวัน) ่ หรือคนอานหนังสือหลายคน คงชอบพับมุมหนาหนังสือที่เราจะคัน ่ ไอหนาที่เราพับคั่นหนังสือ เขาเรียกหนาตรงนั้นวา Dog-eared และนอกจากคํานามแสลงทีผมบอกไว คําวา dog ยังเปน verb ไดอีกดวย แปลวา ไลหลัง หรือ ติดตาม ่ สวนมากพูดถึงเรื่องไมดีทติดตามเราอยู ี่ เชน We were dogged by bad luck through-out the journey เราถูกรุมเราดวยความโชครายตลอดการเดินทาง

เพิ่งเติมโดยคุณเจาชายนอยอีกสองสํานวนนะครับ Dog fight ที่แปลวา การบินสูรบกัน ของเครื่องบินขับไล เพื่อยิงใหอีกลําตกใหไดครับ พอเห็นคํานี้ ผมเลยนึกถึงคําวา Cat Fight อีกคําเลย แปลวา ผูหญิงตบตีกน ั

อีกวลี raining cats and dogs แปลวาฝนตกแบบไมลมหูลืมตา ื ฝรั่งเขาใชสานวนหมาแมวแทน คนไทยเราใชหูกับตา ํ อยาถามผมวาทําไมนะ เพราะผมไมรู วันนีขอจบสํานวนหมาๆเพียงเทานี้ แลวพบกันใหม หลังผมผานชวงยุงๆ อีกทีนะครับ ้

28

แสลง Hip Hop 1
ตองยอมรับเลยวา เพลง แนวฮิปฮอปนั้น เนื้อหามักหนีไมพนถึงเรื่อง ผูหญิง แกงค เงิน ความร่ารวย  ํ ปน เหลา หรืออะไรประมาณนี้

มาลองดูเรื่องเงินๆทองๆกอน
Ice แปลวา เพชร ในแสลงฮิปฮอป C-R-E-A-M แปลวา เงิน ยอมาจากคําวา Cash Rule Everything Around Me Baller หมายถึง คนร่ํารวย ใชเงินฟุมเฟอย Bling Bling หมายถึง เงินทอง เครื่องประดับ Paper Cake Cheddar/Cheeze พวกนี้เปนแสลง มีความหมายวาเงินทั้งหมด นอกจากนี้เรื่องเงินๆ ยังมีแสลงอีกเยอะที่ไมจาเปนตองพูดในแนวฮิปฮอปเสมอไป ํ แตก็ใชกันเปนจํานวนมาก และควรรูไวบาง เชนคําวา   Dough (อานวา โด) หรือ หนวยเงินในอเมริกา นอกจากคําวา Dollar เขายังนิยมใชคาวา Buck กันอยางกวางขวาง ํ เชน 1 buck, 2 buck หรือคําแทนหนวย $1,000 อเมริกันชน เขาจะใชคาวา 1 Grand ก็ได ํ ถา 3 Grand ก็แปลวา 3 พันครับ หรือถา ดูในหนังปลนแบงค คุณอาจไดยินคําวา Benjamins นั่นเขาก็หมายถึง แบงค $100 ที่มรูปของ ี Benjamin Flanklin อยูบนธนบัตรก็มี

ขอผานเรื่องเงิน

มาดูคําแสลงวา แฟน หรือผูหญิงบาง

เพลง My Boo ของนักรอง Usher คําวา Boo ก็เปนแสลงแปลวา แฟน จะหญิงหรือชายก็ได ตัวอยางคําวา Boo อีกแหงเชน เพลง Dilemma ของ Nelly หรือจะเปน Bubu ที่ยอมาจาก baby ก็มี อีกคําที่นักฟงเพลงทั้งหลายไดยินบอยๆ ก็มีคําวา Shawty หรือสะกด Shorty (ชอรต) ซึ่งแปลวาผูหญิง ี้ ถาคิดวาไมเคยไดยิน ลองไปเปดเพลง In da club ของ 50 Cent หรือ เพลงอืนๆหลายเพลงก็มีใหไดยินบอย ่ แน Breezie บรีสซี่ ก็เปนอีกแสลงที่ หมายถึงผูหญิง ในภาษาฮิปฮอปนะครับ 

29

คําแสลงที่หมายถึงผูหญิงทีใชกันกวางขวาง ไมตองแนว ก็ยังมีคาวา Chick อีกเชนกัน ไมไดหมายถึงไกนะ  ่ ํ ครับ

คําศัพทเรื่องเหลา สุราก็มี
เชน เพลงของ Daddy Yankee เพลง Gasolina คําวา Gassoline ก็เปนแสลงที่แปลวาเหลาเชนกันครับ อีกคําที่เปนแสลงทั่วๆไป และนิยมใชแทนคําวาเหลา ก็คือคําวา Booze

สํานวนพูดติดปาก หากคุณอยากทําตัวเปนเด็กฮิปฮอป
กอนอื่นคุณตองเปลี่ยนสําเนียงการพูดซักเล็กนอย ไมวาเวลาทักเพื่อน หรือสนทนา  ไมใช "ซับโหยๆ" นะ พูดแบบนั้นคนพูดดูเชยเชยไปเลย ไมใชเด็กแนวจริงอยาพูดเลย เพราะเขาไมไดพูดกัน เวลาชาวแกงคจะทักกัน แค Sup คําเดียว หรือ Yo คําเดียว ก็พอแลว ไมตองเอาไปตอกัน Keep it real คํานี้ก็เปนคําติดปากของเด็กฮิปฮอปครับ ใชพูดถึงแสดงความจริงใจ หรือจะชมวา อะไรดี หรือ ดีมาก แคคําวา That's good มันไมแนวพอครับ เปลี่ยนมาใชวา That's bangin' (แบงงิ่ง) หรือ That's off the hook จะแนวกวาเยอะ หรือบางทีกวา That's dope หรือ That's phat ก็ได ็  แตจะติวาอะไรหวยหละ เขาก็ใชคําวา Whack ครับ  เชน That car is whack รถคันนันโกโรโกโสจังเลย ้ จะชมวาใคร เทห เก สมัยนี้เขาก็คําใหมวา Fly แลวครับ ความหมายเหมือนคําวา Hot  ดูตัวอยางจากเพลง This is why I'm hot ของ Mims ทีผมเคยเขียนแปลไวสิ ่ Fo sho หรือ Fo shizzle ก็เปนอีกคําที่ติดปากเด็กแนวครับ คํานี้ตดมาจากนักรองฮิปฮอป Snoop Dogg ิ ซึ่งยอมาจากคําวา For sure ใชเวลาพูดวา ไดเลย หรือ ตกลง Fo rizzle ก็มาจากที่มาเดียวกัน แตคราวนี้ ยอมาจาก For real ใชในการตอบวา ใช เอาหละ วันนี้มีเวลามาเขียนแคนี้แหละ จะถามวา Do you know what i mean? ก็ยังไมแนวพอ เด็กฮิปฮอปเขาจะพูดวา Nah mean? หรือ Naw' mean? จบแลวจะกลาวลาแบบฮิปฮอป ก็ไม bye ครับ แตเปน PEACE!

30

ภาษาวัยรุนอเมริกันเมื่อเห็นดวย
1 ไมรวามันมีทมาจากไหนนะ แตเดี๋ยวนี้ผมก็ติดตามวัยรุนฝรั่งเขาอยูบางวา เด็ก(มะกัน) สมัยนี้ มันเปนยังไงบาง ู ี่  เพราะเด็กพวกนี้ก็มีแสลงของพวกเขามาใหมๆ แลว แหม ไมรูเหมือนกันนะวาเพลงไทยก็ใสคําพวกนีมาดวย เพราะเมื่อเชาไดยนเพลงไทยเพลงหนึ่ง ผมไมรู ้ ิ ชื่อเพลง และไมแนใจวานักรองคือใคร ใช เฟยฟางแกว อะไรกลุมนั้นหรือเปลาไมรู ใครรูยืนยันใหดวย เห็นมีเสียงรอง เปนแบคกราวดอยูคําหนึ่ง เวิ้ด ๆ ๆ.. อยูนั่น  ไมรูเขาหมายถึง Word คํานีหรือเปลา ้ นั่นแหละ Word ที่แปลวาคํา หรือ คําพูดนันแหละ ่ +---------------------------------------------+ 2 ผมคิดวาวัยรุนพวกนี้ มันไปวิบัติภาษา มาจากคําวา What's up? กลายเปน Word up?   แลวตอมาก็ใชแปลวา Yes หรือ Really แทนไดดวย คนอาน: Word? จริงเหรอ จขบ: Word. จริงครับ +---------------------------------------------+ 3 นอกจากนี้ คิดวาวัยรุนที่เกงภาษาฮิพฮอพหลายคน คงจะรูจักคําๆนี้กันอยูแลว   คือคําวา Fo shizzle (โฟ ชี้ส- เซิล) ้ กับ

