EDUCATIONAL MANAGEMENT TASKS

Document Sample
EDUCATIONAL MANAGEMENT TASKS Powered By Docstoc
					IMPLEMENTERING VAN STRATEGIE
     STUDIEGIDS VIR


  BLSI 521 PAC
    *BLSI521PAC*
  FAKULTEIT EKONOMIESE EN
   BESTUURSWETENSKAPPE
Studiegids saamgestel deur:


Tommy du Plessis en
Herman Thom
Taalsorg nn.
#Bladuitleg deur Elsabé Botha, graphikos.
Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum).
Gedruk deur Platinum Press (018) 299 4226.

Kopiereg  2011-uitgawe. Hersieningsdatum 2011.
Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus.
Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike
toestemming van die publiseerders weergegee word nie.
ii
INHOUDSOPGAWE
Welkom.................................................................................................................................. iv
Kontakbesonderhede ............................................................................................................. iv
Wat behels BLSI 521? ........................................................................................................... iv
Werkprogram ......................................................................................................................... v
Studiemateriaal ...................................................................................................................... v
Krediete en veronderstelde leerure ........................................................................................ vi
Aksiewoorde .......................................................................................................................... vi
Assessering ......................................................................................................................... viii
Die samestelling van jou deelnamepunt ............................................................................... viii
Summatiewe assessering .................................................................................................... viii
Moduleplan ............................................................................................................................ ix
Module-uitkomste .................................................................................................................. ix
Algemene oorsig van hierdie studiegids ................................................................................. x
Waarskuwing teen plagiaat .................................................................................................... x

Leereenheid 1           Inleiding tot strategiese denke ....................................................... 1

Leereenheid 2           Die begin van ‘n sakeonderneming ................................................ 3

Leereenheid 3           Die beginsel van lewensvatbaarheid.............................................. 7

Leereenheid 4           Raamwerk van 'n Besigheidsplan: Inleidende elemente .............. 9

Leereenheid 5           Raamwerk van ’n Besigheidsplan: Die mark en verkope ........... 11

Leereenheid 6           Raamwerk van ’n besigheidsplan: Bestuur en eienaarskap....... 13

Leereenheid 7           Raamwerk van ’n besigheidsplan: finansies ............................... 17

Leereenheid 8           Sakebestuur in praktyk ................................................................. 19

Leereenheid 9           Simventure – besigheidsimulasie ................................................ 21
                                                                    iii
WELKOM
Baie welkom by hierdie module genaamd Implementering van Strategie BLSI 521. Ons
vertrou dat hierdie module julle nie net sal stimuleer om jul eie ondernemings te begin nie,
maar dat julle dit ook bruikbaar en relevant sal vind nie in konteks van die totale kursus van
Bestuur. Hierdie module behoort ook te help om sekere teoretiese beginsels meer prakties te
demonstreer. Ons vertrou dat jou kennis en vaardighede rakende die algemene
bestuursbeginsels en jou unieke toepassing daarvan volgens jou bestuurstyl verbeter sal
word namate die module vorder. Dit is egter van kardinale belang dat jy vir die kontaksessies
voorberei en aktief deelneem. Verhoog dus die waarde van jou en die medestudente se
leerervaring deur die sessies by te woon en deel te neem aan die beplande aktiwiteite.


KONTAKBESONDERHEDE

     NAAM                KONTAKBESONDERHEDE

Prof Tommy du Plessis   (018) 299 1495

              tommy.duplessis@nwu.ac.za

              Kantoornommer 405

              Gebou E3, Potchefstroomkampus


WAT BEHELS BLSI 521?
In hierdie module word jy as potensiële entrepreneur en eienaar van jou eie sakeondernemer
aan geselekteerde tegnieke blootgestel en sal jy ook gefasiliteer word om bestuurs-
vaardighede te ontwikkel wat jou sal toerus om jouself in jou eie onderneming te vestig.
Verder sal jy ook toegerus word om die verskillende modules van hierdie kursus in konteks
te sien binne die toepassing van die implementering van strategie, oftewel, die groter
bestuursfilosofie waar verskillende instrumente gebruik word om ’n onderneming te bestuur
en te lei.
iv
WERKPROGRAM
Die kontaksessies word as volg beplan en sal gewoonlik op Donderdae om 9:45 plaasvind.

                                    Hoofstukke vir
           Leereenheid             Datum
                                    voorbereiding

Leereenheid 1: Inleiding tot Strategiese Denke      19 Julie
Leereenheid 2: Die begin van ’n Sakeonderneming      19 Julie
Leereenheid 3: Die beginsel van Lewensvatbaarheid     19 Julie
Leereenheid 4: Raamwerk van ʼn Besigheidsplan:       19 Julie
         Inleidende elemente
Leereenheid 5:  Raamwerk van ʼn Besigheidsplan:      19 Julie
         Die Mark en Verkope
ASSESSERING Leereenhede 1-5                19 Julie
Leereenheid 6:  Raamwerk van ʼn Besigheidsplan:      21 Julie
         Bestuur en Eienaarskap
Leereenheid 7:  Raamwerk van ʼn Besigheidsplan:      21 Julie
         Finansies
Leereenheid 8:  Sakebestuur in Praktyk          21 Julie
Leereenheid 9:  Simventure - Besigheidsimulasie      Soos
                            ooreengekom
EKSAMENGELEENTHEID (oopboek)


* Let asseblief daarop dat die werkprogram voorlopig is en dat veranderinge kan
plaasvind (soms op kort kennisgewing). Moontlike aanpassings ten opsigte van die
program sal tydens die kontaksessie of sms aan jou gekommunikeer word.