31

Fo rizzle คําๆนี้ ก็มาจาก แสลงแบบวัยรุนอีกที จากคําวา For sure กับ For real.. ทั้งหมดนั่น ใชแทนคําวา Really? หรือ Yes ไดหมดเลยครับ ถาใหเพิมความแนวๆ มันมีคําพองเสียงที่ใชแทนคําวา เพื่อน หรือ เกลอ ดวยคําวา Dizzle อีกครับ ่ เชน Fo shizzle, ma dizzle แนนอนเลยเพื่อน +---------------------------------------------+ 4 เสริมไดอีก คํานีผมก็ไดยินจากเพลง Dilemma ของ Nelly ้ คือคําวา Fo sho อานวา โฟ โช ยอมาจาก For sure ซึ่งก็แปลวา ใช และ จริง เหมือนกัน +---------------------------------------------+ 5 สมัยกอน ผมก็อยากทําตัวเหมือนเปนวัยรุนกับเขาเหมือนกันนะครับ เวลา จะพูดวา OK โอเค มันอาจไมแนวเทาไหร ผมเลยติดพูดคําวา

32

Aight แทน เปนการรวมคําวา All right มาใหกลายเปนพยางคเดียวแบบนี้ มันจะ แนวๆ สําหรับวัยรุนเลย  +---------------------------------------------+ 6 เขียนเอนทรี่ ก็หวนรําลึกเมื่อสมัยเปนนศ.เอแบค ชอบโดนครูภาษาอังกฤษคนหนึ่ง ติประจํา ไมใหพูดวา Yep หรือ Yup และ Yeah แทนคําวา Yes หรือ Nope, Nye แทนคําวา No ครูแก จะหันมาเนน บอกใหพด Yes และ No ใหถูกตองดวย ู ครูคนอืนไมเห็นเรื่องมากแบบแกเลย ่ จริงไหม? Word?

33

อยาใหเหลือเลยนะ
ชวงนี้ สมองตื้อนิดๆ แบบวาเริมหัดเขียนบลอคใหสั้นๆ เลยคิดไมคอยออก (เพราะปกติจะอัพบลอคนี้ ่ มันตองยาวและเนื้อหาแนนใหสะใจ) แตก็สัญญาไวแลววา ทั้งเดือน June นี้ จะอัพแบบสั้นๆทุกวันเลย และเมื่อคิดไมออก วาจะเขียนอะไร ก็หยิบดีวีดีมาดูหนังซักเรื่องเลยครับ เดี๋ยวประโยคเด็ดๆ ก็เขาหูเอง กําลังดูหนังซีรีสเรื่อง Heroes อยู แบบชอบมาก มันสมากมาย มีตอนหนึ่ง กําลังจะตามลา พวกมีพลังพิเศษในหนังครับ ผูบังคับบัญชาการ สั่งลูกนอง ดวยประโยคที่ไดยนบอยมาก เวลาดูหนังสงครามประมาณนั้น วา ิ

"Take no prisoners" โอ โชวความเด็ดขาดของผูนา ใหลูกนองเห็นวา กูโหดเหี้ยมแคไหน ทําอะไรไมมี Mercy ปราณีใครเวย  ํ ฆาพวกมันใหตายใหหมด อยาใหเหลือเลยนะ เพราะเราไมเอา Prisoners หรือ เชลยซักคน ขอใหมนตายใหหมดเลย ั สํานวนมันดูขลึม ยิ่งกวาเห็นคําสั่งวา Kill'em all หรือ Kill them all ซะอีก แตคําๆนี้ไมไดมีเฉพาะในสถานการณแบบสงครามเสมอไป เพราะมันแปลความหมายเปรียบเทียบวาเปนคนแบบเขมงวด ไมมีปราณีสงสาร ใจออนกับใครก็ได เชน The new principal of the school is the kind of take no prisoners. If he says that he will suspend any student who plays truant then he will do just that คุณครูใหญคนใหมของโรงเรียน เปนคนเขมงวดมากๆ ถาเขาบอกวาจะระงับการเรียนนักเรียนคนใดก็ตามที่ จาดเรียนบอยๆ เขาก็จะทําตามนั้นแหละ truant คือการขาดเรียนเปนประจํา

34

แอบเปล-มะละกอ-กลวย-สม
ระหวางขับรถไปสงแฟนทํางาน ตอนเชา ผมก็ไดฟงเพลง Right now ของ Akon ที่ไดยนบอยมากเหลือเกิน และประโยคหนึ่งมันก็เตะหูผมบอยดวย เพราะหลายครั้งที่นงในรถกับแฟน แลวได ิ ั่ ยินเพลงนี้ ผมก็มักสอนคําเด็ดๆจากเพลงนี้แหละ แตเพลงนี้ก็รองแต I wanna make up right now na na.. make up นี้แปลวาแกตวนะครับ ั (อยากจะบอกวาเวลาไดยนเพลงนี้ ผมมักฟงเพี้ยนเปน I wanna make love right now อยูดี) ิ และที่เตะหูบอยๆ ก็ตรงประโยคหนึ่งที่รอง " You are the apple of my eye "

ผมชอบคําๆนี้นะครับ คงจะงงวามันคืออะไร เปนแอปเปล ของตาฉัน คํานี้เปนคําที่นาจํา และรูไวครับ  ในการหมายถึง คนโปรด อยางเชน I love all my dogs but the smallest is the apple of my eye. ผมรักนองหมาผมทุกตัว แตตวเล็กสุดเปนตัวโปรดของผม ั แตนาย Akon เอามาบอกวาคนรัก เปน apple of his eye แบบนี้ แสดงวาคงจะกิ๊กเยอะไมเบาละสิ แลวทํามา เปนรองเพลงอางแกตววาเธอเปนคนโปรดอีกเหรอ ั -------------------------------------------------คําวา Apple ก็เปนแสลงแทน เมือง New York ของอเมริกาไดดวยนะครับ  หรือเขาก็เรียกเต็มๆวา The Big Apple  และยังมี The Big Orage อีก หมายถึง รัฐของผูวารางใหญตํานานคนเหล็ก ดวย

35

Orange ยังเปนสี ที่เขาเอาไปเปรียเทียบ คนที่ไปทําผิวแทนเกินไปดวย ------------------------------------------------ตบทายดวยแสลงอีกคําเกี่ยวกับกลวยครับ ผมไมรวาประเทศอื่นทีไมใชอเมริกา จะเขาใจไหมนะ ู  ่ Banana นอกจากเปนกลวย ที่ภายนอกเหลือง แตขางในขาว มันเลยเปนคําเรียก คนที่ภายนอกเปนคนเอเชีย แตเกิดหรือโตในอเมริกา จนนิสัยและการพูดทุกอยาง เปนคน ขาว ไมไดเปนเอเชียในจิตใจ ตัวอยางคือพี่สาวแทๆของผมเลยครับ พี่สาวผมเพิ่งกลับมาเมืองไทยเมื่อสองวันกอนละ มาเพื่อมางานแตงงานของญาติผมครับ ตอนแกมา แกไมรูจักสนามบินสุวรรณภูมิเลย แกนึกวาทีนคือดอนเมือง ่ ี่ และเวลาคุยกัน แกชอบพูดภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทย เพราะแกไมไดอยูเมืองไทยมาประมาณ 15 ป แลวครับ She's a BANANA!!!

36

Better…
บลอคนี้ จะชวยเขียนเรื่องสั้นๆ เอาสาระกลับบานไปเร็วๆ แบบ 30 วัน 30 เรื่องสั้นละกัน I'd BETTER write short entries from now on... 1 ครั้งหนึ่งผมดูหนังเรื่องอะไรไมทราบ จําไมได (แลวจะเกรินมาทําไม) ่ ไดยินคําศัพทนาสนใจมากๆคําหนึ่ง เมื่อเขาถูกเพื่อนชวนไปกินเหลา  เขาตอบวา "Thanks for invitation. I'll ask my better half." จากขางบน ผูอานรูไหมวาเขาสื่ออะไรกับเพื่อน ผมวาถาผมเปนเพื่อนสนิทมัน ผมคงลอมันตอวา "ไอกลัวเมีย นี่หวา" (เอะ.. รูสึกเหมือนกูพูดกับกระจก!?) ใชแลว Better half มันแปลวา ภรรเมีย นี่เอง แตไมรู ไมไดแปลวาเชย เพราะมันเปนศัพทโคตรเกาตั้งแตยุคโรมันนูน (อาว ไมไดหมายถึงอายุตูนะเฟย!)  ---------------------------------------------------------2 พูดถึงคําวา better มันยังคงนึกถึงสํานวนไดอีกสํานวน better late than never... (ในหัวผม มีเพลงของพีมอสวิงเขามาในสมองเลย "มาแลวยังดีกวามาชา~ ....มาชา~... ยังดีกวาไมมา~ ่ ่ (เออ กูรูแลว ไมตองมาดาวากูแก) ) แตก็จําไวเถอะวา ฝรั่งยังไงเขาก็ถือ เรื่องตรงตอเวลา จําไวใหดี ไมตองมาอาง ฉะนั้น " better late than never, but better never late!! " ----------------------------------------------3 You'd better go back and check that you locked your car. Better safe than sorry. คุนหูดีอยูแลว "ปลอดภัยไวกอน" ควรเปนคติ ที่ไมตองประจําใจใคร แตก็ควรฝงหัวใหลกไวซะ  ึ