STUDIEMATERIAAL
Die module-inhoud is gebaseer op die volgende handboek waaruit sekere hoofstukke
ooreenkomstige leeruitkomste geselekteer is:
Kuratko, D.F. & Welsch H.P. 2001.      Strategic Entrepreneurial Growth. Orlando
Florida.Harcourt College Publishers.
* Die handboek is slegs in Engels beskikbaar.
Addisionele studiemateriaal (How to start and run your own Business – Tommy du
Plessis, Lecturer’s notes) sal ook tydens die kontaksessies uitgedeel word. Soms sal van
jou verwag word om sélf relevante addisionele materiaal te bekom ten einde vir die
kontaksessies voor te berei of vir gebruik tydens assesserings (toets, eksamen, opdrag).
                                             v
KREDIETE EN VERONDERSTELDE LEERURE
Elke module bestaan uit 'n sekere aantal krediete. BLSI 521 is ‘n 12 kredietmodule.
Veronderstelde leerure gee 'n aanduiding van die hoeveelheid tyd wat die gemiddelde
student aan 'n bepaalde module moet bestee om sukses te behaal. Hierdie veronderstelde
leerure sluit die tyd wat jy met die module besig is in, naamlik klasbywoning, studie vir toetse
en eksamen, die skryf van toetse en eksamen, groepwerk, voorbereiding, en navorsing vir
die module-assessering, ens. Dit is dus die totale tyd wat jy aan die module sal bestee.
Die veronderstelde leerure word bepaal deur die aantal krediete met 10 te vermenigvuldig.
Dit beteken dat jy gemiddeld 120 ure aan die module moet bestee om suksesvol te wees.
Onthou dat ons met die gemiddelde student werk; sommige studente sal meer tyd nodig hê
om sukses te behaal, terwyl ander studente dalk 'n bietjie minder tyd nodig sal hê om
suksesvol te wees.


AKSIEWOORDE
Die volgende aksiewoorde word gereeld in die studiegids en tydens assessering gebruik.
Hierdie lys word aan jou verskaf sodat jy kan seker maak wat van jou verwag word wanneer
‘n betrokke aksiewoord in ʼn vraag/opdrag voorkom. Die aksiewoord dui ook aan of daar
laer- of hoër-orde kognitiewe vaardighede vereis word om die vraag te beantwoord/opdrag
uit te voer. Sorg dus dat jy die betekenis van elke aksiewoord goed ken!

   Beskryf
Gee 'n presiese beskrywing van 'n bepaalde verskynsel, die eienskappe van 'n saak of hoe
iets werk. Geen eie opinie of beredenering is nodig nie.

   Bespreek
Beredeneer die saak of verskynsel aan die hand van bestaande literatuur. Kom tot ʼn
gevolgtrekking wat in jou eie woorde gestel word. ʼn Kritiese bespreking kan die volgende
insluit:
     Jou eie interpretasie van die verskynsel.
     Die aanduiding van verwantskappe en verskille in bestaande redenasies oor die
      verskynsel.

   Verduidelik
Verduidelik ʼn begrip of ʼn verskynsel met insig en in jou eie woorde. Jy moet wys dat jy die
begrip verstaan en die verband tussen die verskillende veranderlikes kan aantoon. Die
gebruik van voorbeelde of illustrasies word aanbeveel.

   Motiveer
Verskaf redes of kriteria vir die standpunt wat jy rakende ʼn bepaalde saak inneem. Jou
motivering moet ʼn logiese redenasielyn volg en moet duidelik gestel word.

   Evalueer
Gee jou eie mening rakende die voor- en nadele van ʼn bepaalde konsep/idee/proses. Jy
moet ook op grond van jou teoretiese kennis kan aantoon waarom jy ʼn bepaalde
idee/konsep/proses positief of negatief evalueer.
vi
  Kritiseer
Lewer kritiek op iemand anders se werk. Dit beteken dat jy die swak en sterk punte van
iemand anders se werk uitlig op grond van jou kennis en gestaaf deur navorsing wat oor die
spesifieke aangeleentheid gedoen is.

  Onderskei
Wanneer jy onderskei moet jy die eienskappe wat uniek aan ʼn saak is stel en in vergelyking
met ander sake bring. ʼn Onderskeid kan in tabelvorm en paragraafvorm gedoen word.

  Ontleed
Wanneer jy ontleed moet jy die kernelemente van ʼn saak identifiseer en elke kernelement
beskryf.

  Ontwerp
Wanneer jy ontwerp moet jy iets nuuts skep. As jy byvoorbeeld versoek word om ʼn vraelys
te ontwerp moet jy ʼn unieke vraelys skep wat aan jou vereistes voldoen.

  Ondersoek
Wanneer jy moet ondersoek moet jy ʼn bepaalde saak aan die hand van navorsing wat
daaroor gedoen is kan beskryf deur literatuur te raadpleeg of enige ander inligtingsbron te
gebruik.

  Verslag doen
Wanneer jy verslag oor ʼn saak moet doen beteken dit jy moet jou kommunikasievaardighede
openbaar. Die formaat waarin verslag gedoen moet word sal deur die dosent aan jou
gekommunikeer word en kan geskrewe, gesproke of visueel wees. Oorhoofs beteken dit dat
jy die kennis wat jy ingewin het in ʼn bepaalde formaat met ander moet kommunikeer.

  Krities evalueer
Hier word daar nie net van jou verwag om jou eie mening rakende die voor- en nadele van ʼn
bepaalde konsep/idee/proses te gee nie. Jy moet ook kritiek op iemand anders se werk
lewer. Dit beteken dat jy die voor- en nadele en sterk en swak punte van iemand anders se
werk uitlig op grond van jou kennis en gestaaf deur navorsing wat oor die spesifieke
aangeleentheid gedoen is.