37

อังกฤษผิดๆทีติดปากคนไทย ่ ตัวอยางภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
ในปจจุบนมีคาทับศัพทภาษาอังกฤษที่คนไทยใชกนจนติดปากอยู มากมาย แตก็มีอยูหลายคําเชนกัน ที่คน ั ํ ั ไทยนึกวาเปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ แบบที่เราใชติดปากเหมือนกัน ฝรั่งเคาไมไดใชอยางที่ เราพูดกันแบบ ที่เราไดยนกันบอยๆ ิ

1. อินเทรนด (in trend) คํานี้อนเทรนดมากๆ เอย...ฮิตมากๆ สามารถไดยนทัวไป เพราะใชกนทัวบานทั่วเมือง เชน เด็กสมัยนี้ถาจะให ิ ิ ่ ั ่  อินเทรนดตองตามแฟชันเกาหลี ่ ซึ่งบางทีเวลาตองการพูดวา "มันทันสมัย" อาจจะติดปากวา "It is in trend." คําวา "ทันสมัย" ฝรั่งเคาไมใชคาวา "in trend" อยางคนไทยหรอกครับ เคาจะใชคําวา "trendy" หรือ "fashionable" ซึ่งเปน ํ คําคุณศัพทที่สามารถวางไวหนาคํานามที่ตองการขยาย เชน a trendy haircut ทรงผมทีทันสมัย ่ a fashionable clothes เสื้อผาทีทันสมัย ่ หรือจะไวหลัง verb to be เชน It is trendy. หรือ It is fashionable. ก็ได

2. เวอร เชน ยัยคนนั้นทําอะไรเวอรๆ She is over. ไมมีความหมายเลยในภาษาอังกฤษ ฝรั่งทีไดยนคุณพูดก็เปนงงแนๆครับ พรอมทําสีหนางงมันหมายถึงอะไร? ซึ่งดูแลว คนไทยนาจะหมายถึงการ ่ ิ พูดเกินจริงหรือทําเกินจริง ซึ่งถาพูดเกินจริง ควรจะใชคําศัพทวา "exaggerate" เปนคํากิริยา อานวา เอก-แซก-เจอ-เรท เชน  "He said you walked 30 miles." เคาบอกวาคุณเดินตั้ง 30 ไมล "No - he's exaggerating. It was only about 15." ไมหรอก เคาพูดเวอร (เกินจริง) มันก็แค 15 ไมลเอง ดังนั้น ถาจะบอกวา เธอพูดเวอรนะ ก็บอกวา You're exaggerating.

38

หรือจะบอกเคาวา อยาพูดเวอรๆ นะ อาจใชวา Don't exaggerate.  สวนอาการเวอรอีกแบบคือการทําเกินจริง เราจะใชคํากิริยาที่วา "overact"  เชน You're overacting. เธอทําเวอรเกิน (แสดงอารมณเกินจริง) 3. ดูหนัง soundtrack เวลาคุณจะบอกใครวา ฉันตองการดูหนังฝรั่งที่พากย ภาษาอังกฤษ อยาพูดวา "I want to watch a soundtrack film." แตควรจะใชวา "I want to watch an English film." เพราะความหมายของคําวา "soundtrack" คือ ดนตรีที่ อยูในภาพยนตร ตางหากละครับ ถาเราจะพูดถึงหนังฝรั่งที่ พากยเสียงภาษาไทย เราตองบอกวา "I want to watch an English film that is dubbed into Thai." เพราะคํากิริยาวา "dub" คือพากยเสียงจากตนแบบในหนังหรือรายการโทรทัศนไปเปน ภาษาอื่น สวนหนังทีมีคําบรรยายใต ภาพเราเรียกวา "a subtitled film" ซึ่งคําบรรยายที่อยูใตภาพ เราเรียกวา ่ "subtitles" (ตองมี s ตอทายเสมอนะครับ) เชน a French film with English subtitles หนังฝรั่งเศสทีมีคํา ่ บรรยายใต ภาพเปนภาษาอังกฤษ หนังบางเรื่องจะมีคาบรรยายใตภาพเปนภาษาเดียวกับที่นักแสดงพูด ํ เรามีศัพทเรียกเฉพาะวา "closed-captioned films/videos/television programs" หรือ อาจเขียนยอๆ วา "CC" เชน You should watch a closed-captioned film to improve your English. คุณควรจะดูหนังฝรั่งทีมี คําบรรยายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ่ ผมขอแนะนํามากกับการหัดภาษาอังกฤษ ดวยการดูหนัง พรอมดูซับภาษาอังกฤษเลยนะครับ

4. นักศึกษาป 1 คนไทยมักเรียกวา "freshy" ซึ่งฝรั่งไมรูเรื่องหรอกครับ เพราะไมมีการบัญญัติศัพทคานี้ ในภาษาอังกฤษ เคาจะใชคําวา "fresher" หรือ ํ "freshman" เชน He is a fresher. หรือ He is a freshman. หรือ He is a first-year student. เขาเปนนักศึกษาป 1

39

สวนปอื่นๆ คนไทยเรียกถูกแลวครับ คือ ป 2 เราเรียก a sophomore, ป 3 เรียกวา a junior และ ป 4 เรียกวา a senior

5. อัดหรือบันทึก คนไทยมักพูดทับศัพทวา เร็คคอรด (record) คําๆ นี้สามารถเปนไดทั้งคํานามและคํากิรยา ิ เพียงแคเปลี่ยนตําแหนง stress กลาวคือ ถาจะใชเปนคํานามที่แปลวา แผนเสียงหรือสถิติ ใหขึ้นเสียงสูงที่ พยางคแรก คือ "เร็ค-คอรด" เชน He wants to buy a record. เขาตองการซื้อแผนเสียง I broke my own record. ฉันทําลายสถิติของฉันเอง แตถาคุณจะหมายถึงคํากิริยาที่ แปลวา อัดหรือบันทึก ตอง stress พยางคหลัง ซึ่งจะอานวา "รี-คอรด" เชน I'll record the film and we can all watch it later. ฉันจะอัดหนัง เราจะไดเก็บไวดูทีหลังได สวนเครื่องบันทึก เราเรียกวา "recorder" อานวา รี-คอร-เดอร

6. ตางคนตางจาย เรามักใช American share รับรองวาฝรั่ง(ตอใหเปนชาวอเมริกันดวยครับ) ไดยินแลว งงแนนอน ถาคุณจะหมายถึงตางคนตางจายใหใชวา  "Let's go Dutch." หรือ "Go Dutch (with somebody)." อันนี้ไมแนใจเหมือนกันวาเป นธรรมเนียมของชาวดัตชหรือเปลา? ที่ตางคนตางจายเลยมีสานวนอย างนี้ หรือคุณอาจจะบอกตรงๆ เลยวา "You pay for yourself." ํ คือเปนอันรูกนวาตางคนต างจาย แตถาคุณตองการเปนเจามือ( ไมใชเลนไพนะครับ)เลียงมื้อนี้เอง ั  ้ คุณควรพูดวา "It's my treat this time." หรือ "My treat." หรือ "It's on me." หรือ "All is on me." หรือ "I'll pay for you this time." ทั้งหมดแปลวา มื้อนีฉนจายเอง สวนถาจะบอกเพื่อนวา คราวหนาแกคอยเลี้ยงฉันคืน ใหบอกวา "It's your ้ ั treat next time."

40

7. ขอฉันแจม (jam) ดวยคน ในกรณีนี้คาวา "แจม" นาจะหมายถึง "รวมดวย" ํ เชน We are going to eat outside. Do you want to jam? เรากําลังจะออกไปกินขาวขางนอก เธอจะไปดวยมัย? (เออ ผิดนะครับตัวอยางนี้) ้ ในภาษาอังกฤษไมใชคาวา jam ในกรณีแบบนี้ ซึ่งควรจะใชวา ํ "Do you want to join us?", "Do you want to come with us?" หรือ "Do you want to come along?" จะดีกวาครับ

8. เขามีแบ็ค (back) ดี "He has a good back." ฝรั่งคงงงวามันเกี่ยวอะไรกับขางหลังของเคา เพราะ back แปลวา หลัง (อวัยวะ) แตคุณกําลังจะพูดถึงมีคนคอยสนับสนุน ซึ่งตองใช "a backup" ซึ่งหมายถึง คนหรือสิ่งของทีชวยสนับสนุน ชวยเหลือ เกื้อกูล เปนกําลัง ่

9.ฉันเรียนภาษากับชาวตางชาติ I learn the language with a foreigner. คําวา “foreigner” หมายถึง ชาวตางชาติโดยทั่วๆ ไป แตจริงๆ คุณตองการจะสื่อวาเรียนภาษากับเจาของ ภาษา ซึ่งควรจะใชคาวา “a native speaker” จะเหมาะกวานะครับ ํ เชน “I learn the language with a native speaker.” ฉันเรียนภาษากับเจาของภาษา สวนคนที่พูดได 2 ภาษาดีเทาๆ กันเราจะใชคําคุณศัพทวา “bilingual” เชน เด็กลูกครึ่งที่พูดไดทั้งภาษาไทย และอังกฤษไงครับ “Their kids are bilingual.” ลูกของเขาพูดได 2 ภาษาดีพอๆ กัน 10. ฉันไปตัดผมมาเมื่อวานนี้ I cut my hair yesterday. ถาคุณพูดอยางนีหมายถึงคุณตัดผมดวยตัวเองนะครับ ้ ซึ่งแนนอนวาคนสวนใหญไมไดตัดผมดวยตัวเอง แตใหชางตัดผมตัดให คุณควรจะบอกวา 

41

“I had got my hair cut yesterday.” ซึ่งรูปประโยคคือ “To have/get + กรรม (สิ่งที่ถูกกระทํา) + กิริยาชองสาม” ดังนั้นถาคุณจะบอกวา ฉันจะ เอารถไปซอมวันพรุงนี้ ก็ตองบอกวา “I will have/get the car repaired tomorrow.” เร็วๆนี้ ผมจะเขียนเรื่องของ Tense นี้เพิ่มเติมนะครับ ความจริงtense นี้ไมยากหรอกครับ แตสิ่งที่ทาทายผม  คือ จะทํายังไงใหคนอื่นเขาใจงายกวานี้

Gosh คือ พระเจา... Heck คือ นรก...
ตอยอดจากเอนทรี่เรื่อง F**K YOU ที่บอกวา มีการลดความหยาบลงมา (นิดนึง) ดวยการแทนคํา Fuck ดวย Frig ขอเพิ่ม เขามีคาวา eff อีกคําดวย ํ ก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ไปดวย วันนี้ก็เพิ่งไดยน นองคนหนึ่งเพิ่งอุทานใหไดยิน ิ โอ กอด !! ผมนึกขําในใจ แหมจะอุทานที ยังเปนภาษาอังกฤษเชียว และถาขั้นสูงขึนอีกนิดของพวกที่เคยใชภาษาอังกฤษบอยก็ออกเสียง ้ Oh Gosh ! กอชชช ....(จบดวยเสียง ช.ชางงง) นองเกง(ใครวะ) มาถามผมวา "พี่กองๆ ทําไมเขาตองใชคําวา Gosh ดวย เขาพูดชัดๆไมไดเหรอ" กอง: "ออ คืองี้คับ นองเกง คนที่เขาเครงศาสนาคริสต เขาไมชอบพูดถึงพระเจาเวลาอุทาน ก็เลยปรับเปลี่ยน นิดหนอย จาก God ก็ กลายเปน Gosh ไป" นองเกง: "Ooh Gosh!" กอง: "..." นอกจากนี้ยังมี My goodness! และหญิง) ที่เปลี่ยนมาจาก My Goddess อีก (คงมาจากพระเจากรีก เพราะมีหลายพระเจาทั้งชาย

42

อีกคําที่เกี่ยวกับศาสนา ก็คือ Jeez หรือ Gee หรือจะ Geewiz พวกนี้เอาไวแทนการอุทานวา Jesus พระเยซูนั้นเอง ปกติ ผมมักเจอคนอุทานวา "Jesus" ในกรณี แบบวาตกใจมากๆจริงๆ ถาเปนภาษาไทย ผมคงแทนดวยคําวา "คุณพระชวย" หรือ "วาย... แมรวง"  สวน God มักเปนไดทั้งตกใจ หรือ ตะลึงงัน แตอีกคําทีผมก็ไมเขาใจหรอกนะวา มันหยาบตรงไหน ถึงตองเปลี่ยนมัน นั่นคือคําวา Hell นรก ่ ก็กลายเปนคําวา Heckและมักจะอยูในรูปคําวา The heck เชน What the hell?? ------------------> What the heck?

Who the hell are you? ------------------> Who the heck are you? ความหมายก็เหมือนกันเลยกับ What the fuck! นั่นแหละ แตความรูสึกผม เหมือน The heck มันฟงดูหยาบกวา hell ไงไมรู เพราะมันจบดวยเสีง ck เหมือน fuck ละมัง คําวา Hell เอาไปใชในการปฏิเสธอยางหนักแนนได คําหนึ่ง เคยไดยนฝรั่งพูดไหมครับวา ิ Hell No!!! แปลวา ไมมีทางหรอก หรือบางทีก็ตกใจประชดๆ เชน Have you heard that Tucksin will return to Thailand again? ไดยินหรือเปลาหนาเหลียมจะกลับไทย? ่ Hell no!! พอมึงสิ แตไมมีคาวา Heck no! นะครับ ํ เคยพูดถึงคําหนึ่ง ในเอนทรี่ เกา (แตจาไมไดเอนทรีไหน) คือคําวา ํ ่ Holy Shit !!

43

อยาถามนะแปลวาอะไร เพราะความหมายมันไมตรงตัวหรอก ถาไปแปลตรงตัว มันจะกลายเปน ขี้ศักดิ์สิทธิ์ ฝรั่งจะแทน ประโยคนี้ดวยคําวา  ถามวาทําไมหรือ ไอผมก็ไมรเหมือนกัน ู แตเราจะ เอา Cow แทน คําวา Shit โดดๆไมไดนะ สมัยผมยังเปนเด็กนอยๆที่อเมริกา ผมเคยโดนอาจารยวาครับ  แบบวากําลังจะอุทานวา "โฮ หลี......(สายตาอาจารยหันมามอง คอนๆ...ผมจึงออกเสียงตอวา) ่ ..." เสริมครับ ตอนอัพเรื่องนี้ไปผมลืมอีกคําไปได นันคือคําวา ่ DAMN! อานวา แดม เขาถือวาไมสุภาพ ก็เลยเปลี่ยนเปน Darn หรือ ไมก็ Dang แทน นองเกง(มาอีกแระ) : กอง: นองเกง: กอง: เชน I don't give a god darn shit!! ฉันไมใหพระเจาขี้ เอยไมใช มันแปลวา ฉันไมแครหรอก (สรุปวาตูพด shit ไป มันสุภาพขึ้นกี่เปอเซนทเนี่ย) ู มีคําไหนทียังหลงเหลือ และผมยังคิดไมออก ชวยบอกในคอมเมนททนะครับ ่ ี ลืมบอกไป คําเหลานี้ ทีมีการแทนคําเพื่อลดความหยาบคาย เขาเรียกวา ่ "แลวDamn มันแปลวาอะไรพีกอง" ่ "เออ พี่ก็ไมรูจะนอง ไมรูความหมายของมันจริง" "ไมรู แลวทํามาสอนคนอื่น" "............ (ไอเด็กแชแฟบเอย)" คาวววว Holy Cow! แทน (วัวศักดิ์สิทธิ์ 555)

Minced Oath ครับ

44

Fuck You
" FUCK " คําที่ใครก็ไดยิน "FUCK" ใครดา ใครสบถ ก็ "FUCK" จะรองอุทาน ตกใจ ก็ไดยนวา ิ "FUCK" ตอนดูหนังกี่เรื่องตอกี่เรื่อง ก็มักจะไดยน ิ "FUCK" ไมวาอยูที่ไหน ก็มักจะไดยินคําวา   "FUCK" อยูบอยๆ หนียังไงมันก็ไมพนหรอก  จะวาไปในหองอาบน้าผม ผมจะชอบใชสบูยี่หอ FCUK ครับ เพราะวาหลังอาบน้ําเสร็จ มันจะทําใหผม ํ ดูแมนขึ้น เหมือนใสน้ําหอมผูชาย อาวเอะ แลวมันเกี่ยวอะไรกับเอนทรี่ที่จะเขียนวันนี้ละเนี่ย เหอๆไมเกี่ยวเลย  ครับ แคเห็นชื่อยี่หอนีแลวมักจะนึกถึงคําวา Fuck เพราะมันดูคลายๆกันเลย ้ แตความจริงไอยหอง FCUK มันยอมาจาก French connection UK ซะมากกวาที่เริมเปนบริษัทเสื้อผาของ ี่ ่ อังกฤษ ซึ่งตอนแรกยี่หอเขาก็ชื่อแค French Connection เฉยๆเทานัน แตภายหลังเขาไปเห็น ชื่อสาขาของ ้ เขาในฮองกงวา FCHK ก็เลยเกิดไอเดียเปลี่ยนชื่อยี่หอตัวเองใหมเปน FCUK ไปซะงั้น จนเคยเกิดมีเรื่องถูก หามวางขายมาดวยละ อยาฝอยมากความเลย ตรงเขาเนื้อหาเอนทรี่เรื่องนี้ดีกวา กอนอื่นตองเครดิทใหนองคิกกอน ที่เคยเขียนเรื่องนี้ไปกอนหนาแลว ครั้งนีมาเขียนเองบาง  ้ คงไมตองอธิบายมากวาจากหัวเอนทรีนี้จะเขียนคําวา "FUCK" เพราะรูสึกวามันเปนคําที่ ไมวามาจากภาษา ่  อะไร ถึงจะพูดอังกฤษกันไมได แตคุณรูวิธี ออกเสียงคํานี้ชดๆ กันแนนอนอยูแลว ไมวาสําเนียงไหน  ั   หรือบางทีฝรั่งก็เรียกวา "The F Word" เปนอันรูวามันหมายถึง Fuck