  Demonstreer
Die vaardigheid om te demonstreer kan baie dimensies aanneem. Jy sal gewoonlik
aangaande die wyse waarop ʼn demonstrasie moet plaasvind gerig word. In hierdie module
beteken demonstreer dat jy ʼn uitgebreide verduideliking van ʼn bepaalde saak moet verskaf
en jou verduideliking met lewenswerklike voorbeelde moet staaf.

  Interpreteer
Interpreteer beteken dat jy ʼn saak binne ʼn spesifieke konteks moet uiteensit/verduidelik.
Wanneer jy interpreteer moet jy gewoonlik sê wat iets in ʼn bepaalde konteks beteken.
                                            vii
ASSESSERING

Formatiewe assessering
Deelnamepunt

Jy benodig ʼn deelnamepunt van minstens 40% om toelating tot die eksamen te kry.
    Opdragte tydens kontaksessies: Tydens die kontaksessies kan soms van jou
    verwag word om opdragte individueel of in groepverband te voltooi en in te handig wat
    geassesseer sal word.
    Opdrag(te): Van jou sal ook verwag word om vooraf geskeduleerde opdragte te
    voltooi en in te handig. Die datums van die geskeduleerde opdragte is nie op die
    werkprogram aangedui nie en sal mettertyd aan jou gekommunikeer word.
    Toets: Een oopboektoets sal tydens die semester tydens die amptelike assesserings-
    week afgeneem word. Die datum en die relevente leerinhoud van die geskeduleerde
    toets word op die werkprogram aangedui.
BAIE BELANGRIK: Indien enige van die bostaande assesserings nie op die geskeduleerde
tyd voltooi is nie, sal jy ’n nulpunt (nie onvoltooid nie) vir daardie assessering ontvang.
GEEN laat opdragte sal aanvaar word nie. Mediese sertifikate of deelname aan sport- of
kultuuraktwiteite sal ook nie as ’n verskoning vir die nie-indiening van ’n opdrag aanvaar
word nie.


DIE SAMESTELLING VAN JOU DEELNAMEPUNT
Die volgende is net ’n voorlopige toedeling van gewigte aan die verskillende formatiewe
assesseringsgeleenthede en kan volgens die diskresie van die dosent aangepas word.
                     Persentasie
        Kriteria
                    gewig van 100%
  Opdragte tydens kontaksessies   20
  Geskeduleerde opdrag(te)     50
  Semestertoets           30
  TOTAAL              100

SUMMATIEWE ASSESSERING

Eksamenpunt

Jy sal ‘n oopboek-eksamen in Junie aflê. Die eksamenvraestel tel 100 punte en duur 120
minute. Jy benodig ʼn subminimum van 40% vir jou eksamenvraestel om vir ʼn slaagpunt in
die module in berekening te kom. Byvoorbeeld, gestel jou deelnamepunt is 75% en jy
ontvang 35% in jou eksamenvraestel sal jy ʼn totale punt van 55% (75 + 35 / 2) ontvang maar
steeds nie die module slaag nie omdat die subminimum van 40% vir die eksamenvraestel
nie bereik is nie.
viii
Modulepunt

Jou finale modulepunt word bereken deur gebruik te maak van jou deelnamepunt en
eksamenpunt. Die verhouding waarin die punte bereken word is:
Deelnamepunt         50%
Eksamenpunt         50%
Ten einde die module BLSI521 te slaag benodig jy ʼn modulepunt van minstens 50%.


MODULEPLAN

              Implementering van Strategie


         Deel 1:   INLEIDING, IDEE GENERERING
               (LEEREENHEDE 1-2)
         Deel 2:   DIE BEGINSEL VAN
               LEWENSVATBAARHEID
               (LEEREENHEID 3)         Deel 3:   RAAMWERK VAN ’N
               BESIGHEIDSPLAN,
               (LEEREENHEID 4-7)


         eel 3:  SAKEBESTUUR IN PRAKTYK
         Deel 4:  PRAKTIESE
              (LEEREENHEID 8)
              BESIGHEIDSBEPLANNING EN
              SAKEBESTUUR IN PRAKTYK
              (LEEREENHEID 8 en 9)MODULE-UITKOMSTE

Na voltooiing van hierdie module behoort jy in staat te wees om die volgende
te bemeester:

  Demonstreer ’n volledige en sistematiese kennisbasis rakende strategiese denke, die
   implementering van strategie deur gebruik te maak van ’n besigheidsplan en ander
   bestuurhulpmiddels soos mark studies en lewensvatbaarheidanalises, asook die
   toepassing van ander dissiplines wat gedurende die kursus behandel is in die praktyk.
  Ontleed en evalueer bestuursaspekte (bovermelde teorie) en los komplekse probleme
   in dié verband op.
  Kommunikeer deur relevante inligtingstegnologie op ’n etiese wyse die
   bestuursaspekte waarvan kennis individueel of in groepverband deur navorsing en
   opdragte opgedoen is.
                                            ix
ALGEMENE OORSIG VAN HIERDIE STUDIEGIDS
Dit is belangrik dat jy elke leereenheid se uitkomste bereik. Om hierdie uitkomste te bereik
word daar van jou verwag om deur elke leereenheid te werk om sodoende jou eie kennis te
konstrueer en vaardighede te ontwikkel. Die dosent is telefonies en per epos beskikbaar
indien jy enige onduidelikhede of probleme tydens die leerproses ervaar. Jy gaan in hierdie
module nie net teoretiese kennis konstrueer nie maar ook kognitiewe vaardighede, soos die
oplos van probleme en hoër-orde kognitiewe vaardighede, verwerf. Jy sal dus aan die einde
van hierdie module oor die vermoë beskik om binne die konteks van hierdie module te
analiseer, te sintetiseer en te evalueer, met ander woorde om krities en kreatief te dink.