45

Fuck you ไมไดแปลวา I love you และไมไดทาใหดูเทขึ้นหรอกเวลาเราพูด ํ ถาใหพูดเปรียบเทียบงายๆ คําๆนี้เปนคําที่ใชงาย ไมวาอยูตรงไหนของประโยค เพราะมันไมเคยถูกกําหนดไว    ในไวยากรณ และไมเคยเปนภาษาเขียน แตเปนภาษาพูด และมันก็คงไมตางกับการใชคาวา แม.....รงงง  ํ เหี้...ยเอยย และอื่นๆๆๆ ----------------------------------------------------------------------------------------หลายคนเขาใจผิดวา Fuck แปลวาการรวมเพศไปซะทั้งหมด ซึ่งมันไมจริงเลย แตมนก็คอคําสบถที่คุนหูที่สุด ั ื และติดปากมากที่สุดในโลกมากกวา พูดงายๆตรงๆ อยากแปลความหมาย เวลาเห็นประโยคทีมีการพูดแบบนี้ ใหเอาคําวา เหี้ย แทนลงไป จะ ่

ตรงมากที่สุดเลย ฮาๆ อาจจะไมทั้งหมด แตกรวมๆไดโอเค ็ จะดา จะสบถอะไร ก็แทนไปไดเลยวา

"FUCK"
ถางั้นก็ทาความเขาใจมันเถอะ วามันอยูรอบตัวและทุกครั้งที่เขาพูดมันใชไดแบบไหนบาง ํ คําวา FUCK คําเดียว มันเปนไดทั้ง คํากิรยา และ คุณศัพทไดทั้งนัน ิ ้ สวนมากถาคําวา Fuck โดดๆ คําเดียว มันก็เปนคําอุทาน สบถทั่วๆไป วิธีใชก็คือ พูดมาโพลงๆเลย มันเหมือน ที่เราพูดวา "แม...รง" เลย เชน Fuck! I'm late แม..รงเอย สายแลววอย Fuck! She already has a boyfriend. (อันนี้สวนตัวนิดนึง แหะๆ) Fuck ยังแปลไดอีกความหมายวา ชางมัน ก็ได เชน Fuck it! ไมตองสนใจมัน (แชงมาง) Fuck (someone) หมายถึง ไมตองไปสนใจคนนั้น เชน Fuck him. ชางเขาเหอะ อยาไปสนใจ และประโยคติดปากอีกคําคือ I don't give a fuck หรือ I don't give a shit

46

แปลวา ฉันไมแคร แตวา Fuck You ไมไดแปลวา ผมไมสนใจคุณ นะครับ เหอๆ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคํา Fuck off - ไปใหพน  ดูเนื้อหาเพิ่มเติมของสํานวนไลคนที่ รวมสํานวนเกๆ

"เงียบเหอะ

นา", "ไปใหพนเลยไป" 
Get the fuck off, I don't want to see you anymore ไปใหไกลสนตีนกรูเลยไป ไมอยากเห็นหนามึงแลว

Fuck around - สําสอน นอนกับคนไมเลือกหนา He likes to fuck around Fuck with - ตอแย จุนจาน  Don't fuck with me, asshole อยาเกรียนกะกรูนะไอ*** Fuck up - ทําพัง ย่ําแย Don't fuck it up อยาทําพังนะเวย และ Fucked (เติม ed อยูในรูป adj) หมายถึงพัง, ใชงานไมได เชน Shit! My car is fucked! รถกรูเปนเหียอะไรวะ ้ แตถาบอกวาใคร fucked up นั้น หมายถึงเขากําลังย่ําแย หรือ ตกที่นั้งลําบาก

We are fucked. พวกเรา ซวยแลว (ดูทาจะเจอเจาหนี้ เจอตัว)  นอกจากรูป Fucked ก็ยังมี Fucking อีกคํา คําวา Fucking มักเอาไปวางหนาคําในประโยค เพื่อเปนการขยายความอารมรณ เหมือนคําวา "แมรงโคตร ....." เชน Your car is fucking dirty รถทานแมรงโคตรสกปรกเลย หรือไมจําเปนตองเปนแงลบก็ได

47

Your car is fucking clean รถมึงโคตรสะอาดเลย

นอกจากนี้ ยังมีการใช the fuck ตามหลังกลุมคําถาม WH ทั้งหลาย ที่ติดปากกันดวย เชน  What the fuck! แมรง อะไรวา!? คํานีมีคายอเปนภาษาแชทใน internet วา WTF ดวย ้ ํ ดูเนื้อหาเพิมเติมเรื่องคํายอในการแชทที่ "สนทนาภาษาแชต ่ What the fuck happened to you? เกิดเหี้ยอะไรขึนกับมึงเหรอ ้ Where the fuck is my cell phone? มือถือตูอยูที่ไหนวะ Who the fuck are you? มึงเปนใคร สาดดดด? How the fuck did you get in here? มึงเขามาไดยังไงวะ?

สงสัยไหมอะไรคือ

lol, brb ttyl?"

ขอเสริมอีกเรื่องครับ เนื่องจากแนนอนวา Fucking เปนคําไมสุภาพ จึงมีการพูดเพื่อลดความไมสุภาพ ลงเล็กนอย (เล็กนอยจริงๆ ทีลดลงมานะ) นั่นคือคําวา friggin ่ ก็ออกเสียงคลายๆกัน แตจะเสียง r ลงดวย เชน That frigging man is my ex-boyfriend ไอหมอนั่นเคยเปนกิ๊กเกาฉัน เอาเปนวาขอจบเอนทรีนี้แลว ลอยกระทงนี้ไมมีคลอย T_T ขอสบถหนอย ่ ู Give me that fucking red dragon balls and See you next fucking entry, ok? Fuck you all!

48

Strike when the iron is hot!!

วันนี้เสนอสํานวนหนอยละกัน

Strike when the iron is hot.
บางที่ก็วา Strike while the iron is hot จะแปลเปนไทยตรงๆ ไมรูจะหาคําไหนใหสวยงามดี  แคคําวา Strike คําเดียว จะแปลวา.........ตี ตอย ชก ทุม โขก เขก ทิ่ม แทง เสียบ ฟน เจาะ ไช แทงทะลุ ปก ชน ไส ดัน ทําลาย โจมตี จูโจม ตอสู ทําราย เขาตี ทําใหเจ็บ ใหปวย คนพบ บรรลุ สําเร็จ ประทับใจ กระทบใจ ซึมซาบ หยั่งลึก ตอรอง ประทวง ลดธง ลดใบเรือ รากงอก ถอนรื้อ ยกเลิด ขีดฆา แยกแยะ เคาะ รื้อ สไตรคโบวลิ่ง และอื่นๆ อีกเปนซากออยจริงๆ เอาเหอะครับ วาใครจะเลือกใชความหมายไหนเปนไทย แตถาใหเดาความหมายของสํานวนนี้ ก็นาจะ ตี(เหล็ก)ในขณะที่เหล็ก(หรือเตารีด ไมรูเหมือนกัน) ยังรอนอยู ความหมายนาจะแหละวา

น้ําขึ้นใหรีบตัก ในสํานวนไทยของเรานั่นเอง หรือ ทําเมื่อโอกาศดีมาถึง
ตัวอยางการพูด เชน “I heard they were selling plane tickets to Paris for only

*$300 bucks! We better get down to the travel agent
and strike while the iron is hot*.” ฉันไดยินวาเขาขายตั๋วเครื่องบินไป ปารีส แค 300 ดอลล เทานัน เรานาจะรีบไปบริษททัวรแลวซื้อเลยนะ ้ ั

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ขอแถมคําศัพทจากคําวา Strike อีกหนอยดีกวา ในเรื่องของการ "ประทวง" มีคําทีนารูจักไวครับ ่ Strikebreaker คือ คนทีรับจางทํางานแทนคนงานที่กาลังประทวงอยู (แบบนี้ก็ แปลกเหมือนกันนะ) ่ ํ นอกจากนี้มีอีกหลายคําเชน

49

Strike it rich - แปลวา กลายเปนเศรษฐีในชัวพริบตา ่ strike back - โตตอบ strike hand - ตอรอง strike off - ถอน หรือ ลบทิ้ง และคําวา striking เปน adjective ที่แปลวา โดดเดน สะดุดตา --------------------------------------------------------------------------------ขอแถมอีกสํานวนละกันครับ บางคนนาจะเคยไดยน ิ

Thanks, but no Thanks
ขอบคุณ แตไมขอบคุณ (เอะ ยังไงกันแน!?) ฝรั่งจะพูดแบบนี้บอย เมื่อมีใครเสนอจะใหของ ขนม อาหาร หรือความชวยเหลือ แตเราไมขอรับ ดวยสาเหตุ อะไรก็วาไป แตเราก็ขอบคุณในน้าใจของเขา ก็จะพูดวา "Thanks, but no, thanks" ํ เชน เพื่อนยื่น สมตําปู ใหเรากิน แตเราอิมแลวกินไมไหว ก็พูดวา" Thanks but no thanks, i am really full" ่ วัฒนธรรมบานเขา จะชอบพูดคําวาขอบคุณกันบอยเลยละครับ - นึกถึงเรื่องหนึ่ง ที่รานของผมเคยมีฝรั่งคนหนึ่งเขามาพิมพงาน ในรานของผม ผมยื่นงานใหเขา เขาจะ  ขอบคุณผมดวยคําวา Cheers แทนดวย และก็พูดทุกรอบที่ผมยื่นใหอีก แบบนี้ก็เปนอะไรทีแปลกใหมสําหรับผมเหมือนกัน ่ ผมคิดวา ไมนาจะใชคาพูดแบบอเมริกันนะ เดาๆวานาจะเปนออสเตรเลีย หรือเปลาก็ไมรู หากใครรูบอกผม ํ ดวยก็แลวกัน

50

อังกฤษ ในสวม
สําคัญมาก เวลาผมไปเทียวตางประเทศทีไหน และหากประเทศนั่นไมพูดอังกฤษกัน ก็จาเปนที่ตอง ่ ่ ํ รูจักคําวาหองน้า ไวเผื่อฉุกเฉินเสมอ (คงไมถึงขนาดตองไปรูคําวาขี้หรอก) ํ อยางนอย เมื่อยามขาศึกบุกยามวิกาล ก็ไมจําเปนตองไปวางฟอรม ตองยอมถามเขาวา "Excuse me. Could you tell me where is the f.... (เอย ไมใชๆ เผลอติดลมจากเอนทรี่ลาสุด) Where is the toilet?" คําวา Toilet นี้ความหมายเจาะจง คือ สวม (มากกวาหองน้ํา แตก็สื่อถึงหองน้า) ํ นอกจากนี้ ยังมี Restroom Rest แปลวาพักผอน ฉะนั้น มันเปนหองสําหรับพักผอนหรือนี่ คําวา W.C. นั้นก็ยอมาจาก Water Closet สวนคนอเมริกัน จะติดปากคําวา Bathroom คงจะมีคนเถียงวา Bathroom มันเปนหองอาบน้า ไมใชเหรอ ํ ใชครับ ประเทศอเมริกามันชอบแปลกแยกครับ ก็กรูจะใช bathroom แทนหองสวม ไมวาจะสวมในบาน สวม  สาธารณะ หรือ สวมเอกชน นีหวา ่ รูสึกวาคํานี้ที่มาจาก ยุโรป

ยังสิมันยังไมจบแคนี้ บลอกนีชอบเขียนอะไรยาวๆทุกที (พยายามจะเขียนสั้นๆก็ทาไมคอยได) ้ ํ  มีแสลงอีกมากมายจะมาสาธยาย Shitter คงจะรูกัน Shit!! คือ ขี้ ย้ําอีกรอบ SHIT!! คือ ขี้ เปนไดทั้งกริยา และ คํานาม และเปนคําสบถติดปากพอๆกับ "Fu*k" และ Shitter นั่น หมายถึงสวม ไมรูใครคิดคนคํานี้ขึ้น แตมการใชกนในหมูเด็กซน ี ั Crapper รูจักอีกคําไปเลย ของคําวา SHIT!! นั่นคือ Crap!! ใชไดทั้ง "ขี้" และคําสบถในเวลาเดียวกัน ฉะนั้น Crapper ก็คือ Shitter กรุณาแยกแยะ การออกเสียงและการสะกดคําวา Crap และ Crab ใหดีดวย

51

เพราะถาจะสั่งปูกิน อาจจะกลายเปน สั่งขี้กิน!!! O_o (crap ออกเสียงสั้นๆ สวนปู crab ออกเสียงยาวๆ) Potty คือโถเด็กขี้ Throne - อีกคําของสวม (ใครเปนแฟนเกม Warcraft หรือ โดตา นาจะเคยเห็นชื่อภาคเสริมวา Frozen Throne สงสัยมัน อาจจะเปน สวมน้าแข็ง ก็ไดมัง ํ ภาษาอังกฤษ มันก็ทําเปนแสลงไปได) ลอเลนครับ ความจริง มันแปลวา บัลลังค แตวา

ภาษาอังกฤษจากหนัง: "Mr. Woodcock"
ใครที่เพิ่งเขาอานเอนทรีนี้ คงไมทราบวาตอนแรก ผมอัพไปรอบนึงแลว แตเนื้อหาหายไปหมดเลย ่ เลยตองทํากันใหม แตดวยความขยัน ก็จะทําครับ  มาเริ่มฉากแรกเลย ผูบรรยาพูดวา All through junior-high, John Farley struggled to keep up ตลอดชีวิตนักเรียนมัธยม จอน ฟารลี่ ดิ้นรนตอสูอยางอยากลําบาก Mr. Woodcock: Are you gonna be a loser? เธอจะเปนไอขี้แพหรือเปลา John: No, sir ไมครับ Mr. Woodcock: You're terrible, Farley. I already know the answer. You are disgraced, too fat, gelatinous, out of shape the little kid the world over. (ดาเปนชุดยิ่งกวากระเทยอีก) เธอมันแยมาก ฟารลี่ ฉันรูคาตอบอยูแลว เธอมันตัวนาอับอาย เสื่อมเสีย อวน ํ เปนวุน ไรหน ตัวกระจอยที่สดในโลกนีแลว ุ ุ ้ John: I can't hang on ผมเกาะไมไหวแลว Mr. Woodcock: Don't you even think about letting it go. อยาไดคด แมแตจะปลอยมือ นะ ิ เมาทศัพทกัน

52

Loser - ไอขี้แพ คนแพ disgrace - ทําใหเสื่อมเสีย นาอับอาย gelatinous - แปลวามีลักษณะ เปนวุน มาจาก gelatin เจลาตินนันไง ้ out of shape - หุนไมดี hang on - เปนกริยาวา เกาะ หรือ หอย สํานวน Don't you even think about + verb1 เติม ing อันนีฝรั่งพูดบอยเปนการขูวา "อยาแมแตจะ...." ้  Don't you even think about dumping me อยาไดคดจะทิ้งฉันไปนะ (เดียวไดเจอดีแน) ิ ๋ ฉากตอนพระเอกโตขึนแลว เปนนักเขียนดังเลย ้ ผูบรรยายพูดตอ "...Which motivated him to become the self-help author that he is today." ซึ่งผลักดันใหเขา กลายเปนนักเขียนหนังสือชวยเหลือตัวเอง เชนวันนี้ แฟนหนังสือ: I read all your books ฉันอานหนังสือของคุณทุกเลมเลยคะ John: All I've given you is a raft. You've influenced youself สิ่งที่ผมมอบใหคุณทั้งหมด กเปนเพียงแค แพ (แพลอยน้า) เทานันครับ ที่เหลือคุณเปนคนกําหนด จูงใจคุณ ํ ้ เอง แฟนหนังสือ: You are so amazing! คุณชางนาทึ่งจริงๆเลย เลขาผูหญิง: Ok, crazy. move it along. โอเค ยัยเพียน ถอยไปไดแลว ้ คําศัพทและสํานวน motivate - กระตุน หรือ ผลักดัน self-help author - นักเขียนหนังสือ แนวชวยเหลือตัวเอง raft - แพลอยน้า ํ influence - มีอิทธิพลตอ ชักจูง กําหนด crazy - บา เพี้ยน สํานวน Move it along เปนอีกสํานวนหนึ่งในการ ไลคนครับ ฉากกลับบานมาหาแมแลว เชน

53

John: Hey mom! วาไงครับแม Mom: You're here!! เธอมาแลว!! John: Are you seeing someone? แมกําลังคบใครอยูเหรอ Mom: Yeah. You know him already. ชายจา เธอรูจักเขาอยูแลวนี่ John: Mister Woood Cooock ... (ชื่อวูดคอกนะ ไมตองไปแปลตรงๆหละ ถาเปนซับนรกคงจะแปลเปน "นายจูไม" คงไดฮากลิ้งตลอดเรื่องแน)  Mr. Woodcock: Well, looks like I'm gonna be your new dad. อืม ดูเหมือนวาฉันจะไดเปนพอคนใหมของนายนะ ในนีมีสํานวนนาสนใจครับคือ ้ (Someone) seeing (someone) เนี่ยไมไดแปลวา ใคร กําลังเห็น ใคร นะครับ แตตองแปลวา กําลังคบ แบบดูๆกันอยู เชน I'm seeing Jessica Alba ผมกําลังคบกับเจสซิกา อัลบาอยู (ในฝนอะดิ) ฉากพอกับลูก (จอมปลอม) คุยกันบนโตะอาหาร Mr. Woodcock: So, what's your book about? แลว หนังสือนายเขียนเกียวกับอะไร ่ John: It teaches people to hide and relieve their painful memory. So that they can rebuild thier own self esteem. มันสอนใหผูคนซอนและปลดปลอย ความทรงจําที่เจ็บปวดในอดีตนะ เพื่อพวกเขาจะได สรางความมันใจ และ ่ ความเคารพตัวเองไดใหม Mr. Woodcock: A lot of Losers out there, I guess คงมีแตพวกขี้แพที่อานหละสิ ฉันวา (กัดกันซึ่งๆหนาเลย) คําศัพทนาสนใจครับ แตดูสํานวนนี้กอน What is your book about? หรือ คําถามโครงสราง