WAARSKUWING TEEN PLAGIAAT
WERKSTUKKE IS INDIVIDUELE TAKE EN NIE GROEPAKTIWITEITE NIE (TENSY DIT
UITDRUKLIK AANGEDUI WORD AS ‘N GROEPAKTIWITEIT)
Kopiëring van teks van ander leerders of uit ander bronne (byvoorbeeld die studiegids,
voorgeskrewe studiemateriaal of direk vanaf die internet) is ontoelaatbaar – net kort
aanhalings is toelaatbaar en slegs indien dit as sodanig aangedui word.
U moet bestaande teks herformuleer en u eie woorde gebruik om te verduidelik wat u
gelees het. Dit is nie aanvaarbaar om bestaande teks/stof/inligting bloot oor te tik en die
bron in 'n voetnoot te erken nie – u behoort in staat te wees om die idee of begrip/konsep
weer te gee sonder om die oorspronklike skrywer woordeliks te herhaal.
Die doel van die opdragte is nie die blote weergee van bestaande materiaal/stof nie, maar
om vas te stel of u oor die vermoë beskik om bestaande tekste te integreer, om u eie
interpretasie en/of kritiese beoordeling te formuleer en om 'n kreatiewe oplossing vir
bestaande probleme te bied.
Wees gewaarsku: Studente wat gekopieerde teks indien sal 'n nulpunt vir die opdrag
ontvang en dissiplinêre stappe mag deur die Fakulteit en/of die Universiteit teen
sodanige studente geneem word. Dit is ook onaanvaarbaar om iemand anders se werk
vir hulle te doen of iemand anders in staat te stel om u werk te kopieer – moet dus nie
u werk uitleen of beskikbaar stel aan ander nie!
x
                                        Leereenheid 1
  1           INLEIDING TOT STRATEGIESE
              DENKEUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te doen:

    Te verduidelik wat die rol van strategie in ʼn organisasie behels;
    Te verduidelik hoe die strategiese beplannings proses in organisasies by die
    implementering van strategie inpas, met spesifieke verwysing na:
    *  die Visie
    *  die Missie;
    *  SWOT-analise;
    *  Doelwitstelling; en
    *  Besigheidsplanne;
    Kan onderskei tussen die verskillende funksies binne organisasies en hoe elke funksie
    ʼn strategiese onderbou het.


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 4 van die voorgeskrewe handboek bestudeer word en dus vir die betrokke
kontaksessie voorberei word, asook enige ander addisionele materiaal wat verlang word
(detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer word).


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.


Konteks
Strategiese beplanning is ʼn Bestuursinstrument wat vir hoofsaaklik een doel aangewend
word – om die organisasie behulpsaam te wees om te verbeter. Dit stel topbestuur in staat
om energie te fokus, om te verseker dat lede van die organisasie dieselfde doelwitte nastreef
en om die organisasie se rigting aan te pas by veranderde omstandighede. Die
implementering van hierdie strategie is ʼn bestuurstaak – of die ‘n groot korporatiewe
organisasie is en of dit ʼn kleinsakeonderneming is. Die bestuurder sélf is die spil waarom die                                              1
Leereenheid 1
proses draai en benodig daarom sekere bevoegdhede om die bestuurstaak goed te kan
verrig.


Voordat jy die kontaksessie bywoon
Besin oor die volgende stelling voor die aanvang van die eerste kontaksessie en/of
beantwoord die vrae wat volg:
 “Although most entrepreneurs do some form of planning for their ventures, it often tends to
be informal and unsystematic. The actual need for systematic planning will vary with the
nature, size and structure of the business. In other words, a two-person operation may
successfully use informal planning because little complexity is involved. In contrast, an
emerging venture that is rapidly expanding with constantly increasing staff size and market
operations will need to formalise its planning because a great deal of complexity exists.”
Onder watter omstandighede behoort ’n nuwe entrepreneurs ook van meer formele
beplanning gebruik te maak?

Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.
2
                                         Leereenheid 2
  2          DIE BEGIN VAN ‘N
             SAKEONDERNEMINGUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te doen:

    Entrepreneurskap te beskryf met spesifieke verwysing na kleinsakeondernemers;
    Die bronne van Sakegeleenthede te identifiseer;
    Die basiese stappe in die vestiging van ’n onderneming te identifiseer;
    Die begrip Kreatiwiteit binne die konteks van entrepreneurskap en kleinsakebestuur te
    kan beskryf;
    ’n Selfanalise te kan doen van jou eie entrepreneurskaps tekortkominge;


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 5 van die voorgeskrewe handboek, asook die dosent se notas, Hoofstuk 1,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik. Sien die relevante voorbereiding vir leereenheid
2 hieronder in die gedeelte genoem “Voordat jy die kontaksessie bywoon”.


Konteks
Dit word in die algemeen aanvaar en talle navorsers en outeurs het dit al bevestig, dat
entrepreneurs oor unieke kreatiwiteit beskik. Wat beteken dit om kreatief te wees? Moet ’n
kreatiewe persoon die heeltyd met unieke uitvindsels vorendag kom? Wat is die verskil
tussen kreatiwiteit en innovasie? Kan ’n persoon se kreatiwiteit ontwikkel word? Hoe kreatief
moet iemand wees om ’n sukses van ’n eie onderneming te maak?
                                               3
Leereenheid 2

Voordat jy die kontaksessie bywoon
Lees die volgende artikel:

   Hard werk en anders dink is sleutel tot kreatiwiteit – Andrew Human
   “Op die malles, die wanaangepaste, die rebelle, die skoorsoekers! Die verkeerde
   persoon op die verkeerde plek. Dié wat dinge anders sien.
   “Hulle is nie gek na reëls nie en hulle het geen respek vir die status quo nie. ’n Mens
   kan hulle aanhaal. Met hulle verskil. Hulle ophemel of aftakel.
   “Omtrent die enigste ding wat jy nié kan doen nie, is hulle ignoreer, want hulle verander
   dinge, hulle druk die mensdom vorentoe. En hoewel sommige hulle as die malles
   beskou, sien ons genialiteit. Want mense wat mal genoeg is om te dink hulle kan die
   wêreld verander, is diegene wat dit doen.”
   In 1997 het Apple sy nuwe reklameveldtog van stapel gestuur met bostaande dialoog
   in ’n TV-advertensie. Die veldtog-opskrif was: Dink anders.
   Terwyl die akteur Richard Dreyfuss dié dialoog gelewer het, is beelde gewys van Albert
   Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King jr., sir Richard Branson, John Lennon en Yoko
   Ono, R. Buckminster Fuller, Thomas Edison, Muhammad Ali, Ted Turner, Maria Callas,
   Mohandas Gandhi, Amelia Earhart, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson
   (met Kermit the Frog), Frank Lloyd Wright en Pablo Picasso. Mense wat dinge ánders
   sien.
   Om dus as skeppend beskou te word, moet jy net ’n rebel, ’n skoorsoeker, iemand wat
   nie danig is oor reëls nie wees? Allesbehalwe! Dit gaan nie oor tatoeëermerke, gaatjies
   (met ringe) in jou lyf nie, laat slaap en afwesigheid by vergaderings nie (al is dit alles
   baie aantreklik).
   Kyk ’n mens na bogenoemde lys van “groot” en geëerde mense, is dit maklik om te
   sien dat hulle een ding gemeen het – hulle verset hulle nie teen reëls nie; hulle
   bevraagteken liewer alle reëls – en beywer hulle vir verandering.
   Hulle is almal toegewyde, passievolle, harde werkers. Albert Einstein het die manier
   waarop ons na die heelal kyk, verander en in die proses nuwe reëls geskep wat steeds
   die basis van kwantumfisika is. Muhammad Ali het die boks reëls verbreek – deur op
   die toue te lê en George Foreman toe te laat om hom gedurende hul geveg in 1974 in
   Zaïre te slaan – ’n strategie bekend as rope-a-dope.
   Teen die verwagting in het Ali Foreman heeltemal uitgeput deur hom toe te laat om
   hom te slaan en tot die agtste ronde gewag voordat hy Foreman uiteindelik uitgeslaan
   het.
   Kreatiwiteit beteken om anders te dink.
   Dit is nie om te weier om dinge te doen nie, maar liewer om dinge anders te doen.
   Miskien is die grootste wanopvatting van kreatiwiteit oor ’n visuele beeld, en “skeppend
   wees” oor verset teen opdragte. Kyk ’n mens weer na die lys mense hierbo, sien jy dat
   net Picasso ’n suiwer visuele kunstenaar was. Die ander was fisikus, vlieënier, argitek,
   sanger, ingenieur, prokureur en prediker. En almal was skeppende mense. Mense wat
   “anders dink”.
   Kreatiwiteit beteken nie om reëls te verbreek nie, maar om ’n nuwe orde te skep. En
   nuwe reëls. Deur rond te hang, koel te lyk en te weier om reëls te volg, is ’n mens nie
   kreatief nie.
   Kreatiwiteit beteken om al jou energie aan projekte te wy, elke element te verstaan, alle
   reëls te begryp – en hulle dan te verwerp omdat jy van ’n beter manier weet om dinge
4
                                         Leereenheid 2
   te doen. As jy nie ’n beter manier kan vind nie, kan die huidige reël nie verbreek word
   nie.
   Daar is nie ’n kort pad na kreatiwiteit nie. Dit gaan nie daaroor om te sit en niks te doen
   nie, baie pizza te eet en vir die “groot idee” te wag nie.
   Om ’n skeppende hoof in die reklamebedryf te word, moet jy hard werk op hoërskool –
   hard genoeg om universiteitstoelating te kry. Dan moet jy minstens drie jaar lank
   kollege of universiteit toe gaan, verkieslik hard werk om uit te blink in jou klas, en in die
   proses ook ’n paar Loeries verwerf.
   Net die beste studente sal werk kry by top-agentskappe. Jy sal in ’n ateljee begin waar
   jy lang ure vir min geld sal werk – en daar sal van jou verwag word om alle reëls te
   volg. As ’n kreatiewe genie sal jy al dié tyd gebruik om die reëls wat jy geleer het, te
   ondersoek, dit te bevraagteken en na maniere te soek om dit te verbreek.
   Een ding is vir seker: Dié wat die toppunt bereik, sal bewys dat hulle nie net
   buitengewoon begaafd is nie, maar dat hulle baie hard en lang ure gewerk het – en
   langs die pad het hulle reëls verbreek en nuwes opgestel. Hulle dink, sonder enige
   twyfel, anders. Om dus ’n kreatiewe leier te word, verg maar net talent en harde werk
   (en minstens 23 jaar tyd ná skool). En onthou: as jy nie mal genoeg is om te dink jy kan
   die wêreld verander nie, sal jy nooit nie!
   - Dr. Human (doktorsgraad in materiaalwetenskap) is sedert 2005 uitvoerende hoof van
   die Loerie-toekennings, 2007 se Reklamepersoon van die Jaar (AdFocus) en 2008 se
   Reklamepersoon van die Jaar (AdReview). Hy is ook redakteur van die tydskrif
   Migrate, die Loeries se tydskrif vir kreatiewe denkers.
Voorbereiding: Vind voorbeelde van die soortgelyke individue wat deur hul kreatiwiteit, hul
manier van anders dink, ’n bydrae tot die samelewing gemaak het. Hierdie aktiwiteit gaan as
’n groepaktwiteit tydens die kontaksessie hanteer word. Derhalwe sal dit tyd tydens die
sessie bespaar en die kwaliteit van die groep se antwoord verhoog indien genoegsame
voorbeelde saamgebring word.


Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie
                                                5
Leereenheid 2
.
6
                                        Leereenheid 3
  3          DIE BEGINSEL VAN
             LEWENSVATBAARHEIDUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te doen:
    Die belangrikheid van lewensvatbaarheidstudies te kan verduidelik;
    Te kan onderskei tussen die verskillende soort lewensvatbaarheidstudies;
    Die verskillende elemente van Bemarking lewensvatbaarheid kan toepas.
    Die verskillende stappe van ʼn Finansiële Lewensvatbaarheid studie kan gebruik.

Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstukke 6 van die voorgeskrewe handboek, sowei as die dosent se notas, Hoofstuk 2,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).

Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.

Konteks
Voor enige voornemende entrepreneur ʼn onderneming kan begin, moet hy of sy eers bepaal
of die onderneming lewensvatbaar is. Lewensvatbaarheid beteken die onderneming het die
potensiaal om ʼn langtermyn opbrengs te realiseer op die bates wat in die onderneming
geïnvesteer word. Die lewensvatbaarheid van ʼn onderneming kan van dag tot dag wissel,
veral wanneer dit van eienaar verwissel. Wat meer is, die lewensvatbaarheid van ʼn
onderneming moenie net aan die begin van sy lewensiklus bepaal word nie, maar
voortdurend.


Voordat jy die kontaksessie bywoon
Die Finansiële Lewensvatbaarheid van enige onderneming is nie iets wat eenmalig, aan die
begin van die onderneming se bestaan bepaal moet word nie, maar deurlopend, verkieslik
elke jaar tydens die begrotingsproses. Die Bedryfskostebegroting vervul ’n baie belangrike
rol in die verband. Jy moet hierdie begroting, waarvan ’n voorbeeld hierop volg, gebruik en
navorsing doen by soortgelyke ondernemings as diè een wat jy in jou individuele opdrag wil
ondersoek, en die koste op ’n jaarbasis begroot.                                             7
Leereenheid 3
                  Bedryfskoste Begroting

                      Begroot per  Begroot per  Opmerkings
                        Jaar     Maand
Personeelvergoeding
Salarisse & lone (tydelik & permanent)
Eienaars vergoeding
Direkteurs vergoeding
Sekretariële dienste
Ouditeurs vergoeding
Mediese fonds bydrae
Bonusse
Werkloosheidsversekering
Ongevalle versekering
Pension fonds bydrae
Kommissie op Verkope

FACILITIES
Huur van Geboue, Masjinerie en Toerusting
Water & elektrisiteit
Korttermyn versekering
Onderhoud op Geboue, Masjinerie en
Toerusting

Rente en Bankkoste
Rente op Oortrokke Bank
Verbande
Lenings aan direkteure
Ander
Bank koste

ADVERTENSIES

ADMINISTRATIEWE EN DIVERSE KOSTE
Posgeld
Telefoon
Skryfbehoeftes en drukwerk
Reis en verblyf
Verversings en funksies
Invorderings en Regskoste
Afleweringskoste
Plaaslike belasting
Verpakkingsmateriaal
Diverse koste

WAARDEVERMINDERING
Toerusting
Voertuie
Meubels en toebehore

TOTALE BEDRYFSKOSTENa afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.
8
                                        Leereenheid 4
  4          RAAMWERK VAN ’N
             BESIGHEIDSPLAN:
             INLEIDENDE ELEMENTEUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te doen:

    Te kan verduidelik waarom dit belangrik is om ʼn Besigheidsplan te hê;
    Die stappe ter voorbereiding van die plan te kan bespreek;
    Te kan verduidelik waarom die inleidende elemente van jou sakeplan – jou dekblad,
    uitvoerende opsomming en inhoudsopgawe belangrik is.
    Die samestelling van die verskillende elemente kan beskryf.
    ʼn Volledige verduideliking van elke onderafdeling van Deel I – “Die Sake-omskrywing”
    *  ʼn Oorsig oor die bedryf/industrie
    *  ʼn Bespreking van die onderneming
    *  Beskrywings van die produkte/dienste
    *  ʼn Bespreking van die onderneming se posisionering
    *  ʼn Bespreking van die onderneming se prysstrategieStudiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 7 van die voorgeskrewe handboek, sowel as die dosent se notas, Hoofstuk 3,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).

Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.
                                                9
Leereenheid 4


Konteks
Die inleidende elemente van jou sakeplan – jou dekblad, uitvoerende opsomming en
inhoudsopgawe – bepaal die eerste indruk dit op jou lesers sal maak. Om hierdie rede moet
al jou inleidende elemente uit die boonste rakke wees wat aanbieding en substansie betref. ʼn
Pragtig ontwerpte dekblad wat onprofessioneel saamgestel is, sal aan lesers ʼn sterk
boodskap stuur van jou professionaliteit en jou standaarde. Jou dekblad moet al die
noodsaaklike inligting bevat, jou uitvoerende opsomming moet lesers oortuig dat jou hele
sakeplan werd is om na gekyk te word en jou inhoudsopgawe moet dit vir die leser maklik
maak om in jou plan rond te blaai.