54

What is it about? ไมไดแปลวา มันคืออะไร นะครับ แตแปลวา มันเปนยังไง, มันเกี่ยวกับอะไร relieve - แปลวาปลดปลอยภาระ หรือ ผอนคลาย ถาใชกบยาก็แปลวา บรรเทา ั painful - เปนคุณศัพท แปลวา ที่นาเจ็บปวด memory - ความทรงจํา rebuild - เปนการเติม re ที่หนา build ซึ้งแปลวา สราง ก็กลายเปน สรางใหม ครับ esteem - ความเคารพ self esteem ก็คือความเคารพตัวเอง หรือ ความเชื่อมัน ่ วันนี้เขียนแคครึ่งเดียวของตัวอยางหนัง ก็ยาวพอแลว เดี่ยวเราคอยมาตออีกครึ่งนะครับ วันนี้พอแคนี้กอน หวังวาเอนทรี่จะไมหายไปอีกนะ ตอนนี้โครงการเขียนไวยากรณ Tenses ของผม เขียนมาได 20% แลวครับ กําลังจะรออัพทีเดียวครบชุดเมื่อ สมบูรณ เพราะตองเขียนถึง 12 เอนทรี่เลยครับ สวนเรื่องเพลง ตอนนี้ มีสามนักรอง/วง ที่กําลังจะมาเมืองไทยในเดือนตุลาคมถึง สามวงไดแก Black Eyed Peas, Linkin Park, Beyonce ชวยๆกันเลือกนะครับวาอยากใหผมเขียนเพลงไรดี

ภาษาอังกฤษจากหนัง: "Mr. Woodcock" ตอนที่ 2
ตอจากฉากทานอาหารบนโตะดวยกันนะครับ ก็มีเสียงคนแมพูด (นาทีถอยหลังเหลือ 1:20) Mom: All I want is you two to get along. ที่แมตองการทั้งหมดก็คือใหพวกเธอสองคน เขากันไดนะ Get along คํานี้นาสนใจคําหนึ่งครับ แปลวา เขากันได คบกันได  และที่บอกวานาสนใจเพราะคํานี้เปนคํา อเมริกันครับ แตภาษาอังกฤษแบบคนอังกฤษ เขาใชคาวา get on ํ แทน เขาจะไมใช get along เหมือนคนอเมริกัน (แตนอง Gabrielle บอกวาเดียวนี้ก็เริ่มใชแลวนะ) ๋ ฉากคนพอ เอาไมเบสบอล (Baseball Bat) ฟาดจอหนไมยั้ง John: OucH! oUcH! OuCh! (อุทานแบบฝรั่ง) John: It's me. It's John. What're you doing? นี่ฉนเอง นี่จอหน คุณกําลังทําอะไรของคุณหนะ? ั Mr. Woodcock: It was dark. Instinct took over. มันมืดนะ สัณชาตญาณมันพาไป

55

John: What about when I said "it's me. It's John"? แลวทําไม ตอนทีฉันบอกวา "นี่ฉนเอง นี่จอหน" ละ? ่ ั Mr. Woodcock: John is a very common name. It could be a burglar named John. จอหนมันเปนชื่อโหลจะตาย มันอาจจะเปนขโมยชื่อจอหนก็ได คําศัพท Instinct - ชื่อเหมือนวงดนตรีวงหนึ่ง แปลวา สันชาตญาณ นะครับ Common - แปลวาธรรมดา ในนี้กหมายถึงชื่อมันโหลจะตาย ็ burglar - ขโมยยองเบาที่งดบานคนอื่น ั ฉากตอจาก Feel The Love เพื่อน: He's hooking up with you mom? เขากําลังควงแมนายอยูเหรอ hook up - เปนสํานวนครับ แปลวา เออ ความจริงออกทะลึ่งนะครับ ในความหมายวามีอะไรกัน แตประโยค ขางบนผมเปลี่ยนเปนควงแทน ฉาก พระเอกอยูใตเตียง (สงสัยมีคนกระโดดเลนอยูขางบน)  เพื่อน: That is way better than the things on the Internet แบบนั้น เจงกวาบนอินเทอรเนทมากๆเลย way better - คํานี้เขาใช way เขามาเนนวา มากๆ ดีกวามากๆๆ ฉากผูหญิงบนเครื่องบินโทรศัพทหาจอหน ผูหญิง: Hey John, I'm on the Plane, heading to Boston, And you'll never guess who is sitting next to me. วาไงจอหน ฉันอยูบนเครื่องบินแหนะ กําลังไปบอสตัน และคุณคงเดาไมถูกแนวาใครนั่งขางฉัน  John: Who? ใครหละ ผูหญิง: Nobody John: I can't make it. My mom needs me. She's about to marry anti-christ. ผมไปไมไดจริงๆ แมผมตองการตัวผม และเธอกําลังจะแตงงานกับไอปศาจแลว

56

ผูหญิงหันไปพูดกับแอร: Excuse me. Hi. Could I get a real bottle, please. I'm an Alcoholic not a Barbie doll. ขอโทษนะคะ คะ ฉันตองการขวดเหลาจริงๆนะ ฉันเปนขี้เหลานะ ไมใช ตุกตาบารบี้ lสํานวนนารู Head to - แปลวา go to เหมือนกันครับ Anti-Christ - ความจริงแปลวา คนที่ตอตานพระเจา พระเอกใชเปรียบเปรยพอเลียงตัวเองครับ สวนผม ้ เขียนดวยภาษาผมเอง กลายเปนปศาจ ไป Alcoholic - ติดเหลา ฉากจะเตรียมแขงกินขาวโพด John: You're going down, Woodcock. คุณไดแพแนๆ จูไม เอย วูดคอก Mr. Woodcock: You must like getting spanked, Farly. I guess it runs in the family นายคงชอบใหถูกตีกนนะ ฟารลี่ ฉันวามันคงอยูในสายเลือดของนายนะ ฉากเลนมวยปล้า ํ John: Are you okay? Mr. Woodcock: แฮกๆๆ John: RHETORICAL QUESTION, WOODCOCK! rhetorical question - แปลวาคําถามเชิงสํานวนโวหาร คือคําถามที่ถามไปงันแหละ ไมใชคาถามจริงๆที่ ้ ํ ตองการคําตอบ

จบแลว ฉากสุดทายตอนวิ่งอยูบน Treadmill ทาทางจะเจ็บนะนั้น

57

Tounge Twister

วันนี้เลยมาเสนอประโยคสํานวน ขอฝรั่งทีเคาพูดๆ ลิ้นอาจจะพันกันได ่ ภาษาฝรั่งเขาเรียกคําพวกนีวา Tounge Twister ครับ ้ ลองไปหาขอมูลเวบๆหนึ่งมา เขารวบรวม Tounge Twister จากทุกภาษาทั่วโลก ในเวบนีเลย ้ http://www.uebersetzung.at/twister/ Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ปเตอร ไพเพอร หยิบพริกไทยดอง พริกไทยดองที่ปเตอร ไพเพอรหยิบ.....  (ผมลองพูดแลวนะ แผละ แผละๆ ผละๆ ผะ มั่วแหลก) I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits she shines, and where she shines she sits. ฉันเห็นซูซี่กาลังนั่งอยูในรานขัดรองเทา ํ ที่ๆเธอนั่งเธอขัดรองเทา และที่ๆเธอขัดรองเทาเธอนั่ง (คํานี้ผมลองพูด ชอบจบคําสุดทายวา Shit!!ที่ๆเธอสองประกายเธอนั่งขี้!! บอยจริงๆ ฮาๆ) She sells sea shells by the seashore เธอขายเปลือกหอยทะเลขางๆชายฝง (สั้นๆ ไมคอยยากหนอย ซีเซวๆ เชลซี เชวซีแพแมนยู คนละเรืองแลว) ่ A big bug bit a bold bald bear and the bold bald bear bled blood badly แมลงตัวใหญกัดหมีหวลานและหมีหวลานเลือดออกเยอะ ั ั (เบาะๆ แบะๆ) Chocolate chip cookies in a copper coffee cup คุกกีชอคโกเลตชิพในถวยกาแฟทองแดง ้ (..คอปเปอร คอปเปอร คอป)

58

ภาษาอังกฤษจากหนัง "Up"

ชวงนี้พวกเราจะเห็นรายชืออัพเดท blog ใน favorite ของตัวเองเยอะเปนหางวาวเลยนะ ่ ํ English From Flick วันนี้ ขอเปนการตูนครับ สั้นแตสานวนดี เรื่อง UP หรือชือภาษาไทย "คุณปูซาบาพลัง" ่ เด็กนอย: Good afternoon, Are you in need of any assistance today, sir? สวัสดีครับ, วันนี้คุณตองการผูชวยเหลืออะไรไหมครับ ปู: No. เด็กนอย: I could help you cross the street. ผมชวยพาขามถนนไดนะครับ ปู: No. เด็กนอย: I could help you cross your yard. ผมชวยคุณตัดหญาที่สนามไดนะครับ ปู: No. เด็กนอย: I could help you cross your... ผมชวย.... ปู: (ปดประตูใส) เด็กนอย: Ow!

ประโยคชุดนี้ ผมติดใจไอตรงที่เจาเด็กนอย Russell มันใช verb วา cross ไปซะทุกอยางเลย ผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นการเลนสํานวนพูดแบบนี้นี่แหละ -----------------------------------

59

All his life, Carl Fredricksen dreamed of adventure. Today, his adventure is finally taking off!. So long, boy!!! สํานวนเด็ด ที่ผมชอบตรงนี้ก็คือ เขาใชคําวา Taking off กับการผจญภัย ซึ่งเปนการตองการเลนสํานวน เพราะ Take off มันเหมาะจะใชกบการปลอยเครื่องบินขึ้น ั อีกสํานวนก็คอคําวา ื So long. เปนสํานวนเทหในการกลาวลาเลยครับ  คํานี้นาจํามากๆ  ---------------------Please let me in No Oh allright. -------------------------Where are we? เราอยูทไหนกันเนี่ย ี่ Hey look, a dog. โอ ดูนั่นสิ หมานี่ Hi there. หวัดดีครับ My name is Dug ผมชื่อดักครับ My master made me this collar so that I may talk, squirrel! เจานายผมสรางปลอกคอนี้ เพื่อผมจะไดพดไดครับ. กระรอก!! ู

60

Hi there. หวัดดีครับ รูจักคําศัพทละกัน master ตรงนี้ใชไนความหมายที่แปลวา เจาของ(สัตวเลียง) ้ collar ก็คอปลอกคอสุนัข ื squirrel กระรอกครับ -----------------------------------------------Whao what's that thing? It likes me Phew... Go on. Beat it.

สํานวนเด็ดๆครับทีอยากเสนอ ่ Beat it! เปนการ ไลไปใหพนครับ ผมเคยเขียนสํานวนทีเกี่ยบกับการไลคนแลว ในเอนทรี่ทชื่อวา ่ ี่ รวมสํานวนเกๆ "เงียบเหอะนา", "ไปใหพนเลยไป" ขอเสริมอีกสํานวนกับคําวา Beat นะครับ เวลาที่มีคนพูดวา "I'm beat" เปนแสลง แปลวา เหนื่อยมากๆครับ ---------------------------ทิ้งทายชวงสุดทาย

61

What are these do, boy? หมา: Hey would you [พูดสเปน] หมา: - I use that collar [พูดญีปุน] ่ หมา: - to talk with - I would be happy if you stop.

I would be happy if you...... สํานวนงายๆ ที่คุณพูดเชิงประชดประชันนิดหนอย เวลาบอกใครใหทาอะไร เราจะรูสึกดีกวานี้ ถามันทํา ํ  จบเอนทรี่นี้สั้นๆละกัน เพราะเทาที่เห็นสํานวนนาสนใจของผมก็มเทานี้แหละ ี

เรื่องเลาแดนมะกัน - "วาดวยเรื่อง Eat Out"
วันนีขอมาเมาทใหหายคันปากบาง ไดถือโอกาสเปดหมวดหัวเรื่องใหมอีกแลว ้ แตวาทําไมบลอคนี้มหมวดหัวเรื่องเยอะจริงๆเลยนะเนีย  ี ่ แตไมตองหวงจา ยังสรรหาสาระมาเลาสูกันฟงเหมือนทุกๆครั้งแน วันนี้ ขอวาดวยเรื่องการทานอาหารขางนอก ที่อเมริกา

หรือ Eat out นั่นเอง

คนอเมริกน เปนคนที่ชอบกินขาวนอกบานบอยเหมือนกันครับ เนื่องจากความสะดวก ั รานอาหารในเมือง จะมีความหลากหลายมาก ไมวาจะเปน ฟาสทฟูด หรืออาหาร บัฟเฟต  และอาหารประจําชาติตางๆ ไมวา จีน ญี่ปุน อิตาเลียน เม็กซิกัน หรือ ไทย เรียกวามีใหกนไดทุกอยาง   ิ ถาอยูในเมืองใหญๆ (แตนอกเมืองก็นอยหนอย) แตปญหาของชาวอเมริกัน 1 ใน 4 คือ กันไมตกเลยทีเดียว และนิสัยการกินเขาก็ไมเครง ไมวาคุณจะนอนกิน เดินกิน นังกิน กินกลางทราย และอาหารที่พบเจอ  ่ ้ํ ไดงายที่สุดก็เปนพวก Junk Food อาหารขยะ ที่มีนาตาลเยอะ หรือน้ําอัดลม

น้ําหนักเกิน (Overweight) ซึ่งเปนปญหาระดับชาติของทีนี่ ที่แก ่

62

ขอเสริมอีกเรื่องหละ เวลาเราไปกินอาหารในรานอาหารเนีย ที่อเมริกาเขาเสิรฟ Portion ขนาดที่ ่ ใหญมากๆ เลยหละครับ ประมาณวาสั่งมาที กินไดถึง 2-3 คน เลยยังได (อยูกินที่นี่ ผมอวนปุปปปกันเลยทีเดียว) ฉะนั้น ทีนี่เราจะกินไมหมดก็ไมเปนไรหรอกครับ ไมใชเรื่องนาอาย เพราะเปนปกติมากสําหรับคนที่นี่ ่ ที่เขาจะกินเหลือ กลายเปน Leftover food ฉะนั้น ก็จะมีพระเอกนามวา Doggy bag แปลวาไอถุงหรือกลองหอขาวกลับบาน นี่แหละ มาชวยเรา เอา กลับไปเก็บกินที่บานไดตอ ขอบอกวาการทําแบบนี้ ไมใชแคเรียกวาธรรมดาเทานันนะ มันเรียกวา "นาจะเปน" เลยหละ ้

หมายเหตุ: ที่เขาเรียก Doggy bag มันสืบเนื่องมาจากเอาไปให Pet สัตวเลี้ยงไปทาน แตเขาก็เอาศัพทนี้
มาใช ถึงแมเราจะเอาไปกินเอง เอะ หรือวาเราเปนหมา ก็ตลกดี ตอนที่แมผมแวะมาเที่ยวอเมริกานะ มาเยี่ยมพี่สาวของผม แลวเราก็ไป ลอส แอนเจอลิส กัน เราก็ไปกินรานอาหารไทย ในเขต Thai Town ยานถนน Hollywood นะแหละครับ (นี่เปนเมืองทีมีคนไทยไม ่ นอยกวาแสนจริง) เราก็สั่งอาหารกันมาคนละจานครับ แมผมสั่ง ขาวขาหมู ผมสั่งเย็นตาโฟ สวนพี่สาวผมอยากกิน กวยเตี๋ยวเรือ มาก แบบวาไมไดกินมาเปนชาติ แถมดวยลูกชินเนื้ออีกจาน ้ พออาหารมา แมผมก็ตะลึงในขนาดเสิรฟของมัน และแมกนะ เสียดาย บอกวา ็

"แมกินไมหมด
พี่สาวผมบอกเลย

กองชวยแมกนหนอย" (ไอเรายังกินชามตัวเองไมหมดเลย..) ิ

"Mom, we eat for pleasure, not to get sick" เรากินเพื่อสุข ไมไดเพื่อปวยนะแม เรื่องที่สําคัญมากๆๆๆๆๆ เรื่องนึงของการกินอาหารขางนอกคือ การใหทิป "Tip" ครับ เพราะอาชีพพนักงานเสิรฟ waiter หรือ waitress เปนอาชีพที่คาจางจะนอย แตรายไดหลักจะมาจากการทิป ของลูกคา (ความจริงก็เยอะใชได) ซึ่งสําคัญมากๆ ที่เปอรเซนทของการใหทิป ตองประมาณ 10-15% ของราคาอาหารมื้อกลางวัน และ 15-20% ของราคาอาหารมื้อเย็น ถาเราใหต่ํากวา 10% แสดงวาเปนการบอกเขาวา เขา บริการแย แตถาเราสั่งกลับบาน Takeout ก็เสียนอยหนอย หรือไมเสีย เวนแต Delivery ควรเสียพนักงานสงหลีกเลี่ยง ไมได

หมายเหตุ Takeout เปนคําอเมริกน Take-away เปนคําอังกฤษ ั
63


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:24793
posted:11/1/2009
language:Thai
pages:63
Description: Street English บทแรกวันนี้ เป็น Street English จริงๆที่พบเห็นหรือได้ยินบ่อยที่สุดครับ ไม่ว่าจากการ ฟังฝรั่งหรือคนพูดภาษาอังกฤษพูดในชีวิตประจำวัน แม้แต่ผมเองก็พูดจนติดปากเลยครับ (ไม่พูดเดี๋ยวจะไม่แนว) ยิ่งถ้าดูหนังฟังเพลง ได้ยินจนเต็มหู จนเกลื่อนเลยครับ
About