Voordat jy die kontaksessie bywoon
Besin oor die volgende:
“Die uitvoerende opsomming is iets wat die meeste lesers dadelik sal lees. Indien dit nie
goed is nie, kan dit ook die laaste ding wees wat hulle ooit oor jou maatskappy lees. Leners
lees veral die uitvoerende opsomming voor hulle na die res van die plan kyk om te bepaal of
hulle meer van die onderneming wil weet of nie.”
Skryf ʼn uitvoerende opsomming van tussen twee en drie bladsye oor jou voorgenome
onderneming wat die volgende moet insluit:
  Die sake-konsep,
  Finansiële kenmerke,
  Finansiële vereistes,
  Wie huidige stand van die bedryf waarin die onderneming wil opereer,
  Wanneer dit gestig is (of sal word),
  Hoofeienaars en
  Sleutelpersoneel,


Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.
10
                                      Leereenheid 5
  5          RAAMWERK VAN ’N
            BESIGHEIDSPLAN: DIE MARK
            EN VERKOPEUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te kan doen:

    Duidelik te kan onderskei tussen die mark en marksegmente waarop ʼn potensiële
    entrepreneur moet konsentreer;
    ʼn Klantomskrywing te kan skep;
    Die grootte en groeitendense van ʼn mark te kan bepaal;
    ʼn SWOT-analise van mededingers te kan bepaal;
    Geraamde verkope te kan vooruitskat;
    Die verkoop- en bemarkingstrategie van ʼn onderneming te kan bepaal en in die
    besigheidsplan beskryf.


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 7 van die voorgeskrewe handboek, asook die dosent se notas, Hoofstuk 3,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.
                                            11
Leereenheid 5


Konteks
By nuwe ondernemings is die beraming van verkope normaalweg ‘n groot probleem omdat
daar soveel onsekerheid is. Hierdie module is daarop ingestel om die skrywer van ‘n
besigheidsplan te help om te bepaal hoe daar te werk gegaan moet word om ʼn belegger of
potensiële vennoot te oortuig dat die onderneming genoeg klante in ʼn groeiende bedryf sal
hê ondanks die mededinging. Dit is een van die belangrikste dele van die plan en dit bring
die huidige grootte van die mark in berekening, asook tendense wat moontlik omvangryke
navorsing kan verg.


Voordat jy die kontaksessie bywoon
  Definieer die totale grootte van die mark asook die gedeelte van die mark wat jou
   onderneming gaan teiken.
  Gebruik getalle en ook inligting oor tendense om ʼn saak uit te maak vir ʼn volhoubare
   huidige mark en sy groeipotensiaal.
  Nadat jy die totale mark gedefinieer het, skep ʼn beskrywing van jou teikenmark deur
   gebruik te maak van geografie, maatskappygrootte, sake-ondernemings, leefstyl,
   geslag, ouderdom, beroep en ander kenmerke wat die maatskappye of klante beskryf
   wat waarskynlik jou produk of diens sal koop.
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.


Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie
12
                                       Leereenheid 6
  6          RAAMWERK VAN ’N
            BESIGHEIDSPLAN: BESTUUR
            EN EIENAARSKAPUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te kan doen:

    Die voor en nadele van die verskillende ondernemingsvorms te kan bepaal.
    Die organisasie struktuur kan bepaal en verduidelik aan die hand van taak-
    omskrywings;
    Die waarde van die “eienaarsbelang” in ʼn onderneming kan bereken


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 7 van die voorgeskrewe handboek, asook die dosent se notas, Hoofstuk 3,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.
Konteks
ʼn Goeie bestuurspan kan selfs aan ʼn middelmatige idee vlerke gee. Trouens, sterk
entrepreneurspanne het al die een sake-idee na die ander opgeneem en herhaaldelik
florerende ondernemings bedryf.
Daarteenoor kan swak bestuur dikwels nie ʼn sterk onderneming bou van selfs die beste idee
nie. Om hierdie rede moet die bestuursafdeling van jou plan bewys lewer dat die span wat jy
byeengebring het of byeen sal bring ʼn wenspan is.
Elke lid van bestuur moet natuurlik talentvol wees en ervaring hê wat op jou onderneming
betrekking het, maar dit is ook belangrik dat die mense in jou span se vaardighede mekaar
aanvul.
                                            13
Leereenheid 6

Voordat jy die kontaksessie bywoon
Bestudeer die volgende en doen eie navorsing en beantwoord die vrae:


a)  STRUCTURING A BUSINESS
   •   Sole Proprietorship
      –  The owner is the business with combined tax returns
      –  Advantages: Simple, quick and inexpensive
      –  Disadvantages: Full personal legal liability
   •   Partnership
      –  Legal mechanism established to divide profits and losses and define roles
        between participants
      –  May be a challenge for a new business
      –  Buyout or “buy-sell agreements are an important consideration
   •   Closed Corporation
      –  Standard for startups with employees or bank financing
      –  Recognized on a state level with filing fees and potentially attorney fees
        involved
      –  Advantages: Credibility and personal assets protected
      –  Disadvantages: Tax on income potentially higher
   •   Limited Liability Company – (Pty Ltd)
      –  Limits risk like corporation
      –  Limits personal liabilities
      –  Flexibility of a partnership


Vraag1 :  Doen navorsing op die internet oor die voor en nadele van elke onder-
      nemingsvorm.


b)  DETERMINING THE SELLING PRICE OF A BUSINESS
In determining the purchase price of any business, both buyer and seller should take a
number of factors, that might have a crucial effect on the purchase price of the business, into
consideration. It is important that especially the buyer should consider a couple of vital
questions to put his/her own mind at ease.
  Why does the seller wish to sell?
  A detail evaluation of financial results, not only from a historical point of view but also
   by taking the future into consideration, should be done. The reliability of the net profit
   of the past should be verified and the total assets of the business should be checked.
  Evaluation of the market potential.
  What business skills/experience is required to run this particular business?
  What will the buyer get for his money?
14
                                     Leereenheid 6
  Is there a lease agreement?, and
  How much should I pay for Goodwill?


Vraag 2: Waaraan behoort ’n koper nog te dink voordat hy/sy ’n bestaande onderneming by
     iemand anders koop?


Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.
                                          15
Leereenheid 6
16
                                       Leereenheid 7
  7          RAAMWERK VAN ’N
            BESIGHEIDSPLAN: FINANSIESUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te kan doen:

    Finansiële gegewens as deel van die Besigheidsplan te gebruik om te dokumenteer, te
    regverdig en te oorreed.
    Hierdie gegewens in so ʼn mate te gebruik dat daar bewys kan word dat die
    voorgenome onderneming volhoubaar is en ʼn gesonde beleggingsgeleentheid bied.
    Die Besigheidsplan in so ʼn mate te omskryf dat die verskillende stappe van die
    Finansiële Lewensvatbaarheidstudie geïnkorporeer word.


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die relevante gedeeltes van
Hoofstuk 7 van die voorgeskrewe handboek, asook die dosent se notas, Hoofstuk 3,
bestudeer word en dus vir die betrokke kontaksessie voorberei word, asook enige ander
addisionele materiaal wat verlang word (detail daarrondom sal aan jou gekommunikeer
word).


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.


Konteks
Finansies is sekerlik die hartslag van enige onderneming. As dit nie korrek bestuur word van
die eerste oomblik nie, is die onderneming gedoem. Daarom dan dat spesiale sorg geneem
moet word om hierdie gedeelte deeglik voor te berei en weer te gee in die Besigheidsplan.
Of dit die eienaar of bestuurder of aandeelhouer of bankier is wat die Besigheidsplan gaan
lees,is hierdie die een gedeelte waar dit nie gaan help om doekies om te draai nie. Die
Finansiële gedeelte van die Besigheidsplan moet gebruik word om te dokumenteer, te
regverdig en te oorreed.


Voordat jy die kontaksessie bywoon
Gebruik die “Lecturers Notes” om jou volledige Besigheidsplan voor te berei, af te rond en
probleme by hierdie geleentheid te bespreek                                             17
Leereenheid 7

Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste. Moet nie met die volgende leereenheid
begin as jy nie die uitkomste in hierdie leereenheid ten volle bereik het nie.
18
                                       Leereenheid 8
  8          SAKEBESTUUR IN PRAKTYK
Uitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort jy in staat te wees om die
volgende te kan doen:

    Die onderskeie elemente van bestuur in ʼn eie sakeonderneming te kan bespreek:
    *  Beginsels van Finansiering en slaggate om te vermy
    *  Bemarkingstegnieke wat werk
    *  Verseker tevrede klante
    *  Hoe om personeelaspekte te bestuur
    *  Die bestuur van kontant


Studiemateriaal
Vir bereiking van die bostaande leeruitkomste moet slegs die addisionele materiaal wat
verskaf word bestudeer word..


Leerderaktiwiteite
Tydens die kontaksessie sal van jou verwag word om leerderaktwiteite (individueel en/ of in
groepverband) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie vir jou
geen waarde toevoeg nie en kan jy selfs punte verbeur wat jou deelnamepunt kon verbeter
het. Voorbereiding is dus noodsaaklik.

Konteks
Bestuur kan slegs bepaal of die Besigheidsplan wat geskryf en geimplimenteer was
suksesvol deur die resultaat daarvan te monitor. Tog is daar seker aspekte wat net met
ondervinding geleer word en geen plan kan die suksesvolle implementering daarvan
waarborg nie. Hierdie kontaksessie het ten doel om seker begrippe en gebruike aan die hand
van praktiese illustrassies te demonstreer..


Voordat jy die kontaksessie bywoon
Gesels met bestaande klainsakeondernemers en probeer vasstel wat hul grootse probleme
in die praktyk is. Formuleer hierdie vrae en berei voor vir gesprekvoering in klas. Kyk ook
finaal na jou Besigheidsplan en handig finale produk by hierdie sessie in.
                                            19
Leereenheid 8

Na afloop van die kontaksessie
Beskou weer die uitkomste aan die begin van hierdie leereenheid en toets jou kennis,
vaardighede en bevoegdhede teen die uitkomste.
20
                                       Leereenheid 9
  9          SIMVENTURE –
            BESIGHEIDSIMULASIEUitkomste
Aan die einde van hierdie leereenheid behoort die leerder:

    Die verskillende elemente van bestuur in ’n eie besigheid deur praktiese besigheid-
    simulasie-sessies, deur gebruik te maak van die SimVenture-program, te verstaan en
    toegepas het
    *  beginsels van finansiering en struikelblokke om te vermy
    *  bemarkingstegnieke wat werk
    *  verseker tevrede kliënte
    *  hoe om die personeel-aspek te bestuur
    *  die bestuur van kontant.


Studie-materiaal
Om die bogenoemde uitkomste te bereik, hoef slegs die addisionele materiaal wat voorsien
is, studeer te word.
Leerder-aktiwiteite
Gedurende die kontaksessie word van u verwag om leerder-aktiwiteite (individueel en/of in
groepe) te voltooi. Sonder die nodige voorbereiding sal die kontaksessie geen waarde inhou
nie en kan u moontlik punte verloor wat moontlik u deelnamepunt sou kon verbeter.
Voorbereiding is dus van uiterste belang.
Konteks
Bestuur kan slegs bepaal of die besigheidsplan wat opgestel en geïmplementeer is
suksesvol was deur die resultate te monitor. En tog is daar sekere aspekte wat slegs deur
ervaring geleer kan word en geen plan sou hul suksesvolle implementering kon waarborg
nie. Hierdie kontaksessie poog om sekere konsepte en praktyke te demonstreer deur middel
van praktiese toepassing deur besigheidsimulasies deur gebruik te maak van SimVenture.


Voor die kontaksessie bygewoon word
                                            21
Leereenheid 9

Na die kontaksessie
Kyk na die uitkomste/suksesse van u besigheidsimulasie-resultate. Identifiseer verkeerde
besluite wat gemaak is gedurende die simulasie en bespreek hoe om dit in die toekoms te
vermy.
22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/8/2013
language:Unknown
pages:32